Page 1

PmeIw ssZ-hØ - n-\pw ssZ-hP - \ - Ø - n-\pw th-≠n k-a¿-∏n-°-s∏-´ Po-hn-X-am-bn-cp-∂p tam¨. k-°d- n-bm-kv hm-g∏ - n-≈n-bp-tS-Xv

Im¬∏m-Sp-Iƒ

kv-t\-l-hm-’-ey-ß-fp-sS

h-S-hr-£w

kv-t\-lw- X-s∂-bm-b ]n-Xm-hpw ]p-{X-\pw ]cn-ip-≤m-flm-hp-am-b ssZ-ht- a! ""C-sX-s¥m-cp kvt\-lw! ]-WU v- n-X\ - pw ]-cn-ip-≤\ - pw ]-Iz-aX - n-bpam-b H-cp ssh-Zn-Is - ‚ a-cW - ] - {- X-Øn-se hm-°pI-fm-Wn-Xv: "C-sX-s¥m-cp hn-ka v- b - m-hl - a - m-b kvt\-lw!' "F-\n-°v B-tcm-Spw h-g-t°m hn-tZz-jtam a-t‰m C-√. B-sc-bpw a-\k - d - n-™v a-\x-]q¿hw th-Z-\n-∏n-®-Xm-bn Hm¿-°p-∂n-√.' F-{X-tbm \n-jvI - f - ¶ - a - m-b h-N\ - ß - ƒ. 1915 P-\p-h-cn 14 \v sNm-∆-c-bn-em-Wv k-°dn-bm-k-®-s‚ P-\-\w. ]p-Ø≥-th-en-°-c hm-g∏n-≈n X-d-hm-´n¬ ]u-tem-˛-t{X-ky Z-º-Xn-I-fpsS c-≠m-as - Ø k-¥m-\w. A-©p-kt- lm-Zc - ∑mcpw c-≠p k-tlm-Zc - n-am-cpw A-Sß - p-∂ h-en-b IpSpw-_Ø - n-se Aw-Kw. c-≠p k-tlm-Zc - ∑ - m¿ sshZn-Ic - m-Wv. {]m-Ya - n-I hn-Zym-`ym-kw ]p-Ø≥-then-°c - b - n-epw s]m-øb - n-epw ]q¿-Øn-bm-°n sslkvI - qƒ hn-Zym-`ym-kØ - n-\v tKm-Xp-cp-Øv ]-≈n-k-v Iq-fn-te-°v t]m-bn. ]T-\Ø - n¬ k-a¿-Y\ - m-bn-cp-∂ k-°d - n-bm-kv X-s‚ ssZ-h-hn-fn Xn-cn-®-dn-™v Xr-iq¿ tXm-∏v sk-an-\m-cn-bn¬ ssh-Zn-I ]-cn-io-e-\w B-cw-`n®p. ta-P¿ sk-an-\m-cn ]T-\w {io-e¶ - b - n-se ImWv-Un-bn¬ B-bn-cp-∂p. 1940 Hm-K-Ãv 24 \v ImWv-Un-bn¬ Xn-cp-]-´w kzo-I-cn-®p. A-hn-sS \n∂p X-s∂ ssZ-h-im-kv-{X-Øn¬ tUm-Iv-S-td-‰p kz-¥-am-°n-b-ti-jw Xr-iq¿ cq-]-X-bn-se ]me-bq¿, ]m-h-d-´n C-S-h-I-I-fn¬ A-kn- v Bbn \n-b-an-°-s∏-´p. 1943 ap-X¬ k-°-dn-bm-k-®≥ ssa-\¿ skan-\m-cn sd-Iv-S-dm-bn ip-{iq-j sN-bv-Xp. C-tX-ka-b-Øv X-s∂ a-e-_m¿ an-j-\-dn bq-Wn-b≥, ae-_m¿ an-j-\-dn {_-tZ-gv-kv F-∂n-h-bv°v cq-]w sIm-Sp-Øp. I-ip-h-≠n sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-th≠n \n-es - Im-≈p-∂X - n-\pw dn-£m-h≠ - n h-en-°p∂-h-cp-sS kw-L-S-\-bp-≠m-°p-∂-Xn-\pw k-°dn-bm-k-®≥ t\-Xr-Xzw \¬-In-. \o-≠ 12 h¿-jsØ sd-Iv-S¿ ÿm-\-Øn-\p-ti-jw ]m-e-°m-Sv {]-tZ-i-sØ Un A-^-tb-gv-kv B-bn \n-b-an-°s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. I-≠-imw-I-S-hv, ]p-Xp-°m-Sv s^m-tdm-\-I-fnse hn-Im-cn-bm-b-ti-jw 1963 ¬ Xr-iq¿ cq-]-Xbp-sS hn-Im-cn P-\-dm-fm-bn B-e-∏m-´v ]n-Xm-hv

\n-b-an-®p. 1973 ¬ tIm-´-bw sk-an-\m-cn sd-Iv-Sdm-Ip-∂X - p-hs - c Xr-iq-cn-¬ X-s∂-bm-bn-cp-∂p. 1982 ¬ c-‡k - Ω - ¿-±s - Ø Xp-S¿-∂v sd-IS-v ¿ ÿm-\Ø - p\n-∂v hn-ca - n-®p C-cn-ßm-e° - p-S B-[ym-fln-It- I{µw sd-Iv-S-dpw ssa-\¿ sk-an-\m-cn B-[ym-flnI ]n-Xm-hpw B-bn D-Øc - h - m-Zn-Xzw G-s‰-Sp-Øp. a-cn-°p-∂-Xp-h-sc Cu-tim-bp-sS ap-¥n-cn-tØm∏n¬ tPm-en sN-ø-W-sa-∂ A-®-s‚ Xo-{h-am-b B-{K-lw k-^e - o-Ic - n-°p-∂ hn-[Ø - n¬ 1987 Unkw-_¿ H-∂mw Xo-b-Xn ]q-h-Øp-ti-cn-bn¬-h®p \n-Xy-]n-Xm-hn-s‚ k-∂n-[n-bn-te-°p bm-{Xbm-bn. ssZ-h-Øn-\pw ssZ-h-P-\-Øn-\pw th-≠n ka¿-∏n-°-s∏-´ Po-hn-X-am-bn-cp-∂p tam¨. k-°dn-bm-k® - t- ‚-X.v ]m-e° - m-Sv cq-]X - b - p-sS cq-]o-Ic - W - Øn-\pw A-Xn-s‚ A-Xy-]q¿-ha - m-b h-f¿-®b - ° -v pw ]n-∂n¬ k-°d - n-bm-k® - s - ‚ ITn-\ {- ]-bX - \ -v ß - f - p≠m-bn-cp-∂p. C-cn-ßm-e° - p-S cq-]X - b - p-sS D-¤h - Øn-\pw k-°d- n-bm-k® - s - ‚ Zo¿-Lh - o-£W - t- ØmsS-bp-≈ ]-cn-{i-aß - ƒ h-gn-sX-fn-bn-®n-cp-∂p. a-e_m¿ an-j\ - d- n {_-tZ-gk -v v F-∂ k-\ym-k k-tlmZ-c∑ - m-cp-sS {]-ÿm-\w k-°d - n-bm-k® - s - ‚ h-en-b kz-]\ -v Ø - n¬ \n-∂v D-cn-Xn-cn-™X - m-W.v in-jy-K-W-ß-fp-sS H-cp \o-≠ \n-c-bp-≠v k°-dn-bm-k-®-\v. cq-]-X sa-\¿ sk-an-\m-cn-bn-epw h-S-hm-cq¿ sk-an-\m-cn-bn-epw Zo¿-L-Im-ew tkh-\w sN-bv-X A-t±-l-Øn-\p tem-I-Øn-s‚ an° -`m-K-ß-fn-epw in-jy-∑m-cp-≠v. F-√m-h¿-°pw kv-t\-l-\n-[n-bm-b H-cp ]n-Xm-hm-bn-cp-∂p k-°dn-bm-k-®≥ F-∂v in-jy-k-aq-lw A-Sn-h-c-bn-´p km-£y-s∏-Sp-Øp∂p. k-°-dn-bm-k-®-\p F-√mh-cpw kvt- \-ln-X∑ - m-cm-bn-cp-∂p. \n-c¥ - c - a - m-b {]m¿-Y\ - bp-sS a-\p-jy-\m-bn-cp∂p tam¨.-k° - d - n-bm-kv hm-g∏ - n-≈n Po-hn-XØ - nse t¢-i-ßsfm∂pw A-t±-l-sØ \n-cm-i-s∏Sp-Øm-Xn-cp-∂X - n-s‚ c-lk - y-hpw Xo-{h-am-b Cu {]m¿-Y\ - m-\p-`h - w X-s∂-bm-bn-cp-∂p. k-{Im-cn-°p ap-ºn¬ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw sN-e-h-gn-°p-∂ k°-dn-bm-k-®-\v ""\n-c¥ - c - w ssZ-hk - m-∂n-[y-ka v- c - W-bn¬ Po-hn-°m≥'' B-bn-cp-∂p C-jvS- w. Zn-hy_-en k-a¿-∏W - a - m-bn-cp-∂p k-°d - n-bm-k® - s - ‚ k¿-h{- ]-h¿-Ø\ - ß - f - p-sS-bpw i-‡n-tI-{µw. _-lp-ap-J-am-b hy-‡n-Xz-Øn-s‚ D-S-a-bm-bncp-∂p k-°d - n-bm-k® - ≥ F-∂v k-aI - m-eo-\¿ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. A-Xv k-Xy-am-bn-cp-∂p F∂p-≈-Xv Po-hn-X-Nn-{Xw A-Sn-h-c-bn-Sp-∂p. Im-eØn-s‚ K-Xn-hn-K-Xn-I-sf A-Xn-Po-hn-® Cu [oc-]p-cp-j≥ kz¿-K-Øn-en-cp-∂v C-t∏mƒ `q-an-sb t\m-°n-°m-Wp-∂p-≠m-hpw. C-cn-ßm-e° - p-Sb - n¬ A-®≥ ÿm-]n-® ssZ-h] - c - n-]m-e\ - `-h\ - Ø - n-emWv k-°-dn-bm-k-®-s‚ ar-X-i-co-cw A-S-°w sNbvX - n-cn-°p-∂X - v.

kmº-ØnI CS-]m-Sp-I-sf-∏-‰nbp≈ hmb-\-°m-cpsS kwi-b߃°v {]apJ Nm¿t´Uv A°u≠‚ v tPmb¬ tPm¿Pv \¬Ip∂ adp-]Sn sse-^v C≥-jq-d≥-kv \-ap-°v kp-]-cn-NnX-am-b H-∂m-Wv. H-cp \n-t£-] ]-≤X - n F∂ co-Xn-bn-tem B-Zm-b \n-Ip-Xn C-f-hn\p th-≠n-tbm B-Wv ]-e-cpw C≥-jp-d≥kv F-Sp-°p-∂X - v. ]-et- ∏m-gpw C≥-jq-d≥-kv F-P‚pam¿ ]-d-bp-∂-Xv hn-iz-kn-°p-I F-∂-Xn¬ I-hn-™v C≥-jq-d≥-kn-s\-∏‰ - n \mw ]Tn-°p-It- bm A-t\z-jn°p-It- bm sN-øm-dn-√. C≥-jp-d≥-kv I-º\ - n-Iƒ ]pd-Øn-d-°p-∂ D¬-]-∂-߃ F-∂m-sW-t∂m A-Xns‚ i-cn-bm-b D-]-tbm-Kw F-¥m-sW-t∂m A-t\zjn-°m-dp-an-√. C-∂v {]-Nm-c-Øn-ep-≈ ]-e-t]m-fn-knI-fpw t]m-fn-kn-bp-S-a-b-°p i-cn-bm-b Kp-Ww \¬Ip-∂n-√ F-∂X - m-Wv hm-kX v- h - w. A-S-bv-°p-∂ {]o-an-bw ap-gp-h≥ Im-em-h-[n I-gnbp-tºmƒ Xn-cn-®p In-´pw F-∂-Xm-Wv an-° -I-º-\nI-fpw F-P‚p-am-cpw ]-db - p-∂ C≥-jp-d≥-kv kq-{X-hmIyw. F-∂m¬ A-S-bv-°p-∂ {]o-an-bw Xn-cn®p In-´mØ t]m-fn-kn F-¥m-sW-t∂m A-Xn-s‚ D-]-tbmKw F-¥m-sW-t∂m B-cpw tNm-Zn-°m-dn-√. A-S-® {]o-an-bw t]m-epw Xn-cn-®p In-´n-bn-s√-¶n¬ A-Xv Xocm-\-jv-S-am-bm-Wv \mw I-cp-Xp-∂-Xv. F-∂m¬ hm-kvX-hw a-dn-®m-sW-∂v ]-d-™m¬ hn-iz-kn-°m≥ _p≤n-ap-´m-bn-cn-°pw.

F-¥m-Wv sse-^v C≥-jqd≥-kv? H-cp hy-‡n-bp-sS a-c-Ww aq-ew B hy-‡n-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\p D-≠m-Ip-∂ km-º-Øn-I _p-≤n-ap´p-Iƒ \n-I-Øm-\m-Wv C≥-jqd≥-kv F-Sp-°p-∂-Xv. B hy-‡n-bp-sS km-º-Øn-I ÿn-Xn-°-\p-k-cn®m-Wv C≥-jqd≥-kv Xp-I Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xv. C≥jp-d≥-kv h-gn e-`n-°p-∂ Xp-I D-]-tbm-Kn-®v B hy‡n-bp-sS B-{in-X¿-°pw Ip-Spw-_Ø - n-\pw in-jS-v I - mew Po-hn-°m≥ I-gn-b-Ww. C≥-jp-d≥-kv F-Sp-°p∂ hy-‡n-bp-sS h-b-kv, Ip-Spw-_- ÿn-Xn, B-kv-Xn Xp-Sß - n H-´\ - h - [ - n Im-cy-߃ I-W° - n-se-Sp-Øp thWw t]m-fn-kn Xp-I Xo-cp-am-\n-t°-≠X - v. D-Zm-lc - W - Øn-\v 25 h-b-kv D-≈ H-cp hy-‡n-°v 50 h-b-kv D≈ hy-‡n-tb-°mƒ Iq-Sp-X¬ C≥-jq-d≥-kv I-ht- dPv B-hi - y-am-Wv. B-hi - y-sa-¶n¬ H-cp km-ºØ - n-I hn-Z-Kv-≤-s‚ tk-h-\w C-°m-cy-Øn¬ tX-S-Ww. C-∂v ]-ec - pw F-Sp-°p-∂ C≥-jq-d≥-kv I-ht- d-Pv A-h-cp-sS Po-hn-X km-l-N-cyw A-t]-£n-®v Xo¿Øpw A-]c - y-]vX - a - m-Wv. D-Zm-lc - W - Ø - n-\v 25 h-bk - p≈ 50,000 cq-] am-k-h-cp-am-\-ap-≈ H-cp hy-‡n-°v Np-cp-ßn-b-Xv 20,00,000 cq-]-bp-sS C≥-jq-d≥-kv I-htd-Pv B-hi - y-am-W.v F-∂m¬ C-∂v ]-e¿-°pw 5,00,000 cq-]-bn¬ Iq-Sp-X¬ C≥-jq-d≥-kv I-h-td-Pv C-√. CØ-cw A-≠¿ I-ht- d-Pv Im-cW - w B-hi - y-L´- ß - f - n¬ C≥-jq-d≥-kn-s‚ i-cn-bm-b Kp-Ww an-°-h¿-°pw e`n-°m-dn-√ sN-dn-b t]m-fn-kn Xp-I-bv-°p h-sc `o-aam-b {]o-an-bw A-S-bv-t°-≠n h-cp-tºmƒ F-ß-s\ C-{X-bpw h-en-b t]m-fn-kn F-Sp-°p-I F-∂-Xm-Wv ]-es - c-bpw _p-≤n-ap-´n-°p-∂ {]-iv\ - w. F-∂m¬ C≥jq-d≥-kv F-Sp-°p-I F-∂X - v sN-et- h-dn-b Im-cy-a√ - . sh-dpw 3000 cq-] hm¿-jn-I {]o-an-bw-sIm-≠v 15 e£-Øn-s‚ t]m-fn-kn F-Sp-°m≥ I-gn-bpw. F-∂m¬ C-Ø-cw t]m-fn-kn-I-fn¬ A-S-bv-°p-∂ 3000 cq-] Hcp \-jv-S-am-Wv F-∂m-Wv ]-e I-º-\n-I-fpw Nq-≠n°m-´p-I. Xn-I-®pw A¿-Y-iq-\y-am-b hm-Z-am-Wv C-Xv.

F¥n\v C≥jq-d≥kv kpXm-cyw, kmº-Øn-Iw

`o-a-am-b {]o-an-bw A-S-®p A-]-cym-]v-X-am-b C≥-jqd≥-kv F-Sp-°p-∂-Xn-epw em-`-I-cw {]o-an-bw Xn-cn-®p In-´m-Ø C-Øc - w t]m-fn-kn-Iƒ B-sW-∂X - n¬ kwi-ba - n-√. am-{X-a√ - , \-Ωp-sS Ip-Spw-_Ø - n-s‚ kp-c£ - bv° - p-th-≠n h¿-jw 3000 cq-]s - b-¶n-epw sN-eh - m-°nbn-s√-¶n¬ A-Xv Xo-cm-\j - Sv- a - m-bn am-dn-tb-°mw.

a-Wn-_m-°v t]m-fn-kn C-∂v \n-e-hn-ep-≈ a-Wn _m-°v t]m-fn-kn, bq-en]v Xp-S-ßn-b-h-bn¬ C≥-jq-d≥-kv F-∂ \n-e-bn¬ \n-t£-]n-°p-∂-Xv Xn-I-®pw hn-Uv-Vn-Ø-am-Wv. A-S® {]o-an-bw t]m-epw Xn-cn-®p In-´m-Ø ]m-cº - c - y t]mfn-kn-Iƒ B-Wv C-∂-sØ \q-X-\ t]m-fn-kn-I-sf°mƒ G-sd em-`I - c - w. C-Xv F-ßs - \-bm-sW-∂v t\m°mw: {]-[m-\a - m-bpw tSw C≥-jq-d≥-k,v F≥-tUm-hs -v a‚ v C≥-jq-d≥-kv F-∂n-ß-s\ c-≠v X-cw t]m-fn-kn-Iƒ D-≠v. tSw C≥-jq-d≥-kv t]m-fn-kn-bn¬ {]o-an-bw AS-bv-°p-∂ Im-em-h-[n-bn¬ t]m-fn-kn-bp-S-a a-cn-®m¬ t]m-fn-kn Xp-I B hy-‡n-bp-sS B-{in-X¿-°v e-`n°pw. ]-t£, t]m-fn-kn Xo-cp-tºmƒ t]m-fn-kn-bpSa Po-hn-®n-cn-°p-∂ ]-£w A-Xp-h-sc A-S-® {]o-anbw Xn-cn-®p-In-´p-∂n-√. a-‰p C≥-jq-d≥-kv t]m-fn-kn-Isf A-t]-£n-®v tSw C≥-jq-d≥-kv {]o-an-bw h-f-sc Ip-dh - m-W.v F≥-tUm-hv-sa‚ v C≥-jq-d≥-kv t]m-fn-kn-bm-Wv C-∂v \-Ωp-sS C-Sb - n¬ G-sd {]-Nm-cØ - n-ep-≈X - .v Cu t]m-fn-kn-bn¬ tSw C≥-jq-d≥-kv t]m-fn-kn t]m-seØ-s∂ t]m-fn-kn-bp-S-a-bp-sS a-c-Ww kw-`-hn-®m¬ t]m-fn-kn Xp-I In-´pw. A-√m-Ø ]-£w, Im-em-h-[n Xo-cp-tºmƒ A-S-® {]o-an-b-hpw A-Xn-t∑¬ In-´p-∂ t_m-W-kv Dƒ-s∏-sS sam-Øw Xp-I Xn-cn-®p-In-´pw. A-S-bv-°p-∂ {]o-an-bw Xp-I \-jv-S-s∏-Sp-∂n-√ F-∂Xm-Wv C-Ø-cw t]m-fn-kn-Iƒ-°v I-º-\n-Iƒ Nq-≠n°m-´p-∂ G-‰h - pw h-en-b B-I¿-jW - o-bX - . tIƒ-°ptºmƒ B-I¿-jW - o-ba - m-bn tXm-∂p-sa-¶n-epw hm-kvX-hw a-dn-®m-Wv. C-Ø-cw C≥-jq-d≥-kv t]m-fn-kn-Ifp-sS `o-aa - m-b {]o-an-bw h-®p-t\m-°p-tºmƒ tSw t]m-

?

fn-kn-Iƒ B-Wv em-`I - c - w.-ta¬-]d - ™ Im-cyw k-a¿-Yn-°m≥ C-∂v h-f-sc {]-Nm-c-Øn-ep-≈ F¬-sF-kn "Po-h≥-an-{X' F-∂ F≥-tUm-hvsa‚ v t]m-fn-kn-bpw A≥-tamƒ Po-h≥ F∂ tSw t]m-fn-kn-bpw X-Ωn-ep-≈ Xm-c-X-ayw t\m°p-I. 25 h-b-kp-≈ H-cp hy-‡n-°v 15,00,000 cq-]-bpsS t]m-fn-kn-sb-¶n-epw A-Xym-h-iy-am-Wv. 15 h¿jw Im-em-h[ - n-bp-≈ F¬-sF-kn Po-h≥ an-{X t]mfn-kn F-Sp-°-W-sa-¶n¬ B hy-‡n- h¿-jw 69,200 cq-] {]o-an-bw A-S-bv-°-Ww (H-cp e-£-Øn-\p 4613 cq-]). A-ßs - \ 15 h¿-jw- s - Im-≠v sam-Øw 10,38,000 cq-] A-Sb - t-v °-≠n h-cpw (H-cp e-£w cq-]b - p-sS t]mfn-kn-°v 69,115 cq-]). Cu Im-e-b-f-hn¬ B hy‡n-bp-sS a-c-Ww kw-`-hn-®m¬ Ip-Spw-_-Øn-\p 15,00,000 cq-] In-´pw. C-√m-Ø ]-£w 15 h¿-jw Ign-bp-tºmƒ t_m-W-kv Dƒ-s∏-sS 15,50,000 cq-] In´p-sa-∂v I-cp-Xmw. sam-Øw em-`w 5,12,000 cq-]. F-∂m¬ F¬-sF-kn-bp-sS X-s∂ "A≥-tamƒ Po-h≥' tSw t]m-fn-kn-bm-Wv F-Sp-°p-∂-sX-¶n¬ 15,00,000 cq-]b - v° - v h¿-jw tXm-dpw sh-dpw 2356 cq-] {]o-an-bw A-S-®m¬ a-Xn. A-ß-s\ 15 h¿-jw A-Sbv-°p-tºmƒ sam-Øw 35,340 cq-]-tb th-≠n h-cp∂p-≈q. Cu Im-em-h-[n-bn¬ t]m-fn-kn-bp-S-a a-cn®p t]m-bm¬ sam-Øw 15,00,000 cq-] Ip-Sw-_-Øn\v e-`n-°pw. A-√m-Ø ]-£w B hy-‡n-°v H-∂pw e-`n-°p-∂X - √ - . A-ßs - \ t\m-°n-bm¬ t]m-epw B hy-‡n-°v sh-dpw 35,340 cq-]-tb \-jv-Sw h-cp-∂p≈q. ]-Ic - w, 15 e-£w cq-]b - p-sS C≥-jq-d≥-kv I-htd-Pv e-`n-°p-∂p. Po-h≥ an-{X-bn¬ h¿-jw 69,200 cq-] {]o-an-bw A-Sb - ° -v p-tºmƒ "A≥-tamƒ Po-h≥' t]m-fn-kn-bn¬ sh-dpw 2356 cq-] A-S-®m-¬ a-Xn. h¿-jw tXm-dpw 66844 cq-] em-`w. Cu Xp-I G-‰-hpw kp-c-£n-X-amb t{]m-hn-U‚ v-kv ^-≠n¬ \n-t£-]n-®m¬ 15 h¿j-߃-°p-ti-jw Np-cp-ßn-bX - v 21 e-£w F-¶n-epw e-`n-°pw. Iq-Sm-sX ]n-]n-F-^v ^-≠n¬ \n-t£-]n°p-∂ Xp-Ib - v° - v B-Zm-b \n-Ip-Xn In-gn-hv e-`n-°pw. am-{X-a√ - , ]n-]n-F^ - n¬ \n-∂v In-´p-∂ Xp-Ib - ° -v p BZm-b \n-Ip-Xn _m-[-I-a-√. C≥-jq-d≥-kv H-cp \n-t£-]w F-∂ co-Xn-bn¬ sh-dpw A-©p-i-X-am-\-Øn¬ dn-t´¨ B-Wv \¬Ip-∂-Xv. t{]m-hn-U‚ v ^-≠v B-I-s´ Ip-d-™-Xv Hº-Xp i-Xa - m-\w dn-t´¨ \¬-Ip-∂p. Iq-Sm-sX F-√m hn-[ \n-Ip-Xn C-f-hp-I-fpw e-`y-am-Wv. H-cp \n-£-]I≥ F-∂ co-Xn-bn¬ dn-kvI - v F-Sp-°m≥ X-øm¿ BsW-¶n¬ ayq-®¬ ^-≠v, C-Iz-‰n Xp-S-ßn-b \n-t£]-ßf - pw \-√ dn-t´¨ \¬-Ip-∂p-≠.v F-∂n-cp-∂m-epw H-cp km-º-Øn-I hn-Z-Kv-[-s‚ D-]-tZ-iw C-°m-cyØn¬ \-√X - m-Wv. F-t∏m-gpw \-Ωp-sS Ip-Spw-_-Øn-\p B-h-iy-amb C≥-jp-d≥-kv I-h-td-Pv D-s≠-∂v D-d-∏p-h-cp-ØpI. am-kw tXm-dpw 500 cq-] C-Xn-\m-bn \o-°n-h-bv°m≥ km-[n-®m¬ Np-cp-ßn-b-Xv 20 e-£w cq-]-bpsS I-ht- d-Pv e-`n-°pw. C-Xv H-cp \-jvS- a - √ - . ]-Ic - w \Ωp-sS Ip-Spw-_-Øn-s‚ kp-c-£-bv-°m-bn \mw \-SØp-∂ h-en-b \n-t£-]a - m-W.v F-t∏m-gpw hn-iz-k\ob-hpw kp-c£ - n-Xh - p-am-b I-º\ - n-If - n¬ \n-∂p t]mfn-kn F-Sp-°m≥ {i-≤n-°p-I.

Page 11 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you