Page 1

hN-\-]oTw Pqsse amksØ Rmb-dm-gvN-I-fnse kphn-tij hmb-\-Isf Bkv]-Z-am-°n-bp≈ hnNn-¥-\-߃

kz¿-§-Øn-se B-\-µw hn.- eq-°m 15,1-˛7

^m.- Pn-t\m-Pv tIm-e-t©-cn

tIƒ-hn-°m¿-°v G-sd ]-cn-Nn-X-am-b Po-hn-X-km-l-N-cy-ß-fn¬

\n-∂p-sIm-≠v A-\p-X-]n-°p-∂ ]m-]n-sb ]-‰n-bp-≈ ssZ-h-Øns‚-bpw kz¿-§-Øn-s‚-bpw B-\-µw h¿-Wn-°p-I-bm-Wv {In-kv-Xp C-hn-sS. ]m-e-kv-Xo-\m-bnse P-\-ß-fn¬ `q-cn-`m-K-hpw B-´n-S-b∑m-cm-Wv. A-Xn-cm-hn-se B-Sp-I-sf-bpw-sIm-≠v a-cp-`q-an-bp-sS hnP-\-X-bn-te-°v \-S-∂p-t]m-Ip-∂ B-´n-S-b-∑m¿ A-hn-S-sØ ÿncw Im-gN v- I - f - n¬ H-∂m-Wv. \q-dv B-Sp-Iƒ F-∂v tIƒ-°p-tºmƒ Xs∂ C-S-b≥ A-{X \n- m-c-\-√ F-∂v \-ap-°v Xn-cn-®-dn-bm-\m-Ipw. \-jSv- s - ∏-´ B-Sn-s\ I-≠p-In-´p-thm-fw tX-Sn-t∏m-Ip-∂ C-Sb - ≥ BSp-I-tfm-Sv kv-t\-l-ap-≈-h-\m-Wv. B-Sp-I-sf A-dn-bp-∂ \-√ C-Sb≥. \-jv-S-s∏-´-Xn-\p th-≠n a-‰p-≈-h-sb hn-P-\-X-bn¬, a-cp-`q-anbn¬ hn-Sp-∂-Xv kv-t\-l-an-√m-™n-´-√ a-dn-®v Iq-´w hn-´-Xn-s\ tXSn-∏n-Sn-°m-\p-≈ hy-{K-X sIm-≠m-Wv. \-tΩm-Sv tN¿-∂p \n¬-°m-Øh - s - c tN¿-Øp-]n-Sn-°m≥ B-Iptam \-ap-°v? \-Ωn¬-\n-∂v A-I-∂p t]m-Ip-∂-h-sc A-t\z-jn-®p Xn-cn-sI sIm-≠p-h-cm≥ I-gn-bp-tam? \-jv-S-s∏-´ a-I-s\-tbm, a-Isf-tbm, Po-hn-X-]-¶m-fn-sb-tbm, Iq-´p-Im-sc-tbm I-≠p-In-´p-thmfw tX-Sn-t∏m-Im-\p-≈ £-a-bpw a-\- pw \-ap-°p-t≠m? s\-t©mSp tN¿-Øp-]n-Sn-°p-∂ ]-e-Xn-s\-bpw h-gn-bn¬ hn-´n-´v Iq-´w sX‰n-b-Xn-s\ A-t\z-jn-®p I-≠p-]n-Sn-°m-\p-≈ a-\- n-\v D-S-a-bm-IWw F-∂p-≈ Hm¿-a-s∏-Sp-Ø-em-Wv C-∂n-s‚ kp-hn-ti-jw. tam\n-° F-∂ A-Ω ]p-Wy-h-Xn-sb an-gn-Iƒ ]q-´n [ym-\n-°p-∂-Xv \-√X - m. a-Is - ‚ Xn-cn-®p-hc - h - n-\p th-≠n A-hƒ Xy-Pn-®X - v F-s¥√m-am-Wv! hn-e-bp-≈-sX-∂v \mw I-cp-Xp-∂ ]-e-Xpw hn-P-\-X-bn¬ D-t]£n-®m-te hn-es - I-´s - X-∂v tem-Iw I-cp-Xp-∂ ]-eX - n-s\-bpw Xn-cn®p-]n-Sn-°m-\m-Iq. k-ºØ - pw kp-Jk - u-Ic - y-ßf - pw ÿm-\a - m-\ß - fpw I-gn-hp-If - pw A-l¶ - m-ch - pw ]n-∂n-ep-t]-£n-®v F-fn-ab - p-sS-bpw £-ab - p-sS-bpw Zm-cn-{Zy--Øn-s‚-bpw A-e® - n-en-s‚-bpw h-gn Xn-cs - ™Sp-°m-\p-≈ B-lzm-\w Iq-Sn-bp-≠v {In-kv-Xp-sam-gn-bn¬. ]p-Xn-b bp-K-Øn-s‚ ]m-∏-sb-∂pw {In-kv-Xp-hn-s‚ kz-`m-h km-Zr-iy-ap-≈ am¿-∏m-∏-sb-∂pw tem-Iw ap-{Z-Ip-Øn-b {^m≥-kn-kv ]m-∏ \-ΩpsS ap-ºn¬ h-bv-°p-∂ B-lzm-\-hpw C-Xp X-s∂-b-t√! \-jv-S-s∏´-Xn-s\ tX-Sn A-e-bp-I. A-Xv k-`-bp-sS I-S-a-bm-Wv; k-`m-X-\-bcp-sS Np-aX - e - b - m-Wv. ho-s≠-Sp-°m-\m-hm-Ø hn-[-Øn¬ H-∂pw I-f-™p-t]m-bn-´n√. a-S-ßn-h-cm-\m-hm-Ø Zq-c-Øn¬ B-cpw A-I-∂p t]m-bn-´n-√. Xn-cn-®p h-ch - n-\p-th-≠n Im-Øn-cn-°p-∂ H-cp-]m-Sv t]¿ D-s≠-∂pw a-S-ßn-h-cp-tºmƒ Iq-Sp-X¬ k-t¥m-jw D-≠m-Ip-sa-∂pw ]m-]n-Isf Hm¿-as - ∏-Sp-Øp-∂p-≠v Kp-cp-\m-Y≥. Np-¶° - m-sc-bpw ]m-]n-Is - f-

bpw lr-Z-b-\n-e-tØm-Sp tN¿-Øp \n¿-Øp-∂ ssZ-h-]p-{X≥ Gh¿-°pw {]-Xo-£-bp-sS ]p-Xp-h-k-¥w \¬-Ip-∂p. A-sX \n-s‚ Xn-cn-®p-hc - h - n-\p-th-≠n Im-Øn-cn-°p-∂ H-cp C-Sb - \ - p-≠v F-∂ Xncn-®-dn-hn-te-°v an-gn-Iƒ D-b¿-Øp-I. c-£n-°-tW-sb-∂v D-d-s° \n-eh - n-fn-°p-I. C-\n H-cn-°e - pw C-Sb - s - ‚ Nm-cØ - p-\n-∂v hn-P\ - X - bn-te-°v X-∂n-jSv- Ø - n-te-°v H-fn-®p \-S° - p-Ib - n-√ F-∂v Xo-cp-am-\sa-Sp-°p-I. kz¿-§w Im-Øn-cn-°p-∂p G-sd B-Àm-Zt- Øm-sS!

tem-I-Øn-s‚ {]-Im-iw hn.- tbm-l∂m≥ 9,1˛12

^m.- a-t\m-Pv ta-bv-°m-S-Øv

{]-Im-ia- m-b tb-ip-hn-s\ kzo-Ic- n-°p-∂h - \ - v {]-Im-ih - pw Im-gvN - -

bpw In-´p-∂p-sh-∂-Xn-s‚ ÿn-co-I-c-W-am-Wv {]-kv-Xp-X h-N-\-`mKw. in-jy¿ P-∑-\m A-‘-\mb-hs\ Im-Wp-tºmƒ A-h-s‚ A‘-Xb - p-sS Im-cW - a - t- \z-jn-°p-∂p. tb-ip-hm-Is - ´ Im-cW - a - t- \z-jn°p-∂n-√. ssZ-h-Øn-s‚ a-l-Xzw sh-fn-s∏-Sp-Øm-\p-≈ A-h-k-cam-bn C-Xn-s\ I-W-°m-°p-∂p. ]n-Xm-hm-b ssZ-h-Øn-s‚ {]-h¿Øn-Iƒ {]-I-Sn-∏n-°m-\p-≈ am¿-K-am-bn tb-ip-\m-Y≥ B km-lN-cy-sØ hn-iZ- o-Ic - n-°p-Ib - m-Wv. B-flo-ba - m-bn-´p-≈ A-‘X - b - pw im-co-cn-Ia - m-bn-´p-≈ A-‘X - bpw X-Ωn-ep-≈ kw-L¿-j-hpw Cu h-N-\-`m-K-Øv \n-g-en-°p-∂p≠v. im-co-cn-I-am-b A-‘-X am-‰p-I h-gn H-cm-sf B-≤ym-fln-I-amb {]-Im-iØ - n-te-b° v- p B-\b - n-°p-∂p. Xm-\m-Ip-∂ {]-Im-is - Ø kzo-Ic - n-°p-hm-\pw B-cm-[n-°p-hm-\pw, X-∂n¬ hn-iz-kn-°p-hm-\pw A-\p-{K-lt- a-Ip-∂p. tem-I-Øn-em-bn-cn-°p-tºmƒ Rm≥ tem-I-Øn-s‚ {]-Im-i-amsW-∂m-Wv tb-ip ]-db - p-∂X - v(9/5). b-Ym¿-∞ {In-kvX - p-in-jy-s‚ [¿-aw C-Xp X-s∂-bm-Wv. F-hn-sS Po-hn-°p-∂p-thm A-hn-sS tbip-hn-s‚ {]-Im-i-am-bn-cn-°p-I. \n-s‚ Iq-sS-bp-≈-h-cp-sS Po-hn-XØn-epw a-\- n-epw {]-Im-iw ]-c-Øm≥ \n-\-°m-I-Ww. C-ß-s\bm-IW-sa-¶n¬ b-Ym¿-∞ {]-Im-i-am-b, \n-g¬ ]-Xn-bm-Ø {]Im-i-am-b tb-ip-hn-s\ kzo-I-cn-°-Ww. {]-Im-i-am-b tb-ip-hn-s\ kzo-I-cn-°p-tºmƒ \-Ωp-sS Po-hn-XØn-se B-flo-b A-‘-X a-\- n-em-°m-\pw, ku-Jyw e-`n-°m\pw km-[n-°pw. ]-W-tØm-Sp-≈ {`-aw \-sΩ A-‘-cm-°pw. H-cn©p ÿ-e-Øn-\p-th-≠n kz-¥w k-tlm-Z-c-s‚ s\-©n¬ ITm-c Ip-Øn-bn-d° - p-∂h - c - p-≠.v Im-am-‘X - _m-[n-®v s]¨-Ip-™p-ßs - f I-im-∏p sN-øp-∂h - c - p-≠v. a-Zym-k‡ - n aq-ew A-‘X - h-cp-Øn-hb - v°p-∂h - c - p-≠.v Ip-Spw-_ Po-hn-XØ - n-s‚ a-lX - z-sØ-°p-dn-t®m, D-Øc-hm-Zn-Xz-sØ-°p-dn-t®m Nn-¥n-°m-sX kz-¥w kp-JØ - n¬ am-{Xw {i-≤n-®p Po-hn-°p-∂ B-flo-b A-‘c - m-Wv \-Ωp-sS Np-‰pw. tb-ip-hn-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ c-≠p km-[y-X-I-fm-Wv kw-`-hn°p-I. tb-ip-hn¬ \n-∂v F-√mw kzo-Ic - n-°m≥ X-øm-dp-≈h - \ - v Imgv-N-i-‡n In-´pw; tb-ip-hn-s‚ ap-ºn¬ lr-Z-b-a-S-®p \n¬-°p-∂-h\v D-≈ Im-gv-N \-jv-S-am-Ip-I-bpw sN-øpw. A-Xn-\m¬ tb-ip-hnt\m-Sp tN¿-∂p Po-hn-®m¬ Po-hn-X-Øn¬ Im-gv-Nbpw {]-Im-i-hpw Iq-Sn-°q-Sn h-cpw. A-Xp \-Ωp-sS Po-hn-X-sØ ssZ-hn-I A-`n-tjIw sIm-≠p \n-d-bv-°pw.

H-cp h-gn-]m-Sp Po-hn-Xw hn.- a¿t°mkv 7: 1- ˛13

^m.- Pn-tPm N-Iy-Øv K-eo-en-Ø-Sm-I-Øn-s‚ h-S-°p Xo-c-Øp-≈ Im¿-jn-I k-ar-≤nbm¬ k-º∂ - a - m-b H-cp k-aX - e - {- ]-tZ-ia - m-b K-t\-kd - Ø - n-se km-

[m-c-W P-\ß - ƒ tb-ip-hn-s\ lr-Z-bw sIm-≠-dn-bp-∂p. A-h¿°v A-¤p-X-߃ Im-Wm≥ I-gn-bp-∂p. t\-sc a-dn-®v P-dp-k-sean¬ \n-s∂-Øn-b Hu-tZym-Kn-I A-t\z-j-W-kw-L-am-b ^-cn-tkb-cpw \n-b-a-⁄-cpw tb-ip-hn-s\ \n-b-a-߃ sIm-≠pw Ip-im-{K _p-≤n-sIm-≠pw t\-cn-Sp-∂p. ssZ-h-Øn-s‚ B-fp-Iƒ F-∂v Ah-Im-is - ∏-Sp-∂h - ¿-°v ssZ-hw F-{X-tbm A-Is - e-bm-Wv!(am¿-t°m 7:6,7; Gi. 29:13). lp-t∏m-{In-sØ-kv ({Ko-°v=Im-]-Syw) B-b X-ß-fp-sS ap-Jw ap-Jw-aq-Sn-bv-°p ]n-∂n-sem-fn-∏n-®v A-`n-\-bn-°p-∂ ^-cn-tk-b-˛-\nb-a-⁄-hr-µ-Øn-\v ssZ-h-hpw ssZ-h-{]-am-W-ß-fpw tI-h-ew Ae-¶m-cw am-{X-am-Wv. tb-ip C-Ø-cw I-]-S-ap-Jw No-¥n-°-f-bp-∂p, H-cp-Zm-lc - W - Ø - n-eq-sS:˛-am-Xm-]n-Xm-°∑ - m-sc _-lp-am-\n-°m-Øh - ≥ i-]n-°-s∏-S-s´ h-[n-°-s∏-S-s´ F-∂v Xn-cp-h-N-\w (]p-d 20:12˛16; 21:17; te-hy 20:9; \n-b-a 5:6). "sJm¿-_m≥' F-∂ A-d-am-b ]-ZØn-s‚ {Ko-°p cq-]-am-Wv "sIm¿-_m≥'. h-gn-]m-Sv, t\¿-®, Im-gv-N Xp-S-ßn-b A¿-∞-ß-fm-Wn-Xn-\v. X-ß-fp-sS ssI-h-i-ap-≈ h-kvXp-hI - I - s - f ssZ-hØ - n-\p-≈ "sIm¿-_m≥' B-bn {]-Jym-]n-°m≥, Xp-S¿-∂v A-Xv k-a¿-∏n-°m≥ b-lq-Z-]m-c-º-cyw H-cp-h-s\ A-\p-hZn-®n-cp-∂p. A-{]-Im-cw k-a¿-∏n-°-s∏-´ h-kv-Xp D-S-s\ tZ-hm-e-bØn-te-bv-°v sIm-Sp-t°-≠-Xn-√. h-kv-Xp-hn≥-ta¬ th-sd H-cmƒ°pw A-hI - m-ia - n-√. X-ßf - p-sS h-kX -v p-°f - n≥-ta¬ am-Xm-]n-Xm-°ƒ°p-≈ A-hI - m-iw t]m-epw C-Øc - Ø - n-ep-≈ sIm¿-_m≥ {]-Jym]-\w h-gn kq-{X-Øn¬ H-gn-hm-°m≥ a-°ƒ-°p km-[n-°p-am-bn-cp∂p. sIm¿-_m≥ ]m-c-º-cyw A-ß-s\ ssZ-h-I¬-]-\-bp-sS \-·am-b ew-L-\-am-bn. am-Xm-]n-Xm-°-sf kv-t\-ln-°m-sX-bpw ip-{iqjn-°m-sX-bpw sh-dp-sX h-gn-]m-Sp-I-fpw {]m¿-Y-\-I-fpw \mw \-SØn-bn-s´-¥p-Im-cyw? b-lq-Z-]m-c-º-cy-Øn-se hn-hn-[ \n-b-a-߃ d-∫n-am¿ X-øm-dm°n-bn-cp-∂X - v P-\w ssZ-hI - ¬-]\ - I - ƒ bm-sXm-cp hn-[Ø - n-epw ewLn-°m-Xn-cn-°m-\m-bn-cp-∂p. H-cp kw-c-£-W I-h-Nw t]m-se. F∂m¬ Im-e-{I-a-Øn¬ Cu am-\p-jn-I \n-b-a-ß-fpw ]m-c-º-cy-ßfpw ssZ-hI - ¬-]\ - I - s - f h-fs - ®m-Sn-°p-∂X - n-\v Im-cW - a - m-bn. ]n-∂oSv ssZ-h-h-N-\-Øn-s\m-∏w X-s∂ {]-[m-\-s∏-´-Xpw B-[n-Im-cn-Ihp-am-bn A-h am-dn. lyq-a-\n-k-hpw ssZ-h-im-kv-{X-hpw X-Ωn-ep-≈ H-cp X¿-°w C-hn-sS D-b¿-∂p h-cp-∂p-≠v. tb-ip-{In-kX v- p-hn-s‚ hm°p-I-sf A-£-cm¿-Y-Øn¬ hym-Jym-\n-°m≥ Xp-S-ßn-bm¬ H-cph≥ H-cp a-\p-jy-Xz hm-Zn-bm-Im-\pw Xp-S¿-∂v H-cp ]-t£ \n-co-iz-c hm-Zn-bm-Im-\pw km-[y-Xb - p-≠v. am¿-Ivk - pw Gw-K¬-kpw A-ßs - \bm-bn-Øo¿-∂-Xv A-Ø-cw Nn-¥-bp-sS A-Xn-{]-k-c-Øn-em-Wv. C∂-sØ cm-j{v- So-b ]-›m-Øe - Ø - n¬ I¿-jI - s - c-t∏m-se-bp-≈ km[m-c-W P-\-߃ c-≠m-a-sXm-∂p Nn-¥n-°m-sX C-Ø-cw a-\p-jyXz hm-ZØ - n¬ sN-∂p s]-Sp-∂X - v kzm-`m-hn-Iw. t\-sc-ad - n-®v, {In-kvXp-hn-s\ b-Ym¿-∞-Øn¬ a-\-kn-em-°p-tºmƒ H-cp k-Xyw sh-fnhm-Ip-∂p: ]-ca - h - pw {]-[m-\h - p-am-bn ssZ-hs - Ø kvt- \-ln-°p-I ssZhn-I- \n-ba - ß - s - f kvt- \-ln-°p-I F-¶n¬ a-s‰-√mw X-\n-sb h-∂ptN-cpw. ssZ-hs - Ø kvt- \-ln-°p-∂h - ¿-°v a-\p-jy-s\ kvt- \-ln-°mXn-cn-°m-\m-hn-√. Cu Po-hn-Xw \¬-In-bX - v ssZ-hs - a-∂v hn-iz-kn-°p-∂p-sh-¶n¬ ssZ-ht- Øm-Sp-≈ hn-t[-bX - z-hpw B-flm¿-∞ kvt- \-lh - pw \n-s∂ b-Ym¿-∞ a-\p-jy-\m-°pw. am-\p-jn-I \n-ba - ß - ƒ ssZ-hn-I \n-ba - ß-sf h-f-s®m-Sn-°m-\p-≈ kq-{X-hm-Iy-ß-fm-°n-√. A-[-cw am-{Xa-√ lr-Zb - h - pw Po-hn-Xh - pw ssZ-hk - vt- \-ls - Ø-∏‰ - n hm-gvØ - pw. kz¥w Po-hn-X-tØm-Spw a-‰p-≈-h-tcm-Spw sh-dpw H-cp h-gn-]m-Sp a-t\m`m-hw h-®p-]p-e¿-Øm-\m-hn-√. Po-hn-Xw ssZ-h-Øn-\pw ssZ-hn-I{]-am-W-߃-°pw, a-\p-jy-Xz aq-ey-߃-°pw th-≠n \n-th-Zn-°s∏-´ H-cp h-gn-]m-Sm-bn am-dpw.

Ccn-ßm-e-°pS cq]X {]kn-≤o-I-cWw

tIc-f-k` k`-bpsS apJw

kXy-Øns‚ kzcw

hmbn-°pI t{]m’m-ln-∏n-°pI FS-Øn-cnØn au≠v Im¿Ω¬ ]≈n hnImcn

dh. ^m. tPmWn ta\m-t®-cn-bpsS

t\Xr-Xz-Øn¬

hnip-≤-tcm-sSm∏w Pq-sse 6 hn. a-cn-bm sKm-sc-Øn C-‰-en-bn¬ sIm-dn-\mƒ-tUm-bn-se Z-cn-{Z I¿-j-I-

s‚ a-I-fm-bn 1890¬ a-cn-b `q-Pm-X-bm-bn. ]-≈n-°qS-Øn¬ t]m-Im≥ km-[n-°m-ØX - p-sIm-≠v F-gp-Xm\pw hm-bn-°m-\pw A-hƒ-°v A-dn-hn-√m-bm-cp-∂p. ]-Øm-a-sØ h-b-kn¬ ]n-Xm-hv a-c-W-a-S-™p. ]n∂o-Sv, sk-sd-s\√n Ip-Spw-_-Øn¬ Xm-a-kn-®p. sk-sd-s\-√n IpSpw-_-Øn-se A-e-Iv-km≥-t{Sm ]-e-X-h-W A-h-sf ]m-]-Øn-\p £-Wn-®p. a-cn-t°-≠n-h-∂m-epw ]m-]-Øn-\p h-g-ßn-√ F-∂v \ne-hn-fn-® a-cn-bm-sb A-h≥ ]-Xn-\m-ep X-h-W Ip-Øn ap-d-n-th¬]n-®p. a-cn-°p-∂-Xn-\p-ap-ºv Lm-X-I-t\m-Sv A-hƒ £-an-®p. 12˛m-asØ h-b-kn¬ c-‡-km-£n-Xzw kzo-I-cn-® Cu Ip-™p-am-em-Jsb k-` hn-ip-≤-sb-∂v hn-fn-®p.

Pq-sse 11 hn.-s_-\-Un-Iv-Sv C-‰-en-bn-se t\-gv-kn-bm F-∂ tZ-i-Øp

480 ¬ s_-\-Un-Iv-Sv P-\n-®p. tdm-an¬ ]T-\w B-cw-`n-®p. ]-t£, tem-I-kp-J-ß-fn¬ ap-gp-Im≥ Xm-Xv-]-cy-an√m-ØX - p-sIm-≠v kp-_n-bm-t°m ]¿-∆X - \ - n-cI - f - n¬ H-cp Kp-l-bn¬ B-cp-a-dn-bm-sX Xm-a-kn-®p. tdm-am\q-kv F-∂ H-cp k-\ym-kn s_-\-Un-Iv-Sn-\v `-£W-hpw h-kv{- X-hpw \¬-In ]-cn-]m-en-®p. ]m-›m-Xy k-\ym-k Po-hn-X-Øn-\v B-cw-`w Ip-dn-®-Xv s_-\Un-IvS- v B-Wv. Zm-cn-{Zyw, I-\ym-{h-Xw, A-\p-kc - W - w F-∂ {h-X{- Xbw k-\ym-kP - o-hn-XØ - n-s‚ `m-Ka - m-°n-bX - v A-t±-la - m-Wv. 543 am¿®v 21 \v C-l-tem-I-hm-kw sh-Sn-™ s_-\-Un-Iv-Sv Po-hn-X-Im-eØp-X-s∂ H-cp bp-hm-hn-s\ D-bn¿-∏n-®-Xm-bn N-cn-{X-Øn¬ tc-Js∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

Pq-sse 25 hn.-bm-t°m-_v «o-lm sk-_-Zn-bp-sS-bpw k-tem-an-s‚-bpw a-I-\pw tbm-

l-∂m-s‚ k-tlm-Z-c-\p-am-b bm-t°m-_v C-Sn-\m-ZØn-s‚ a-°-fn¬ H-cm-fm-Wv. ]-cn-ip-≤ I-\y-Im-a-dnb-Øn-s‚ k-tlm-Z-cn-bm-Wv k-tem-an. {In-kv-Xp-hnt\m-sSm-∏w Xm-t_m-dn-epw sK-Zv-k-an-\n-bn-epw bmt°m-_v D-≠m-bn-cp-∂p. b-lq-Z-∑m-cp-sS ]-{¥-≠v tKm-{X-ßf - n-epw bm-t°m-_« v- o-lm kp-hn-ti-jw {]kw-Kn-®n-´p-≠v. F.-Un. 63 se D-bn¿-∏v Xn-cp-\m-fn-\v G-Xm-\pw Zn-hk-߃-°v ap-ºv tl-tdm-Zv A-{Kn-∏m cm-Pm-hn-s‚ a-X-a¿-Z-\-Im-eØv in-ck - v tO-Zn-°s - ∏-´p. tb-ip-hn-s‚ in-jy-∑m-cn¬ B-Zy-sØ c-‡k - m-£n-bm-Wv h-en-b bm-t°m-_v F-∂d - n-bs - ∏-Sp-∂ bm-t°m_v «o-l.

Pq-sse 31 hn. C-t·-jy-kv se-tbm-f kvs- ]-bn-\n¬ Ip-eo-\ am-Xm-]n-Xm-°f- n¬-\n-∂v 1491 ¬ C-\n-tKm F-∂ C-t·-jy-kv P-\n-®p. ]-´m-fØn¬ D-tZym-K-ÿ-\m-bn-cn-°p-tºmƒ bp-≤-Øn¬ Im-ep-Iƒ-°v ap-dn-th-‰v Zo¿-L\ - mƒ B-ip-]{- Xn-bn¬ In-St- °-≠n-h∂ - p. B k-ab - ß - f - n¬ {In-kX v- p-hn-s‚bpw hn-ip-≤-cp-sS-bpw Po-h-N-cn-{Xw hm-bn-®v {In-kvXp-tk-h-\-Øn-\m-bn B-{i-a-Po-hn-Xw B-cw-`n-®p. 1534 ¬ C-t·-jy-kpw {^m≥-kn-kv tk-hn-b-dpw 5 Iq-´p-Im-cpw {hX-_-≤-am-b Po-hn-Xw Xp-S-ßn. 1538 ¬ ]p-Xn-b kw-L-Øn-\v am¿]m-∏ Aw-Ko-Im-cw \¬-In. A-ßs - \ Cu-tim k-` (P-kyq-´v) ÿm]n-°-s∏-´p. 1556 ¬ C-t·-jy-kv e-tbm-f a-cn-°p-tºmƒ k-`-bv°v 100 `-h-\-ß-fpw B-bn-cw Aw-K-ß-fpw D-≠m-bn-cp-∂p.

Page 12  
Page 12  
Advertisement