Page 1

Pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan

„Życie Kościoła” Sobotnie Studium Biblijne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego LEKCJA DZIESIĄTA ASBSG-SE-3Q-10-2012 ASBSG-TE-3Q-10-2012

Wydawnictwo Christ Media® NADARZYN 2012 www.christmedia.pl ISBN 978-83-63668-01-3


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

NA PODSTAWIE OPRACOWANIA

Jon Paulien (i inni) TYTUŁ ORYGINAŁU

Adult Sabbath School Bible Study Guide (Standard & Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians TŁUMACZENIE

Walter Kaczorowski TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE BIBLIJNYCH TEKSTÓW ORYGINALNYCH

Adam Gołębiewski KOREKTA

Arkadiusz Piętka REDAKCJA, TYPOGRAFIA I SKŁAD

Arkadiusz Piętka PRZEKŁAD POLSKI ZA ZGODĄ

Seventh-day Adventist Church Office of Adult Bible Study Guide, USA

Na podstawie Przewodnika Szkoły Sobotniej przygotowanego przez Biuro Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako standardowy podręcznik dla wszystkich ogólnoświatowych Szkół Sobotnich Lekcji Biblijnych. Opublikowany tekst odzwierciedla wkład zespołowej pracy specjalnego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów, a zatem nie musi wyłącznie odzwierciedlać intencji autora (-ów). Cytaty biblijne na podstawie przekładów:

Biblii Warszawskiej (BW) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 2004 r., Biblii Tysiąclecia (BT), wyd. V – Wydawnictwo „Pallottinum”: 2005 r., Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) – „Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej: 2001 r., Biblii Gdańskiej (BG) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1989 r. (1632), Septuaginty (LXX), Textus Receptus (TR). Sobotnie Studium Biblijne zawiera uzupełniające materiały do studiowania, zaznaczone przypisami. W opracowaniu wykorzystano program e-Biblia dla cytatów biblijnych oraz grafikę Larsa Justinena. Numerację anglojęzycznych wydań książek Ellen G. White oparto o www.egwwritings.org. Wszelkie uwagi do tego opracowania prosimy zgłaszać pod: lbss@christmedia.pl.

Niniejszy przekład (public domain) można publikować i rozpowszechniać bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła pochodzenia, np. www.christmedia.pl.

Strona |2|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Skróty nazw ksiąg biblijnych Rdz Wj Kpł Lb Pwt Joz Sdz Rt 1 Sm 2 Sm 1 Krl 2 Krl 1 Krn 2 Krn Ezd Ne Est Hi Ps Prz Koh Pnp Iz Jr Lm Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

Księga Rodzaju1 2 Księga Wyjścia 3 Księga Kapłańska 4 Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa5 Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Hioba6 Księga Psalmów Księga Przysłów7 Księga Koheleta (Eklezjastesa)8 Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje9 Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza

1

Także: 1 Księga Mojżeszowa. Także: 2 Księga Mojżeszowa. 3 Także: 3 Księga Mojżeszowa. 4 Także: 4 Księga Mojżeszowa. 5 Także: 5 Księga Mojżeszowa. 6 Także: Księga Joba. 7 Także: Przypowieści Salomona. 8 Także: Księga Kaznodziei Salomona. 9 Także: Treny. 10 Także: List św. Pawła do Galacjan. 11 Także: Objawienie św. Jana. 2

Strona |3|

Mt Mk Łk J Dz Rz 1 Kor 2 Kor Ga Ef Flp Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tm 2 Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Św. Pawła 1 List do Koryntian Św. Pawła 2 List do Koryntian Św. Pawła List do Galatów10 Św. Pawła List do Efezjan Św. Pawła List do Filipian Św. Pawła List do Kolosan Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan Św. Pawła 1 List do Tymoteusza Św. Pawła 2 List do Tymoteusza Św. Pawła List do Tytusa Św. Pawła List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana11


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

SPIS TREŚCI: Skróty nazw ksiąg biblijnych – Proroctw nie lekceważcie Szabatowe popołudnie – Niedziela – Poniedziałek – Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek – Uwagi dla nauczyciela –

dodatek 1 września 2 września 3 września 4 września 5 września 6 września 7 września dodatek

3 4 8 10 13 18 22 25 30 32

Proroctw nie lekceważcie12 W wierszach 19 i 20 mamy paralelizm, którego odpowiednimi elementami są: Duchproroctwo; gasić-lekceważyć. Odpowiadają sobie i pozwalają zrozumieć nauczanie Pawła. Proroctwo jest w takim razie najwyższym wyrazem obecności Ducha Świętego. Znaczenie czasownika gasić pozwala określić sens słowa: lekceważyć (odrzucać z pogardą). Słowo eksoutheneo występuje 8 razy w listach Pawła (Rz 14,3.10; 1 Kor 1,28; 6,4; 16,11; 2 Kor 10,10; Ga 4,14), a jego znaczenie oscyluje między mało cenić i pogardzać, odrzucać z pogardą (por. Dz 4,11). Paralelnie do nacisku położonego na to, aby Ducha nie gasić, można przyjąć, że w tym wypadku chodzi o odrzucenie z pogardą. Być może, chodzi o to, że proroctwo było mniej spektakularne od np. mówienia językami (glosolalii). Tym razem Paweł pisze konkretnie o jednym darze (charyzmacie), a mianowicie o proroctwie, gdy tymczasem w wersecie poprzednim pisał w sposób ogólny, nie dający podstaw do domysłów na temat jego przejawów. Ten dar, znany w Starym Testamencie, zaniknął w ostatnich wiekach przed przyjściem Chrystusa, ale stał się rysem charakterystycznym pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność Ducha Świętego jest znakiem nowych czasów. Jest darem czasów eschatologicznych, które się rozpoczęły. Mimo niepewności można ustalić, w oparciu o pewne informacje szczątkowe, na czym polega dar proroctwa. Chodzi o spontaniczne przemówienie, 12

Rozdział, którego nie ma w oryginalnej wersji podręcznika, został opracowany na podstawie: Michał Bednarz, Nowy Komentarz Biblijny: 1-2 list do Tesaloniczan, Edycja Świętego Pawła, 2005, s. 412-415 (przyp. red.).

Strona |4|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

które jest wygłaszane pod wpływem jakiejś mocy wewnętrznej, względnie zewnętrznej. Gdy zaś chodzi o treść, jego przedmiotem są bardzo różne sprawy. „Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze” (1 Kor 14,3 BT). W 1 Tes Paweł dotyka pobieżnie problemu, który rozwinie szeroko w 1 Kor 1214, gdzie pisze o różnych objawieniach Ducha Świętego w czasie zgromadzeń wspólnotowych. Niektórzy wierzący, natchnieni, mówili jako narzędzia Ducha Świętego: byli to prorocy chrześcijańscy. Proroctwo nie polega natomiast na oświeceniu, dzięki któremu poznaje się przyszłość, lecz jest to dar, który pozwala przeniknąć różne sytuacje i zrozumieć je. Pozwala także zrozumieć ludzkie serca. Wtedy oczywiście także przyszłość staje się jaśniejsza. Oznacza przemówienia pouczające wygłaszane przez tego, kto otrzymał ten charyzmat. Jest to słowo, które buduje Kościół; rozświetla serca i sprawia, że wchodzi w nie światło, a znika ciemność. Dzięki temu może w nich zamieszkać prawda. Paweł uważa, że proroctwo zajmuje pierwsze miejsce wśród charyzmatów. Podkreśla, że korzystanie z niego przyczynia się do moralnego zbudowania całej wspólnoty (1 Kor 14,4) i do umacniania wewnętrznego poszczególnych członków (1 Kor 14,3). Formułuje zasadę, do której winny się stosować wszystkie wspólnoty kościelne: „A dary duchowe proroków [niechaj] zależą od proroków. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju” (1 Kor 14,32-33 BT). Pisze, że Kościół jest zbudowany na fundamencie nie tylko apostołów, lecz także proroków (Ef 2,20). Dlatego kładzie nacisk na obowiązek przyjęcia na serio proroctwa i z tego powodu nie wolno pouczeń z nim związanych odrzucać z pogardą, ale ze względu na źródło trzeba je przyjąć z najwyższą uwagą. Przemówienia pewnych proroków chrześcijańskich mogły jednak niepokoić. Te niepokoje były źródłem zaleceń znajdujących się w wierszach 19-20. Nic natomiast nie wskazuje, że przemówienia prorockie w Tesalonice dotyczyły wydarzeń końcowych i że odrzucanie ich z pogardą, przeciw któremu Paweł występuje, pochodziło z niepewności, jaka panowała w tej dziedzinie. W wierszu 21 następuje pozytywne przeciwstawienie temu, co w dwóch poprzednich wersetach (19-20) było ujęte negatywnie. Słowo wszystko/wszystkiego odnosi się do dwóch, wcześniej wspomnianych przejawów darów duchowych, które usiłuje się zgasić i odrzucić z pogardą. Wynika z tego, że wiersze 19-22 stanowią całość. Jednak niektórzy egzegeci uważają, że apostoł odwołuje się w tym wypadku tylko do daru prorokowania. Badaniu należy poddać ich przemówienia, gdyż tylko je można ocenić ze względu na dobro lub zło. Czasownik badać, sprawdzać, wystawiać na próbę (dokimadzo) występuje w Ps 17,3 czy Za 13,9. W tekstach z Qumran znajduje się myśl o uważnym badaniu ducha tego, kto chce wejść do zgromadzenia i jest to warunek sine qua non, aby zostać przyjętym: „Gdy ktoś wchodzi do przymierza, aby postępować zgodnie z tymi ustawami, zjednoczyć się ze świętym zgromadzeniem, będą badać jego ducha w zrzeszeniu, między sobą, odnośnie do jego pojętności i jego czynów w prawie” (1QS 5, 20-21). Strona |5|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

A dalej: „Każdego z Izraela, ofiarującego się przyłączyć się do rady zrzeszenia, wybada mąż sprawujący urząd przewodniczącego społeczności, odnośnie do jego pojętności i jego czynów” (1QS 6, 13-14). W Nowym Testamencie czasownik ten występuje zasadniczo tylko w listach Pawła i posiada w zasadzie to samo znaczenie, co w Starym Testamencie i judaizmie. Ale Apostoł nieco go ubogaca i w jego pismach posiada następujące znaczenie: zaaprobować, uznać godnym, dobrym, pewnym, zdolnym do czegoś (por. 1 Tes 2,4). Paweł uważa, że badanie-sprawdzanie odgrywa decydującą rolę jako norma fundamentalna sądu moralnego. Odnosi się nie tylko do daru profetycznego i innych darów, ale powinna być stosowana w odniesieniu do wszelkiego działania chrześcijanina. Jednak, aby się tak stało, pierwszym przedmiotem tego badania powinna być wola Boga, do której wszystko musi być odnoszone. Paweł stwierdza: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12,2 BT). Równocześnie apostoł zachęca wierzącego do badania postępowania, aby uświadomić sobie odpowiedzialność za czyny: „Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim” (Ga 6,4 BT). Tylko w następstwie tego podwójnego spojrzenia: jednego skierowanego na Boga, dzięki któremu człowiek uzyska zdolność widzenia po Bożemu, oraz drugiego, skierowanego na siebie, będzie mógł wzrokiem Boga dostrzec w sobie dobro i zło. „A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze” (Flp 1,9-10 BT). Dzięki oceniającemu sądowi sumienia, oświeconemu przez Ducha Świętego, wierzący, mimo słabości, jest w stanie indywidualnie i osobiście rozróżnić dobro i zło w sobie. Może zaś to zostać dokonane w oparciu o kryterium woli Bożej objawionej w orędziu chrześcijańskim, które Paweł oraz inni apostołowie głosili. Każdy chrześcijanin od czasu chrztu posiada Ducha Świętego, który oświeca jego umysł i umożliwia rozróżnienie zła od dobra moralnego (por. Iz 1,16-17). Pomaga odróżnić prawdę od błędu, czyli odkryć wolę Bożą i to, co jest sprawiedliwe w każdej sytuacji. Paweł, zdając sobie sprawę ze spontaniczności darów duchowych we wspólnotach, czuwa równocześnie, aby istniała charyzmatyczna instancja kolektywna, która pozostaje także pod działaniem Ducha Świętego (por. 1 Kor 12,10). Problemem spornym jest jednak, czy wspomniani wcześniej, a kierujący wspólnotami byli już taką zorganizowaną instytucją. Niezależnie od rozwiązania tego problemu, gmina, dzięki działaniu Ducha Świętego, posiadała krytyczną zdolność, aby mogła rozstrzygnąć, co służy jej zbudowaniu i prawdziwie chrześcijańskiemu życiu (por. 1 Kor 14-15; Rz 12,3-6). Już bowiem w okresie Starego Testamentu badanie proroctw stanowiło ważny problem. Adepci na izraelskich proroków szkolili się pod doświadczonym okiem tych, którzy uczyli ich wrażliwości na natchnienia Ducha (por. 1 Sm 19,20). We wczesnochrześcijańskich wspólnotach nie było starszych proroków. Dlatego, jak świadczy 1 Kor 14,29, konieczne było wzajemne rozeznawanie proroctw przez ludzi, którzy posiadali ten dar. Słuchanie i osądzanie przesłania proroków musiało się odbywać podczas publicznych zgromadzeń przez wszystkich, którzy posiadali dar prorokowaStrona |6|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

nia. Paweł zwraca uwagę Tesaloniczanom, że wszystkie zdarzenia i zjawiska, zdające się uchodzić za dzieło Ducha Świętego, należy skrzętnie badać. Nie wszystko, co z pozoru przypomina charyzmat, jest w rzeczywistości nadprzyrodzonym darem. Przyjmować i zachowywać należy tylko to, co przedstawia rzeczywistą, duchową wartość. Trzeba dokonać wyboru między dobrem a złem. Paweł przeciwstawia tutaj dobro złu. Na określenie dobra posługuje się jednak terminem piękny. U niego bowiem piękno jest identyczne z dobrem. Przemawia za tym fakt, iż tutaj apostoł nawiązuje do w. 15 i zamyka myśl, którą tam rozpoczął. Odwołuje się bowiem w tym wypadku do reguły ogólnej albo do czegoś, co jest znane czytelnikom. Przemawiają za tym także inne miejsce z listów Pawła (por. Rz 7,18; 12,9). Niezwykle interesujące są dwa czasowniki: zachowujcie i unikajcie. Jest to temat fundamentalny dla wspólnoty z Qumran, której cechą zasadniczą jest być zgromadzeniem przymierza i zachowywanie prawa Bożego: „To jest reguła dla ludzi zrzeszenia chcących dobrowolnie nawrócić się od wszelkiego zła i trwać we wszystkim, co polecił w swej woli. Winni odłączyć się od zgromadzenia ludzi bezprawia, [...] podążyć [...] za rzeszą ludzi zrzeszenia, którzy trwają w przymierzu” (1QS 5,1-3). Czasownik katecho rzadko pojawia się w Nowym Testamencie (18 razy, w tym 10 razy w listach Pawła). Znaczy: trzymać mocno, strzec (Łk 4,42; Flm 13) i to zarówno w sensie dodatnim (Łk 8,15; 1 Kor 11,2; 15,2; Hbr 3,6.14; 10,23), jak i ujemnym (J 5,4; Rz 1,18; 7,6). Znaczy: posiadać (1 Kor 7,30; 2 Kor 6,10), zajmować miejsce (Mt 21,38; Łk 14,9), powstrzymywać, więzić, przeszkadzać wrogiej sile, aby się nie objawiła, a w kontekście chronologicznym opóźniać. Odnosi się do nauczania (por. 1 Kor 11,2), prawdy (Rz 1,18) lub tradycji (1 Kor 11,2). Odgrywa bardzo ważną rolę w opisie czasów końca z 2 Tes 2,6.

Strona |7|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

LEKCJA 10: 1 września – 7 września*

ŻYCIE KOŚCIOŁA Popołudnie szabatowe

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Tes 5,12-28; Mt 5,43-48; Ga 5,22; Fil 4,4; J 15,4-6 TEKST PAMIĘCIOWY: „Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.” (1 Tes 5,20-21 BW) BT proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. BWP nie lekceważcie sobie daru prorokowania. Wszystko [dokładnie] badajcie, zatrzymując to, co dobre, BG Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. TR13 προφητειας PROROCTW μη NIE εξουθενειτε LEKCEWAŻCIE14 παντα WSZYSTKO δοκιμαζετε DOŚWIADCZAJCIE το καλον DOBRO15 κατεχετε MOCNO TRZYMAJCIE

MYŚL PRZEWODNIA: Paweł przekazuje Tesaloniczanom, zarówno liderom jak i członkom zboru, bardzo praktyczne i duchowe informacje dotyczące tego, jak odnosić się względem siebie.

P

aweł kończy swój pierwszy list do Tesaloniczan kilkunastoma napomnieniami (1 Tes 5,12-22), po czym następuje wieńcząca modlitwa (1 Tes 5,23-27). W tym tygodniu rozpoczynamy studium odnoszące się do trzech napomnień dotyczących postawy lokalnych członków zboru wobec swych przywódców (1 Tes 5,12.13). Po tych napomnieniach następuje sześć nakazów co do tego, jak lokalni liderzy zboru powinni zachowywać się w stosunku do swoich wiernych. Osiem krótkich napomnień możemy prześledzić w kolejnych siedmiu wersetach (1 Tes 5,16-22). Są one zorganizowane w dwóch grupach: trzy napomnienia odnoszą 13

Nowotestamentowy tekst grecki oparto o Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ z 1957 r. z aparatem krytycznym ze szczególnym uwzględnieniem zapisu Textus Receptus (przyp. tłum.). 14 Także: „pogardzajcie, miejcie sobie za nic” (przyp. tłum.). 15 Także: „piękno moralne, cnotę, szlachetność” (przyp. tłum.).

Strona |8|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

się do zachowania pozytywnego wizerunku i postawy chrześcijańskiej (1 Tes 5,1618), a pięć kolejnych, rzuca nowe światło na pojmowanie napomnień z perspektywy głoszonych proroctw (1 Tes 5,19-22). W modlitwie końcowej Paweł podsumowuje główny temat tego listu, mianowicie to, że wierzący w Tesalonice będą nadal wzrastać w świętości, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Innymi słowy, codziennie przygotowują się na powrót Pana. Czy może istnieć przesłanie, które może być bardziej istotne od prawdy na czas obecny? * – Przestudiuj w bieżącym tygodniu wszystkie lekcje, aby przygotować się na szabat, 8 września.

Strona |9|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Niedziela – 2 września

PODPOWIEDŹ DLA ZBORU (1 Tes 5,12.13)

D

wa wiersze z 1 Tes 5,12.13 są trzonem dzisiejszej lekcji i nawiązują do końcowych napomnień ze studium poprzedniego tygodnia: „Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie” (1 Tes 5,11 BW). Praca ta odbywa się w lokalnych zborach, w procesie konsultacji pomiędzy nauczycielem i uczniami. Dzisiejsza lekcja dotyczy tego, jak uczniowie powinni reagować na wysiłki przywódców i nauczycieli. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Przeczytaj 1 Tes 5,12.13. Jaka jest najważniejsza myśl tych wersetów Pawła i jak należy zastosować je w swoim życiu? W jaki sposób można lepiej pracować, wspierać i kochać tych, którzy są „wypełnieni” duchem Pana?16 1 Tes 5,12 BW

A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was; BT Prosimy was, bracia, abyście uznawali [władzę] tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. BWP Prosimy was, bracia, abyście szanowali tych, którzy trudzą się dla was, którzy wam przewodzą i którzy was upominają w imię Pana. BG A prosimy was, bracia! abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was; TR ερωτωμεν PROSIMY δε ZAŚ υμας WAS αδελφοι BRACIA ειδεναι ABYŚCIE NADAL POZNAWALI17 τους κοπιωντας TRUDZĄCYCH SIĘ εν WŚRÓD υμιν WAS και I προισπροισταμενους STOJĄCYCH NA CZELE υμων WAS εν W κυριω PANU και I νουθετουντας PRZEMAWIAJĄCYCH DO ROZUMU18 υμας WAM

16

Ten fragment dotyczy wzajemnych relacji z opiekującymi się zborem. W czasach Tesaloniczan termin „przełożeni” lub „starsi” odnosił się wśród chrześcijan do „patronów będących sponsorami” wierzących i religijnych stowarzyszeń, czyli do tych, którzy otwierali drzwi swoich domów dla Kościoła, by wierzący mogli się w nich gromadzić, oraz wspierali ich finansowo i politycznie w miarę swoich możliwości (np. Jazon – Dz 17,5-9) (przyp. tłum.). 17 Także: „abyście nadal zważali/dostrzegali/patrzyli” (przyp. tłum.). 18 Także: „napominających, ostrzegających”; od „νους” – rozum (przyp. tłum.).

S t r o n a | 10 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Tes 5,13 BW

Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. BT Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. BWP Ze względu na ich pracę okazujcie im szczególną miłość. Między sobą zachowujcie spokój. BG Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. TR και I ηγεισθαι OCENIAJCIE19 αυτους ICH υπερ εκπερισσου PONAD MIARĘ εν W αγαπη MIŁOŚCI δια PRZEZ το εργον DZIEŁA αυτων ICH ειρηνευετε ŻYJCIE W POKOJU εν WŚRÓD εαυτοις SIEBIE

Grecka składnia wyrazów użytych w wersecie 12. wskazuje, że trzy zwroty w drugiej połowie wersetu odnoszą się do tej samej grupy: do lokalnych przywódców wspólnoty w Tesalonice. Paweł wzywa członków miejscowego zboru, aby „poznali” swoich przywódców, czyli zauważali ich działania, szanowali i uznawali ich pracę dla dobra zboru. Charakterystycznym problemem było to, że być może niektórzy w zborze nie respektowali władzy lokalnych liderów zboru. Słowo napominać jest użyte w rozumieniu pouczać, ostrzegać, a nawet Paweł uznaje, że liderzy Kościoła często muszą wykonywać ten rodzaj przywództwa, który nie zawsze jest mile widziany, a mianowicie „zakołatać do rozsądku”. Paweł przyznaje tu, że przywódcy Kościoła często muszą okazywać „twardą miłość swoim współwyznawcom”. Ten rodzaj przywództwa nie zawsze jest mile widziany przez wiernych, jednak Paweł kontynuuje swą myśl dalej w wersecie 13., prosząc członków Kościoła, aby szanowali swoich przywódców, ze względu na zajmowanie się trudnymi zagadnieniami, z którymi mają oni do czynienia podczas swojej służby. Paweł pragnie, aby wszyscy członkowie zboru żyli ze sobą w zgodzie. Język i styl tych poszczególnych wersetów odzwierciedla starożytne sposoby radzenia sobie z ludźmi. Za czasów Pawła, liderzy lokalnych zborów wiedzieli, że realacje międzyludzkie są bardzo delikatnej natury. Zachęcano przywódców, aby dokładnie zdiagnozowali stan swoich wiernych, bedąc wyczulonymi na to, czy i w jaki sposób wyznawca jest otwarty na uwagi, aby móc wybrać właściwy czas i zastosowanie odpowiedniego środka perswazji20. Ale nade wszystko to od przywódców Kościoła oczekuje się, aby dokładnie przebadali swoje serca zanim spróbują napominać innych. Pa19

Także: „uważajcie, uznawajcie, ceńcie” (przyp. tłum.). Wg C.S. Keenera i jego „Komentarza do Nowego Testamentu”, ludzie ci mogli też upominać innych (nie zaś jedynie nauczać). Nie jest to czymś niezwykłym, bowiem jako zamożniejsi członkowie wspólnoty byli też lepiej wykształceni: większość mieszkańców ówczesnego świata była analfabetami. Również łatwiej mogli udzielać napomnień, gdyż mieli czas na studiowanie Pism, bowiem z nich czerpano wiedzę zarówno w synagodze jak i zborze (przyp. tłum.). 20

S t r o n a | 11 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

weł dodaje niezbędne elementy do tej struktury listu: dla chrześcijanina Bóg jest modelem przywództwa, a celem liderów zboru jest takie prowadzenie współwyznawców, aby ich życie było godne akceptacji i posłuszeństwa Bogu21. W niektórych kulturach istnieje skłonność do nieufności wobec przywództwa, a nawet do rywalizowania z nim, natomiast w innych kulturach ludzie ślepo mu się podporządkowują. Jaka jest twoja postawa wobec władzy zboru i jaki ma wpływ na wyznawców w twoim zborze?

21

Zob. 1 Sm 15,22 (przyp. tłum.).

S t r o n a | 12 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Poniedziałek – 3 września

ZAPEWNIENIA DLA ZBORU (1 Tes 5,14.15)

W

wersetach 12. i 13. Paweł zwraca uwagę wierzących na to, w jaki sposób członkowie zboru powinni traktować swoich przywódców. W dzisiejszym fragmencie (1 Tes 5,14.15) Paweł mówi o liderach Kościoła i pokazuje im jak należy traktować tych, którzy są pod ich opieką. Przeczytaj 1 Tes 5,14.15. Jakimi sposobami Paweł napomina przywódców Kościoła wobec tego jak traktują oni swoich wiernych?22 Spójrz na wyjaśnione tu zasady postępowania. Jak możemy zastosować te zasady do siebie pełniąc jakąkolwiek rolę w zborze? W jaki sposób należy stosować te normy w pracy, w domu, podczas zabawy, lub gdziekolwiek jesteśmy? Zobacz także Mt 5,43-48. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1 Tes 5,14 BW

Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. BT Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. BWP Prosimy was też, bracia, abyście zachęcali do pracy opieszałych, dodawali otuchy małodusznym, otaczali opieką słabych, a dla wszystkich byli cierpliwi. BG A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim; TR παρακαλουμεν PROSIMY δε ZAŚ υμας WAS αδελφοι BRACIA νουθετειτε PRZEMAWIAJCIE DO ROZUMU23 τους ατακτους NIE USTAWIONYM W SZYKU BOJOWYM24 παραμυθεισθε POCIESZAJCIE25 τους ολιγοψυχους TRWOŻLIWYCH αντεχεσθε TRZYMAJCIE SIĘ των ασθενων SŁABYCH μακροθυμειτε BĄDŹCIE CIERPLIWYMI προς DLA παντας WSZYSTKICH

22

„Niesforni” z 1 Tes 5,14 to też ludzie leniwi, którzy mogą pracować dla Kościoła, lecz nie chcą tego uczynić (por 1 Tes 4,11; 3,7-8). Słowo „bojaźliwi” lub „małoduszni” oznacza ludzi, którzy sami siebie poniżają, mając o sobie niskie mniemanie (zob. Iz 35,3-4) (przyp. tłum.). 23 Także: „napominajcie, ostrzegajcie”; od „νους” – rozum (przyp. tłum.). 24 Także: „niezdyscyplinowanym, bezładnym”; od „τασσω” – ustawiać w szyku bojowym, na stanowisku, na pozycji (przyp. tłum.). 25 Także: „zachęcajcie” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 13 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Tes 5,15 BW

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. BT Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. BWP Pamiętajcie, żeby nikt nie odpłacał złem za złe starajcie się zawsze świadczyć dobro, nie tylko sobie nawzajem, lecz także wszystkim ludziom. BG Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim. TR ορατε ZWAŻAJCIE μη CZY NIEτις KTOŚ κακον ZŁEM αντι W ZAMIAN ZA κακου ZŁO τινι KOMUŚ αποδω ODPŁACA αλλα ALE παντοτε ZAWSZE το αγαθον (2) DOBRO διωκετε (1) UBIEGAJCIE SIĘ O26 και I εις KU αλληλους JEDNI DRUGIM και I εις KU παντας WSZYSTKIM

Mt 5,43 BW

Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. BT Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. BWP Słyszeliście że powiedziano: Miłuj bliźniego twego a nieprzyjaciela twego miej w nienawiści. BG Słyszeliście, iż rzeczono: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego; TR ηκουσατε USŁYSZELIŚCIE οτι ŻE ερρεθη POWIEDZIANO αγαπησεις BĘDZIESZ MIŁOWAŁ MIŁOŚCIĄ AGAPE τον πλησιον SĄSIADA σου TWOJEGO και I μισησεις BĘDZIESZ NIENAWIDZIŁ τον εχθρον WROGA σου TWOJEGO

Mt 5,44 BW

A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, BT A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, BWP A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. BG Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was; TR εγω JA δε ZAŚ λεγω MÓWIĘ υμιν WAM αγαπατε MIŁUJCIE MIŁOŚCIĄ AGAPE τους εχθρους WROGÓW υμων WASZYCH ευλογειτε BŁOGOSŁAWCIE τους καταρωμενους ZŁORZECZĄCYM υμας WAM καλως DOBRZE ποιειτε CZYŃCIE τους μισουντας NIENAWIDZĄCYM υμας WAS και I προσευχεσθε MÓDLCIE SIĘ υπερ ZA των επηρεαζοντων UBLIŻAJĄCYCH υμας WAM και I διωκοντων ŚCIGAJĄCYCH υμας WAS

Mt 5,45 BW

26

Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Dosłownie: „ścigajcie, gońcie” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 14 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BT

abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. BWP W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych. BG Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe, TR οπως ABYŚCIE γενησθε STALI SIĘ υιοι SYNAMI του πατρος OJCA υμων WASZEG του TEGO εν W ουρανοις NIEBIOSACH οτι PONIEWAŻ τον ηλιον SŁOŃCE αυτου JEGO ανατελλει WSCHODZI επι NA πονηρους ZŁYCH LUDZI και I αγαθους DOBRYCH και I βρεχει ZSYŁA DESZCZ27 επι NA δικαιους SPRAWIEDLIWYCH και I αδικους NIESPRAWIEDLIWYCH

Mt 5,46 BW

Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? BT Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? BWP Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za to nagroda? Czyż nie postępują tak samo nawet celnicy? BG Albowiem jeźli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? azaż i celnicy tego nie czynią? TR εαν JEŚLI γαρ BOWIEM αγαπησητε BĘDZIECIE MIŁOWALI MIŁOŚCIĄ AGAPE τους αγαπωντας MIŁUJĄCYCH MIŁOŚCIĄ AGAPE υμας WAS τινα JAKĄ μισθον ZAPŁATĘ εχετε MACIE ουχι CZY NIE και I οι τελωναι POBORCY PODATKÓW το αυτο TO ποιουσιν CZYNIĄ

Mt 5,47 BW

A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? BT I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? BWP Albo cóż nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet poganie? BG A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? azaż i celnicy tak nie czynią? TR και I εαν JEŚLI ασπασησθε ŚCISKACIE τους αδελφους BRACI υμων WASZYCH μονον JEDYNIE τι CO περισσον PONADTO ποιειτε CZYNICIE ουχι CZY NIE και I οι τελωναι POBORCY PODATKÓW ουτως TAK ποιουσιν CZYNIĄ

Mt 5,48 BW BT BWP BG

27

Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.

Także: „pada deszcz” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 15 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września TR

εσεσθε BĘDZIECIE ουν WIĘC υμεις WY τελειοι DOSKONALI28 ωσπερ JAK ο πατηρ OJCIEC υμων WASZ ο εν W τοις ουρανοις NIEBIOSACH τελειος DOSKONAŁY29 εστιν JEST

Paweł zachęcał liderów w Tesalonice, by mogli „ostrzec tych, którzy są niesforni” (1 Tes 5,14). Byli też tacy nieposłuszni wyznawcy, którzy nie chcieli pracować na swoje utrzymanie, specjalnie sprawiali trudności oraz wymagali bezpośredniej interwencji ze strony przywódców Kościoła. Jednakże Paweł poucza przywódców: „Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich” (1 Tes 5,14 BT). Pod określeniem „bojaźliwi" kryją się ludzie, którzy mają mało pewności siebie lub niskie poczucie własnej wartości. Są niespokojni i martwią się o wiele rzeczy. Takie osoby także są ważne dla Boga, dlatego przywódcy Kościoła powinni zachęcać je do wspólnego zaangażowania. „Słabi”, to ci ludzie, którzy mają ograniczenia moralne i duchowe. Są łatwowierni, łatwo zniechęcają się trudnościami i obawiają się nieznanego. Ich serca mogą podążać za sprawami Bożymi, ale brakuje im wiedzy i martwią się przykrymi doświadczeniami z przeszłości. Oni to właśnie potrzebują pomocy, aby przetrwać w Bożym duchu. Paweł wpływa na przywódców zboru, by byli cierpliwi wobec wszystkich. Pierwsze trzy porady z wersetu 14. dotyczą spełnienia różnych warunków, ale szczególną uwagę należy zwrócić na wielkoduszność, która zawsze się sprawdza w posłudze duszpasterskiej. W wersecie 15. Paweł prawdopodobnie nadal ma na myśli liderów zboru. Ilekroć wychowawcy zboru są atakowani przez tych, którzy nie doceniają ich napomnień, mogą ulec pokusie odwetu. Ale kiedy przywódcy zboru decydują się na porachunki z wiernymi, to pokazują jedynie, że ich przywództwo nie wynikało z ducha Chrystusowego30. Dla tych, którzy przewodzą zborowi, najważniejszą i głośno brzmiącą w ich umysłach zasadą powinno być wynoszenie dobra innych wiernych ponad własne. Wersety 12-15 zakładają, że w Kościele będą mentorzy31, jak również uczniowie, a istotnym w tych wzajemnych kontaktach będzie to, aby było między nimi dużo wzajemnego szacunku i cierpliwości (wielkoduszności). Równie ważnym jest, aby nie 28

O zwierzętach ofiarnych: „nieskazitelni, nienaruszeni, cali, nie mający wady” (przyp. tłum.). O zwierzętach ofiarnych: „nieskazitelny, nienaruszony, cały, nie mający wady” (przyp. tłum.). 30 Zob. Mt 5,39 (przyp. tłum.). 31 Angielskie słowo mentor odzwierciedla pojęcie opiekuna grupy, napominającego, nauczyciela bądź przywódcy (przyp. tłum.). 29

S t r o n a | 16 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

zapominać, co jest napisane w 1 Tes 5,11 BW: „Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie”. Duszpasterstwo działa często w obie strony. Zdarza się, że może zaistnieć potrzeba, aby duszpasterzy naszego zboru skierować na właściwą Bożą ścieżkę – aby stali się uczniami. 

 

Jeśli 1 Tes 5,12-15 Paweł naucza wzajemnego szacunku oraz stosuje porady względem przełożonych zborów, aby zastosować się do zaleceń „miłości bliźniego” – nawet za cenę własnego dobra. Dlaczego tak trudno jest nam napomnieć przełożonych zboru? Dlaczego obawiamy się ich represji, choć należy zwrócić im uwagę?32 Czy doświadczyłeś represji lub złego traktowania ze strony tych, którzy sprawują opiekę nad zborem?33 Jak uważasz, w jaki sposób problem odstępstwa przełożonych zboru od podanych przez Pawła zasad powinien być rozwiązany w zborze i w Kościele?34

32

Zob. Ef 6,4 (przyp. tłum.). Pytanie zostało dodane (przyp. tłum.). 34 Pytanie zostało dodane (przyp. tłum.). 33

S t r o n a | 17 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Wtorek – 4 września

POZYTYWNE POSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIE (1 Tes 5,16-18)

W

edług 1 Tes 5,12-15, chrześcijanie muszą się nauczyć jak akceptować konstruktywną krytykę i jak kierować ją pod adresem innych. To będzie możliwe tylko w kontekście dobrych i braterskich relacji. Najważniejsze, że każdy chrześcijanin powinien ponosić odpowiedzialność przed innymi i musi być gotowy na przywoływanie do odpowiedzialności. Zbór będzie wzrastał, kiedy wraz za napomnieniami i zachętą pojawią się również wspólne modlitwy oddziaływujące na każdego wyznawcę zboru. Przeczytaj 1 Tes 5,16-18. Jakie trzy elementy wobec każdego wierzącego wymieniał Paweł jako Bożą wolę? Dlaczego każdy z nich tak ważny? Zobacz także: Ga 5,22 i Flp 4,4. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1 Tes 5,16 BW BT BWP BG TR

Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie, Bądźcie zawsze radośni, Zawsze się radujcie. παντοτε ZAWSZE χαιρετε CIESZCIE SIĘ

1 Tes 5,17 BW BT BWP BG TR

Bez przystanku się módlcie. nieustannie się módlcie. módlcie się nieustannie Bez przestanku się módlcie. αδιαλειπτως NIEUSTANNIE προσευχεσθε MÓLCIE SIĘ

1 Tes 5,18 BW BT

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

S t r o n a | 18 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BWP i za wszystko dziękujcie [Bogu], gdyż taka jest Jego wola względem was, którzy stanowicie jedno z Jezusem Chrystusem. BG Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam. TR εν WE παντι WSZYSTKIM ευχαριστειτε DZIĘKUJCIE τουτο TO γαρ BOWIEM θελημα WOLA θεου BOGA εν W χριστω NAMASZCZONYM ιησου JEZUSIE εις DLA35 υμας WAS

Ga 5,22 BW

Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, BT Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, BWP Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, BG Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. TR ο δε ZAŚ καρπος OWOCEM του πνευματος DUCHA εστιν JEST αγαπη MIŁOŚĆ AGAPE χαρα RADOŚĆ ειρηνη POKÓJ μακροθυμια CIERPLIWOŚĆ χρηστοτης36 ŻYCZLIWOŚĆ37 αγαθωσυνη DOBROĆ πιστις WIARA

Flp 4,4 BW BT BWP BG TR

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się. χαιρετε CIESZCIE SIĘ εν W κυριω PANU παντοτε ZAWSZE παλιν PONOWNIE ερω POWIEM χαιρετε CIESZCIE SIĘ

Glenn Coon, znany adwentystyczny pastor, lubił głosić, że istnieje znacznie więcej przykazań w Biblii by się radować, niż tych względem zachowywania szabatu. Jednak rzadko kiedy dajemy upust radości na jaką zasługuje dana chwila. Radosne życie jest jednym z owoców Ducha Świętego (Ga 5,22; patrz również: Flp 4,4.). Napełnieni duchem mamy wręcz większą możliwość, aby nawet w cierpieniu odczuwać radość (1 Tes 1,6). 1 Tes 1,6 BW

A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego, BT A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, BWP A wy, za naszym przykładem, staliście się naśladowcami Pana, bo przyjęliście słowo [Boże] pośród wielu ucisków, z radością, która pochodzi od Ducha Świętego.

35

Także: „względem” (przyp. tłum.). Pochodzi od „χρηστος” (wym. christos) – dobry, uczciwy, życzliwy. Nie mylić z „χριστος” (wym. christos) – namaszczony, pomazany (przyp. tłum.). 37 Także: „uprzejmość, łagodność, życzliwość, łaskawość, prostoduszność” (przyp. tłum.). 36

S t r o n a | 19 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BG TR

A wyście się naśladowcami naszymi i Pańskimi stali, przyjąwszy słowo we wszelkiem uciśnieniu z radością Ducha Świętego, και I υμεις WY μιμηται NAŚLADOWCAMI ημων NASZYMI εγενηθητε STALIŚCIE SIĘ και I του κυριου PANA38 δεξαμενοι PRZYJĄWSZY τον λογον SŁOWO εν W θλιψει UCISKU39 πολλη WIELKIM μετα Z χαρας RADOŚCIĄ πνευματος DUCHA αγιου ŚWIĘTEGO

Paweł na pewno był przykładem tego, co to znaczy modlić się nieustannie. 1 List do Tesaloniczan jest wręcz przesycony modlitwą. Jak czytamy, Paweł zaprasza czytelników swego listu, aby brali z niego przykład i modlili się nieustannie. Wdzięczność jest kolejną pozytywną postawą chrześcijańską, jaką Paweł wyjaśniał w swoich listach (1 Tes 1,2; 2 Tes 1,3). Korzeniem pogańskiego zepsucia był brak wdzięczności wobec Boga (Rz 1,21). Według Thomasa Erskine40 „w Nowym Testamencie religia jest łaską, a etyka jest wdzięcznością”41. Interesująca jest również informacja, że greckie słowa „radować” i „bądźcie wdzięczni” (dziękujcie) mają te same korzenie. Kluczem do stałej duchowej radości życia jest praktyka pobożnej wdzięczności wobec Boga. 1 Tes 1,2 BW

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, BT Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, BWP Nie przestajemy dziękować Bogu za was, pamiętając ciągle w naszych modlitwach BG Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych, TR ευχαριστουμεν DZIĘKUJEMY τω θεω BOGU παντοτε ZAWSZE περι ZA παντων WSZYSTKICH υμων WAS μνειαν PAMIĘĆ O42 υμων WAS ποιουμενοι επι PRZEBYWAJĄC NA43 των προσευχων MODLITWACH ημων NASZYCH

2 Tes 1,3 BW

Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich, BT Bracia, zawsze winniśmy Bogu za was dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was się pomnaża, BWP Bracia, powinniśmy nieustannie dziękować Bogu za was, gdyż jest to ze wszech miar słuszne. Wasza wiara bowiem staje się coraz silniejsza, a miłość jednych ku drugim obfituje tak bardzo,

38

Jest to kontynuacja myśli: „μιμηται NAŚLADOWCAMI” (przyp. tłum.). Także: „utrapieniu” (przyp. tłum.). 40 Thomas Erskine, pierwszy baron Erskine (1750-1823), brytyjski arystokrata, prawnik i polityk. Znany z błyskotliwej kariery politycznej, prawniczej i znakomitych mów obrończych, które często doprowadzały do uniewinnienia oskarżonych (przyp. tłum.; źródło: Wikipedia). 41 Cytat za: F.F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, Paternoster Press, 1977, s. 19. 42 W rozumieniu: „pamiętając o” (przyp. tłum.). 43 Dosłownie: „czyniąc sobie w” (przyp. tłum.). 39

S t r o n a | 20 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BG

TR

Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia! tak jako się godzi, iż bardzo rośnie wiara wasza i pomnaża się miłość każdego z was, jednych przeciwko drugim, ευχαριστειν DZIĘKOWAĆ οφειλομεν POWINNIŚMY44 τω θεω BOGU παντοτε ZAWSZE περι ZA υμων WAS αδελφοι BRACIA καθως JAK αξιον GODNE εστιν JEST οτι PONIEWAŻ υπεραυξανει NIEZMIERNIE ROZWIJA SIĘ η πιστις WIARA υμων WASZA και I πλεοναζει PRZYCZYNIA SIĘ DO WZROSTU η αγαπη MIŁOŚĆ ενος JEDNEGO εκαστου KAŻDEGO παντων Z WSZYSTKICH υμων WAS εις KU αλληλους JEDNI DRUGIM

Rz 1,21 BW

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. BT ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. BWP Choć bowiem poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz w swych pomysłach utracili wszelkie rozeznanie, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach. BG Przeto iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich; TR διοτι DLATEGO γνοντες POZNAWSZY τον θεον BOGA ουχ NIE ως JAK θεον BOGA εδοξασαν CHWALILI η LUB ευχαριστησαν PODZIĘKOWALI αλλ ALE εματαιωθησαν ZGŁUPIELI εν W τοις διαλογισμοις ROZWAŻANIACH45 αυτων ICH46 και I εσκοτισθη OŚLEPŁO47 η ασυνετος NIEROZUMNE αυτων ICH καρδια SERCE

Otwórz oczy. Dary Boże są wokół nas, a my po prostu zapominamy Mu za nie podziękować, ponieważ często jesteśmy za bardzo skupieni na różnych trudach i zmaganiach na polu zawodowym jak i czasami rodzinnym. Gdybyśmy z każdym dniem pielęgnowali postawę wdzięczności wobec Boga, chodzilibyśmy z Nim znacznie bliżej i nasze życie wypełnione byłoby radością. Sporządź listę dziesięciu powodów, za które jesteś wdzięczny Bogu. Bądź bardzo konkretny. Następnie wznoś do Boga modlitwy w kolejnych sprawach z tej listy. Zwróć uwagę na zmiany, jakie zajdą w twojej postawie i ustalonych priorytetach, a które wprowadzisz w życie po takiej modlitwie. Ta praktyka pomoże ci zrozumieć, jak istotna jest nasza wdzięczność w doświadczeniu z Bogiem.

44

Także: „jesteśmy zobowiązani” (przyp. tłum.). Także: „rozmowach, dyskusjach” (przyp. tłum.). 46 Także: „swoich” (przyp. tłum.). 47 Także: „znalazło się w ciemności” (przyp. tłum.). 45

S t r o n a | 21 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Środa – 5 września

PRZYNALEŻĄC DO „NOWEGO ŚWIATŁA” (1 Tes 5,19-22)

„D

ucha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie” (1 Tes 5,19-22 BW). O czym Paweł tutaj nam mówi? Jak te słowa mają być zastosowane w naszym życiu? Jakiej „formy zła” musisz unikać przez swe starania w twojej szczególnej sytuacji? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1 Tes 5,19 BW BT BWP BG TR

Ducha nie gaście. Ducha nie gaście, Nie utrudniajcie działania Duchowi [Świętemu], Ducha nie zagaszajcie. το πνευμα DUCHA μη NIE σβεννυτε UCISZAJCIE48

1 Tes 5,20 BW BT BWP BG TR

Proroctw nie lekceważcie. proroctwa nie lekceważcie. nie lekceważcie sobie daru prorokowania. Proroctw nie lekceważcie. προφητειας PROROCTW μη NIE εξουθενειτε LEKCEWAŻCIE49

1 Tes 5,21 BW BT BWP BG TR

Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Wszystko [dokładnie] badajcie, zatrzymując to, co dobre, Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. παντα WSZYSTKO δοκιμαζετε DOŚWIADCZAJCIE το καλον DOBRO50 κατεχετε MOCNO TRZYMAJCIE

48

Dosłownie: „gaście” (przyp. tłum.). Także: „pogardzajcie, miejcie sobie za nic” (przyp. tłum.). 50 Także: „piękno moralne, cnotę, szlachetność” (przyp. tłum.). 49

S t r o n a | 22 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Tes 5,22 BW BT BWP BG TR

Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła. Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie. απο OD παντος WSZELKIEJ ειδους POSTACI πονηρου NIEGODZIWOŚCI51 απεχεσθε TRZYMAJCIE SIĘ Z DALEKA

Paweł W 1 Tes 5,12-15 Paweł napominał zbór. W wierszach 19-22 kieruje kolejne upomnienie dotyczące daru proroctwa. Dwa negatywne wyrażenia, którymi rozpoczyna się ta część, są opisane ze stałym naciskiem: „Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie” (1 Tes 5,19-20). W zasadzie apostoł mówi Tesaloniczanom, aby wstrzymali się od tego, co stale czynią w swoim życiu. Choć nie wiemy, do jakiego konkretnego zagadnienia Paweł nawiązywał, to wydaje się, że mówił im, aby byli otwarci na więcej światła, podczas gdy w tym samym czasie mówi im także, aby te nowe myśli i przepowiednie poddawać próbie, aby upewnić się, iż rzeczywiście mają w sobie światło (2 Kor 11,14). 2 Kor 11,14 BW BT BWP BG TR

I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości. και I ου NIE θαυμαστον JEST RZECZĄ DZIWNĄ, ŻE αυτος SAM γαρ BOWIEM ο σατανας SZATAN μετασχηματιζεται PRZEOBRAŻA SIĘ εις W αγγελον POSŁAŃCA52 φωτος ŚWIATŁA

Istnieją różne sposoby, aby podważać dar proroctwa. Jednym z nich jest „gaszenie Ducha”. Czynimy tak, gdy ignorujemy lub odrzucamy głos prawdziwego proroka. Spójrzmy na opozycję jaka istnieje wobec daru proroctwa udzielonego Ellen G. White w naszych własnych szeregach. Drugim sposobem podważania daru proroctwa jest przyjęcie go, ale potem błędna jego interpretacja i stosowanie inaczej od zamierzonego celu. Możemy przyjąć ten proroczy przekaz z otwartym umysłem, ale później niewłaściwie zastosować to przesłanie. To jest to, o czym my, jako adwentyści, często zapominamy. Otrzymaliśmy wspaniały dar, ale nie powinniśmy podważać tego daru przez niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, co się często zdarza.

51 52

Także: „czynu podłego/łajdackiego/niegodziwego, złego człowieka” (przyp. tłum.). Także: „anioła” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 23 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Trzecim sposobem podważania daru proroctwa jest przypisywanie proroczego autorytetu instytucjom i osobom, a nawet przesłaniom, które w darze od Boga nie otrzymały takiego światła. Kościół musi być nieustannie czujny, badając wszystko, aby uzyskać pewność, że prorocze przesłanie buduje Kościół. Jaki był wpływ proroczej służby Ellen G. White53 na twoje życie? Przedstaw w szabat swoją odpowiedź w klasie.

53

Ellen G. White nigdy nie podawała się za proroka, choć pod tym względem spełniała wytyczne biblijne (zob. Herbert E. Douglass, Posłaniec Pana, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 2010, s. 26-42). Prosiła, aby określać ją raczej mianem „posłanej od Pana” (zob. Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 2009, t. I, s. 32). W późniejszych czasach jej posługa została wypaczona przez niektórych adwentystów, którzy zaczęli przypisywać jej literaturze znaczenie bliskie Biblii, a co ma miejsce niekiedy i dziś, narażając społeczność Kościoła na niezrozumienie w kręgach chrześcijan. W czasach jej współczesnych, Ellen G. White ostro się temu sprzeciwiała, podając jednocześnie, iż jest jedynie „mniejszym światłem” prowadzącym do „większego światła”, czyli Biblii (przyp. red.).

S t r o n a | 24 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Czwartek – 6 września

ŚWIĘTOŚĆ W CZASACH KOŃCA (1 Tes 5,23-28)

P

rzeczytaj 1 Tes 5,23-24. Co to znaczy być „w zupełności poświęconym i zachowanym bez nagany” na przyjście Pana? Czy nie powinniśmy być takimi już w tej chwili?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 Tes 5,23 BW

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. BT Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. BWP A Bóg, Dawca pokoju, niech ześle na was pełnię świętości, tak aby całe wasze jestestwo z duchem, duszą i ciałem było bez zarzutu, gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus. BG A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane. TR αυτος SAM δε ZAŚ ο θεος BÓG της ειρηνης POKOJU αγιασαι NIECH POŚWIĘCI υμας WAS ολοτελεις DOSKONAŁYCH και I ολοκληρον CAŁKOWITY54 υμων WASZ το πνευμα DUCH και I η ψυχη DUSZA και I το σωμα CIAŁO αμεμπτως NIENAGANNIE εν W τη παρουσια PRZYBYCIU του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO τηρηθειη NIECH ZOSTANĄ ZACHOWANE55

1 Tes 5,24 BW Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. BT Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. BWP Ten, który was powołał [do świętości], wierny jest; doprowadzi więc swoje dzieło do końca. BG Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni, TR πιστος WIERNY56 ο καλων POWOŁUJĄCY υμας WAS ος KTÓRY και I ποιησει UCZYNI

54

Także: „zupełny, nienaruszony” (przyp. tłum.). Także: „niech zostaną pilnowane” (przyp. tłum.). 56 Także: „godny zaufania, wiarygodny” (przyp. tłum.). 55

S t r o n a | 25 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Tes 5,25 BW BT BWP BG TR

Bracia, módlcie się za nas. Bracia, módlcie się także i za nas. Bracia, módlcie się także i za nas. Bracia! módlcie się za nami. αδελφοι BRACIA προσευχεσθε MÓDLCIE SIĘ περι ZA ημων NAS

1 Tes 5,26 BW BT BWP BG TR

Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętego pokoju. Pozdrówcie braci wszystkich z pocałowaniem świętem. ασπασασθε UŚCISKAJCIE τους αδελφους BRACI παντας WSZYSTKICH εν W φιληματι POCAŁUNKU αγιω ŚWIĘTYM

1 Tes 5,27 BW Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. BT Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom., BWP Proszę was bardzo, w imię samego Pana, aby list ten był odczytany wszystkim braciom. BG Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym. TR ορκιζω ZAKLINAM υμας WAS τον κυριον NA (IMIĘ) PANA αναγνωσθηναι ABY ZOSTAŁ PRZECZYTANY την επιστολην LIST πασιν WSZYSTKIM τοις αγιοις ŚWIĘTYM αδελφοις BRACIOM

1 Tes 5,28 BW BT BWP BG TR

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [niech będzie] z wami! Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami. Amen. η χαρις ŁASKA του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO μεθ WRAZ Z υμων WAMI αμην AMEN57

W dzisiejszym fragmencie Paweł wraca do języka modlitwy. Jego styl jest podobny do tego z 1 Tes 3,11-13. Główny temat jest również podobny: być nienagannym w świętości podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł przechodzi od tego, co teraz Tesaloniczanie mają czynić (1 Tes 5,12-22), do stanu, kiedy Bóg dokona w nas „uświęcenia” podczas drugiego przyjścia Pana. 1 Tes 3,11 BW BT 57

A sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus, niechaj utoruje naszą drogę do was! Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus!

Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 26 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BWP Obyż drogę do was utorował nam sam Bóg Ojciec nasz i Pan nasz Jezus! BG Lecz sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus Chrystus, niech wyprostuje drogę naszę do was; TR αυτος SAM δε ZAŚ ο θεος BÓG και I πατηρ OJCIEC ημων NASZ και I ο κυριος PAN ημων NASZ ιησους JEZUS χριστος NAMASZCZONY κατευθυναι OBY WYPROSTOWAŁ58 την οδον DROGĘ ημων NASZĄ προς DO υμας WAS

1 Tes 3,12 BW

Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy, BT A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; BWP Pan niech też sprawia, aby było was coraz więcej, aby miłość – ta wasza wzajemna i miłość do wszystkich ludzi – stawała się coraz większa i aby była wreszcie taka jak nasza miłość do was; BG A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam, TR υμας WAS δε ZAŚ ο κυριος PAN πλεονασαι OBY POWIĘKSZYŁ59 και I περισσευσαι OBY PRZEDŁUŻYŁ60 τη αγαπη MIŁOŚCIĄ61 εις KU αλληλους JEDNI DRUGIM και I εις KU παντας WSZYSTKIM καθαπερ TAK JAK και I ημεις MY εις KU υμας WAM

1 Tes 3,13 BW

Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi. BT aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. BWP aby umacniały się coraz bardziej wasze serca, iżbyście byli doskonali i bez zarzutu wobec Boga Ojca naszego w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi, którzy do Niego należą. BG Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego. TR εις KU το στηριξαι WZMOCNIENIU62 υμων WASZYCH τας καρδιας SERC αμεμπτους NIENAGANNYCH εν W αγιωσυνη ŚWIĘTOŚCI εμπροσθεν PRZED του θεου BOGIEM και I πατρος OJCEM ημων NASZYM εν W τη παρουσια PRZYBYCIU του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO μετα Z παντων WSZYSTKIMI των αγιων ŚWIĘTYMI αυτου JEGO

Wierzący często nie zgadzali się co do tego, co ten tekst mówi o naturze człowieka i rodzaju znaku jakiego mogą się spodziewać, gdy Jezus przyjdzie. W naszym krótkim studium tego fragmentu skupimy się na tym, co może być prosto wyjaśnione.

58

Także: „oby pokierował/poprowadził” (przyp. tłum.). Także: „oby zaś Pan przyczynił się do wzrostu waszego” (przyp. tłum.). 60 Także: „oby dał w obfitości” (przyp. tłum.). 61 Zastosowano tu tzw. dativus modi. Dosłownie: „miłości” (przyp. tłum.). 62 Dosłownie: „wzmocnić” (przyp. tłum.). 59

S t r o n a | 27 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Paweł mówi, że to, co Bóg czyni w wierzących, jest rozszerzeniem Jego świętości na całą naszą osobę. Każda część życia wierzącego ma być dotknięta Bożym uświęceniem w oczekiwaniu na powrót Zbawiciela. Mówiąc o „duchu, duszy i ciele”, Paweł nie próbował określić naukowo i precyzyjnie różnych warstw istoty ludzkiej (według biblijnej koncepcji umysł i ciało stanowią jednolitą całość, a nie części, które istnieją odrębnie). Apostołowi chodziło raczej o to, że każda część naszego ciała i umysłu ma być poddana i ofiarowana Bogu. Bóg ma panować nad nami i mieć pełną kontrolę nad naszymi myślami, uczuciami i czynami. Modlitwa Pawła rozpoczyna się od chwili obecnej i biegnie do czasu powtórnego przyjścia Jezusa. Wierzący mają być zachowani w czystości ducha, bez jakiejkolwiek winy, aż do czasu powrotu Pana. Paweł zanosi modlitwę, aby nasze ciało i umysł w pełni oddało się Bogu, i aby taki stan utrzymał się aż do końca. Według tego listu, Tesaloniczanie byli dalecy od doskonałości, ale to, co już posiadali, było warte zachowania aż Jezus powróci. Pomijając inne sprawy jako mniej istotne, Paweł modlił się za nich, aby nadal wzrastali w łasce Bożej przez stały związek z Jezusem (zob. także: J 15,4-6). J 15,4 BW

Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. BT Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. BWP Wytrwajcie tedy we Mnie do końca, to i Ja będę trwał w was. Jak latorośl nie wszczepiona w winny krzew nie może sama przynosić owocu, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. BG Mieszkajcież we mnie, a ja w was; jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeźli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy, jeźli we mnie mieszkać nie będziecie. TR μεινατε POZOSTAŃCIE63 εν WE εμοι MNIE καγω I JA εν W υμιν WAS καθως JAK το κλημα PĘD WINOROŚLI ου NIE δυναται MOŻE καρπον OWOCU φερειν RODZIĆ64 αφ OD εαυτου SIEBIE εαν JEŚLI μη NIE μεινη BĘDZIE POZOSTAWAĆ65 εν W τη αμπελω WINOROŚLI ουτως TAK ουδε ANI υμεις WY εαν JEŚLI μη NIE εν WE εμοι MNIE μεινητε POZOSTANIECIE66

J 15,5 BW

BT

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

63

Także: „trwajcie” (przyp. tłum.). Także: „(przy)nieść” (przyp. tłum.). 65 Także: „trwać” (przyp. tłum.). 66 Także: „trwać będziecie” (przyp. tłum.). 64

S t r o n a | 28 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BWP Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Beze Mnie zaś nic nie możecie uczynić. BG Jam jest winna macica, a wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. TR εγω JA ειμι JESTEM η αμπελος WINOROŚL υμεις WY τα κληματα PĘDY WINOROŚLI ο μενων POZOSTAJĄCY67 εν WE εμοι MNIE καγω I JA εν W αυτω NIM ουτος TEN φερει RODZI68 καρπον OWOC πολυν WIELKI69 οτι PONIEWAŻ χωρις BEZE εμου MNIE ου NIE δυνασθε MOŻECIE ποιειν UCZYNIĆ ουδεν NIC

J 15,6 BW

Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. BT Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. BWP Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Zbiera się ją i wrzuca do ognia, na spalenie. BG Jeźliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie; i zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje. TR εαν JEŚLI μη NIE τις KTOŚ μεινη POZOSTANIE70 εν WE εμοι MNIE εβληθη ZOSTANIE WYRZUCONY εξω NA ZEWNĄTRZ ως JAK το κλημα PĘD WINOROŚLI71 και I εξηρανθη USECHŁ και I συναγουσιν GROMADZĄ αυτα JE και I εις DO πυρ OGNIA βαλλουσιν WRZUCAJĄ και I καιεται PALI SIĘ

W jaki sposób możesz i powinieneś przygotowywać się każdego dnia na powrót Pana?

67

Także: „trwający” (przyp. tłum.). Także: „przynosi, niesie” (przyp. tłum.). 69 Także: „liczny” (przyp. tłum.). 70 Także: „trwać będzie” (przyp. tłum.). 71 Także: „gałąź” (przyp. tłum.). 68

S t r o n a | 29 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Piątek – 7 września

DO DALSZEGO STUDIUM

„J

ezus wnosił do swojej pracy pogodę i takt. Przeniesienie religii Biblii do życia domowego i do warsztatu pracy wymaga wiele cierpliwości i duchowości; chodzi przecież o to, aby wytrzymać napięcie przyziemnych spraw, a jednak wzrok mieć skupiony wyłącznie na chwale Boga. To właśnie w tych sprawach pomagał Chrystus. Nigdy nie był tak zajęty staraniem o doczesność, aby nie mieć czasu na refleksję nad sprawami niebiańskimi. Często wyrażał wdzięczność swojego serca, śpiewając psalmy i duchowe pieśni. Mieszkańcy Nazaretu nieraz słyszeli Jego głos, kiedy chwalił Boga i dziękował Mu. Śpiewając, podtrzymywał kontakt z niebem, i kiedy Jego towarzysze narzekali na zmęczenie pracą, rozweselała ich słodka melodia płynąca z Jego ust. Wydawało się, że chwaląc Boga, odpędza złych aniołów, i jak kadzidło, napełnia otoczenie pięknym zapachem. Myśli Jego słuchaczy odrywały się od ziemskiej tułaczki i przenosiły do niebiańskiego domu.”72 „Nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy jak gotowość wdzięczności. Naszym obowiązkiem jest sprzeciwiać się depresji i niezadowoleniu, tak jak obowiązkiem jest modlić się”.73

Pytania: 1. W klasie omów swoje odpowiedzi na ostatnie pytanie ze środowej części lekcji. Spójrz na to w dwojaki sposób: jaki wpływ wywarła Ellen G. White na cały nasz Kościół, i jaki jej służba wpłynęła na twoje życie jako jednostki? 2. Zastanów się nad tym, jak w naszej kulturze postawa wobec władzy państwowej wpływa na nasz stosunek do władzy w Kościele. Czy kultura, w której żyjemy, zachęca nas do lekceważenia władzy, czy może odnosimy się do niej ze zbyt wielkim szacunkiem? Jak znaleźć w tym właściwy balans? 3. Jak twój zbór może pełnić lepszą opiekę duszpasterską nad rozwojem nowych wyznawców? Jakiego rodzaju przeszkolenie duchowe jest potrzebne do pełnienia roli przywódczej?

72

Ellen G. White, Pragnienie Wieków, Wydawnictwo „Christ Media”, 2012 (DA 73.3); patrz: Życie Jezusa, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 2008, wyd. XIV, s. 45. 73 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, s. 177, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 1997, s. 177 (MH 251.3).

S t r o n a | 30 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Podsumowanie: W 1 Tes 5,12-27 Paweł porusza różne problemy, ale najbardziej koncentruje się na duchowej jakości życia zboru. Wierzący na poziomie zboru mają się wzajemnie pouczać, a zarazem być radosnymi i wdzięcznymi członkami wspólnoty. Powinni także być otwarci na nowe prawdy, szczególnie prawdę proroczą, ale jednocześnie ostrożni i rozważni w ocenie nowych poglądów. Przede wszystkim, Paweł wzywa wierzących do całkowitego poddania się Bogu w każdej dziedzinie osobistego życia, w oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa.

S t r o n a | 31 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Uwagi dla nauczyciela74

LEKCJA W SKRÓCIE Kluczowy tekst: 1 Tes 5,12-2875 Student powinien: Wiedzieć: Doznać refleksji na temat znaczenia roli, jaką liderzy i zwykli wyznawcy okazują w życiu i pomyślności społeczności wierzących. Doświadczyć: Pragnienia, aby w jego lub jej Kościele, liderzy i członkowie współpracowali i przebywali razem w harmonii. Wykonać: Postarać się pokazywać pozytywną stronę swojej osoby i mieć kojący wpływ na innych. Schemat nauczania: I. WIEM: Potrzebni są dobrzy przywódcy i zaangażowani wyznawcy A. Boże dzieło zawsze rozwijało się pod opieką dobrych duchowych przywódców. Jakie cechy Bóg pragnie widzieć u przywódców kościelnych, i jak należy te obowiązki wykonywać? Porównaj 1 Tm 3,1-7, Tt 1,6-9 i 1 Tes 5,1476. B. Jakie przykłady możesz znaleźć wśród sędziów i królów izraelskich, które ilustrują pozytywny lub negatywny wpływ, jaki przywódcy mogą mieć na innych? C. Jezus powiedział: „A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.” (Mt 12,25 BW). Co można zrobić, aby liderzy oraz wierni razem wspierali jedność zboru? II. DOŚWIADCZAM: Wdzięczności A. W jaki sposób skorzystałeś z upomnienia, zachęty lub wsparcia zboru, który zapragnął ci pomóc? Jak się z tym teraz czujesz?

74

Opracowano na podstawie Adult Sabbath School Bible Study Guide (Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians autorstwa Jona Paulien’a (sygnatura ABSG-TE-3Q-10-2012). Materiały wydania dla nauczycieli, w sekcjach „Lekcja w skrócie” i „Cykl nauki”, zostały napisane przez Carla P. Cosaert'a, adiunkta Nowego Testamentu i Wczesnego Chrześcijaństwa, na wydziale teologii Uniwersytetu Walla Walla w College Place w Waszyngtonie w USA (przyp. tłum.). 75 Pełny tekst biblijny znajdziesz w poszczególnych częściach lekcji tego tygodnia (przyp. red.). 76 Pełny tekst 1 Tes 5,14 znajduje się w części na poniedziałek (przyp. red.).

S t r o n a | 32 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

III. WYKONUJĘ: Być czujnym A. Niezależnie, czy odnosi się to do przywódcy czy zwykłego wyznawcy, każdy ma jakiś wpływ na zbór. Jak twój wpływ czyni zbór lepszym miejscem? B. Co możesz zrobić, aby pokazać swój szacunek i uznanie dla pracy lokalnych przywódców zboru?

Podsumowanie: Podczas współpracy na rzecz realizacji Bożych zamierzeń, przywódcy i wierni zboru powinni wykonywać swoje obowiązki okazując względm siebie szacunek i miłość.

1 Tm 3,1 BW BT BWP BG TR

Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Oto prawda niewątpliwa: jeśli ktoś pragnie biskupstwa, dobrej rzeczy pragnie. Wierna jest ta mowa: Jeźli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. πιστος PRAWDZIWE ο λογος SŁOWO ει JEŻELI τις KTOŚ επισκοπης URZĘDU NADZORCY77 ορεγεται SIĘGA καλου DOBREGO εργου DZIEŁA78 επιθυμει PRAGNIE

1 Tm 3,2 BW

Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, BT Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, BWP Niech jednak pamięta, że biskup powinien być człowiekiem, któremu nic nie można zarzucić: wolno mu być mężem tylko jednej żony, musi być [zawsze] trzeźwy, roztropny, przyzwoity, gościnny, powinien posiadać pewne zdolności do nauczania. BG Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny; TR δει TRZEBA ουν WIĘC τον επισκοπον NADZORCY79 ανεπιληπτον NIENAGANNYM ειναι BYĆ μιας JEDNEJ γυναικος KOBIETY ανδρα MĘŻEM νηφαλιον TRZEŹWYM σωφρονα ROZSĄDNYM80 κοσμιον PORZĄDNYM81 φιλοξενον GOŚCINNYM διδακτικον NADAJĄCYM SIĘ DO NAUCZANIA

77

Od επισκοπεω – patrzeć na, spoglądać, obserwować; stąd pochodzi επισκοπος (wym. episkopos), czyli biskup, strażnik, opiekun, nadzorca (przyp. tłum.). 78 Także: „pracy, zajęcia” (przyp. tłum.). 79 Od επισκοπεω – patrzeć na, spoglądać, obserwować; stąd pochodzi επισκοπος (wym. episkopos), czyli biskup, strażnik, opiekun, nadzorca (przyp. tłum.). 80 Także: „rozumnym, roztropnym, panującym nad sobą, wstrzemięźliwym, skromnym, cnotliwym” (przyp. tłum.). 81 Także: „uporządkowanym, skromnym, statecznym, kulturalnym, poprawnym, spokojnym, dobrym, uczciwym” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 33 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Tm 3,3 BW

Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, BT nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, BWP Nigdy nie może przekraczać miary w piciu, nie może być porywczy, lecz opanowany, powściągliwy w słowie, nie żądny grosza. BG Nie pijanica wina, nie bitny, nie sprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy; TR μη NIE παροινον PIJAKIEM μη NIE πληκτην SKŁONNYM DO BICIA82 μη NIE αιχροκερδη GONIĄCYM ZA BRUDNYM ZYSKIEM αλλ ALE επιεικη UCZCIWYM83 αμαχον NIEWOJOWNICZYM αφιλαργυρον NIELUBIĄCYM PIENIĘDZY84

1 Tm 3,4 BW

Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, BT dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający [swoje] dzieci w uległości. BWP Powinien też mądrze zarządzać własnym domem, ciesząc się posłuszeństwem własnych dzieci i pełnym z ich strony szacunkiem. BG Który by dom swój dobrze rządził, który by dziatki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością; TR του ιδιου (3) WŁASNEGO οικου (4) DOMU καλως (1) DOBRZE85 προισταμενον (2) STOJĄCYM NA CZELE τεκνα DZIECI εχοντα MAJĄCYM εν W υποταγη PODPORZĄDKOWANIU SIĘ μετα WRAZ Z πασης CAŁĄ σεμνοτητος ŚWIĘTOŚCIĄ

1 Tm 3,5 BW

Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? BT Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? BWP Jeśli bowiem ktoś nie potrafi sobie poradzić z własnym domem, to jakże będzie mógł zatroszczyć się skutecznie o Kościół Boży? BG (Bo jeźliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym?) TR ει JEŻELI δε ZAŚ τις KTOŚ του ιδιου (2) WŁASNEGO οικου (3) DOMU προστηναι (1) STAĆ NA CZELE ουκ NIE οιδεν NADAL UMIE πως JAK εκκλησιας (2) WYWOŁANYMI θεου (3) BOGA επιμελησεται (1) BĘDZIE OPIEKOWAŁ SIĘ86

1 Tm 3,6 BW BT

Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Nie [może to być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie.

82

Także: „awanturnikiem, zawadiaką” (przyp. tłum.). Także: „rozsądnym, rzetelnym, sprawiedliwym, zdolnym, krzepkim, dzielnym, zacnym” (przyp. tłum.). 84 Także: „pozbawionym skąpstwa/chciwości” (przyp. tłum.). 85 Także: „zupełnie, słusznie, całkowicie” (przyp. tłum.). 86 Także: „będzie nadzorował/zajmował się” (przyp. tłum.). 83

S t r o n a | 34 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BWP Biskupem nie może też być człowiek dopiero co nawrócony, żeby nie popadł w pychę i nie zgotował sobie potępienia, które już spotkało szatana. BG Nie nowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy. TR μη NIE νεοφυτον NOWONAWRÓCONYM87 ινα ABY μη NIE τυφωθεις BĘDĄC NIESPEŁNA ROZUMU εις κριμα DO SĄDU88 εμπεση WPADŁ89 του διαβολου DIABŁA90

1 Tm 3,7 BW

A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. BT Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. BWP Wreszcie powinien cieszyć się dobrą opinią nawet u niechrześcijan, żeby mu nikt nie okazywał pogardy i żeby nie wpadł on w sidła szatańskie. BG Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy. TR δει TRZEBA δε ZAŚ αυτον και μαρτυριαν καλην εχειν ABY I MIAŁ ON DOBRE ŚWIADECTWO απο OD των TYCH εξωθεν Z ZEWNĄTRZ ινα ABY μη NIE εις KU ονειδισμον URĄGANIU91 εμπεση WPADŁ92 και I παγιδα PUŁAPKĘ του διαβολου DIABŁA93

Tt 1,6 BW

Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. BT jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność. BWP Na urząd ten może być powołany człowiek o nieposzlakowanej opinii, mąż tylko jednej żony, ojciec dzieci wierzących, nie posądzanych o rozpustę lub brak zdyscyplinowania. BG Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi. TR ει JEŚLI τις KTOŚ εστιν JEST ανεγκλητος NIENAGANNY94 μιας JEDNEJ γυναικος KOBIETY ανηρ MĄŻ τεκνα DZIECI εχων MAJĄCY πιστα WIERZĄCE μη NIE εν W κατηγορια OSKARŻENIU ασωτιας ROZWIĄZŁOŚCI95 η LUB ανυποτακτα NIEPOSŁUSZNE96 Tt 1,7 BW

BT

Biskup bowiem jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,

87

Dosłownie: „nowo zasadzony”; także: „neofita” (przyp. tłum.). W rozumieniu: „pod sąd” (przyp. tłum.). 89 Także: „trafił, dostał się” (przyp. tłum.). 90 Także: „oszczercy, potwarcy, szatana” (przyp. tłum.). 91 Także: „hańbie, wstydowi” (przyp. tłum.). 92 Także: „trafił, dostał się” (przyp. tłum.). 93 Także: „oszczercy, potwarcy, szatana” (przyp. tłum.). 94 Także: „wolny od zarzutu, bezsporny” (przyp. tłum.). 95 Także: „rozrzutności, marnotrastwa” (przyp. tłum.). 96 Także: „niepodległe, nie poddane, nieuporządkowane” (przyp. tłum.). 88

S t r o n a | 35 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BWP Biskup bowiem jako ten, który ma się troszczyć o sprawy Boże, powinien być człowiekiem bez zarzutu: nie może być zarozumiałym, skłonnym do gniewu; nie może nadużywać wina, wszczynać awantur, być chciwym brudnego zysku. BG Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego; TR δει TRZEBA γαρ BOWIEM τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ABY NADZORCA97 WOLNY OD ZARZUTÓW98 BYŁ ως JAK θεου BOGA οικονομον PAN DOMU99 μη NIE αυθαδη ZAROZUMIAŁY100 μη NIE οργιλον SKŁONNY DO GNIEWU μη NIE παροινον PIJAK μη NIE πληκτην SKŁONNY DO BICIA101 μη NIE αισχροκερδη GONIĄCY ZA BRUDNYM ZYSKIEM

Tt 1,8 BW

Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, BT lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, BWP Powinien być gościnny, rozmiłowany w czynieniu dobra, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy. BG Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy, TR αλλα ALE φιλοξενον GOŚCINNY φιλαγαθον MIŁUJĄCY DOBRO σωφρονα ROZSĄDNY102 δικαιον SPRAWIEDLIWY οσιον ŚWIĘTY103 εγκρατη WSTRZEMIĘŹLIWY104

Tt 1,9 BW

Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. BT przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. BWP Powinien też być jak najbardziej prawowierny, aby przekazując zdrową naukę, mógł upominać opornych i wykazywać im, że są w błędzie. BG Trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać; TR αντεχομενον TRZYMAJĄCY SIĘ του TEGO κατα WEDŁUG την διδαχην NAUCZANIA πιστου PRAWDZIWEGO λογου SŁOWA ινα ABY δυνατος POTĘŻNYM η BYŁ και I παρακαλειν ABY POCIESZAŁ105 εν W τη διδασκαλια NAUCZANIU τη TYM υγιαινουση BĘDĄCYM ZDROWYM και I τους αντιλεγοντας OPONUJĄCYCH ελεγχειν ABY UPOMINAŁ106

97

Od επισκοπεω – patrzeć na, spoglądać, obserwować; stąd pochodzi επισκοπος (wym. episkopos), czyli biskup, strażnik, opiekun, nadzorca (przyp. tłum.). 98 Także: „nienaganny” (przyp. tłum.). 99 Także: „zarządzający domem, gospodarz” (przyp. tłum.). 100 Także: „samolubny, uparty, ordynarny, okrutny, energiczny” (przyp. tłum.). 101 Także: „awanturnik, zawadiaka” (przyp. tłum.). 102 Także: „rozumnym, roztropnym, panującym nad sobą, wstrzemięźliwym, skromnym, cnotliwym” (przyp. tłum.). 103 Także: „pobożny, bogobojny, religijny, uczciwy, sumienny” (przyp. tłum.). 104 Także: „panujący nad sobą” (przyp. tłum.). 105 Także: „zachęcał” (przyp. tłum.). 106 Czasownik ελεγχω oznacza również: „zhańbić, przynieść wstyd, badać, udowadniać winę/błąd/przestępstwo, oskarżać, doświadczać, poddawać próbie, dowodzić, przekonywać, wykazywać, rozsądzać” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 36 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Mt 12,25 BW

A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. BT Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo od wewnątrz skłócone pustoszeje. I nie ostoi się żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócone. BWP A Jezus znając ich myśli powiedział: Każde królestwo podzielone samo w sobie – pustoszeje. I żadne miasto ani dom, gdy w nim zapanuje rozdwojenie, nie będzie mogło się ostać. BG Lecz Jezus widząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, i każde miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi się. TR ειδως NADAL ZNAJĄC δε ZAŚ ο ιησους JEZUS τας ενθυμησεις MYŚLI αυτων ICH ειειπεν POWIEDZIAŁ αυτοις IM πασα KAŻDE βασιλεια KRÓLESTWO μερισθεισα PODZIELONE καθ W εαυτης SOBIE ερημουται ZOSTAJE PUSTOSZONE και I πασα KAŻDE πολις MIASTO η LUB οικια DOM μερισθεισα PODZIELONY καθ W εαυτης SOBIE ου NIE σταθησεται ZOSTANIE POSTAWIONY107

107

Także: „zostanie zbudowany” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 37 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

CYKL NAUKI Krok 1:

MOTYWACJA Kluczowe pojęcie dla duchowego wzrostu: Wzrastanie w ciele Chrystusowym powinno być oparte na zupełnym poddaniu się Bogu, charakteryzując się wzajemną miłością, szacunkiem i wsparciem przełożonych zboru względem zwykłych wyznawców. Dla nauczyciela: Jeden ze znanych ekspertów powiedział, że wszystko wzrasta lub upada dzięki przywódcom. Jakkolwiek szokująco i prawdziwie to brzmi, historia świadczy o zasadności tego twierdzenia. Gdy zapoznajemy się z historią izraelskich królów Starego Testamentu czy najnowszą historią biznesu i dzisiejszych przywódców świata, to liderzy odgrywają ogromną rolę wpływającą na sukces lub porażkę ludzi lub zdarzeń, które od nich zależą. Aby wyróżnić typ bogobojnego przywódcy, który może wiele uczynić w świecie lub w dzisiejszym Kościele, należy zastanowić się nad poniższymi cechami udanego lidera.

O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

108

n lub ona wykorzystuje swoją władzę dla dobra innych w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

Jest odpowiedzialny/-a za swoje własne błędy; Jest uczciwy/-a nie tylko w dużych sprawach, ale także w małych rzeczach; Motywuje i inspiruje innych; Wskazuje innym swój własny przykład; Stawia innych na pierwszym miejscu; Pokonuje przeciwności i rozwiązuje je; Zdecydowanie i szybko integruje grupę; Wie, jak dojść do kompromisu bez narażania własnych zasad; Stawia obowiązek służby dla innych, przed swoimi własnymi interesami.108

John C. Maxwell, Developing the Leader Within You, (Nashville: Thomas Nelson, Inc, 1993), s. 201-202.

S t r o n a | 38 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Rozważ: Chociaż te cechy przywódcze dają dużo do myślenia, częściej są one raczej wyjątkiem niż regułą. Co człowiek musiałby zrobić, aby przejawiać i/lub rozwinąć takie umiejętności przywódcze?

Krok 2:

BADANIE Komentarz biblijny I. Doniosłość i obowiązki przywódców kościelnych

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 5,12-15) 109

W

arto pamiętać, że kiedy Paweł napisał te ostatnie instrukcje do Tesaloniczan, zbór w Tesalonikach istniał tylko kilka miesięcy i składał się głównie z nawróconych pogan. Oznaczało to, że liderzy, którzy zostali wyznaczeni przez apostoła, mieli bardzo mało czasu na szkolenie swoich umiejętności przywódczych, zanim nagle (a na pewno niewygodnie dla nich) postawiono ich w centrum uwagi. Kiedy czynili wszystko, aby wypełnić pustkę pozostawioną przez brak obecności Pawła, jest zrozumiałym, że nie każdy był zadowolony z nowych ustaleń dotyczących przywódców i ich roli. Inną sprawą było wysłuchać apostoła jako charyzmatycznego lidera, ale zupełnie czym innym było słuchać liderów, którzy tak jak wszyscy inni, byli nowicjuszami w chrześcijaństwie. W związku z prześladowaniami odczuwanymi przez Tesaloniczan po odejściu Pawła, nie jest trudno wyobrazić sobie, że nowi przywódcy Kościoła poczynili po drodze pewne błędy, i że niektórzy członkowie wspólnoty prawdopodobnie nie wzięli ich uprawnień zbyt poważnie. Wbrew panującej sytuacji, Paweł wzywa nawróconych Tesaloniczan aby jednak „szanowali” swoich przywódców i poważali pracę, jaką wykonują (1 Tes 5,12). W jaki rodzaj pracy byli zaangażowani przywódcy w Tesalonice? Paweł nie wyjawia wielu szczegółów, ale udostępnia kilka pomocnych wskazówek. Po pierwsze, Paweł opisuje lokalnych liderów jako tych, którzy „pracują wśród was” (1 Tes 5,12). Słowo przetłumaczone jako „pracują” odnosi się do pewnego rodzaju trudu i wyczerpujących zmagań związanych z pracą własnych rąk. Biorąc pod uwagę, że przywódcy 109

Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę i poniedziałek (przyp. red.).

S t r o n a | 39 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

w Tesalonice najprawdopodobniej, oprócz swych obowiązków w zborze, mieli normalną pracę, to na pewno byli fizycznie zmęczeni pod koniec dnia. Ale znacznie trudniejszą częścią posługi jest duchowe, psychiczne i emocjonalne wyczerpanie, którego ciężar pochodzi z problemów opieki, i troski o to, jak zaspokoić potrzeby innych osób. Innym elementem pracy przywódców zboru jest zadanie „napominania”. Strofowanie wiernych dotyczy obowiązku ostrzeżenia ich przed złym zachowaniem i konsekwencjami, które wynikają z takiego zachowania. Chociaż zadanie upomnienia nigdy nie jest łatwe, ważne jest, aby pamiętać, że Paweł używa słowa, które nie oznacza rodzaju ostrego karcenia, ale często zostawia w człowieku poczucie gorzkiej pigułki trudnej do przełknięcia. Celem upomnienia nie jest zranić, ale uleczyć. Kiedy przywódcy zboru są odpowiedzialni za opiekę nad wiernymi, Paweł także wyjaśnia, że kwestia opieki nad wspólnotą zborową nie jest ich wyłączną odpowiedzialnością. Wszyscy jesteśmy wezwani, by wzajemnie mieć na siebie baczenie, czy to przez upomnienia iż błądzimy, czy zachęcenie przygnębionych lub przez pomoc tym, którzy są duchowo słabi (Rz 14,1.2, 1 Kor 8,10.11). We wszystkich tych przypadkach, ważne jest, aby pamiętać, by być cierpliwym/wielkodusznym (Rz 15,1; 1 Kor 13,4) wobec tych, którym usługujemy. Rz 14,1 BW BT

A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. BWP Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością, nie czyniąc się sędziami ich wątpliwości. BG A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów. TR τον δε ZAŚ ασθενουντα SŁABEGO τη πιστει WIARĄ110 προσλαμβανεσθε PRZYJMIJCIE μη NIE εις KU διακρισεις ROZSĄDZANIU111 διαλογισμων ROZWAŻAŃ112

Rz 14,2 BW Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. BT Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. BWP Ktoś jest przekonany, że może jeść wszystko, ale obok są słabi jeszcze [w wierze] i ci jedzą tylko jarzyny. BG Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada. TR ος TEN μεν πιστευει φαγειν WIERZY JEDZENIU113 παντα WSZYSTKIEGO ο δε ZAŚ ασθενων SŁABY λαχανα WARZYWA εσθιει JE

110

W rozumieniu: „w wierze” (przyp. tłum.). Także: „rozstrzyganiu, objaśnianiu, walce, niezgodzie, rozłączeniu, rozdzieleniu” (przyp. tłum.). 112 Także: „rozmów, dyskusji” (przyp. tłum.). 113 Także: „jest przekonany w jedzenie” (przyp. tłum.). 111

S t r o n a | 40 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Kor 8,10 BW

Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? BT Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? BWP Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? BG Albowiem jeźliby kto ujrzał cię, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, azaż sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzone ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych? TR εαν JEŚLI γαρ BOWIEM τις KTOŚ ιδη UJRZAŁBY σε CIEBIE τον εχοντα MAJĄCEGO γνωσιν WIEDZĘ114 εν W ειδωλειω ŚWIĄTYNI BÓSTWA κατακειμενον ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY STOLE115 ουχι CZY NIE η συνειδησις SUMIENIE αυτου JEGO ασθενους SŁABEGO οντος BĘDĄCEGO οικοδομηθησεται ZOSTANIE ZBUDOWANE εις το τα ειδωλοθυτα εσθιειν ABY OFIAROWANE POSĄGOM BÓSTW JEŚĆ

1 Kor 8,11 BW

I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. BT I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. BWP I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. BG I zginie dla onej twojej umiejętności brat mdły, za którego Chrystus umarł. TR και I απολειται ZOSTANIE ZGUBIONY ο ασθενων BĘDĄCY SŁABYM αδελφος BRAT επι Z POWODU τη ση TWOJEJ γνωσει WIEDZY116 δι PRZEZ ον KTÓREGO χριστος NAMASZCZONY απεθανεν ZMARŁ

Rz 15,1 BW

A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. BT A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. BWP My, będąc mocnymi [w wierze], powinniśmy pomagać słabym w znoszeniu ich słabości. Nie możemy zabiegać tylko o to, co sprawia nam przyjemność. BG A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. TR οφειλομεν POWINNIŚMY117 δε ZAŚ ημεις MY οι δυνατοι POTĘŻNI τα ασθενηματα SŁABOŚCI118 των αδυνατων SŁABYCH βασταζειν (Z)NOSIĆ και A μη NIE εαυτοις SAMYCH SIEBIE αρεσκειν ZADOWALAĆ

114

Także: „mądrość, poznanie” (przyp. tłum.). Dosłownie: „leżącego” (przyp. tłum.). 116 Także: „mądrości, poznania” (przyp. tłum.). 117 Także: „jesteśmy zobowiązani” (przyp. tłum.). 118 Także: „dolegliwości” (przyp. tłum.). 115

S t r o n a | 41 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Kor 13,4 BW

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, BT Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; BWP Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; BG Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest; miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się; TR η αγαπη MIŁOŚĆ AGAPE μακροθυμει JEST CIERPLIWA χρηστευεται JEST LITOŚCIWA119 η αγαπη MIŁOŚĆ AGAPE ου NIE ζηλοι ZAZDROŚCI η αγαπη MIŁOŚĆ AGAPE ου NIE περπερευεται CHEŁPI SIĘ120 ου NIE φυσιουται NADYMA SIĘ PYCHĄ

Rozważ: Paweł stwierdza, że służba jest zadaniem, które należy wypełniać na dwóch płaszczyznach – zarówno świeckiej, tak i duszpasterskiej. Dlaczego jest tak ważne, aby służba ta nie była wyłącznym zadaniem duchownych/pastorów?

II. Ostatnie słowo

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 5,23.24)121

W

skazówki Pawła, jakich udziela przywódcom i wiernym były jasne, mianowicie że Bóg pragnie i oczekuje od nas takiego rodzaju współdziałania, będąc z Nim we wspólnocie, aby Jego lud doświadczał zaangażowania w pracę dla innych. Nie ma tu automatycznej łaski udzielanej osobie, kiedy przychodzi do Jezusa.122 Każdy z nieprzymuszonej woli poddaje codziennie życie Bogu i kieruje nim tak, że w każdej chwili stawia potrzeby innych ponad swoje własne. Ale to według Pawła nie wystarczy. Apostoł wyjaśnia, że wszyscy potrzebujemy chrześcijańskiego nauczania i kierowania. Przygotowanie do królestwa Bożego to nie samotne przedsięwzięcie – wymaga ono również miłości, opieki i wsparcia kościelnej rodziny. Ale teraz, po udzieleniu tych wszystkich wskazówek, w których Paweł pokazał jak żyć, aby podobać się Bogu (1 Tes 5,1), przypomina Tesaloniczanom, że w końcu to Bóg jest jedynym, który jest w stanie dokonać takich zmian w naszym życiu. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Moc potrzebna do pobożnego życia pochodzi od Boga i tylko Bóg jest w stanie jej nam udzielić (1 Tes 3,13). I tak długo, jak jesteśmy gotowi przyjąć Jego zasady w naszym życiu, On będzie z nami współpracował.

119

Także: „jest uprzejma/życzliwa/współczująca” (przyp. tłum.). Także: „przechwala się” (przyp. tłum.). 121 Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.). 122 Autor lekcji pisząc o Jezusie miał na myśli także Jego Kościół (przyp. tłum.). 120

S t r o n a | 42 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Rozważ: Kiedy mówimy o tym jak prowadzimy chrześcijańskie życie, czasami ludzie będą używać względem ciebie takiego wyrażenia: „Odpuść i pozwól działać Bogu”. W jakim znaczeniu jest to prawdą, a w jakim jest to mylne stwierdzenie?

Krok 3:

ZASTOSUJ Do przemyślenia: 1. Paweł składa odpowiedzialność za napomnienia zarówno na przełożonych zboru jak i zwykłych wiernych. Do jakich przemyśleń możemy dojść na temat tego, jak radzić sobie z wykroczeniami w zborze, biorąc pod uwagę nauczanie Jezusa w Mt 18,15-20 i sytuację, którą Paweł opisuje w 1 Kor 5,1-5? 2. Paweł kończy swoje listy konkretnymi wskazówkami odpowiednimi do potrzeb każdego zgromadzenia. Porównaj Flp 4,1-9 i Kol 4,2-18 z 1 Tes 5,1222123. Jakie aspekty z porady Pawła są takie same? Jak myślisz, co jest jej powodem? 3. Chociaż Tesaloniczanie doświadczali prześladowania za wiarę, Paweł nakazuje im „za wszystko dziękować” (1 Tes 5,18)124. Co rozumiesz z tej mowy Pawła? Na jakiej podstawie mogą być wdzięczni? Mt 18,15 BW

A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. BT Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. BWP Jeśli brat twój zawini przeciwko tobie, idź i upomnij go sam na sam. Jeżeli cię usłucha, zdobędziesz brata twego. BG A jeźliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym: jeźli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. TR εαν JEŚLI δε ZAŚ αμαρτηση ZGRZESZY εις KU σε TOBIE ο αδελφος BRAT σου TWÓJ υπαγε IDŹ και I ελεγξον UPOMNIJ125 αυτον GO μεταξυ POMIĘDZY σου TOBĄ και I αυτου NIM μονου SAMYM εαν JEŚLI σου CIEBIE ακουση USŁUCHA εκερδησας ZYSKAŁEŚ τον αδελφον BRATA σου TWOJEGO 123

Pełny tekst biblijny 1 Tes 5,12-22 znajdziesz w poszczególnych częściach lekcji tego tygodnia (przyp. red.). Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na wtorek (przyp. red.). 125 Czasownik ελεγχω oznacza również: „zhańbić, przynieść wstyd, badać, udowadniać winę/błąd/przestępstwo, oskarżać, doświadczać, poddawać próbie, dowodzić, przekonywać, wykazywać, rozsądzać” (przyp. tłum.). 124

S t r o n a | 43 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Mt 18,16 BW

Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. BT Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. BWP Jeżeli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch innych, ażeby wszystko, cokolwiek będzie powiedziane, oparło się na słowach dwóch lub trzech świadków. BG Ale jeźli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. TR εαν JEŚLI δε ZAŚ μη NIE ακουση USŁUCHA παραλαβε WEŹ μετα Z σου TOBĄ ετι JESZCZE ενα JEDNEGO η LUB δυο DWÓCH ινα ABY επι NA στοματος MOWIE126 δυο DWÓCH μαρτυρων ŚWIADKÓW η LUB τριων TRZECH σταθη ZOSTAŁO POSTAWIONE παν CAŁE ρημα SŁOWO127

Mt 18,17 BW

A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. BT Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. BWP A jeśli i ich nie usłucha, powiedz całej społeczności. Jeżeli zaś nie posłucha nawet całej społeczności, niech będzie dla ciebie niczym poganin i celnik. BG A jeźliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeźliby zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. TR εαν JEŚLI δε ZAŚ παρακουση NIE USŁUCHA αυτων ICH ειπε POWIEDZ τη εκκλησια WYWOŁANYM εαν JEŚLI δε ZAŚ και I της εκκλησιας WYWOŁANYCH παρακουση NIE USŁUCHA εστω NIECH BĘDZIE σοι TOBIE ωσπερ JAK ο εθνικος OBCY και I ο τελωνης POBORCA PODATKÓW

Mt 18,18 BW

Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. BT Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. BWP Zaprawdę mówię wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. BG Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie; a co byście rozwiązali na ziemi; będzie rozwiązane i na niebie. TR αμην AMEN128 λεγω MÓWIĘ υμιν WAM οσα JAKIEKOLWIEK εαν JEŚLI δησητε ZWIĄŻECIE επι NA της γης ZIEMI εσται BĘDĄ δεδεμενα NADAL ZWIĄZANE εν W τω ουρανω NIEBIE και I οσα JAKIEKOLWIEK εαν JEŚLI λυσητε ROZWIĄŻECIE επι NA της γης ZIEMI εσται BĘDĄ λελυμενα NADAL ROZWIĄZANE εν W τω ουρανω NIEBIE

126

Dosłownie: „ustach” (liczba pojedyncza) (przyp. tłum.). Także: „temat rozmowy, wydarzenie” (przyp. tłum.). 128 Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.). 127

S t r o n a | 44 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Mt 18,19 BW

Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. BT Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. BWP Zaprawdę mówię wam również: Jeśli dwóch spośród was będzie o coś prosić jednozgodnie, to sprawi im to Ojciec mój, który jest w niebie. BG Zasię powiadam wam: Iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesiech. TR παλιν PONOWNIE λεγω MÓWIĘ υμιν WAM οτι ŻE εαν JEŚLI δυο DWÓCH υμων Z WAS συμφωνησωσιν BĘDZIE JEDNOMYŚLNYCH επι NA της γης ZIEMI περι CO DO παντος WSZYSTKICH πραγματος SPRAW ου Z KTÓRYCH εαν JEŚLI αιτησωνται BĘDZIECIE PROSIĆ γενησεται STANIE SIĘ αυτοις IM παρα OD του πατρος OJCA μου MOJEGO του TEGO εν W ουρανοις NIEBIOSACH

Mt 18,20 BW

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. BT Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. BWP Bo jeśli dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, to i Ja tam będę wśród nich. BG Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. TR ου GDZIE γαρ BOWIEM εισιν JEST129 δυο DWÓCH η LUB τρεις TRZECH συνηγμενοι ZBIERANYCH εις W το εμον MOJE ονομα IMIĘ εκει TAM ειμι JESTEM εν W μεσω ŚRODKU αυτων ICH

1 Kor 5,1 BW

Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. BT Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka <się nie zdarza> nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. BWP Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. BG Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego. TR ολως CAŁKOWICIE ακουεται JEST SŁYSZANA εν WŚRÓD υμιν WAS πορνεια ROZPUSTA130 και I τοιαυτη TAKA πορνεια ROZPUSTA ητις KTÓRA ουδε WCALE NIE εν MIĘDZY τοις εθνεσιν POGANAMI ονομαζεται JEST WYMIENIANA131 ωστε TAK ABY γυναικα KOBIETĘ τινα PEWNĄ του πατρος OJCA εχειν MIEĆ

129

Dosłownie: „są” (przyp. tłum.). Od słowa πορνεια (wym. pornija); m.in. od tego słowa pochodzi wyraz pornografia. Por. Pwt 23,17 „ουκ NIE εσται BĘDZIE πορνη PROSTYTUTKI απο Z θυγατερων CÓREK ισραηλ IZRAELA και I ουκ NIE εσται BĘDZIE πορνευων UPRAWIAJĄCEGO PROSTYTUCJĘ απο Z υιων SYNÓW ισραηλ IZRAELA ουκ NIE εσται BĘDZIE τελεσφορος CZAROWNICY απο Z θυγατερων CÓREK ισραηλ IZRAELA και I ουκ NIE εσται BĘDZIE τελισκομενος SPEŁNIAJĄCEGO KAŻDĄ PROŚBĘ απο Z υιων SYNÓW ισραηλ IZRAELA” (przyp. tłum.). 131 Także: „wyszczególniana, nazywana, określona, wyrażana w słowach” (przyp. tłum.). 130

S t r o n a | 45 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września 1 Kor 5,2 BW

A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. BT A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. BWP A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu! BG A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił. TR και I υμεις WY πεφυσιωμενοι NADAL NADYMANI PYCHĄ εστε JESTEŚCIE και I ουχι CZY NIE μαλλον BARDZIEJ επενθησατε ZASMUCILIŚCIE SIĘ ινα ABY εξαρθη ZOSTAŁ WYDALONY εκ ZE μεσου ŚRODKA υμων WAS ο (1) TEN το εργον (3) CZYN τουτο (4) TEN ποιησας (2) KTÓRY UCZYNIŁ

1 Kor 5,3 BW

Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jak bym był obecny: BT Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. BWP Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. BG Przetoż ja, aczem odległy ciałem, lecz przytomny duchem, jużem jakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił, TR εγω JA μεν γαρ BOWIEM ως JAK απων BĘDĄC NIEOBECNYM τω σωματι CIAŁEM παρων BĘDĄC OBECNYM δε ZAŚ τω πνευματι DUCHEM ηδη WŁAŚNIE κεκρικα OSĄDZAM ως JAK παρων BĘDĄC OBECNYM τον TEGO ουτως (2) TAK τουτο (3) TEGO κατεργασαμενον (1) KTÓRY DOKONAŁ

1 Kor 5,4 BW

Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa, BT Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego, Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego, Jezusa, BWP Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, BG Gdy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, i z duchem moim, i z mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa, TR εν W τω ονοματι IMIENIU του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO συναχθεντων KIEDY ZGROMADZICIE SIĘ υμων WY και I του εμου MÓJ πνευματος DUCH συν Z τη δυναμει MOCĄ του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO

1 Kor 5,5 BW

Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. BT wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana <Jezusa>. BWP wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana [Jezusa].

S t r o n a | 46 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BG TR

Oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa. παραδουναι PRZEKAZAĆ τον τοιουτον TAKIEGO τω σατανα SZATANOWI εις KU ολεθρον ZAGŁADZIE της σαρκος CIAŁA ινα ABY το πνευμα DUCH σωθη OCALAŁ εν W τη ημερα DNIU του κυριου PANA ιησου JEZUSA

Flp 4,1 BW

Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. BT Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani! BWP Przeto, umiłowani bracia moi, których tak bardzo chciałbym znów zobaczyć i którzy jesteście dla mnie źródłem radości i chwały, trwajcie niezachwianie w jedności z Panem. BG Przetoż, bracia moi mili i pożądani! radości i korono moja! tak stójcie w Panu, najmilsi moi! TR ωστε DLATEGO αδελφοι BRACIA μου MOI αγαπητοι UMIŁOWANI MIŁOŚCIĄ AGAPE και I επιποθητοι WYTĘSKNIONA χαρα RADOŚCI132 και I στεφανος WIEŃCU ZWYCIĘSTWA μου MÓJ ουτως TAK στηκετε STÓJCIE εν W κυριω PANU αγαπητοι UMIŁOWANI MIŁOŚCIĄ AGAPE

Flp 4,2 BW BT BWP BG TR

Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednej myśli w Panu. Wzywam też Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w Panu. ευοδιαν EWODIĘ παρακαλω ZACHĘCAM και I συντυχην SYNTYCHĘ παρακαλω ZACHĘCAM το αυτο TO φρονειν ABY (ROZ)MYŚLAŁY εν W κυριω PANU

Flp 4,3 BW

Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze żywota. BT Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. BWP Proszę też i ciebie, prawdziwy Syzygu, byś im pomagał, gdyż wspólnie ze mną trudziły się dla Ewangelii, podobnie zresztą jak Klemens i pozostali moi towarzysze pracy, których imiona znajdują się w księdze życia. BG Proszę też i cię, towarzyszu wierny! bądź tym na pomoc, które w Ewangielii wespół ze mną pracowały, i z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księgach żywota. TR και I ερωτω PROSZĘ και I σε CIEBIE συζυγε TOWARZYSZU133 γνησιε PRAWY134 συλλαμβανου WSPIERAJ135 αυταις ICH αιτινες KTÓRE εν W τω ευαγγελιω DOBREJ NOWINIE συνηθλησαν WALCZYŁY WRAZ ZE μοι MNĄ μετα WRAZ Z και I κλημεος KLEMENSEM και I των λοιπων Z POZOSTAŁYCH συνεργων WSPÓŁPRACOW132

Wołacz (przyp. tłum.). Także: „bracie, przyjacielu” (przyp. tłum.). 134 Także: „prawdziwy, prawowity, rodowity” (przyp. tłum.). 135 Także: „pomagaj” (przyp. tłum.). 133

S t r o n a | 47 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września KÓW μου MOICH ων KTÓRYCH τα ονοματα IMIONA εν W βιβλω KSIĘDZE ζωης ŻYCIA

Flp 4,4 BW BT BWP BG TR

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się. Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się. χαιρετε CIESZCIE SIĘ εν W κυριω PANU παντοτε ZAWSZE παλιν PONOWNIE ερω POWIEM χαιρετε CIESZCIE SIĘ

Flp 4,5 BW

Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. BT Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! BWP Niech wszyscy ludzie znają waszą dobroć. Pan jest [już] blisko. BG Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom; Pan blisko jest. TR το επιεικες UCZCIWOŚĆ136 υμων WASZA γνωσθητω NIECH BĘDZIE WIADOMA πασιν WSZYSTKIM ανθρωποις LUDZIOM ο κυριος PAN εγγυς BLISKO

Flp 4,6 BW

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. BT O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. BWP O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, co otrzymacie]. BG Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga. TR μηδεν O NIC μεριμνατε TROSZCIE SIĘ αλλ ALE εν W παντι KAŻDEJ τη προσευχη MODLITWIE και I τη δεησει PROŚBIE μετα WRAZ Z ευχαριστιας DZIĘKCZYNIENIEM τα αιτηματα PROŚBY υμων WASZE γνωριζεσθω NIECH BĘDĄ WIADOME137 προς PRZED τον θεον BOGIEM

Flp 4,7 BW

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. BT A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. BWP A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. BG A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

136 137

Także: „rzetelność, sprawiedliwość” (przyp. tłum.). Dosłownie: „niech będzie wiadoma” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 48 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września TR

και I η ειρηνη POKÓJ του θεου BOGA η υπερεχουσα PRZEWYŻSZAJĄCY παντα WSZELKI νουν UMYSŁ φρουρησει BĘDZIE STRZEGŁ138 τας καρδιας SERC υμων WASZYCH και I τα νοηματα MYŚLI139 υμων WASZYCH εν W χριστω NAMASZCZONYM ιησου JEZUSIE

Flp 4,8 BW

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. BT Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. BWP W końcu, bracia, zabiegajcie o to wszystko, co prawdziwe, co godne [chrześcijanina], co sprawiedliwe, co czyste, co [Bogu] miłe i co zasługuje na uznanie; co uchodzi za cnotę i jest czynem godnym chwały. BG A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeźli która cnota i jeźli która chwała, o tem przemyślajcie. TR το λοιπον NADAL αδελφοι BRACIA οσα JAK WIELE εστιν JEST αληθη PRAWDZIWYCH140 οσα JAK WIELE σεμνα ŚWIĘTYCH141 οσα JAK WIELE δικαια SPRAWIEDLIWYCH οσα JAK WIELE αγνα CZYSTYCH142 οσα JAK WIELE προσφιλη ŻYCZLIWYCH143 οσα JAK WIELE ευφημα ZBOŻNYCH144 ει JEŚLI τις COŚ αρετη ZALETĄ145 και I ει JEŚLI τις COŚ επαινος POCHWAŁĄ146 ταυτα TO147 λογιζεσθε ROZWAŻAJCIE148

Flp 4,9 BW

Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami. BT Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. BWP Starajcie się wprowadzać w życie to, czego nauczyliście się ode mnie, coście już przejęli, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg, który jest dawcą pokoju, będzie z wami. BG Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli, i słyszeli, i widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. TR α TO, CO και I εμαθετε DOWIEDZIELIŚCIE SIĘ149 και I παρελαβετε WZIELIŚCIE και I ηκουσατε USŁYSZELIŚCIE και I ειδετε UJRZELIŚCIE εν WE εμοι MNIE ταυτα TO πρασσετε PRAKTYKUJCIE και A ο θεος BÓG της ειρηνης POKOJU εσται BĘDZIE μεθ WRAZ Z υμων WAMI 138

Także: „będzie pilnował, uważał” (przyp. tłum.). Także: „sposobu myślenia, zamiarów, zamysłów” (przyp. tłum.). 140 Przymiotnik, liczba mnoga (przyp. tłum.). 141 Przymiotnik, liczba mnoga; także: „czcigodnych, szanowanych, pełnych czci, szlachetnych, wzniosłych” (przyp. tłum.). 142 Przymiotnik, liczba mnoga; także: „świętych, dziewiczych, oczyszczonych, prawych” (przyp. tłum.). 143 Przymiotnik, liczba mnoga; także: „drogich, miłych, przyjaznych” (przyp. tłum.). 144 Przymiotnik, liczba mnoga; także: „świętych, powstrzymujących się od słów złowieszczych, wydających głos wieszczący dobrą wróżbę, pomyślnych, przychylnych, wróżących szczęście” (przyp. tłum.). 145 Także: „doskonałością, dobrocią, cnotą, zasługą, chwałą, dzielnością, bohaterskim czynem” (przyp. tłum.). 146 Także: „uznaniem” (przyp. tłum.). 147 Dosłownie: „te” (przyp. tłum.). 148 Także: „bierzcie pod uwagę, uważajcie, liczyć (na coś), spodziewać się (czegoś)” (przyp. tłum.). 149 Także: „nauczyliście się” (przyp. tłum.). 139

S t r o n a | 49 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Kol 4,2 BW BT BWP BG TR

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia. Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie modląc się waszym dziękczynieniem. W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem, τη προσευχη PRZY MODLITWIE προσκαρτερειτε TRWAJCIE GORLIWIE γρηγορουντες CZUWAJĄC εν W αυτη NIEJ εν W ευχαριστια DZIĘKCZYNIENIU

Kol 4,3 BW

A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,. BT Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy – Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, BWP Módlcie się również za nas, aby Bóg otworzył drogę dla naszego słowa i pozwolił nam opowiadać tajemnicę – Chrystusa. To właśnie dla tej tajemnicy przebywam obecnie w więzieniu. BG Modląc się społecznie i za nami, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej dla której też jestem związany. TR προσευχομενοι MODLĄC SIĘ αμα JEDNOCZEŚNIE και I περι ZA ημων NAS ινα ABY ο θεος BÓG ανοιξη OTWORZYŁ ημιν NAM θυραν DRZWI του λογου SŁOWA λαλησαι ABY MÓWIĆ το μυστηριον TAJEMNICĘ του χριστου NAMASZCZONEGO δι PRZEZ ο KTÓRĄ και I δεδεμαι NADAL JESTEM ZWIĄZANY

Kol 4,4 BW BT BWP BG TR

Abym ją obwieścił, jak powinienem. abym [ją] obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć. Módlcie się więc, abym mógł ją głosić tak, jak powinienem to czynić. Abym ją objawił, jako mi się godzi mówić. ινα ABYM φανερωσω UKAZAŁ150 αυτο JĄ151 ως δει με ABYM MUSIAŁ152 λαλησαι MÓWIĆ

Kol 4,5 BW

Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. BT Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. BWP Bądźcie też roztropni wobec tych, którzy nie są spośród was, wyzyskując w pełni każdą chwilę. BG Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując. TR εν W σοφια MĄDROŚCI περιπατειτε ZACHOWUJCIE SIĘ προς WZGLĘDEM τους TYCH εξω NA ZEWNĄTRZ τον καιρον εξαγοραζομενοι WYKORZYSTUJĄC CHWILĘ153

150

Także: „objawił” (przyp. tłum.). Nawiązanie do: „το μυστηριον TAJEMNICĘ” z Kol 4,3 (przyp. tłum.). 152 Dosłownie „trzeba mnie” (przyp. tłum.). 153 Także: „wykorzystując okazję”; dosłownie: „porę/czas wykupując” (przyp. tłum.). 151

S t r o n a | 50 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Kol 4,6 BW

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. BT Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie przyprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. BWP Niech słowo wasze będzie zawsze miłe i trafne, tak byście każdemu odpowiadali jak należy. BG Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. TR ο λογος SŁOWO υμων WASZE παντοτε ZAWSZE εν χαριτι ŁASKĄ154 αλατι SOLĄ ηρτυμενος NADAL JEST PRZYPRAWIANE ειδεναι ABYŚCIE NADAL WIEDZIELI πως JAK δει υμας MUSICIE155 ενι JEDNEMU εκαστω KAŻDEMU αποκρινεσθαι ODPOWIADAĆ

Kol 4,7 BW

Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, BT Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu. BWP Tychik, umiłowany brat mój, wierny sługa i towarzysz wspólnego trudu dla Pana, opowie wam wszystko o mnie. BG O wszystkiem, co się ze mną dzieje oznajmi wam Tychykus, miły brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu, TR τα Z TYM156 κατ DOTYCZĄCYM εμε MNIE παντα WSZYSTKIM157 γνωρισει ZAPOZNA υμιν WAS τυχικος TYCHIKUS ο αγαπητος UMIŁOWANY MIŁOŚCIĄ AGAPE αδελφος BRAT και I πιστος WIERNY διακονος SŁUGA158 και I συνδουλος TOWARZYSZ NIEWOLI159 εν W κυριω PANU

Kol 4,8 BW

Którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca; BT Wysyłam go do was właśnie po to, byście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca – BWP Posyłam go do was właśnie po to, żeby was powiadomił o moich sprawach i pokrzepił wasze serca. BG Któregom posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze; TR ον KTÓREGO επεμψα POSŁAŁEM προς DO υμας WAS εις KU αυτο SAMEMU τουτο TEMU ινα ABY γνω POZNAŁ τα TE περι O υμων WAS και I παρακαλεση POCIESZYŁ160 τας καρδιας SERCA υμων WASZE

154

Także: „uprzejmością, przychylnością, życzliwością, miłością” (przyp. tłum.). Dosłownie: „trzeba wam” (przyp. tłum.). 156 Dosłownie: „tymi” (przyp. tłum.). 157 Dosłownie: „wszystkimi” (przyp. tłum.). 158 Także: „posłaniec” (przyp. tłum.). 159 Także: „współniewolnik” (przyp. tłum.). 160 Także: „zachęcił” (przyp. tłum.). 155

S t r o n a | 51 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Kol 4,9 BW

Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was; oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. BT wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was: oznajmią wam wszystko, co tutaj się dzieje. BWP Towarzyszy mu Onezym, wierny i umiłowany brat, jeden spośród was. [Obaj] opowiedzą wam wszystko o tym, co tu się dzieje. BG Z Onezymem, wiernym a miłym bratem, który jest z was; ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. TR συν Z ονησιμω ONEZYMEM τω πιστω WIERNYM και I αγαπητω UMIŁOWANYM MIŁOŚCIĄ AGAPE αδελφω BRATEM ος KTÓRY εστιν JEST εξ Z υμων WAS παντα WSZYSTKO161 υμιν WAM γνωριουσιν DA SIĘ POZNAĆ162 τα ωδε TUTAJ

Kol 4,10 BW

Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie, BT Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie – BWP Pozdrawia was Arystarch, przebywający ze mną w więzieniu, i krewny Barnaby, Marek, co do którego przekazałem wam już odpowiednie zlecenia; przyjmijcie go jak najlepiej, gdy przybędzie do was. BG Pozdrawia was Arystarchus spółwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, (o któremeście wzięli rozkazanie: Jeźliby do was przyszedł, przyjmijcież go.) TR ασπαζεται ŚCISKA υμας WAS αρισταρχος ARYSTARCH ο συναιχμαλωτος TOWARZYSZ NIEWOLI μου MÓJ και I μαρκος MAREK ο ανεψιος KUZYN βαρναβα BARNABY περι O ου KTÓRYM ελαβετε OTRZYMALIŚCIE εντολας POLECENIA εαν JEŻELI ελθη PRZYSZEDŁBY προς DO υμας WAS δεξασθε PRZYJMIJCIE GOŚCINNIE αυτον GO

Kol 4,11 BW

I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą. BT i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla [sprawy] królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. BWP Pozdrawia was również Jezus, zwany także Justusem. Spośród nawróconych Żydów tylko ci trzej współtrudzą się ze mną dla królestwa Bożego i są dla mnie źródłem prawdziwej pociechy. BG I Jezus, którego zowią Justem, którzy są z obrzezki. Ci tylko są pomocnikami moimi w królestwie Bożem, którzy byli pociechą moją. TR και I ιησους JEZUS ο λεγομενος NAZWANY ιουστος JUSTEM οι οντες BĘDĄCY εκ Z περιτομης OBRZEZANIA ουτοι ONI μονοι JEDYNI συνεργοι WSPÓŁPRACUJĄCY εις KU την βασιλειαν KRÓLESTWU του θεου BOGA οιτινες KTÓRZY εγενηθησαν STALI SIĘ μοι MNIE παρηγορια POCIECHĄ

161 162

Dosłownie: „wszystkie” (przyp. tłum.). Dosłownie: „dadzą się poznać” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 52 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września Kol 4,12 BW

Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. BT Pozdrawia was rodak wasz, Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze walczący o was w modlitwach, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. BWP Pozdrowienia przesyła także rodak wasz Epafras. Ten sługa Jezusa Chrystusa modli się za was bardzo gorąco, abyście wytrwali w wierze i coraz doskonalej pełnili wolę Bożą. BG Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej. TR ασπαζεται ŚCISKA υμας WAS επαφρας EPAFRAS ο TEN εξ Z υμων WAS δουλος SŁUGA163 χριστου NAMASZCZONEGO παντοτε ZAWSZE αγωνιζομενος WALCZĄCY υπερ ZA164 υμων WAS εν W ταις προσευχαις MODLITWACH ινα ABYŚCIE στητε STANĘLI τελειοι DOSKONALI165 και I πεπληρωμενοι NADAL BYLI WYPEŁNIANI εν παντι θεληματι CAŁĄ WOLĄ166 του θεου BOGA

Kol 4,13 BW

Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. BT Zaświadczam o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. BWP Krótko tak mogę ocenić jego postawę: troszczy się nieustannie o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. BG Bo mu daję świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam i przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hijerapolu. TR μαρτυρω ZAŚWIADCZAM167 γαρ BOWIEM αυτω O NIM οτι ŻE εχει MA ζηλον GORLIWOŚĆ πολυν WIELKĄ υπερ O υμων WAS και I των TYCH εν W λαοδικεια LAODYCEI και I των TYCH εν W ιεραπολει HIERAPOLIS

Kol 4,14 BW BT BWP BG TR

Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrawiają was: Łukasz, najmilszy lekarz, i Demas. Pozdrawia was Łukasz, lekarz miły, także i Demas. ασπαζεται ŚCISKA υμας WAS λουκας ŁUKASZ ο ιατρος LEKARZ ο αγαπητος UMIŁOWANY MIŁOŚCIĄ AGAPE και I δημας DEMAS

Kol 4,15 BW BT

Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa, i zbór, który jest w jego domu. Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący się] w jego domu! BWP Wy zaś ze swej strony pozdrówcie braci w Laodycei, [przede wszystkim] Nimfasa oraz Kościół gromadzący się w jego domu.

163

Także: „posłaniec” (przyp. tłum.). W rozumieniu: „o” (przyp. tłum.). 165 O zwierzętach ofiarnych: „nieskazitelni, nienaruszeni, cali, nie mający wady” (przyp. tłum.). 166 Dosłownie: „we wszystkiej woli” (przyp. tłum.). 167 Także: „potwierdzam” (przyp. tłum.). 164

S t r o n a | 53 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września BG TR

Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego. ασπασασθε UŚCISKAJCIE τους εν W λαοδικεια LAODYCEI αδελφους BRACI και I νυμφαν NIMFASA και I την κατ W οικον DOMU αυτου JEGO εκκλησιαν WYWOŁANYCH

Kol 4,16 BW

A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. BT A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei. BWP A gdy już list ten zostanie odczytany u was, postarajcie się, by zapoznano się z nim także w Laodycei. Laodycejczycy zaś niech prześlą wam list, który oni otrzymali. BG A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby też był w Laodyceńskim zborze przeczytany; a ten, który jest pisany z Laodycei i wy też przeczytajcie. TR και I οταν KIEDY TO αναγνωσθη ZOSTANIE PRZECZYTANY παρ U υμιν WAS η επιστολη LIST ποιησατε UCZYŃCIE ινα ABY και I εν W τη λαοδικεων Z LAODYCEŃCZYKÓW εκκλησια WYWOŁANYCH αναγνωσθη ZOSTAŁ PRZECZYTANY και I την TEN εκ Z λαοδικειας LAODYCEI ινα ABYŚCIE και I υμεις WY αναγνωτε PRZECZYTALI

Kol 4,17 BW

Powiedzcie też Archippowi: Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. BT Powiedzcie zaś Archipowi: Bacz, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. BWP Archipowi przekażcie te oto słowa: „Pamiętaj o starannym wypełnianiu posługi, którą powierzył ci Pan”. BG A powiedzcie Archipowi: Patrzaj na to posługiwanie, któreś przyjął w Panu, abyś je wypełnił. TR και I ειπατε POWIEDZCIE αρχιππω ARCHIPOWI βλεπε TROSZCZ SIĘ168 O την διακονιαν SŁUŻBĘ ην παρελαβες DOSTAŁEŚ εν W κυριω PANU ινα ABYŚ αυτην JĄ πληροις WYPEŁNIŁ

Kol 4,18 BW

Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. BT Pozdrowienie ręką moją – Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska [niech będzie] z wami! BWP [Na koniec] słowa skreślone moją własną ręką: Pozdrowienia od Pawła. Nie zapominajcie, że jestem w więzach. Łaska [Boża niech będzie] z wami. BG Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzienie moje. Łaska niech będzie z wami. Amen. TR ο ασπασμος UŚCISK τη εμη χειρι MOJĄ RĘKĄ169 παυλου PAWŁA μνημονευετε PRZYPOMNIJCIE SOBIE μου MOJE των δεσμων WIĘZY η χαρις ŁASKA μεθ WRAZ Z υμων WAMI αμην AMEN170

168

Także: „patrz, uważaj na, zwracaj się ku” (przyp. tłum.). Zastosowano tu tzw. dativus modi. Dosłownie: „mojej ręce” (przyp. tłum.). 170 Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.). 169

S t r o n a | 54 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

Pytania do zastosowania: 1. Jak można okazywać szacunek i poważanie dla przywódców zboru/Kościoła w trakcie wspólnych nieporozumień? Jak reagować w przypadku wykroczenia? 2. Paweł mówi, chrześcijanie powinni być cierpliwi (wielkoduszni) i uprzejmi (pełni miłości) wobec wszystkich. Czy inni postrzegają cię jako miłego i cierpliwego? Jeśli nie, co mógłbyś zrobić, aby zmienić ich punkt widzenia? 3. Co najbardziej zachęcającego dla swego życia duchowego wyniosłeś ze studium 1 Listu do Tesaloniczan?

Krok 4:

TWORZENIE Dla nauczyciela: Ludzie uczą się najlepiej, gdy mają model lub wzór do naśladowania. Użyj poniższego działania, aby pomóc członkom klasy ustalić konkretne przykłady wydobywające cechy przywódcze podkreślone w Kroku 1.

Do wykonania: Podziel klasę na grupy nie większe niż pięć osób. Ponumeruj cechy przywódcze, wymienione w Kroku 1, i daj każdej osobie kopię. Poinstruuj grupy, aby napisały nazwisko przynajmniej jednej osoby, która pozytywnie ilustruje każdą z cech przywódczych. Pod koniec, niech każda z grup podzieli się swoją listą z innymi. Na zakończenie zachęć członków klasy, aby zabrali tę listę do domu i umieścili ją na swojej lodówce lub w innym widocznym miejscu. Zachęć każdą z osób, aby przeanalizaowała tę listę w ciągu tygodnia i starała się okazać każdą z cech przywódczych w nadchodzącym tygodniu.

S t r o n a | 55 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 10 – Życie Kościoła: 1 września – 7 września

S t r o n a | 56 |

Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 3/2012 - lekcja 10  
Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 3/2012 - lekcja 10  

Podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wersja polska, z materiałami dodatkowymi i uzupełnieniami. Pu...

Advertisement