Page 1

Pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan

„Wydarzenia czasów końca” Sobotnie Studium Biblijne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego LEKCJA DZIEWIĄTA ASBSG-SE-3Q-09-2012 ASBSG-TE-3Q-09-2012

Wydawnictwo Christ Media® NADARZYN 2012 www.christmedia.pl ISBN 978-83-63668-01-3


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

NA PODSTAWIE OPRACOWANIA

Jon Paulien (i inni) TYTUŁ ORYGINAŁU

Adult Sabbath School Bible Study Guide (Standard & Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians TŁUMACZENIE

Klaudia Głowacka-Walaszczyk TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE BIBLIJNYCH TEKSTÓW ORYGINALNYCH

Adam Gołębiewski KOREKTA

Arkadiusz Piętka REDAKCJA, TYPOGRAFIA I SKŁAD

Arkadiusz Piętka PRZEKŁAD POLSKI ZA ZGODĄ

Seventh-day Adventist Church Office of Adult Bible Study Guide, USA

Na podstawie Przewodnika Szkoły Sobotniej przygotowanego przez Biuro Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako standardowy podręcznik dla wszystkich ogólnoświatowych Szkół Sobotnich Lekcji Biblijnych. Opublikowany tekst odzwierciedla wkład zespołowej pracy specjalnego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów, a zatem nie musi wyłącznie odzwierciedlać intencji autora (-ów). Cytaty biblijne na podstawie przekładów:

Biblii Warszawskiej (BW) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 2004 r., Biblii Tysiąclecia (BT), wyd. V – Wydawnictwo „Pallottinum”: 2005 r., Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) – „Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej: 2001 r., Biblii Gdańskiej (BG) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1989 r. (1632), Septuaginty (LXX), Textus Receptus (TR). Sobotnie Studium Biblijne zawiera uzupełniające materiały do studiowania, zaznaczone przypisami. W opracowaniu wykorzystano program e-Biblia dla cytatów biblijnych oraz grafikę Larsa Justinena. Numerację anglojęzycznych wydań książek Ellen G. White oparto o www.egwwritings.org. Wszelkie uwagi do tego opracowania prosimy zgłaszać pod: lbss@christmedia.pl.

Niniejszy przekład (public domain) można publikować i rozpowszechniać bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła pochodzenia, np. www.christmedia.pl.

Strona |2|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Skróty nazw ksiąg biblijnych Rdz Wj Kpł Lb Pwt Joz Sdz Rt 1 Sm 2 Sm 1 Krl 2 Krl 1 Krn 2 Krn Ezd Ne Est Hi Ps Prz Koh Pnp Iz Jr Lm Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

Księga Rodzaju1 2 Księga Wyjścia 3 Księga Kapłańska 4 Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa5 Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Hioba6 Księga Psalmów Księga Przysłów7 Księga Koheleta (Eklezjastesa)8 Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje9 Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza

1

Także: 1 Księga Mojżeszowa. Także: 2 Księga Mojżeszowa. 3 Także: 3 Księga Mojżeszowa. 4 Także: 4 Księga Mojżeszowa. 5 Także: 5 Księga Mojżeszowa. 6 Także: Księga Joba. 7 Także: Przypowieści Salomona. 8 Także: Księga Kaznodziei Salomona. 9 Także: Treny. 10 Także: List św. Pawła do Galacjan. 11 Także: Objawienie św. Jana. 2

Strona |3|

Mt Mk Łk J Dz Rz 1 Kor 2 Kor Ga Ef Flp Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tm 2 Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Św. Pawła 1 List do Koryntian Św. Pawła 2 List do Koryntian Św. Pawła List do Galatów10 Św. Pawła List do Efezjan Św. Pawła List do Filipian Św. Pawła List do Kolosan Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan Św. Pawła 1 List do Tymoteusza Św. Pawła 2 List do Tymoteusza Św. Pawła List do Tytusa Św. Pawła List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana11


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Zbroja zbawienia12 W momencie zwrotnym pojawia się podmiot my, wyraźnie podkreślony. Paweł rozpoczyna słowami, które streszczają to wszystko, co wcześniej napisał o tożsamości wierzących i ich nastawieniu na dzień. To nastawienie jest widoczne także w powtórzeniu zwrotu być trzeźwym, który kryje w sobie orędzie zachęcające. Trzeba jeszcze przypomnieć, że wcześniej wspomniany zwrot występował w zestawieniu: spać czuwać, ale w łączności z czasownikiem nie upijać się. Nic zatem dziwnego, że dalsza część wersetu jest obrazowym ukazaniem prawdziwego sensu trzeźwości. Paweł chce odpowiedzieć na pytanie: na czym polega trzeźwość-czuwanie. Tłumaczenie imiesłowu endysamenoi stwarza pewne trudności. Czasownik endyó w znaczeniu przechodnim znaczy: przyoblec, ubrać, przyodziać, a w znaczeniu nieprzechodnim ubrać się, przyodziać się. W w. 8 może mieć więc znaczenie przyczynowe: ponieważ jesteśmy przyodziani albo walor zachęcający: przyobleczmy. W Nowym Testamencie występuje w znaczeniu przechodnim z biernikiem rzeczy: przyoblec zbroję duchową (Ef 6,11; Rz 13,12), przyoblec cnoty chrześcijańskie (Kol 3,12), przyodziać ciało niezniszczalne (1 Kor 15,53) albo z biernikiem osoby (Ga 3,27; Rz 13,14). Paweł posługuje się często tym czasownikiem w znaczeniu metaforycznym. Chodzi mu zaś w takim wypadku o nowy sposób istnienia w relacji do Chrystusa. Przyodziać oznacza początek uczestnictwa w Chrystusie. Według Pawła człowiek nowy identyfikuje się z Chrystusem. Najlepiej widać to w następującej wypowiedzi: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27 BT). Jest tutaj nawiązanie do chrztu, widoczne także w omawianym tekście. Podobnie jest w Rz 13,13-14: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. W tym tekście występuje zbieżna z naszym wersetem terminologia oraz pouczenie. Dostrzegamy kontrast między postawą w ciele i przyobleczeniem się w Chrystusa (por. także 1 Kor 15,5354). W oparciu o te znaczące zbieżności można wyciągnąć wniosek, że zarówno w 1 Tes, jak 1 w Rz i w 1 Kor Paweł korzysta z tradycyjnej porady, gdy rozwija tematy eschatologiczne. Punktem wyjścia było zmartwychwstanie Chrystusa i wnioski wyciągnięte z teologii chrztu. Następnie przechodzi do delikatnej sprawy dotyczącej postawy, jaką należy zachować żyjąc w czasie między zmartwychwstaniem Jezusa a paruzją. Równocześnie ukazuje model odniesienia. Wierzący powinni odwoływać się do narodzenia poprzez chrzest, które stawia nowe wymagania. W tej sytuacji jedynym modelem jest Jezus Chrystus zmartwychwstały oraz orędzie zawarte w prawdzie o zmartwychwstaniu. W życiu codziennym i w dokonywaniu wyborów 12

Rozdział, którego nie ma w oryginalnej wersji podręcznika, został opracowany na podstawie: Michał Bednarz, Nowy Komentarz Biblijny: 1-2 list do Tesaloniczan, Edycja Świętego Pawła, 2005, s. 375-377 (przyp. red.).

Strona |4|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

moralnych trzeba żyć zgodnie z przemianą, jaka się dokonała. Ale oznacza to walkę, którą trzeba stoczyć będąc odpowiednio wyposażonym. Dlatego nieodzowne są trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość. Konkretną postawę wierzących symbolizuje pancerz i hełm, które były biblijnymi obrazami żołnierskiego wyposażenia (Iz 59,17). Paweł zaczerpnął z tradycji obrazy, którymi się posługuje. W Nowym Testamencie występuje termin pancerz (Ef 6,14; Ap 9,9.17) oraz hełm (Ef 6,17). Podczas walki na największe niebezpieczeństwo wystawione są serce i głowa żołnierza. Jeśli zostanie w nie trafiony przez wroga, nieuchronnie kończy życie. Stąd też świadom, że czeka go ciężka walka, nie wyrusza na nią bez pancerza i hełmu. Podobnie i chrześcijanin, jeśli chce sprostać w walce potęgom, które wrogie są Bogu, nie może zapomnieć o odpowiednim uzbrojeniu obronnym. Zarówno pancerz, jak i hełm występują w Biblii w sensie metaforycznym. Pierwszy wskazuje na sprawiedliwość (Iz 59,17), a drugi na zbawienie (Iz 59,17; Ef 6,13-17) albo na sąd (Mdr 5,18). Paweł zastępuje sprawiedliwość wiarą i miłością, a zbawienie nadzieją. Świadomie wprowadza triadę, aby uzupełnić opis tożsamości chrześcijanina, nakreślony na początku w. 8, w którym jeden z imiesłowów określa przynależność do dnia, a drugi precyzyjnej definiuje przynależność do Chrystusa. W tym kontekście triada uzasadnia teologicznie zachętę do trzeźwości-czujności, która stanowi centrum upomnienia pouczeniowego. Pancerz wiary i miłości – to obraz, który ukazuje te dwie cnoty (por. 3,6.10.12) jako broniące przed wszelkiego rodzaju śmiertelnym ugodzeniem, tzn. przed śmiercią duchową, oddzielającą wierzącego od zmartwychwstałego Chrystusa. Podobne znaczenie posiada motyw hełmu – nadziei zbawienia. Oznacza nadzieję mającą swe uzasadnienie w dokonanym już przez Chrystusa dziele zbawienia (por. 1 Tes 5,10) oraz dającą uspokojenie co do własnego przeznaczenia – zjednoczenia z Chrystusem – oraz gwarancję dobrego życia na ziemi. Ga 3,26-27 może ułatwić zrozumienie omawianej wypowiedzi. W tym tekście Paweł rzuca dwa ważkie stwierdzenia. Najpierw podkreśla, że dzięki wierze Galacjanie są synami Bożymi, a następnie zaznacza, że wszyscy ochrzczeni zostali przyobleczeni w Chrystusa. Ten paralelizm zasługuje na uwagę o tyle, że dobrze uwypukla łączność wiary z chrztem. W każdym razie człowiek wiary – człowiek ochrzczony to ten, który jednocześnie przyoblókł się w Chrystusa. Paweł posłużył się tutaj przenośnią przyoblekania znaną zarówno w Starym Testamencie, jak i w piśmiennictwie pozabiblijnym. I niezależnie od tego, jak przenośnię tę zinterpretujemy w naszym tekście, jedno jest pewne: mówi o łączności ochrzczonego z Chrystusem. Pawłowy obraz zbroi (pancerz i hełm) nawiązuje także do tradycyjnej żydowskiej idei ostatecznej wojny, która poprzedzi nadejście końca oraz do stosowanej przez moralistów metaforyki, za pomocą której opisywali zmagania z namiętnościami (por. Rz 13,12; Ef 6,10-20). Odwołanie się do trzech cnót wskazuje, że wierzący uczestniczą Strona |5|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

w ostatecznej, eschatologicznej konfrontacji. Dysponują jednak pełnym uzbrojeniem duchowym, dzięki któremu mogą odeprzeć nawet najgroźniejsze ataki nieprzyjacielskie. Stanowią je wspomniane wyżej trzy główne cnoty. One właśnie osłaniają ich od stóp aż do głowy. Przywołując obraz walczącego żołnierza, Paweł pragnie podkreślić, że życie chrześcijańskie domaga się zaangażowania wszystkich sił.

Strona |6|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

LEKCJA 9: 25 sierpnia – 31 sierpnia*

WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA Popołudnie szabatowe

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Tes 5,1-11; Rdz 3,15-24; Iz 13,6-9; Łk 21,34-36; Rz 1,18 TEKST PAMIĘCIOWY: „My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia” (1 Tes 5,8 BW) BT

My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w hełm nadziei zbawienia. BWP My zaś, ponieważ jesteśmy dziećmi dnia, musimy być trzeźwi; powinniśmy przywdziać na siebie pancerz wiary i miłości, założyć na głowę hełm nadziei przyszłego zbawienia. BG Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia. TR13 ημεις MY δε ZAŚ ημερας DNIA οντες BĘDĄCY νηφωμεν BĄDŹMY TRZEŹWI ενδυσαμενοι WŁOŻYWSZY NA SIEBIE θωρακα PANCERZ πιστεως WIARY και I αγαπης MIŁOŚCI και I περικεφαλαιαν HEŁM ελπιδα NADZIEJĘ σωτηριας OCALENIA

MYŚL PRZEWODNIA: Rzeczywistość powrotu Chrystusa wzywa nas do ciągłej gotowości.

P

owtórne przyjście Chrystusa pozostaje głównym tematem fragmentu biblijnego, który będziemy studiować w tym tygodniu, jednak autor listu zwraca uwagę czytelnika na jego inny aspekt. W tych wersetach Paweł nie koncentruje się na szczegółach powrotu Jezusa, ale podkreśla potrzebę ciągłej gotowości, jaka powinna cechować wierzących w świetle tego wydarzenia (i związanego z nim sądu). Wcześniejsze teksty zawierały zachętę i pocieszenie – dawały Tesaloniczanom zapewnienie, że gdy przyjdzie koniec, ich sytuacja będzie o wiele lepsza niż się tego spodziewali. Teraz, gdy lepiej rozumieją naturę powtórnego przyjścia Chrystusa 13

Nowotestamentowy tekst grecki oparto o Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ z 1957 r. z aparatem krytycznym ze szczególnym uwzględnieniem zapisu Textus Receptus (przyp. tłum.).

Strona |7|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

i wiedzą, w jaki sposób to wszystko się stanie, pozostaje pytanie o to, jak przygotować się na to wydarzenie. Wydaje się, że w zborze w Tesalonice problem stanowiła teologia „pokoju i bezpieczeństwa”, powiązana być może z próbami wyznaczania przez niektórych wyznawców daty powrotu Jezusa. Tesaloniczanie mieli nadzieję, że na podstawie proroctw będą w stanie przewidzieć, kiedy dojdzie do przepowiedzianych końcowych wydarzeń, a tym samym będą wiedzieli, kiedy mają się na nie przygotować. W rezultacie niektórzy mogli zatracić poczucie potrzeby ciągłej gotowości. Czy ten sam problem nie dotyczy również nas dzisiaj? Im dłużej żyjemy na tym świecie, tym łatwiej jest nam stracić pilność i czujność. Dlatego powinniśmy uważnie przestudiować wypowiedzi Pawła na ten temat. * – Przestudiuj w bieżącym tygodniu wszystkie lekcje, aby przygotować się na szabat, 1 września.

Strona |8|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Niedziela – 26 sierpnia

DWA ASPEKTY SĄDU

P

rzeczytaj Rdz 3,15-24. Wymień różne przejawy – zarówno pozytywne, jak i negatywne – Bożego osądu wobec Adama i Ewy, jakie zostały opisane w tym fragmencie.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Rdz 3,15 BW

I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. BT Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. BWP Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę. BG Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. LXX14 και I εχθραν NIENAWIŚĆ θησω UMIESZCZĘ ανα μεσον POŚRODKU σου CIEBIE και I ανα μεσον POŚRODKU της γυναικος KOBIETY και I ανα μεσον POŚRODKU του σπερματος NASIENIA σου TWOJEGO και I ανα μεσον POŚRODKU του σπερματος NASIENIA αυτης JEJ αυτος ON σου TWOJEJ τηρησει BĘDZIE PILNOWAŁ15 κεφαλην GŁOWY και A συ TY τηρησεις BĘDZIESZ PILNOWAŁ16 αυτου JEGO πτερναν PIĘTY

Rdz 3,16 BW

Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. BT Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. BWP Do niewiasty zaś powiedział: Będziesz musiała znosić wiele cierpień i trudy twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła potomstwo. Będziesz pożądała swego męża, a on będzie nad tobą panował. BG A do niewiasty rzekł: Obficie rozmnożę boleści twoje, i poczęcia twoje; w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. 14

Tekst starotestamentowej greckiej Septuaginty (LXX) oparto o edycję Rahlsfa-Hanharta z 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Origenis Hexaplorum z 1875 r. Fryderyka Fielda (przyp. tłum.). 15 Także: „będzie śledził/czatował/czekał” (przyp. tłum.). 16 Także: „będziesz śledził/czatował/czekał” (przyp. tłum.).

Strona |9|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia LXX

και I τη γυναικι KOBIECIE ειπεν POWIEDZIAŁ πληθυνων POMNAŻAJĄC πληθυνω POMNOŻĘ τας λυπας CIERPIENIE17 σου TWOJE και I τον στεναγμον JĘK σου TWÓJ εν W λυπαις CIERPIENIU τεξη BĘDZIESZ RODZIĆ τεκνα DZIECI και I προς KU τον ανδρα MĘŻOWI σου TWOJEMU η αποστροφη ODWRACANIE18 σου TWOJE και A αυτος ON σου NAD TOBĄ κυριευσει BĘDZIE PANOWAŁ

Rdz 3,17 BW

A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! BT Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. BWP Do mężczyzny zaś [Bóg] powiedział: Tak więc usłuchałeś twojej żony i zjadłeś [owoc] z drzewa, o którym powiedziałem, że nie wolno ci z niego spożywać. Dlatego też z twojego powodu niech będzie przeklęta ziemia. Przez wszystkie dni twego życia będziesz się trudził, by dała ci pożywienie. BG Zaś rzekł do Adama: Iżeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o któremem ci przykazał, mówiąc: Nie będziesz jadł z niego; przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. LXX τω δε ZAŚ αδαμ ADAMOWI19 ειπεν POWIEDZIAŁ οτι PONIEWAŻ ηκουσας USŁYSZAŁEŚ της φωνης GŁOS της γυναικος KOBIETY σου TWOJEJ και I εφαγες ZJADŁEŚ απο Z του ξυλου DRZEWA ου Z KTÓREGO ενετειλαμην NAKAZAŁEM σοι TOBIE τουτου Z TEGO μονου JEDYNEGO μη NIE φαγειν JEDZ απ' Z αυτου NIEGO επικαταρατος PRZEKLĘTA η γη ZIEMIA εν w τοις εργοις CZYNACH σου TWOICH εν W λυπαις CIERPIENIACH20 φαγη BĘDZIESZ JADŁ αυτην TO πασας WSZYSTKO τας ημερας DNIAMI της ζωης ŻYCIA σου TWOJEGO

Rdz 3,18 BW Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. BT Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. BWP Ona zaś będzie ci rodzić ciernie i osty, a ty przecież masz się żywić tym, co z niej wyrośnie. BG A ona ciernie i oset rodzić będzie tobie; i będziesz pożywał ziela polnego. LXX ακανθας CIERNIE και I τριβολους OSTY ανατελει WYDA σοι TOBIE και I φαγη BĘDZIESZ JADŁ τον χορτον POKARM του αγρου (Z) POLA

Rdz 3,19 BW

W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. BT W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! BWP W pocie czoła będziesz się mozolił, aby zdobyć pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Z prochu bowiem jesteś i w proch się przemienisz. 17

Także: „zmartwienie, smutek, ciężką/okropną sytuację” (przyp. tłum.). Także: „odwrót, ucieczka” (przyp. tłum.). 19 Greckie αδαμ (czyt. adam) odpowiada transkrypcji hebrajskiego ‫ – אדם‬człowiek (przyp. tłum.). 20 Także: „zmartwieniach, smutkach” (przyp. tłum.). 18

S t r o n a | 10 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BG LXX

W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz. εν W ιδρωτι POCIE του προσωπου OBLICZA σου TWOJEGO φαγη BĘDZIESZ JADŁ τον αρτον CHLEB σου TWÓJ εως AŻ του αποστρεψαι ZAWRÓCISZ σε TY εις DO την γην ZIEMI εξ Z ης KTÓREJ ελημφθης ZOSTAŁEŚ WZIĘTY οτι PONIEWAŻ γη ZIEMIĄ ει JESTEŚ και I εις DO γην ZIEMI απελευση ODEJDZIESZ

Rdz 3,20 BW

I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. BT Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. BWP Mężczyzna nadał swojej żonie imię Ewa, ponieważ stała się matką wszystkiego, co żyje. BG I nazwał Adam imię żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich żywiących. LXX και I εκαλεσεν NAZWAŁ αδαμ ADAM21 το ονομα IMIĘ της γυναικος KOBIETY αυτου JEGO ζωη ŻYCIE22 οτι PONIEWAŻ αυτη TA μητηρ MATKĄ παντων WSZYSTKICH των ζωντων ŻYJĄCYCH

Rdz 3,21 BW I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. BT Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. BWP Sporządził też Jahwe odzienie ze skóry dla mężczyzny i kobiety, i tak okrył ich nagość. BG I uczynił Pan Bóg Adamowi, i żonie jego odzienie skórzane, i oblókł je. LXX και I εποιησεν UCZYNIŁ κυριος PAN ο θεος BÓG τω αδαμ ADAMOWI23 και I τη γυναικι KOBIECIE αυτου JEGO χιτωνας OKRYCIA δερματινους SKÓRZANE και I ενεδυσεν WŁOŻYŁ αυτους NA NICH

Rdz 3,22 BW

I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! BT Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. BWP Potem powiedział Jahwe: Tak więc stał się człowiek taki jak My. Teraz już zna zło i dobro. Niech więc przynajmniej nie wyciąga już ręki po owoc z drzewa życia łudząc się, że gdy go spożyje, będzie żył na wieki. BG Tedy rzekł Pan Bóg: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe; tedy wyżeńmy go, by snać nie ściągnął ręki swej, i nie wziął z drzewa żywota, i nie jadł, i żyłby na wieki. LXX και I ειπεν POWIEDZIAŁ ο θεος BÓG ιδου OTO αδαμ ADAM24 γεγονεν NADAL STAJE SIĘ ως JAK εις JEDEN εξ Z ημων NAS του γινωσκειν POZNAĆ καλον DOBRO25 και I πονηρον NIEGODZIWOŚĆ26 και I νυν TERAZ μηποτε ŻEBY NIE εκτεινη WY-

21

Greckie αδαμ (czyt. adam) odpowiada transkrypcji hebrajskiego ‫ – אדם‬człowiek (przyp. tłum.). Jest to tłumaczenie hebrajskiego imienia Ewy – ‫( חוה‬czyt. chaw’wah) – życie (przyp. tłum.). 23 Greckie αδαμ (czyt. adam) odpowiada transkrypcji hebrajskiego ‫ – אדם‬człowiek (przyp. tłum.). 24 Greckie αδαμ (czyt. adam) odpowiada transkrypcji hebrajskiego ‫ – אדם‬człowiek (przyp. tłum.). 25 Także: „piękno moralne, cnotę, szlachetność”. 26 Także: „czyn podły/łajdacki/niegodziwy, złego człowieka” (przyp. tłum.). 22

S t r o n a | 11 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia CIĄGNĄŁ την χειρα RĘKI αυτου JEGO27 και I λαβη WZIĄŁ28 του ξυλου Z DRZEWA της ζωης ŻYCIA και I φαγη ZJE και I ζησεται BĘDZIE ŻYŁ εις τον αιωνα NA WIECZNOŚĆ29

Rdz 3,23 BW

Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. BT Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. BWP I wydalił Jahwe człowieka z ogrodu Eden, aby odtąd uprawiał ziemię, z której został uczyniony. BG I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden, ku sprawowaniu ziemi, z której był wzięty. LXX και I εξαπεστειλεν WYSŁAŁ αυτον GO κυριος PAN ο θεος BÓG εκ Z του παραδεισου OGRODU της τρυφης ROZKOSZY30 εργαζεσθαι ABY UPRAWIAŁ την γην ZIEMIĘ εξ Z ης KTÓREJ ελημφθη ZOSTAŁ WZIĘTY

Rdz 3,24 BW

I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. BT Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. BWP Po usunięciu człowieka [z ogrodu] postawił Bóg przed nim cherubów z mieczami o połyskujących ostrzach, aby strzegły dostępu do drzewa życia. BG A tak wygnał człowieka; i postawił na wschód słońca sadu Eden Cheruby, i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. LXX και I εξεβαλεν WYRZUCIŁ τον αδαμ ADAMA31 και I κατωκισεν UMIEŚCIŁ32 αυτον GO απεναντι NAPRZECIWKO του παραδεισου OGRODOWI της τρυφης ROZKOSZY33 και I εταξεν USTAWIŁ NA STANOWISKU τα χερουβιμ CHERUBIMÓW και I την φλογινην PŁONĄCY34 ρομφαιαν MIECZ την στρεφομενην OBRACAJĄCY SIĘ DOKOŁA φυλασσειν ABY PILNOWAŁ35 την οδον DROGI του ξυλου DRZEWA της ζωης ŻYCIA

Chociaż samo słowo „sąd” nie pojawia się w 1 Tes 5,1-11, cały ten fragment odnosi się właśnie do tej kwestii. Paweł chce, aby wierzący w Tesalonice mieli świadomość, że sąd Boży nie ogranicza się do czegoś, co będzie miało miejsce w niebie przy końcu czasu, ale już teraz ma realne konsekwencje w ich codziennym życiu.

27

Także: „swojej” (przyp. tłum.). Jest to kontynuacja myśli: „μηποτε ŻEBY NIE” (przyp. tłum.). 29 Także: „ku wieczności” (przyp. tłum.). 30 Także: „miękkości, delikatności, przyjemności”; jest to tłumaczenie hebrajskiego ‫( עדן‬czyt. eden) – rozkosz (przyp. tłum.). 31 Greckie αδαμ (czyt. adam) odpowiada transkrypcji hebrajskiego ‫ – אדם‬człowiek (przyp. tłum.). 32 Także: „osiedlił” (przyp. tłum.). 33 Także: „miękkości, delikatności, przyjemności”; jest to tłumaczenie hebrajskiego ‫( עדן‬czyt. eden) – rozkosz (przyp. tłum.). 34 Także: „ognisty” (przyp. tłum.). 35 Także: „bronił, pełnił straż, stał na warcie” (przyp. tłum.). 28

S t r o n a | 12 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia 1 Tes 5,1 BW BT BWP BG TR

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, Nie muszę wam, bracia, pisać o dniu lub o godzinie. A o czasach i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, aby wam pisano. περι O δε ZAŚ των χρονων CZASACH και I των καιρων PORACH αδελφοι BRACIA ου NIE χρειαν POTRZEBY εχετε MACIE υμιν WAM γραφεσθαι PISAĆ

1 Tes 5,2 BW

Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. BT sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. BWP Sami bowiem wiecie dobrze, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej nocą. BG Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. TR αυτοι SAMI γαρ BOWIEM ακριβως DOKŁADNIE οιδατε NADAL WIECIE οτι ŻE η ημερα DZIEŃ κυριου PANA ως JAK κλεπτης ZŁODZIEJ εν W νυκτι NOCY ουτως TAK ερχεται PRZYCHODZI

1 Tes 5,3 BW

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. BT Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. BWP Gdy ludzie będą mówić, że panuje pokój i całkowite bezpieczeństwo, to wtedy właśnie spadnie na nich niespodziewana zagłada, tak jak [nagle] przychodzą bóle na niewiastę brzemienną. Nie zdołają już ujść przed nimi. BG Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. TR οταν JEŚLI KIEDYŚ36 γαρ BOWIEM λεγωσιν POWIEDZĄ37 ειρηνη POKÓJ και I ασφαλεια BEZPIECZEŃSTWO τοτε WTEDY αιφνιδιος NIEPRZEWIDZIANA αυτοις IM εφισταται ZAGRAŻA ολεθρος ZAGŁADA ωσπερ JAK GDYBY η ωδιν BÓL PORODOWY τη εν W γαστρι ŁONIE εχουση UTRZYMUJĄCY SIĘ και I ου μη NIE εκφυγωσιν UCIEKNĄ

1 Tes 5,4 BW

Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. BT Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. BWP Ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach, by ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. BG Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. TR υμεις WY δε ZAŚ αδελφοι BRACIA ουκ NIE εστε JESTEŚCIE εν W σκοτει CIEMNOŚCI ινα ABY η ημερα DZIEŃ υμας WAS ως JAK κλεπτης ZŁODZIEJ καταλαβη ZŁAPAŁ 36 37

Także: „kiedy to” (przyp. tłum.). Dosłownie: „powiedzieliby” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 13 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia 1 Tes 5,5 BW

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. BT Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. BWP Wszyscy bowiem jesteście dziećmi światłości i dnia. Nie pozostajemy pod władzą nocy ani ciemności. BG Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. TR παντες WSZYSCY υμεις WY υιοι SYNOWIE φωτος ŚWIATŁA εστε JESTEŚCIE και I υιοι SYNOWIE ημερας DNIA ουκ NIE εσμεν JESTEŚCIE νυκτος NOCY ουδε ANI σκοτους CIEMNOŚCI

1 Tes 5,6 BW Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. BT Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. BWP Tak więc nie powinniśmy trwać w uśpieniu jak wielu innych; musimy być czujni i trzeźwi. BG Przeto nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. TR αρα A ZATEM ουν μη NIE καθευδωμεν ŚPIJMY ως JAK και I οι λοιποι POZOSTALI αλλα ALE γρηγορωμεν BĄDŹMY CZUJNI και I νηφωμεν BĄDŹMY TRZEŹWI

1 Tes 5,7 BW

Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. BT Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. BWP Kto śpi, śpi zazwyczaj w nocy, a kto się upija, czyni to również w nocy. BG Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. TR οι γαρ BOWIEM καθευδοντες ŚPIĄCY38 νυκτος W NOCY καθευδουσιν ŚPIĄ και I οι μεθυσκομενοι UPIJAJĄCY SIĘ39 νυκτος W NOCY μεθυουσιν UPIJAJĄ SIĘ

1 Tes 5,8 BW

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. BT My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w hełm nadziei zbawienia. BWP My zaś, ponieważ jesteśmy dziećmi dnia, musimy być trzeźwi; powinniśmy przywdziać na siebie pancerz wiary i miłości, założyć na głowę hełm nadziei przyszłego zbawienia. BG Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia. TR ημεις MY δε ZAŚ ημερας DNIA οντες BĘDĄCY νηφωμεν BĄDŹMY TRZEŹWI ενδυσαμενοι WŁOŻYWSZY NA SIEBIE θωρακα PANCERZ πιστεως WIARY και I αγαπης MIŁOŚCI και I περικεφαλαιαν HEŁM ελπιδα NADZIEJĘ σωτηριας OCALENIA

38 39

W rozumieniu: „ci, którzy śpią” (przyp. tłum.). W rozumieniu: „ci, którzy się upijają” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 14 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia 1 Tes 5,9 BW

Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, BT Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg [na to, abyśmy zasłużyli] na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, BWP Nie przeznaczył nas przecież Bóg na przedmiot swego zagniewania, lecz do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, BG Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, TR οτι PONIEWAŻ ουκ NIE εθετο STAWIŁ ημας NAS ο θεος BÓG εις οργην NA GNIEW40 αλλ ALE εις περιποιησιν NA POZYSKANIE41 σωτηριας OCALENIA δια PRZEZ του κυριου PANA ημων NASZEGO ιησου JEZUSA χριστου NAMASZCZONEGO

1 Tes 5,10 BW Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. BT który za nas umarł, abyśmy – żywi czy umarli – razem z Nim żyli. BWP który za nas umarł po to, abyśmy czy to jako żywi, czy jako umarli zawsze razem z Nim żyli. BG Który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpimy, wespół z nim żyli. TR του αποθανοντος ZMARŁEGO υπερ ZA ημων NAS ινα ABYŚMY ειτε CZY γρηγορωμεν BYLIBYŚMY CZUJNI ειτε CZY καθευδωμεν SPALIBYŚMY αμα JEDNOCZEŚNIE συν WRAZ Z αυτω NIM ζησωμεν ŻYLI42

1 Tes 5,11 BW

Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. BT Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. BWP Dlatego podnoście się wzajemnie na duchu i budujcie jedni drugich, tak jak to zresztą już czynicie. BG Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. TR διο TOTEŻ παρακαλειτε POCIESZAJCIE SIĘ αλληλους NAWZAJEM και I οικοδομειτε BUDUJCIE SIĘ εις JEDEN τον ενα JEDNEGO καθως TAK JAK και I ποιειτε CZYNICIE

Wielu ludzi czuje zakłopotanie, kiedy w rozmowie pojawia się temat sądu, ponieważ jednoznacznie kojarzy im się z czymś negatywnym oraz z pewnego rodzaju zagrożeniem. Ale biblijna koncepcja sądu obejmuje coś więcej niż tylko zagrożenie, potępienie i wykonanie wyroku. Istnieje również pozytywy aspekt sądu. Proste codzienne uczynki miłosierdzia i dobroci nie pozostaną niezauważone lub bez nagrody (zob. Mt 10,42). Bóg widzi wszystko, co robimy – niezależnie od tego, czy jest to dobre czy złe – i w ostatecznym rozrachunku ma to ogromne znaczenie.

40

Dosłownie: „ku gniewowi” (przyp. tłum.). Dosłownie: „ku pozyskaniu” (przyp. tłum.). 42 Jest to kontynuacja myśli: „ινα ABYŚMY” (przyp. tłum.). 41

S t r o n a | 15 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia Mt 10,42 BW

A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. BT Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.. BWP Ktokolwiek poda kubek zimnej wody jednemu z tych maluczkich, jako że jest uczniem moim, zaprawdę powiadam wam, nie minie go nagroda. BG Kto by też napoił jednego z tych to małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. TR και I ος KTÓRY εαν JEŻELI ποτιση NAPOI ενα JEDNEGO των μικρων Z MAŁYCH43 τουτων TYCH ποτηριον KIELICHEM ψυχρου ZIMNEGO44 μονον JEDYNIE εις KU ονομα IMIENIU μαθητου UCZNIA αμην AMEN45 λεγω MÓWIĘ υμιν WAM ου μη NIE απολεση ZGUBI τον μισθον ZAPŁATY αυτου JEGO

Dwuaspektowy charakter sądu jest widoczny już w najwcześniejszych opowiadaniach biblijnych. W ogrodzie Eden Bóg negatywnie osądził grzech Adama i Ewy. Jego konsekwencje dotknęły porodu, uprawy roli i miejsca zamieszkania ludzi. Równocześnie jednak Bóg osądził ich pozytywnie. Doprowadził do wrogości pomiędzy nimi a szatanem i w swoim miłosierdziu okrył ich ubraniami ze skóry, aby nie odczuwali nadmiernie zmian, jakie w wyniku upadku dotknęły środowisko naturalne. Co ważniejsze, skóra, w którą zostali odziani, symbolizowała sprawiedliwość Chrystusa, zakrywającą ich grzech. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju opisana została historia Kaina, którego Bóg osądza w negatywny sposób, skazując go na wygnanie. Ale Kain otrzymuje również pozytywny osąd. Bóg umieszcza na nim znak, aby nikt go nie zabił. W czasie potopu Bóg negatywnie osądza ludzką rasę, niszcząc ją w wodach potopu, z drugiej strony jednak zapewnia ludziom pozytywne wyjście z sytuacji, nakazując Noemu budowę arki, dzięki której każdy, kto by tego chciał, mógł uniknąć śmierci (Rdz 6,9-17)46. W jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg pomieszał języki i sprawił, iż ludzie rozproszyli się po całej ziemi (aspekt negatywny). Gdzie w tej historii możemy znaleźć element pozytywny? Znajdujemy go w powołaniu Abrahama do tego, aby stał się błogosławieństwem „dla wszystkich plemion ziemi” (Rdz 12,3 BW), czyli dla tych samych ludzi, którzy zostali rozproszeni spod wieży Babel (Rdz 11,9). Rdz 12,3 BW

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

43

Także: „z mało znaczących” (przyp. tłum.). Także: „(o wodzie) świeżego, pokrzepiającego, ożywczego” (przyp. tłum.). 45 Od hebr. ‫( אמן‬wym. amen) – „zaprawdę, prawdziwie, amen” (przyp. tłum.). 46 Rozwinięcie tekstu biblijnego zostało pominięte (przyp. red.). 44

S t r o n a | 16 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BT

Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. BWP Będę błogosławił tym wszystkim, którzy będą błogosławić tobie, a przekleństwo moje spadnie na wszystkich, którzy tobie będą złorzeczyli. Ze względu na ciebie błogosławieństwa dostąpią wszystkie pokolenia ziemi. BG I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę: i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. LXX και I ευλογησω BĘDĘ BŁOGOSŁAWIŁ τους ευλογουντας BŁOGOSŁAWIĄCYM σε TOBIE και A τους καταρωμενους ZŁORZECZĄCYM σε TOBIE καταρασομαι BĘDĘ ZŁORZECZYŁ και I ενευλογηθησονται BĘDĄ BŁOGOSŁAWIONE εν W σοι TOBIE πασαι WSZYSTKIE αι φυλαι PLEMIONA της γης ZIEMI

Rdz 11,9 BW

Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. BT Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. BWP Dlatego też miejsce owo nazywa się Babel, gdyż Bóg pomieszał języki [wszystkich mieszkańców], a ich samych rozproszył po całej ziemi. BG Przetoż nazwał imię jego Babel; iż tam pomieszał Pan język wszystkiej ziemi; i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi. LXX δια τουτο DLATEGO47 εκληθη ZOSTAŁO NAZWANE το ονομα IMIĘ αυτης JEGO48 συγχυσις POMIESZANIE οτι PONIEWAŻ εκει TAM συνεχεεν MIESZAŁ κυριος PAN τα χειλη USTA πασης CAŁEJ της γης ZIEMI και I εκειθεν STAMTĄD διεσπειρεν ROZSIAŁ49 αυτους ICH κυριος PAN ο θεος BÓG επι NA προσωπον OBLICZU πασης CAŁEJ της γης ZIEMI

W jaki sposób prawda o Chrystusie jako naszym zastępcy na sądzie sprawia, że zaczynamy postrzegać to wydarzenie jako coś pozytywnego? Dlaczego zawsze, kiedy rozmyślamy nad sądem, powinniśmy pamiętać o tej ważnej prawdzie?

47

Dosłownie: „przez to” (przyp. tłum.). Chodzi o „την πολιν MIASTO” z Rdz 11,8 (przyp. tłum.). 49 Także: „rozrzucił, rozproszył” (przyp. tłum.). 48

S t r o n a | 17 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Poniedziałek – 27 sierpnia

NAGLE I NIESPODZIEWANIE (1 Tes 5,1-3)

P

rzeczytaj 1 Tes 5,1-350 i Dz 1,6.7. Co oznaczają w tych wersetach „czasy i pory/chwile”?

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Dz 1,6 BW

Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? BT Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? BWP Zapytali Go zebrani: Panie, czy to właśnie w tym czasie przywrócisz na nowo wielkość królestwa izraelskiego? BG A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? TR οι CI μεν ουν WIĘC συνελθοντες KTÓRZY PRZYSZLI RAZEM επηρωτων PYTALI αυτον GO λεγοντες MÓWIĄC κυριε PANIE ει CZY εν W τω χρονω CZASIE τουτω TYM αποκαθιστανεις PRZYWRÓCISZ την βασιλειαν KRÓLESTWO τω ισραηλ IZRAELOWI

Dz 1,7 BW

Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, BT Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, BWP Lecz Jezus odpowiedział im: Nie do was należy znać dzień i godzinę, którą Ojciec ustanowił całą powagą swojej władzy. BG Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. TR ειπεν POWIEDZIAŁ δε ZAŚ προς DO αυτους NICH ουχ NIE υμων WASZE εστιν JEST γνωναι POZNANIE χρονους CZASÓW η LUB καιρους OKRESÓW51 ους KTÓRE ο πατηρ OJCIEC εθετο UMIEŚCIŁ εν WE τη ιδια WŁASNEJ εξουσια MOCY52

„Dzień Pański” to określenie, które bardzo często występuje w starotestamentowych fragmentach dotyczących sądu. Oznacza zdecydowaną i ostateczną interwencję Boga i mocno podkreśla negatywne konsekwencje nieposłuszeństwa (Iz 13,6-9; Jr 46,10; 50

Tekst znajduje się w części na niedzielę (przyp. red.). Także: „pór, czasów” (przyp. tłum.). 52 Także: „możności, władzy” (przyp. tłum.). 51

S t r o n a | 18 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Ez 30,2-12). W studiowanym przez nas dzisiaj fragmencie Paweł łączy tę wcześniejszą koncepcję z wprowadzonym przez Jezusa porównaniem do złodzieja (Mt 24,43; Łk 12,39). Iz 13,6 BW

Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. BT Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska [z rąk] Wszechmocnego. BWP Krzyczcie głośno, bo oto zbliża się już Dzień Pański, nadchodzi jako zniszczenie od Najwyższego. BG Kwilcie! albowiem blisko jest dzień Pański, który przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmocnego. LXX ολολυζετε WZNIEŚCIE OKRZYK εγγυς BLISKO γαρ BOWIEM η ημερα DZIEŃ κυριου PANA και I συντριβη ZNISZCZENIE53 παρα OD του θεου BOGA ηξει PRZYJDZIE

Iz 13,7 BW BT BWP BG LXX

Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. Dlatego wszystkim opadają ręce, wszyscy ludzie odchodzą od zmysłów, Dlatego wszelkie ręce osłabieją, a wszelkie serce człowiecze stopnieje. δια τουτο DLATEGO54 πασα KAŻDA χειρ RĘKA εκλυθησεται OSŁABNIE και I πασα KAŻDA ψυχη DUSZA ανθρωπου CZŁOWIEKA δειλιασει ZLĘKNIE SIĘ

Iz 13,8 BW

I są przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. BT [Oni] truchleją, ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy osłupiały, oblicza ich są w płomieniach. BWP wszystkich ogarnia przerażenie, szał prawdziwy i niezwykłe boleści. Ból ich skręca jak niewiasty rodzące, oni zaś spoglądają jeden na drugiego, a wszyscy mają rozpalone oblicza. BG I będą przestraszeni, uciski i trapienia ogarną ich, jako rodząca boleć będą. Każdy nad bliźnim swoim zdumieje się, oblicza ich płomieniowi podobne będą. LXX και I ταραχθησονται BĘDĄ ZANIEPOKOJENI οι πρεσβεις STARSI και I ωδινες BÓLE PORODOWE αυτους ICH55 εξουσιν BĘDĄ MIEĆ ως JAK γυναικος KOBIETA τικτουσης PODCZAS RODZENIA και I συμφορασουσιν BĘDĄ OPŁAKIWAĆ ετερος προς τον ετερον JEDEN DRUGIEGO και I εκστησονται ZOSTANĄ WYPROWADZENI Z RÓWNOWAGI και I το προσωπον OBLICZE αυτων ICH ως JAK φλοξ PŁOMIEŃ μεταβαλουσιν ZMIENI SIĘ

Iz 13,9 BW

Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić.

53

Także: „zgniecenie, złamanie, upadek, zguba, rozbicie” (przyp. tłum.). Dosłownie: „przez to” (przyp. tłum.). 55 Także: „swoje” (przyp. tłum.). 54

S t r o n a | 19 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BT

Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wytracić z niej grzeszników. BWP Nadchodzi ów nieubłagany Dzień Pana, pełen zapalczywości i okrutnego gniewu. Zamieni On całą ziemię w pustkowie i wszystkich grzeszników wygładzi. BG Oto dzień Pański srogi idzie w zapalczywości i popędliwości gniewu, aby obrócił tę ziemię w pustynię, a grzeszników jej aby z niej wygładził. LXX ιδου OTO γαρ BOWIEM ημερα DZIEŃ κυριου PANA ανιατος NIEULECZALNY ερχεται PRZYCHODZI θυμου GNIEWU και I οργης GNIEWU θειναι ABY UCZYNIĆ την οικουμενην ZIEMIĘ ZAMIESZKANĄ ολην CAŁĄ ερημον SPUSTOSZONĄ56 και I τους αμαρτωλους GRZESZNIKÓW απολεσαι WYGUBIĆ εξ Z αυτης NIEJ

Jr 46,10 BW

Lecz ów dzień należy do Wszechmocnego, Pana Zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami! Miecz Pana pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat. BT A dzień ten jest dla Pana, Boga Zastępów, dniem odwetu, by się mógł pomścić na swoich wrogach. Miecz pochłonie, nasyci się i ugasi pragnienie ich krwią, albowiem rzeź to ofiarna dla Pana, Boga Zastępów, w ziemi północy, nad Eufratem. BWP Dzień ten jest dla Pana i Boga dniem zemsty i odwetu na wrogach. Miecz Jego pochłaniać i sycić się będzie i upije się krwią swoich ofiar, Pan i Bóg Zastępów rzeź krwawą prowadzi, na północy, nad Eufratu brzegami. BG Bo ten dzień panującego Pana zastępów będzie dzień pomsty, aby się pomścił nad nieprzyjaciołmi swymi, których miecz pożre, a nasyci się, i opije się krwią ich; bo ofiara panującego Pana zastępów będzie w ziemi północnej u rzeki Eufrates. LXX και I η ημερα DZIEŃ εκεινη TEN κυριω DLA PANA τω θεω BOGA ημων NASZEGO ημερα DZIEŃ εκδικησεως ZEMSTY57 του εκδικησαι ABY ZEMŚCIĆ SIĘ NAD58 τους εχθρους WROGAMI αυτου JEGO και I καταφαγεται POZJADA59 η μαχαιρα MIECZ κυριου PANA και I εμπλησθησεται NASYCI SIĘ και I μεθυσθησεται UPIJE SIĘ απο OD του αιματος KRWI αυτων ICH οτι PONIEWAŻ θυσια OFIARA τω κυριω DLA PANA σαβαωθ SABAOT60 απο Z γης ZIEMI βορρα PÓŁNOCY επι NAD ποταμω RZEKĄ ευφρατη EUFRAT

Ez 30,2 BW

Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biadajcie! Ach! Jakiż to dzień! BT Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Biadajcie nad tym dniem! BWP Synu człowieczy, wystąp jako prorok i powiedz, że tak oto mówi Pan i Bóg: Wołajcie głośno: Ach, co to za dzień! BG Synu człowieczy! prorokuj a mów: Tak mówi panujący Pan; kwilcie mówiąc: Ach niestetyż na ten dzień! LXX υιε ανθρωπου SYNU CZŁOWIEKA61 προφητευσον PROROKUJ και I ειπον MÓW ταδε TAK λεγει MÓWI κυριος PAN ω O ω O η ημερα DZIEŃ

56

Także: „opuszczoną” (przyp. tłum.). Także: „kary, obrony” (przyp. tłum.). 58 Także: „ukarać” (przyp. tłum.). 59 Także: „pożre” (przyp. tłum.). 60 Od hebr. ‫( יהוה צבאות‬wym. adonaj cebaot) – JHWH zastępów (przyp. tłum.). 61 Od aramejskiego ‫( בר אנש‬wym. bar enasz) oraz hebrajskiego ‫( בן אדם‬wym. ben adam) – syn człowieka (‫אדם‬ [wym. adam] – człowiek); por. Dn 7,13-14, Ps 8,4-5 (przyp. tłum.). 57

S t r o n a | 20 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia Ez 30,3 BW

Gdyż bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana, będzie to dzień ponury dla narodów. BT Bliski jest bowiem dzień, bliski jest dzień Pański. Dniem chmur będzie czas [kary] narodów pogańskich. BWP Albowiem dzień jest blisko, blisko jest dzień Pański. Będzie to dzień zasnuty obłokami, czas [kary] dla narodów [pogańskich]. BG Bo bliski jest dzień, bliski jest mówię dzień Pański; ten będzie dzień chmury, i czas narodów. LXX οτι PONIEWAŻ εγγυς BLISKO η ημερα DZIEŃ του κυριου PANA ημερα DZIEŃ62 περας KOŃCEM εθνων NARODÓW εσται BĘDZIE

Ez 30,4 BW

Miecz spadnie na Egipt; Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici, gdy zabiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady. BT Miecz przyjdzie na Egipt i trwoga nastanie w Kusz, kiedy w Egipcie polegną zabici, gdy zabiorą jego bogactwo i gdy posady jego będą rozwalone. BWP Miecz przyjdzie na Egipt, całą Etiopię ogarnie trwoga, gdy ciała poległych pokryją Egipt, który będzie pozbawiony bogactw wszelkich, a jego fundamenty zostaną wywrócone. BG I przyjdzie miecz na Egipt, a będzie wielka trwoga w ziemi Murzyńskiej, gdy polegną pobici w Egipcie, a zabiorą dostatki jego, i podwrócone będą grunty jego. LXX και I ηξει PRZYJDZIE μαχαιρα MIECZ επ' NA αιγυπτιους EGIPCJAN και I εσται BĘDZIE ταραχη NIEPOKÓJ63 εν W τη αιθιοπια ETIOPII και I πεσουνται UPADNĄ τετραυματισμενοι NADAL RANIENI εν W αιγυπτω EGIPCIE και I συμπεσειται RAZEM RUNĄ αυτης JEGO τα θεμελια FUNDAMENTY

Ez 30,5 BW

Etiopia, Putejczycy i Ludyci, i Arabowie, i Libijczycy, i wraz z nimi mieszkańcy ziem sprzymierzonych padną od miecza. BT Kusz i Put, i Lud, i cudzoziemcy wszyscy, i Kub, i synowie <ziemi> przymierza razem z nimi poginą od miecza. BWP Kuszyci, Putyci, Ludyci, cała Arabia oraz mieszkańcy Kub i wszyscy synowie mojego Przymierza [Izraelici] polegną razem z nimi od miecza. BG Murzyni i Putejczycy, i Ludczycy, i wszystko pospólstwo, i Kubejczycy, i obywatele innych ziem, w przymierzu będących, z nimi od miecza upadną. LXX περσαι PERSOWIE και I κρητες KRETEŃCZYCY και I λυδοι Z LIDII και I λιβυες LIBIJCZYCY και I παντες CAŁY οι επιμικτοι ZMIESZANY TŁUM και I των υιων Z SYNÓW της διαθηκης PRZYMIERZA64 μου MOJEGO μαχαιρα MIECZEM65 πεσουνται UPADNĄ εν W αυτη NIM

Ez 30,6 BW

Tak mówi Pan: Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga; od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza - mówi Wszechmocny Pan.

62

Inne manuskrypty podają w tym miejscu: „ημερα DZIEŃ νεφελης CHMURY” (przyp. tłum.). Także: „wzburzenie, zamieszki polityczne, rozruchy, walka, starcie, zamęt bitewny, nieporozumienie” (przyp. tłum.). 64 Także: „testamentu, ostatniej woli, umowy, układu” (przyp. tłum.). 65 Zastosowano tu tzw. dativus modi. Dosłownie: „mieczowi” (przyp. tłum.). 63

S t r o n a | 21 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BT

Tak mówi Pan: Upadną podpory Egiptu i wywróci się jego dumna potęga; od Migdol aż do Sjene polegną od miecza. Wyrocznia Pana Boga. BWP Tak mówi Pan. Polegną ci wszyscy, co byli podporą dla Egiptu. Rozsypie się, przestanie się pysznić swoją potęgą. Poczynając od Migdol aż po Sjene wszyscy zginą od miecza. Taka jest wyrocznia Pana i Boga. BG Tak mówi Pan, że upadną, którzy podpierają Egipt, i strącona będzie pycha mocy jego; od wieży Sewene od miecza upadną w niej, mówi panujący Pan. LXX και I πεσουνται UPADNĄ τα αντιστηριγματα WSPARCIA αιγυπτου EGIPTU και I καταβησεται OPADNIE η υβρις PYCHA66 της ισχυος MOCY67 αυτης JEGO απο OD μαγδωλου MAGDOL εως AŻ DO συηνης SJENE μαχαιρα MIECZEM68 πεσουνται UPADNĄ εν W αυτη NIM λεγει MÓWI κυριος PAN

Ez 30,7 BW

Będzie spustoszony wśród ziem spustoszonych, a jego miasta znajdą się wśród miast zburzonych. BT Wśród krajów wyludnionych będzie wyludniony, a miasta jego znajdą się wśród miast opustoszałych. BWP Wśród różnych krajów spustoszonych oni też będą spustoszeni. Miasta ich staną się jak inne miasta, całkiem wyludnione. BG I będą spustoszeni nad inne ziemie spustoszone, a miasta ich nad inne miasta poburzone będą; LXX και I ερημωθησεται ZOSTANIE SPUSTOSZONY εν μεσω W ŚRODKU69 χωρων KRAJÓW ηρημωμενων NADAL PUSTOSZONYCH και I αι πολεις MIASTA αυτων ICH εν μεσω W ŚRODKU πολεων MIAST ηρημωμενων NADAL PUSTOSZONYCH εσονται BĘDĄ

Ez 30,8 BW

I poznają, że Ja jestem Pan, gdy podłożę ogień pod Egipt i będą zdruzgotani wszyscy jego pomocnicy. BT I poznają, że Ja jestem Pan, kiedy podłożę ogień pod Egipt, a wszyscy jego poplecznicy się załamią. BWP Wtedy przekonają się, że Ja jestem Panem, który zesłał ogień na Egipt i starł wszystkich, którzy go wspierali. BG I dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy zapalę ogień w Egipcie, i będą potarci wszyscy pomocnicy jego. LXX και I γνωσονται POZNAJĄ οτι ŻE εγω JA ειμι JESTEM κυριος PAN οταν KIEDY TO δω DAM πυρ OGIEŃ επ' PRZECIWKO αιγυπτον EGIPTWI και I συντριβωσι ZOSTANĄ ZNISZCZENI παντες WSZYSCY οι βοηθουντες PRZYCHODZĄCY Z POMOCĄ αυτη JEMU

Ez 30,9 BW

BT

W owym dniu wyjdą sprzed mojego oblicza posłańcy, aby przerazić beztroskich Etiopów; ogarnie ich drżenie jak w dniu klęski Egiptu - bo oto nadchodzi. W owym dniu wyruszą ode Mnie wysłannicy na okrętach, aby przerazić beztroskie Kusz, i trwoga nastanie wśród nich, <jak> w dzień Egiptu, że oto nadchodzi.

66

Także: „buta, hardość, bezczelność, zniewaga, niesforność” (przyp. tłum.). Także: „siły, potęgi” (przyp. tłum.). 68 Zastosowano tu tzw. dativus modi. Dosłownie: „mieczowi” (przyp. tłum.). 69 Także: „między” (przyp. tłum.). 67

S t r o n a | 22 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BWP W dniach owych ludzie wysłani przeze Mnie wyruszą na okrętach, aby zakłócić spokój Etiopii. Przerażenie ogarnie wszystkich mieszkańców [Etiopii], gdy na Egipt nadejdzie dzień Pański. Oto już nadchodzi! BG Dnia onego wynijdą posłowie od oblicza mego w okrętach na postrach ziemi Murzyńskiej bezpiecznej; i będzie wielka trwoga między nimi, jaka była w dzień porażki Egipskiej; bo oto pewnie przychodzi. LXX εν W τη ημερα DNIU εκεινη TYM εξελευσονται WYJDĄ αγγελοι POSŁAŃCY70 σπευδοντες ŚPIESZĄCY SIĘ αφανισαι ABY ZGŁADZIĆ71 την αιθιοπιαν ETIOPIĘ και I εσται BĘDZIE ταραχη NIEPOKÓJ72 εν WŚRÓD αυτοις NICH εν W τη ημερα DNIU αιγυπτου EGIPTU οτι PONIEWAŻ ιδου OTO ηξει PRZYJDZIE

Ez 30,10 BW

Tak mówi Wszechmocny Pan: Położę kres okazałości Egiptu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego. BT Tak mówi Pan Bóg: Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla Babilonu. BWP A oto, co mówi Pan Bóg: Rękami Nabuchodonozora, króla babilońskiego, położę kres przepychowi Egiptu. BG Tak mówi panujący Pan: Uczynię zaiste koniec mnóstwu Egipskiemu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babilońskiego. LXX ταδε TAK λεγει MÓWI κυριος PAN κυριος PAN και I απολω WYGUBIĘ πληθος WIELKĄ ILOŚĆ αιγυπτιων EGIPCJAN δια PRZEZ χειρος RĘKĘ ναβουχοδονοσορ NABUCHODONOSORA βασιλεως KRÓLA βαβυλωνος BABILONU

Ez 30,11 BW

Zostaną sprowadzeni: On, a wraz z nim jego lud, najsroższy spośród narodów, aby zniszczyć kraj; wydobędą swoje miecze przeciwko Egiptowi i pokryją kraj pobitymi. BT On i jego lud, najmężniejsi wśród narodów, przyjdą, by niszczyć ten kraj. Dobędą miecza przeciw Egiptowi i pokryją kraj pobitymi. BWP Razem ze swoim ludem, najbardziej dzikim ze wszystkich narodów barbarzyńskich, zostanie posłany Nabuchodonozor, aby złupić kraj cały: dobędą miecza przeciw Egiptowi i cały kraj napełnią trupami. BG On i lud jego z nimi, najsrożsi z narodów, przywiedzeni będą na wytracenie tej ziemi; bo dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi, i napełnią ziemię pobitymi. LXX αυτου JEGO73 και I του λαου LUDU αυτου JEGO λοιμοι PLAGI74 απο OD εθνων NARODÓW απεσταλμενοι NADAL WYSYŁANYCH απολεσαι ABY WYGUBIĆ την γην TĘ ZIEMIĘ και I εκκενωσουσιν OPRÓŻNIĄ75 παντες WSZYSTKIE τας μαχαιρας MIECZE αυτων ICH76 επ' NA αιγυπτον EGIPT και I πλησθησεται BĘDZIE NAPEŁNIONA η γη TA ZIEMIA τραυματιων ZWŁOKAMI77

70

Także: „aniołowie” (przyp. tłum.). Dosłownie: „aby stracić z oczu, aby zakryć/zataić/ukryć” (przyp. tłum.). 72 Także: „wzburzenie, zamieszki polityczne, rozruchy, walka, starcie, zamęt bitewny, nieporozumienie” (przyp. tłum.). 73 Jest to ciąg dalszy myśli: „χειρος RĘKĘ” z Ez 30,10 (przyp. tłum.). 74 Także: „utrapienia, zarazy, mory” (przyp. tłum.). 75 Także: „wyleją, wyczerpią” (przyp. tłum.). 76 Także: „swoje” (przyp. tłum.). 77 Także: „rannymi” (przyp. tłum.). 71

S t r o n a | 23 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia Ez 30,12 BW

Osuszę odnogi Nilu i sprzedam kraj w ręce złych ludzi; ręką cudzoziemców spustoszę kraj i wszystko, co go wypełnia - Ja, Pan, to powiedziałem. BT I wysuszę rzeki, i sprzedam kraj ludziom złym, spustoszę ziemię ze wszystkim, co na niej jest, ręką cudzoziemców. Ja, Pan, to powiedziałem. BWP Sprawię też, że wyschną Nile, a po całym kraju zaczną krążyć rabusie. Zniszczę cały kraj i wszystko, co w nim jest. Dokonam zaś tego rękami cudzoziemców. Ja, Pan wszystko to powiedziałem. BG I wysuszę rzeki, a zaprzedam ziemię w rękę złośników; a tak spustoszę ziemię, i pełność jej przez rękę cudzoziemców. Ja Pan mówiłem. LXX και I δωσω UCZYNIĘ78 τους ποταμους RZEKI αυτων ICH ερημους OPUSZCZONYMI79 και I απολω WYGUBIĘ την γην TĘ ZIEMIĘ και I το πληρωμα PEŁNIĘ αυτης JEJ εν χερσιν RĘKAMI αλλοτριων OBCYCH εγω JA κυριος PAN λελαληκα NADAL MÓWIĘ

Mt 24,43 BW

A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. BT A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. BWP I nad tym się też zastanówcie: Gdyby gospodarz domu wiedział, o której godzinie w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie dopuściłby do tego, by się włamano do jego mieszkania. BG A to wiedzcie, że, gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego. TR εκεινο TO δε ZAŚ γινωσκετε WIEDZCIE οτι ŻE ει JEŚLI ηδει WIEDZIAŁBY ο οικοδεσποτης PAN DOMU ποια O KTÓREJ φυλακη STRAŻY NOCNEJ ο κλεπτης ZŁODZIEJ ερχεται PRZYCHODZI εγρηγορησεν αν CZUWAŁBY και I ουκ NIE αν ειασεν POZWOLIŁBY διορυγηναι ABY ZOSTAŁ PRZEKOPANY την οικιαν DOM αυτου JEGO

Łk 12,39 BW

To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. BT A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. BWP Pamiętajcie zaś o tym: gdyby ojciec rodziny wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, z pewnością czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. BG A to wiedzcie, iżby gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, a nie dopuściłby podkopać domu swego. TR τουτο TO δε ZAŚ γινωσκετε WIEDZCIE οτι ŻE ει JEŚLI ηδει WIEDZIAŁBY ο οικοδεσποτης PAN DOMU ποια O KTÓREJ ωρα GODZINIE ο κλεπτης ZŁODZIEJ ερχεται PRZYCHODZI εγρηγορησεν αν CZUWAŁBY και I ουκ NIE αν αφηκεν POZWOLIŁBY διορυγηναι ABY ZOSTAŁ PRZEKOPANY τον οικον DOM αυτου JEGO

To potrójne porównanie – dzień Pański, złodziej w nocy, skurcze porodowe – ilustruje ten sam fakt: powtórne przyjście Chrystusa będzie nagłe, niespodziewane i nie-

78 79

Dosłownie: „dam” (przyp. tłum.). Także: „spustoszonymi” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 24 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

uniknione dla bezbożnych. Czas końca nie jest czasem przygotowania na koniec. Czas na przygotowanie jest teraz. Z wersetu 4. jasno wynika jednak, że celem Pawła nie jest tutaj strofowanie Tesaloniczan. Oni już wiedzą, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To inni – ci, którzy wołają „pokój i bezpieczeństwo” – będą zaskoczeni przez nadchodzące zniszczenie. W Dz 1,6.7 uczniowie pytają Jezusa, kiedy nadejdą ostatnie wydarzenia w historii ziemi. Jednak On nie zaspokaja ich ciekawości w tej kwestii. Nie zostało im dane poznanie daty końca świata. Możemy zauważyć, że wyrażenie „czasy i chwile” dotyczy wszelkich prób obliczania daty końca świata. Takie próby budzą zainteresowanie i przyciągają uwagę, ale są szkodliwe pod względem duchowym. Powodują albo rozczarowanie, gdy wyznaczony czas mija, albo opóźnienie w przygotowaniach, jeśli przewidywana data jest zbyt odległa. Jaka zbieżność występuje pomiędzy Łk 21,34-36 a 1 Tes 5,1-1180? Łk 21,34 BW

Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył BT Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka BWP Uważajcie zatem na siebie! Niech serc waszych nie obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani [zbytnia] troska o to życie, żeby nie spadł na was ów dzień niespodziewanie. BG A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień. TR προσεχετε ZWRÓĆCIE UWAGĘ81 δε ZAŚ εαυτοις NA SAMYCH SIEBIE μηποτε ŻEBY NIE βαρυνθωσιν STWARDNIAŁY82 υμων WASZE αι καρδιαι SERCA εν W κραιπαλη PIJAŃSTWIE και I μεθη UPIJANIU SIĘ και I μεριμναις TROSKACH83 βιωτικαις ŻYCIOWYCH και I αιφνιδιος NIEPRZEWIDZIANY εφ NA υμας WAS επιστη ZJAWIŁBY SIĘ η ημερα DZIEŃ εκεινη TEN

Łk 21,35 BW

Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. BT jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. BWP Bo uchwyci on jak w potrzask tych wszystkich, którzy żyją na tej ziemi. BG Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi.

80

Tekst znajduje się w części na niedzielę (przyp. red.). Także: „zajmijcie się, poświęćcie się, uważajcie” (przyp. tłum.). 82 Także: „obciążone, przygniecione, przytłoczone, zmęczone” (przyp. tłum.). 83 Także: „zmartwieniach, obawach, niepokojach” (przyp. tłum.). 81

S t r o n a | 25 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia TR

ως JAK παγις SIDŁO84 γαρ BOWIEM επελευσεται NADEJDZIE επι NA παντας WSZYSTKICH τους καθημενους PRZEBYWAJĄCYCH επι NA προσωπον OBLICZU πασης CAŁEJ της γης ZIEMI

Łk 21,36 BW

Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. BT Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. BWP Czuwajcie tedy modląc się bez przerwy, żebyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym. BG Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym. TR αγρυπνειτε CZUWAJCIE85 ουν WIĘC εν W παντι KAŻDYM καιρω CZASIE δεομενοι PROSZĄC ινα ABYŚCIE καταξιωθητε ZOSTALI UZNANI ZA GODNYCH εκφυγειν UCIEC ταυτα TYM παντα WSZYSTKIM τα μελλοντα ZAMIERZAJĄCYM γινεσθαι STAĆ SIĘ και I σταθηναι ZOSTAĆ POSTAWIONYMI86 εμπροσθεν PRZED του υιου του ανθρωπου SYNEM CZŁOWIEKA87

Według Łk 21,34-36 wielu ludzi – poprzez takie rzeczy jak alkohol i rozrywki – próbuje uciec od duchowej odpowiedzialności. Inni być może nawet troszczą się o duchowe przygotowanie na czas końca, ale troski i niepokoje życia rozpraszają ich uwagę. Nagły charakter końca oznacza jednak, że nadchodzi czas, kiedy nie będzie ucieczki ani dla strapionych ani dla zadowolonych z siebie. Ostatnie słowa Chrystusa w wersetach z Łk 21,34-36, mówią jednak o ratunku dla tych, którzy czuwają. Jak możemy żyć w ciągłej gotowości, ze świadomością bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa, a jednocześnie nie popadać w fanatyzm i skrajność? W jaki sposób możemy osiągnąć równowagę w tej kwestii? Podziel się swoimi odpowiedziami w klasie.

84

Także: „pułapka” (przyp. tłum.). Także: „bądźcie bezsennymi, spędźcie noc bezsennie”. 86 Jest to kontynuacja myśli: „ινα ABYŚCIE καταξιωθητε ZOSTALI UZNANI ZA GODNYCH” (przyp. tłum.). 87 Od aramejskiego ‫( בר אנש‬wym. bar enasz) oraz hebrajskiego ‫( בן אדם‬wym. ben adam) – syn człowieka (‫אדם‬ [wym. adam] – człowiek); por. Dn 7,13-14, Ps 8,4-5 (przyp. tłum.). 85

S t r o n a | 26 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Wtorek – 28 sierpnia

PRZEWAGA WIERZĄCYCH (1 Tes 5,4-5)

W

początkowych wersetach rozdziału piątego Paweł zwraca uwagę na stan tych, którzy z jakiegoś powodu nie są przygotowani. Tesaloniczanie już wiedzą, że powtórne przyjście Chrystusa jest pewne; nie znają tylko jego dokładnej daty. Zaskoczenie będzie tragiczne dla tych, którzy nie są gotowi. Niektórzy nie przygotowują się, ponieważ nie wierzą w powtórne przyjście Chrystusa; inni uważają, że mogą opóźnić przygotowania do czasu, gdy to, co będzie się działo na świecie, przekona ich, że koniec jest bliski. To był koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Młody mężczyzna usłyszał, jak kaznodzieja głosi, że Chrystus przyjdzie w 1964 roku, więc kościół powinien się przygotować. Mężczyzna zdecydował, że – skoro do wyznaczonej daty zostało jeszcze kilka lat – nie będzie na razie zawracał sobie głowy przygotowaniami i zacznie je dopiero w 1962 roku. Innymi słowy, zamiast wzmocnić jego poczucie pilności i potrzebę gotowości kaznodzieja osiągnął zupełnie odwrotny skutek. Takie odwlekanie jest oczywiście niebezpieczne, ponieważ nigdy nie wiemy, czy przeżyjemy nawet dzisiejszy dzień. Dobrą wiadomością jest to, że aby być gotowymi, nie musimy dokładnie wiedzieć, kiedy przyjdzie Jezus. Przeczytaj 1 Tes 5,4-5. Jakie jest duchowe znaczenie metafor takich jak światłość i dzień oraz ciemność i noc? Które aspekty twojego życia mogą zostać opisane jako światłość, a które jako ciemność? Zastanów się, jakie wnioski wypływają z twojej odpowiedzi. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ W tych wersetach Paweł rozpoczyna serię przeciwieństw: dzień – noc, ciemność – światło (w wersecie 3. mamy jeszcze zniszczenie – ratunek). Wydarzenia czasów końca zaskoczą niewierzących, ale wierzący nie będą zaskoczeni. Dlaczego? Ponieważ żyją w światłości. Biblia jest „pochodnią nogom” naszym i „światłością ścieżkom” naszym (Ps 119,105). Proroctwa podają nam wystarczająco dużo informacji na ten temat, tak abyśmy mogli przygotować się na to, co nas czeka.

S t r o n a | 27 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia Ps 119,105 BW

Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. BT Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. BWP Dlatego też miejsce owo nazywa się Babel, gdyż Bóg pomieszał języki [wszystkich mieszkańców], a ich samych rozproszył po całej ziemi. BG Przetoż nazwał imię jego Babel; iż tam pomieszał Pan język wszystkiej ziemi; i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi. LXX ιδ νουν NUN λυχνος (3) LAMPĄ τοις ποσιν (4) STOPOM μου (5) MOIM ο νομος88 (1) PRAWO σου (2) TWOJE και A φως ŚWIATŁO ταις τριβοις WYDEPTANYM ŚCIEŻKOM μου MOIM

Przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa wiąże się z przeznaczeniem czasu na głębokie studiowanie Słowa Bożego. Jest to gromadzenie sobie skarbów w niebie. Polega ono na codziennym podporządkowaniu się Panu. W dzisiejszym świecie istnieje wiele czynników, które rozpraszają naszą uwagę – od pracy zawodowej, poprzez rozrywkę w internecie, aż po różnorodne narkotyki i środki poprawiające nastrój. Wezwanie Pawła dociera do nas przez korytarze czasu. Odłóż na bok wszystko, co odciąga twoją uwagę od rzeczy najważniejszych. Umieść Słowo Boże na pierwszym miejscu w swoim życiu, a wydarzenia czasów końca nie zaskoczą cię, niezależnie od tego, jak bardzo niespodziewanie nastąpią.

88

Inne manuskrypty podają: „ο λογος SŁOWO” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 28 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Środa – 29 sierpnia

CIĄGŁA CZUJNOŚĆ (1 Tes 5,6-8)

P

rzeczytaj 1 Tes 5,6-8. W jaki sposób porównanie do pijaństwa i trzeźwości pomaga nam lepiej zrozumieć, na czym polega przygotowanie do powtórnego przyjścia Chrystusa?

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Paweł rozpoczyna werset 6. od słowa „przeto”. Wcześniej napisał już, że prawdziwi naśladowcy Jezusa są dziećmi światłości i dnia. W przeznaczonym na dzisiaj fragmencie kontynuuje te metaforę, aby zachęcić odbiorców listu do coraz większej gotowości na powrót Jezusa. W wersecie 7. występuje pewna dygresja, ale wersety 6. i 8. zachęcają Tesaloniczan do czujności, trzeźwości i przygotowania się na czekające ich wyzwania. Paweł rozpoczyna od kontrastu pomiędzy snem i czuwaniem. Ponieważ wierzący „należą do dnia”, nie powinni spać, gdyż porą przeznaczoną na sen jest noc. Oczywiście apostoł używa tutaj przenośni. Sen jest metaforą duchowego lenistwa lub braku zainteresowania (w wersecie 10. jest metaforą śmierci). Wyrażenie „nie śpijmy” w oryginale oznacza dosłownie „nawet nie próbujmy zasnąć”. Paweł zakłada, że Tesaloniczanie już czuwają, ale zachęca ich do dalszego wytrwania w tej czujności. Następnie Paweł zachęca ich, aby byli trzeźwi i nie upijali się. W świecie starożytnym trzeźwość była symbolem filozoficznego umysłu. Apostoł chce, aby Tesaloniczanie uważnie i wnikliwie badali Pismo Święte i wyciągali z niego przemyślane wnioski. Niektórzy wykorzystują Biblię w celu wyznaczania dat i spekulowania. Paweł chce, aby wierzący skoncentrowali się na raczej na tym, co mówi ona na temat osobistego duchowego przygotowania. Metafora pijaństwa i trzeźwości może również nawiązywać do etycznej powściągliwości, do której apostoł zachęcał w 1 Tes 4,1-12. 1 Tes 4,1 BW

A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali.

S t r o n a | 29 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BT

Na koniec więc, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! BWP Na koniec, bracia, prosimy was i polecamy wam bardzo stanowczo w imię Pana Jezusa, abyście – zgodnie z waszym dotychczasowym postępowaniem – stawali się coraz bardziej doskonałymi, stosownie do pouczeń, które otrzymaliście od nas w sprawie doskonalenia się duchowego i przypodobania się Bogu. BG A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, (), abyście tem więcej obfitowali; TR το λοιπον NADAL89 ουν WIĘC αδελφοι BRACIA ερωτωμεν PROSIMY υμας WAS και I παρακαλουμεν ZACHĘCAMY εν W κυριω PANU ιησου JEZUSIE καθως TAK JAK παρελαβετε WZIĘLIŚCIE παρ OD ημων NAS το TO πως JAK δει TRZEBA υμας περιπατειν ABYŚCIE SIĘ WY ZACHOWYWALI και I αρεσκειν ZADOWALALI θεω BOGA ινα ABYŚCIE περισσευητε OBFITOWALI μαλλον BARDZIEJ

1 Tes 4,2 BW BT BWP BG TR

Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Wiecie przecież, jakie to zalecenia przekazaliśmy wam przez Pana Jezusa. Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. οιδατε NADAL WIECIE γαρ BOWIEM τινας JAKIE παραγγελιας POLECENIA εδωκαμεν DALIŚMY υμιν WAM δια PRZEZ του κυριου PANA ιησου JEZUSA

1 Tes 4,3 BW

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, BT Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, BWP Otóż Bóg chce, żebyście byli świętymi, to znaczy, żebyście unikali rozpusty, BG Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa; TR τουτο TO γαρ BOWIEM εστιν JEST θελημα WOLĄ του θεου BOGA ο αγιασμος UŚWIĘCENIE υμων WASZE απεχεσθαι ABYŚCIE TRZYMALI SIĘ Z DALEKA υμας WY απο OD της πορνειας PROSTYTUCJI90

1 Tes 4,4 BW

Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, BT aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, BWP by każdy z was umiał utrzymać swe ciało w świętości i czci, BG A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości, TR ειδεναι ABY POTRAFIŁ εκαστον KAŻDY υμων Z WAS το εαυτου SWOJE σκευος NACZYNIE κτασθαι NABYWAĆ SOBIE91 εν W αγιασμω UŚWIĘCENIU και I τιμη WARTOŚCI92 89

Także: „ODTĄD” (przyp. tłum.). Od słowa πορνεια (wym. pornija); m.in. od tego słowa pochodzi wyraz pornografia (przyp. tłum.). 91 Także: „pozyskiwać sobie” (przyp. tłum.). 92 Także: „szacunku” (przyp. tłum.). 90

S t r o n a | 30 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

1 Tes 4,5 BW Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, BT a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. BWP a nie poddawał się pożądliwym namiętnościom, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. BG Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga; TR μη NIE εν W παθει UCZUCIU επιθυμιας POŻĄDANIA καθαπερ TAK JAK και I τα εθνη POGANIE τα μη NIE ειδοτα ZNAJĄCY τον θεον BOGA

1 Tes 4,6 BW

Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. BT Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, bo jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Pan jest mścicielem tego wszystkiego. BWP W tych sprawach niech nikt nie dopuszcza się żadnych wykroczeń ani nie próbuje oszukiwać swego brata, gdyż powiedzieliśmy wam to już i przestrzegaliśmy was z całą stanowczością, że Pan sam wymierzy surową karę za wszystkie takie występki. BG I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. TR το μη ABY NIE υπερβαινειν WYKRACZAŁ93 και I πλεονεκτειν OSZUKIWAŁ εν W τω πραγματι DZIELE94 τον αδελφον BRATA αυτου JEGO95 διοτι PONIEWAŻ εκδικος MŚCICIELEM96 ο κυριος PAN περι NAD παντων WSZYSTKIM τουτων TYM καθως TAK JAK και I προειπαμεν MÓWILIŚMY WCZEŚNIEJ υμιν WAM και I διεμαρτυραμεθα DALIŚMY ŚWIADECTWO

1 Tes 4,7 BW BT BWP BG TR

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Powołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości. Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. ου NIE γαρ BOWIEM εκαλεσεν POWOŁAŁ ημας NAS ο θεος BÓG επι DO ακαθαρσια NIECZYSTOŚCI αλλ ALE εν NA αγιασμω UŚWIĘCENIE

1 Tes 4,8 BW

Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. BT A więc kto [te słowa] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. BWP Tak więc kto odrzuca to pouczenie, odrzuca nie tylko człowieka, lecz Boga, który jest dawcą Ducha Świętego.

93

Kontynuacja myśli: „εκαστον KAŻDY υμων Z WAS” z 1 Tes 4,4. W rozumieniu: „wykraczał przeciwko”; także: „grzeszył, górował” (przyp. tłum.). 94 Także: „czynie, rzeczy, interesie, potrzebie” (przyp. tłum.). 95 W rozumieniu: „swego” (przyp. tłum.). 96 Także: „obrońcą” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 31 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BG TR

A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego. τοιγαρουν ZATEM ο αθετων ODRZUCAJĄCY ουκ NIE ανθρωπον CZŁOWIEKA αθετει ODRZUCA αλλα ALE τον θεον BOGA τον TEGO και I δοντα DAJĄCEGO97 το πνευμα DUCHA αυτου JEGO το αγιον ŚWIĘTEGO εις DLA ημας NAS

1 Tes 4,9 BW

A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować; BT Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. BWP Nie muszę wam pisać o potrzebie miłości braterskiej, gdyż przez samego Boga zostaliście pouczeni, jak powinniście miłować jedni drugich. BG A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać; boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. TR περι O δε ZAŚ της φιλαδελφιας MIŁOŚCI BRATERSKIEJ ου NIE χρειαν POTRZEBĘ εχετε MACIE γραφειν ABY PISAĆ υμιν WAM αυτοι SAMI γαρ BOWIEM υμεις WY θεοδιδακτοι NAUCZENI PRZEZ BOGA εστε JESTEŚCIE εις το αγαπαν ABY MIŁOWAĆ MIŁOŚCIĄ AGAPE αλληλους JEDNI DRUGICH

1 Tes 4,10 BW

To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali BT Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii. BWP Zgodnie zresztą z tym pouczeniem darzycie miłością wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś ograniczymy się już tylko do zachęcenia was, abyście się w tej miłości doskonalili coraz bardziej. BG Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii; ale was napominamy, bracia! iżbyście tem więcej obfitowali, TR και I γαρ BOWIEM ποιειτε CZYNICIE αυτο TO εις DLA παντας WSZYSTKICH τους αδελφους BRACI τους TYCH εν W ολη CAŁEJ τη μακεδονια MACEDONII παρακαλουμεν ZACHĘCAMY δε ZAŚ υμας WAS αδελφοι BRACIA περισσευειν ABYŚCIE OBFITOWALI μαλλον BARDZIEJ

1 Tes 4,11 BW

I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, BT Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy, BWP Starajcie się zachować spokój, wypełniać wasze obowiązki i pracować własnymi rękami zgodnie z naszymi uprzednimi zaleceniami. BG I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali; TR και I φιλοτιμεισθαι STARAĆ SIĘ ησυχαζειν ŻYĆ W POKOJU και I πρασσειν ZAŁATWIAĆ τα ιδια SWOJE SPRAWY και I εργαζεσθαι PRACOWAĆ ταις ιδιαις SWOIMI χερσιν RĘKAMI υμων WASZYMI καθως JAK υμιν WAM παρηγγειλαμεν NAKAZALIŚMY

97

W rozumieniu: „który dał” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 32 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia 1 Tes 4,12 BW

Tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. BT żebyście wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz, postępowali szlachetnie, a nie będziecie potrzebować nikogo. BWP Zachowujcie się też godnie wobec tych, którzy nie należą do społeczności chrześcijańskiej, i nie bądźcie dla nikogo ciężarem. BG Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku. TR ινα ABYŚCIE περιπατητε ZACHOWYWALI SIĘ ευσχημονως PRZYZWOICIE προς CO DO τους TYCH εξω NA ZEWNĄTRZ και I μηδενος χρειαν εχητε NIE ODCZUWALI ŻADNEGO BRAKU98

Dzień łączy się z czujnością i trzeźwością. Natomiast w nocy ludzie śpią i również w nocy zazwyczaj się upijają. Jednak w wersecie 8. Paweł przechodzi do jeszcze innej metafory – obrazu straży wojskowej. Strażnicy i żołnierze muszą być czujni i trzeźwi przez cały czas, zarówno w dzień, jak i w nocy. Pod względem czujności muszą stosować najwyższe normy. Paweł oczekuje, że w kontekście przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa chrześcijanie również będą zachowywali najwyższe standardy gotowości. I tak jak żołnierze, przed objęciem swojego posterunku powinni założyć na siebie wszystkie elementy uzbrojenia. Potraktuj słowa Pawła zawarte w studiowanym dzisiaj fragmencie tak, jakby kierował je bezpośrednio do ciebie i tylko do ciebie. W jaki sposób wprowadziłbyś je w czyn? Co musisz zmienić w swoim życiu, aby postępować zgodnie z tym, co mówi Paweł?

98

Ciąg dalszy myśli „ινα ABYŚCIE”. Dosłownie: „μηδενος ŻADNEJ χρειαν POTRZEBY εχητε MIELI” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 33 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Czwartek – 30 sierpnia

ZACHĘCAJCIE SIĘ WZAJEMNIE (1 Tes 5,9-11)

J

ak widzieliśmy, w 1 Tes 5,1-11 Paweł przedstawia serie kontrastów, aby zilustrować dwa aspekty sądu podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. We fragmencie, który będziemy studiować dzisiaj (1 Tes 5,9-11), apostoł zwraca naszą uwagę na kontrast pomiędzy gniewem i zbawieniem. W czasach końca wierzący mogą mieć ufność, ponieważ w Chrystusie mają pewność, że są dziećmi światłości. Przeczytaj 1 Tes 4,13.17.18. Czego uczą nas te teksty na temat drugiego przyjścia Chrystusa? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

1 Tes 4,13 BW

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. BT Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. BWP Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają; [nie chcielibyśmy], żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei. BG A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. TR ου NIE θελω CHCEMY δε ZAŚ υμας αγνοειν ABYŚCIE BŁĄDZILI99 αδελφοι BRACIA περι O των κεκοιμημενων TYCH, KTÓRZY NADAL ZASYPIAJĄ ινα ABYŚCIE μη NIE λυπησθε MARTWILI SIĘ καθως TAK JAK και I οι λοιποι POZOSTALI οι CI μη NIE εχοντες MAJĄCY ελπιδα NADZIEI

1 Tes 4,17 BW

Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. BT Potem my, żywi, [tak] pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. BWP Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. 99

Także: „abyście nie wiedzieli/poznali, abyście mylili się” (przyp. tłum.).

S t r o n a | 34 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BG TR

Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. επειτα NASTĘPNIE ημεις MY οι ζωντες ŻYJĄCY οι περιλειπομενοι OSTAJĄCY SIĘ αμα JEDNOCZEŚNIE συν WRAZ Z αυτοις NIMI αρπαγησομεθα ZOSTANIEMY SCHWYTANI εν W νεφελαις CHMURACH εις KU απαντησιν SPOTKANIU του κυριου PANA εις W αερα POWIETRZE και I ουτως W TEN SPOSÓB παντοτε ZAWSZE συν WRAZ Z κυριω PANEM εσομεθα BĘDZIEMY

1 Tes 4,18 BW BT BWP BG TR

Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Właśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem. Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy. ωστε DLATEGO παρακαλειτε POCIESZAJCIE SIĘ αλληλους NAWZAJEM εν W τοις λογοις SŁOWACH τουτοις TYCH

Obecnie wielu ludzi uważa, że biblijna koncepcja gniewu Bożego odzwierciedla raczej kulturę czasów biblijnych niż prawdziwy charakter Boga. Jest to jednak wielkie nieporozumienie. To prawda, że w Piśmie Świętym Bóg dostosował swoje prawdy do ograniczoności ludzkiego języka. Ale koncepcja gniewu Bożego nie ogranicza się jedynie do bardziej starożytnych części Biblii, czyli do Starego Testamentu; bardzo często pojawia się także w Nowym Testamencie, w tym w wypowiedziach Jezusa (Łk 21,23; J 3,36), listach Pawła (Rz 1,18; 1 Tes 1,10), a także w wizjach apostoła Jana (Ap 6,16-17; 15,1). Tak więc, nie możemy po prostu zignorować tej koncepcji, ponieważ musi ona wyrażać jakąś istotną prawdę na temat Boga i planu zbawienia.

Łk 21,23 BW

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem, BT Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: BWP Biada zaś brzemiennym i karmiącym w dni owe. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew straszny [objawi się] przeciwko temu ludowi. BG Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym w owe dni! albowiem będzie ucisk wielki w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem. TR ουαι BIADA δε ZAŚ ταις εν W γαστρι ŁONIE εχουσαις MAJĄCYM και I ταις θηλαζουσαις KARMIĄCYM PIERSIĄ εν W εκειναις TYCH ταις ημεραις DNIACH εσται BĘDZIE γαρ BOWIEM αναγκη CIERPIENIE μεγαλη WIELKIE επι NA της γης ZIEMI και I οργη GNIEW εν W τω λαω LUDZIE τουτω TYM

J 3,36 BW

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. BT Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. BWP Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz gniew Boży.

S t r o n a | 35 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BG TR

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. ο πιστευων WIERZĄCY εις W τον υιον SYNA εχει MA ζωην ŻYCIE αιωνιον WIECZNE ο δε ZAŚ απειθων NIEPOSŁUSZNY100 τω υιω SYNOWI ουκ NIE οψεται UJRZY ζωην ŻYCIA αλλ ALE η οργη GNIEW του θεου BOGA μενει POZOSTAJE101 επ NA αυτον NIM

Rz 1,18 BW

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. BT Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. BWP Objawia się gniew Boży z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość ludzi, którzy swoją przewrotnością dławią prawdę. BG Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę Bożą w niesprawiedliwości. TR αποκαλυπτεται JEST ODSŁANIANY γαρ BOWIEM οργη GNIEW θεου BOGA απ Z ουρανου NIEBA επι NA102 πασαν WSZELKĄ ασεβειαν BEZBOŻNOŚĆ και I αδικιαν NIESPRAWIEDLIWOŚĆ ανθρωπων LUDZI των την αληθειαν PRAWDĘ εν W αδικια NIESPRAWIEDLIWOŚCI κατεχοντων MOCNO TRZYMAJĄCYCH103

1 Tes 1,10 BW

I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. BT i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. BWP oczekując na przyjście z nieba Jego Syna, Jezusa, zmartwychwstałego, naszego wybawcę od przyszłego gniewu. BG I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. TR και I αναμενειν ABY OCZEKIWAĆ τον υιον SYNA αυτου JEGO εκ Z των ουρανων NIEBIOS ον KTÓREGO ηγειρεν WSKRZESIŁ104 εκ Z νεκρων UMARŁYCH ιησουν JEZUSA τον ρυομενον RATUJĄCEGO ημας NAS απο OD της οργης GNIEWU της ερχομενης PRZYCHODZĄCEGO

Ap 6,16 BW

I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, BT I mówią do gór i do skał: Spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, BWP wołając do gór i do skał: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Siedzącego na tronie, i ratujcie nas od gniewu Baranka! BG I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;

100

Także: „nie słuchający” (przyp. tłum.). Także: „trwa” (przyp. tłum.). 102 Także: „przeciwko” (przyp. tłum.). 103 Także: „powstrzymujących, zatrzymujących, zakrywających” (przyp. tłum.). 104 Także: „obudził” (przyp. tłum.). 101

S t r o n a | 36 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia TR

και I λεγουσιν MÓWIĄ τοις ορεσιν GÓROM και I ταις πετραις SKAŁOM πεσετε UPADNIJCIE εφ NA ημας NAS και I κρυψατε UKRYJCIE ημας NAS απο OD προσωπου OBLICZA του καθημενου SIEDZĄCEGO επι NA του θρονου TRONIE και I απο OD της οργης GNIEWU του αρνιου BARANKA

Ap 6,17 BW

I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? BT bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać? BWP Nadszedł bowiem Wielki Dzień Jego gniewu. Któż tedy może się ostać? BG Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać może? TR οτι PONIEWAŻ ηλθεν PRZYSZEDŁ η ημερα DZIEŃ η μεγαλη WIELKI της οργης GNIEWU αυτου JEGO και I τις KTO δυναται MOŻE σταθηναι STA(NĄ)Ć

Ap 15,1 BW

I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. BT I ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. BWP Potem ujrzałem na niebie inny znak, ogromny i bardzo dziwny. Oto siedmiu aniołów trzymało siedem plag zwanych ostatnimi, ponieważ w nich dopełnił się gniew Boży. BG Potemem widział drugi cud na niebie wielki i dziwny, to jest siedm Aniołów mających siedm plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży. TR και I ειδον ZOBACZYŁEM αλλο INNY σημειον ZNAK εν W τω ουρανω NIEBIE μεγα WIELKI και I θαυμαστον WSPANIAŁY105 αγγελους106 POSŁAŃCÓW επτα SIEDMIU εχοντας MAJĄCYCH πληγας UDERZEŃ επτα SIEDEM τας εσχατας OSTATNICH οτι PONIEWAŻ εν W αυταις NICH ετελεσθη WYPEŁNIŁ SIĘ107 ο θυμος GNIEW του θεου BOGA

Chociaż w tym momencie nie możemy głębiej przestudiować tej kwestii, musimy jasno uświadomić sobie, że gniew Boga to nie irracjonalna, impulsywna wściekłość. Boże drogi to nie nasze drogi (Iz 55,8-9). Biblijna koncepcja gniewu mówi raczej o potrzebie sprawiedliwości wobec przestępców prawa, którzy znieważają i gnębią innych. Ci, którzy trwają w nieprawości, zostaną ukarani i zniszczeni. Gdyby nie życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, wszyscy podlegalibyśmy wyrokowi sprawiedliwości, ponieważ wszyscy złamaliśmy prawo Boże. Iz 55,8 BW

Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje mówi Pan, BT Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. BWP Bo wasze myśli nie są myślami moimi, a wasze drogi nie są moimi, Pan mówi.

105

Także: „godny podziwu, dziwny, osobliwy, nadzwyczajny” (przyp. tłum.). Także: „aniołów”; jest to kontynuacja myśli „ειδον ZOBACZYŁEM” (przyp. tłum.). 107 Także: „do/wy-konał się, spełnił się, urzeczywistnił się, skończył się” (przyp. tłum.). 106

S t r o n a | 37 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia BG LXX

Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan; ου NIE γαρ BOWIEM εισιν SĄ αι βουλαι RADY108 μου MOJE ωσπερ JAK αι βουλαι RADY109 υμων WASZE ουδε ANI ωσπερ JAK αι οδοι DROGI υμων WASZE αι οδοι DROGI μου MOJE λεγει MÓWI κυριος PAN

Iz 55,9 BW

Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. BT Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. BWP Niebo jest w górze, a ziemia na dole, a moje drogi są ponad waszymi i myśli moje wyższe są niż wasze. BG Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. LXX αλλ ALE ως JAK απεχει ODDALONE JEST ο ουρανος NIEBO απο OD της γης ZIEMI ουτως TAK απεχει ODDALONA JEST η οδος DROGA μου MOJA απο OD των οδων DRÓG υμων WASZYCH και I τα διανοηματα MYŚLI110 υμων WASZE απο OD της διανοιας MYŚLI111 μου MOJEJ

1 Tes 5,8-11 przedstawia nam więc dobrą nowinę o gniewie Bożym. Jego celem dla nas nie jest gniew lub karząca sprawiedliwość, ale łaska i zbawienie. W Chrystusie zapewnił nam ochronę, której potrzebujemy, abyśmy w czasie sądu nie doświadczyli zniszczenia. To właśnie dlatego Paweł uważa, że właściwie rozumiany gniew Boga jest raczej powodem do wzajemnego zachęcania i pocieszania się niż do wzbudzania strachu i lęku (1 Tes 5,11). W Chrystusie nigdy nie musimy stawać w obliczu gniewu Bożego, gdyż na Golgocie Jezus doświadczył go za nas. Dziel się tą dobrą nowiną z innymi!

108

Także: „zamiary, plany, chęci, postanowienia, decyzje” (przyp. tłum.). Także: „zamiary, plany, chęci, postanowienia, decyzje” (przyp. tłum.). 110 Także: „zamysły” (przyp. tłum.). 111 Także: „zamysłu” (przyp. tłum.). 109

S t r o n a | 38 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Piątek – 31 sierpnia

DO DALSZEGO STUDIUM

„P

otrzebujemy czujności. Nasze serca są zwodnicze, otaczają nas słabości i kruchość człowieczeństwa, a szatan zamierza nas zniszczyć. Nawe gdy my tracimy czujność, nasz wróg nigdy nie próżnuje. Wiedząc o jego niestrudzonej czujności, nie śpijmy, jak inni, ale „czuwajmy i bądźmy trzeźwi”112. „Niektórzy wydają się myśleć, że muszą przejść okres próby i dowieść Panu, że są nawróceni, zanim będą mogli domagać się Jego błogosławieństwa. (...) jednak (...) Jezus kocha, gdy przychodzimy do Niego dokładnie takimi, jakimi jesteśmy – grzeszni, bezradni i zależni. Twierdzimy, że jesteśmy dziećmi światłości, a nie nocy czy ciemności; jakie prawo mamy do tego, by być niewierzącymi?”113 „Wielu zdeklarowanych chrześcijan (...) żyje dla świata. Ich wiara ma niewielki ograniczający wpływ na ich dążenie do przyjemności. Choć twierdzą, że są dziećmi światłości, chodzą w ciemności i są dziećmi nocy i ciemności”114. „Świat zaabsorbowany samolubnymi celami stanie wkrótce w obliczu zniszczenia, przed którym nie ujdzie. (...). Tańcząc i hulając, pijąc i paląc oraz ulegając zwierzęcym żądzom – ludzie kroczą ku niechybne zagładzie”115.

Pytania: 1. W klasie zastanówcie się nad pytaniem: czy gdyby Jezus miał wrócić jutro, byłbyś na to gotowy? Przedyskutujcie swoje odpowiedzi i ich uzasadnienia. 2. Omówcie swoje odpowiedzi na ostatnie pytanie z części na poniedziałek. W jaki sposób możemy zachować poczucie pilności i potrzebę ciągłej gotowości, a jednocześnie normalnie funkcjonować w społeczeństwie? 3. W jakim stopniu nacisk, który adwentyści kładą na czasy końca, wywiera pozytywny lub negatywny wpływ na twoje życie? W jaki sposób twoje poglądy na temat wydarzeń ostatecznych zmieniały się na przestrzeni lat? Dlaczego zrozumienie planu zbawienia i prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę 112

Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. V, s. 409 (5T 409.2). Ellen G. White, Wybrane poselstwa, t. III, s. 135 (3SM 150.1). 114 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. I, s. 404 (1T 403.2). 115 Ellen G. White, Ewangelizacja, s. 16 (Ev 26.2). 113

S t r o n a | 39 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

ma tak ogromne znaczenie w kontekście właściwego pojmowania wydarzeń czasów końca?

Podsumowanie: W 1 Tes 5,1-11 Paweł wzywa do całkowitego zaangażowania się w przygotowania do powtórnego przyjścia Chrystusa. Kiedy przyjmujemy ewangelię, stajemy się dziećmi światłości. Jeśli przeżywamy ewangelię w wierze, nadziei i miłości, wzrastamy coraz bardziej na podobieństwo Jezusa. Jeżeli jesteśmy gotowi, aby dzisiaj umrzeć w Chrystusie, oznacza to, że jesteśmy gotowi na Jego przyjście w każdym momencie, nawet dzisiaj.

S t r o n a | 40 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Uwagi dla nauczyciela116

LEKCJA W SKRÓCIE Kluczowy tekst: 1 Tes 5,1-11117 Student powinien: Wiedzieć: Zdać sobie sprawę z tego, że pewność powrotu Chrystusa i sądu powinna wzbudzać poczucie pilności i potrzebę ciągłej gotowości w życiu wierzącego. Doświadczyć: Odczuwać potrzebę życia w świetle powrotu Chrystusa i nie pozwolić, aby świat odwrócił jego uwagę od tego wydarzenia. Wykonać: Postanowić, że nie popadnie w duchowe odrętwienie. Schemat nauczania: I. WIEM: Pewność powtórnego przyjścia Chrystusa A. W 1 Tes 5,1 Paweł stosuje wyrażenie „czasy i pory”, co wskazuje na to, że niektórzy Tesaloniczanie próbowali obliczyć dokładną datę powrotu Jesusa. Dlaczego wyznaczanie daty nie jest najlepszym sposobem przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa? B. Paweł porównuje powtórne przyjście Chrystusa do przyjścia złodzieja i skurczów, jakie kobieta odczuwa w czasie porodu. Co mówią nam te dwie metafory na temat powrotu Jezusa? C. Dzień Pański będzie dniem sądu. W jaki sposób powinniśmy odnosić się do koncepcji sądu? II. DOŚWIADCZAM: Konieczność gotowości A. W jaki sposób opisałbyś wierzącego, który jest pogrążony we śnie? Jak opisałbyś kogoś, kto jest czujny pod względem duchowym? Wymień cechy charakterystyczne dla każdego z nich. Do którego z nich możesz przyrównać swoje życie? 116

Opracowano na podstawie Adult Sabbath School Bible Study Guide (Teachers Edition) 3/2012: 1 and 2 Thessalonians autorstwa Jona Paulien’a (sygnatura ABSG-TE-3Q-09-2012). Materiały wydania dla nauczycieli, w sekcjach „Lekcja w skrócie” i „Cykl nauki”, zostały napisane przez Carla P. Cosaert'a, adiunkta Nowego Testamentu i Wczesnego Chrześcijaństwa, na wydziale teologii Uniwersytetu Walla Walla w College Place w Waszyngtonie w USA (przyp. tłum.). 117 Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 41 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

B. Jaka motywacja może pomóc nam być czujnymi pod względem duchowym? Jakich form i rodzajów motywacji należy unikać? Dlaczego? III. WYKONUJĘ: Być czujnym A. Wymień sposoby, na jakie możesz być duchowo czujny w nadchodzącym tygodniu.

Podsumowanie: Wierzący muszą strzec się przez duchowym samozadowoleniem, a jednocześnie z ogromnym zapałem czekać i przygotowywać się na powtórne przyjście Chrystusa.

S t r o n a | 42 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

CYKL NAUKI Krok 1:

MOTYWACJA Kluczowe pojęcie dla duchowego wzrostu: Wierzący nigdy nie powinni tracić z oczu pewności powrotu Chrystusa oraz potrzeby utrzymywania ciągłej pilności i gotowości na ten dzień.

W

1970 roku mało znany amerykański ewangelista, Hal Lindsay, opublikował książkę na temat proroctw biblijnych pt. The Late Great Planet Earth. Na podstawie interpretacji tekstu biblijnego z Mt 24,32-34 Lindsay twierdził, że Jezus powróci w roku 1988, czyli jedno pokolenie po ustanowieniu państwa Izrael w roku 1948. Ze względu na burzliwe wydarzenia, jakie w tamtym czasie miały miejsce na Bliskim Wschodzie, książka szybko stała się bestsellerem i była najchętniej kupowaną książką w historii. Rzeczywiście została podobno przetłumaczona na 54 języki, a jej sprzedaż osiągnęła 35 milionów egzemplarzy! Obecnie ma ukazać się jej dwudzieste piąte wydanie – chociaż Jezus nie powrócił przecież w 1988 roku! Pomimo, że świat nie skończył się w roku 1988, Lindsay nie zrezygnował z wyznaczania dokładnej daty tego wydarzenia. Przesunął ja na rok 2007, twierdząc, że dopiero po wojnie sześciodniowej w 1967 roku Izrael odzyskał wszystkie ziemie, które wchodziły w skład Ziemi Obiecanej. A kiedy Jezus nie przyszedł w roku 2007, Lindsay nadal nie pogodził się z porażką. Zaczął twierdzić, że jedno pokolenie to nie 40 lat, ale obejmuje ono od 60-80 lat. Tak więc zgodnie z jego poprawionymi obliczeniami powtórne przyjście Chrystusa powinno nastąpić w dowolnym momencie pomiędzy rokiem 2027 a 2047. Chociaż większość ludzi lekceważy wyznaczanie daty końca świata i uważa tych, którzy to robią, za szaleńców, to jednak popularność książki Lindsaya – a także innych o podobnej tematyce – ilustruje, jak wielką siłę przyciągania ma sensacja i pokazuje jak niebezpieczna jest to zabawa. Niezależnie od tego, czy chodzi o religię, politykę, sport czy nawet lokalne wiadomości, żyjemy w społeczeństwie, które lubi wyolbrzymiać pewne fakty i robić z nich sensację tylko po to, aby przyciągnąć uwagę innych. Problem polega na tym, że dochodzimy do sytuacji, w której robimy sensację właściwie z niczego. A to sprawia, że jest prawie niemożliwe, aby ludzie umieli odróżnić informacje ważne od tych zupełnie nieistotnych. W kontekście religii powoduje to o wiele więcej sceptycyzmu i cynizmu niż wiary.

S t r o n a | 43 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Rozważ: Chociaż adwentyści dnia siódmego nigdy oficjalnie nie wyznaczali daty końca świata, to czy niektórzy z nas nie poszukiwali przypadkiem sensacji? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Krok 2:

BADANIE Komentarz biblijny I. Sąd, część 1: Pawłowe słowa pociechy

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 5,1-11) 118

N

owi wierzący w Tesalonice martwili się powtórnym przyjściem Chrystusa z dwóch powodów: 1) troszczyli się o los swoich przyjaciół, którzy umarli, 2) niepokoiła ich wizja nadchodzącego sądu. Jak już zobaczyliśmy, zapowiedź Pawła o zmartwychwstaniu sprawiedliwych (1 Tes 4,13-18) dodała Tesaloniczanom otuchy, dzięki której mogli „pocieszać się nawzajem” (w. 18) w odniesieniu do pierwszego z wymienionych powyżej powodów, które ich martwiły. W 1 Tes 5,1-11 Paweł zajmuje się ich obawami w kwestii nadchodzącego sądu, mówiąc, że to również ma służyć temu, aby „zachęcali się wzajemnie” (1 Tes 5,11 BT). Kazanie Pawła zrobiło na Tesaloniczanach ogromne wrażenie. Przekonał ich o istnieniu „żywego” i „prawdziwego” Boga (1 Tes 1,9) oraz o ogromnym znaczeniu wiary w Niego i Jego Syna, ale jego poselstwo o „nadchodzącym gniewie” (1 Tes 1,10) w dniu sądu wzbudziło ich strach. Ponieważ nie mogli podzielić się swoimi obawami z Pawłem, doszli do wniosku, że najlepszym sposobem poradzenia sobie ze swoim lękiem przed sądem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie on nastąpi. Niewątpliwie uważali, że znając „czasy i pory” (1 Tes 5,1), będą wiedzieli, jak długo muszą przygotowywać się na sąd Boży. Chociaż dla nowo ochrzczonych wierzących ten plan miał sens, Paweł uświadomił im, że nie tylko nie dojdzie on do skutku, ale został wręcz oparty na całkowicie błędnych założeniach. Apostoł wyjaśnie tę kwestię, wskazując przede wszystkim na to, że wy118

Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 44 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

znaczanie dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa nie ma żadnego sensu, ponieważ będzie ono tak nagłe i niespodziewane jak przybycie złodzieja (1 Tes 5,2; Mt 24,43-44; Łk 12,39-40) oraz bóle porodowe, które przychodzą na kobietę (1 Tes 5,3; Iz 13,6-8; Jr 4,31). Jednak jeszcze ważniejsze jest to, że Paweł zapewnia Tesaloniczan, iż nie mają się czego obawiać, ponieważ Bóg nie „uwziął się” na nich. On przeznaczył ich do zbawienia, a nie na gniew (1 Tes 5,9). To On podjął inicjatywę, aby ich zbawić, zsyłając na ziemię Jezusa, aby umarł za grzechy świata (J 3,16; Rz 5,6-10). Sąd, który będzie miał miejsce w dniu Pańskim, będzie dla ludu Bożego czymś pozytywnym (Jr 30,8-9). Jedynymi, którzy powinni się go obawiać, są wrogowie Boga i Jego ludu.

Rozważ: Problem, z którym zmagali się Tesaloniczanie w związku z sądem, jest podobny do tego, z którym boryka się wielu dzisiejszych chrześcijan: brak wiary w Bożą miłość wobec nich. Co możemy zrobić, aby pomóc wierzącym nie obawiać się sądu, nie wzbudzając w nich jednocześnie fałszywego poczucia pewności i ufności w ich własną sprawiedliwość poza Bogiem?

II. Sąd, część 2: właściwy sposób przygotowania

(Przestudiuj w klasie 1 Tes 5,1-11)119

C

hociaż Paweł uspokaja Tesaloniczan w kwestii nadchodzącego sądu, ważne jest, abyśmy pamiętali, że apostoł nie pomija konieczności przygotowania się na dzień Pański. Problem wierzących w Tesalonice nie polegał na tym, że nie chcieli się przygotować, ale że sposób, w jaki próbowali to zrobić, był nieprawidłowy. Jaki jest właściwy sposób przygotowania na dzień Pański? Odpowiedź Pawła jest dwojaka. Po pierwsze, Tesaloniczanie nie powinni poddawać się propagandzie „pokoju i bezpieczeństwa”. Świat zmierza do zniszczenia, a większość ludzi jest nieświadoma tego, co naprawdę przyniesie przyszłość. Chociaż jest to prawdą w odniesieniu do tego, czego oczekujemy w czasie powrotu Jezusa, z pewnością odnosi się to również do dnia i godziny, w której żyjemy obecnie. W tym świecie nic nie jest pewne. Wszystko przemija.

119

Pełny tekst biblijny znajdziesz w części na niedzielę (przyp. red.).

S t r o n a | 45 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

Po drugie, Paweł nie chce pozwolić, aby świat uśpił ich czujność w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, zachęca więc wierzących do tego, aby nie zasypiali i żyli w taki sposób, jakby wierzyli, że obecny świat zbliża się do swojego końca, a wkrótce ma przyjść nowy, lepszy świat. Czyni to, wzywając ich, aby byli ludem światłości, a nie ciemności (1 Tes 5,5); czujni i gotowi, a nie śpiący (1 Tes 5,6); trzeźwi, a nie pijani (1 Tes 5,6-8); uzbrojeni, a nie bezbronni (1 Tes 5,8). Rozważ: Jakie znaki i wydarzenia w dzisiejszym świecie wskazują na to, że nie żyjemy w czasie „pokoju i bezpieczeństwa”? W jaki sposób możemy prowadzić życie, objawiające światu cechy, o których mówił Paweł?

Krok 3:

ZASTOSUJ Do przemyślenia: 1. Zarówno Jezus, jak i Paweł, wykorzystują porównanie do złodzieja, aby opisac charakter powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlaczego ta analogia nie ma nic wspólnego z koncepcją sekretnego pochwycenia? 2. Dzień Pański jest jednym z najważniejszych tematów Pisma Świętego. Przeczytaj poniższe fragmenty i opisz różne wydarzenia, które zostały tam opisane. Który fragment ma dla ciebie największe znaczenie? Wyjaśnij, dlaczego? Iz 2,12; Iz 13,6.9; Ez 30,3; Jl 1,15; Am 5,18; So 1,7.14; Dz 2,20; 2 P 3,10; 2 Tes 2,2; 1 Kor 1,8; Flp 1,6.10; Flp 2,16. 3. Przestudiuj nauczanie Jezusa dotyczące tego, jak ważne jest, abyśmy nie popadali w duchowe samozadowolenie, ale cały czas pozostawali czujni i gotowi: Mt 24,43; Łk 12,39; Łk 21,34-35; Mk 14,34.37. Jakie dostrzegasz podobieństwa pomiędzy naukami Jezusa i Pawła? Pytania do zastosowania: 1. Jakie jest twoje podejście do nauki o sądzie? Dlaczego – twoim zdaniem – wielu ludzi nie dostrzega jej pozytywnych aspektów?

S t r o n a | 46 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

2. Paweł kończy dyskusję na temat sądu i potrzeby gotowości słowami: „Dlatego zachęcajcie się wzajemnie” (1 Tes 5,11 BT). W jaki sposób rady apostoła z 1 Tes 5,1-11 mogą przynieść nam zachętę i pocieszenie? Jak możesz dzielić się tą zachętą z innymi ludźmi? 3. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego postrzega samego siebie jako ruch czasu końca powołany do ogłoszenia światu bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa. W jaki sposób możemy wypełniać to zadanie bez szukania i robienia z tego nadmiernej sensacji?

Krok 4:

TWORZENIE Do wykonania: 1. Przeczytaj jeszcze raz 1 Tes 5,1-11. Zwróć uwagę na cechy, które powinny charakteryzować lud Boży jako gotowy na powrót Chrystusa. Zaproś członków klasy, aby w nadchodzącym tygodniu poszukiwali praktycznych ilustracji tego, w jaki sposób powinno wyglądać życie człowieka, który zawsze jest czujny i gotowy. Poproś, aby w następną sobotę podzielili się swoimi odkryciami. 2. Hal Lindsay z pewnością nie jest jedyną osobą, która próbowała wyznaczyć dokładną datę powtórnego przyjścia Chrystusa. Poszukaj informacji o innych takich osobach w internecie (np. pod hasłem: „wyznaczenie daty końca świata”). Na podstawie tego, co udało ci się znaleźć, spróbuj policzyć, ile dat końca świata wyznaczono w przeciągu ostatnich dwudziestu lat. W kontekście tak wielu nieudanych przepowiedni, a także słów samego Jezusa, że nikt nie zna dnia ani godziny, zastanów się, dlaczego tak wielu chrześcijan nadal podejmuje tego rodzaju próby.

S t r o n a | 47 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – III kwartał 2012 Lekcja 9 – Wydarzenia czasów końca: 25 sierpnia – 31 sierpnia

S t r o n a | 48 |

Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 3/2012 - lekcja 9  

Podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wersja polska, z materiałami dodatkowymi i uzupełnieniami. Pu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you