Page 1

Andelskassens

| Nr. 7 • 2010 |

ErhvervsForum Tema i Strategisk styring | Henriette Divert »Det er alfa og omega at være opmærksom på kundens behov«

Mere tid til kerneforretningen

God økonomistyring

2009 blev aktiernes år

Der er mange fordele ved at outsource

Planlægning, styring af ressourcer og likviditet

Andelskassens aktieanbefalinger gav i 2009

virksomhedens opkrævninger.

er afgørnde for succes.

et afkast på 56,1 procent.


Fokus på kernekompetencer

Indhold

Tidens svingende konjunkturer betyder, at det er blevet endnu mere

EFFEKTIV OPKRÆVNING AF KUNDER......................... PBS fortæller om muligheder ved outsourching

aktuelt, at man som virksomhed fokuserer på sine kernekompetencer. Det er vigtigt at finde ud af, hvor man helt præcist har sine forcer – og så bruge tid og ressourcer på at dyrke og udvikle det.

Strategisk styring ..................................................... Strategisk styring er ”sund fornuft på formel”

Det er i høj grad en ledelsesopgave, og derfor er temaet i dette nummer af Erhvervsforum strategisk styring. Du kan få gode råd om – og inspiration til – hvordan du kan være med til at styre din virksomhed

Vi kan lære af de gode virksomheder............ Interview med konsulent Heriette Divert

strategisk, så den gode forretning kommer i fokus. Med andre ord; i dette nummer kan du læse bud på, hvad der kendetegner den gode og værdiskabende virksomhed. Det første nummer af Erhvervsforum udkom i 2006. Der er sket meget i verden siden da, og Erhvervsforum har også været forbi mange

Styr din virksomhed til succes.......................... Deloitte giver gode råd om bl.a. økonomistyring Kunden i fokus gør forskellen......................... Interview med virksomheden Link Solutions

spændende emner. Vi håber selvfølgelig, at du kan lide magasinet og artiklerne giver ny viden – vi vil gerne udvikle magasinet, så det bliver til mest mulig gavn for vores læsere. Så derfor håber vi, at du vil

aktieanbefalinger holdt stik............................... Andelskassens Anbaflingsliste gav flot afkast i 2009

hjælpe os ved at udfylde et kort spørgeskema, hvor du har mulighed for at komme med din personlige mening om Erhvervsforum. Du kan læse mere om undersøgelsen under ”Kort nyt” på side 23 – på

Opforming og avl i verdensklasse.................. Portræt af svineavler Niels Vejrup Pedersen

forhånd tak for hjælpen. God læselyst!

Erhvervsbøger.............................................................. Inspiration og tankevækkende bøger

Inge Rishøj, Erhvervschef

Kort Nyt............................................................................. Nyheder fra vores verden

Andelskassens Erhvervsgruppe

8

12

14

3 5 8 12 14 17 19 22 23

17

Erhvervsforum Ansvarshavende: Inge Rishøj, Andelskassens Erhvervsgruppe, Christoffer Boserup Skov, Andelskassen | Redaktion: Christoffer Boserup Skov, Andelskassen, Mia Krog Pedersen, Andelskassen | Øvrige skribenter: Christian Nielsen, Danske Andelskassers Bank A/S, Anette Edelmann, PBS, Bo Lynggaard, Deloitte | Art Director: Rikke Risager, Andelskassen | Udgiver: Sammenslutningen Danske Andelskasser, Baneskellet 1, Hammershøj, 830 Tjele, Tel: 87 99 30 00, erhverv@dabank.dk | Tryk: Digisource Danmark A/S | Oplag: 10.000 Redaktionen er afsluttet den 26. marts 2010

2

| Erhvervsforum 7/10 |

Forsidefoto: Finn Hageman


Tema | Strategisk styring |

Vi kan lære af de gode virksomheder I tv-programmet ”Kriseknuserne” gik hun tæt på de succesfulde virksomheder i Danmark – hvad gør virksomhederne godt, og hvad kan andre lære af det? Erhvervsforum tog en snak med ledelseskonsulent Henriette Divert og fik masser af gode råd.

Af Christoffer Boserup Skov, Danske Andelskassers Bank Henriette Divert var i efteråret 2009 den ene af

praksis – og det er noget, andre virksomheder

Det er de virksomheder, der ved, hvad kunderne

eksperterne i DR2’s populære erhvervsprogram

kan lære af, fortæller Henriette Divert, der

eller slutbrugeren synes er vigtigt.

”Kriseknuserne”. Gennem otte program-

til daglig er partner og ledelseskonsulent i

mer fulgte Henriette Divert og Mads Øvlisen

konsulenthuset Implement i Hørsholm.

forskellige danske virksomheder, der klarede

Hos Implement betegner de denne kontakt med kunderne som ”kundeintimitet” – og det er

sig godt på trods af den økonomiske krise. I tv-

Og denne systematiske opmærksom på det, der

noget, der gælder i endnu højere grad, når der

udsendelsen var virksomhederne vidt forskellige,

virker, gav en række værdifulde indsigter.

er krise i samfundet.

Tæt på kunderne

- Når det hele strammer til, så bliver det endnu

- Der var en række fællestræk for alle disse

mere essentielt, at du som virksomhed ved,

- Vi lavede ”Kriseknuserne”, fordi det er interes-

virksomheder, som klarede sig godt. Først og

hvad dine kunder synes om dine produkter og

sant at se på, hvad det er, virksomhederne gør

fremmest kan man sige, at de virksomheder, der

ydelser. I programmet så vi, at virksomhederne

godt. Vi ledte efter det, der fungerer og virker i

klarer sig godt, er dem, der er tæt på kunderne.

havde helt styr på, hvad kunderne tillagde værdi.

men der var nogle ting, som de alle gjorde godt og gjorde ens.

8

| Erhvervsforum 7/10 |


Foto: DR Arkiv

Tema | Strategisk styring |

Det er én af opskrifterne på succes. Med andre

finger på pulsen i forhold til, hvor henholdsvis

de succesvirksomheder ikke leder efter fejl hos

ord skal man spørge sig selv; ”Hvad er vigtigt

markedet og kunderne er på vej hen, konstate-

deres medarbejdere, men stoler på deres evner

hos kunden, når de oplever os?”

rer Henriette Divert.

til selv at træffe beslutninger, fortæller Divert.

Virksomheder, der henvender sig til kunden, når

Tillid i stedet for kontrol

At nulfejlskulturen ikke skaber resultater, bekræf-

de har et nyt produkt, kan godt opfattes som

En anden indsigt fra programmet ”Krise-

tes i den store undersøgelse, som Implement

selvfede. I stedet skal man vende perspektivet

knuserne” er, at lederne i de succesfulde

fik foretaget i slutningen af 2009. Her spurgte

og hele tiden have kunden i fokus.

virksomheder har en stor selvindsigt.

de næsten 600 velfungerende europæiske

- Selvindsigt handler både om nærhed og tillid.

virksomheder, hvordan de formår at opnå vækst

- Det bliver helt essentielt at monitorere og

Nærheden har at gøre med, at man har føling

på trods af finanskrisen.

følge med: Hvor bevæger kunderne sig hen?

med, at organisationen kører på skinner internt,

Man skal være opmærksom på selv de mindste

samtidig med, at man ved, hvad der rører sig

- Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der

ændringer hos kunderne, og hele tiden have en

på markedet. Tilliden opstår ved, at lederne i

baserer sig på kontrol, ikke tjener penge. Hvis

| Erhvervsforum 7/10 |

9


Tema | Strategisk styring |

man er i en organisation med tillid, så vil medar-

- Spørgsmålet er så, hvad virksomheden har

Oplagte overordnede emner, som kommer til at

bejderen også handle i situationen og gøre det

gjort for at komme i denne ønskesituation?

præge udviklingen meget fremover, er fx klima,

rigtige. Man skal ikke forfalde til at blive paranoid

Hvad er det, virksomheden har gjort godt i tiden

bæredygtighed og CSR. Det er noget, man som

og indføre mere rapportering. Medarbejderne

op til 2013? spørger Henriette Divert. Pointen

virksomhed skal forholde sig aktivt til; hvilken

skal være i stand til at handle på det, de ser her

med øvelsen er at skabe en intern bevidsthed

betydning har det for vores branche om fem år –

og nu og bevare evnen til at tænkte strategisk –

i virksomheden og få fokus på nogle af de

og hvad bliver værdiskabende for vores kunder?

det opnås ved tillid og ikke ved kontrol.

områder, der skal udvikles og arbejdes med.

At skabe nærhed og tillid i en organisation

- Måske indser man, at man skal udvide

skræver selvfølgelig en indsats fra lederen.

produktpaletten for at nå målet. Eller man skal udvide sit forretningsområde – måske er der

- ”Kriseknuserne” viste også, at det er vigtigt, at

nogle vidensmæssige kompetencer, man skal

man som leder er ægte. Medarbejderne skal

ud at finde for at nå målet, siger Henriette

kunne mærke, hvem lederen er – som leder

Divert.

skal du have hele din person med på arbejde, ellers er det uholdbart. Medarbejderne skal

Det at opstille scenarier er en effektiv og

kunne mærke engagementet og ægtheden,

nem måde at reflektere over sin virksomheds

fortæller Henriette Divert.

muligheder og udfordringer i fremtiden. Og det kommer hurtigt til at handle om, hvilke tenden-

Turen går til Bahamas

ser man tror, præger markedet i fremtiden.

Et arbejdsredskab, som Implement bl.a. bruger, er den såkaldte Bahamas-øvelse. Den går ud

- Det at have en strategi og opstille mål drejer

på, at man skal forestille sig, at man vågner

sig i høj grad også om at have blik for mega-

i år 2013, solen skinner, man sidder på en

trends. Hvad kommer til at betyde noget for

sandstrand og nyder udsigten over det turkis-

vores virksomhed i fremtiden? Hvilke ting bliver

farvede hav med en drink i hånden. Kort sagt;

hele verden præget af om fem år?

alt er godt.

10

| Erhvervsforum 7/10 |

Hvad gør de gode virksomheder? Baseret på hendes erfaringer fra programmet ”Kriseknuserne” og hendes arbejde som konsulent, har Henriette Divert identificeret fire parametre, som kendetegner de succesfulde virksomheder – parametre som bliver endnu vigtigere i krisetider: - Man skal være tæt på kunderne - Der skal være tillid i stedet for kontrol - Man skal have blik for megatrends - Man skal være i besiddelse af klassisk købmandsskab

| Gode råd |


Foto: Finn Hageman

Tema | Strategisk styring |

»Det at have en strategi og opstille mål drejer sig i høj grad også om at have blik for megatrends. Hvad kommer

- De var alle i besiddelse af en sund snusfornuft,

men det bliver tydeligvist forstærket i krisetider.

og hvad man kan kalde klassisk købmandsskab.

Og endvidere er det værd at bemærke, at krisen

Det indebærer bl.a. en benhård opfølgning

også er lig med muligheder. Det kan strategisk

på, hvilke produkter der sælger. En klokkeklar

være interessant fx at se på, hvordan konkurren-

bevidsthed om omkostningsniveauet – på alle

terne har det, og om der er attraktive muligheder

områder. Og endelig indebærer det også, at alle

for opkøb, understreger Henriette Divert.

til at betyde noget for vores

enheder i organisationen skal være adrætte.

virksomhed i fremtiden?«

Denne næse for forretning gælder også på

Implement

det mere sociale plan; for det er vigtigt for en virksomhed at spørge til, hvem der gerne vil

Implement er Danmarks førende konsu-

være i med i virksomhedens netværk.

lenthus med 220 ansatte. Implement har

- Lego har fx en udfordring; de bruger olie til at

kontorer i Danmark, Norge og Sverige – og

fremstille deres klodser – men er det mon en

- Man kan betragte en god virksomhed som

er en del af det europæiske netværk af

holdbar produktion, når vi ser, at der løbende

et slags fællesskab – og her skal man så finde

konsulenthuse, ACE (Allied Consultants

kommer mere og mere fokus på at begrænse

ud af, hvem man gerne vil have med i det

Europe).

vores olieforbrug? Måske skal de til at tænke

fællesskab. Og klargøre hvem, der er potentielle

alternativt, så de i fremtiden ikke står med en

medlemmer af fællesskabet.

produktion, der baserer sig på et forbrug, der

Implement foretog i slutningen af 2009 en undersøgelse, hvor de analyserede

går stik imod alle tidens tendenser, funderer

Krisen er også lig muligheder

600 virksomheder, der klarer sig godt i

Henriette Divert.

Et mantra for Implement er, at man som virksom-

krisen. Du kan få yderligere oplysninger

hed skal rykke helt tæt på sine kunder. De kunder

om undersøgelsen ”Growing Against The

Klassisk købmandsskab

du har, skal du besøge. Dem du har haft, skal du

Market” ved at kontakte Implement via

Ifølge Henriette Divert gav ”Kriseknuserne”

dyrke. Og dem du gerne vil have, skal du kontakte.

www.implement.dk.

somheder, der har succes, er alle i besiddelse af

- Det er alfa og omega at være opmærksom

en næse for godt købmandsskab.

på kundens behov. Det er der ikke noget nyt i,

| Fakta |

udtryk for et andet interessant element; de virk-

| Erhvervsforum 7/10 |

11

De gode virksomheder  

Hvad gør de gode virksomheder godt - og hvad kan andre lære af det?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you