Page 42

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

LIFE a gospodarka leśna i artykułami prasowymi, było wyższe, niż zakładano. Z rezultatów i wniosków wyciągniętych z projektu skorzystały organizacje zrzeszające leśników i inne organa odpowiedzialne za zarządzanie zielenią miejską w 23 krajach.

Blue print of the new entrance for the urban forest of Sénart, France.

no – wzięło udział w edukacyjnych wycieczkach z przewodnikiem.

Efekty działań Skuteczne dbanie o lasy sąsiadujące z aglomeracjami miejskimi wymaga dużego zaangażowania ze strony mieszkańców. We Francji, w zlokalizowanym niedaleko Paryża lesie Sénart, w projekt zaangażowało się 14 gmin i 150 różnych organizacji, które spotkały się około 50 razy, żeby wspólnie wypracować długoterminowe cele związane z rozwojem lasu. Efektem był ramowy dokument regulujący wszystkie dozwolone rodzaje działalności na tym terenie. Chociaż cały proces zajął dwa lata, gminy, leśnicy, organizacje pozarządowe i lokalni mieszkańcy w końcu przyjęli wspólne cele rozwojowe dla lasu Sénart. Udało się też osiągnąć konsensus jeśli chodzi o działania pielęgnacyjne i rekreacyjne, które wcześniej wzbudzały kontrowersje. W Szwecji dużym problemem bywa presja na tereny prywatne wynikająca z publicznych potrzeb rekreacyjnych. Zespół projektu podszedł ze zrozumieniem do postaw prywatnych właścicieli i wypracował model współpracy między właścicielami lasów, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Powstało kilka internetowych portali informacyjnych dotyczących działań związanych z zarządzaniem terenem i organizowanych wydarzeń rekreacyjnych.

Widząc sukces tego rozwiązania, inne gminy miejskie w Szwecji i Francji również wykorzystały pomysł szerzenia informacji o swoich lasach przez Internet. Wydano też szereg publikacji z myślą przede wszystkim o zarządcach, leśnikach, planistach miejskich i innych osobach związanych zawodowo z zielenią miejską, lecz również o mniej wyspecjalizowanym odbiorcy. Wśród publikacji znalazły się: dwie książki po szwedzku – jedna dotycząca leśnictwa, druga zdrowia i kontaktu z przyrodą – i jedna po francusku na temat zarządzania lasami miejskimi. W Szwecji opublikowano też podręcznik dotyczący udostępniania lasów osobom niepełnosprawnym. Według wydawcy z tej ostatniej publikacji korzystano nie tylko w Szwecji, lecz również w innych krajach Europy. Zainteresowanie grup docelowych materiałami informacyjnymi, w tym gazetami, stronami internetowymi, podręcznikami

Ponadto opracowano szereg innowacyjnych narzędzi i metod pomagających w strefowaniu lasów, sporządzaniu map hałasu, klasyfikacji szlaków i zarządzaniu odpadami, jak też rozpowszechnianiu informacji o dobrych praktykach i doświadczeniach zdobytych w Szwecji, Francji i innych krajach członkowskich.

Wnioski Ogólnie rzecz biorąc, wspólne zarządzanie lasami publicznymi w ramach projektu skupiało się na wyizolowanych obszarach leśnych. Projekt „Lasy miejskie dla ludzi” był szczególnie innowacyjny, ponieważ równolegle objął swoimi działaniami lasy rozsiane na stosunkowo dużym obszarze i umożliwił nowym grupom – dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, jak też ludności napływowej, czerpanie korzyści z wypoczynku w lesie. Zaangażowanie projektu w zagadnienia planowania i zarządzania lasami w pobliżu aglomeracji miejskich, tak jak podjęte w jego ramach pojedyncze inicjatywy i przyjęte podejście angażujące różne grupy stanowią doświadczenia, które z powodzeniem można wykorzystywać na innych obszarach zieleni miejskiej.

Numer projektu: LIFE00 ENV/S/000868 Tytuł: Demonstration of ways to increase people’s recreational benefits from urban woodlands Beneficjent: Regionalna Rada Leśna w Mälardalen, Szwecja Kontakt: Johanna From Tel: +46 150 123 80 Strona: www.svo.se/urbanwoods Okres: 1 kwiecień 2001 – 31 marzec 2005 Całkowity budżet: 3,103,000 € Dofinansowanie z LIFE: 1,498,000 €

Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement