{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Artär Nytt blod i svenskt konstliv

ORGAN FÖR KONSTNÄRSFÖRBUNDET ALLIANSEN (KFA)

NR 2 2019

Stockholm konst:

Avveckla systemet genast! Målning: Ewa Löfling


Artär

INNEHÅLL Granskar: ”Detta systemet måste avvecklas omedelbart”.

4-5 6-7

Granskar: ” Domstolarna har satt ner foten”.

8

Debatt: Stockholm stad får bakläxa vid flertalet direktupphandlingar.

9

Skatteverkets besked nytt hot mot konstnärer.

10-11

Nyheter: Nationalmuseum får nära 49 extra miljoner.

12

Nyheter: Bildkonstnären Saga Berlin döms för grov skadegörelse.

13

Debatt, Tomas Almberg: ”Lägg ner Statens konstråd för ett år” .

14

Debatt: Stockholm stad får bakläxa vid flertalet direktupphandlingar.

15-17

Samlingsvisning på Surte glasbruksmuseum.

18-20

Medlemmarna: Ewa Löfling, Linda Jarlskog, Ulla Lodesten och Gunilla Zackari

11 15 18 20

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)

Konstnärsalliansen erbjuder sina medlemmar kraftigt rabatterade priser på drivmedel! Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – restprodukter från skogsindustrin och slaktavfall till exempel. Vi lanserade vår HVO-diesel Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu tar vi ännu ett jättekliv i vår evolution och höjer den förnybara delen till hela 50 procent. Det betyder att varannan mil du kör är helt fossilfri, utan att du behöver byta bil eller betala ett öre mer. Men vi sitter inte nöjda för det, utan fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en dag kan köra varje mil fossilfritt. Vår evolution går vidare. Läs mer på www.preem.se Du som ansöker om Företagskort hos Preem via KFA kommer ta del av följande rabatter: •Diesel 90 öre/liter •Bensin 55 öre/liter •E85 55 öre/liter •Bilkem/tillbehör 10% •Biltvätt 15% •Olja 10% Ovanstående rabatter är baserade på Preems listpris som går att följa på www.preem.se. Kortet innebär inga kostnader i form av fakturakostnader, uppläggnings- eller årsavgifter. Det har inte heller någon bindningstid utan kan sägas upp när som helst.Ansökan sker via ansökningsformulär som finns hos KFA. Runt om i Sverige har vi ca 400 st stationer, både bemannade och automat. Du kan enkelt hitta din närmaste station på vår hemsida.

2 Artär Nr 2, 2019

Tidningen Artär Partipolitiskt obunden www.konstnarsalliansen.se

Styrelsen 2019: Ordförande: Tony Roos, bildkonstnär, 0737-07 05 55, tonyroos999@hotmail.com.

formkonstnärer och är för närvarande 230 medlemmar. Föreningen har sitt säte i Göteborg. KFA har bland anAnsvarig utgivare: Tony Roos. Ledamöter: Martti Risku, nat tagit fram ett nytt förslag Redaktion: Tony Roos och till statligt konstnärsstöd, konstsmide, 0736-22 59 99 Åsa Freij-Söderberg. “Generellt konstnärstillägg”. info@konstosmide.com. Layout: Christopher Vi vill att riksdagen avskaffar Veronica Norberg, bildkonKullenberg Rothvall. det nuvarande stipendiesysstnär. Webb: 123minsida.se/ Tryckeri: Trydells Tryckeri. temet och i stället inför ett veronicaskonst. generellt konstnärsstöd som Kontakt Camilla Roman, bildkonstnär är beskattat och pensionTel: 0737-07 05 55, 0703-216312. info@colorsby- sgrundande. Ersättningen E-post: kansli@ utgår till konstnärer med låga camilla.se. konstnarsalliansen.se Suppleanter: Cecilia Landin- inkomster upp till ett visst tak Adress: Artär, KonstnärsalEkelund, 0768 48 24 90, villa. då ersättningen avstannar. liansen, KFA, Klippan 18,   Vid Konstnärsalliansens alphyddan@telia.com. 414 51 GÖTEBORG. förbundsstämma den 26 april Lena Maijanen, lena.mai2011 beslutades att starta en janen@hotmail.com. Annonser ungdomssektion med Kontakta redaktionen för namnet: Yngre bild- och David Holmlund, 073bokning, prislista och teknisk 8024055 info@skulpturen.se. formkonstnärer i Sverige information. (YBF). Den är öppen för alla Maciej Malecki, 073-816 12 89, maciejpmalecki@gmail. unga som satsar på bild, form Prenumeration och animation. com. För medlemmar ingår tidningen i årsavgiften. Övriga kan Keen John, 070-329 63 87, Medlemsavgifter per år: jkeenrullab@hotmail.com. prenumerera för 100 kr/år. Fr o m den 1 april 2017 betalar Bankgiro: 5243-2143. nya medlemmar 700 kr (500 kr Konstnärsförbundet Allianavdragsgillt som serviceavg) Föreningen bildades 2002 sen, www.konstnarsalliansen. och organiserar yrkeskonstnärer fyllda 70 år betalar se Orgnr: 802434-4767. 500 kr (300 kr avdragsgillt). verksamma bild- och


6 INLEDAREN

6

Det enda vi kräver är likabehandling!

A

tt beställa offentliga konstgestaltnings uppdrag har sedan början av 2000-talet även berört lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är inte så att dessa konstnärsuppdrag kan undantas i sin helhet från denna lag. Konstgestaltningsuppdrag klassas som B-tjänst och skall upphandlas precis som alla andra företagstjänster.   Syftet med lagstiftningen är att värna öppenhet och transparens, likabehandling, icke-diskriminering och minimering av korruption i offentlig upphandling.   Konstnärsalliansen, KFA – sedan 2002 - är den enda konstnärsorganisation i Sverige som aktivt bevakat hur offentliga myndigheter inom kommun- och landsting samt stat (Statens konstråd) följer lagstiftningen och utannonserar gestaltningsuppdragen. Vårt aktiva arbete gynnar alla seriösa verksamma konstnärer i landet. KFA HAR VÄRNAT denna

lagstiftning som syftar till öppenhet och fri konkurrens. De konstnärsorganisationer som är tysta, inte vill samarbeta med oss är KRO, Sv.Konstnärsförbundet, Skulptörförbundet, Konstnärernas kollektivverkstad. Och detta är mycket märkligt.   Till exempel så har KRO på deras egen hemsida öppnat upp för att kommuner skall kunna annonsera sina konstgestaltningsuppdrag där. Dock är man helt tysta med att inte kritisera Statens konstråd. Konstrådet som under en period av 15 år motarbetat denna lagstiftning, genom att alltid göra undantag från huvudregeln om utannonsering och direktupphandla samtliga gestaltningsuppdrag. Detta har man missbrukat fullt ut och på olika sätt vilselett förvaltningsdomstolarna med omfattande ordrytteri och spetsfundighet i sina kravbeskrivningar för olika gestaltningar vid ett flertal myndigheter i landet.

många turer i de svenska förvaltningsdomstolarna som har att bifalla eller ogilla om myndigheternas direktupphandlingar är lagliga. Vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) är RÅ 2008 ref 79 och RÅ 2009 not 134 (direktupphandling av Göteborgs kommun ”monument av förintelsens offer”). Göteborg kommun fick dels avslag i kammarrätten och sedan i Regeringsrätten och det var KFA som drev detta mål. DET HAR VARIT

BÅDE STATENS KONSTRÅD och Stockholm konst har ett flertal gånger använt sig av ett så kallat undantag från utannonsering på grund av ”konstnärliga skäl”, eller ”unik konstnärlig prestation”.   De har då ansett att den konstnär som de valt ut är den enda konstnär som kan utföra det aktuella uppdraget. Från och med 2018 – 2019 har nu både förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm ogiltigförklarat ett flertal direktupphandlingar. När sedan dessa två myndigheter har hemställt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen har man avslaget myndigheterna ansökan.

Vägledning från 2009, EU-kommissionens olika mål och direktiv 50: Angående tolkningen av direktiv 2014/24, artikel 32.2.   Syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller konstnärlig prestation. I skäl 50 i direktivet förklaras vidare att förhandlat förfarande utan föregående annonsering ska användas under mycket exceptionella omständigheter.   Konstnärsalliansen följer nu aktivt vad som sker under hösten 2019. Vi har i skrivelse dels till regeringskansliet och dels till Stockholms kommunstyren krävt att man nu ändrar sina upphandlingsrutiner och följer LOU-lagen fullt ut. n Tony Roos Förbundsordförande

Nr 2, 2019 Artär 3


GRANSKAR

6 Stockholm konst, del 5 – KFA i öppet brev till makthavarna i Stockholm:

”Detta systemet måste

Öppet brev till Stockholms stad, kommunstyrelsen samt kulturnämnden:   Beträffande verksamheten vid myndigheten Stockholms konst avseende upphandlingsmetoder vid beställningen av fast byggnadsanknuten konst.

domstolen uttalat att direktupphandlade uppdrag ogiltigförklarats, domarna har vunnit laga kraft. Att i tiotal mål handläggs av förvaltningsdomstolarna årligen kostar dem resurser och skattemedel, detta kan undvikas om Stockholm konst i stället utannonserar uppdragen som lagen säger. och kommuner i Sverige följer nu lagen om offentlig upphandling och gör regelrätta upphandling med goda resultat.   Stängda dörrar minskar och utestänger yrkesutövande konstnärer som inte likabehandlas, när myndigheten ”handplockar” - direktupphandlar, olika konstnärer för uppdrag i stället för att följa lagens krav om utannonsering och likabehandling av aktiva konstnärer. För utomstående yrkesverksamma konstnärer med eget företag är det mycket svårt att få ut tydlig information om när DE FLESTA LANDSTING

Konstnärsalliansen har sedan år 2010, krävt att myndigheten Stockholms konst (SK) skall utannonsera sina konstgestaltnings uppdrag i enlighet med LOUlagens föreskrifter. Trots att en rad skriftväxling skett mellan oss och kulturnämnden har ett så kallat ”status-quo” etablerats. Stockholms konsts tjänstemän och chef motverkar lagstiftningen och vill runda lagstiftningen med stadens jurister, vilket kostar dem mer än 100 000 kronor för ett år. Ett flertal domar i dels förvaltningsrätten och dels i kammarrätten har

4 Artär Nr 2, 2019

offentliga gestaltningsuppdrag ska ”upphandlas” och när beslut/avtal ska tecknas angående ett gestaltningsuppdrag. Myndighetens hemsida ger ingen konkret information där det ges möjlighet att inkomma med intresseanmälan eller anbud om ett aktuellt gestaltningsuppdrag. Återstår för den enskilde leverantören att tillfråga myndigheten om eventuella protokoll där det då bör framgå vilka gestaltningsuppdrag som är aktuella och om detta ska upphandlas eller ej. Stockholms konst publicerar endast färdigställda konstprojekt på sin hemsida.   Undertecknad med flera har i ett flertal överprövningsfall i förvaltningsdomstol respektive kammarrätten i Stockholm fått dessa av Stockholms konsts direktupphandlingar rättsligt prövade. Förvaltningsdomstolen har ogiltigförklarat den gjorda upphandlingen.   Kammarrättens dom i Stockholm, 2016-07-06, mål nr: 6-16, gällande


avvecklas omedelbart”

upphandling av konst från Stockholms konst. Kammarrättens dom i Stockholm, 2017-03-07, mål nr; 5177-16, gällande upphandling av konst från Stockholm stad/Konst. Mål nr 9238-18, samt mål nr 4064-18. Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål den 25 juni 2019 fastställt kammarrättens (Stockholm) avgörande om att Stockholms konst direktupphandlingar ska ogillas. Det handlar om följande mål nr: 9237-18, 406418, 4063-18, 9238-18. KORRUPTIONS-OCH JÄVSFRÅGOR är

en viktig förutsättning för denna tilltro. På grund av att upphandlingar omsätter stora summor i nationens huvudstad (Stockholm konst har anställt 13 projektledare som själva är konstnärer) föreligger risk för korruption och intressekonflikter. Jäv är en av de konflikter där objektiviteten riskerar att få ge vika för personliga eller finansiella intressen

hos upphandlaren på grund av partiskhet. Korruption föreligger om personer inom den offentliga upphandlingen planmässigt utnyttjar sin ställning i eget intresse. Systematiskt dåliga upphandlingar leder inte bara till att leverantörer och gemene man förlorar förtroendet för de som sysslar med offentlig upphandling, utan också förtroendet för den offentliga förvaltningen riskerar att skadas. Det är därför viktigt att LOUs regler efterlevs för att förhindra att snedvridningar uppstår i upphandlingsprocessen till följd av intressekonflikter. STOCKHOLM KONST HAR sedan många år tillbaka byggt upp en egen ”kultur” och ideologi kring hur man skall beställa offentlig konst till myndigheter och på så sätt ”övertala” medborgarna att det man gör är av hög kvalité och bäst för allmänheten. Man vill helt enkelt strunta i att följa lagen, LOUs regelverk bygger

på öppenhet och transparens och att leverantörer skall behandlas lika och ges möjlighet till sådan insyn att de i konkurrens med andra leverantörer kan lämna anbud på lika villkor.   Stockholms konst har gjort sig beroende av att anlita konstkonsulter, så kal�lad expertis, som har sin huvudsakliga uppgift att kontakta konstnärer för gestaltningsuppdrag. Konsulterna är själva konstnärer och kan betraktas som jävig och kritiseras för vänskapskorruption då de handplockar konstnärer till uppdrag.   Min uppfattning av över 30 års granskning av detta system att låta andra konstnärer handla av andra konstnärer, främjar korruption svågerpolitik. Detta system måste avvecklas omedelbart för att minimera jävsproblematik. Frågan är om detta kan ses som rättssäkert? n Tony Roos Förbundsordförande KFA

Nr 2, 2019 Artär 5


GRANSKAR

6

Domstolarna har satt ner foten Angående Statens konstråds upphandling av offentliga gestaltningsuppdrag:   Under mer än 10 års tid har enskilda konstnärer och Konstnärsalliansen, KFA, aktivt arbetat för att offentliga myndigheter som upphandlar offentliga gestaltningsuppdrag skall följa lagen om offentlig upphandling fullt.

  Hänvisar till lagakraftvunna domar enligt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen: Mål nummer: 2053-19, mål nummer: 2052-19, mål nummer: 6714-18, mål nummer: 6713-18, samt till kammarrättens dom med mål nummer: 4199-19.   Den 2019-06-25 beslutade kammarrätten att inte bevilja Statens konstråd prövningstillstånd av dess överklagan. Förvaltningsdomstolens dom den 22 maj 2019 mål nummer 21024-18, står därmed fast.

I dag använder i stort sett samtliga kommuner och landsting sig av upphandlingsverktyget och gör öppna, konkurrensneutrala upphandlingar genom en annonsering. Det finns två myndigheter som här utmärker sig särskilt, det är Stockholm konst och Statens konstråd. Dessa har envist med olika metoder, som anlitandet av advokatbyrå, i syfte att få igenom sina direktupphandlingar. Delvis har man lyckats med detta, men man har även fått bakslag från förvaltningsrätten och kammarrätten ett antal gånger, då domstolen beslutat att dess direktupphandling ska ses som ogiltigt avtal.   DE SENASTE TVÅ åren har nu samtliga förvaltningsdomstolar; förvaltningsdomstolen, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten.

ATT DET JUST är huvudstadens egna myndigheter som på detta sätt enträget missbrukar upphandlingslagen genom att hela tiden besluta om direktupphandling i samtliga gestaltningsuppdrag, är en skam och leder till att förtroendet från allmänhet och brukare minskar. Dessutom försvårar Statens konstråd den rätt som leverantörer har när det gäller öppenhet om vilka gestaltningsuppdrag som skall upphandlas, man diskriminerar därmed konstnärer som söker uppdrag.   Statens konstråd informerar aldrig på sin hemsida om att man avser göra vissa direktupphandlingar vid vissa myndigheter (om man gjort detta hade leverantörer haft möjlighet att i tid hemställa om en överprövning av upphandlingsmetoden). Nej, konstrådet beslutar om detta i sina interna protokoll, som inte heller finns att tillgå på deras hemsida. Hur skall då

6 Artär Nr 2, 2019

utomstående leverantörer kunna få en öppen helhetsbild av vilka konst gestaltningsprojekt som planers av myndigheten? STATENS KONSTRÅD HAR TILL uppgift att beställa offentliga gestaltningsuppdrag till statens olika fastigheter. För detta erhåller Konstrådet omkring 35 till 40 miljoner kronor. Som myndighet sorterar Konstrådet under Kulturdepartementet som även har till uppgift att reglera dess verksamhet.   Genom en omfattande korrespondens med Konstrådets ledning sedan 2010 då Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) informerade rådet om att deras gestaltningsuppdrag är en B-tjänst inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) och att prejudicerande domar fastslagit i så väl som kammarrätten och i dåvarande Regeringsrätten fastställt att gestaltningsuppdragen är att betrakta som upphandling av tjänster och ska således upphandlas i enlighet led LOUlagen.   Myndigheter som kan betraktas som stor jämförbara beställare av offentlig konst är Stockholms läns landsting samt SL (lokaltrafiken). De använder sig av LOU-lagen fullt ut och utannonserar samtliga gestaltningsuppdrag via hemsidan så att alla potentiella konkurrenter erhåller samma möjlighet till att inkom-


Konstrådet trotsar domstolens beslut Statens Konstråd har fått upphandlingen av konsten till studenthuset i Linköping ogiltigförklarad. Men trots det har verket uppförts.

Foto: Patrik Svedberg.

ma med en intresseanmälan/anbud. Man gör inga undantag från huvudregeln om utannonsering. Konstrådet av undantag och så kallad direktupphandling trots att detta strider mot huvudregeln och principerna för all upphandling. Det finns inget som säger att Konstrådet inte kan följa lagen och utannonsera såsom Stockholms landsting gör. För Konstrådet är det med all tydlighet ett sätt och en princip att kunna handplocka konstnärer till uppdrag utan konkurrensutsättning. Detta gör att väldigt många yrkesaktiva konstnärer ställs utanför möjligheten att få konkurrera om uppdragen, konstnärer diskrimineras när Konstrådet håller stängda dörrar där upphandlingen inte präglas av transparens. De ska göras på ett neutralt och opartisk sätt.   Under 2017 har konstrådet anlitat advokatbyrån Hannes Snellman för att få igenom sina direktupphandlingar i kammarrätten. 2017 till 2018 har konstrådet betalat advokatarvoden för en summa av 453 401 kronor av skattemedel. Under 2019 har man fortsatt att anlita Hannes Snellman och betalat ut ut ytterligare omkring 200 000 kronor. TYVÄRR ANVÄNDER SIG

KFA KRÄVER NU en ombildning av Statens konstråd. Med anledning av lagakraftvunna domar måste nu konstrådet

som myndighet reformera sig och ändra sina upphandlingsrutiner. Det innebär då att myndigheten skall utannonsera sina gestaltningsuppdrag elektroniskt. Möjlighet finns ju att anlita konstpool.se.   Konstrådet har under många år gjort sig beroende av så kallade ”projektledare” - eller konstkonsulter, alla själva aktiva konstnärer. Vi kan notera att det mycket ofta inträffar att dessa konstkonsulter helt enkelt är jäviga och deras uppdrag måste ifrågasättas. Det är självklart, så som konstrådet byggt upp sin verksamhet, att konsulterna själva har egna kontakter och nätverk av olika konstnärer som de vill föreslå för uppdrag.   Det bästa är därför att avskaffa dessa konstkonsulter och att de i stället periodvis anlitas som konstnärliga rådgivare, inte som projektledare som just i den rollen föreslår kolleger till uppdrag och andra förmåner utan att detta konkurrensutsätts?!   Det är alltså väldigt viktigt att man kommer fram till en optimal lösning här, konstrådet kan inte fortsätta som man gör i dag, att hela tiden processa i förvaltningsdomstolarna och sen betala utanförstående advokatbyråer flera 100 000 ktonor för deras hjälp. Det är inte bara olagligt utan även slöseri med skattemedel. n Tony Roos Förbundsordförande, KFA

Mailväxling mellan KFA och Statens Konstråd från i somras:   Tony Roos: ”Beträffande nyligen avkunnad dom i kammarrätten Stockholm angående konstrådets direktupphandling vid studenthus Campus valla Linköpngs universitet, Mette Winkelmann. Beslutade kammarrätten att inte ta upp målet utan fastställde förvaltningsrättens dom (2019-05-22), mål 21024-18. Eftersom konstrådet tidigare tecknat avtal med den aktuella konstnären ber vi att få veta om gestaltningsuppdraget, trots dom, uppförts på Campus valla?   Marika Johansson, Statens Konstråd: Verket har uppförts och slutbesiktigats. Vi ämnar överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Hälsningar Marika Johansson.   Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 5 sept. 2019 att inte meddela prövningstillstånd, kammarrättens avgörande står därmed fast. KOMMENTAR: Trots att Statens konstråd har fått direktupphandlingen ogiltigförklarad har man trots detta uppfört konstgestaltningen och slutbesiktat konstverket och konstnärer har fått ersättning i enlighet med det avtal som tidigare antogs. Detta är att se som domstolstrots av en myndighet och att allvarligt brott mot LOU-lagen. Därför här ärendet överlämnats till Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet över att offentliga myndigheter följer upphandlingslagstiftningen. n

Tony Roos Förbundsordförande, KFA

Nr 2, 2019 Artär 7


DEBATT

6

Stockholm stad får bakläxa vid flertalet direktupphandlingar Under mer än tio års tid har enskilda konstnärer och Konstnärsalliansen, KFA, aktivt arbetat för att offentliga myndigheter som upphandlar offentliga gestaltningsuppdrag skall följa lagen om offentlig upphandling (LOU) fullt. I dag använder i stort sett samtliga kommuner och landsting sig av upphandlingsverktyget och gör öppna, konkurrensneutrala upphandlingar genom en annonsering.   Men det finns två myndigheter som här utmärker sig särskilt, det är Stockholm konst (Stockholm stad) och Statens konstråd. Dessa har envist med olika metoder, som anlitandet av advokatbyrå, i syfte att få igenom sina direktupphandlingar. Delvis har man lyckats med detta, men man har även fått bakslag från förvaltningsrätten och kammarrätten ett antal gånger, då domstolen beslutat att dess direktupphandling ska ses som ogiltigt avtal.   De senaste två åren har nu samtliga förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolen, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen) satt ner foten. STATENS KONSTRÅD GENOMFÖRDE en direktupphandling vad gäller gestaltning för nytt studenthus Campus Valla, Linköpings Universitet. Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och förklarade avtalet med konstnären Mette Winkelmann som ogiltigt. Samma bedömning gjorde även kammarrätten som fastställde förvaltningsrättens dom (mål nr 4199-19).   Stockholm konst har i våras fått fem olika gestaltningsuppdrag ogiltigförklarade av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Man ansökte om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men ansökan avslogs.   Stockholm konst hindrar den rätt som

8 Artär Nr 2, 2019

leverantörer har när det gäller öppenhet om vilka gestaltningsuppdrag som skall upphandlas, man diskriminerar därmed konstnärer som söker uppdrag.   Genom en omfattande korrespondens med Konstrådets ledning sedan 2010 då Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) informerade rådet om att deras gestaltningsuppdrag är en B-tjänst inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) och att prejudicerande domar fastslagit i så väl som kammarrätten och i dåvarande Regeringsrätten fastställt att gestaltningsuppdragen är att betrakta som upphandling av tjänster och ska således upphandlas i enlighet led LOUlagen.

domar måste nu konstrådet och Stockholm stad som myndigheter reformera sig och ändra sina upphandlingsrutiner. Det innebär då att myndigheten skall utannonsera sina gestaltningsuppdrag elektroniskt.   Konstrådet har under många år gjort sig beroende av så kallade ”projektledare” -eller konstkonsulter, alla själva aktiva konstnärer. Vi kan notera att det mycket ofta inträffar att dessa konstkonsulter är jäviga och deras uppdrag måste ifrågasättas. Det är självklart, så som konstrådet byggt upp sin verksamhet, att konsulterna själva har egna kontakter och nätverk av olika konstnärer som de vill föreslå för uppdrag.

TYVÄRR ANVÄNDER SIG Konstrådet genomgående av undantag och så kallad direktupphandling trots att detta strider mot huvudregeln och principerna för all upphandling. Det finns inget som säger att Konstrådet inte kan följa lagen och utannonsera såsom till exempel Stockholms landsting gör. För Konstrådet är det med all tydlighet ett sätt och en princip att man ska kunna handplocka konstnärer till uppdrag utan konkurrensutsättning.   KFA kräver nu en ombildning av Statens konstråd.   Med anledning av lagakraftvunna

DET BÄSTA ÄR därför att avskaffa dessa konstkonsulter och att de i stället periodvis anlitas som konstnärliga rådgivare, ej som projektledare.   Det är alltså väldigt viktigt att man kommer fram till en optimal lösning här, konstrådet kan inte fortsätta som man gör i dag, att hela tiden processa i förvaltningsdomstolarna och sen betala utanförstående advokatbyråer flera 100-tusen kronor för deras hjälp. Det är inte bara olagligt utan även slöseri med skattemedel. n

Tony Roos Förbundsordförande


Skatteverkets besked nytt hot mot konstnärer Allt fler konstföreningar lever i motvind, mycket på grund av Skatteverkets nya regler som kan innebära dödsstöten. Brev 10 oktober 2019, Konstpool.se:   När jag nyligen kontaktade en konstförening fick jag höra att de lagt ner. De hade arbetat i motvind länge men skatteverkets nya regler var dödsstöten. På en annan förening var de upprörda och sa att de bara skulle göra mycket små inköp.   Konstföreningarna har en stark tradition kulturpolitiskt och har skapat inkomst för många konstnärer. Jag pratade med Greta Burman, förbundschef på Sveriges konstföreningar, som berättade följande: Skatteverket gjorde i april 2018 ett förtydligande om förmånsbeskattning av vinster i konstlotterier. de vinster som köps in för medel som en arbetsplatskonstförening fått i bidrag av sin arbetsgivare.   2. Vinner man ett konstverk där 10000 kronor av inköpspriset utgörs av medel föreningen fått som bidrag från arbetsgivaren är vinnaren skyldig att betala både sociala avgifter och inkomstskatt på det beloppet. Alltså på 35 procent plus inkomstskatt på kanske 32 procent. Man får alltså betala ca 6000 kronor för en vinst som man inte har valt och kanske inte ens vill ha.   3. Arbetsplatsföreningar är ideella. De måste nu anmäla sig som arbetsgivare och rapportera till Skatteverket.   4. Det finns också en social aspekt. Många som tidigare arbetat i organisationen har som pensionärer fortsatt att vara aktiva, och det är de som lämnar först. För dem skulle i så fall skatten och ar1. FÖRTYDLIGANDET GÄLLER

betsgivaravgiften bli alltför kostsam.   Hur viktigt konstföreningar är för konstnärer kan följande siffror belysa. 1991 när det var flest konstföreningar, köpte de konst för 304 miljoner kronor i dagens penningvärde, det är långt mer än vad stat, region och kommun tillsammans köper in konst för idag, vilket enligt Konstnärsnämndens senaste rapport är 90 miljoner kronor årligen.   Marie Ericson, konstnär. GRETA BURMAN, FÖRBUNDSCHEF för Sveriges Konstföreningar skriver följande:    1. Vi har talat med Skatteverket som menar att den konstförening som känner sig hågad helt enkelt får driva frågan i en rättegång vilket vi som ideell organisation inte har råd att riskera varken på förenings eller förbundsnivå.   2. Vi skickade en skrivelse till finansdepartementet med kopia till kulturdepartementet och en mängd andra berörda organisationer i februari i år samt en pressrelease i samband med det. Det ledde till ett par artiklar, ett kort inslag i kulturnyheterna och ett radioinslag. Jag lyfte även frågan när jag träffade kulturministern med anledning av KROs kulturval.   3. Jag har talat med KRO som också tycker att det är en viktig fråga, men de har inte agerat.   Rättelse: I förra nyhetsbrevet skrev jag att KC ska verka för sina medlemmar. Enligt stadgarna kan de också verka för konstnärer som inte är medlemmar.   Bästa hälsningar, Ragna. P.S: Vill du vill ta upp ett ämne och skriva i Nyhetsbrevet till uppdragsgivare och/eller konstnärer, hör av dig till ragna@konstRed. pool.se. n

KFA: ”Vi kommer inte att ge upp” Artär har noterat att den hemställan om prövningstillstånd som gjordes av Statens konstråd till kammarrätten i Stockholm (mål nr 4199-19) har nu även avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3891-19. Ärendet gäller ett gestaltningsuppdrag vid ett nytt studenthus på Campus Valla Linköpings Universitet. Den 29 juli 2018 ingick Statens konstråd avtal med konstnären Mette Wincklemann. Avtalet överklagades, eftersom man även denna gång utnyttjat direktupphandling, av Tony Roos, Tomas Almberg, Åsa Freij-Söderberg. Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och förklarade ingånget avtal som ogiltigt.   Statens konstråd överklagade till kammarrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd och förvaltningsrättens dom står därför fast. Även kammarrättens beslut överklagades av konstrådet till Högsta förvaltningsdomstolen som nu den 5 september 2019 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Domen har därför vunnit kagakraft.   KFA har tidigare tillskrivit regeringskansliet och Stockholms stad i detta ärende och bett dem ta sitt ansvar att se till så att stadens ansvariga förvaltning följer domar och följer upphandlingslagen fullt ut och då utannonserar konstgestaltnings uppdragen. I denna fråga där flera upphandlingsmål nu avslagits av domstolarna då konstnärer har överklagat Konstrådets ständiga direktupphandlingar. Nu ser det ut som det är stopp med detta.   Vill regeringskansliet och Statens konstråd att vi fortsätter slösa med skattebetalarnas pengar genom fortsatta processer i domstolarna så ge oss ett besked på detta, vi kommer att se till så att Statens konstråd inte ska få fortsätta diskriminera konstnärer och fortsatt göra olagliga direktupphandlingar. Vi har även kritiserat det faktum att Konstrådet vid samtliga mål nyttjar advokatfirman Snellmans advokatbyrå för flera hundratusentals kronor. Är det så att detta är tillåtet från regeringskansliet, har Konstrådet extra medel för att processa i domstolar? n Red.

Nr 2, 2019 Artär 9


NYHETER

6 Nya Baltiska kulturfonden får 100 000 euro

Det nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.   Summan är ett engångsstöd som ska stärka kulturfonden i uppstartsfasen och stödja det baltiska regionala samarbetet samt markera de baltiska ländernas 100 år av självständighet.   Tanken är att den nybildade kulturfonden ska använda pengarna till gemensamma baltiska satsningar i de nordiska länderna. Enligt Baltiska kulturfondens egna uppskattning kan stödsumman täcka uppemot fyra större kulturprojekt i Norden.   – Vi vill gratulera Estland, Lettland och Litauen med den lyckosamma etableringen av Baltiska kulturfonden. Ett gränsöverskridande samarbete inom kultur ger ett ovärderligt avtryck i kontakter mellan människor och det är ett viktigt fundament för förståelse mellan folk från olika länder. Det omfattande kultursamarbetet som vi ser på tvärs i Norden är ett ypperligt bevis för detta, säger Margot Wallström, som var ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2018, då beslutet om stödet till kulturfonden fattades.   De tre baltiska länderna har i planeringen av sin kulturfond fört en dialog med de nordiska länderna för att dra lärdom av hur det nordiska kultursamarbetet fungerar. Bland annat har det Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden varit i dialog med balterna nför deras uppstart.   Den Baltiska kulturfonden inledde sin verksamhet från den 1 januari. Estland är fondens första ordförandeland. Ordförandeskapet kommer sedan att rotera mellan de tre deltagande länderna. n

Ansökningstider för stipendier Assistentstipendium: 24 aug - 26 sep November: Residens i Bangalore, Jingdezhen, New York, Tokyo 23 aug - 17 okt.

10 Artär Nr 2, 2019

Nationalmuseum får nära 49 extra miljoner Nationalmuseum begärde i juni tillåtelse att överskrida årets budget med nära 49 miljoner kronor. Orsaken var ökade kostnader som följd av den stora publiktillströmningen efter nyöppningen den 13 oktober förra året. Under de första 2,5 månaderna kom det 311 000 besökare, nästan lika många som under ett helt år innan museet stängde.   Nationalmuseum fick inga nya pengar i vårbudgeten, men nu tillför regeringen 11 miljoner kronor extra till det populära museet från och med 2020.   Dessutom får Nationalmuseum en tilläggsbudget på 52 miljoner kronor för detta år för att täcka nuvarande underskott.

  Men Eva Hamilton, ordförande för Film- och tv-producenterna konstaterar uppgivet att det inte funnit utrymme för produktionsrabatterna i budgeten.   – Det är verkligen bekymmersamt, Sverige halkar efter när vi tappar både kompetens och chanser till arbete och skatteintäkter i vårt land, till andra länder där man nu bygger upp ”svenska” miljöer för att det är mer ekonomiskt försvarbart, säger Eva Hamilton.   I kulturbudgeten återinförs också det statliga stödet till kulturskolorna. 100 miljoner kronor avsätts till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet något som kulturminister Amanda Lind (MP) presenterade för två dagar sedan.  Kulturbudgeten ökar med sammanlagt Red. 292 miljoner kronor. n

17 000 konstverk har försvunnit Många svenska kommuner har dålig koll på sin konst. En kartläggning som P4 Örebro har gjort visar att över 17 000 konstverk saknas. Tidigare under året riktade Riksrevisionen kritik mot svenska museer för att de dras med bristande säkerhet. Samtidigt saknas totalt 17 000 konstverk från svenska kommuner.   – Jag tycker att det är tråkigt och ett tecken på att vi inte är så bra på att ta hand om vår konst, säger Johan Norling som är konstintendent i Örebro kommun till Sveriges Radios lokalkanal P4 Örebro.   Av 222 kommuner svarar hälften att det saknas tavlor. 30 kommuner vet inte hur många tavlor de äger.   I Skara kommun saknades 55 procent av alla konstverk vid den senaste inventeringen enligt radiokanalen. I Örebro saknas 800 av 8 000 konstverk.   Trots att många verk saknas så handlar det om få regelrätta konststölder. Istället

handlar det ofta om att trasiga konstverk har kastats och att personal flyttat på konst utan att säga till så att det blivit registrerat. Bild: Tony Roos Samtidigt uppger 30 kommuner att de inte vet hur många konstverk de äger.   – Det är mer bekymmersamt. En inventering syftar till att skaffa kunskap om en samling, vet man inte hur många verk man har så blir det svårt att inventera, säger Henrik Orrje som är administrativ chef på Statens Konstråd till P4 Örebro.   Två konstverk som tidigare saknades i Örebro var två målningar gjorda av August Strindberg som tillsammans är värda över 20 miljoner kronor.   – Det sägs att målningarna hittades i en resväska på länsmuseet. Nu finns de i ett bankvalv på hemlig ort, säger Johan Norling till P4 Örebro. n Red.


6 Region Skåne vill gestalta nya sjukhuset i Malmö

Foto: Nordiska Akvarellmuseet

Hyr en plats i några av Sveriges finaste atejléer På Bockholmen i Stockholm, mittemot Nordiska Akvarellmuseet, står fem gästateljéer med fötterna i vattnet. Här får våra övernattande gäster möjlighet till såväl vila som inspiration med direkt närhet till museet. Varva ner med landskapet som närmsta granne och ge dig hän åt skapande som inte kräver uppkoppling.   Ateljéerna används i första hand för konstnärlig och konstvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Västra Götalandsregionen förlägger internationella gästateljéprogram hit och de används också till museets eget kortstipendium 7 Dagar. Ateljéerna kan även hyras av konstnärer, kursdeltagare och privatpersoner.   Ateljéerna är 52 kvadratmeter stora, har ett sovloft med två sängar (90 cm). Antalet sängplatser i respektive ateljé är maximalt två (2) och får inte utökas med extrabäddar eller dylikt.

  Det finns arbetsbord, stolar, soffa och pentryavdelning med kokplattor, ugn, köksutrustning, kylskåp, dusch och wc.   Vi månar om våra fastigheter och marken omkring. I enlighet med kapitel 6 i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är Nordiska Akvarellmuseet en helt rökfri plats – detta gäller såväl närområdet runt museet som kring gästateljéerna. Det är inte tillåtet för båtar att lägga till vid våra ateljéer. Självhushållning gällande mat & dryck, sänglinne, handdukar samt städning vid avresa. Observera att wi-fi inte är tillgängligt i gästateljéerna.   Priser & tider: 1 november–31 mars: 1 100 kr / ateljé & dygn. 1 april–31 oktober: 1 500 / ateljé & dygn   Incheckning / Utcheckning: kl. 13 / kl. 11.   Under perioden 23 december–2 januari är ateljéerna ej tillgängliga för uthyrning.   Bokningsförfrågan: info@akvarellmuseet.org. n Red.

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till gestaltningsuppdrag för strategiska projekt, Nya Sjukhuset i Malmö.   Malmö sjukhusområde ligger i hjärtat av Malmö, omgärdat av vägar, grönområden och bostäder. Det består av flera byggnader, alla uppförda i olika tidsepoker, där huvudbyggnaden i betong uppfördes 1975. Efter drygt 40 år genomgår sjukhuset nu en omfattande totalrenovering i flera etapper.   Uppdraget: Ett sjukhusområde är både vårdmiljö och vardag där oförutsedda möten kan uppstå. För detta spelar utveckling och inspiration av områdets befintliga generella kvalité i form av sociala och tematiska/strategiska projekt en viktig roll för att understryka karaktärsfulla upplevelsekvalitéer. De strategiska konstnärliga gestaltningarna skapar oförutsägbara värdemarkörer och möjligheter under den transformationsperiod som leder fram till ett färdigställande av Nya Sjukhusområdet Malmö.   Strategiska projekt kan medverka till att skapa såväl fysiska som mentala miljöer, perspektiv och erfarenheter för sjukhusområdets aktörer. De strategiska projekten möjliggör för kvalitativa och varierande konstnärlig upplevelse och produktion i ett oförutsägbart sammanhang. Att låta de strategiska projekten tillfälligt ta utrymme innebär ett möte med ny publik och deltagare bortanför de traditionella konstinstitutionerna.   De strategiska projekten ska ha en varaktighet om minst 3 år, ska ha en tydlig redovisnings- och dokumentationsform som möjliggör för sjukhusområdets aktörer att ta del av avslutat strategiskt projekt i framtiden.   Det utgår ett arvode för skiss om 50 000:- exklusive moms till dem som får skissuppdrag. Inlämnade skissuppdrag ska innefatta budget för att genomföra själva uppdraget.   Avtal avseende skissuppdrag kommer tecknas med max nio konstnärer. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas med en Red. till fem konstnärer. n

Nr 2, 2019 Artär 11


NYHETER

6 Världens dyraste tavla har försviunnit Leonardo da Vincis Salvator Mundi såldes 2017 för rekordsumman 450 miljoner dollar. Nu verkar den vara försvunnen, skriver The New York Times.   Kort efter rekordförsäljningen meddelade Förenade Arabemiratens kulturdepartement att man förvärvat tavlan och att den skulle visas på Louvrens filial i Abu Dhabi i september förra året. Men utställningen ställdes in utan förklaring. Nu uppger personal på museet att de inte har någon aning om var tavlan finns.   Enligt tidningen har heller inte Louvren i Paris lyckats lokalisera den. Kulturdepartementet vägrar kommentera.   Den 500 år gamla tavlan är ett porträtt av Jesus och var den sista kända privatägda målningen av renässanskonstnären när den auktionerades ut. Tavlan ropades in av en anonym köpare för motsvarande fyra miljarder kronor. Denne visade sig vara en nära vän, och möjlig bulvan, till Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Om museet i Abu Dhabi kom över målningen från saudierna som gåva, lån eller genom en försäljning är inte känt. n

Bildkonstnären Saga Berlin döms för grov skadegörelse Konstnären Saga Berlin åtalades för skadegörelse av en utomhusbassäng i samband med ett konstprojekt. Fallet har blivit uppmärksammat, inte minst för att Berlin var ett av terroristen Rakhmat Akilovs offer. Södertörns tingsrätt slår fast att konstnären Saga Berlin döms för grov skadegörelse. Påföljden blir villkorlig dom och 70 dagsböter á 50 kronor. Skadeståndskravet är 280 860 kronor, något lägre än åklagaren yrkat. Saga Berlin ska enligt domen även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.   Saga Berlins advokat, Matilda Bergström delar inte alls tingsrättens bedömning, varken i skuldfrågan eller i skadeståndsfrågan.   – Vi tyckte i första hand att Saga skulle frikännas och inte betala något skadestånd och i andra hand att det skulle rubriceras som skadegörelse av normalgraden.   Domen kommer att överklagas

Konstnärsalliansen i samarbete med Länsförsäkringar Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj. Du kan att teckna hela eller delar av erbjudandet. Olycksfallsförsäkring – ger ersättning om du skulle bli skadad. Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida. Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering samt förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk. Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en hälsodeklaration). Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till info@halsa.se så kontaktar vi dig.

12 Artär Nr 2, 2019

Matilda Bergström har talat med Saga Berlin efter domen.   – Hon är så klart väldigt besviken att man inte tagit till sig av vad hon har sagt angående att hon inte haft något uppsåt att skada någon pool. Men också att man nästan helt och hållet gått på kommunens linje vad gäller skadeståndets storlek, berättar Matilda Bergström.   Tre personer, som filmade och fotograferade händelsen som en del av konstprojektet och åtalades för medhjälp till grov skadegörelse, frikänns.   I domen står att Saga Berlin tillsammans med ”okända gärningsmän” klottrat i simbassängen och därmed orsakat skador för 309 360 kronor.   Saga Berlin har enligt åtalet planerat klottrandet. Saga Berlin säger att hon utfört handlingarna, men anser inte att hon är ansvarig för skadegörelse eftersom hon inte hade uppsåt att förstöra och planerade att sanera bassängen.   En grupp har startats på Facebook för att samla in pengar för att betala Red. Saga Berlins skadestånd. n

Rabatt på glasögon Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers finns nu på plats. Detta är ett företagsavtal och inkluderar bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon. Önskar ni privata erbjudanden har vi flera attraktiva erbjudande direkt i butik. I våra företagsavtal erbjuder vi komplettpriser, det ingår alltså båge, glas samt vår bästa antireflex- och repskyddsbehandling. Bågar som omfattas av avtalet är bågar upp till 795-sortimentet. Mellanskillnad på eventuellt dyrare bågar erläggs direkt i butik av er medarbetare med 50 procents rabatt. Vi erbjuder alltid utökade synundersökningar utan extra kostnad, med tryckmätning och digital ögonbottenfotografering.


Så bokförs föreningsavgifter till föreningar och organisationer

Tomas Almberg: ”Lägg ner Statens konstråd för ett år” Svenska akademin ställde in utdelningen av nobelpriset förra året. Institutionens trovärdighet är förlorad. Volkswagen, här har man installerat en mekanism så att koldioxidutsläpp från avgaser ska gömmas undan vid tester.   Panamapappren visar hur multinationella företag/privatpersoner skattesmiter i skatteparadis. I Kina har mjölk blandats ut med smörjolja för att den vid kontroll ska visa en godtagen fetthalt. 300 000 barn insjuknade. Teknikspionage via nätet för att tillvälla sig tekniska hem-

ligheter och innovationer, Kina en av brottslingarna. Lurendrejeri har blivit en tidsanda, där ovärdiga institutioner har visat sig vara kejsarens nya kläder.   Samma lurendrejeri förekommer också inom konstpolitiken, Statens konstråd bland annat.   Man borde lägga ner verksamheten ett år precis som akademin för att rensa bort syndarna. Kontrollorgan måste upprättas på alla områden för att filtrera bort övertrampen. Konstnärsunionen är ett organ som tagit myndigheter i nackskinnet.

Öppet charmigt galleri KFA:s medlemmar erhåller 10% rabatt på hyran

Galleri Riddaren ligger längst ned vid den sluttande Köpmanbrinken i Stockholm. Lokalen, totalt ca 30 m2, består av ett relativt kvadratiskt gallerirum med entré och två fönster med djupa nischer ut mot Köpmanbrinken / Österlånggatan. Konst kan hängas på totalt ca 14 löpmeter. På en lång, vit vägg kan utställare välja att hänga på wire eller galler. Framför stenväggen finns ett mörkt galler, där hängs med S-krok. På övriga väggar hängs på wire. För stående verk finns 5 m2 yta: i fönsternischer, på en lång väggfast bänk i sitthöjd etc.

INFO@GALLERIRIDDAREN.SE KÖPMANBRINKEN 8, 111 31 STOCKHOLM

Materialrabatt

hos Nyans i Helsingborg. Medlemmar i KFA får:

25% rabatt på oljefärger och grafikfärger hos Nyans i Helsingborg. WWW.NYANSHELSINGBORG.SE Tel: 042-32 61 61.

Tomas Almberg Skulptör

Föreningsavgifter till föreningar och organisationer är uppdelad på medlemsavgifter och serviceavgifter.   Medlemsavgifter är en ej avdragsgill kostnad då dessa inte är förenade med en utförd prestation utan är ett sätt för föreningen att finansiera verksamheten. Eventuell moms får inte lyftas.   Serviceavgifter är en avdragsgill kostnad då du har betalat för att en tjänst ska utföras av föreningen. Dessa avgifter är momsbelagda och får lyftas. Om du inte är momsregistrerad bokförs den ingående momsen som kostnad på kontot för serviceavgift.   Medlemsavgift till fackförening betraktas som privat utgift och ska inte bokföras. En enskild firma bokför fackföreningsavgift som eget uttag om beloppet har betalats ut från företagets bankkonto.   Rekommenderade konton i e-bokföringen: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd, samt 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.  Exempel: Företaget har fått en faktura som innehåller en serviceavgift på 475 kr varav 95 kr är moms och en medlemsavgift på 750 kr (momsfri). n Red.

Sök medlemskap i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)! Onlineansökan finns på: www.konstnarsalliansen.se Du kan även e-posta till: kansli@konstnarsalliansen.se. Som medlem får du: deltaga i samlingsvisningar, erbjudande om rabatt hos gallerier, materialrabatt, drivmedelsrabatt hos Preem, upphovsrättsrådgivning, deklarationshandling, Handbok för konstnärer, ett medlemskort som ger dig fri entré eller reducerade avgifter till konsthallar, museer.

10 % rabatt

KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- och konferensprodukter samt affärsresor. Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man specialpris på Tallink Hotels samt de övriga hotell som Tallink Silja line samarbeter med. Medlemmar i KFA erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Tallink Silja Abs stamgästprogram Club One. Ansök på: www.tallinksilja.com. Bokning av resa görs på tel: 08-222140. Uppge avtalsnumret 112243.

Nr 2, 2019 Artär 13


DEBATT

6

Stockholm stad får bakläxa vid flertalet direktupphandlingar

Under mer än tio års tid har enskilda konstnärer och Konstnärsalliansen, KFA, aktivt arbetat för att offentliga myndigheter som upphandlar offentliga gestaltningsuppdrag skall följa lagen om offentlig upphandling (LOU) fullt. I dag använder i stort sett samtliga kommuner och landsting sig av upphandlingsverktyget och gör öppna, konkurrensneutrala upphandlingar genom en annonsering.   Men det finns två myndigheter som här utmärker sig särskilt, det är Stockholm konst (Stockholm stad) och Statens konstråd. Dessa har envist med olika metoder, som anlitandet av advokatbyrå, i syfte att få igenom sina direktupphandlingar. Delvis har man lyckats med detta, men man har även fått bakslag från förvaltningsrätten och kammarrätten ett antal gånger, då domstolen beslutat att dess direktupphandling ska ses som ogiltigt avtal.   De senaste två åren har nu samtliga förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolen, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen) satt ner foten. en direktupphandling vad gäller gestaltning för nytt studenthus Campus Valla, Linköpings Universitet. Förvaltningsrätten biföll ansökan om överprövning och förklarade avtalet med konstnären Mette Winkelmann som ogiltigt. Samma bedömning gjorde även kammarrätten som fastställde förvaltningsrättens dom (mål nr 4199-19).   Stockholm konst har i våras fått fem olika gestaltningsuppdrag, ogiltigförklarade av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Man ansökte om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men ansökan avslogs.

därmed konstnärer som söker uppdrag.   Genom en omfattande korrespondens med Konstrådets ledning sedan 2010 då Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) informerade rådet om att deras gestaltningsuppdrag är en B-tjänst inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) och att prejudicerande domar fastslagit i så väl som kammarrätten och i dåvarande Regeringsrätten fastställt att gestaltningsuppdragen är att betrakta som upphandling av tjänster och ska således upphandlas i enlighet led LOUlagen.   Tyvärr använder sig Konstrådet genomgående av undantag och så kallade direktupphandling trots att detta strider mot huvudregeln och principerna för all upphandling. Det finns inget som säger att Konstrådet inte kan följa lagen och utannonsera så som till exempel Stockholms landsting gör. För Konstrådet är det med all tydlighet ett sätt och en princip att man ska kunna handplocka konstnärer till uppdrag utan konkurrensutsättning.

STOCKHOLM KONST HINDRAR den rätt som leverantörer har när det gäller öppenhet om vilka gestaltningsuppdrag som skall upphandlas, man diskriminerar

KFA KRÄVER NU en ombildning av Statens konstråd. Med anledning av lagakraftvunna domar måste nu konstrådet och Stockholm stad som

STATENS KONSTRÅD GENOMFÖRDE

14 Artär Nr 2, 2019

myndigheter reformera sig och ändra sina upphandlingsrutiner. Det innebär då att myndigheten skall utannonsera sina gestaltningsuppdrag elektroniskt.   Konstrådet har under många år gjort sig beroende av så kllade ”projektledare”, eller konstkonsulter, alla själva aktiva konstnärer. Vi kan notera att det mycket ofta inträffar att dessa konstkonsulter är jäviga och deras uppdrag måste ifrågasättas. Det är självklart, så som konstrådet byggt upp sin verksamhet, att konsulterna själva har egna kontakter och nätverk av olika konstnärer som de vill föreslå för uppdrag.   Det bästa är därför att avskaffa dessa konstkonsulter och att de i stället periodvis anlitas som konstnärliga rådgivare, ej som projektledare.   Det är alltså väldigt viktigt att man kommer fram till en optimal lösning här, konstrådet kan inte fortsätta som man gör i dag, att hela tiden processa i förvaltningsdomstolarna och sen betala utanförstående advokatbyråer flera hundra tusen kronor för deras hjälp. Det är inte bara olagligt utan även slöseri med skattemedel. n Tony Roos Förbundsordförande


Samlingsvisning på Surte glasbruksmuseum

Tretton konstnärer gav Inblick Under tiden 1 september till 29 september genomförde KFA en samlingsvisning på Surte Glasbruksmuseum, med temat ”Inblick”.   Tretton konstnärer medverkade på utställningen med bildkonst, metallkonst, glaskonst samt illustrationer av poesi.

Metallkonst, John Keen Nr 2, 2019 Artär 15


6

Samlingsvisning på Surte glasbruksmuseum

Målningar, Tony Roos Glasbruksmuseet ligger en mil norr om Göteborg och genomför månadsvis olika utställningar av föreningar i regionen. Glasbruksmuseet har en mycket intressant permanent utställning om brukets historia och alla dess formgivna flaskor ur ett historiskt perspektiv.   KFA har för tredje året arrangerat en samlingsutställning med medlemmars verk efter en allmän inbjudan. Nedan presenterar vi hur några av de utställande konstnärerna ser på sina utställda verk.

Måleri, blandteknik, Martina Brantfelt

Åsa Freij-Söderberg: Jag har valt att medverka - ej Martina Brantfeldt: med tavlor att försöka få sålda, Mina tre tavlor som är utställda på trots behov av pengar - utan Surte Glasbruk är alla i akryl/mixed bara med enklast möjliga verk, media. Den stora blå heter ”vase vad material och färg och of the sea” - fina kurvor som på storlek beträffar, d v s bara en vas, men kanske en sjöjungfru? I uppsatta papper med en slags detaljerna på alla tre finns korallrev, ”tankeväckare” i endast svartvitt fiskar, krabbor - sjö tema.  Färgerna och i huvudsak text, d v s små på alla tre är som havet, stranden dikter , som denna: ”Tänk om och jorden. Man kan känna den som vill vara störst / sa till öppenheten som på havet, finns oss: Klimatet först”. o s v ..Allt ingen begränsningar, man är fri....  för att få fram till mig själv och

16 Artär Nr 2, 2019

Måleri, blandteknik, Martina Brantfelt alla andra att komma ihåg att viktigare än allt annat är att vi engagerar oss FÖR KLIMATET men också för - eller MOT alla andra förfärliga problem i vår hotade värld, krig, svält, korruption, orättvisor . Och vill vi inte ägna oss åt detta i stället för vad vi vanligen gör, så låt oss - i vart fall - ägna oss åt dessa problem GENOM vad vi annars gör, t ex producerar konst och ställer ut, diktar eller vad helst..... Kan skolelever

strejka för klimatet kan väl alla andra kategorier protestera och propagera genom respektive område..... Martti Risku: En av mina första skulptur som föreställer människor, ”Läget” som jag gjorde  2009. Den andra är en av mina senaste skulpturer ”Lika men olika” 2018 och allra senaste ”Siluett 2” i år 2019.   Vid fönstren är den äldsta av mina verk i denna


Målning, Susanne Käer Skog

Målningar, Olga Saxin

Måleri, Eva Otterström utställning  ”Dax för ett Järn” som jag gjorde till min första utställning i Glasbruksmuseet i Surte 2007. Anne Felicie Nickels: Autodidakt konstnär verksam i Harlösa, Skåne. Arbetar huvudsakligen med glas.   – Jag älskar glasets vackra färger och den tekniska utmaningen det ger mig. I Surte valde jag att ställa ut tre av mina Spigg. De är gjorda med

Poesi, Åsa Freij fusingteknik och monterade i egenhändigt tillverkade smidesstativ. Susanne Käer Skog: Jag har målat med akryl och palettkniv och även använt akrylspray på en tavla. Då jag målar intuitivt så kommer mina budskap oftast intuitivt också och det kan handla om mina egna känslor eller andras känslor som kommer sig i uttryck i min konst.

John Keen: Mycket av min konst är inspirerad av olika subkulturer. Två föremål som jag ställt ut i glasbruket är steam/ diesel punk  och Mad Max/ postapokalyptisk.  Den tredje staty, ”Big Beautiful Goddess’ är en blandning av tribel och ’ fat admirer.’ Emma Stark: Jag ställer ut tre akvareller från vår rundresa i ett slitet, unikt och färgsprakande Kuba.

Kontrasterna gör det till ett visuellt väldigt vackert land.Vilket var något jag ville djupdyka i och återberätta i mina målningar. Camilla Roman: Mina utvalda verk är inspirerande av psykadelisk konst denna gången. Den ena heter Hypnotisören och den andra Bohemian Love. Som vanligt målar jag i akryl och poscapennor. Så då antar jag att det kallas mixedmedia. n Red.

Nr 2, 2019 Artär 17


MEDLEMMARNA

6 Ewa Löfling Skulptör, Alingsås Mitt namn är Ewa Löfling och jag målar i akryl och akvarell. Jag bor och arbetar i Umeå. Har målat akvarell sedan 80- talet men bytte teknik och uttryckssätt för cirka sju år sedan till akryl och abstrakt. En ny värld öppnade sig! Det är spännande med det abstrakta uttrycket och att se färgernas- och formernas oändliga förmåga att tala till betraktaren och tillfredsställelsen av att låta sig uppslukas av magin mellan duken, penseln, färgen och vattnet.   Just nu är det spännande att utforska ”människoliknande former”. Vårt kroppsspråk uttrycker en mängd olika känslor utan att vi behöver se ansiktsuttrycket i detalj. Det vill jag försöka fånga.   Jag har alltid haft en stark drivkraft att vara kreativ, en oro som måste lugnas. Jag har gått olika kurser i både akvarell och akryl hos konstnärer som: Lars A. Persson, Anita Midbjer, Lligo Matson och Ludvig Franzén, med mera.   Kommande utställningar 2019:  Malmö Gallerinatt  i oktober och Luxemburg ART FAIR i december.   Instagram: Ewa Löfling. Facebook: Ewa Löfling Art. n

Linda Jarlskog Idébaserad konst, Dalby

Min konst handlar ofta om mötet mellan konst, pedagogik och vetenskap. Då vill jag inte sällan förkroppsliga det osynliga, det som ögat inte kan se. Mina verk eftersträvar inte att ge en bild av hur det faktiskt kan se ut, de är tänkta att inspirera och väcka intresse. De ska aktivera hjärnan. Formspråket ska också avdramatisera det vetenskapliga.   Många av mina verk handlar om partikelfysik som Feynmandiagrammet och Standardmodellen. Den senare finns också som ritbok.   Två andra teman som jag ständigt återvänder till inom min konst är matematik och mina farföräldrar. Det kan även bli annat som när jag använder konsten för att få en debatt kring irriterande strukturer eller processer omkring mig.   Jag brukar hålla en låg profil kring min konst. Detta beror på att jag är ordförande för Sveriges konstföreningars Skånedistrikt. En av mina roller är då att lyfta samtidkonst genom att organisera konstfortbildning till våra medlemsföreningar.   En annan drivkraft som också styr min vardag är att skriva. När det kommer till texter om konst blir det mest reportage om fortbildning och konferenser. En del av vad jag har skrivit finns att se på Skånedistriktets sida på Sveriges Konstföreningar hemsida.   För att se fler av mina verk, vilka utställningar jag har haft och så vidare. hänvisar jag till www.artandscience.se. n

18 Artär Nr 2, 2019


Ulla Lodesten Kreatör Det är inte så lätt att beskriva sig själv som kreatör, men jag kan säga att jag alltid hittar på någonting, är helt enkelt påhittig. Funderar ständigt över något vackert, spännande och intressant. Om det sen är rosorna i trädgården, en middag vi åt på en resa, en tavla som behöver ramas om eller några spännande kläder, ja, det spelar ingen roll. Huvudsaken att det leder fram till något kreativt och nytt.   Min skaparkraft kommer från det som finns runtomkring mig, naturen, landskapet, vattnet, ljuset. Jag är en harmonisk människa med starka känslor, kan se problem från båda sidor, alltid på språng. Det betyder att en målning kan ta flera år innan den blir av och därför har jag flera projekt på gång samtidigt. Äventyrsmänniska och hemmakatt.   Just nu har jag övergått helt till att måla med akryl på canvasduk. Dessförinnan var det nästan bara akvarell. Under många år tog jag emot beställningar på blyertsporträtt, företrädesvis hundar, som ligger mig varmt om hjärtat. Men några fler beställningsjobb kommer jag inte att göra; det påminner mig alltför mycket om mitt tidigare arbete som illustratör och grafisk formgivare, utbildad på Berghs Reklam- och Marknadsskola. Det är skönt när man har kommit till ett slut och får vända blad igen.   Jag utgår ofta från ett eget fotografi, där framförallt ljuset finns, men även formen och motivet finns med. Mot slutet av målningen kan jag ibland lägga till någon intressant detalj eller ändra ljuset i bakgrunden. Så ungefär går min skaparprocess till.   När jag tycker att målningen är klar så lämnar jag den till en fotofirma som gör en digital kopia. Den kopian används sen för att trycka upp kort och göra konstreproduktioner av, typ gicléer. Det har med åren blivit ”en mindre industri”, som jag åker omkring och säljer på marknader och i andra konstnärliga sammanhang.   Se mer om mig på min hemsida på adressen www.loart.se. n

Nr 2, 2019 Artär 19


Avsändare: Artär Konstnärsförbundet Alliansen Klippan 18 414 51 GÖTEBORG

Gunilla Zackari Bildkonstnär, Hammar Jag målar i akvarell och tusch, i enkaustik och i äggtempera i min ateljé i byn Hammar på östra Österlen strax utanför Ystad. Jag har alltmer gått över till akvarell & tusch och vaxmålning som ger en större frihet i måleriet. Senast nu i augusti ställde jag ut verk under temat Under Ytan i just dessa tekniker för att visa en värld där människan inte är vårt världscentrum och där vatten är grunden för allas vår gemensamma existens. Jag ställde ut tillsammans med keramikern Eva Werning. Med ett nytt gemensamt tema ställer vi ut påsken 2020.   I ikonmåleriet använder jag träplattor gjorda av ryska munkar - målar i äggtempera eller i bivax med pigment så kallad enkaustik (vaxetsning)med spatel och fingrar; en flera tusen år gammal metod som i stort sett gått förlorad i dag. Då använder jag spatel och breda penslar. I ikonmåleriet ska allt material vara från naturen - ägg, vin, pigment och ikonplattorna av trä, lim, krita och linneduk. Jag målar mina ikoner traditionella och moderna. Oftast kvinnor som på något sätt gjort intryck på sin samtid och på mig. Jag använder religiösa symboler även på de moderna ikonerna. Glorian visar exempelvis på personens makt och inflytande har eller haft på sin samtid. Glorian är ursprungligen en gammal egyptisk symbol för deras solgud.   Jag har utställningar i ateljén sedan mer än tio år tillbaka. Ställt ut i olika gallerier i Helsingborg, Ystad och på Österlen. Jag har deltagit i två jurybedömda utställningar på Österlen och i Sollentuna utanför Stockholm. I september håller jag min sista femdagars kurs i ikonmåleri. Jag har gett kurser i ikonmåleri i sju år.   Jag har gått ett flertal specialkurser i ikonmålning i Sverige och flera längre kurser på Ikonakademin i Valamo i finska Karelen. I Stora Köpinge församlingshus hänger min stora änglaikon ”Bordsbön”. n

ISSN 1651 - 8462

Om mig Född i Haparanda (1944) Bor på Österlen nära Ystad. Målat på heltid i 15 år. Jobbat som bildkonsulent i Stockholms stad och med att ta fram nationella mål för ämnet Bild. Deltagit i ett flertal utställningar varav två jurybedömda på Österlen, i Helsingborg och i Stockholm. Är med i Närskapat i Österlen Syd, Svenska konstnärer och KFA. Hemsida www.gunillazackari.se

B

Profile for Christopher Kullenberg Rothvall

Artär 2/19  

Konstnärsalliansens medlemstidning Artär 2/19

Artär 2/19  

Konstnärsalliansens medlemstidning Artär 2/19

Advertisement