Page 38

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

LIFE a gospodarka leśna

Przykład 2

Austria: Ochrona lasu pierwotnego Rothwald

Południowo-wschodnie zbocza góry Dürrenstein (1878 m) w Dolnej Austrii pokrywa największy w Alpach zachowany fragment lasu naturalnego (o statusie Natura 2000), znany pod nazwą Rothwald. Obszar, nigdy dotychczas nie eksploatowany dla celów gospodarki leśnej, zajmuje powierzchnię 460 ha. Nie prowadzi się tu żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, nie przebiega tędy ani jeden szlak turystyczny. Dzięki temu zachowało się w tym rejonie 10 różnych typów siedlisk leśnych ze świerkiem, jodłą i brzozą, a schronienie znajdują tu: niedźwiedź, ryś, orzeł przedni (Aquila chrysaetos), cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix), dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) i przedstawiciele poważnie zagrożonej fauny saproksylicznej, jak przepiękna nadobnica alpejska (Rosalia alpina). Od 1942 r. zajmujący 277 ha fragment lasu Rothwald jest pod ścisłą ochroną. Jednak pozostały teren był do niedawna zagrożony degradacją z powodu braku pełnej ochrony przed skutkami gospodarki leśnej, oddziaływaniem sąsiadujących z nim lasów produkcyjnych (inwazja przez rozsiewanie obcych gatunków roślin) i nadmiernym zagęszczeniem zwierząt łownych, które hamowały odno-

Photo: Christoph Leditznig

W środkowej Europie zachowało się niewiele prawdziwie naturalnych lasów. W austriackim przedsięwzięciu zrealizowanym na obszarze naturalnym Rothwald w Dolnej Austrii wykorzystano fundusze z programu LIFE-Przyroda dla stworzenia największego w Alpach rezerwatu lasu pierwotnego. Mimo że nie jest to projekt typowy dla LIFE (na objętym nim terenie, ze względu na jego unikatowość i wysoką wartość siedliskową, nie prowadzono żadnych działań oprócz stricte ochronnych), zasługuje na szczególną uwagę jako przykład praktycznego zastosowania zaleceń ekspertów z seminarium w Galway. Opracowany na ich podstawie plan zarządzania ekosystemem leśnym został oficjalnie przyjęty przez rząd kraju związkowego Dolnej Austrii.

Prace w projekcie zakładały oznaczenie miejsc występowania małych sów, takich jak Sóweczka (Glaucidium passerinum).

wienia rodzimych gatunków drzew. Wśród innych problemów znalazły się: brak planów ochronnych i presja turystyczna.

ską, Słowacją i Węgrami. Głównym celem projektu było zabezpieczenie całego lasu pierwotnego i stworzenie 700 ha strefy buforowej wyłączonej

Projekt zrealizowała rządowa jednostka ochrony przyrody (Abteilung Natur­schutz) w Dolnej Austrii, w części regionu obejmującej północnowschodnie tereny nizinne otaczające Wiedeń i graniczące z Republiką Cze-

z jakichkolwiek prac leśnych. Prywatnym właścicielom wypłacono jednorazowe rekompensaty w zamian za powstrzymanie się od eksploatacji tych terenów. Praktyki łowne również dostosowano do potrzeb ekologicznych obszaru. Równolegle prowa-

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement