Page 1

TRC: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟ΢ΕΓΓΙ΢Η ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ΢


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ • Η δηαζεξκία (Diathermy:Dia=δηακέζνπ, Therme=ζεξκόηεηα) δεκηνπξγήζεθε ην 1907 από ηελ Nagelshmidt γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ηζηώλ κέζσ ξεύκαηνο πςειήο ζπρλόηεηαο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

• Η ειεθηξνκαγλεηηθή ζεξκόηεηα δεκηνπξγεί θάπνηα πνιύ ελδηαθέξνληα πιενλεθηήκαηα. ΢πγθεθξηκέλα ιόγσ ησλ πξώησλ γελλεηξηώλ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο όπσο ηα κηθξνθύκαηα θαη ηα βξαρέα θύκαηα ήηαλ δπλαηόλ πιένλ λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο βαζύηεξνπο ηζηνύο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

LASER

ΤΠΕΡΗΦΟ΢

ΡΕΤΜΑΣΑ

DIATHERMY

Η δηαζεξκία «πεγαίλεη» βαζύηεξα από όιεο ηηο άιιεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΓΙΑΘΔΡΜΙΔΣ ΒΡΑΦΔΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (ΓΒΚ) & ΓΙΑΘΔΡΜΙΔΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (ΓΜΚ)

• ΔΒΚ : 27,12 MHz • ΔΜΚ : 2450 MHz


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ & ΒΡΑΦΕΩΝ ΚΤΜΑΣΩΝ • Οη δόζεηο δελ είλαη ειεγρόκελεο επ'αθξηβώο θαη έηζη ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα. Βαζηθά απηό ζεκαίλεη όηη ην ζπλνιηθό πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα. • Θέξκαλζε =Ρεύκα² Υ Αληίζηαζε


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΜΗ ΘΔΡΜΙΚΔ΢ ΔΠΙΓΡΑ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΓΒΚ ΚΑΙ ΓΜΚ Η παικηθή ΓΒΚ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζεξαπεία ησλ καιαθώλ ηζηώλ, ζηα ηξαύκαηα θαη ζηηο πιεγέο ΢ρεηίδεηαη κε ηελ απνπόισζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ: – Απώιεηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο – Απώιεηα ππεξπιαζίαο – Απώιεηα ηεο δπλαηόηεηαο αλαγέλλεζεο Η επαλαπόισζε δηνξζώλεη ηε θπηηαξηθή δπζιεηηνπξγία Η παξαγσγή καγλεηηθνύ πεδίνπ απμάλεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο αληιίαο Na


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΓΒΚ ΚΑΙ ΓΜΚ Ο ηζηόο πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε αληίζηαζε ζηελ ξνή ηνπ ξεύκαηνο αλαπηύζζεη ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία – Ο ηζηόο ηνπ ιίπνπο αληηζηέθεηαη ζηελ ξνή ηνπ ξεύκαηνο – Έηζη ην ιίπνο αλαπηύζζεη ζεξκόηεηα ζην ειεθηξηθό πεδίν – Πξνζνρή:Σν ειεθηξηθό πεδίν κπνξεί λα ππεξζεξκάλεη κηα πεξηνρή κε κεγάιε πνζόηεηα ιίπνπο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ • Απμάλνληαο ηελ απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ απμάλεηαη ην βάζνο δηείζδπζεο αιιά κεηώλεηαη ε «ππθλόηεηα» ηνπ ξεύκαηνο • Η ρσξεηηθή κέζνδνο είλαη θαηάιιειε κόλν γηα ζεξαπεία ζηνπο επηθαλεηαθνύο ηζηνύο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΒΡΑΦΕΩΝ ΚΤΜΑΣΩΝ ΢ςνεσήρ εκπομπή •Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνύ •Αύμεζε θηλδύλνπ εγθαπκάησλ Παλμική εκπομπή •Πηζαλόηεηα αύμεζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνύ •Η παικηθόηεηα επηηξέπεη ζηελ ζεξαπεία ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο αιιά θαη ηεο δηάξθεηαο •Γελ είλαη ην ίδην όπσο ε κε ζέξκηθε ζεξαπεία


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ •Παξαγσγή δπλαηνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ζρεηηθά κηθξό καγλεηηθό πεδίν •Μόλν ηνπηθέο ζεξκαληηθέο επηδξάζεηο •Σν βάζνο δηείζδπζεο είλαη ειάρηζην ζε πεξηνρέο κε ππνδόξην ιίπνο πάρνπο κεγαιύηεξνπ ηνπ 1cm


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Δθόζνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο δηαζεξκίαο όπσο ησλ κηθξνθπκάησλ ή ησλ βξαρέσλ θπκάησλ κπνξνύκε λα πξνθαιέζνπκε ζέξκαλζε κόλν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηζηνύ ελώ ζηνπο βαζύηεξνπο ηζηνύο ελαπνηίζεηαη κηθξόηεξν πνζό ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη ηθαλό λα πξνθαιέζεη ζεξαπεπηηθή απάληεζε.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Σα κηθξνθύκαηα θαη ηα βξαρέα θύκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη αξθεηό θαηξό αιιά ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο ηνπ επηθαλεηαθνύ ηζηνύ πνπ πξνθαινύλ δελ κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα ζηνπο βαζύηεξνπο ηζηνύο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βηνεξεζηζκνύ ηεο αγγεηνδηαζηνιήο αιιά θαη ησλ γεληθώλ ζεξκηθώλ δξάζεσλ ζηνπο βαζύηεξνπο κπο ,ηνπο ηέλνληεο θαη ην νζηό.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ •Παξαγσγή ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο πςειήο ζπρλόηεηαο •Μεηάδνζε δηακέζνπ ησλ ηζηώλ •Παξαγσγή κνξηαθώλ δνλήζεσλ •Θέξκαλζε ελ ησ βάζεη •Ιθαλόηεηα ζέξκαλζεο κηθξώλ θαη κεγάισλ όγθσλ ηζηνύ •Παξαγσγή ζεξκηθώλ αιιά θαη κε ζεξκηθώλ δξάζεσλ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ Θερμική δράση

Μη θερμική δράση

• Θέξκαλζε ζε βάζνο

• Μείσζε νηδήκαηνο • Μείσζε ιεκθνηδήκαηνο • Θεξαπεία επηθαλεηαθήο πιεγήο •Θεξαπεία έιθνπο από θιεβηθή παύζε

• Απμεκέλε αηκαηηθή ξνε • Απμεκέλνο κεηαβνιηζκόο ησλ θπηηάξσλ • Αύμεζε εθηαζηκόηεηαο ηζηνύ • Μπτθή ραιάξσζε • Πηζαλή κεηαβνιή ελδπκηθώλ αληηδξάζεσλ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΑΠΟΡΡΟΥΗ΢Η • ΥΑΜΗΛΗ ΢ΤΥΝΟΣΗΣΑ: πεξίπνπ 0,5 MHz • ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ΢ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟΝ Ι΢ΣΟ ΣΟΤ Α΢ΘΔΝΗ ΒΑΘΙΑ ΓΡΑ΢Η: Υάξε ζηελ ελδνγελή κεηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθήο ηαιάλησζεο πςειήο ζπρλόηεηαο ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑ΢Η: Πάλσ ζηελ πεξηνρή ηεο δξάζεο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗ΢ Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ζεξαπείαο ράξηο ηηο 2 δηαθνξεηηθέο δηαζέζηκεο κεζόδνπο ιεηηνπξγίαο. ΑΝΣΙ΢ΣΑΣΙΚΗ

ΥΩΡΗΣΙΚΗ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΑΣΙΚΗ

Σν αληηζηαηηθό ειεθηξόδην είλαη αθάιππην (δελ έρεη επίζηξσζε) θαη ε ζεξαπεία δξα ζηα ηκήκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ κεγάιε αληίζηαζε.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΦΩΡΗΣΙΚΗ

Σν ρσξεηηθό ειεθηξόδην έρεη επηθάιπςε από έλα κνλσηηθό πιηθό θαη ε ζεξαπεία πεξηνξίδεηαη θαη επηθεληξώλεηαη ζηα επηθαλεηαθά κέξε ηνπ ζώκαηνο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζόηεηα πγξνύ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΓΕΝΙΚΕ΢ ΕΝΔΕΙΞΕΙ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΑΣΙΚΗ

ΥΩΡΗΣΙΚΗ

• ΜΤΔ΢

• ΓΔΡΜΑ

• ΥΟΝΓΡΙΝΟ΢ Ι΢ΣΟ΢

• ΢ΤΝΓΔΣΙΚΟ΢ Ι΢ΣΟ΢

• ΑΡΘΡΩ΢ΔΙ΢

• ΑΓΓΔΙΑΚΟ΢ Ι΢ΣΟ΢

• ΣΔΝΟΝΣΔ΢

• ΝΔΤΡΙΚΟ΢ Ι΢ΣΟ΢

• ΙΝΩΓΗ΢ Ι΢ΣΟ΢

• ΜΙΚΡΟΙ ΜΤΔ΢

• Ο΢ΣΑ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

΢ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνξθέο ειεθηξνζεξαπείαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο TRC πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη ην ξεύκα δελ κεηαδίδεηαη κε άκεζε επαθή αιιά κέζσ ηεο θίλεζεο ηεο έιμεο θαη ηεο απνζηξνθήο ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. Η δξάζε δεκηνπξγεί έληνλν εξεζηζκό ζην θπηηαξηθό επίπεδν εξεζίδνληαο ηελ θπζηθή δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ ζώκαηνο. Ο βηνεξεζηζκόο ησλ ηζηώλ πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή θαη αύμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο, κείσζε ηνπ πόλνπ, κείσζε ηεο κπτθήο ζιάζεο θαη παξνρέηεπζε ηνπ νηδήκαηνο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ Η ζπζθεπή TRC εληζρύεη ηελ θπζηθή θαη θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ ηζηνύ κεηαδίδνληαο ελέξγεηα ρσξίο λα εηζάγεηαη αθηηλνβνινύκελε ελέξγεηα εμσηεξηθά.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΥΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ Οη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ εθαξκνγώλ ηεο δηαζεξκίαο TRC ζα κπνξνύζαλ λα πεξηγξαθηνύλ ζπλνπηηθά ηα εμήο: •Αγγεηνδηαζηνιή κε αύμεζε ηεο αηκαηηθήο πίεζεο αιιά θαη ηεο πίεζεο ησλ ηξηρνεηδώλ • Αύμεζε ηνπ κηθξνθπθινθνξηθνύ • Αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο κεκβξάλεο • Αύμεζε ησλ ηνπηθώλ κεηαβνιηθώλ αληηδξάζεσλ • Αύμεζε ηεο λεπξηθήο αγσγηκόηεηαο • Αύμεζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ κπτθνύ ηζηνύ αιιά θαη ηνπ ηελνληώδε ηζηνύ • Αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΥΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ Έηζη κπνξνύκε λα επηηύρνπκε:

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΞΗ΢Η ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ΢ Πξνθαιώληαο

ΑΤΞΗ΢Η ΣΗ΢ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ΢ ΣΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ θαη ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΩΝ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

ΥΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΜΔΙΩ΢Η ΠΟΝΟΤ ΜΔΙΩ΢Η ΦΛΔΓΜΟΝΗ΢ ΜΔΙΩ΢Η ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΑΝΣΙΓΡΑ΢ΔΙ΢ ΣΟΤ ΢ΩΜΑΣΟ΢ ΢ΣΗ TRC

Αηκαηηθή ξνή Διαζηηθόηεηα θνιιαγόλνπ

Γπζθακςία αξζξώζεσλ Μπτθνί ζπαζκνί

Ιθαλόηεηα ζπζηνιήο Φιεγκνλή Μηθξνθπθινθνξηθό Πόλνο Πιήζνο ρεκηθώλ Σαρύηεηα ξνήο αληηδξάζεσλ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΦΩΡΗΣΙΚΗ: ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΑ ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ Υαμηλό επίπεδο

Βηνεξεζηζκόο κέζσ αύμεζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελδνθπηηαξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη ελ ζπλερεία ηεο αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο νμπγόλνπ

Μεζαίο επίπεδο

Βηνεξεζηζκόο κέζσ αύμεζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελδνθπηηαξηθήο ελέξγεηαο. Παξαγσγή κηθξνππεξαηκίαο ησλ ηξηρνεηδώλ θαη ησλ πξνηξηρνεηδώλ γηα ηελ πιήξσζε ηεο δήηεζεο νμπγόλνπ.

Ττηλό επίπεδο

Βηνεξεζηζκόο κεζσ αύμεζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελδνθπηηαξηθήο ελέξγεηαο. Αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο ζεξαπείαο ,ηαπηόρξνλα κε ηελ κε ηελ επηηάρπλζε ηεο παξνρέηεπζεο ηνπ ιεκθηθνύ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΑΣΙΚΗ: ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΑ ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ Υαμηλό επίπεδο

Με επίπεδα ελέξγεηαο ξπζκηζκέλα ζην ειάρηζην ζε Watts, ηα θνξηία βαζκηαία ζπγθεληξώλνληαη ζηελ πεξηνρή κε ηελ κέγηζηε αληίζηαζε, όπνπ παξαηεξείηαη κηα ζηνηρεηώδεο αύμεζε ζεξκνθξαζίαο.

Μεζαίο επίπεδο

Μεγαιύηεξε πνζόηεηα θνξηίσλ ζπγθεληξώλεηαη ζηελ πεξηνρή κεγίζηεο αληίζηαζεο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ελεξγό θαη ην νπδέηεξν ειεθηξόδην. Μεγαιύηεξε αύμεζε ζεξκνθξαζίαο.

Ττηλό επίπεδο

Δπηπιένλ ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ ζηελ πεξηνρή κεγίζηεο αληίζηαζεο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην κε κνλσκέλν ελεξγό θαη ην νπδέηεξν ειεθηξόδην. Δπηπιένλ αύμεζε ζεξκνθξαζίαο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΒΑ΢ΙΚΕ΢ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ΢ ΕΝΔΕΙΞΕΙ΢ Η ζέξκαλζε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο ππνμείεο, ρξόληεο θαη θιεγκνλώδεηο παζήζεηο, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο θπηηαξηθήο ζξέςεο βειηηώλνληαο έηζη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Η αγγεηνδηαζηνιή πνπ παξάγεηαη από ηελ ζεξκηθή δξάζε, πξνθαιεί ηελ αύμεζε ησλ κεηαβνιηθώλ δηαδηθαζηώλ, βειηηώλεη ηελ παξνρέηεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο θιεγκνλήο θαη ηελ ηνπηθή ξνή ησλ θαηάιιεισλ θπηηάξσλ, ππεύζπλσλ γηα ηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο.

• Μςφκέρ παθήζειρ

• Παθήζειρ ιζσίος

• Παθήζειρ ώμος

• Παθήζειρ γόναηορ

• Δπικονδςλίηιδα και επιηποσειλίηιδα

• Παθήζειρ ποδιού

• Πόνοι μέζηρ

• Έλκορ


ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΥΩΡΗΣΙΚΗ - ΓΔΡΜΑ -΢ΤΝΓΔΣΙΚΟΙ & ΑΓΓΔΙΑΚΟΙ Ι΢ΣΟΙ -ΝΔΤΡΙΚΟ΢ Ι΢ΣΟ΢ -ΜΙΚΡΟΙ ΜΤΔ΢

Απμ. Κπηηαξηθήο ελεξγ.

Θεξκηθό απνη/ζκα Αύμεζε κεηαβνιηζκνύ θπηηάξσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο

Απνξξόθεζε ελέξγεηαο

ΑΝΣΙ΢ΣΑΣΙΚΗ - ΜΤΔ΢ - ΥΟΝΓΡΙΝΟ΢ Ι΢ΣΟ΢ - ΣΔΝΟΝΣΔ΢ - ΑΡΘΡΩ΢ΔΙ΢ - ΙΝΩΓΗ΢ Ι΢ΣΟ΢ - Ο΢ΣΑ

cell ion-binding properties, protein synthesis, ATP production

Με ζεξκηθό απ/ζκα

Αςξημένη επούλυζη μαλακού ιζηού


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

΢ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΒΚ

ΓΜΚ

TRC

΢πρλόηεηα

27,12 MHz

2450 MHz

0,5 MHz

Θεξαπεπηηθέο κέζνδνη

Υσξεηηθή Δπαγσγηθή

Δπαγσγηθή

Υυπηηική Ανηιζηαηική

Σξόπνη εθαξκνγήο

΢ηαηηθή

΢ηαηηθή

Υειποκίνηηη ΢ηαηική

Παζνινγίεο

Υξόληεο παζήζεηο

Υξόληεο παζήζεηο

Οξείερ, ςποοξείερ και σπόνιερ παθήζειρ

Μεηάδνζε ελέξγεηαο

Δμσγελήο

Δμσγελήο

Δνδυγενήρ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

Έηζη παξόιν ην κεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ ησλ ΓΒΚ θαη ησλ ΓΜΚ νη δηαζεξκίεο δελ κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ όια ηα απαηηνύκελα βηνινγηθά απνηειέζκαηα.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ Η TRC έρεη βαζηζηεί ζηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ράξε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο λα επαλεξγνπνηεί θαη λα πξνσζεί ηνπο κεραληζκνύο απην-ίαζεο ηνπ νξγαληζκνύ. έρεη αιιάμεη ηηο κεζόδνπο ζεξαπείαο θαη ην κέιινλ ηεο θπζηνζεξαπείαο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ακέζσο κεηά ην ηξαύκα, κπνξεί λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο ηε κέξα ιόγσ ηεο απνπζίαο αληελδείμεσλ ησλ δεπηεξνγελώλ θαηλνκέλσλ, θαη επίζεο κεηώλεη ην ρξόλν αλάξξσζεο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ •΢ε άιια ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εμσηεξηθό εθαξκνζηή (θεθαιή),έλα κεγάιν πνζό ελέξγεηαο δηαζθνξπίδεηαη ζην πην επηθαλεηαθό ζηξώκα ηεο επηδεξκίδαο, ελώ ην άιιν πνζό αλαιώλεηαη ζηελ ππεξζέξκαλζε ησλ βαζύηεξσλ ηζηώλ •Η ζπζθεπή TRC είλαη έλαο ηξόπνο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο βαζηά, εζσηεξηθά ηνπ ηζηνύ, κε ζπλέπεηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία •Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγεηαη εληόο ηνπ ηζηνύ, ιόγσ ηεο δξάζεο ησλ ξεπκάησλ πςειήο ζπρλόηεηαο, όπνπ θηλνύληαη από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζηόρνπ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ •Σν ξεύκα δελ κεηαδίδεηαη κέζσ άκεζεο επαθήο αιιά κέζσ ηεο θίλεζεο ηεο έιμεο θαη ηεο απώζεζεο ησλ θπζηθά θνξηηζκέλσλ ηόλησλ. Σα απνηειέζκαηα ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα επηηπγράλνληαη ρσξίο ηελ άκεζε δηείζδπζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο •Η παξνπζία κεηαιιηθνύ πιηθνύ ελδνπξόζεζεο δελ είλαη αληέλδεημε ζηελ ζεξαπεία.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

Η κείσζε θαη ε παξεκπόδηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο πάζεζεο είλαη κηα ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα ζην πεδίν ηεο αζιεηηαηξηθήο, αθνύ νη αζιεηέο ππνβάιινληαη ζε βηνκεραληθή πίεζε αιιά θαη ζε πίεζε ησλ αξζξώζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ΢

Η ζπζθεπή TRC είλαη κηα λέα θπζηθή ελέξγεηα ηθαλή λα πξνθαιέζεη ελδνγελήο ππεξαηκία γηα ηελ παξνρέηεπζε θαη ηνλ εξεζηζκό ηεο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο πάλσ από όια ηα δηάθνξα ζηξώκαηα, ρσξίο πόλν κε ηελ κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα.

Μη επεμβαηική

Γενικά εθαρμόζεηαι απ'ηον τρήζηη ο οποίος τρηζιμοποιεί ηις ειδικές κεθαλές ποσ είναι ικανές να μεηαδώζοσν ηην καηάλληλη ενέργεια ζηα διάθορα κσηηαρικά ζηρώμαηα.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

Κάζε ζεξαπεία είλαη γεληθά ζαλ κηα κάιαμε θαηά ηελ Ανώδςνη δηάξθεηα ηεο νπνίαο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα ζηνλ αζζελή ν νπνίνο αηζζάλεηαη κηα ήπηα δέζηε. Δίλαη ηθαλό λα αιιειεπηδξάζεη Αποηελεζμαηική κε όια ηα θπηηαξηθά ζηξώκαηα πξνθαιώληαο παξνρέηεπζε ηνπ ιεκθηθνύ, αληη-θιεγκνλώδε δξάζε, βειηίσζε ηνπ θπθινθνξηθνύ θαη κείσζε πόλνπ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ Δξεζηζκόο ηεο θπζηθήο θαη Γιάπκεια θπζηνινγηθήο απάληεζεο ηεο παζνινγίαο. Η βηνινγηθή δξάζε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ έιμε θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ελέξγεηαο ζην ελεξγό ειεθηξόδην, κεηαδίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζεξαπείαο επηηξέπνληαο ηελ επηιεθηηθή δξάζε πάλσ ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο Η εληαία απηή κεηαβίβαζε ελέξγεηαο εηζέξρεηαη ζηα δηάθνξα θπηηαξηθά ζηξώκαηα. Όιν απηό ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ρσξεηηθή θαη αληηζηαηηθή κέζνδν πνπ είλαη εηδηθέο γηα ηελ κεηάδνζε ελέξγεηαο.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢ •Δπίζηρ σπηζιμοποιώνηαρ ηην μονάδα διαθεπμίαρ TRC μποπούμε να μεηπήζοςμε ηιρ θςζιολογικέρ παπαμέηποςρ ηος αζθενή για να πάποςμε κάποια ζηοισεία ανάδπαζηρ (feedback) πος σπηζιμεύοςν για ηην απαιηούμενη ένηαζη ενέπγειαρ, ηιρ πςθμίζειρ καηά ηην θεπαπεία, ηην διαθοπά μεηαξύ ηος ςγιή και ηος παθολογικού ιζηού. •Αςηό είναι πολύ σπήζιμο για ηην αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ κάθε θεπαπείαρ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Δίλαη θνηλό γλσζηό όηη ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο δηαζεξκίαο πξνέξρεηαη από ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αίκαηνο ζηνπο ηζηνύο. •Η ππεξαηκία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θπζηνινγηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ηζηώλ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Η αύμεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο πξνθαιεί θαιύηεξε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ησλ ηζηώλ ππό ζεξαπεία. •Αλ ειέγμνπκε ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε, ε απνηειεζκαηηθόηεηα γίλεηαη πην ζαθήο κε ηελ αλαθνξά πνπ καο δίλεη ε ζπζθεπή γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ αίκαηνο θαη ηελ αληίζηαζε ησλ κπώλ.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Η ειεθηξηθή αληίζηαζε είλαη ε ηθαλόηεηα ελόο ηζηνύ λα ηνλ δηαπεξλά ην ειεθηξηθό ξεύκα. Υακειή αληίζηαζε ζεκαίλεη θαιή αγσγηκόηεηα άξα κεγάιε ηθαλόηεηα ηνπ ηζηνύ λα ηνλ δηαπεξλά ην ξεύκα ελώ ε πςειή αληίζηαζε ελόο ηζηνύ κεηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ηζηνύ λα ηνλ δηαπεξλά ην ξεύκα.


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Η κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο είλαη κηα θαηλνηνκία πνπ καο δίλεη ηελ παξαθάησ δπλαηόηεηα: Απεικόνιζη ηηρ αποπποθούμενηρ ενέπγειαρ καηά ηην διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ


TRC: ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ΢

•Η ζεξκηθή δξάζε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ εθαξκνγή ηεο αληηζηαηηθήο θαη ρσξεηηθήο δηαζεξκίαο, δελ είλαη πάληα ε ίδηα θαη εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 2 ειεθηξνδίσλ, ηηο ειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ηζηνύ, ηεο αγγεηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο έληαζεο ηεο γελλήηξηαο ηεο δηαζεξκίαο ζε Watts. Η ζεξκηθή θαηαλνκή εμαξηάηαη από ηηο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ αλάκεζα ζηα 2 ειεθηξόδηα.


Via De Nicola 4/d, Paderno D. (MI)

Tel. 02-99043903 fax 02.99045149 E-mail: info@elettronicapagani.it url: www.elettronicapagani.com www.roland2.com www.resestivecapacitivediathermy.info

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ TECAR  
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ TECAR  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR

Advertisement