Page 1

hn-izm-k ]-cn-io-e-\-hpw sh-√p-hn-fn-I-fpw

Kpcp-Z¿i\w [m¿ΩnI Pohn-X-Øn-eq-sS...

^m.-tPm¿-Pv th-g-∏-d-ºn¬ C-cn-ßm-e-°p-S cq-]-X a-X-t_m-[-\- U-b-d-Iv-S¿

hn-izm-k-\n-t£-]w Im-Øp-kq-£n-°p-I F-

∂-Xm-Wv I¿-Øm-hv k-`s - b G¬-]n-® Zu-Xyw. Cu Zu-Xyw A-Xn-s‚ ]q¿-W-X-bn¬ \n-d-th‰p-∂X - n-\v k-` F-t∏m-gpw {i-≤m-ep-hm-bn-cp-∂p. Im-eØ - n-s‚ A-Sb - m-fß - ƒ a-\ - n-em-°n-s°m≠v ss{I-kv-X-h-hn-izm-k-Øn-s‚ A-aq-ey \nt£-]w k-hn-ti-j-am-bn kw-th-Z-\w sN-øp∂-Xn-\m-Wv I-tØm-en-°m-k-`-bp-sS a-X-t_m[-\c - w-Kw F-t∏m-gpw k-Po-ha - m-bn \n-es - Im-≈p∂-Xv. hn-izm-k-Øn-s‚-bpw I-tØm-en-°m {]t_m-[-\-Øn-s‚-bpw k-Xy-k-‘-hpw {I-ao-IrX-hp-am-b A-h-X-c-W-Øn-eq-sS \-Ωp-sS Im-eL-´Ø - n-se a-\p-jy¿-°v {In-kX v- p-hn-s‚ k-tµiw ap-gp-h-\m-tbm `m-Kn-I-am-tbm \-thm-t∑-jtØm-sS \-evI - p-∂X - n-\v G-‰h - pw kp-c£ - n-Xa - mb am¿-Kw I-s≠-Øp-hm≥ a-Xt- _m-[\ - c - w-KØ - n\p I-gn-™n-´p-≠v. Cu A¿-∞-Øn¬ Ip-´n-Ifp-sS-bpw ap-Xn¿-∂h - c - p-sS-bpw hn-izm-kØ - n-ep≈ ]-cn-io-e\ - a - m-Wv a-Xt- _m-[\ - w. ss{I-kX v- h - P - o-hn-XØ - n-s‚ ]q¿-WX - b - n-tebv-°v t{im-Xm-°-sf \-bn-°p-I F-∂ e-£ytØm-sS k-Po-ha - m-bpw {I-ao-Ir-Xa - m-bpw ss{Ikv-X-h {]-t_m-[-\-߃ ]Tn-∏n-°p-I-bm-Wv aX-t_m-[\ - Ø - n-s‚ ap-Jy-[¿-aw (kn.-kn.-kn.8). "a-X-t_m-[-\w C-∂v' F-∂ Nm-{In-I te-J-\hpw k-am-\-am-b Im-cyw X-s∂-bm-Wv ]-d-bp∂-X.v ""tb-ip ssZ-h] - p-{X-\m-b {In-kX -v p-hm-sW∂ hn-izm-k-Øn-te-bv-°v B-fp-I-sf \-bn-°pI-bpw A-Xn¬ A-h-sc ]Tn-∏n-°p-I-bpw ]-cnio-en-∏n-°p-I-bpw sN-øp-I. A-ß-s\ {In-kv-

Poh≥ Aaq-ey-amWv tUm. h¿-Ko-kv ]m-e-Øn-¶¬

sIm√-cpXv (\o sIm-e-]m-X-Iw sN-ø-cp-Xv, ]p-d 20:13) ssZ-hI - ¬-]\ - I - f - n¬ A-©m-at- Ø-XmWv ˛ sIm-√c - p-Xv. I-ev] - \ - I - s - f-√mw X-s∂ ssZ-ht- Øm-Spw k-lP - o-hn-If - m-b a-\p-jytcm-Spw _-‘-s∏-´n-cn-°p-∂p. ssZ-h-tØmSpw A-b¬-°m-ct- \m-Sp-ap-≈ au-en-I I-Sa - I-sf-bm-Wv A-h {]-Im-in-∏n-°p-∂-Xv. am\p-jn-I s]-cp-am-‰w kw-_-‘n-®v ]-g-b-\nb-a-Øn-ep-≈ au-en-I \n-b-a-ß-fp-sS tI{µo-Ir-X \n-t£-]w A-s√-¶n¬ au-en-I ]mT-ßf - m-Wv ]-Øp {]-am-Wß - ƒ. sIm-√cp-Xv F-∂-Xv \n-tj-[m-fl-I-am-sW-¶n-epw A-Xn-\v `m-hm-flI-am-b A¿-Y-ap-≠v. kz¥w Po-h-s\-bpw, a-‰p-≈-h-cp-sS Po-h-s\bpw \-in-∏n-°m≥ \-ap-°v A-\p-hm-Z-an-√ F-∂p ]-db - p-tºmƒ, ssZ-hw am-{X-am-Wv Poh-s‚-bpw a-c-W-Øn-s‚-bpw I¿-Øm-hv. ""Rm-\m-Wv Po-h-\pw ]p-\-cp-Ym-\-hpw. F∂n¬ hn-iz-kn-°p-∂h - ≥ a-cn-®m-epw Po-hn°pw'' (tbm-l 11:25). Rm≥ h-∂n-cn-°p-∂Xv F-√m-h¿ - °pw Po-h\ - p-≠m-Im-\pw A-Xv k-ar-≤a - m-bp-≠m-Im-\p-am-sW-∂v A-cpƒ-sNbv-X {In-kv-Xp-hn-s‚ {]-t_m-[-\w k¿-∆mXn-im-bn-bm-bn \n-e-sIm-≈p-∂p. ""ssZ-hw a-\p-jy-\v Po-h≥ X-∂n-cn-°p-∂-Xv A-Xp kw-c£ - n-°p-hm-\pw kw-]p-jS-v a - m-°p-hm-\pw ssZ-h-Øn-\n-jv-S-am-b-hn-[w Po-hn-®v A-hnSp-∂v \n-›b - n-°p-∂ k-ab - a - m-Ip-tºmƒ AX-hn-Sp-tØ-bv° - v Xn-cn-t®¬-∏n°p-hm-\p-amWv. Po-h-s\ kw-c-£n-°p-hm-\pw _-lp-am\n-°p-hm-\p-ap-≈ A-h-Im-iw F-√m a-\pjy¿-°p-ap-≠.v Po-h≥ kw-c£ - n-°p-hm≥ Ah-Im-iw am-{X-a√ - I-Sa - b - p-ap-≠v. Cu I-Sa H-tcm hy-‡n-°p-sa-∂-Xp-t]m-se B hy‡n k-º¿-°w ]p-e¿-Øp-∂ F-√m-h¿-°pap≠v. _-‘p-°ƒ-°pw kv-t\-ln-X¿-°pw A-b¬-]° - I - m¿-°pw \-gk -v p-am¿-°pw tUmIvS- ¿-am¿-°pw k-aq-lØ - n-\p-ap-≠v Cu I-Sa.'' kz-bw-c£ - b - pw a-‰p-≈h - c - p-sS c-£b - pw {]-[m-\a - m-sW-¶n-epw \n-ba - m-\p-kr-Xa - √ - msX a-s‰m-cp a-\p-jy-Po-hn-sb B¿-°pw h[n-°m≥ ]m-Sn-√. Po-h-s‚ taep-≈ B-{I-a-Ww, ssZ-hØn-s\-Xn-cm-b ssZ-h-Zq-j-W-]-c-am-b ]m-

]-am-W.v a-\p-jy-Po-h≥ ]-cn-ip-≤a - m-W.v Imc-Ww A-Xv ssZ-hØ - n-t‚-Xm-W.v ssZ-hØ - ns‚ kz-Øm-Wv. \-Ωp-sS Po-h≥ ssZ-hw `c-ta¬-∏n-®X - m-Wv, ssZ-ho-IZ- m-\a - m-Wv. ssZh-Øn-\p-am-{X-ta A-Xv Xn-cn-sI F-Sp-°m≥ A-hI - m-ia - p-≈q. Po-h-s‚-ta-ep-≈ B-{I-a-Ww \m-\m-hn[-Øn-em-Wv \mw C-∂p I-≠p-sIm-≠n-cn°p-∂-Xv. sIm-e-]m-X-Iw, sIm-e-]m-X-IØn¬ k-l-I-c-Ww, bp-≤w, \n-c-mbp-[-cmb-hs - c h-[n-b° -v ¬, K¿-`— - n-{Zw, K¿-`m-hÿ - bp-sS B-Zy-\n-an-jw ap-X¬ \-in-∏n-°¬, B-fl-l-Xy, kz-ba - m-b Aw-Ks - sh-Ie - y-ap≈-h¿, tcm-Kn-Iƒ, a-cW - m-k∂ - ¿ F-∂n-hc - psS h-[w. am-\k - n-It- cm-Kn B-fll - X - y-sNbvX - m¬ sIm-es - b-∂ {]-hr-Øn-bp-sS D-Øc-hm-Zn-Xzw Ip-d™ n-cn-°pw. \n-ba - m-\p-kr-Xam-b kzw-bc - £ - b - p-sS t]-cn¬ sX-‰m-bX - pw DNn-Xa - √ - m-Øh - n-[w ITn-\h - p-am-b co-Xn-Iƒ ]m-Sn-√. A-Xym-hi - y-sa-¶n¬ A-{I-an-sb h[n-®v, a-‰p-≈h - c - p-sS Po-h≥ b-Ym¿-YØ - n¬ B-{I-an-°p-∂ hy-‡n-sb X-Sb - mw. ss{I-kv-X-h Z¿-i-\-Øn¬ H-cn-°-epw \o-Xo-Ic - n-°m-\m-hm-Ø ]m-]a - m-Wv B-fll-Xy. Po-hZ- m-Xm-hm-b ssZ-hØ - n-\p am-{Xta A-Xv Xn-cn-s®-Sp-°m≥ A-[n-Im-ca - p-≈q. km-∑m¿-Kn-Ia - m-bn B-fll - X - y \n-cm-ib - psS-bpw A-Sn-ÿm-\-a-√m-Ø A-h-Im-i-hn`-Øn-s‚-bpw ^-e-am-Wv. ssZ-hn-I \n-b-aØn-s‚-bpw {]-Ir-Xn-\n-b-a-Øn-s‚-bpw k`m-\n-b-a-Øn-s‚-bpw ew-L-\-am-Wv B-fll-Xy. ]-e-t∏m-gpw B-fl-l-Xy kz-X-{¥hpw a-\x-]q¿-h-hp-am-b H-cp Xo-cp-am-\-Øns‚ ^-ea - m-bn-cn-°n-√. s]-´∂ - p-≠m-b sshIm-cy-I -hn-t£-m`-Øn-s‚ ^-e-am-bn-cn°mw. A-t∏mƒ Nn-¥m-i‡ - n \¬-Ip-Ib - pw a-\ - v A-k∂ - a - m-°p-Ib - pw sN-øp-∂p. h-[-in-£ k-` F-Xn¿-°p-∂-sX-¥psIm-≠v? Im-cW - w h-[i - n-£ {- Iq-ch - pw A\m-h-iy-hp-am-Wv. Po-h-s‚ kp-hn-ti-jw (1995) F-∂ Nm-{In-It- e-J\ - Ø - n¬ h-[i - n£ F-√m-co-Xn-bn-epw A-kzo-Im-cy-hpw \nb-a-hn-cp-≤-hp-am-b in-£ \¬-In-s√-∂v ]d-bp-∂n-√. Xn-I® - pw A-Xym-hi - y-am-bn-cn-°p∂ tI-kn¬ am-{Xw cm-jv-{Sw kzo-I-cn-t°≠ A-tß-b‰ - s - Ø \-S] - S- n-bm-Wv, Ip-‰h - mfn-bp-sS Po-hs - \m-Sp-°p-Is - b-∂X - v. a-\p-jyk-ap-Zm-b-sØ kw-c-£n-°m≥, Ip-‰w hn[n-°-s∏-´ Ip-‰-hm-fn-sb sIm-√p-I-sb-∂

H-tc H-cp am¿-Kw A-h-ti-jn-°p-∂ "A-Xy]q¿-hw' k-µ¿-`-am-bn-cn-°-W-a-Xv. cm-jv-{Sw \¬-Ip-∂ in-£ D-Nn-X-hpw \o-Xn-bp-‡-hpam-I-W-sa-¶n¬ \m-ep am-\-Z-Wv-U-߃ ]men-®n-cn-°W - w. 1. in-£ Ip-‰Ø - n-\p-≈ ]-cn-lm-ca - m-IW - w 2. s]m-Xp-{I-aw ]p-\x-ÿm-]n-°m≥, ]u-c∑m¿-°v kp-c-£n-X-Xzw \¬-Im≥ cm-jv-{Sw D-t±-in-®n-cn-°W - w. 3. sX-‰p-sN-bv-X hy-‡n \-∂m-Im≥ in-£ k-lm-bn-°-Ww 4. in-£ Ip-‰-Øn-s‚ Ku-c-h-tØm-Sv B-\p]m-Xn-Ia - m-bn-cn-°W - w Po-hn-°m-\p-≈ A-h-Im-i-hpw a-\p-jy-al-Øz-hpw H-cp G-I-I-am-bn-Ø-s∂ Im-WpI-sb-∂X - m-Wv k-`b - p-sS Im-gvN - ∏ - m-Sv. e-l-cn h-kv-Xp-°-fp-sS D-]-tbm-Kw ]m]am-sW-∂v ]-db - m≥ Im-cW - a - p-≠.v X-s∂-Øs∂ \-in-∏n-°p-∂ {]-hr-Øn-bm-Wv a-Zy-]m\-hpw C-Xc - e-lc - n h-kX v- p-°f - p-sS D-]t- bmK-hpw. ssZ-hw kvt- \-l] - q¿-hw \¬-In-b Poh-Xn-sc-bp-≈ Ip-‰a - m-WX - v. A-hb - h - Z- m-\w \n¿-_‘ - n-°s - ∏-Sp-∂n-s√¶n¬ ]p-Wy-I¿-a-am-Wv Po-hn-Xw Zo¿-Ln-∏n°m-\pw Po-hn-X-Øn-s‚ Kp-W-ta-∑ h¿-≤n∏n-°m-\pw A-Xp-aq-ew km-[n-°pw. A-b¬°m-c\ - p-th-≠n-bp-≈ b-Ym¿-Yt- k-h\ - a - m-WXv. Iq-Sm-sX, im-co-cn-Ik - a - m-\X - \n-e\ - n¿-ØpI - s - b-∂X - v am-\p-jn-Im-hI - m-ia - m-Wv Cu Ah-Im-i-Øn-s‚ {]-I-S-am-b ew-L-\-am-Wv ˛ _-e{- ]-tbm-Kw tam-jS-v n-®p sIm-≠p-t]m-I¬, X-´n-s°m-´p-t]m-bn kq-£n-°¬, `o-Ic - {- ]-h¿Ø-\w, ]o-Vn-∏n-°¬, _-em-’w-Kw, \n¿-_‘n-®p-≈ h-‘y-Ic - W - w, Aw-Kh - n-t—-Zw AwK-ssh-I-eyw Xp-S-ßn-b-h. \-Ωp-sS Po-h≥ kp-c£ - n-am-bn kw-c£ - n°p-hm≥ \-ap-°v I-Sa - b - p-≠v.\ - Ω - p-sS Po-h≥ `-{Z-am-bn kq-£n-°p-hm-\√ - , a-‰p-≈h - ¿-°p-th≠n hn-\t- bm-Kn-°m-\m-Wv ssZ-hw B-{K-ln°p-∂X - v. a-\p-jy-Ip-eØ - n-s‚ \-∑b - v° - p-th≠n Po-h≥ _-en-b¿-∏n-® {In-kv-Xp X-s∂bm-Wv \-Ωp-sS am-Xr-I. s]m-Xp-\∑ - b - ° -v p-th≠n Po-h≥ ]-W-b-s∏-Sp-Øn A-]-I-S-sØ A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂-Xpw, A-]m-b-I-c-am-b tPm-en-If - n-te¿-s∏-Sp-∂X - p sX-‰m-hn-√. a-\pjy-s‚ A-Ia - m-\a - p-≈ \-∑b - v° - p-th-≠n-bmsW-¶n¬ Aw-Kh - n-t—-Zw A-\p-hZ- \ - o-ba - m-W.v A-ew-L\ - o-ba - m-b A-hI - m-iß - ƒ-°pw kzmX-¥y kw-c-£-W-Øn-\pw th-≠n bp-≤w sN-øp-∂X - v [m¿-an-Ia - m-Wv.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Blessing 2013 hn-izm-kw-: ]cn-io-en-°p-I, Po-hn-°p-I C-cn-™m-e-°p-S cq]-X-bn-se 12˛mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ F-√m a-Xt- _m-[\ - hn-Zym¿-∞n-If - pw ]-cn-io-e-\Øn-s‚ `m-K-am-bn- hnZym-tPym-Xnbn¬ HØp-tN-cp-∂p. hn-hn-[ Rm-bd - m-g® -v I - f - n¬ 200 t]¿-°m-bn {]-tXy-Iw ¢m-kp-Iƒ H-cp-°p∂p. k-a-bw: cm-hn-se 9.30 ap-X¬ 4 h-sc hn.- Ip¿-_m-\-bpw D-®-`-£-W-hpw D-≠m-bn-cn°p-∂X - m-Wv Pq-sse 7 Rm-b¿ : am-f s^m-tdm-\, I¬-]d - ºv s^m-tdm-\, sIm-S-I-c s^m-tdm-\,F-SØncpØn s^m-tdm-\ Pq-sse 14 Rm-b¿: ]p-Ø≥-Nn-d s^m-tdm-\, A-º-g-°m-Sv s^m-tdm-\, Nm-e-°p-Sn s^m-tdm-\ Pq-sse 21 Rm-b¿: Ip-‰n-°m-Sv s^m-tdm-\, C-cn-ßm-e-°p-S I-Øo-{U¬, ss{I-Ãvbq-Øv, aq¿-°-\m-Sv, a-Xn-e-Iw, sh-≈m-\n Pq-sse 28 Rm-b-¿: sh-fb-\m-Sv, Ip-Xn-cØ - S- w, Ip-gn-°m-´p-ti-cn, Im-cq¿, ]-cn-bm-cw, t\m¿-Øv Nm-e-°p-Sn

\n_-‘-\-Iƒ

k`m -hn-⁄m-\obw ˛ Iznkv 2 2016¬ A-¥m-cm-jv-{S Zn-hy-Im-cp-Wy tIm¨-{K-kv \-S-°p-∂-Xv F-hn-sS-h-®m-Wv? hn-ip-≤ kn-dnƒ F-∂m-Wv a-cn-®X - v? k-`-sb A-[p\m-Xq\o-I-cn-°p-I Cu {]-kv-Xm-h-\ B-cp-sS? tem-I-Øn-s‚ {]-iv-\-߃-°p t\-sc Xn-cp-k-` A-h-ew-_n-°p-∂ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°p-∂ {]-am-Wt- c-J? k-Xy-Øn-s‚ ]q¿-Æ-X-bn-te-°v k-`-sb \-bn-°p-∂-Xv- B-cv ? B-Zy-am-bn k-`-sb A-Ω F-∂ ]-Zw D-]-tbm-Kn-®v hn-ti-jn-∏n-® hy-‡n ? P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ssh-Zo-I-cpw H-∂v tN¿-∂v km-ap-Zm-bn-I-hpw k-`m-]-c-hp-am-b Im-cy-߃ N¿-® sN-bvX - n-cp-∂ s]m-Xp-th-Zn? {]-km-Zh - c - Ø - n-s‚ th-Z] - m-cw-KX - ≥ F-∂d - n-bs - ∏-Sp-∂ hn-ip-≤≥? a-X-t_m-[-\-Øn-s‚ ]m-∏ F-∂-dn-b-s∏-bp-∂ ]m-∏? a-lm-Ih - n h-≈t- Ømƒ F-gp-Xn-b J-WvV - I - m-hyw?

Xp-hn-s‚ i-co-cw ]-Sp-Øp-b¿-Øp-I. C-Xm-Wv a-Xt- _m-[\ - w-(k - n.-Sn.1). k` F¥v hniz-kn-°Ww? F¥v {]m¿Yn°Ww? F¥v BtLm-jn-°Ww? Fßs\ Pohn-°Ww? F∂v Xs‚ X\-bsc ]Tn-∏n°m≥ Ahƒ F∂pw Xo£vWX - b - p-≈h - f - m-bncp-∂p. Cu Hcp e£y-tØm-sS-bmWv \ΩpsS cq]-Xm-X-e-ß-fn¬ thtZm-]-tZ-i- ¢m- p-Iƒ {Iao-Ic - n-®n-cn-°p-∂X - v. F∂m¬ 21˛mw \q‰m-≠nse imkv{X-kmt¶-XnI cwK-ß-fnse hnkv-t^m-S-\-ßfpw {]Xy-bi - m-kv{X-ßf - psS hym]-\hpw k¿thm]cn IpSpw-__ - ‘ - ß - f - psS inYn-eo-Ic - W - hpw F√mw k`-bpsS ]c-ºc - m-KX hnizm-k] - c - n-ioe- \ - c w- K - Ø n\v sh√p- h n- f n- I ƒ Db¿Øns°m≠v IS-∂p-h-cp-∂p. hnizm-k-Øn-s‚bpw bp‡n-bp-sSbpw AXn¿h-c-ºp-Iƒ adn-I-S∂p≈ Cu IS-∂p-Ib - ‰w hnizm-k] - c - n-io-eI - scbpw AXv kzoI-cn-°p-∂-h-scbpw Hcp t]mse Xf¿Øn-bn-´p-≠v. Cu kml-Nc - y-Øn¬ B[ym-flnI ssZhim-kv{X-⁄-\mb sl≥dn \ph≥ (Henry Nouwen) C∂-sØ- tem-I-sØ-Ip-dn®v ]d-bp∂Xv hfsc {]k-‡a - mWv: 1. Rootless Generation thcp-Iƒ C√mØ Xe-ap-d 2. Hopeless Man {]Xo-£-b‰ a\p-jy≥ 3. Dislocated World ÿm\-{`wiw kw`-hn® temIw. CXmWv B[p-\nI hnizm-k-]-cn-io-\-ecwKw t\cn-Sp∂ {][m\ sh√p-hn-fn-Iƒ.

1. G-Xp {]m-b-Øn-ep-≈¿-°pw a-’-c-Øn¬ ]-s¶Sp-°mw. 2. Hm-tcm e-°-hpw i-cn-bp-Ø-cw A-b-°p-∂-h-cn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂ aq-∂v t]¿-°v hnZym-tPym-Xn a-Xt- _m-[\ - tI-{µ-Øn¬ \n-∂pw BI¿-jI - a - m-b k-Ωm-\ß - ƒ \¬-Ipw. 3. D-Ø-c-߃ A-b-t°-≠ hn-em-kw:

k-`m-hn-⁄m-\o-bw Izn-kv am-t\-Pn-ßv F-Un-‰¿, tI-c-f-k-`, _n.-F¬.-Fw. am¿-tXm-am sk‚¿, B-fq¿ ˛ 680 683

4. i-cn-bp-Øc - ß - ƒ Pqsse 20\p ap-ºm-bn "tI-cf - k`' Hm-^o-kn¬ e-`n-°W - w. 5. ]-{Xw e-`n-°m≥ ssh-In-bmtem DØ-c-߃ sshIn e`n-®mtem a-’-c-°-Ωn-‰n D-Ø-c-hm-Znbm-bn-cn-°n-√.

c-≠mw h-Øn-°m≥ kp-\-l-tZm-kn-s\Ip-dn-®p-≈ s]m-Xp hn-h-c-߃ v v v v v v v v

21˛mw km¿-∆-{Xn-I kp-\-l-tZm-kv -Xp-S-ßn-b h¿-jw 1962 H-Iv-tSm-_¿ 11 -s]-s¶-Sp-Ø sa-{Xm≥-am-cp-sS F-Æw: 2540 {]-kn-≤o-I-cn-® {]-am-W- tc-J-I-fp-sS F-Æw: 16 kp-\-l-tZm-kv hn-fn-®p-Iq-´n-b ]m-∏: tPm¨ 23˛ma≥ k-am-]-\-Øn-s‚ am¿-]m-∏-bm-bn-cp-∂-Xv: t]mƒ 6˛ma≥ kp-\-l-tZm-kv k-am-]n-®-Xv: 1965 Un-kw-_¿ 8 -A-{]-Xo-£nX-am-b h-k-¥-Øn≥ hn-cn-™ ]p-jv-∏w F∂v kp-\-l-tZm-kn-s\ hn-ti-jn-∏n-®-Xv: tPm¨ 23-˛m-a≥

hm¿Ø- I ƒ, hnti- j - ß ƒ kvIqƒ aX-t_m-[\w k∑m¿Kw dm¶v tPXm-°ƒ°v A`n-\-µ-\-߃! IVth - Ist Rank

IVth - IInd Rank

k`m hn⁄m-\obw Iznkv 1 hnP-bn-Iƒ

IVth - IIIrd Rank

acnb {^m≥knkv Nme-°pSn

Pn¬jm tPm¿Pv Ccn-ßm-e-°pS

enkvan≥ tPmbv FS-Øn-cn™n

VIIth - Ist Rank

VIIth - IInd Rank

VIIth - IIIrd Rank

Ccn-ßm-e° - pS cq]X aX-t_m-[\ h¿jm-cw`w am¿ t]mfn IÆq-°m-S≥ \n¿∆-ln-°p-∂p. cq]X aX-t_m-[\ Ub-d-IvS¿ ^m. tPm¿÷v thg-]-d-ºn¬ ]p√q¿ CS-hI hnImcn ^m. tPmkv Nn‰ne-∏n≈n F∂n-h¿ kao]w Xth - Ist Rank

Xth - IInd Rank

Xth - IIIrd Rank

XIIth - Ist Rank

XIIth - IInd Rank

XIIth - IIIrd Rank

Pq¨ amksØ k`m hn⁄m\nbw Iznkv a’-cØn¬ ]s¶SpØ 153 t]¿°v A`n-\-µ-\-߃. icn- b p- Ø cw Ab- ® - h - c n¬\n∂v \dp-°n-s´-SpØ aq∂v t]¿°v kΩm\-߃ Ccn-ßm-e°pS hnZym-tPymXn-bn¬ \n-∂pw e`n-°p-∂-Xm-Wv. kΩm-\¿l-cpsS t]cv Xmsg-sIm-Sp°p-∂p.

Ign™ e°-Ønse icn-bp-Ø-c-߃

1. dnb sI.-sP. sImf-ßc (H) Ccn-ßm-e° - pS

6. 1992 HIvtSm-_¿ 11

2. tkm^n ]o‰¿ tImt¶mØv (H) ISp-∏t- »cn \hy h¿Kokv sImS-Ic

ena-cnb Ccn-ßm-e-°pS

IVth - Ist Rank

IVth - IInd Rank

A`n-\-µ-\-߃

Aae t]mƒ tIm´-bv°¬

A∂ Ipcy≥ tIm´-bv°¬

BXnc tPmk^v XmWn-t»cn

IVth - IIIrd Rank

VIIth - Ist Rank

VIIth - IInd Rank

A©p acnb _m_p _yqf tPm¨k¨ Nme-°pSn Ccn-™m-e-°pS VIIth - IIIrd Rank

Xth - Ist Rank

Zo] ]n.-F. Nme-°pSn

A\p-tamƒ tZhkn Nme-°pSn

Xth - IInd Rank

Xth - IIIrd Rank

3. tUmW sI.-sP. I≈-∏-d-ºn¬ (H) aq¿°-\mSv

1. 21˛mw asØ 2. P\-X-I-fn-te°v 3. hnip≤ Ft{^w 4. Hmdn-b‚m-enbpw Ft¢-kn-bmepw 5. {_qWkv sFdnkv 7. I¿±n-\mƒ HmkvhmƒUv t{Kjykv 8. elcn hnap‡ `h\w ssZh-`h\w 9. am\-hn-I-Xsb 10. \hw-_¿ 24

{i-≤n-°m≥! BZn-e£van sI.-]n. \ocP ]n.-B¿. Xpd-h≥ImSv FS-Øn-cpØn

IrjvtWµp _n. tat\m≥ I¬]-dºv

AizXn Fw. sImSIc

j≥am Fw.-F-kv. Icp-h-∂q¿

tcjva sI.-F-kv. Nme-°pSn

BXnc hnP-b-Ip-am¿ jmln\ F.-F. Ccn-™m-e-°pS tIm´-bv°¬

Io¿Øn C.-_n. FS-Øn-cpØn

® Pq-sse 2 sNm-∆ : kv-Iqƒ th-tZ-m]-tZ-iw ˛ k-∑m¿-§ t_m-[-\w A-hm¿-Uv-Zn-\w D®-I-gn-™v 2.30\v hn-Zym-tPym-Xn-bn¬. ® Pq-sse 3 _p-[≥ : k¨-tU kv-Iqƒ A-hm¿-Uv Zn-\w. D®-I-gn-™v 2 aWn°v hnZym-tPym-Xn-bn¬.

Page 13  
Page 13  
Advertisement