Page 1

FORUM

FACEBOOK

YOUTUBE

GAME FORUM

GREECE

ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


EUROPEAN GAME AWARD ΢τησ υποψηφιότητεσ για το βραβεύο Innogames και Grepolis Σι είναι τα European Game Awards Σα «European Game Awards» εύναι ύςωσ τα πιο ςημαντικϊ βραβεύα για τουσ ςχεδιαςτϋσ παιχνιδιών αλλϊ και των προώόντων τουσ ςτην Ευρώπη. Αυτό το βραβεύο δύδεται ετηςύωσ και οι κατηγορύεσ επιλϋγονται απ’ τισ κορυφαύεσ βιομηχανύεσ ςχεδιαςτών παιχνιδιών. Ειδικού ςτα παιχνύδια αλλϊ και παύκτεσ, ϋχουν ωσ μοναδικό ςτόχο ςτο να αυξόςουν την ανϊπτυξη των βύντεο-παιχνιδιών ςτην Ευρώπη. Innogames και Grepolis εύναι ςτησ υποψηφιότητεσ για το Καλύτερο ΢ύςτημα Τποςτόριξησ Πελατών (Innogames) και Καλύτερο Παιχνύδι Υυλλομετρητό (Grepolis) Σο Grepolis δε θα όταν τύποτα χωρύσ τουσ παύκτεσ του και τη κοινότητα του, και γι’ αυτόν ακριβώσ το λόγο ζητϊμε τη βοόθεια ςασ ς’ αυτόν τον διαγωνιςμό! Χόφιςε τώρα το παιχνύδι Grepolis αλλϊ και την εταιρεύα Innogames, και γύνε μϋροσ ςτη κοινόχρηςτη επιτυχύα όταν λϊβουμε τα «European Game Awards».

ΑΝΑΚΟΙΝΨ΢ΕΙ΢ Αναβάθμιςη ςτην έκδοςη 2.07 Φαρακτηριςτικά / Αλλαγέσ: Οι παύχτεσ ϋχουν την δυνατότητα να μπλοκϊρουν προςκλόςεισ ςυμμαχιών. Αυτό μπορεύ να ενεργοποιηθεύ ό απενεργοποιηθεύ από τισ Ρυθμύςεισ. Σα ςύνορα των θαλαςςών τώρα φαύνονται ςτουσ χϊρτεσ για να υπϊρχει εμφανό διαφοροπούηςη μεταξύ των θαλαςςών. ΢τα προςωπικϊ μηνύματα, μηνύματα ςτο Forum και ςτα προφύλ των παιχτών μπορεύ το κεύμενο να εύναι ςτο κϋντρο χρηςιμοποιώντασ BBCodes. Οι παύχτεσ μπορούν να τοποθετόςουν μονϊδεσ από τισ δημόςιεσ αναφορϋσ ςτον προςομοιωτό. Αν οι παύχτεσ θϋλουν να επιςτρϋψουν οριςμϋνα ςτρατεύματα από την αγορϊ φαύνεται και η απαιτούμενη χωρητικότητα που χρειϊζεται. Από εδώ και ςτο εξόσ οι παύχτεσ ϋχουν μια ειδοπούηςη ςτα δεξιϊ και όχι μια επιπρόςθετη αναφορϊ όταν ρύχνουν μια μακροπρόθεςμη δύναμη ςτην δικό τουσ πόλη.


Διορθώςεισ ςφαλμάτων: Διορθώθηκε το πρόβλημα κατϊ το οπούο οι εντολϋσ υποςτόριξησ δεν ϋφταναν πριν τελειώςει η κατϊκτηςη. Διορθώθηκε ςφϊλμα όπου η πρώτη καρτϋλα ςτο ςυμμαχικό Forum όταν κρυφό. Διορθώθηκε πρόβλημα όπου οι παύχτεσ δεν μπορούςαν να τοποθετόςουν τα βραβεύα τουσ ςτο προφύλ. Διορθώθηκε Bug όπου ο χρόνοσ ςτρατολόγηςησ των μονϊδων ςτην επιςκόπηςη ςτρατολόγηςησ δεν εμφανιζόταν ςωςτϊ. Διορθώθηκε ςφϊλμα όπου η προβλεπόμενη ώρα ϊφιξησ ςτον ςυντονιςτό επύθεςησ δεν γινόταν δεκτό. Αφαύρεςη τησ κυλιόμενησ μπϊρασ του χϊρτη, όπου εμφανιζόταν όταν το κυκλικό μενου δεν όταν μερικώσ ςτο παρϊθυρο του φυλλομετρητό. Διορθώθηκε ςφϊλμα όπου οι αμυνόμενοι δεν μπορούςαν να εξαπολύςουν ξόρκι ςε ειςερχόμενη επύθεςη από αποκλειςμϋνο παύχτη. Διορθώθηκε Bug όπου ενώ ο παύχτησ εύχε χϊςει την τελευταύα του πόλη ςτο νηςύ όταν ακόμα ιδιοκτότησ των Αγροτικών χωριών. Λύθηκε πρόβλημα όπου το μόνυμα "Group selected" εμφανιζόταν όταν ο παύχτησ επϋλεγε μια πόλη η οπούα δεν όταν καταχωρημϋνη ςε καμύα ομϊδα. Διορθώθηκε Bug όπου οι παύχτεσ λϊβαιναν ϋνα καθημερινό-βραβεύο ςτο προφύλ τουσ παρόλο που το εύχαν λϊβει πολλϋσ φορϋσ. Διορθώθηκε Bug όπου κϊτω από οριςμϋνεσ ςυνθόκεσ τα ςτρατεύματα εξαφανύζονταν μετϊ την επιςτροφό τουσ. Ωλλαξε η διϊταξη του κυκλικού μενού ςτισ πόλεισ και ςτισ φϊρμεσ. Ωλλαξε η διϊταξη των προνομιούχων ωφελειών ςτον Διαχειριςτό και Καπετϊνιο. Διορθώθηκε Bug ςτον Opera όπου το κεντρϊριςμα ςτον χϊρτη δεν λειτουργούςε κανονικϊ. Διορθώθηκε Bug ςτο IE9 όπου η πρώτη καρτϋλα ςτισ ρυθμύςεισ δεν εμφανιζόταν. Αποφύγαμε ϋνα εςωτερικό ςφϊλμα ςτον IE7 όπου εμφανιζόταν όταν ϋνασ παύχτησ αποθόκευε τισ αλλαγϋσ και δεν εύχε κανϋνα χαρακτηριςτικό προνομιούχου λογαριαςμού ενεργό. Προςτϋθηκε μια γραμμό κύλιςησ ςτισ μονϊδεσ πύςω από την καρτϋλα ςτην Αγορϊ. Η επιλογό τησ αυτόματησ παρϊταςησ ςτην επιςκόπηςη προνομιούχου λογαριαςμού δεν λειτουργούςε ςωςτϊ ςτουσ IE7 και IE8. Διορθώθηκε ςφϊλμα όπου ςτον IE7 όταν αδύνατο να δημιουργηθούν προςφορϋσ. Ωλλαξε η γραμματοςειρϊ-χρώμα ςτο κουμπύ "Δημιουργύα"-προςφορϊσ ςτο παζϊρι. Λύθηκε Bug με την επικύρωςη του e-mail. Διορθώθηκαν κϊποιεσ μη-εφαρμοςμϋνεσ μεταφρϊςεισ. Διορθώθηκαν κϊποια μικρϊ προβλόματα ςτυλ


ΚΟ΢ΜΟ΢ Alpha Ρυθμίςεισ Κόςμου Σαχύτητα κόςμου : 1 Σαχύτητα μονάδων : 1 Μπόνουσ νύχτασ : 23:00 - 09:00 Προςταςία αρχάριων : 5 ημϋρεσ Όριο Μελών :500 Ειρήνη : Xριςτούγεννα ΢υμμαχίεσ Κατϊ την όλη διϊρκεια του μόνα οι Αργοναύτεσ παρϋμειναν ςτην πρώτη θϋςη τησ κατϊταξησ με μεγϊλη διαφορϊ από τουσ ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢. Η ςυμμαχύα των Αργοναυτών ϋχει πολύ αργό ανϊπτυξη με αυξομεύωςη των πόντων τουσ τησ τελευταύεσ μϋρεσ λόγο κυρύωσ τησ Οικογϋνειασ των ΔΨΡΙΕΙ΢ΙΨΝΕ΢ καθώσ και τησ οικογϋνειασ των ΤΠΕΡ οι οπούοι ϋχων ωσ πρώτο ςτόχο την πρώτη ςυμμαχύα του κόςμου. ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢ ακολουθούν ςτη 2η θϋςη με τον ύδιο περύπου ρυθμό με τουσ Αργοναύτεσ πρϊγμα το οπούο δεν τουσ δύνει το δικαύωμα να διεκδικόςουν το κϊτι παραπϊνω ςτον κόςμο.

1

Αργοναύτεσ

83,966,460 273

2

ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢

55,935,665 243

3

΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢

31,668,267 377

4

*ΤΠΕΡ 1*

22,998,509 119

5

ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

22,615,779 246

6

*ΤΠΕΡ 9*

22,400,095 368

7

ΕΝΨ΢Η ΝΗ΢ΙΨΝ

22,121,915 146

8

*ΤΠΕΡ 4*

18,735,971 118

9

*ΤΠΕΡ 6*

16,061,665 147

10

ΑΙΟΛΕΙ΢

11,667,250 37

Οι ΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢ ακολουθούν ςτην 3η θϋςη με αρκετό διαφορϊ από τουσ πρώτουσ 2 και μια ανϊπτυξη που τουσ αφόνει ςτϊςιμουσ των τελευταύο μόνα και ιδικϊ τησ τελευταύεσ 10-12 μϋρεσ μετϊ από την κοιλιϊ που εύχαν δημιουργόςει με τησ ςυνεχόμενεσ απώλειεσ που εύχαν από τουσ ΤΠΕΡ. θϋςεισ 4,6,8 και 9 βλϋπουμε την Οικογϋνεια των ΤΠΕΡ όπου αρχύζουν και κερδύζουν ϋδαφοσ ςε ςχϋςη με τησ ϊλλεσ ςυμμαχύεσ κυρύωσ λόγο των κατακτόςεων των τελευταύων μερών.


΢την 5 θϋςη η αδελφικό των ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢ (ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢-ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢) η πιο αναπτυςςόμενη ςυμμαχύα ςτην πρώτη 10ϊδα τησ κατϊταξησ με αύξηςη 3εκατομμυρύων πόντων τον τελευταύο μόνα εκεύ που τη μεγαλύτερη ανϊπτυξη την ϋχει η ΤΠΕΡ 9 λόγο κυρύωσ αλλαγών των παιχτών μεταξύ τησ οικογϋνειασ τησ ΤΠΕΡ από ΤΠΕΡ ςε ΤΠΕΡ 9. ΢την 7 θϋςη βλϋπουμε την ΕΝΨ΢Η ΝΗ΢ΙΨΝ η οπούα ϋχει αρχύςει να χϊνει κϊποιο ϋδαφοσ από τησ απώλειεσ που ϋχουν από τουσ ΠΑΡΑΒΑΣΕ΢ και τϋλοσ την δεκϊδα κλεύνουν οι ΑΙΟΛΕΙ΢ η ποιο Τποςχόμενη ςυμμαχύα τησ 10ϊδασ κυρύωσ λόγο των ατόμων που ϋχει η ςυμμαχύα. Πόλεμοι ΢τρατόπεδο Α Αργοναύτεσ ΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢(Κυρύωσ με ΤΠΕΡ) ΢τρατόπεδο Β ΔΨΡΙΕΙ΢ – ΙΨΝΕ΢ (Οικογϋνεια) ΤΠΕΡ(Οικογϋνεια) ΢ύμφωνα πϊντα με το http://gr.grepostats.com το ΢τρατόπεδο Α με τησ ςυμμαχύεσ των Αργοναυτών και ΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢ ϋχουν το πϊνω χϋρι μϋχρι ςτιγμόσ ςτον πόλεμο με λύγεσ παραπϊνω κατακτόςεισ κατακτόςεισ από το ϊλλο ςτρατόπεδο των ΔΨΡΙΕΙ΢ΙΨΝΕ΢ και ΤΠΕΡ

1

loucasl

ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢

1,480,532

2

dorosd

Αργοναύτεσ

1,197,932

3

natasha

Αργοναύτεσ

1,085,617

4

mononikos4 Θυμάμαι κι ονειρεύομαι 1,064,686

5

Alex89

*ΤΠΕΡ 1*

1,051,876

6

Actross

Αργοναύτεσ

1,027,228

7

babino

Αργοναύτεσ

995,187

8

Megafire

*ΤΠΕΡ 2*

993,657

9

stelvis

Θυμάμαι κι ονειρεύομαι 989,545

10 KLISOURA Αργοναύτεσ

976,927

βαςικϊ η ΢υμμαχύα ΤΠΕΡ ςε ςχϋςη με τουσ ΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢ βρύςκονται ςε ϋνα επύπεδο ςχεδόν μονότερμα με κϊθε 4 κατακτόςεισ των ΢ΚΟΣΕΙΝΟΙ ΔΟΛΟΠΕ΢ παύρνουν 1 οι ΤΠΕΡ. Παίχτεσ ΢την πρώτη θϋςη βρύςκετε ο loucasl με μεγϊλη διαφορϊ από το δεύτερο dorosd των Αργοναυτών ςτην 3η θϋςη ακόμα μια παύχτρια των Αργοναυτών η natasha η οπούα κινεύτε ακριβώσ με τον ύδιο ρυθμό ανϊπτυξησ με τον dorosd και με τη διαφορϊ αςφαλεύασ που ϋχει ανούξει δεν χϊνει τη 2η θϋςη. Λύγο πιο πύςω ο Alex89 τησ ΤΠΕΡ ο οπούοσ μετϊ την περύοδο όπου τα ****ΛΑΜΟΓΙΑ**** των εκτόπιςαν από την 3η θϋςη ϋχει αρχύςει να βρύςκει τον δρόμο του, ςτην 5η θϋςη ο mononikos4 με την καλύτερη ανϊπτυξη ςτον τελευταύο μόνα ςε λύγο καιρό θα τον δούμε ςύγουρα ςτη 2ϊδα ςτην 6η θϋςη ακόμα ϋνασ παύχτησ των Αργοναυτών ο Actross πιο πύςω ακολουθεύ ο Megafire και λύγο πιο πύςω ακόμα ϋνασ παύχτησ των θυμϊμαι και ονειρεύομαι ο stelvis ςτην 10ϊδα κλεύνουν οι Αργοναύτεσ με τουσ babino ςτην 9η θϋςη και τον KLISOURA ςτη 10η με πολύ μικρό διαφορϊ και ο sklabos των Αργοναυτών ςτην 11η θϋςη.


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢ SLonE: -Πόςο καιρό αςχολεύςαι με το Grepolis; panoulis0707: Αςχολούμαι από τα τϋλη μαρτη του 2010. SLonE: -Ϊχεισ παύξει ϊλλα παρόμοια παιχνύδια; panoulis0707: ΢την ουςύα εύναι το μοναδικό..Ϊχω παύξει travian και war 2 αλλϊ πϊρα μα πϊρα πολύ λύγο. SLonE: -Μϊλιςτα...! Ποια όταν η πρώτη ςου ςυμμαχύα ςτο grepolis? panoulis0707: Η πρώτη μου ςυμμαχύα ςτο grepolis όταν ο ΢ειριοσ (διαλύθηκε) όπου κϊθιςα 1 εβδομϊδα..Μετϊ ϋφτιαξα μαζύ με 2 φύλουσ τουσ ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢. SLonE: -Αν δεν κϊνω λϊθοσ εύςτε ςτην οικογϋνεια των ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢ ςωςτϊ; panoulis0707: Πολύ ςωςτϊ. Από τον Ιούνη του 2010 και μεχρι τώρα εύμαςτε ςτην οικογϋνεια των Δωριϋων. SLonE: -Παρατηρούμε αυτό τον καιρό πωσ δεν υπϊρχουν αντιπαραθϋςεισ ςτην οικογϋνεια ςασ (ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢) με ϊλλεσ ςυμμαχύεσ. Τπϊρχουν εςωτερικϊ προβλόματα ό απλϊ εύπατε να κϊνετε μια παύςη; panoulis0707: Αντιπαραθϋςεισ δεν θα το λεγα...ύςωσ μικρϊ προβληματϊκια να υπϊρχουνε με μερικϋσ φιλικϋσ ςυμμαχύεσ..Εςωτερικϊ προβλόματα ςύγουρα μϋςα ςτην οικογϋνεια μασ δεν υπϊρχουνε. SLonE: -Εκτόσ από τησ εςωτερικϋσ κατακτόςεισ(παιχτών τησ ςυμμαχύασ ςασ που μϊλλον τα παρϊτηςαν) βλϋπουμε πωσ κύριοσ ςτόχοσ ςασ εύναι οι Αργοναύτεσ (ςε κατακτόςεισ). Σι θα θϋλατε να πεύτε γιαυτό; panoulis0707: Πολύ ςωςτϊ....Η υπερςυμμαχύα μασ ανϋκαθεν εύχε εχθρούσ τουσ Αργοναύτεσ και όλη τουσ την υπερςυμμαχύα! Μϋςα ςε αυτό τον 1,5 χρόνο που παύζω το παιχνύδι η οικογϋνεια μασ εύναι αντύπαλοι μαζύ τουσ! Μην ξεχνϊμε πωσ εύναι ϋνα πολεμικό παιχνύδι...

SLonE: ΢ωςτϊ . Ποιεσ εύναι οι βλϋψεισ ςασ για το μϋλλον ςτην οικογϋνεια ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢ ; panoulis0707: ΢αν ΔΨΡΙΕΙ΢-ΙΨΝΕ΢-ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢ οι βλϋψεισ μασ εύναι να καθαρύςουμε το μϋτωπο των θαλαςςών 23-33 63-73 24-34 panoulis0707: οπού εκεύ ϋχουμε τουσ ΑΙΟΛΕΙ΢ μαζύ με τουσ Αργοναύτεσ..εύναι ϋνα δύςκολο μϋτωπο όπου θα μασ πϊρει χρόνο... Ϋδη ςαν ςυμμαχια ϋχουμε καθαρύςει τισ θϊλαςςεσ 37-47-57 οπού υπόρχανε πολλού SHADOW WARRIORS...Αυτό ϋγινε με την προοπτικό οι ΔΨΡΙΕΙ΢ΙΨΝΕ΢ να ϋχουνε να πολεμόςουν ςτισ θϊλαςςεσ 44-4555-56 και 46 SLonE: Ψραύα .. ! Τπϊρχουν ςχϋδια για να επεκτεύνετε την ςυμμαχύα; panoulis0707: Να επεκτεύνουμε την ςυμμαχύα δεν θα το ϋλεγα..Πιο πολύ να την ςυςπειρώςουμε θϋλουμε,ώςτε να γύνει ϋνα καλό ξεςκαρτϊριςμα με τουσ ανενεργούσ.. panoulis0707: Εκεύ που εύχαμε γύρω ςτα 400 μϋλη ϋχουμε μεύνει 260 με την προοπτικό να μεύνουμε γύρω ςτουσ 200. Η φιλοςοφύα μου εύναι ότι όςο πιο λύγοι τόςο το καλύτερο! SLonE: -Να αλλϊξουμε λύγο το θϋμα.. Πόςεσ πόλησ ϋχεισ ςτο game; panoulis0707: Ϊχω 58 πόλεισ ςτον alpfa κόςμο..Ϊχω παύξει κατϊ καιρούσ ςχεδόν ςε όλουσ τουσ κόςμουσ οπού και πρωταγωνιςτούςα.. SLonE: Ϋταν δύςκολο να φτϊςεισ ςε αυτό το επύπεδο;(για τον ϊλφα κόςμο) panoulis0707: Πραγματικϊ όταν πολύ δύςκολο γιατύ εγώ μπόκα ςτο παιχνύδι ςχεδόν 3 μόνεσ αφότου ϊρχιςε και ςτην θϊλαςςα οπού ξεκύνηςα (θ.46) όδη εύχανε αναπτυχθεύ παύχτεσ που παύζανε πιο πολύ καιρό..Αλλϊ με καλό θϋληςη όλα γύνονται..όρεξη να υπϊρχει.


SLonE: Και τελευταύα ερώτηςη.. Πωσ ςου φαύνεται ότι κϊθε μόνα θα βγαύνει εφημερύδα; Ποια εύναι η γνώμη ςου για αυτό; panoulis0707: Εύναι ςύγουρα κϊτι όμορφο..Θα δώςει ϋνα παραπϊνω ενδιαφϋρον για το grepolis καθώσ θα μπορούμε να ενημερωνόμαςτε για τισ εξελύξεισ, καθώσ και οι νϋοι παύχτεσ θα μπορούνε να βλϋπουνε ςυνεντεύξεισ από παύχτεσ ϊξιουσ που τουσ βλϋπουνε ψηλϊ ςτην κατϊταξη και ςύγουρα θα όθελαν να εύναι ςτην θϋςη τουσ. Αυτό ϋγινε και με μϋνα γιατύ πϋρυςι εύχατε κϊνει μια κύνηςη για εφημερύδα και εύχατε βγϊλει τεύχοσ..

το εύχα διαβϊςει και μου ϊρεςε όπου εύχα δει ςυνϋντευξη που πόρατε από τον phovos (τότε τον εύχα κϊτι ςαν πρότυπο που όθελα να το ξεπερϊςω) panoulis0707: όπωσ και τα κατϊφερα ςτο τϋλοσ...χεχεχε SLonE: -χαχα..Ψραύα. ΢ε ευχαριςτώ πολύ για την ςυνϋντευξη.Καλό ςυνϋχεια πϊνο . panoulis0707: Ευχαριςτώ εγώ για την τιμό που μου κϊνατε να βρύςκομαι ςτο πρώτο τεύχοσ ςασ...


ΚΟ΢ΜΟ΢ Beta Σαχύτητα κόςμου : 2 Σαχύτητα μονάδων : Μπόνουσ νύχτασ : 00:00-08:00 Προςταςία αρχάριων : 5 ημϋρεσ Όριο Μελών :500 Ειρήνη : Φριςτούγεννα ΢υμμαχίεσ ΢τον βότα κόςμο υπϊρχουν πολλϋσ ανατροπϋσ ςτην βαθμολογύα των παικτών και των ςυμμαχιών...Ασ αρχύςουμε από τισ ςυμμαχύεσ. Η πειραώκό εύναι πρώτη πολύ καιρό και όπωσ φαύνεται θα ςυνεχύςει να φιγουρϊρει πϊνω πϊνω επύςησ μην ξεχνϊμε ότι κατϊφερε να δεθεύ με τουσ πρώην απαρϊδεκτουσ και Phoenix με τουσ οπούουσ ϋκανε ϋνωςη. Η CRYPTEIA προςπαθεύ αλλϊ δεν ϋχει το επιθυμητό αποτϋλεςμα όπωσ θα όθελε πϊντα βρύςκεται ςτη ςκιϊ κϊποιασ μεγαλύτερησ ςυμμαχύασ. Η ιερϊ ςυμμαχύα τον τελευταύο καιρό ϋχει πϋςει αρκετϊ και δεν νομύζουμε να καταφϋρει να επανϋλθει ςτα standar τησ ιδικϊ τησ τελευταύεσ 3 εβδομϊδεσ ϋχει πϋςει αιςθητϊ και κινδυνεύει να χϊςει ακόμα και την 4η θϋςη, ακόμα και να μην καταφϋρει να μεύνει ούτε ςτην 5ϊδα.

1

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ

75,917,833

2

CRYPTEIA

54,133,275

3

Black Ops

34,640,772

4

ΜΑΦΗΣΕ΢

29,663,805

5

Ιερά ΢υμμαχία Μακεδόνων

28,289,475

6

ΑΓΕΛΗ

26,879,584

7

ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢

11,047,116

8

IMMORTAL ARMY

9,645,323

9

ΟΙ ΢ΜΙΛΟΔΟΝΣΕ΢

9,016,476

10

ΣΑΛΙΜΠΑΝ

6,433,739

Οι Black Ops μετϊ την πρόςφατη τουσ κοιλιϊ πριν 1 με 2 εβδομϊδεσ ϋχουν αρχύςει να ξανϊ βρύςκουν τα πατόματα τουσ και κατϊφεραν να μπουν ςτην 3ϊδα αφόνοντασ πύςω τουσ την Ιερϊ ςυμμαχύα. Σιτϊνεσ και Απαρϊδεκτοι, Phoenix πρώην εχθρού νυν ςύμμαχοι. Ωραγε να ϋχουν δεθεύ και να ϋχουν ξεχϊςει τα παλιϊ; Σο ελπύζουμε για να βλϋπουμε καλϋσ μϊχεσ. ΑΓΕΛΗ... οι περιςςότεροι πρώην Σιτϊνεσ δυνατού, με καλούσ πυρόνεσ ϋχουν καταφϋρει τον τελευταύο καιρό να πληςιϊςουν την 3ϊδα αν και οι Black ops ϋχουν ανούξει μια μικρό διαφορϊ αςφαλεύασ όλα εύναι πιθανϊ αναμϋνουμε εξελύξεισ.


Οι ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢...εύχαν ενωθεύ με τουσ Σιτϊνεσ αλλϊ τώρα ξανϊ εμφανύςτηκαν δυναμικϊ. Η ςυμμαχύα ΜΑΦΗΣΕ΢ κατϊφερε μετϊ από ϋνα πολύ καλό μόνα να φιγουρϊρει ςτην 5η θϋςη και ςύντομα πολύ ςύντομα ύςωσ τουσ δούμε και πιο πϊνω ςτην 8 και 9 θϋςη οι 2 πιο μικρϋσ ςυμμαχύεσ τουσ κόςμουσ ΟΙ ΢ΜΙΛΟΔΟΝΣΕ΢ και οι IMMORTAL ARMY μϊλλον προσ το τϋλοσ τουσ οι τελευταύοι με μεγϊλη μεύωςη την τελευταύα εβδομϊδα ύςωσ κινούνται προσ διϊλυςη. Παλιϊ τουσ βλϋπαμε πιο ψηλϊ και πιο δυναμικούσ...αλλϊ τώρα; Ασ ελπύςουμε να μην εύναι αυτό. Οι ΣΑΛΙΜΠΑΝ κλεύνουν τη 10ϊδα μια δεμϋνη ςυμμαχύα αρκετϊ καλό κϊνει το παιχνύδι τησ όπωσ και οι ϊλλεσ...τύποτα λιγότερο και τύποτα περιςςότερο.

Παίχτεσ

΢την πρώτη δεκϊδα βλϋπουμε το ‘’παραλόρημα των τρελών’’ με 3 ςυμμαχύεσ να ϋχουν όλουσ τουσ παύχτεσ ςτην 10ϊδα ο λόγοσ για τουσ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΗ και ΜΑΦΗΣΕ΢. Spikov, panos aek, lunat , andromaxh απαρτύζουν την τετρϊδα με τουσ 2 παύχτεσ τησ ΑΓΓΕΛΗ να αλλϊζουν θϋςεισ ςτο διϊςτημα του μόνα αρκετϊ πύςω ο Stpas, ο stamoulisg4, ο metalord και ο giorgosVERIA διεκδικούν την 5 η θϋςη με τον stpas να ϋχει πλεονϋκτημα πιο πύςω pitsikokos, jimpal και athan21 κλεύνουν την 11ϊδα.

1

spikov

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ 1,819,331

155

2

panos aek

ΑΓΕΛΗ

1,686,541

135

3

andromaxh

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ 1,668,790

143

4

lunat

ΑΓΕΛΗ

1,650,821

136

5

Stpas

ΜΑΦΗΣΕ΢

1,446,000

128

6

stamoulisg4

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ 1,416,605

114

7

metalord

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ 1,393,429

122

8

giorgosVERIA ΜΑΦΗΣΕ΢

9

pitsikokos

10 jimpal

1,389,892

116

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ 1,376,624

102

ΑΓΕΛΗ

115

1,330,125


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢ SLonE: Καληςπϋρα ταμπουρια. tampoyria7: Καληςπϋρα SLonE: Αρχύζουμε ! Πόςο καιρό αςχολεύςαι με το ςυγκεκριμϋνο παιχνιδι? tampoyria7: Κούτα δεν θυμϊμαι ημερομηνύα αλλϊ μπόκα ςτον beta ςερβερ την 5 μϋρα που ϊνοιξε... SLonE: Ποια όταν η πρώτη ςου ςυμμαχια ςτον beta? tampoyria7: Οι τιτϊνεσ και μετϊ από λύγεσ μϋρεσ ενωθόκαμε με μακεδόνεσ και γύναμε ΣΙΣΑΝΕ΢ΜΑΚΕΔΟΝΕ΢. SLonE: Σι ϋγινε και διαλύθηκαν?Επειδό δεν τουσ βλϋπω τώρα για αυτό ρωτϊω. tampoyria7: Απλϊ ϋφταςαν ςτο τϋλοσ τουσ...ϋκαναν τα πϊντα ςτον ςερβερ και μετϊ διαλύθηκαν...δεν κρατιϋται εύκολα μια ςυμμαχύα 300 ατόμων μετϊ από τόςο κορεςμό...ξενύχτια χαβαλϋσ γκρύνια(ατελεύωτη)...ςιγϊ ςιγϊ πϋθανε ο ςερβερ....μαζύ του και η ςυμμαχύα. Δεν υπϊρχει ςχεδόν κανεύσ από το παρεϊκι που φτϊςαμε τουσ τιτϊνεσ ςτην κορυφό. Ϊςπαςε και η ςυμμαχύα που εύχαμε με την πειραικη ςυμμαχύα και από τρελό ςυμαχικότητα & αδερφικότητα που εύχαμε αρχύςαμε να κοπανιόμαςτε...παλιϋσ καλϋσ εποχϋσ. SLonE: Σώρα που εύπεσ ότι ϋςπαςε η ςυμμαχια με την πειραικη να ςε ρωτόςω, ςκϋφτηκεσ ποτϋ τότε να παρατόςεισ το παιχνύδι;

tampoyria7: Μια και 2... ςυνϋχεια Πλϊκα κϊνω. tampoyria7: Όταν τςαντύζομαι ϋχω πει πολλϋσ φορϋσ το παρατϊω αλλϊ τότε με την πειραικη ξενϋρωςα τελεύωσ ϋβαλα μόνιμεσ διακοπϋσ κρϋμαςα ϋνα λουκϋτο και τουσ χερϋτιςα.....αλλϊ.....ακόμα καύγομαι εδώ. SLonE: Ποια εύναι η γνώμη ςου για τον nian7 μιασ και εύναι ο ιδρυτόσ τησ πειραώκόσ? tampoyria7: Ο αντώνησ εύναι γαμώ τα παιδιϊ. ΢την προςωπικό μου ζωό δεν εχω να χωρύςω τύποτα. Με τον αντώνη τα λϋμε καλϊ αλλϊ μεχρι εκεύ, δεν μιλϊω ποτϋ ξανϊ μαζύ του για grepolis(θα ςκοτωθούμε). Ϊτςι και αλλιώσ και αυτόσ ϋχει κουραςτεύ με το παιχνιδι ςύγουρα όςο και εγώ. tampoyria7: Δεν πρόκειται να κϊτςω ποτϋ ξανϊ να αςχοληθώ με το πωσ και γιατύ ϋςπαςε η παρϋα με την πειραικη...παιχνύδι εύναι και τύποτα παραπϊνω. tampoyria7: Και μϊλιςτα πολεμικό και πόλεμοσ χωρύσ εχθρό δεν γύνετε. SLonE: Ψραύα..ασ αλλϊξουμε θϋμα .. Η καινουργια ςου ςυμμαχια εύναι οι Black ops. Ποιοσ εύναι ο ςτόχοσ τησ ςυμμαχύασ ςου ? tampoyria7: BLACK OPS - ΑΓΕΛΗ εκεύ εύμαςτε επικεντρωμϋνη μόνο...με πειραικη κϊνεισ δεν ϋχει όρεξη για μϊχεσ και ο μόνοσ μασ ςτόχοσ εύναι να παύζουμε ςτα ύςα με την ΑΓΕΛΗ.


tampoyria7: Αυτϊ πολεμικϊ.Σώρα το μόνο που ϋχει ενδιαφϋρον εύναι να κϊνουμε λύγο χαβαλϋ με τα παιδιϊ , καμιϊ νύκη να χαβαλεδιϊζουμε και καμιϊ ότα να γκρινιϊζουμε. SLonE: χαχα.. Ϊχεισ δοκιμϊςει την ϋκδοςη 2.0? tampoyria7: Ναι αμϋ παύζω και ςτον θότα αλλϊ μην φανταςτεύσ όταν ϋχεισ πρϊμα να αςχοληθεύσ δεν μπορεύ να ςου κινόςει το ενδιαφϋρον απλϊ μια καινούργια ϋκδοςη που ςύγουρα εύναι πιο βελτιωμϋνη. tampoyria7: Ο μόνοσ τρόποσ να την μϊθω εύναι να μπει και ςτον beta. Φαχαχα SLonE: Πιςτεύεισ ότι θϋλει και ϊλλη βελτύωςη το παιχνιδι ό ετςι εύναι μια χαρϊ; tampoyria7: Βελτύωςη ναι νομύζω πωσ το θϋμα με τουσ χρόνουσ και τισ αποκλύςεισ εύναι ϋνα θϋμα που πρϋπει να βελτιωθεύ καθώσ και η τόρηςη των κανόνων του παιχνιδιού. SLonE: Εύςαι υπϋρ ό κατϊ τησ χρόςησ του premium?

tampoyria7: Με τισ ϊδειεσ τςϋπεσ όλων μασ κατϊ φυςικϊ. Κούτα εχω ςυνηθύςει να δύνω ϋνα μικρό ποςό για το grepolis ύςα για τα βαςικϊ οπότε το ϋχω πϊρει απόφαςη. Απλϊ δεν εύναι δύκαιο να πολεμϊσ με κϊποιον μικρότερο που δεν ϋχει να βϊλει ούτε αυτϊ. SLonE: Κϊπου εδώ φτϊνουμε ςτο τϋλοσ.. Μια τελευταύα ερώτηςη, τι θα πρότεινεσ ςτουσ νϋουσ παύκτεσ που μπαύνουν τώρα ςτο Grepolis? tampoyria7: Να παύζουν μόνο για να περνϊνε καλϊ μην αγχώνονται και χαλιούνται για ϋνα παιχνύδι. Να μπουν να το απολαύςουν και να κϊνουν φύλουσ το μόνο που ςου μϋνει εύναι μερικού φύλοι...αν εύςαι τυχερόσ... τουλϊχιςτον μπορεύ να ςταματόςω να παύζω αλλϊ κϋρδιςα 2 κολλητούσ και πολλούσ φύλουσ. SLonE: Πολύ ωραια . ΢ε ευχαριςτώ πολύ για την ςυνϋντευξη. Κϊτι τελευταύο που θα όθελεσ να πεισ για το κλεύςιμο? (οτιδόποτε) tampoyria7: TONY7DRESS τύποτα ϊλλο όποιοσ πρϋπει να καταλϊβει, καταλαβαύνει. SLonE: Πϊντωσ εγώ κατϊλαβα..χαχα. Ευχαριςτώ πολύ, καλό ςυνϋχεια.. tampoyria7: Σο ξϋρω πωσ εςύ κατϊλαβεσ

konlavd- Πότε ϊρχιςεσ το Grepolis και από ποια ςυμμαχύα. nian7- το "grepolis" το ξεκύνηςα από τον alfa κόςμο όταν ιδρύθηκε και η πειραώκό ςυμμαχύα ςε εκεύνον τον κόςμο ..αλλϊ ςυνϋπεςε να ανούξει ο beta και παύξαμε εκεύ ενεργϊ και τα δώςαμε όλα ςτον beta με όλη μασ την ενϋργεια. konlavd-Με την πειραώκό ςτον beta πιςτεύατε ότι θα φτϊςετε τόςο ψηλϊ; Δηλαδό οι ςτόχοι ςασ ποιοι όταν; nian7- Κανεύσ δεν ξϋρει όταν ιδρύει μια ςυμμαχύα ςε ϋνα κόςμο ότι θα φτϊςει ςτην κορυφό απλϊ μϋςα ςτο

βϊθοσ του μυαλού του κϊθε μϋλουσ μιασ ςυμμαχύασ θα το όθελε να εύναι ςτην κορυφό..πϊνω από όλα εύναι η διαςκϋδαςη και η γνωριμύα φύλων που δεν ϋτυχε να ςυναντηθούν και τελικϊ καταφϋρνουν μϋςα από ϋνα game να γνωριςτούν και να κϊνουν παρϋεσ που θα τησ ωριμϊςουν ςτην κανονικό τουσ ζωό ..και μϋςα από το game προςπαθώντασ ομαδικϊ να κϊνουν κατακτόςεισ και να ανεβϊςουν ψιλϊ την ςυμμαχύα.....από κει και πϋρα οι ςτόχοι μασ ςαν ςυμμαχύα με τα ωσ τώρα δεδομϋνα πηγαύνουν όπωσ τα θϋλουμε!! konlavd-Οι προςωπικού ςου ςτόχοι ποιοι εύναι;


nian7- Όλα τα μϋλη τησ ςυμμαχύασ ότι χρειϊζονται να το ϋχουν ..ςε ότι αφορϊ το game....από κει και πϋρα ο μεγαλύτεροσ ςτόχοσ εύναι η ςυμμαχύα να εύναι υγιόσ να υπϊρχει αλληλοςεβαςμόσ ...από τον πρώτο μϋχρι τον τελευταύο επειδό ςτην ςυμμαχύα υπϊρχει κόςμοσ όλον τον κατηγοριών ..γυναύκεσ παιδιϊ μεγϊλη μικρό...πρϋπει να υπϊρχει ο ςεβαςμόσ προσ όλουσ αλλιώσ η ιςορροπύα τησ ςυμμαχύασ αλλϊζει με ϊμεςο τρόπο από το κακό ςτο χειρότερο .....γι αυτό ο ςτόχοσ μου εύναι ο ςεβαςμόσ ςε όλα τα μϋλη τησ πειραώκόσ ....με τον τρόπο αυτό περνϊσ ςτον ϋξω κόςμο τον ϊλλον ςυμμαχιών ότι ςϋβεςαι τον εαυτό ςου ..ϊρα ϋτςι ςϋβεςαι και τον κϊθε αντύπαλο....όποιοσ και αν εύναι αυτόσ! konlavd-Αν μπορούςεσ να αλλϊξεισ κϊτι ςτη ςυμμαχύα ςου ποιο θα όταν αυτό; nian7- Δεν υπϊρχει κϊτι ςτην ςυμμαχύα που θα όθελα να αλλϊξω όλα τα μϋλη ϋχουν ϊριςτη ςυνεργαςύα!! πλϋον μετϊ από περύπου δυο χρόνια γνωριμύασ μεταξύ μασ χαιρόμαςτε αυτόν την ατμόςφαιρα που ϋχουμε δημιουργόςει μϋςα ςτην ςυμμαχύα περνϊμε όμορφα ευχαριςτιόμαςτε την κϊθε ςτιγμό του game οποτε δεν νομύζω ότι κϊτι θα θϋλαμε να αλλϊξουμε ..ςαν ςυμμαχύα εύμαςτε τυχερό γιατύ η τύχη ϋςμιξε αξιόλογα ϊτομα καλϊ παιδιϊ πϊνω από όλα με όρεξη για το game δεν υπϊρχει κϊποιο μϋλοσ που να μην ϋχω μιλόςει μϋςα ςτην πειραώκό ....και να πω ότι δεν εύναι ςωςτόσ η δεν φϋρεται ςωςτϊ προσ όλουσ τουσ ςυμμϊχουσ τησ πειραώκόσ! konlavd-Μετϊ την διϊλυςη των Σιτϊνων ποιοι εύναι οι "αντύπαλού" ςασ;

nian7- Με την διϊλυςη πρώτα τον απαρϊδεκτον που ουςιαςτικϊ εκεύ ϋγιναν όλεσ η καλϋσ οι μϊχεσ και μασ ϋκαναν να ευχαριςτηθούμε το game και μετϊ την διϊλυςη τον τιτϊνων ....αντύπαλη μασ ουςιαςτικϊ εύναι ςχεδόν όλη εκτόσ από τησ ςυμμαχύεσ που ϋχουμε ςυνθόκη ..όπωσ η αγϋλη ..."ιμορταλ" ...."ςμιλοδοντεσ" konlavdΣι πιςτεύεισ για τουσ Σιτϊνεσ; nian7- όταν μια ςυμμαχύα πολύ καλό και δεν ϋπρεπε να φτϊςει ςτην διϊλυςη, πρώτα από όλα γιατύ ϋφυγαν παιδιϊ που παύζαμε μαζύ και εύχαμε τησ παρϋεσ μασ και κατϊ δεύτερον ϋφυγε μια ςυμμαχύα που όταν δυνατόσ αντύπαλοσ konlavd- Ϊχεισ ςκεφτεύ ποτϋ να παρατόςεισ το παιχνύδι; nian7- Η ςτιγμϋσ που περνϊμε με τα παιδιϊ ςτην πειραώκό εύναι πολλό όμορφεσ μϋςα και ϋξω από την ςυμμαχύα αν δεν τα λϋμε μετϊ παιδιϊ μϋςα ςτο game ςτο forum..η ςτο .skype. η να ςυναντηθούμε εκτόσ παιχνιδιού να το διαςκεδϊςουμε κϊτι μασ λύπη ςε όλουσ οποτε ..όχι δεν μου ϋχει περϊςει από το μυαλό να παρατόςω την πειραώκό... konlavd- Η αποχώρηςη του lunat ςασ επηρϋαςε κϊπωσ; nian7- Όχι διότι πόγε ςε μια ςυμμαχύα αδερφικό ..οποτε μαζύ εύμαςτε πϊλι με την αγϋλη θεωρούμαςτε μια ςυμμαχύα!! εύναι τα αδϋρφια μασ!!...οποτε δεν επηρϋαςε κανϋναν! konlavd- Με τουσ Σαλιμπϊν τι ςχϋςη ϋχετε; nian7- Δεν ϋχουμε κακϋσ ςχϋςεισ απλϊ εύμαςτε ςε θϊλαςςεσ που δεν ϋχουμε πρόβλημα ο ϋνασ από τον ϊλλον .. konlavd- Ψραύα ςε ευχαριςτώ και ςου εύχομαι καλό ςυνϋχεια! nian7- Και εγώ ςου εύχομαι καλό ςυνϋχεια ςε ότι και να κϊνεισ να περνϊσ καλϊ και πϊντα με υγεύα.


ΚΟ΢ΜΟ΢ Gamma Σαχύτητα κόςμου : 2 Σαχύτητα μονάδων : 1 Μπόνουσ νύχτασ : 00:00-08:00 Προςταςία αρχάριων : 5 ημϋρεσ Όριο Μελών :500 ΢υμμαχίεσ ΢την πρώτη θϋςη ςταθερϊ βλϋπουμε την ςυμμαχύα ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΙ. ΢ταθερϊ πρώτη ςυμμαχύα χωρύσ να ϋχει κινδυνεύςει ιδιαύτερα παραμϋνει πρώτη από την αρχό του μόνα μϋχρι ςόμερα μόνη ςυμμαχύα που μπορεύ να απειλόςει την ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΙ εύναι η ...---... η οπούα αν κουνηθεύ με ςτρατολόγηςη κϊποιων νϋων μελών μπορεύ να χτυπόςει με διαφορϊ την πρωτιϊ. Μϋχρι ςτιγμόσ βρύςκονται ςτην 6η θϋςη με μια πολύ ςταθερό ανϊπτυξη αν και τησ τελευταύεσ μϋρεσ δεν ικανοποιούν χϊνοντασ κοντϊ 600.000 πόντουσ. ΢τη δεύτερη θϋςη βλϋπουμε τη ςυμμαχύα -ΕΛ- η οπούα ςτησ αρχϋσ του μόνα εύχε κϊνει μια κοιλιϊ με αποτϋλεςμα να εύχε πϋςει από τη 2η ςτην 4η θϋςη διαιρώντασ τουσ πόντουσ τησ περύπου ςτουσ μιςούσ.

1

ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΙ

83,437,267

250

2

-ΕΛ-

73,031,903

256

3

The mapa reloaded

70,071,858

211

4

-ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΛΕΤ΢Ι΢-

54,412,845

321

5

-SARISSA-

23,360,212

86

6

...---...

21,226,941

33

7

ΑΦΑΙΨΝ ΛΟΓΦΗ

17,928,419

116

8

ΑΔΕ΢ΠΟΣΟΙ ΠΕΙΡΑΣΕ΢

17,493,029

121

9

*ΝΕΑ ΢ΠΑΡΣΗ*

15,696,783

172

14,972,310

24

10 ΣΑ ΥΙΛΑΡΑΚΙΑ

Η ΢υμμαχύα που θα κοντρϊρει την -ΕΛ- εύναι η The mapa reloaded η οπούα αν και εύχε ανεβεύ προςωρινϊ ςτην 2η θϋςη ϋπεςε ςτην 3η μετϊ το come back τησ – ΕΛ- ςτη 2η θϋςη η The mapa reloaded εύναι η ςυμμαχύα με την ποιο ςταθερό ανϊπτυξη τον τελευταύο καιρό περύπου 200.000 με 300.000 πόντουσ αύξηςη ημερηςύωσ παρατηρεύτε την τελευταύα εβδομϊδα. ςυμμαχύα -ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΛΕΤ΢Ι΢- βρύςκετε ςταθερϊ ςτην 4η θϋςη και εκεύ θα μεύνει αφού πολύ δύςκολα μπορεύ να καλύψει τη διαφορϊ των 15.000.000 πόντων λόγω του ότι ϋχει τα περιςςότερα μϋλη από οποιαδόποτε ϊλλη ςυμμαχύα


και γιατύ η -SARISSA- εύναι η ςυμμαχύα που παραμϋνει ςτα ύδια ςτϊνταρ χωρύσ αύξηςη και μεύωςη πόντων. Ντϋρμπι ςτισ θϋςεισ 7 και 8 όπου ΑΦΑΙΨΝ ΛΟΓΦΗ και ΑΔΕ΢ΠΟΣΟΙ ΠΕΙΡΑΣΕ΢ εύναι ςε θϋςη αναπνοόσ με *ΝΕΑ ΢ΠΑΡΣΗ* και ΣΑ ΥΙΛΑΡΑΚΙΑ να κλύνουν την 10ϊδα λύγο πιο πύςω. ΠΟΛΕΜΟΙ Η ςυμμαχύεσ -ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΛΕΤ΢Ι΢- και The mapa reloaded φαύνεται να ϋχουν κϊποιεσ αψιμαχύεσ μεταξύ τουσ με τη ΢υμμαχύα τησ The mapa reloaded να ϋχει ϋνα μικρό πλεονϋκτημα μϋχρι ςτιγμόσ με περιςςότερεσ κατακτόςεισ ςε ςχϋςη των ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΛΕΤ΢Ι΢Η Ελληνοφρϋνεια εύναι με την πλϊτη πλϋων ςτον τούχο η ...---... ϋχουν αρχύςει τησ μαζικϋσ κατακτόςεισ αναγκϊζοντασ την Ελληνοφρϋνεια ςε κατακτόςεισ εγκαταλελειμμϋνων αποικιών και εγχώριεσ.

1 trypanis

...---...

1,633,273

2 mitsius

...---...

1,591,482

3 Protos

ΣΑ ΥΙΛΑΡΑΚΙΑ

1,402,337

ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ 4 THEODOROS K ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΙ

1,334,002

5 warpig

...---...

1,327,344

6 Stilianos68

Ελληνοφρένεια

1,297,680

7 theo1970

The mapa reloaded 1,292,823

8 mkane

The mapa reloaded 1,240,386

9 mystirio

ΑΘΑΝΑΣΗ ΢ΣΡΑΣΙΑ

1,233,378

10 JairK

ΑΘΑΝΑΣΗ ΢ΣΡΑΣΙΑ

1,225,102

Παίχτεσ ΢τησ πρώτεσ 2 θϋςεισ οι ςυμπαύχτεσ ςτην ...---... trypani και mitsius με μια διαφορϊ μικρότερη των 10,000 πόντων να τουσ δύνει το δικαύωμα του φιλικού ανταγωνιςμού με καθημερινό αλλαγό ςτην πρωτιϊ εύτε με τον ϋνα εύτε με τον ϊλλο να βρύςκετε ςτην κορυφό. Σα ΥΙΛΑΡΑΚΙΑ με τον Protos βρύςκονται ςτην 3η θϋςη και από πύςω του τον ακολουθεύ ο THEODOROS K με μια απόςταςη που μπορεύ ϊνετα να καλυφθεύ. Λύγο πιο πύςω ο warpig ο οπούοσ διεκδικεύ αλλϊ ςε βϊθοσ χρόνου την 3η θϋςη. Ποιο πύςω ςτησ θϋςεισ 6 με 11 βρύςκονται οι Stilianos68 theo1970 ΖΑΙΜΙΔΗ΢ mkane nikos17NIK Mystirio αντύςτοιχα


ΚΟ΢ΜΟ΢ Delta Σαχύτητα Κόςμου: 4 Σαχύτητα Μονάδων: 1 Μπόνουσ Νύχτασ: 00:00 - 08:00 Προςταςία Αρχαρίων: 5 ημϋρεσ Όριο Μελών: 500 Ειρήνη: Φριςτούγεννα ΢υμμαχίεσ ΢την πρώτη θϋςη εύδαμε εδώ και 1 μόνα την ΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΢ΤΜΜΑΦΙΨΝ να κρατϊ την πρωτιϊ με μια ςημαντικό διαφορϊ από τη δεύτερη *ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢* η οπούα αν και με κατϊ πολύ λιγότερα μϋλη ςυνεχύζει να βρύςκετε ςτη διεκδύκηςη τησ πρώτησ θϋςη ςτη γενικό κατϊταξη, ύςωσ ο επόμενοσ μόνασ να φανεύ καθοριςτικόσ για την πρωτιϊ ςτον κόςμο με αλλαγϋσ ςτην κατϊταξη μεταξύ των *ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢* και Ϊνωςησ ελληνικών ςυμμαχιών. Αρκετϊ πιο πύςω ςτην 3η θϋςη ςυναντϊμε την ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ η οπούα με την -ΕΛ- κλεύνουν την τετρϊδα οι *ΑΣΡΨΣΟΙ ΢ΣΑΤΡΟΥΟΡΟΙ* ϋχοντασ μια πολύ μεγϊλη ανϊπτυξη από τα μϋςα του μόνα βρύςκονται ςτην 5η θϋςη.

1 ΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΢ΤΜΜΑΦΙΨΝ 94,857,646

363

2 *ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

92,440,541

190

3 ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ

56,040,001

267

4 -ΕΛ-

51,507,083

78

5 *ΑΣΡΨΣΟΙ ΢ΣΑΤΡΟΥΟΡΟΙ*

42,394,295

110

6 HELLAS WARRIOR

29,354,576

152

7 *PIRATES*

29,248,062

108

8 -ΑΣΛΑΝΣΕ΢-

28,544,650

129

9 - ΠΕΛΕΚΤΥΟΡΟΙ -

24,356,648

155

10 ΙΕΡΟ΢ ΛΟΦΟ΢

22,069,611

92

*PIRATES* , HELLAS WARRIOR και -ΑΣΛΑΝΣΕ΢ακολουθούν πιο πύςω ςτησ θϋςεισ 6 ,7 και 8 με μικρό διαφορϊ πόντων. Η γνώμη μασ γιαυτό το τριπλϋτο εύναι πωσ οι *PIRATES* δεν χϊνουν την 6η θϋςη και δύςκολα μπορούν να διεκδικόςουν το κϊτι παραπϊνω ς' αυτόν τον κόςμο ΠΕΛΕΚΤΥΟΡΟΙ - , ΙΕΡΟ΢ ΛΟΦΟ΢ απαρτύζουν την 10ϊδα και η *ΛΕΓΕΨΝΑ ΣΨΝ ΞΕΝΨΝ * ακολουθεύ πύςω ςτην 11η θϋςη με μικρό διαφορϊ.


ΠΟΛΕΜΟΙ Η μϊχη τησ 10ϊδασ εύναι μεταξύ των ΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΢ΤΜΜΑΦΙΨΝ και -ΑΣΛΑΝΣΕ΢- με τη ςυμμαχύα των Ατλϊντων να μετρϊ ελϊχιςτεσ ϋωσ μηδαμινϋσ απώλειεσ ςε ςχϋςη με την ςυμμαχύα την Ϊνωςησ η οπούα μετρϊ την τελευταύα εβδομϊδα δεκϊδεσ απώλειεσ. ΠΑΙΦΣΕ΢ Οι πρώτη τριϊδα απαρτύζετε από μια οικογενειακό μϊχη μεταξύ των dloupakis, Stpas και Panagiotis the Great

1 dloupakis

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

2,179,941

2 Stpas

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

2,172,198

3 Panagiotis the Great

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

2,136,602

4 johnthegreat1993

*Λ*ΟΙ ΣΕΛΕΙΟΣΗΣΕ΢*Λ*

2,069,448

5 3kos3kos

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

2,038,616

6 bournagio

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

2,037,663

7 angelose

-ΕΛ-

1,879,873

8 XRISTOS PISTOLAS

ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ 1,810,162

9 Gt-geoponos

*ΙΕΡΑ ΕΞΕΣΑ΢Ι΢*

1,765,761

10 makaronia me kuma

-ΑΣΛΑΝΣΕ΢-

1,707,718

αςτϋρων τησ Ιερϊσ Εξϋταςησ με τον johnthegreat1993 να ςπϊει το ςερύ τησ Ιερϊσ εξϋταςησ ςτην 10ϊδα και να εμποδύζει την μεγϊλη αυτό ςυμμαχύα ςτο 1-5 ςτην πρώτη 10ϊδα με τουσ bournagio και 3kos3kos να ακολουθούν με μικρό διαφορϊ και να χτυπούν το καμπανϊκι του 4-5. Λύγο πιο πύςω ο angelose τησ ΕΛ και ακόμα πιο πύςω XRISTOS PISTOLAS και Gtgeoponos να εύναι αρκετϊ κοντϊ ο ϋνασ ςτον ϊλλο, τη δεκϊδα κλεύνει ο makaronia me kuma ο οπούοσ ϋχει μια ραγδαύα ανϊπτυξη τον τελευταύο μόνα.


ΚΟ΢ΜΟ΢ Epsilon Σαχύτητα Κόςμου: 4 Σαχύτητα Μονάδων: 1 Μπόνουσ Νύχτασ: 00:00 - 08:00 Προςταςία Αρχαρίων: 5 ημϋρεσ Όριο Παικτών: 15,000 Κατάκτηςη πόλεων με το παλιό ςύςτημα. ΢υμμαχίεσ. ΢την πρώτη θϋςη βρύςκουμε Σα χούφταλα με ςχεδόν διπλϊςιουσ πόντουσ από την δεύτερη θϋςη. Εκεύ βρύςκουμε τουσ Απρόςκλητουσ που μϋςα ςε δύο μόνεσ ςκαρφϊλωςε από την εβδόμη θϋςη εκεύ που βρύςκεται ςόμερα. ΢την τρύτη θϋςη βρύςκουμε μύα νεοςύςτατη ςυμμαχύα που προόλθε από τουσ Μαχητϋσ - ΕΛ ςε μια προςπϊθεια τουσ να παραμεύνουν ψηλϊ ςτην κατϊταξη, τουσ Κανύβαλουσ. ΢την τϋταρτη θϋςη βρύςκουμε τουσ Βαςιλιϊδεσ του Ολύμπου που μετϊ από μύα επιτυχημϋνη ϋνωςη που πραγματοπούηςαν πριν καιρό ϋχουν εγκαταςταθεύ μόνιμα ςτην πρώτη πεντϊδα. ΢την πϋμπτη βρύςκουμε μια επύςησ νεοςύςτατη ςυμμαχύα τουσ **ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢**, πρώην Ωθλιοι, ΑΣΡΕΙΔΕ΢

1

Σα χούφταλα

73,954,590 175

2

ΑΠΡΟ΢ΚΛΗΣΟΙ

40,364,366 247

3

Οι Kανίβαλοι

35,093,570

4

Βαςιλιάδεσ του Ολύμπου 31,080,126 226

5

**ΟΙ ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢**

27,525,078

6

ΦΑΜΕΝΕ΢ ΠΑΣΡΙΔΕ΢

23,080,246 306

7

*PIRATES*

18,107,014 126

8

Κατά λάθοσ Παλιοπαρέα 15,997,263 39

9

CRYPTEIA

14,865,655 86

10

Ε.΢ ΢ΨΜΑΣΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢-ΕΛ

14,241,538 72

161 148

και **ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ΢** ϋνωςαν τισ δυνϊμεισ τουσ με ςτόχο την επιβύωςη. Ακολουθούν ςτην ϋκτη και ϋβδομη θϋςη οι ΦΑΜΕΝΕ΢ ΠΑΣΡΙΔΕ΢ και οι *PIRATES* που μϊχονται για την διατόρηςη τησ θϋςησ τουσ. ΢την όγδοη θϋςη βρύςκουμε την Κατϊ λϊθοσ Παλιοπαρϋα, μόλισ 40 ϊτομα και ϋχουν αποδεύξει την αξύα τουσ. Σϋλοσ ςτην ϋνατη και δϋκατη θϋςη βρύςκουμε την γνωςτό από ϊλλουσ κόςμουσ CRYPTEIA και τα E.΢ ΢ΨΜΑΣΑ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ -ΕΛ, επύςησ με λύγα ϊτομα 89 και 79 αντύςτοιχα αλλϊ με γερούσ ςύμμαχουσ ςτην πλϊτη τουσ.


ΠΟΛΕΜΟΙ. Εδώ και δύο μόνεσ ο κόςμοσ Ϊψιλον ϋχει μετατραπεύ ςε ϋνα τερϊςτιο πεδύο μϊχησ. Όλεσ οι ςυμμαχύεσ ϋχουν χωριςτεύ ςε δύο μϋτωπα και οι μϊχεσ που ξεςπϊνε μεταξύ τουσ εύναι επικϋσ. Σα δύο μϋτωπα εύναι: ΢τρατόπεδο Α ΑΠΡΟ΢ΚΛΗΣΟΙ Βαςιλιϊδεσ του Ολύμπου **ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢** ΦΑΜΕΝΕ΢ ΠΑΣΡΙΔΕ΢ GALLIA ΕΡΤΘΡΟΛΕΤΚΗ ΢ΣΡΑΣΙΑ G.7 *PIRATES* CRYPTEIA ΣΑ ΛΤΚΟΠΟΤΛΑ ΣΑ Σ΢ΑΚΑΛΙΑ ΛΟΓΦΗ-REBORNED PIRATES OF THE CARIBBEAN SPARTANS ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢ RELOAD

Σα χούφταλα

1,729,303

2 morph10

Σα χούφταλα

1,722,147

3 ELEYSINA

Σα χούφταλα

1,698,448

4 sugarias george Σα χούφταλα

1,617,351

5 iliaslignos

Σα χούφταλα

1,548,020

6 giannigianni

ΦΑΜΕΝΕ΢ ΠΑΣΡΙΔΕ΢ 1,486,636

7 GOLDBET

Σα χούφταλα

1,469,560

8 Alcapone2525

Σα χούφταλα

1,429,941

9 ALEXANDRIA 2 ΦΑΜΕΝΕ΢ ΠΑΣΡΙΔΕ΢ 1,395,528 CRYPTEIA

Σα χούφταλα Οι κανύβαλοι ΜΑΦΗΣΕ΢-ΕΛ Κατϊ λϊθοσ Παλιοπαρϋα Red Swords Reloaded Ghost Riders ΚΡΗΣΗ ΚΡΗΣΗ ACADEMY

ΠΑΙΚΣΕ΢. Σισ πρώτεσ εφτϊ θϋςεισ τησ κατϊταξησ καλύπτουν τα χούφταλα με τουσ παύκτεσ ELEYSINA, morph10, Stelios.St, sugarias george, iliaslignos, GOLBET και Alcapone2525. ΢την όγδοη και ϋνατη θϋςη βρύςκονται δύο παύκτεσ των Φαμϋνων Πατρύδων oι giannigianni και ALEXANDRIA 2 ενώ ςτην δϋκατη θϋςη ϋνασ παύκτησ από CRYPTEIA ο assos67. Οι αποςτϊςεισ μεταξύ τουσ κυμαύνονται από 20 με 40 χιλιϊδεσ πόντουσ .

1 Stelios.St

10 assos67

΢τρατόπεδο Β

1,368,719


ΚΟ΢ΜΟ΢ Zeta Σαχύτητα: 4 Μπόνουσ νύχτασ: 00:00 - 08:00 Ημέρεσ προςταςίασ: 5 Νέο ςύςτημα κατάκτηςησ (εξέγερςη) Όριο μελών ςυμμαχίασ: 500 ΢υμμαχίεσ O κόςμοσ Ζότα ϊνοιξε ςτισ 24-11-10. Ϋταν μύα πανϋμορφη μϋρα οπού οι διαχειριςτϋσ του αγαπημϋνου μασ online παιχνιδιού <<grepolis>>, αποφϊςιςαν να ανούξουν ϋναν ολοκαύνουργιο κόςμο με κϊποιεσ μικρο αλλαγϋσ, όπωσ την ταχύτητα,την οπούα την ϋχουνε βϊλει ςτο επύπεδο 4, επύςησ,ϊλλαξαν το ςύςτημα κατϊκτηςησ(εξϋγερςη), το μπόνουσ νύχτασ το οπούο λειτουργεύ από τισ 00:00 ϋωσ τισ 08:00, το όριο μελών ςυμμαχύασ το οπούο φτϊνει τα 500 και τϋλοσ, οι ημϋρεσ προςταςύασ ενόσ αρχϊριου παύχτη, εύναι 5 ημϋρεσ... Ο κόςμοσ Ζότα εύναι ϋνασ κόςμοσ γεμϊτοσ με καλούσ και ϋμπειρουσ παύχτεσ οι οπούοι ανόκουν και ςτισ ανϊλογεσ ςυμμαχύεσ.

1

*ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ*

23,329,971

208

2

*Η ΙΕΡΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ*

20,309,325

251

3

Skype Company

13,003,778

116

4

ΠΤΡΙΝΗ ΢ΑΡΙ΢Α Μ ΑΛΕΞΡΟΤ

9,930,158

325

5

*ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟΙ*

7,570,332

85

6

ΖΗΣΑΔΕ΢

7,107,306

46

7

Α.Ε.Κ

6,570,940

53

8

ΔΟΤΡΕΙΟ΢ ΙΠΠΟ΢

5,786,799

96

9

ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟΙ

5,496,209

22

10

COSA NOSTRA.

5,380,530

125

Ο κόςμοσ Ζότα ϋχει πολλϋσ καλϋσ και αρκετϊ γερϋσ ςυμμαχύεσ ςτισ οπούεσ, ακόμα και οι καινούργιοι παύχτεσ, μπορούν να μϊθουν τουσ κανόνεσ του παιχνιδιού και την ςημαςύα τησ ςυνεργαςύασ και τησ αλληλεγγύησ που πρϋπει να υπϊρχει ςε κϊθε εύδουσ ςυμμαχύα. Τπϊρχει όμωσ κϊτι ςε αυτόν τον κόςμο,το οπούο τον κϊνει να ξεχωρύζει από τουσ ϊλλουσ κόςμουσ. Αυτό το κϊτι,εύναι ο ανταγωνιςμόσ,ο οπούοσ κϊνει τον ςυγκεκριμϋνο κόςμο φανταςτικό και κϊνει τουσ παύχτεσ να θϋλουν να παύζουν αςταμϊτητα ςτον κόςμο Ζότα.


Αυτό την περύοδο,ϋγιναν κϊποιεσ αρκετϊ μεγϊλεσ αλλαγϋσ.Παραδεύγματοσ χϊρη,η ςυμμαχύα Skype Company ϋκανε μια μεγϊλη ϊνοδο και ϋφταςε από την τϋταρτη θϋςη ςτην τρύτη θϋςη...Αυτό όμωσ,εύχε ωσ αποτϋλεςμα την κϊθοδο τησ ςυμμαχύασ *DeathDealers* οι οπούοι από την τρύτη θϋςη,ϋπεςαν ςτην πϋμπτη θϋςη.Οι *ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ* κατόπιν γερόσ προςπϊθειασ,

κρατόθηκαν ςτην πρώτη θϋςη,ενώ ακριβώσ κϊτω από τουσ *ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ* εύναι *Η ΙΕΡΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ*... Επύςησ εύδαμε και μύα καινούργια ςυμμαχύα να μπαύνει μϋςα ςτισ 20 καλύτερεσ ςυμμαχύεσ του κόςμου Ζότα,τουσ Last Of The ILLUMINATI οι οπούοι πϋραςαν τουσ ΕΛΛΗΝΕ΢ ΜΑΦΗΣΕ΢ και την ΢ΤΜΜΑΦΙΑ ΣΗ΢ ΔΗΛΟΤ.

Οι 10 καλύτερεσ ςυμμαχίεσ του κόςμου Ζήτα είναι οι εξήσ:

Οι 10 καλύτεροι παίκτεσ του κόςμουσ Ζήτα είναι οι εξήσ:

1*ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ* 2 *Η ΙΕΡΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ* 3 Skype Company 4 ΠΤΡΙΝΗ ΢ΑΡΙ΢Α Μ ΑΛΕΞ-ΡΟΤ 5 *DeathDealerS* 6 ΖΗΣΑΔΕ΢ 7 Α.Ε.Κ 8 COSA NOSTRA. 9 ΢ϊτυροι 10 ΢ΣΡΑΣΙΑ

1 kostasxatzik 2 kostasfaliraki 3 gangan 4 Corinthians 5 Nikos 2011 6 kostas s 7 Antistavros 8 georg1975 9 lan5ever 10 faros the horrible

1

kostasxatzik

*ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟΙ*

736,346

2

gangan

ΖΗΣΑΔΕ΢

695,637

3

kostasfaliraki

ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟΙ

693,846

4

Corinthians

*ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ*

619,964

5

Nikos 2011

ΕΛΛΗΝΕ΢ ΜΑΦΗΣΕ΢

613,801

6

kostas s

*Η ΙΕΡΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ*

567,602

7

Antistavros

ZETA RELOADED

546,516

8

georg1975

ZETA RELOADED

542,862

9

lan5ever

*ΚΑΣΑΡΑΜΕΝΟΙ*

516,639

*ΛΕΤΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ*

515,277

10 Atma


ΚΟ΢ΜΟ΢ Eta Σαχύτητα Κόςμου: 3 Σαχύτητα Μονάδων: 1 Προςταςία Αρχαρίων: 5 μϋρεσ Όριο μελών ςυμμαχίασ: 500 ΢ύςτημα Κατάκτηςησ: Με εξϋγερςη Πρόςθετεσ Πληροφορίεσ: Σο νυχτερινό μπόνουσ ιςχύει από τισ 00:00 μϋχρι τισ 08:00. Ειρόνη υπϊρχει τα Φριςτούγεννα. Σο όριο μελών γι' αυτόν τον κόςμο εύναι 20.000 παύκτεσ.

1

Απαράδεκτοι Γαλάτεσ

24,632,163

356

2

ΜΑΦΗΣΕ΢-ΕΛ

18,042,420

301

3

*All Stars*

16,712,279

197

4

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

9,493,406

47

5

ΘΕΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ

9,152,306

157

6

.ΙΨΝΕ΢.

9,138,528

178

7

**ΕΚΛΕΚΣΟΙ ΚΤΚΛΨΠΕ΢**

7,292,757

120

8

ΑΓΑΜΟΙ ΘΤΣΑΙ

7,028,217

73

9

ΚΤΠΡΟ΢

4,056,790

88

10

Hellenic Alliance

3,461,975

105

΢υμμαχίεσ Σην ςταθερό πορεύα που ξεκύνηςαν από την αρχό τησ χρονιϊσ ςυνεχύζουν να ϋχουν οι Απαρϊδεκτοι Γαλϊτεσ ςταθερϊ ςτην πρωτιϊ με μια μεγϊλη διαφορϊ αςφαλεύασ για το χρονικό του κόςμου καθώσ και με ϋνα ραγδαύο ρυθμό ανϊπτυξησ παραμϋνουν μόνοι ςτα κρύα ύψη τησ κορυφόσ. ΢τη δεύτερη θϋςη παρϊ την καμπύλη προσ τα κϊτω των ΜΑΦΗΣΕ΢-ΕΛ από τησ 5 μϋχρι τησ 10 του μόνα ϋχουν ξεκινόςει να βρύςκουν το ρυθμό τουσ αλλϊ δύςκολα μπορούν να χτυπόςουν πρωτιϊ με την ορμό των Απαρϊδεκτων Γαλϊτων.

Πιο πύςω κλεύνουν την τριϊδα οι *All Stars* οι οπούοι αν και τον προηγούμενο μόνα όταν ςτη 2η θϋςη και παρόλο την κϊθοδο τον ΜΑΦΗΣΕ΢-ΕΛ δεν κατϊφεραν να τουσ ξεπερϊςουν. Σο θετικό γι αυτούσ εύναι η ςταθερό ϊνοδοσ και η μύωςη τησ διαφορϊσ από τουσ 2ουσ. Η πλϋον πιο υποςχόμενη ΢υμμαχύα ΢ Κ Ο Σ Α Δ Ο Χ Τ Φ Ο Ι αν και βρύςκονται περύπου 15εκκ πόντουσ πύςω από τουσ πρώτουσ όδη πρϋπει να αρχύςουν να χτυπούν το καμπανϊκι γιατύ αν δεν....


νομύζω ότι θα μεύνουν εκεύ που εύναι. Πιο πύςω την 5ϊδα κλεύνουν η ΘΕΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ αλλϊ με ανεβοκατεβϊςματα ϋχουν αρχύςει οι .ΙΨΝΕ΢. να τουσ πληςιϊζουν επικύνδυνα. Πιο πύςω βλϋπουμε τουσ ΑΓΑΜΟΙ ΘΤΣΑΙ και **ΕΚΛΕΚΣΟΙ ΚΤΚΛΨΠΕ΢** και πιο πύςω τουσ Κύπριουσ τησ ςυμμαχύασ ΚΤΠΡΟ΢ να πλαςαρύζονται ςτη 10αδα. ΢τη 10η θϋςη οι Hellenic Alliance οι οπούοι δύςκολα θα μεύνουν εκεύ ϋχουν αρχύςει την κϊθοδο μετϊ από μια κοιλιϊ μετϊ από τησ πρώτεσ 2 εβδομϊδεσ του μόνα.

1 mix.chor

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

772,008

2 macednos

ΜΑΦΗΣΕ΢-ΕΛ

555,372

3 *U*K

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

542,142

4 nkaristinos

ΑΓΑΜΟΙ ΘΤΣΑΙ

541,052

5 mega antonis **ΕΚΛΕΚΣΟΙ ΚΤΚΛΨΠΕ΢**

537,267

6 seva-3

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

532,951

7 ΠΡΙΑΠΟ΢

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

531,965

8 nikfire

Απαράδεκτοι Γαλάτεσ

510,193

9 maikl8

Απαράδεκτοι Γαλάτεσ

506,546

10 tomagic

**ΕΚΛΕΚΣΟΙ ΚΤΚΛΨΠΕ΢**

483,468

14

΢ΚΟΣΑΔΟΧΤΦΟΙ

445,832

Παίχτεσ Σο καλύτερο αποτϋλεςμα για τουσ ΢ Κ Ο Σ Α Δ Ο Χ Τ Φ Ο Ι οι οπούοι κρατούν με ϊνεςη τησ πρώτεσ δύο θϋςεισ με τουσ mix.chor και τουσ *U*K ςτην 3η θϋςη λύγο πιο πύςω από τον 2ο ο macednos και λύγο πιο πύςω οι ΢ Κ Ο Σ Α Δ Ο Χ Τ Φ Ο Ι με τον ΠΡΙΑΠΟ΢ ςτην ύδια ευθεύα ο nkaristinos με τουσ ύδιουσ πόντουσ με τον ΠΡΙΑΠΟ΢ θα ϋχουν ϋνα μεγϊλο ντϋρμπι για την 4η θϋςη. ΢την 6η θϋςη ο mega antonis ςτην 7η θϋςη ο seva-3 ο οπούοσ δεν ϋχει πϊρει πόντο την τελευταύα εβδομϊδα με αποτϋλεςμα να χϊςει θϋςεισ ςτην κούρςα τησ πρωτιϊσ. ΢τη θϋςη 8-9 οι Απαρϊδεκτοι Γαλϊτεσ με 2 παύχτεσ δύπλα δύπλα ςε πόντουσ nikfire και maikl8 και τϋλοσ τη 10ϊδα κλεύνει ο tomagic λύγο πιο πύςω.


1

ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

14,073,644

161

2

-?-

9,059,270

91

3

* ΑΦΑΙΟΙ - OCEAN *

6,578,816

196

4

*ANGELS AND DEMONS* 6,490,809

176

Σαχύτητα Κόςμου: 2 Σαχύτητα Μονάδων: 1 Προςταςία Αρχαρίων: 5 μϋρεσ Όριο μελών ςυμμαχίασ: 200 ΢ύςτημα Κατάκτηςησ: Με Κατϊκτηςη Ηθικό: Ναι

5

Επαναςτατικόσ Πυρήνασ 4,931,694

114

6

ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ΢

4,335,962

84

7

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ

3,717,900

120

8

ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ΢ ΙΙ

3,521,965

126

9

** ΑΦΑΙΟΙ - ΟCEAN **

3,012,480

121

Πρόςθετεσ Πληροφορίεσ: Σο νυχτερινό μπόνουσ ιςχύει από τισ 00:00 μϋχρι τισ 08:00. Ειρόνη υπϊρχει τα Φριςτούγεννα. Ϊκδοςη 2.0

10

-V-SWORDS

2,722,378

147

ΚΟ΢ΜΟ΢ Theta

΢υμμαχίεσ Μετϊ από την κοιλιϊ που εύχαν αρχύςει να κϊνουν την 2η εβδομϊδα του μόνα οι ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢ επανόλθαν δυνατϊ ςτο κόμπο τησ πρωτιϊσ με τουσ ? – την πιο νεοφερμϋνη ςυμμαχύα τησ 10ϊδασ οπού μϋλη των ΣΙΣΑΝΨΝ και Crusaders ενώθηκαν για να χτυπόςουν την πρωτιϊ αν και μετρϊ πϊνω κϊτω 15 μϋρεσ ζωόσ κλϋβει την παρϊςταςη. Πιςτεύουμε ότι δεν θα αργόςει να πϊει ςτην κορυφό. * ΑΦΑΙΟΙ OCEAN * και *ANGELS AND DEMONS* ακολουθούν τουσ 2ο πρώτουσ με μεγϊλη διαφορϊ απ αυτούσ .

3 ΢υμμαχύεσ με πολύ μικρό διαφορϊ μεταξύ τουσ παύρνουν τησ θϋςεισ 5-7 ο λόγοσ για τησ Επαναςτατικόσ Πυρόνασ, ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ΢, ΕΜΠΤΡΟΓΝΨΜΟΝΕ΢ τρεισ ςυμμαχύεσ που αλλϊζουν θϋςεισ ςυνεχώσ μεταξύ τουσ αλλϊ χωρύσ καμιϊ απ αυτϋσ να ϋχει καταφϋρεισ να ανούξει διαφορϊ αςφαλεύασ που να τησ δύνει την ϊνεςη. Πιο πύςω βρύςκετε η ςυμμαχύα ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΢ΤΜΜΑΦΙΑ που πληςιϊζει το κλαμπ των 3ών ςυμμαχιών και μετϊ βρύςκετε η ςυμμαχύα των Crusaders


όπωσ ϋχουμε αναφϋρει ϋχει πϋςει λόγο τησ ςυγχώνευςησ πολλών μελών τησ ςτην ςυμμαχύα -?και τϋλοσ την 10ϊδα κλεύνουν ΑΡΓΟΝΑΤΣΕ΢ ΙΙ η θυγατρικό ςυμμαχύα των αργοναυτών που βρύςκονται ςτην 6η θϋςη ΠΟΛΕΜΟΙ ΢την ςυμμαχύεσ των θϋςεων 1-10 δεν ϋχουμε αντιληφθεύ καμύα κύνηςη πολϋμου μϋςω του http://gr.grepostats.com/

1

katalas

-?-

348,092

2

karagkoy

ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

327,775

3

tasos.

ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

309,373

4

nakiss

ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

308,806

5

NATHAN

-?-

305,386

6

MAX PAYNE22

-?-

292,628

7

KINGMINOAS78 ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

284,470

8

dakis1

* ΑΦΑΙΟΙ - OCEAN *

263,129

9

tethoras

ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢

257,546

- ?? -

248,944

10 ellpida

Παίκτεσ Οι ΗΡΑΚΛΗΔΕ΢ και οι -?- ϋχουν την τιμητικό τουσ ςτον κόςμο Θ καθώσ οκτώ ςτησ δϋκα θϋςησ που απαρτύζουν την πρώτη δεκϊδα ανόκουν ςτησ πρώτεσ δύο ςυμμαχύεσ. ΢την πρώτη θϋςη ο katalas καταδιώκεται από τρεισ παύκτεσ των ΗΡΑΚΛΗΔΨΝ οι οπούοι των ακολουθούν ςε απόςταςη αναπνοόσ ο λόγοσ για τουσ tasos. , karagkoy και nakiss λύγο πιο πύςω βρύςκεται ο dakis1 και πιο πύςω του ςταθερϊ δύο από τουσ αςτϋρεσ τησ -?- ο MAX PAYNE22 και ο NATHAN ςε μικρό απόςταςη από το ντουϋτο των -?βρύςκετε ο KINGMINOAS78 και πύςω του με διαφορϊ 1.000 πόντων εύναι ο rookies την δεκϊδα κλεύνει ο kosamar των -?- με τα ςημερινϊ ςτατιςτικϊ η διαφορϊ του πρώτου με του δϋκατου βρύςκετε 50.000 πόντουσ ποςό το οπούο ςε ϋνα ενδεχόμενο πόλεμο μπορεύ να καλυφθεύ ςε 3-4 μϋρεσ. Όλα εύναι ανοιχτϊ, ύςωσ ο κόςμοσ με την μεγαλύτερη δρϊςη.


ΚΟ΢ΜΟ΢ Iota Σαχύτητα Κόςμου: 2 Σαχύτητα Μονάδων: 1 Προςταςία Αρχαρίων: 5 μϋρεσ Όριο μελών ςυμμαχίασ: 200 ΢ύςτημα Κατάκτηςησ: Με εξϋγερςη Ηθικό: Ναι Πρόςθετεσ Πληροφορίεσ: Σο νυχτερινό μπόνουσ ιςχύει από τισ 00:00 μϋχρι τισ 08:00. Ειρόνη υπϊρχει τα Φριςτούγεννα. Ϊκδοςη 2.0

1

Οί Απαράδεκτοι

3,482,446

118

2

ΑΘΑΝΑΣΟ΢ ΛΟΦΟ΢

2,574,686

175

3

ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ

2,490,345

184

4

ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ

2,465,409

90

5

CRYPTEIA

2,442,779

140

6

**DARK WARRIORS**

1,794,906

180

7

dEmocracy

1,545,093

24

8

ΑΤΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΢ΠΑΡΣΗ 1,473,774

171

9

--ΜΤΡΜΙΔΟΝΕ΢--

1,366,824

149

10

*ΣΑΓΜΑ ΗΡΨΨΝ*

1,261,313

153

Ασ το πϊρουμε όμωσ από την αρχό! Σο γεγονόσ ότι το όριο παικτών ςε ςυμμαχύεσ ϋχει μειωθεύ ςτουσ 200 εύναι μια πρόκληςη για κϊθε ςυμμαχύα! Κατϊ την γνώμη μου και πολλών με αυτό την πρόκληςη θα δούμε ςτη ςυνϋχεια πούοσ θα καταφϋρει να διεκδικόςει την 1ό θϋςη! Ο κόςμοσ δεν εύναι αρκετϊ γρόγοροσ καθώσ η ταχύτητα του δεν εύναι και τόςο μεγϊλη! Ανατροπϋσ και εξελύξεισ εύναι το μόνο ςύγουρο που θα ςυναντόςουμε ςε αυτό τον κόςμο καθώσ εύναι ο νεότεροσ κόςμοσ και εύναι αρχό ακόμα!

Αρκετού παύκτεσ διεκδικούςαν τισ πρώτεσ 10 θϋςεισ, αρκετϊ ϊτομα πϋραςαν από αυτϋσ τισ θϋςεισ! Καθώσ περνϊνε οι μϋρεσ θα δούμε κϊτι τϋτοιο να γύνεται εντατικϊ. ΢υμμαχύεσ πολλϋσ, κϊποιεσ διαλύθηκαν, ϊλλεσ πραγματοπούηςαν ενώςεισ και ϊλλεσ ϋχουν δημιουργόςει υπερςυμμαχύεσ! Μόνο ϋνα εύναι ςύγουρο: το ςαςπϋνσ για αυτό τον κόςμο και για την εξϋλιξη των πραγμϊτων θα κρατηθεύ αμεύωτο.


΢υμμαχίεσ: ΢την 1η θϋςη βλϋπουμε να πρωταγωνιςτεύ η ςυμμαχύα: Οι Απαρϊδεκτοι! Καθώσ τουσ βλϋπαμε για καιρό να πρωταγωνιςτούν ςτην 2η θϋςη, τώρα τουσ βλϋπουμε να κυριαρχούν ςτην 1ό θϋςη. ΢ε αντύθεςη με την ςυμμαχύα Οι Απαρϊδεκτοι βλϋπουμε την ςυμμαχύα ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ να πρωταγωνιςτεύ τώρα ςτην 2ό θϋςη. Η ςυγκεκριμϋνη ςυμμαχύα κρατούςε για αρκετό καιρό την πρωτιϊ. Για να δούμε θα καταφϋρει τώρα να ξανϊ διεκδικόςει την πρωτιϊ? ΢τη 3ό θϋςη βλϋπουμε να επικρατεύ η ςυμμαχύα με το όνομα: ΑΘΑΝΑΣΟ΢ ΛΟΦΟ΢. Βλϋπουμε να ϋχει μια καλό ςχετικϊ πρόοδο αφού μϋςα ςε λύγεσ μϋρεσ κατϊφερε να πϊει ςτουσ 2.000.000+ πόντουσ. ΢τη 4ό θϋςη βλϋπουμε να πρωταγωνιςτεύ η ςυμμαχύα λεγόμενη CRYPTEIA. Καθώσ πρωταγωνιςτούςε ςτη 3ό θϋςη τώρα εύναι κϊτοχοσ τησ 4όσ. ΢την 5ό θϋςη πρωταγωνιςτεύ η ςυμμαχύα ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ. Βλϋπουμε να ϋχει μια μεγϊλη πρόοδο καθώσ μϋςα ςε 1 βδομϊδα και ςυγκεκριμϋνα από τισ 2011-07-12 μϋχρι τισ 2011-07-19 ακολουθεύ μια ανοδικό πορεύα, Και από 500.000+ πόντουσ ανϋβηκε ςτουσ 1.500.000+ πόντουσ

1

thanos5014

dEmocracy

233,667

2

thekal

dEmocracy

231,591

3

vaggos66

dEmocracy

222,819

4

Spatalos

Οί Απαράδεκτοι 200,281

5

Stark

Οί Απαράδεκτοι 199,716

6

thanos.milo

dEmocracy

186,962

7

Βελλεροφοντησ dEmocracy

177,685

8

arisblrd

CRYPTEIA

156,909

9

΢πύροσ 28

Οί Απαράδεκτοι 146,232

10 Theogonia

Οι Απατοι

122,601

΢την 6ό θϋςη πρωταγωνιςτεύ η ςυμμαχύα ΜΤΡΜΙΔΨΝΕ΢--. Η ςυγκεκριμϋνη ςυμμαχύα βλϋπουμε να ϋχει μια κϊθοδο καθώσ από την 4η θϋςη που βριςκότανε πριν λύγο καιρό, ϋχει φτϊςει να βρύςκεται ςτην 6ό θϋςη. Για να δούμε ςτη ςυνϋχεια θα καταφϋρει να ορθοποδόςει ό θα ςυνεχύςει να πϋφτει κι ϊλλο. Σην 7ό θϋςη ςτον βαθμολογικό πύνακα κατϋχει η ςυμμαχύα: **DARK WARRIORS**. Βλϋπουμε και αυτό τη ςυμμαχύα να ςημειώνει μια ϊνοδο και ϋτςι να καταφϋρνει να διεκδικεύ τώρα την 7ό θϋςη. Κϊτοχοσ τησ 8όσ θϋςησ ςτον βαθμολογικό πύνακα, εύναι η ςυμμαχύα λεγόμενη: dEmocracy. Καθώσ με μόνο 26 μϋλη μϋχρι τώρα ϋχει καταφϋρει να βρύςκεται μϋςα ςτισ πρώτεσ 10 ςυμμαχύεσ. ΢την 9ό θϋςη βρύςκεται η ςυμμαχύα: ΑΤΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΢ΠΑΡΣΗ. Η ςυγκεκριμϋνη ςυμμαχύα καθώσ την εύχαμε δει ςτισ θϋςη 15, ςτισ αρχϋσ του μόνα, τώρα βλϋπουμε να ϋχει αποκτόςει μια καλό πρόοδο και να διεκδικεύ μια θϋςη ςτην 10ϊδα. Και ςτην 10ό θϋςη βρύςκεται η ςυμμαχύα FISH. Ϊχοντασ ςταθερούσ ρυθμούσ βλϋπουμε να ϋχει μια ςταθερό ϊνοδο. Για να δούμε αν αντϋξει ςτην πύεςη, και καταφϋρει να ανϋβει κι ϊλλο.


ΠΟΛΕΜΟΙ: Πλϋον ϋχει γύνει γνωςτό ότι υπϊρχουν 2 υπερςυμμαχύεσ ςτο παιχνύδι όπου η μια πολεμϊει την ϊλλη. Βϊςη ςτοιχεύων που ϋχω, οι 2 υπερςυμμαχίεσ είναι οι εξήσ: Οι Απαρϊδεκτοι CRYPTEIA ΑΘΑΝΑΣΟ΢ ΛΟΦΟ΢ dEmocracy ΕΠΙΛΕΚΣΟΙ Με αντίπαλουσ την άλλη ΤΠΕΡ,που αποτελείται ωσ εξήσ: ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤΝ ΟΙ ΑΕΣΟΙ ΙΙ ΟΠΟΤ ΣΟΛΜΟΤ ΟΙ ΑΕΣΟΙ 3 ΑΣΛΑΝΣΕ΢-ΑΕΣΟΙ ΕΝΨ΢Η ΚΡΗΣΨΝ (*Αυτϊ εύναι τα ςτοιχεύα που ϋχουμε ςτα χϋρια μασ. Σώρα για περιςςότερα μϋλη ςτισ υπερςυμμαχύεσ παραμϋνει προσ των παρών ϊγνωςτο.)

Βλϋποντασ ςτατιςτικϊ μϋςω τησ πηγόσ πληροφοριοδότησ μασ: http://gr.grepostats.com μασ βοηθόςει να καταλϊβουμε ποιοι εύναι οι νικητϋσ και ποιοι οι χαμϋνοι. Με το χρόνο θα δούμε ποια υπερςυμμαχύα θα κυριαρχόςει. Μϋχρι τώρα βϊςη τα ςτατιςτικϊ βλϋπουμε νικητϋσ που ϋχουν πϊρει πόλεισ τη ςυμμαχύα Οι Απαρϊδεκτοι, και ςτη ςυνϋχεια βλϋπουμε τη ςυμμαχύα που ϋχει χϊςει πόλεισ και εκεύ παρατηρούμε την πρωτιϊ να την κατϋχει η ςυμμαχύα ΑΣΛΑΝΣΕ΢-ΑΕΣΟΙ, βλϋπουμε δηλαδό να ϋχει ϋνα προβϊδιςμα η πρώτη υπερςυμμαχύα τησ 2όσ. Όπωσ τόνιςα και ςτην αρχό εύναι νωρύσ για να ξϋρουμε ποιοσ θα βγει πρώτοσ αφού τώρα ςε αυτόν τον κόςμο και ςτον Theta υπϊρχουν τα θαύματα του κόςμου και επύςησ αυτό θα εύναι μια μεγϊλη πρόκληςη για τισ υπερςυμμαχύεσ και θα καταλϊβουμε ποια εύναι πιο ενωμϋνη.


Παίκτεσ: ΢την 1ό θϋςη ςτον βαθμολογικό πύνακα βρύςκεται ο παύκτησ: thekal όπου βρύςκεται ςτη ςυμμαχύα: dEmocracy. ΢την κατοχό του ϋχει 19 πόλεισ μϋχρι τώρα. Για να δούμε αν καταφϋρει να κρατόςει την πρωτιϊ για καιρό. ΢την 2ό θϋςη βρύςκεται η ο παύκτησ: Spatalos ϋχοντασ ςτην κατοχό του 18 πόλεισ, ο οπούοσ βρύςκεται ςτη ςυμμαχύα: οι Απαρϊδεκτοι. Θα καταφϋρει να ξεπερϊςει τον 1ό παύκτη,( καθώσ η διαφορϊ τουσ δεν εύναι πολύ μεγϊλη)?? ΢την 3ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: thanos5014. Ο ςυγκεκριμϋνοσ παύκτησ εύναι από τη ςυμμαχύα dEmocracy. Ϊχει ςτην κατοχό του 18 πόλεισ. Βλϋπουμε να ϋχει κϊνει μια πρόοδο και να ϋχει ςκαρφαλώςει από την 5ό θϋςη ςτην 3ό. ΢την 4ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: vaggos66 ο οπούοσ βρύςκεται ςτη ςυμμαχύα dEmocracy . Κατϊφερε από την 4ό θϋςη που βριςκόταν πριν λύγο καιρό να ανϋβει ςτην 3ό αλλϊ τώρα και πϊλι βρύςκεται ςτην 4ό θϋςη. Ϊχοντασ 19 πόλεισ ςτην κατοχό του. Κϊτοχοσ τησ 5όσ θϋςησ εύναι ο παύχτησ : Βελλεροφόντησ ο οπούοσ ανόκει ςτη ςυμμαχύα: dEmocracy. Δεν τον βλϋπουμε να βρύςκεται ςε ςταθερό θϋςη. Καθώσ ςε 9 μϋρεσ από την 2ό θϋςη πόγε ςτην 5ό. ΢την κατοχό του ϋχει 17 πόλεισ.

΢την 6ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: thanos.milos ο οπούοσ ανόκει ςτη ςυμμαχύα: dEmocracy. Ϊχει 18 πόλεισ και ϋχει μια ςχετικϊ ςταθερό πορεύα. ΢την 7ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: Stark ο οπούοσ ανόκει ςτη ςυμμαχύα: Οι Απαρϊδεκτοι. Ϊχει μϋχρι τώρα ςύνολο 14 πόλεισ. Ακριβώσ πριν ϋνα μόνα βριςκόταν ςτην 1ό θϋςη τώρα βλϋπουμε να ϋχει μια κϊθοδο και να ϋχει φτϊςει ςτην 7ό θϋςη. ΢την 8ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: arisblrd από την ςυμμαχύα: CRYPTEIA. Βρύςκεται ςταθερόσ ςτην 8ό θϋςη με 13 πόλεισ. ΢την 9ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: ΢πύροσ 28 από τη ςυμμαχύα: Οι Απαρϊδεκτοι. ΢την κατοχό του ϋχει 14 πόλεισ και αν και τον βλϋπαμε ςτη 10ό θϋςη για ςχεδόν μια βδομϊδα, τώρα βρύςκεται ςτην 9ό. Και ςτην 10ό θϋςη βρύςκεται ο παύκτησ: louis από τη ςυμμαχύα: CRYPTEIA. Ϊχοντασ ςτην κατοχό του 9 πόλεισ διεκδικεύ μια θϋςη μϋςα ςτουσ 10 καλύτερουσ παύκτεσ. Καθώσ βριςκότανε ςτην 11ό με 12ό θϋςη κατϊφερε και ανϋβηκε ςτην 10ϊδα.


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ΢ Anorthosisfc: Καληςπϋρα Ωλκη και επύςημα ποδαρικό ωσ Game admin ςτην εφημερύδα… Kalhas: Καληςπϋρα Αnorthosisfc, καλώσ ςασ βρόκα. Anorthosisfc: Να ξεκινόςουμε με κϊτι πρόςφατο την ανακούνωςη ςυμμετοχόσ του Grepolis και τησ innogames ςτο European game awards, τι θεσ να πεισ; πωσ νιώθεισ που το Game το οπούο διαχειρύζεςαι ενεργϊ εύναι ςε ϋνα τϋτοιο διαγωνιςμό; kalhas: Για εμϊσ ωσ Ομϊδα Διαχεύριςησ του ελληνικού server του Grepolis καθώσ και γενικϊ του Grepolis ςε όλο τον κόςμο εύναι ιδιαύτερα τιμητικό. Εύναι μια ανταμοιβό ςτην προςπϊθεια που κϊνουμε εδώ και ενϊμιςη χρόνο περύπου ώςτε τo Grepolis να αποτελϋςει ϋνα από τα καλύτερα online browser games. Δεν εύναι τυχαύο πιςτεύω που αποτελεύ την ναυαρχύδα αυτό την ςτιγμό των παιχνιδιών τησ InnoGames. Anorthosisfc: Να ςυνεχύςουμε με κϊτι αναγκαύο που χρειαζόταν το παιχνύδι, την ςωςτό αναδιαμόρφωςη των κανόνων καθώσ και την πλόρη διευκρύνηςη τουσ ςε επύπεδο κατανόηςησ από τον καθϋνα. Πιςτεύεισ πωσ θα βοηθόςει αυτό η αναδιαμόρφωςη των κανόνων ώςτε να μειωθούν τα κρούςματα καταπϊτηςησ των κανόνων ό θα ςυνεχύςουν να κυμαύνονται ςτα ύδια επύπεδα. kalhas: Με τουσ προηγούμενουσ κανονιςμούσ υπόρξε ϋνα θϋμα. Σο θϋμα εςτιϊζονταν ςτο γεγονόσ ότι ναι μεν κϊλυπταν όλεσ τισ περιπτώςεισ ροόσ του παιχνιδιού αλλϊ δεν όταν ιδιαύτερα επεξηγηματικού.

Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα ο κϊθε παύκτησ να διαμορφώνει και μια διαφορετικό ϊποψη ςχετικϊ με τον οριςμό των κανονιςμών. Αυτό φϊνηκε ςε εμϊσ ωσ Ομϊδα Διαχεύριςησ ιδιαύτερα ςε αιτόςεισ που ςτϋλνανε παύκτεσ μετϊ από τιμώριςό τουσ. Ϊπρεπε λοιπόν με ειςόγηςό μασ ςτην ιδιοκτότρια εταιρύα να γύνει αναδιαμόρφωςη των κανονιςμών αυτών. Ϊτςι, εύδαμε όλεσ τισ περιπτώςεισ εξ αρχόσ και με τισ υποκατηγορύεσ ςε κϊθε μια από αυτϋσ καλύψαμε οποιοδόποτε ενδεχόμενο καταπϊτηςησ τουσ ,ώςτε να μην υπϊρχει πια περιθώριο παρερμόνευςόσ τουσ. Βϋβαια πιςτεύουμε ότι καθ' αυτό τον τρόπο θα μειωθούν τα κρούςματα καταπϊτηςόσ τουσ. Από την ϊλλη όμωσ γνωρύζουμε ότι η εςκεμμϋνη καταπϊτηςό τουσ πϊντα θα υπϊρχει. Anorthosisfc: Πόςο καιρό αςχολεύςαι με το Grepolis; kalhas: Ξεκύνηςα το Grepolis ωσ παύκτησ από την πρώτη ημϋρα που ϊνοιξε ο server ςτην Ελλϊδα. Εντϊχθηκα ςτην Ομϊδα Διαχεύριςησ ϋνα μόνα ακριβώσ μετϊ. Anorthosisfc: Ϊχεισ διαχειριςτεύ ϊλλα παρόμοια παιχνύδια με το Grepolis; kalhas: Ψσ διαχειριςτόσ ςε online Games μετρϊω ακριβώσ τριςύμηςη χρόνια περύπου. Anorthosisfc: Ποια όταν η πρόκληςη που ςε ϋκανε να αςχοληθεύσ με τη διαχεύριςη του Grepolis; kalhas: Καταρχόν ότι όταν ϋνα νϋο παιχνύδι ςτην Ελλϊδα εντελώσ διαφορετικό από αυτϊ που γνωρύζαμε μϋχρι τότε. Με ςύγχρονα γραφικϊ και ϋνα project που περιεύχε ςτοιχεύα τόςο από το Ikariam όςο και από το Tw. Πϋρα από εκεύ η γνωριμύα μου με τον Zaitsev και η ανϊθεςη ςε αυτόν του παιχνιδιού όταν το κυριότερο ϋναυςμα.


Anorthosisfc: Ψραύα. ΢ύγουρα ελϋγχεισ πολλούσ λογαριαςμούσ ςτο παιχνύδι καθώσ εύςαι ϋνασ από τουσ πιο ενεργούσ Game admin και όχι μόνο ςτο παιχνύδι ποιεσ εύναι οι πιο ςυχνϋσ παραβιϊςεισ κανόνων που βρύςκεισ. Kalhas: ΢ύγουρα καθημερινϊ με τυχαύνουν πϊμπολλεσ περιπτώςεισ καταπϊτηςησ κανονιςμών από παύκτεσ. Κϊθε περύπτωςη εύναι από ξεχωριςτό ωσ ιδιαύτερη. Ϊχω φθϊςει ςτο ςημεύο να ςπαταλόςω ώρεσ για μια και μόνο περύπτωςη ώςτε να μην υπϊρξει λϊθοσ τιμωρύα. Σα πιο ςυχνϊ φαινόμενα που ςυναντώ ςε καθημερινό βϊςη εύναι: Α)Πολλαπλού λογαριαςμού Β)Φρόςη κωδικών ενόσ παύχτη από ϋναν ϊλλο και αντύςτροφα με παρϊνομεσ ειςόδουσ ςε αυτούσ. Κοινώσ κοινοχρηςύεσ κωδικών. Anorthosisfc: ΢ε όλα τα online games το εξωτερικό φόρουμ εύναι το μϋροσ το οπούο υπϊρχει ο μεγαλύτεροσ ανταγωνιςμόσ πολϋμων, παρουςύαςη ςτατιςτικών καθώσ και ςυμμετοχό ςε θϋματα εκτόσ παιχνιδιού. Αυτό ϋχει ςταματόςει ςτο Grepolis από τησ αρχϋσ του χρόνου τι ϋχεισ να πεισ γιαυτό; kalhas: Δυςτυχώσ εξ αρχόσ ςτο Grepolis η ςυμμετοχό ςτο φόρουμ εύναι κϊτι που μασ ϋχει απαςχολόςει ιδιαύτερα. Τπϊρχει χαμηλό ϋωσ μηδαμινό προςϋλευςη κόςμου ςε αντύθεςη με το ελληνικό Tw. ΢ε αυτό ρόλο ϋχουν παύξει πϊρα πολλού παρϊγοντεσ. Ο κυριότεροσ για εμϋνα προςωπικϊ εύναι η ςυμμετοχό παικτών από οnline games ϊλλων εταιριών που δεν εύχαν ςχϋςη ιδιαύτερη με εξωτερικϊ φόρουμ. ΢τα ϊμεςα λοιπόν ςχϋδιϊ μασ εύναι η αναδιαμόρφωςη και του φόρουμ ώςτε να υπϊρξει ϋντονη προςϋλευςη Κόςμου. Ϋδη μετϊ τουσ κανονιςμούσ εργαζόμαςτε πϊνω ςε αυτό. Anorthosisfc: Πώσ ςκοπεύετε να κινηθεύτε για την προώθηςη του εξωτερικού φόρουμ.

kalhas: Οι ςκϋψεισ που ϋχουν τεθεύ επύ τϊπητοσ εύναι πολλϋσ. Για παρϊδειγμα ςκεφτόμαςτε ανϊρτηςη διαγωνιςμών όπου οι νικητϋσ θα ϋχουν ωσ απολαβό πόντουσ premium. Προσ το παρόν όμωσ δεν μπορούμε ακόμα να ανακοινώςουμε κϊτι επύςημα. Anorthosisfc: Ποιοσ εύναι ο αριθμόσ ο οπούοσ θα ςασ ικανοποιούςε ςε ςυμμετοχό ςτο φόρουμ; kalhas: 150 με 200 ϊτομα ημερηςύωσ αρχικϊ εύναι ϋνασ ικανοποιητικόσ αριθμόσ. Anorthosisfc: Μεγϊλεσ βλϋψεισ ελπύζω να τα καταφϋρετε. ΢κϋφτηκεσ ποτϋ να παρατόςεισ το παιχνύδι και την ομϊδα διαχεύριςησ ; kalhas: ΢το παιχνύδι αυτό την ςτιγμό δεν υπϊρχω ωσ παύκτησ. Σην Ομϊδα Διαχεύριςησ ςε καμύα των περιπτώςεων δεν ςκϋφτομαι να την παρατόςω. Ϊχω ςυμμετϊςχει και ςυμμετϋχω ενεργϊ ςε αυτό με οποιονδόποτε τρόπο και θεωρώ το Grepolis πια ϋνα μϋροσ του εαυτού μου. Anorthosisfc: Αρκετού πιςτεύουν πώσ το παιχνύδι εύναι αρκετϊ ‘’ακριβό’’ και ‘’απαιτητικό’’ τι πιςτεύεισ… πιςτεύεισ πωσ μεγϊλοι παύχτεσ μπορούν να παύξουν με ϋνα ελϊχιςτο ποςό ςε αγορϊ premium υπϊρχουν πιθανότητεσ διϊκριςησ ενόσ παύχτησ που δεν ϋχει δυνατότητα να αντεπεξϋλθει οικονομικϊ για αγορϊ premium; kalhas: Κούτα το παιχνύδι εκ φύςεωσ από θϋμα premium δεν θεωρεύται ιδιαύτερα ακριβό. Η ενεργοπούηςη όμωσ του premium λογαριαςμού δύνει αφϊνταςτα πολλϋσ δυνατότητεσ ςτον παύκτη. Σώρα όςον αναφορϊ μεγϊλουσ παύκτεσ. Θεωρώ ότι η εμπειρύα που ϋχουν αποκομύςει από το παιχνύδι καθώσ και οι γνώςεισ τουσ καθιςτούν ικανούσ να παύξουν και με ϋνα ελϊχιςτο ποςό ςε αγορϊ premium. Όςον αναφορϊ την διϊκριςη ενόσ παύχτη που δεν ενεργοποιεύ premium ςε ςύγκριςη με τουσ παραπϊνω εύναι δύςκολο να διακριθεύ.


Anorthosisfc: Να αφόςουμε τα θϋματα γύρο ςτο παιχνύδι και να μιλόςουμε λύγο για την εφημερύδα. Σι πιςτεύεισ για την εφημερύδα πωσ ςου φαύνεται ότι τώρα και ςτο εξόσ θα υπϊρχει μηνιαύο τεύχοσ τησ εφημερύδασ, Πώσ πιςτεύεισ ότι μπορεύ να βοηθόςει η εφημερύδα ςτα ςχϋδια τησ ομϊδασ διαχεύριςησ για προώθηςη του φόρουμ. .kalhas: Η ιδϋα και μόνο να υπϊρχει εφημερύδα ςτο παιχνύδι με νϋα κϊθε μόνα γύρω από αυτό εύναι κϊτι που πραγματικϊ με ικανοποιεύ. Επικροτώ την προςπϊθειϊ ςασ και παρϊλληλα την επιβραβεύω. Πραγματικϊ ϋπρεπε να εύχε γύνει από καιρό πιο πριν. ΢χετικϊ τώρα με το πωσ μπορεύ η εφημερύδα να βοηθόςει την ομϊδα Διαχεύριςησ για την προώθηςη του φόρουμ δεν μπορώ προσ το παρόν να ςου απαντόςω γιατύ εύναι μια ςυζότηςη που πρϋπει να γύνει εκ κοινού και από τισ δύο πλευρϋσ. Anorthosisfc: ΢ύγουρα θα ϋχεισ ενημερωθεύ για την νϋεσ καινοτομύεσ και εκπλόξεισ όςο αφορϊ τα θϋματα και τον ςχεδιαςμό τησ εφημερύδασ τι ϋχεισ να πεισ γιαυτό. Σι θα όθελεσ να δεισ ςτα επόμενα τεύχη τησ εφημερύδασ καθώσ εύμαςτε ακόμα ςτο ςτϊδιο το οπούο προςθϋτουμε ςυνεχώσ νϋεσ ενότητεσ μϋςα. kalhas: Ϊχω ενημερωθεύ ςχετικϊ και πραγματικϊ βρύςκω ενδιαφϋρουςεσ τισ καινοτομύεσ ςασ και τισ νϋεσ ςασ προςθόκεσ. Προςωπικϊ θα με ενδιϋφερε να δω και απόψεισ-προτϊςεισ παιχτών ςχετικϊ με το πώσ μπορεύ να γύνει καλύτερο το παιχνύδι. Οι απόψεισ των ϊλλων πϊντα μασ κϊνουν καλύτερουσ. Anorthosisfc: ΢υνϋντευξη από τον Gordon ςτο πρώτο τεύχοσ ϋνασ από τουσ πιο διϊςημουσ Community Manager του Grepolis θϋλεισ να μασ πεισ την προςωπικό ςου ϊποψη για αυτό την καινοτομύα ςυνϋντευξησ ξϋνου Game admin; kalhas: Αυτό όθελα να ςου πω ακριβώσ τώρα. Ότι και μόνο που θα υπϊρξει μια ςυνϋντευξη από ϋνα ιδιαύτερα επιτυχημϋνο Coma εύναι ςύγουρα μια καινοτομύα που δεν μπορεύσ να προςπερϊςεισ. Εύναι μια ευκαιρύα μϋςα από μια τϋτοια ςυνϋντευξη να. δούμε και τον τρόπο ςκϋψησ που ϋχει ϋνασ

διαχειριςτόσ ςτον net καθώσ και τισ ιδϋεσ και απόψεισ του Anorthosisfc: Και κϊτι για το τϋλοσ Σι ςυμβουλό θα όθελεσ να δώςεισ ςτουσ επύδοξουσ Game admins καθώσ και ςτουσ μελλοντικούσ αςτϋρεσ του Gr Grepolis… θα ϋχουμε εκπλόξεισ ςτο παιχνύδι; Kalhas: Αυτό που λϋω τακτικϊ ςτουσ Game Admins μου εύναι να εύναι πρώτα διαχειριςτϋσ και μετϊ παύκτεσ. Αν μπούνε ςτο τρυπϊκι να ςκεφτούν ωσ παύκτεσ και όχι ωσ διαχειριςτϋσ ςύγουρα ϋχουν πϋςει ςε παρϊπτωμα. Και αυτό εύναι κϊτι που προςωπικϊ ούτε ϋχω ανεχτεύ ούτε θα ανεχτώ ποτϋ. Αυτό το μεταφϋρω και ςτουσ επύδοξουσ Game Admins και αυτό που ϋχω να τουσ πω εύναι ότι η πόρτα τησ Διαχεύριςησ εύναι ανοιχτό ςε όλουσ. Αρκεύ να ϋχουν καλό θϋληςη και γνώςη του δύςκολου ϋργου που θα αναλϊβουν. Δεν υπϊρχει περύπτωςη λϊθουσ ςε καμύα των περιπτώςεων και δεν ςυγχωρεύται. ΢τουσ μελλοντικούσ αςτϋρεσ του Gr Grepolis αυτό που ϋχω να τουσ ςυμβουλεύω εύναι να τηρούν πιςτϊ τουσ Κανονιςμούσ του παιχνιδιού ,να ςυμμετϋχουν ενεργϊ και να ακούν πϊντα τουσ πιο ϋμπειρουσ παύχτεσ. Μόνο ϋτςι θα κατακτόςουν κϊποια των ημερών την κορυφό. Όςο για εκπλόξεισ ςτο παιχνύδι.......ετοιμαςτεύτε,τα καλϊ τώρα ϋρχονται. Καινοτομύεσ που ςύγουρα θα ςασ εκπλόξουν αφϊνταςτα!! Anorthosisfc: δεν θα ςε ρωτόςω να μου πεισ γιατύ θϋλω να αγωνιούν και οι αναγνώςτεσ όπωσ και η ομϊδα τησ εφημερύδασ. Ελπύζω να ςε βαςϊνιςα αρκετϊ ςόμερα... ευχαριςτούμε για τον χρόνο ςου και καλό τύχη ςτο δύςκολο ϋργο ςου. kalhas: Αν το κατϊλαβεσ το εύπα πολύ λακωνικϊ ώςτε να μην αποκαλύψω τύποτα. Εξϊλλου τι εκπλόξεισ θα όταν διαφορετικϊ! ΢ε ευχαριςτώ πολύ για τα γλυκϊ βαςανιςτόριϊ ςου και ευελπιςτώ ςτο μϋλλον να τα ξαναπούμε με μια ϊλλη ςυνϋντευξη. Καλό ςυνϋχεια και κϊθε επιτυχύα ςτην εφημερύδα ςασ και ςτο επύπονο αλλϊ αξιομνημόνευτο ϋργο που αναλϊβατε να φϋρετε εισ πϋρασ.


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ NickTheGreek23: Χαίρεται. Ασ αρχίςουμε με μερικζσ ερωτιςεισ για τθν προςωπικι ςου ηωι. Καταρχάσ πωσ ςε λζνε; Gordopolis: Γεια ςασ. Λζγομαι Gordon ςτθν κακθμερινότθτα και Gordopolis ςτο παιχνίδι. NickTheGreek23: Kαι αν μου επιτρϋπεται, πόςο χρονών εύςαι; Gordopolis: Νϋοσ ακόμα, 27. NickTheGreek23: Και τϋλοσ που κατοικεύσ; Gordopolis: ΢το Αμβούργο τησ Γερμανύασ. NickTheGreek23: Αρκετϊ πιςτεύω με τα προςωπικϊ. Ασ περϊςουμε ςτο κυρύωσ θϋμα. Σην δουλειϊ ςου ωσ CoMa αλλϊ και για το παιχνύδι. Πωσ ςου φαύνεται λοιπόν ςαν Browser Game το Grepolis; Gordopolis: Προφανώσ, πρόκειται για ϋνα υπϋροχο παιχνύδι και πραγματικϊ παύζω ςε αυτό καθημερινϊ. NickTheGreek23: ΢κϋφτηκεσ ποτϋ κϊποιο ιδιαύτερο χαρακτηριςτικό που θα μπορούςε να βελτιώςει το παιχνύδι και αν ναι, το πρότεινεσ ςτην εταιρύα; Gordopolis: Ναι ςυχνϊ προτεύνω ςτην εταιρύα διϊφορα χαρακτηριςτηκϊ που πιςτεύω θα μπορούςαν να προςφϋρουν αρκετϊ ςτο παιχνιδύ, αλλϊ όπωσ ξϋρουν και οι παύκτεσ, δεν επιλϋγονται για εφαρμογό όλεσ οι προτϊςεισ που κϊνουν. NickTheGreek23: Εδώ και λύγο καιρό ϋχει κυκλοφορόςει η πολυςυζητημϋνη Ϊκδοςη 2.0. Προτιμϊσ την παλαιότερη ϋκδοςη του Grepolis ό την καινούρια αναβαθμιςμϋνη;

Gordopolis: Η αλόθεια εύναι ότι απολαμβϊνω πολύ το νϋο ςύςτημα Farming του Grepolis 2.0 και το αςόμι του Ωδη λειτουργεύ φανταςτικϊ με τον Ϊμπορο τησ Υοινύκησ. Κατϊ την γνώμη μου λοιπόν η ϋκδοςη 2.0 εύναι ο μόνοσ τρόποσ για να διαςκεδϊςεισ το παιχνύδι. NickTheGreek23: Όςων αφορϊ την δουλειϊ ςου ςαν CoMa, ανϋλυςϋ μασ λύγο τισ αρμοδιότητεσ ςου. Gordopolis: ΢το Κεντρικό Υόρουμ δημιουργώ και διευθύνω την ομϊδα που οργανώνει τισ πληροφορύεσ του και φροντύζω ώςτε να εύναι ϋνα κοινωνικό και φιλικό προσ όλουσ περιβϊλλον. Μϋςα ςτο παιχνύδι τώρα, οι αρμοδιότητεσ μου επικεντρώνονται ςτη δημιουργύα μιασ ομϊδασ που ενιςχύει τουσ κανόνεσ, που απαντϊει ςτισ ερωτόςεισ των παικτών ευγενικϊ και που ςτηρύζει και φροντύζει να τηρούνται οι κανόνεσ για μύα πιο δύκαια και ύςη διαςκεδαςτικό εμπειρύα. NickTheGreek23: Αρκετϊ πολυϊςχολο ςε βρύςκω. Θεωρεύσ την δουλειϊ ςου ςαν μύα εύκολη δουλειϊ ό όχι; Πόςεσ ώρεσ αφιερώνεισ ςτο παιχνύδι και το φόρουμ; Gordopolis: Όχι, δεν νομύζω πωσ το να διευθύνεισ μια κοινότητα εύναι μύα δουλεύα που θα μπορούςε να την κϊνει ο καθϋνασ. Φρειϊζεται πϊρα πολύ επιμονό και αγϊπη για το παιχνύδι για να τα καταφϋρεισ. Όςο μεγαλύτερη η κοινότητα τόςο μεγαλύτερα τα προβλόματα. Αφιερώνω 7-9 ώρεσ τισ καθημερινϋσ και 2-4 τα ςαββατοκύριακα. NickTheGreek23: Όπωσ το εύχα φανταςτεύ. Αλόθεια ϋχετε αρκετούσ επιςκϋπτεσ ςτο κεντρικό φόρουμ το οπούο διευθύνεισ; Για παρϊδειγμα πόςοι χρόςτεσ εύναι ενεργού ημερηςύωσ; Κρατϊσ επαγγελματικό ςτϊςη απϋναντι τουσ ό μύα πιο φιλικό ςχϋςη;


Gordopolis: ΢υνηθϋςτερα μπαύνουν καθημερινϊ ςτο Υόρουμ μασ γύρω ςτουσ 600 χρόςτεσ για να διαβϊςουν ό να αναρτόςουν κϊποιο ϊρθρο. Θα ϋλεγα λοιπόν πωσ εύναι αρκετϊ πολυϊςχολο. Όςο για την ςτϊςη μου απϋναντι ςτουσ παύκτεσ κρατϊω μια πιο επαγγελματικό ςχϋςη λόγω χρόνου. Θα όθελα να εύχα περιςςότερο χρόνο για να γρϊφω ςτο φόρουμ. NickTheGreek23: Ϊχετε ακόμα νϋουσ παύκτεσ ςτο φόρουμ που ρωτϊνε απλϋσ ερωτόςεισ για το παιχνύδι ό ϋχουν αναλϊβει οι ςυμμαχύεσ πια αυτόν τον ρόλο; Φρηςιμοποιούν την αναζότηςη πριν αναρτόςουν ϋνα νϋο θϋμα; Gordopolis: ΢υνόθωσ, οι νϋοι παύκτεσ ϋχουν ςαν μϋντορεσ τουσ παλιότερουσ και εύμαςτε περόφανοι που μια κοινωνύα λειτουργεύ με αυτό την μϋθοδο. Όςο για την αναζότηςη, μερικού το χρηςιμοποιούν μερικού όχι. Θϋλω να πιςτεύω πωσ η πλειοψηφύα το χρηςιμοποιεύ. NickTheGreek23: Να υποθϋςω πωσ ϋχετε και αρκετούσ spammers; Πωσ τουσ αντιμετωπύζεισ; Gordopolis: Κυρύωσ τουσ απευθύνομαι μϋςω προςωπικού μηνύματοσ και τουσ ζητϊω να ςταματόςουν. Μερικϋσ φορϋσ η προςωπικό επαφό αρκεύ για να λύςει το πρόβλημα. Αν πϊραυτα ςυνεχύςουν τότε αναλαμβϊνω δρϊςη και τουσ τιμωρό με Πόντουσ ποινόσ. Σϋλοσ, αν η ςυμπεριφορϊ τουσ δεν διορθωθεύ αναγκϊζομαι να τουσ απομακρύνω από το φόρουμ μόνιμα. Δεν εύναι κϊτι το διαςκεδαςτικό αλλϊ πρϋπει να ςτηρύξω και να εφαρμόζω τουσ κανόνεσ. NickTheGreek23: Ποια εύναι τα κυριότερα παραπτώματα που παρατηρούνται ςτο φόρουμ; Gordopolis: Σα ςυχνότερα προβλόματα αφορούν το spamming και την υβριςτικό γλώςςα. NickTheGreek23: Πϊλι καλϊ λοιπόν που εύςαι εςύ και η ομϊδα διαχεύριςησ και τα διορθώνετε. Αλόθεια με ποια κριτόρια επιλϋγεισ τα ϊτομα που θα ςε βοηθόςουν ςτο ϋργο ςου; Gordopolis: Σα ϊτομα που επιλϋγω πρϋπει να ϋχουν καθαρό μητρώο και ςτο παιχνύδι αλλϊ και ςτο φόρουμ..

Επιπλϋον, πρϋπει να εύναι ϊριςτοι γνώςτεσ του παιχνιδιού. Κυριότερο, όμωσ, εύναι να μπορούν να ενταχθούν ςτην ομϊδα. Ϊχει τύχει να μασ ςτεύλουν πολύ καλού παύκτεσ αύτηςη, ϊριςτοι γνώςτεσ του παιχνιδιού και να την απορρύψουμε γιατύ δεν εύχαν ομαδικό πνεύμα. NickTheGreek23: Σα ύδια κριτόρια πρϋπει να ϋχει και ο δικόσ μασ CoMa. άςωσ θα πρϋπει να κλεύςουμε και με εκεύνον κϊποια ςυνϋντευξη. Αλόθεια ϋχετε γνωριςτεύ με τον Zaitsev; Gordopolis: O «Zaitsev» εύναι ϋνασ υπϋροχοσ τύποσ. Επιςκϋφτηκε τα κεντρικϊ τησ Innogames ςτο Αμβούργο πριν λύγο καιρό και τον ξεναγόςαμε ςτην πόλη. Κατϊ την διϊρκεια τησ διαμονόσ του επιςκεφτόκαμε το παραδοςιακό Γερμανικό «Brauhaus», όπου όπιαμε και Γερμανικό μπύρα. Ϊχει τύχει να εργαςτούμε μαζύ πϊνω ςτην ύδια δουλειϊ αλλϊ δεν ςυμβαύνει και πολύ ςυχνϊ. NickTheGreek23: Πούα εύναι η γνώμη ςου για την εφημερύδα ςτην οπούα εςύ κϊνεισ ποδαρικό; Gordopolis: Πιςτεύω πωσ μια διαδικτυακό εφημερύδα για το παιχνύδι εύναι υπϋροχη ιδϋα, αλλϊ ταυτόχρονα και πολύ δύςκολη. ΢υνόθωσ, βλϋπεισ μικρϋσ εφημερύδεσ να ςταματούν την δουλειϊ τουσ μετϊ το δεύτερο με τρύτο τεύχοσ τουσ. Ορύςτε η ταπεινό μου ςυμβουλό: Πρϋπει να ςιγουρευτεύτε πωσ ϋχετε μια αρκετϊ μεγϊλη ομϊδα για να δουλϋψετε ςτα διϊφορα θϋματα ταυτοχρόνωσ. Επύςησ καλό εύναι να εύςτε αρκετϊ καλϊ ςυνδεδεμϋνοι και με αρκετϋσ πηγϋσ για μεγαλύτερη εγκυρότητα ςτην εφημερύδα ςασ. Καλό εύναι τϋλοσ να ξεκινόςετε με ϋνα δύο ϊρθρα για αρχό και μετϊ να αναπτυχθεύτε ςτην πορεύα. Σο να κυκλοφορόςετε μύα εφημερύδα εύναι αρκετϊ ςκληρό δουλειϊ, αλλϊ πιςτεύω πωσ αν η κοινότητα ςασ ςτηρύξει και προτεύνει καινούργια θϋματα που την ενδιαφϋρουν, τότε η δουλειϊ ςασ δεν θα πϊει χαμϋνη. NickTheGreek23: Πϊλι καλϊ να λϋμε που την διανϋμουμε δωρεϊν αλλιώσ με την κατϊςταςη μασ δύςκολα θα πλόρωναν για να την διαβϊςουν. Αλόθεια για να κλεύςουμε ϋχεισ επιςκεφτεύ ποτϋ την χώρα μασ; Ωλλωςτε το παιχνύδι ςτηρύζεται ςτην


NickTheGreek23: Πϊλι καλϊ να λϋμε που την διανϋμουμε δωρεϊν αλλιώσ με την κατϊςταςη μασ δύςκολα θα πλόρωναν για να την διαβϊςουν. Αλόθεια για να κλεύςουμε ϋχεισ επιςκεφτεύ ποτϋ την χώρα μασ; Ωλλωςτε το παιχνύδι ςτηρύζεται ςτην ιςτορύα και μυθολογύα τησ αρχαύασ Ελλϊδασ. Gordopolis: Όχι, δυςτυχώσ δεν ϋχω ϋρθει, πϊραυτα θα όθελα να επιςκεφτώ την χώρα ςασ ύςωσ κϊποια ςτιγμό ςτο μϋλλον. Για την ώρα η μόνη επαφό που εύχα με την Ελλϊδα όταν ϋνα μπουκϊλι Ούζο. NickTheGreek23: Δηλαδό η μόνη επαφό που εύχεσ με τον ελληνικό πολιτιςμό εύναι μϋςω του Grepolis; Gordopolis: Και του «God Of War 3», αλλϊ ξϋρω πωσ δεν εύναι αρκετό. Η όψη τησ ΢πϊρτησ από κοντϊ πρϋπει να εύναι πραγματικϊ θαυμϊςια. NickTheGreek23: Και που να δεισ του Παρθενώνα. Αυτϊ εύχα να ςε ρωτόςω. Ελπύζω να μην ςε κούραςα πολύ. Ευχαριςτώ για τον χρόνο ςου και καλό ςου ςυνϋχεια!

Διαμάντια Ξεκύνηςα το grepolis το ΢επτϋμβρη ςτον κόςμο γϊμα και από τότε παρϋμεινα πιςτόσ ςε αυτό του την πορεύα. Ϊνα από τα πιο ενδιαφϋροντα χαρακτηριςτικϊ του κατϊ την ϊποψη μου εύναι η διπλωματύα και οι ςυμφωνύεσ κϊτω από το τραπϋζι. Αρχύζοντασ αυτό το παιχνύδι που λϋγεται grepolis ανακϊλυψα ότι η διπλωματύα όταν πολύ ρευςτό, οι ςυμμαχύεσ δεν εύχαν ύδιουσ "φύλουσ" και "εχθρούσ" με τισ υπόλοιπεσ φιλικϋσ ςυμμαχύεσ. Και αυτϊ που ιςχύουν ςε πολϋμουσ μεταξύ ςυμμϊχων το λεγόμενο ουδετερότητα εύναι κατϊ την ϊποψη μου φούμαρα. Οι βαςικϋσ ςυμμαχύεσ ςτην αρχό όταν: ελ-ςπαρτιϊτεσ-ςαριςςα-αχαιοι (χωρύσ αναγκαύα όλοι αυτού να εύναι ςύμμαχοι και μεταξύ τουσ) παγκρότιοι-απαραδεκτοι-αθϊνατη ςτρατιϊ και ελλόνων ελεύςισ και ςτην μϋςη ϋμειναν αυτόνομοι οι μϊπα με τουσ ερυθρούσ και η υπερςυμμαχύα e.o.g. Αυτϊ βϋβαια δεν κρϊτηςαν για πολύ ,μετϊ από πρόταςη των ελ ςτουσ μϊπα ό το ανϊποδο για ςυμμαχύα, ο κόςμοσ γϊμα ϋγινε ϋνα ντόμινο ςυμμαχιών που ϊρχιςαν να καταρρϋουν η μύα μετϊ την ϊλλη.


Οι ελ χρηςιμοποιώντασ το ςτοιχεύο του αιφνιδιαςμού εξαφϊνιςαν ολόκληρουσ πρώην ςυμμαχικούσ αποκομμϋνουσ παύχτεσ ,εντόσ 24 ώρεσ, από τον χϊρτη λύνοντασ ϋτςι και την ςυνθόκη με ςπαρτιϊτεσ και κϊποιεσ ϊλλεσ ςυμμαχύεσ. Οι μεγϊλοι χαμϋνοι από αυτϊ τα γεγονότα όταν οι ςπαρτιϊτεσ ϋχοντασ αρνηθεύ την ειςχώρηςη τουσ ςτην υπερςυμμαχύα των παγκρητύων ,για να μην προδώςουν την ςυμμαχύα με ελ, ϋμειναν μόνοι τουσ εναντύων όλων χϊνοντασ τουσ περιςςότερουσ αποκομμϋνουσ παύχτεσ τουσ.Μην βρύςκοντασ ϊλλη λύςη ϋφτιαξαν υπερςυμμαχύα με παλιούσ ςυμμϊχουσ τουσ greek navy και τουσ θεςςαλούσ. Παραχωρώντασ όςουσ αποκομμϋνουσ παύχτεσ επιβύωςαν ςε φιλικϋσ ςυμμαχύεσ. Σην ύδια χρονικό περύοδο οι ςαριςςα ϊλλαξε πλευρϋσ πληρώνοντασ μεγϊλο τύμημα όμωσ. Πολλού από τουσ καλύτερουσ παύχτεσ τουσ αποχώρηςαν και δημιούργηςαν μια δικό τουσ ςυμμαχύα τα φιλαρϊκια θϋλοντασ να κρατόςουν φιλικϋσ ςχϋςεισ με ελ. Οι 3 μεγϊλεσ υπερςυμμαχύεσ εύχαν πλϋον ιδρυθεύ: ελ-μαπα-αχαιού κρατώντασ φιλικϋσ ςχϋςεισ με e.o.g. ςϊριςςα-παγκρότιοι(όπου ειςχώρηςαν οι απαρϊδεκτοι)-αθϊνατη ςτρατιϊ και ελλόνων ςπαρτιϊτεσ-greek navy-το κοινό των θεςςαλών. Αυτό η διϊταξη κρϊτηςε ϋνα αρκετϊ μεγϊλο διϊςτημα. Μϋχρι την ανακούνωςη για την 2.0 ϋκδοςη όπου όταν η αφορμό για αρκετούσ καυγϊδεσ και πολλϋσ ςυμφωνύεσ κϊτω από το τραπϋζι με αποτϋλεςμα ςπϊςιμο φιλικόσ ςχϋςησ ςπαρτιατών με την υπερςυμμαχύα των παγκρότιων και ειςχώρηςησ των υπόλοιπων ςυμμαχιών τησ υπερςυμμαχύασ των ςπαρτιατών ςε αυτούσ. Μετϊ την ανακούνωςη δημιουργόθηκαν 2 φυλϋσ οι ϊτλαντεσ και οι ...---... . Αποτελούνταν μόνο από ενεργούσ παύχτεσ αλλϊ λύγουσ ςε αριθμό. Σα πρϊγματα βϋβαια δεν παρϋμειναν ςτϊςιμα για πολύ καιρό οι ςπαρτιϊτεσ μετϊ από ανακούνωςη που ϋβγαλαν διαλύθηκαν. Κϊποιοι ιςτορικού παύχτεσ πϊτηςαν διαγραφό και κϊποιοι ϊλλοι μεταφϋρθηκαν ςτην φιλικό ςυμμαχύα ελλόνων ελεύςισ και ςτουσ αδϋςποτουσ πειρατϋσ και τϋλοσ κϊποιοι δημιούργηςαν δικϋσ τουσ ςυμμαχύεσ όπωσ η νϋα ςπϊρτη και η la familia . ΢τη ςυνϋχεια την ςκυτϊλη πόραν οι e.o.g. g.ama.w. οι οπούοι διαλύθηκαν με παρόμοια παρϊπονα όπωσ οι ςπαρτιϊτεσ τα οπούα δεν θα ςχολιϊςω για ευνόητουσ λόγουσ. Η τρύτη διϊλυςη προόλθε από την νεοςύςτατη ςυμμαχύα ατλαντεσ οι οπούοι χωρύςτηκαν ςτα τρύα κϊποιοι ςτουσ ελ κϊποιοι ςτουσ μαπα και κϊποιοι επϋςτρεψαν ςτα φιλαρϊκια. ι..


Η τρύτη αυτό διϊλυςη ϋφερε αλυςιδωτϋσ αντιδρϊςεισ και εύχε ωσ αποτϋλεςμα διϊλυςη τησ ςυμμαχύασ μεταξύ ελ και μαπα και τον διαχωριςμό ,για λύγο, των ελ ςε δύο ςυμμαχύεσ οι οπούεσ ξανϊ ϋγιναν μύα μετϊ από μικρό χρονικό διϊςτημα. Μεγϊλοι ωφελημϋνοι αυτόσ τησ αναταραχόσ όταν οι αδϋςποτοι πειρατϋσ οι οπούοι κϋρδιςαν μϋλη από τουσ ελ. Οι ςυμφωνύεσ κϊτω από τα τραπϋζια τώρα ϋχουν πϊρει φωτιϊ. Πρώτοι "αιώνιοι" αντύπαλοι που ϋγιναν ςύμμαχοι εύναι οι ςϊριςςα με τουσ μϊπα και τώρα περιμϋνουμε να δούμε τουσ επόμενουσ. η ιςτορύα ςυνεχύζεται.. (ΣΕΤΦΟ΢ Β)

μια ιςτορία για την πιο τρελή διάλυςη ςυμμαχίασ!

Η ςυμμαχύα ϊτλαντεσ όταν μια ςυμμαχύα η οπούα δημιουργόθηκε από ενεργούσ παύχτεσ με ςκοπό να κυριαρχόςουν ςτην θϊλαςςα 63-73 και αργότερα να ανϋβουν ςτην 62.Μετϊ από μια τρελό πορεύα όπου τα ϋβαλαν με ελ και Αχαιούσ κατϊφεραν να κυριαρχόςουν ςτην 63-73 και ξεκύνηςε και η ϊνοδοσ ςτην 62.όπωσ ςε κϊθε ςυμμαχύα ϋτςι και ςε αυτόν υπόρχαν καυγϊδεσ και διαφωνύεσ οπότε μετϊ από μια τερϊςτια ςύςκεψη ςτο skype αποφαςύςτηκε η ψηφοφορύα για αρχηγό. Η ψηφοφορύα ϋγινε και όταν καθολικό με εξαύρεςη 2-3 παύχτεσ που όταν ςε διακοπϋσ. Οι υποψόφιοι 2 με διαφορετικϊ επιχειρόματα ο καθϋνασ και διαφορετικϋσ απόψεισ. Σελικϊ ο νικητόσ βγόκε με ςχετικϊ μεγϊλη διαφορϊ. Ενώ όμωσ όλα ϋδειχναν πωσ τα πρϊγματα θα ηρεμούςαν 48 ώρεσ μετϊ ο χαμϋνοσ ϋβγαλε όλα τα δικαιώματα από όλουσ και ϋδιωξε τουσ περιςςότερουσ παύχτεσ που δεν ςυμφωνούςαν μαζύ του.Αποτϋλεςμα αυτού όταν η μαζικό αποχώρηςη των 1/2 των παιχτών τησ ςυμμαχύασ μετϊ από ϋνα βρϊδυ γεμϊτο ϋνταςησ και διαφωνιών που ϋγιναν μϋςω κυκλικών μηνυμϊτων. Κϊποιοι παύχτεσ ϋμειναν για να ηρεμόςουν τα πνεύματα και ϊλλοι απλϊ μϋχρι οι μικρού τησ ςυμμαχύασ να διαλϋξουν το τι θα κϊνουν. Αργότερα αποχώρηςαν ό διώχτηκαν και αυτού. Η ςυνϋχεια εύναι γνωςτό οι μιςού μπόκαν ςτουσ μϊπα και οι ϊλλοι μιςού ςτουσ ελ.Οι 2 μεγαλύτεροι παύχτεσ ςε βαθμούσ γύριςαν ςτα φιλαρϊκια.


Η Progamerz.gr αυτό τη ςτιγμό βρύςκεται ςτο προςκόνιο. Μϋςα ςε μόλισ 1 χρόνο ζωόσ ϋχει καταφϋρει να δημιουργόςει το Νο 1 ελληνικό Pro evolution soccer 2011 patch και ϋνα από τα 3 πρώτα patch ςε παγκόςμια δεδομϋνα με γενικό αξιολόγηςη 5 αςτϋρια και με πϊνω από 10.000 λόψεισ ςε Ελλϊδα και εξωτερικό. Σι εύναι το Progamerz.gr Σο Progamerz.gr εύναι ϋνα gaming community που μετρϊ ενϊμιςη χρόνο ζωόσ. Πρώτη προςπϊθεια για δημιουργύα Pes patch υπόρξε ςτο Pes2010 μια αρκετϊ καλό προςπϊθεια αλλϊ μϋςα ςε λύγουσ μόνεσ ζωόσ δύςκολα να αναδειχθεύ. ΢το 2011 και ςυγκεκριμϋνα ςτο Pes2011 ϋκανε την επανϊςταςη τησ δημιουργώντασ την ςχεδόν τϋλεια ποδοςφαιρικό μηχανό καταφϋρνοντασ να αλλϊξει ακόμα και το Game play του pes 2011 βελτιώνοντασ τησ κινόςεισ των παιχτών και τησ αδρϊνειεσ τερματοφυλϊκων. Σο Progamerz.gr ετοιμϊζει ϋνα νϋο retro patch με ομϊδεσ τησ ελληνικό super league διαχρονικϊ μϋςα ςτησ δεκαετύεσ. Progamerz.gr Final Patch Σι κϊνει ακριβώσ και τι εύναι: Με την εγκατϊςταςη του patch το οπούο εύναι εντελώσ δωρεϊν μπορεύτε να απολαύςετε τησ αγαπημϋνεσ ςασ ομϊδεσ από Ελλϊδα (Super League – Football League καθώσ και 2 ομϊδεσ από την Football league 2) , Κύπρο (Marfin laiki championship και 2 ομϊδεσ από second division), Αγγλύα (Premier League), Ιςπανύα (Primera Division), Ιταλύα(Serie A), Γαλλύα(Ligue 1) καθώσ και πολλϋσ ομϊδεσ απ’ όλο τον κόςμο Ευρώπη και εξωτερικό. Σι μπορούμε να βρούμε μϋςα ςτο patch Σϋλειεσ εμφανύςεισ των ομϊδων μασ ςε Ελλϊδα,Κύπρο και εξωτερικό με ςωςτϊ Font και Numbers ςτησ εμφανύςεισ, Πϊνω από 400 Face παιχτών από Ελλϊδα Κύπρο και εξωτερικό. ΢ωςτϊ map locations Νϋα Γραμματοςειρϊ ςτο παιχνύδι όπωσ και νϋα menus με νϋα menu icons. Νϋο Loading Icon με τη μπϊλα τησ Superleague και Trasparent Theme και PS3 Pad για δικό ςασ διευκόλυνςη. Επύςημεσ μπϊλεσ των πρωταθλημϊτων που ςυγκαταλϋγονται ςτο patch πλην του Κυπριακού. Νϋοι χορηγού ςτο ML όπωσ και adboards τησ Superleague (όταν παύζετε πρωτϊθλημα ό ML). HD ςόματα ςε όλεσ τισ ομϊδεσ του παιχνιδιού. Νϋα δύχτυα και ςημαιϊκια κόρνερ ανϊλογα με το γόπεδο όπωσ και ρεαλιςτικού οπαδού μαζύ με πανό ςε Ελληνικϋσ και με τη χρόςη selector. ΢ωςτϊ παπούτςια ςε πολλούσ παύκτεσ. Μεγϊλεσ Βελτιώςεισ ςτο Ηχητικό Μϋροσ του παιχνιδιού: Νϋα Callnames για την Ελληνικό Περιγραφό και ςυνθόματα για πολλϋσ ομϊδεσ τησ SL και για 3 ομϊδεσ τησ FBL 1, επεξεργαςμϋνα επαγγελματικϊ. Νϋα Tracklist.


Νϋα Γόπεδα μαζύ με το patch: Νϋα Γόπεδα/΢τϊδια από Ελλϊδα και Εξωτερικό (Ο.Α.Κ.Α, Καραώςκϊκησ, Βικελύδησ, Νϋα ΢μύρνη, Σούμπα, Καυτανζόγλειο, Ανθό Καραγιϊννη (Καβϊλασ), AEL FC ARENA, Anfield Road, Emirates Stadium) με HD Turfs. Adboards τησ Superleage αλλϊ και ειδικϊ adboards για το ΢τϊδιο Καραώςκϊκησ, πανομοιότυπα με τα αληθινϊ. Διορθώςεισ ςτην περιγραφό ϋτςι ώςτε να μην αναφϋρεται το Καραώςκϊκησ ωσ Da Luz ούτε το Emirates ωσ Monumental. Επύςησ μϋςα ςτισ βελτιώςεισ ςυγκαταλϋγεται και η διόρθωςη τησ αναφορϊσ μερικών ελληνικών ομϊδων ωσ "Ajax" κλπ. Ιntros για τα Γόπεδα/΢τϊδια που προςτύθενται όπωσ και previews ςτην επιλογό γηπϋδου. Περιςςότερα Banners/Πανό ςτα Default γόπεδα του παιχνιδιού για παραπϊνω από 15 ομϊδεσ(Ελληνικϋσ και Κυπριακϋσ). Γενικό Βαθμολόγηςη από την Εφημερύδα μασ Γραφικϊ 10/10 Game play 10/10 Database 9/10 Γενικό αξιολόγηςη 10 μπορεύτε να κϊνετε download από εδώ το patch καθώσ και το update απο εδώ update 1.5 για να παύξετε το update πρϋπει να ϋχετε και το αρχικό patch όπωσ και το pes 2011 εγκατεςτημϋνο. απαιτεύτε εγγραφό ςτο φόρουμ.


ΖΨΔΙΑ Ιχθείσ Ο Αύγουςτοσ θα εύναι και για τουσ ιχθύεσ ϋνασ μόνασ εντϊςεων, καθυςτερόςεων και παρεξηγόςεων. Η ανϊδρομη πορεύα του Ερμό ϋωσ και τισ 26 Αυγούςτου ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μύα γενικότερη αςυνεννοηςύα ςτισ προςωπικϋσ και ςτισ επαγγελματικϋσ ςασ ςχϋςεισ. ΢τισ 21 Αυγούςτου ο πλανότησ Αφροδύτη θα βοηθόςει τα επαγγελματικϊ ςασ ςχϋδια αλλϊ ο τομϋασ τησ επικοινωνύασ θα ϋχει κϊποια προβλόματα. Από τισ 4 Αυγούςτου ϋωσ και το τϋλοσ του μόνα, ο πλανότησ Ωρησ, θα ςασ βοηθόςει να περϊςετε ϋνα απρόβλεπτο και όμορφο καλοκαύρι. Δεύξτε λύγη προςοχό ςτισ 9 και ςτισ 11 Αυγούςτου. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ ιχθύεσ. Τδροχόοσ Από τισ 2 ϋωσ τισ 26 του μόνα ο πλανότησ Ερμόσ θα κινηθεύ ανϊδρομα ενώ από τισ 8 ϋωσ τισ 26 θα κινηθεύ ανϊδρομα, απϋναντι από το δικό ςασ ζώδιο. Κατϊ ςυνϋπεια ϋνασ γϊμοσ, μύα ςοβαρό ςχϋςη ό μύα ςυνεργαςύα βϊλλονται από καθυςτερόςεισ, παρεξηγόςεισ και από λϊθη. Ενώ ο πλανότησ Αφροδύτη ςασ δύνει μύα ώθηςη να αςχοληθεύτε με τισ ερωτικϋσ ςασ ςχϋςεισ, οι πολλϋσ παρεξηγόςεισ δεν θα ςασ αφόςουν να απολαύςετε την εύνοια τησ Αφροδύτησ. Επιπλϋον, η πανςϋληνοσ ςτισ 13 Αυγούςτου θα ςασ κϊνει υπερευαύςθητουσ αλλϊ η επιςτροφό του Ερμό ςε ορθό πορεύα θα καλυτερϋψει τα πρϊγματα. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ Τδροχόουσ. Αιγόκερωσ Αν και καλοκαύρι διανύουμε για τουσ Αιγόκερουσ ο μόνασ Αύγουςτοσ προβλϋπεται ωσ ϋνασ δύςκολοσ μόνασ. άςωσ υπϊρξουν κϊποια προβλόματα και οι επιρροϋσ από τον πλανότη Ωρη θα ςασ κϊνουν νευρικούσ και οξύθυμουσ. Ο Ερμόσ μϋχρι τισ 26 του μόνα θα ςασ φϋρει καθυςτερόςεισ ςτα οικονομικϊ και ςτα φορολογικϊ ςασ ζητόματα. Επύςησ, κατϊ τη διϊρκεια του μόνα Αυγούςτου, προβλϋπονται παρεξηγόςεισ και εντϊςεισ. Από τισ 4 ϋωσ και το τϋλοσ του μόνα, ο πλανότησ Ωρησ απϋναντι από το ζώδιο ςασ, ςασ ωθεύ ςε εντϊςεισ με το ςύντροφο ό/ και τουσ ςυνεργϊτεσ ςασ. Γι αυτό προςοχό μόπωσ και υπϊρξουν απρόβλεπτοι χωριςμού. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ Αιγόκερουσ. Σοξότησ Για τουσ τοξότεσ ο μόνασ Αύγουςτοσ προβλϋπεται ωσ ϋνασ μόνασ εντϊςεων, παρεξηγόςεων, καθυςτερόςεων και ϋντονησ δρϊςησ γενικότερα. άςωσ καθυςτερόςει ϋνα μακρινό ταξύδι, που ςχεδιϊζατε εδώ και καιρό και ύςωσ αναβληθούν κϊποια ςχϋδια ςασ. Η Αφροδύτη ϋωσ τισ 21 Αυγούςτου από τον πλανότη του λϋοντα ςασ ωθεύ να παλϋψετε για ϋναν ςτόχο ςασ και να καταφϋρετε να τον πραγματοποιόςετε. Από τισ 4 του μόνα θα αςχοληθεύτε με τα οικονομικϊ ςασ ζητόματα. Επιπλϋον, από τισ 22 Αυγούςτου ο πλανότησ Αφροδύτη, από το ζώδιο τησ παρθϋνου θα ςασ κϊνει να αςχοληθεύτε με θϋματα καριϋρασ. Η νϋα ςελόνη ςτισ 29 του μόνα θα ςασ "δεύξει" τον δρόμο για την επαγγελματικό ςασ εξϋλιξη. Καλό καλοκαύρι και καλό μόνα ςε όλουσ τουσ τοξότεσ.


΢κορπιόσ Ο πλανότησ Ερμόσ θα κινεύται ανϊδρομα από τισ 2 ϋωσ τισ 7 Αυγούςτου και γι αυτό ύςωσ υπϊρξουν παρεξηγόςεισ. Πϊραυτα ευνοούνται οι φιλικϋσ ςασ ςχϋςεισ. Από τισ 8 ϋωσ τισ 26 Αυγούςτου ο πλανότησ Ερμόσ θα οπιςθοδρομεύ ςτο ζενύθ του ωροςκοπύου ςασ καθώσ και η Αφροδύτη, από την ύδια θϋςη, θα εξιςορροπόςουν το επικοινωνιακό ςασ κομμϊτι. Επιπλϋον, από τισ 4 Αυγούςτου ϋωσ και το τϋλοσ του μόνα, ο πλανότησ Ωρησ θα ςασ κϊνει δημιουργικούσ και παραγωγικούσ. Ϊνα μακρινό ταξύδι, οι ςπουδϋσ και οι πνευματικϋσ εργαςύεσ ευνοούνται. Ο Ερμόσ θα κινηθεύ ξανϊ ορθϊ ςτισ 27 του μόνα. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ ςκορπιούσ. Ζυγόσ Ο μόνασ Αύγουςτοσ προβλϋπεται για τουσ ζυγούσ ωσ ϋνασ μόνασ εντϊςεων. Οι ζυγού κατϊ τη διϊρκεια του μόνα Αυγούςτου θα αςχοληθεύτε με την καριϋρα ςασ και με τον επαγγελματικό ςασ τομϋα. Δώςτε λύγη προςοχό γύρω ςτισ 9 και ςτισ 11 Αυγούςτου γιατύ θα υπϊρξει ανταγωνιςμόσ και παραςκόνιο. Ακόμη και κατϊ τη διϊρκεια των καλοκαιρινών ςασ διακοπών θα ϋχετε το μυαλό ςασ ςτη δουλειϊ ςασ. Επιπλϋον, η ανϊδρομη πορεύα του πλανότη Ερμό από τισ 8 ϋωσ τισ 26 του μόνα, ύςωσ δημιουργόςει κϊποια παρεξόγηςη ό κϊποιεσ καθυςτερόςεισ ςτα επαγγελματικϊ ςασ ςχϋδια. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ ζυγούσ. Παρθένοσ Ϊωσ τισ 7 Αυγούςτου ο πλανότησ Ερμόσ θα κινεύται ανϊδρομα ςτο ζώδιο ςασ, κατϊ ςυνϋπεια θα υπϊρξουν παρεξηγόςεισ με τα αγαπημϋνα ςασ πρόςωπα, καθυςτερόςεισ, λϊθη και αναβολϋσ. Από τισ 4 του μόνα ο πλανότησ Ωρησ θα εύναι ϋνασ καλόσ ςύμμαχοσ για εςϊσ και οι φύλοι ςασ θα εύναι δύπλα ςασ και θα μοιραςτεύτε μαζύ τουσ όμορφεσ δραςτηριότητεσ. ΢τισ 22 Αυγούςτου ο πλανότησ Αφροδύτη θα μπει ςτο ζώδιο ςασ και η περύοδοσ θα εύναι ιδιαύτερα ερωτικό για εςϊσ. Σϋλοσ, η νϋα ςελόνη ςτισ 29 του μόνα, ςτο ζώδιο ςασ ύςωσ ςασ φϋρει ϋναν καινούργιο ϋρωτα. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ παρθϋνουσ. Λέων Ο μόνασ Αύγουςτοσ πληςιϊζει και για το ζώδιο του λϋων οι προβλϋψεισ δύνονται παρακϊτω: ΢τισ 2 Αυγούςτου ο πλανότησ Ερμόσ ξεκινϊει την ανϊδρομη πορεύα του ϋωσ τισ 26 του μόνα και ςτισ 8 Αυγούςτου θα επιςτρϋψει ςτο ζώδιο ςασ. Κατϊ ςυνϋπεια θα υπϊρξουν καθυςτερόςεισ, παρανοόςεισ και εντϊςεισ. Πληροφορύεσ και ειδόςεισ θα καθυςτερούν και κϊποια λϊθη δεν θα αποφευχθούν. Επιπλϋον, ϋωσ τισ 21 του μόνα ο πλανότησ Αφροδύτη θα κινεύται ςτο ζώδιο ςασ και η γοητεύα ςασ θα εύναι μεγϊλη. Η ερωτικό ςασ ζωό θα εύναι ικανοποιητικό. ΢τισ 9 και ςτισ 11 Αυγούςτου θα εύςτε αναςφαλεύσ και νευρικού γι αυτό εύναι καλό να εύςτε προςεκτικού. Σο παραςκόνιο δεν θα λεύψει. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ λϋοντεσ.


Καρκίνοσ Ο μόνασ Αύγουςτοσ για τουσ καρκύνουσ προβλϋπεται ωσ ϋνασ μόνασ εντϊςεων και αναςτϊτωςησ. Επειδό ο πλανότησ Ερμόσ θα κινεύται ανϊδρομα ϋωσ τισ 26 Αυγούςτου δεν θα λεύψουν οι εντϊςεισ και κϊποια μηνύματα, τηλεφωνόματα και πληροφορύεσ θα αργούν να φθϊςουν ςε εςϊσ. Κατϊ ςυνϋπεια θα ϋχετε νεύρα και θα αντιδρϊτε νευρικϊ και παρορμητικϊ. Ο πλανότησ Ωρησ από τισ 4 Αυγούςτου ςασ κϊνει δυναμικούσ αλλϊ και ιδιαύτερα νευρικούσ. Επιπλϋον, γύρω ςτισ 9 με 11 Αυγούςτου ύςωσ υπϊρξουν εντϊςεισ ςτην ερωτικό ςασ ςχϋςη. Γι αυτό χαμηλώςτε τουσ τόνουσ. ΢το τϋλοσ του μόνα τα πρϊγματα θα βελτιωθούν γιατύ ο πλανότησ Ερμόσ θα κινηθεύ ςε ορθό πορεύα και η νϋα ςελόνη, ςτισ 29 του μόνα, θα ςασ βοηθόςει ςτα καινούργια ξεκινόματα ςασ. Καλό καλοκαύρι και καλό μόνα ςε όλουσ τουσ καρκύνουσ. Δίδυμοι Ο μόνασ Αύγουςτοσ για τουσ διδύμουσ προβλϋπεται ωσ εξόσ: Από τισ 2 ϋωσ τισ 26 του μόνα ο κυβερνότησ πλανότησ ςασ, ο Ερμόσ, θα κινεύται ανϊδρομα. Κατϊ ςυνϋπεια θα υπϊρξουν παρεξηγόςεισ, ανηςυχύα και καθυςτερόςεισ. Ενώ εςεύσ θα προςπαθεύτε να πληςιϊςετε τουσ φύλουσ, την οικογϋνεια και τουσ ςυγγενεύσ ςασ, τα μπερδϋματα και οι παρεξηγόςεισ δεν θα λεύψουν. Από τισ 4 Αυγούςτου ο πλανότησ Ωρησ θα ςασ ωθόςει να κϊνετε ςπατϊλεσ και να χαλϊςετε πολλϊ χρόματα ςτισ καλοκαιρινϋσ ςασ διακοπϋσ. Επιπλϋον, η νϋα ςελόνη ςτισ 29 του μόνα θα ςασ ωθόςει να αςχοληθεύτε με την οικογϋνεια και με την ακύνητη περιουςύα ςασ. Ευτυχώσ ο πλανότησ Ερμόσ θα κινηθεύ ςε ορθό πορεύα και θα εύναι όλα πιο εύκολα. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ διδύμουσ. Σαύροσ Ο μόνασ Αύγουςτοσ πληςιϊζει και ύςωσ ταλαιπωρόςει λύγο εςϊσ τουσ ταύρουσ. Ψσ ϋνασ μόνασ εντϊςεων και ανατροπών προβλϋπεται ο Αύγουςτοσ για τουσ ταύρουσ. Θα αναθεωρόςετε κϊποιεσ αποφϊςεισ ςασ ςχετικϊ με την οικογϋνεια, το ςπύτι ςασ και την ακύνητη περιουςύα ςασ. ΢τισ 2 Αυγούςτου 2011 ο πλανότησ Ερμόσ ξεκινϊει την ανϊδρομη πορεύα του. ΢τισ 9 του μόνα ύςωσ πιεςτεύτε και δυςκολευτεύτε τα αντιμετωπύςετε κϊποιεσ καταςτϊςεισ. Γύρω ςτισ 22 Αυγούςτου προβλϋπεται να ξεκινόςει μύα ιδιαύτερα ερωτικό περύοδοσ για εςϊσ. ΢τισ 27 Αυγούςτου επιτϋλουσ ο πλανότησ Ερμόσ θα κινηθεύ ξανϊ ορθϊ. Καλό μόνα και καλό καλοκαύρι ςε όλουσ τουσ ταύρουσ. Κριόσ Σο καλοκαύρι ϋχει μπει και ςε λύγεσ μϋρεσ ϋρχεται ο μόνασ Αύγουςτοσ. Ο μόνασ Αύγουςτοσ προβλϋπεται για τουσ κριούσ ωσ ϋνασ δυναμικόσ και εκρηκτικόσ μόνασ. Σο τρύγωνο Ωρη- Ποςειδώνα θα εύναι ιδιαύτερα ρομαντικό και δημιουργικό. Μϋχρι τισ 21 Αυγούςτου οι κριού θα φλερτϊρετε και θα ςασ φλερτϊρουν. Ο μόνασ Αύγουςτοσ εύναι ευνοώκόσ για τουσ αδϋςμευτουσ κριούσ μιασ και μπορεύτε να βρεύτε ϋναν καλοκαιρινό ϋρωτα. Μύα μόνιμη ςχϋςη ύςωσ καθυςτερόςει ενώ δεν θα λεύπουν οι παρεξηγόςεισ με τουσ γύρω ςασ. Επιπλϋον, από τισ 4 Αυγούςτου προβλϋπεται ότι θα αςχοληθεύτε με το ςπύτι ςασ και ύςωσ αυτό ςασ κουρϊςει. Η νϋα ςελόνη ςασ ωθεύ να αςχοληθεύτε με τον επαγγελματικό ςασ τομϋα και με τη δουλειϊ ςασ. Καλό καλοκαύρι και καλό μόνα ςε όλουσ τουσ Κριούσ.


Σι είναι η Grepolis times Αποφαςύςαμε να κϊνουμε μια εφημερύδα που θα ενημερώνει όλουσ τουσ παύχτεσ, γιατύ μασ αρϋςει. Σο κϊνουμε και δεν παύρνουμε λεφτϊ από κανϋναν. Εύναι ςύγουρο από μϋροσ μασ ότι θα προςπαθούμε ΚΑΘΕ μόνα να βγϊζουμε όλο και καλύτερο τεύχοσ, ώςτε να ςασ αρϋςει ακόμα πιο πολύ. Σο μόνο που θϋλουμε από εςϊσ εύναι να μασ λϋτε τι θα ςασ ϊρεςε να δεύτε ςτην εφημερύδα και πϊνω από όλα την γνώμη ςασ για την δουλειϊ που κϊνουμε(εύτε εύναι αρνητικό εύτε εύναι θετικό). Θϋλουμε την απόλυτη ςτόριξη ςασ ώςτε θε μόνα να βγϊζουμε το 100% που θϋλουμε όλοι μασ. Πιςτεύουμε ότι το καταλαβαύνετε αυτό για να πϊμε ακόμα καλύτερα και να δημιουργόςουμε μια ωραύα και μεγϊλη κοινότητα.

Grepolis.gr Χτίςε μεγαλοπρεπείσ πόλεισ, ςφυρθλάτθςε ιςχυρζσ ςυμμαχίεσ, εκμεταλλεφςου τθ δφναμθ των κεών, κατζκτθςε τον κόςμο!

Credits Αρχιςυνταξία : Anorthosisfc Διευθυντήσ : SLonE Αρθρογράφηςη: Anorthosisfc, Tsiakalos13, Sniper13, Konlavd, Nickthegreek Διαμάντια: Firewind, Nickthegreek, Sniper13 Λοιπά:Anorthosisfc, Nickthegreek Ορθογράφηςη: SLonE

Grepolis times

Grepolis times FB

Μια κοινότητα ςυγκρότηςησ εφημερύδασ. Μπεσ και εςύ δόλωςε παρών και βοόθηςε το αγαπημϋνο ςου browser game.

Η κοινότητα μασ και ςτο facebook βοηθόςτε μασ να αναπτυχτούμε με ϋνα απλό like ςτο page καθώσ και ςυμμετοχό ςτισ ςυζητόςεισ.

Αναζητούμε μϋλη για την ομϊδα του Grepolis times Χϊχνουμε Αρθρογρϊφουσ Ωτομα για ςυνεντεύξεισ Ωτομα για Λοιπϊ, Προτϊςεισ Και ορθογρϊφουσ αιτόςεισ ςτο grepolistimes.gr@gmail.com

ProamerzZ.gr Η μεγαλύτερη Gaming Community του φετινού χρόνου ςτην Ελλϊδα με πολλϊ ϊρθρα και πολλϋσ ςυζητόςεισ γύνε μϋλοσ και απόλαυςε το.

Grepolis Times issue A  
Grepolis Times issue A  

Grepolis Times issue A το αυθεντικό τεύχος του Grepolis times

Advertisement