Page 10

LIFE Focus

I

Ogólna charakterystyka sektora leśnego w UE

LIFE – ekosystemy leśne

Program Natura 2000 i ochrona lasów europejskich

Przyjęta w 1998 r. strategia leśna dla Unii Europejskiej wzywała do stosowania trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz akceptacji wielofunkcyjnej roli lasów i zasady subsydiarności. Zgodnie ze strategią każda decyzja administracyjna powinna być podejmowana na odpowiednim szczeblu administracji, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Celem takiego podejścia było stworzenie jasnych ram działań dotyczących lasów w Unii oraz zwiększenie koordynacji pomiędzy różnymi obszarami polityki oraz ujednolicenie polityk leśnych poszczególnych krajów członkowskich. Przewodnik interpretacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska „Natura 2000 a lasy – wyzwania i uwarunkowania” dostarcza wskazówek do negocjacji z właścicielami lasów na temat zarządzania nimi. Zgodnie z tymi wskazówkami dopuszczalne są te praktyki w leśnictwie, które nie powodują spadku stanu ochrony siedlisk lub gatunków i nie są sprzeczne z krajowymi przepisami dotyczącymi ich ochrony. Przewodnik określa również, jak zachować się w przypadku, gdy praktyki nie spełniają wspomnianych warunków, a część projektów LIFE-Przyroda dotyczących gospodarki leśnej skupia się na potrzebie zmiany praktyk

Photo: Christoph Leditznig

Polityka leśna w Unii Europejskiej jest wdrażana w krajach członkowskich w ramach określonych praw własności, wsparcia ustaw krajowych, prawa regionalnego oraz regulacji opartych na planach długoterminowych. Mimo że lasy same w sobie nie są przedmiotem dyskusji na poziomie UE, ich ochrona wchodzi w zakres określonych zagadnień środowiska naturalnego w Unii, takich jak dyrektywa ptasia i siedliskowa, Natura 2000, strategia dotycząca różnorodności biologicznej czy konwencja dotycząca zmian klimatycznych. W przypadku produktów leśnych, w szczególności drewna (łącznie z korkiem i żywicą), stosuje się reguły rynku wewnętrznego oraz unijne zasady konkurencji dotyczące pomocy państwa, fuzji i spółek.

Widok na szczyt Durrenstein o wysokości 1878 metrów. Austriacki obszar Natura 2000 obejmuje 460 ha lasu pierwotnego.

zarządzania na bardziej zrównoważone. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska przedstawiła również kluczowe wskazówki dla państw członkowskich dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000: • Zaleca się wyznaczenie granic na tyle szeroko, żeby możliwe było włączenie celów ochronnych do istniejących planów zarządzania

(a nie ograniczać się do małych działek odpowiadających dokładnie zaczerpniętym z przewodnika opisom siedlisk). • Ochrona siedlisk i gatunków całego obszaru powinna być konsekwencją działań na rzecz siedlisk i gatunków, dla których teren został wyznaczony, dając szansę na trwałe zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarze.

Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement