Page 39

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

I

s. 37

Photo: Christoph Leditznig

LIFE a gospodarka leśna

Pierwiosnka łyszczak znaleziona na południowych stokach.

Photo: Christoph Leditznig

dzono działania związane z tworzeniem ścisłego rezerwatu przyrody, inwentaryzacją gatunków i siedlisk oraz przygotowaniem planu zarządzania ekosystemem.

Działania LIFE Polowania na sarny jest zakazane od 2005 r.

Najważniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem było wypłacenie rekompensat prywatnym właścicielom 874 ha ziemi w zamian za zakończenie jej eksploatacji (zezwolono jedynie na ograniczony odstrzał), co w praktyce równało się wykupieniu tych ziem. Z dużymi kosztami wiązało się również wprowadzenie ścisłej ochrony prawnej polegającej na ustanowieniu rezerwatu przyrody – pierwszego według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) naturalnego obszaru w Austrii. Nowy rezerwat powstał w bezpośrednim sąsiedztwie już wcześniej istniejących rezerwatów obejmujących obszar 300 ha. Po raz

pierwszy w historii Austrii wykorzystano system rekompensat finansowych dla zatrzymania gospodarki leśnej w dużym prywatnym lesie górskim. LIFE sfinansował również inwentaryzację obszaru projektu pod kątem populacji wydr, nietoperzy, dużych ptaków drapieżnych, bociana czarnego, dzięciołów, ksylobiontów, ważek, motyli, bzygowatych, pszczół, os, mrówek i grzybów. Sporządzono też mapy siedlisk z załącznika I. W innych badaniach przyglądano się presji związanej z rekreacyjnym wykorzystywaniem tych terenów,

Seminarium w Galway Seminarium w Galway dotyczące planów zarządzania ekosystemami na obszarach Natura 2000 odbyło się 6 listopada 1996 r. Na podstawie przeglądu systemów stosowanych w krajach członkowskich zdecydowano, że idealny plan zarządzania powinien zawierać: • opis strategii z odniesieniem do artykułu 6 dyrektywy siedliskowej, • opis obszaru, łącznie z analizą historii jego użytkowania, • opis długo- i krótkoterminowych celów, • listę ograniczeń, łącznie z określeniem zaangażowanych stron, • realistyczną listę planowanych działań, wraz z harmonogramem i planem finansowym, • szczegółowy proces konsultacyjny; monitoring i ewaluację.

oddziaływaniu zagęszczenia zwierząt łownych na odnowienia lasu i skuteczności technik teledetekcyjnych dla przyszłych badań monitoringowych na siedliskach z załącznika I na obszarze pSCI Ötscher-Dürrenstein.

Efekty działań Pod koniec okresu finansowania LIFE (czerwiec 2001 r.) rząd Dolnej Austrii zadecydował o wyjęciu spod użytkowania dodatkowego obszaru o powierzchni 1236 ha (Hundsau) przy pomocy rekompensat ze środków rządowych przeznaczonych na ochronę przyrody. W konsekwencji LIFE przyczynił się do utworzenia rezerwatu o powierzchni 2387 ha. Dane zgromadzone w wyniku inwentaryzacji potwierdziły unikalną wartość biologiczną miejscowych starodrzewów, szczególnie ze względu na obecność w nich dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), jak też kilku taksonomicznych grup chrząszczy żyjących w drewnie, łącznie z takimi gatunkami z załącznika II, jak nadobnica alpej-

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement