Page 14

I

LIFE – ekosystemy leśne

Ogólna charakterystyka sektora leśnego w UE

Photo: Iso-Syöte

LIFE Focus

Turyści w Parku Narodowym Syote, Finlandia wykorzystujący ścieżki powstałe w czasie projektu LIFE (LIFE99 NAT/FIN/006268).

LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska W ramach II komponentu przewiduje się finansowanie działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Projekty dotyczące między innymi ochrony klimatu, ochrony wód i gleb oraz monitorowania lasów. Komponent podzielony jest na priorytety, wśród których znajduje się priorytet „Lasy”. Celem tego priorytetu jest utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia) oraz różnorodności biologicznej.

LIFE+ informacja i komunikacja W ramach III komponentu przewiduje się finansowanie działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk w tym zakresie. Komponent dzieli się na dwa typy projektów:

1. Projekty LIFE+ informacja i komunikacja mające na celu zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez kampanie i działania komunikacyjne. Takie kampanie i działania powinny przede wszystkim odbywać się na szczeblu krajowym lub ponadnarodowym oraz powinny wiązać się z wdrażaniem, aktualizacją oraz rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, na przykład, w odniesieniu do przyrody, różnorodności biologicznej, wody, energii, odpadów, zmiany klimatu, itd.

niono na podstawie kompleksowego przeglądu tych projektów przeprowadzonego między rokiem 1992 a 2005 przez Dział Rolnictwa, Leśnictwa i Gleby Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENV, B1). Z całkowitej liczby 248 projektów LIFE-Przyroda i LIFE-Środowisko związanych z szeroko rozumianą problematyką gospodarki leśnej wyselekcjonowano 129 uznanych za szczególnie ważne. Wyboru dokonywano przy użyciu słów kluczowych z bazy danych projektów LIFE (marzec – maj 2005).

2. Projekty LIFE+ informacja i komunikacja mające na celu zapobieganie pożarom lasów na terenie UE. W ramach tej kategorii rozpatrywane jest przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów oraz kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej

W ramach komponentu LIFE-Przyroda wytypowano 108 projektów z zakresu gospodarki leśnej, restytucji i ochrony lasów oraz ochrony gatunków, z których wyróżniono 38. Spośród projektów LIFE-Środowisko wyłoniono 21, a 12 z nich wyróżniono. Dotyczyły one produktów i usług niezwiązanych z przemysłem drzewnym (NT&S), zrównoważonej gospodarki leśnej (Sustainable Forest Management – SFM), wody i lasów oraz bioenergii.

Badania prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska na temat projektów LIFE Forest (1992–2005) Większość wykorzystanych w niniejszej publikacji projektów LIFE wyło-

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement