Page 32

32

K AF EN KOR E N

VERSLAGEN, SAMENVATTINGEN, REFLECTIES, STANDPUNTEN EN INZICHTEN EINDEVALUATIE

FOODLINK MISSIE GESLAAGD Op 4 oktober jongstleden bestond het Foodlink netwerk vijf jaar. Tegelijk werd ook het eind van Foodlink ingeleid. Het is nu de vraag of er reden is voor vreugde of verdriet. Foodlink ontstond in 2007. Het kabinet maakte zich in die dagen zorgen over de eetgewoonten en gezondheid van de burger en vroeg zich af de productie en consumptie niet duurzamer konden en of dit beter te combineren viel met een groenere omgeving. Onder de naam Foodlink ging een groep medewerkers van het toenmalige LNV zich inzetten om het netwerk rondom duurzaam voedsel in kaart te brengen, nieuwe relaties aan te gaan, (burger)initiatieven op te sporen, en met elkaar te kijken hoe ze de ontwikkeling naar beter en duurzamer voedsel konden bevorderen. Tijdens een excursie ter gelegenheid van het eerste lustrum van Foodlink werd geëvalueerd

“Iedereen lijkt bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen” wat de afgelopen vijf jaar hadden opgeleverd. Dat was niet niks. Er waren smaaklessen ontwikkeld, er was onderzoek gestart naar zowel ongezond eten als duurzamere voedselketens, en er was een omvangrijk netwerk opgezet. Nu, na de kredietcrisis en met de komst van een ander kabinet, krijgt de ontwikkeling van regionaal en duurzaam voedsel geen prioriteit meer binnen het beleid van de Rijksoverheid. Dat betekent minder middelen en menskracht. Dat lijkt treuriger dan het is. Want ook in haar rol als aanjager van duurzame regionale ontwikkelingen lijkt Foodlink meer dan geslaagd. Zowel door gemeente als door particulieren en ondernemers zijn veel initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de diverse voedselstrategieën die op lokaal en regionaal niveau zijn ontstaan. Of aan de vele streekmarkten die de laatste jaren in ons land zijn opgezet. Het besef dat we anders met ons voedsel om

moeten gaan, dringt steeds meer door in de samenleving. Duurzaam voedsel is duidelijk meer dan een tijdelijke trend. Voedsel, duurzaamheid en regionale gerichtheid zijn belangrijke ‘issues’ geworden. Gezinnen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, lagere overheden en onderwijs, iedereen lijkt bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee kan de rol van de Rijksoverheid veel bescheidener worden. Minder nadruk kan worden gelegd op het initiëren van eigen acties en meer op het ondersteunen van anderen. Wel is van groot belang dat het netwerk dat de afgelopen jaren werd opgebouwd behouden blijft. De komende periode zal met name gedacht moeten worden over de vraag waar dat kan worden neergelegd. : Tekst: Caroline van der Lee

POLITIEK

LANDSCHAPSBELEID NAAR PROVINCIE In september sloot staatssecretaris Bleker een onderhandelingsakkoord met de provincies: het Rijk draagt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer aan de provincies over, maar die krijgen daarvoor minder geld. Op deze vrijdagmiddag in oktober staat een clubje hardlopers met spandoeken voor het provinciehuis van Utrecht rond een goedlachse gedeputeerde. Bart Krol (VVD) is naar eigen zeggen ‘hijgend met zijn auto’ aan komen rijden want het voor vier uur aangekondigde gezelschap lopers, onder aanvoering van de directeur van Landschapsbeheer Nederland Arno Willems, lag flink voor op schema. Willems loopt dezer dagen voor het landschap door het landschap: in elf dagen rent hij elf halve marathons door elf provincies en eindigt zijn etappe steeds bij een gedeputeerde met natuurbeleid in zijn portefeuille. De laatste etappe wordt een hele marathon en die voert uiteraard naar Den Haag. Zo wil Willems de aandacht vestigen op de grootscheepse bezuinigingen – zeshonderd miljoen – op natuurbeleid. Ze treffen ook zijn eigen organisatie. Maar vooral zullen ze, zo vreest Willems, op termijn schadelijk zijn voor het cultuurlandschap in Nederland.

hobbels Dat Willems eerst alle provincies aandoet en niet Den Haag lijkt logisch gezien de belangrijke verschuiving die staatssecretaris Bleker in september aankondigde: toen sloot hij een onderhandelingsakkoord met de provincies om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer over te dragen van het Rijk naar de provincies. Daar valt ook de voltooiing van het grootschalige netwerk van natuurgebieden in Nederland, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onder. De provincies krijgen hiervoor drie jaar langer de tijd dan in het regeerakkoord was afgesproken: de in het regeerakkoord afgesproken einddatum van 2018 verschuift naar 2021. Tegelijkertijd wordt de omvang van de beoogde EHS verkleind. De provincies worden vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor die EHS en krijgen dan elk jaar honderd miljoen extra voor het beheer ervan. Maar alles is nog niet rond. De provinciebesturen en de Tweede Kamer hebben tot kerst de tijd om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat, dat, zoals gezegd, uiteindelijk ook een bezuiniging van honderden miljoenen euro inhoudt. Er zijn nog hobbels te nemen. spannende operatie ‘Er is een spannende operatie gaande,’ beaamt gedeputeerde Krol voor zijn provinciehuis: ‘Enerzijds natuurlijk financieel, hoe gaan we verder met veel minder geld? Maar daarnaast gaat het vooral ook om een verschuiving van verantwoordelijkheden. Eerlijk gezegd ben ik daar erg blij mee. Het gaat nu eindelijk over onze eigen voordeur, en dat is een groot voordeel, dat we nu zelf prioriteiten kunnen stellen voor de natuur en het cultuurlandschap in onze provincie.’

“In elf dagen elf halve marathons door elf provincies” Dat vindt Arno Willems ook, die bij zijn ontvangst op hardloopschoenen op de diverse provinciehuizen tot nu toe het idee heeft ‘dat we hetzelfde pad bewandelen’. Maar de omvang van de bezuinigingen blijft onacceptabel. ‘Je kunt het niet maken om bij iets dat voor ons allemaal van belang is de uitgaven met zeventig procent te bekorten. Maar ik ben wel blij dat de provincies zeggen: nu is het van ons en we gaan er voor zorgen, dat is tenminste duidelijk.’

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

Advertisement