Page 1

Wzrastając w Chrystusie

„Wzrastanie w Chrystusie” Sobotnie studium biblijne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

LEKCJA PIĄTA

ASBSG-SE-4Q-5-2012 ASBSG-TE-4Q-5-2012

Wydawnictwo Christ Media® NADARZYN 2012 www.christmedia.pl ISBN 978-83-63668-09-9


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

NA PO DST AWI E O PRACO WANI A

Kwabena Donkor T YT UŁ O RYGI NAŁU

Adult Sabbath School Bible Study Guide (Standard & Teachers Edition) 4/2012: Growing in Christ T Ł U MACZE NI E

Klaudia Głowacka-Walaszczyk T Ł U MACZE NI E I O PRACO WANIE B I B LI J NYCH T E K STÓ W O RYGI NALNYCH

Adam Gołębiewski K O RE KT A

Arkadiusz Piętka RE DAK CJ A, T YPO GRAFI A I SK Ł AD

Arkadiusz Piętka T a wers ja podręcz ni ka, w z wi ąz ku z cofni ęci e m z gody prz ez Offi ce of Adul t Bi bl e Study G ui de prz y Gene ral Confe renc e of S eve nth-day Adventi st C hur ch , ki edy trwał y już prace nad tym kwa rtał em , będz i e kontyn u owana wył ącz ni e do końca grud ni a 2012 roku. Prz epras z amy ws z ys tki ch, którz y prz yz wycz ai l i si ę do taki ej nowators ki ej metody s tudi um bi bl i jnego, al e moż emy dz i ał ać tyl ko z akres i e o bowi ąz ującego prawa autors ki ego – Wydawcy.

Na podstawie Przewodnika Szkoły Sobotniej przygotowanego przez Biuro Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako standardowy podręcznik dla wszystkich ogólnoświatowych Szkół Sobotnich Lekcji Biblijnych. Opublikowany tekst odzwierciedla wkład zespołowej pracy specjalnego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów, a zatem nie musi wyłącznie odzwierciedlać intencji autora (-ów). Cytaty biblijne na podstawie przekładów:

Biblii Warszawskiej (BW) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 2004 r., Biblii Tysiąclecia (BT), wyd. V – Wydawnictwo „Pallottinum”: 2005 r., Biblii Warszawsko-Praskiej (BWP) – „Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej: 2001 r., Biblii Gdańskiej (BG) – Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1989 r. (1632), oraz w tekstach pamięciowych: Septuaginty (LXX) i Textus Receptus (TR). Sobotnie Studium Biblijne zawiera uzupełniające materiały do studiowania, zaznaczone przypisami. W opracowaniu wykorzystano program e-Biblia dla cytatów biblijnych oraz grafikę Larsa Justinena. Numerację anglojęzycznych wydań książek Ellen G. White oparto o www.egwwritings.org. Wszelkie uwagi do tego opracowania prosimy zgłaszać pod: lbss@christmedia.pl.

Niniejszy przekład (public domain) można publikować i rozpowszechniać bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła pochodzenia, np. www.christmedia.pl.

Strona |2|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Skróty nazw ksiąg biblijnych Rdz Wj Kpł Lb Pwt Joz Sdz Rt 1 Sm 2 Sm 1 Krl 2 Krl 1 Krn 2 Krn Ezd Ne Est Hi Ps Prz Koh Pnp Iz Jr Lm Ez Dn Oz Jl Am Ab Jon Mi Na Ha So Ag Za Ml

Księga Rodzaju1 2 Księga Wyjścia 3 Księga Kapłańska 4 Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa5 Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Hioba6 Księga Psalmów Księga Przysłów7 Księga Koheleta (Eklezjastesa)8 Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje9 Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza

1

Także: 1 Księga Mojżeszowa. Także: 2 Księga Mojżeszowa. 3 Także: 3 Księga Mojżeszowa. 4 Także: 4 Księga Mojżeszowa. 5 Także: 5 Księga Mojżeszowa. 6 Także: Księga Joba. 7 Także: Przypowieści Salomona. 8 Także: Księga Kaznodziei Salomona. 9 Także: Treny. 10 Także: List św. Pawła do Galacjan. 11 Także: Objawienie św. Jana. 2

Strona |3|

Mt Mk Łk J Dz Rz 1 Kor 2 Kor Ga Ef Flp Kol 1 Tes 2 Tes 1 Tm 2 Tm Tt Flm Hbr Jk 1P 2P 1J 2J 3J Jud Ap

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian Św. Pawła 1 List do Koryntian Św. Pawła 2 List do Koryntian Św. Pawła List do Galatów10 Św. Pawła List do Efezjan Św. Pawła List do Filipian Św. Pawła List do Kolosan Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan Św. Pawła 1 List do Tymoteusza Św. Pawła 2 List do Tymoteusza Św. Pawła List do Tytusa Św. Pawła List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana11


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

LEKCJA 5: 27 października – 2 listopada*

WZRASTANIE W CHRYSTUSIE POPOŁUDNIE SZABATOWE

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 31,10; Mk 10,45; Rz 6,12-23; Ef 6,12; Kol 1,16; Ga 4,1-11; Kol 2,15 TEKST PAMIĘCIOWY: „Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kol 2,15) BT BWP

BG TR12

Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił [je] na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. A wszystkie Zwierzchności i Władze, po uprzednim obezwładnieniu ich, wystawił na publiczne widowisko, powiódłszy je [jak pokonane wojsko] w triumfalnym pochodzie Chrystusa. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie tryumfując z nich sam przez się. απεκδυσαμενος ZDARŁSZY13 τας αρχας WŁADZE και I τας εξουσιας MOCE14 εδειγματισεν WYSTAWIŁ NA POKAZ εν παρρησια OTWARCIE15 θριαμβευσας POPROWADZIWSZY W POCHODZIE TRIUMFALNYM αυτους ICH εν W αυτω NIM

MYŚL PRZEWODNIA: Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu określa zakres zwycięstwa, do którego może wzrastać chrześcijanin.

P

oprawka do fundamentalnych zasad wiary, uchwalona podczas 58. Sesji Generalnej Konferencji w 2005 roku, została zatytułowana Wzrastanie w Chrystusie. Gdy analizujemy to oświadczenie, zauważamy kilka oczywistych faktów: Jezus pokonał szatańskie moce zła; dzięki Niemu możliwe jest zwycięstwo nad tymi mocami i ich przejawami w życiu człowieka; i wreszcie, stworzone zostały warunki, aby te zwycięstwa realizowały się w osobistym doświadczeniu każdej osoby. W ciągu trzech następnych tygodni będziemy głębiej studiować każde z tych zagadnień. W tym tygodniu przyjrzymy się charakterowi zwycięstwa, które Jezus odniósł na 12

Nowotestamentowy tekst grecki oparto o Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ z 1957 r. z aparatem krytycznym ze szczególnym uwzględnieniem zapisu Textus Receptus (przyp. tłum.). 13 Także: „obdarłszy, rozbroiwszy”. 14 Także: „możności, władze”. 15 Dosłownie: „w otwartości/szczerości”.

Strona |4|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

krzyżu. Poprzez swoje zwycięstwo – nie tylko nad grzechem, ale także nad każdą inną mocą, która występuje przeciwko ludzkości i Bożemu stworzeniu – Chrystus osiągnął zbawienie dla nas. Jeśli będziemy starali się zrozumieć to, czego Jezus dokonał w naszym imieniu, będziemy lepiej przygotowani do tego, aby zrozumieć to, co już teraz może stać się naszym udziałem. Jego zwycięstwo może być naszym zwycięstwem, jeśli tylko przyjmiemy je dla samych siebie – niezależnie pod tego, co Chrystus dla nas uczynił, my musimy to zaakceptować. Zwycięstwo nie jest przydzielane każdemu automatycznie wbrew jego woli. * – Przestudiuj w bieżącym tygodniu wszystkie lekcje, aby przygotować się na szabat, 3 listopada.

Strona |5|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Niedziela – 28 października

ODKUPIENIE

C

hrześcijaństwo jest „religią odkupienia”, która głosi, że ludzie są wybawieni od zniszczenia grzechu dzięki temu, co ktoś inny – w tym przypadku Jezus – uczynił dla nich. Zatem chrześcijaństwo można odróżnić od wielu „religii prawa”, według których człowiek może wybawić się od zguby poprzez swoje własne „dobre uczynki”. Potrzebujemy odkupienia, gdyż – zgodnie z Biblią – bez Chrystusa ludzie znajdują się w niewoli grzechu (J 8,34) i są skazani na śmierć (Rz 6,23). Sami o własnych siłach nie mogą uwolnić się od tych dwóch okoliczności. Sytuacja grzesznika wymaga interwencji z zewnątrz, a ta interwencja ma wysoką cenę. Nowy Testament wyraźnie naucza, że tą ceną była śmierć Jezusa na krzyżu. Co następujące wersety mówią na temat koncepcji odkupienia? Iz 35,10; Mk 10,45; Ga 4,4; Tt 2,14; Hbr 9,12; 1 P 1,18-19. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Z nowotestamentowego punktu widzenia śmierć Chrystusa ma charakter ofiarny i zastępczy. On zajął nasze miejsce, poświęcając się w naszym imieniu, cierpiąc nasz los, tak abyśmy my nie musieli przez to przechodzić. Chociaż niektórzy odrzucają ten pogląd, ponieważ nie podoba im się myśl, że ktoś ma cierpieć za kogoś (zwłaszcza kogoś, kto jest winny), ta koncepcja stanowi serce i duszę ewangelii. „Gdy Nowy Testament mówi o odkupieniu, wówczas, o ile nasze językoznawstwo nie zawodzi, oznacza to, że Chrystus zapłacił cenę naszego odkupienia. Stopień, w jakim zapłacona cena musi być odpowiednia do wartości przedmiotu, wskazuje na równoważność, zastępstwo”16. Pomyśl o pewnych rzeczach w twoim życiu, które wydają ci się niemożliwe do zmiany – kwestiach, w których jesteś bezradny i nic nie możesz zrobić. W ten sam sposób jesteśmy zupełnie bezradni w sprawie zbawienia o własnych siłach. Jak ta świadomość pomaga nam zrozumieć to, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu? Co ważniejsze, w jaki sposób ta niesamowita prawda o odkupieniu powinna wpływać na nasze życie? 16

Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids 1965, s. 61.

Strona |6|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Poniedziałek – 29 października

WYZWOLENI NIEWOLNICY

G

dy zgodzimy się z tym, że odkupienie jest wyzwoleniem z niewoli, które wymagało „zewnętrznej” interwencji, dojdziemy do wniosku, że grzeszna ludzkość jest związana przez władzę lub wpływ silniejszy od niej. Pojawia się zatem pytanie: przez jaką moc lub czynnik ludzkość została związana? Przeczytaj Rz 6,12-23. Zauważ, że w wersetach 18., 20. i 22. Paweł mówi o wolności. Jaki jest kontekst tej wolności? O czym mówi tutaj Paweł? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Pomyśl o tym, co Paweł napisał w powyższych wersetach i porównaj to z tym, co czytamy w Rz 6,1-11. Apostoł wyjaśnia tutaj, na czym polega chrześcijański chrzest. Wskazuje na pewne elementy, które powinny umrzeć z Chrystusem poprzez chrzest. Potem wzywa zjednoczonych ze Zbawicielem chrześcijan do tego, aby swoim życiem pokazywali, że panuje w nich Chrystus, który „uwolnił” ich z mocy grzechu. Najważniejsze jest to, że – według Pawła – bez względu na to, jak bardzo grzech zniszczył naszą naturę, dzięki Chrystusowi możemy zostać wyzwoleni z jego mocy. Kto z nas nie doświadczył, jak wyniszczająca może być ta niewola? Kto nie widział ludzi, których życie zostało zrujnowane przez grzech? Kto nie zmagał się w swoim życiu z jego mocą? Jak do tej pory, grzech jest najgorszym wrogiem, z jakim muszą zmierzyć się istoty ludzkie. Tym, co sprawia, że grzech jest tak wielkim złem, jest fakt, że jego niewola nie jest nam narzucona z zewnątrz, ale jej źródło znajduje się w nas samych. W jaki sposób możemy więc wyzwolić się z niewoli, która pochodzi z nas, z naszej natury? Na podstawie przestudiowanych do tej pory wersetów możemy stwierdzić, że rozwiązanie tego problemu jest możliwe tylko dzięki mocy Jezusa, który odniósł dla nas zwycięstwo i obdarza nas mocą do zwyciężania. Poprzez Chrystusa otrzymujemy nie tylko przebaczenie naszych grzechów, ale stajemy się martwi dla nich, a co za tym idzie, zostajemy od nich uwolnieni. Nie mają one już dłużej mocy, aby nad nami pa-

Strona |7|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

nować. Jest to niesamowita i potężna obietnica, którą każdy, kto wyznaje Chrystusa, musi przyjąć osobiście. W jaki sposób doświadczyłeś niewoli i brutalnej mocy grzechu? Jak możesz nauczyć się bardziej polegać na cudownych obietnicach wolności danej nam w Chrystusie?

Strona |8|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Wtorek – 30 października

WŁADZE I ZWIERZCHNOŚCI (część 1)

B

iblia przedstawia nasz świat jako znajdujący się pod panowaniem złych mocy, które chcą nami kierować, a w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do naszego zniszczenia. Wielki bój jest, oczywiście, wynikiem działania Boga przeciwko tym mocom. Dobra wiadomość jest taka, że śmierć Chrystusa na krzyżu zapewniła nam zwycięstwo, nawet jeśli walka nadal trwa. Walka jest dramatyczna i zacięta, a dodatkowo rozgrywa się na kosmicznej scenie, ale zwycięstwo należy do Boga – zwycięstwo, w którym przez wiarę także możemy uczestniczyć. Przeczytaj następujące fragmenty: 1 J 3,8; 5,19; J 12,31; 16,11; Ef 6,12; Kol 1,16; 2,15; Rz 8,38-39. Co te wersety mówią nam na temat realności wielkiego boju? Jaką wspaniałą nadzieję i obietnicę zawierają one dla nas? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Wielu ludzi w XXI wieku postrzega świat wyłącznie na podstawie światopoglądu naukowego. Oznacza to, że badają rzeczywistość tylko z naturalistycznego punktu widzenia, czyli jedynej perspektywy, którą wielu uważa za słuszną. Dla tych ludzi pogląd, że na świecie działają złe moce i demoniczne siły, jest przeżytkiem – reliktem epoki zabobonów i niewiedzy. W przeciwieństwie do takiego przekonania Biblia przedstawia wrogie siły składające się z demonicznych władz i zwierzchności jako część rzeczywistości naszego świata. Chociaż światopogląd biblijny bierze pod uwagę także koncepcje naukowe i naturalistyczne, nie opiera zrozumienia rzeczywistości wyłącznie na nich. Biblijne spojrzenie na świat jest wystarczająco szerokie, aby obejmować zarówno elementy naturalne, jak i nadprzyrodzone. Na przykład w Rz 8,38 słowo przetłumaczone jako „potęgi niebieskie” to greckie „archai”, które może odnosić się zarówno do władców świeckich, jak i nadprzyrodzonych mocy, które próbują panować nad ludźmi. W Ef 6,12 wyrażenie „władcami tego świata ciemności” można także przetłumaczyć jako „światowi władcy tej ciemności”. „Paweł najwyraźniej nawiązuje do osobowych złych duchów, które w jakimś stopniu sprawują władzę nad światem. Porównaj wyrażenie władca/książę świata, odnoszące

Strona |9|


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

się do szatana w J 12,31; 14,30; 16,11. Osobowa natura diabła była oczywista także dla autora Apokalipsy Jana (zob. Ap 2,10; 12,10)”17. Jak realność wielkiego boju przejawia się w twoim życiu? W jaki sposób odczuwasz te zmagania? Skoro posiadamy obietnicę zwycięstwa, które Chrystus osiągnął w naszym imieniu, w jaki jedynie sposób możemy zostać pokonani?

17

The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1980, t. VI, s. 1044.

S t r o n a | 10 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Środa – 31 października

WŁADZE I ZWIERZCHNOŚCI (część 2)

J

ak zauważyliśmy, słowo przetłumaczone jako „potęgi niebieskie” może odnosić się do władców świeckich lub nadprzyrodzonych mocy, które próbują sprawować kontrolę nad ludzkim życiem. Inne greckie słowo używane w połączeniu z wyrażeniem „potęgi niebieskie” („archai”) to słowo „stoicheia”, które dosłownie oznacza „żywioły”, „elementy” lub „zasady”. Konteksty, w których używane jest to słowo, ukazują nam inne aspekty upadłego świata, z którego zostaliśmy wykupieni przez zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Biorąc pod uwagę kontekst tego, o czym mówimy, od jakich innych rzeczy – poza rzeczywistymi złymi mocami – zostaliśmy jeszcze wyzwoleni przez Jezusa? Zob. Kol 2,8.14.20; Ga 4,1-11 (szczególnie w. 3 i 9). _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nowy Testament, a zwłaszcza apostoł Paweł w swojej koncepcji „potęg”, wydaje się łączyć duchowe istoty z siłami lub mocami, które panują w życiu człowieka poza Chrystusem. Mogą to być moce polityczne, społeczne, związane z tradycją czy nawet religijne. Słowo „stoicheia”, które pojawia się w Ga 4,3.9, odnosi się do pogańskiego systemu, z którego chrześcijanie w Galilei zostali wyzwoleni. Zostało także użyte w odniesieniu do pewnych aspektów starożytnego żydowskiego systemu prawnego. W Kol 2,8.20 odnosi się ono metaforycznie do filozoficznych zasad świata. „W Iz 24,21 wyrażenie »królów ziemi na ziemi« sugeruje, że »wojsko górne w górze« odnosi się do szatana i jego złych aniołów. Paweł nazywa szatana władcą, »który rządzi w powietrzu« (Ef 2,2), a niewidzialnych przywódców sił zła — »władcami tego świata ciemności«, którzy pozostają »w okręgach niebieskich« (Ef 6,12). W 1 Kor 15,24-25 Paweł nawiązuje do ich porażki za sprawą Chrystusa. Izajasz przepowiada czas, gdy źli aniołowie i źli ludzie poniosą karę (zob. Mt 25,41; 2 P 2,4.9; Ap 20,1015)”18.

18

The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1976, t. IV, s. 198-199.

S t r o n a | 11 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Krótko mówiąc, Biblia uczy nas, że naszym życiem rządzi szereg mocy, zarówno osobowych, jak i bezosobowych. Bez Chrystusa człowiek pozostaje na łasce tych mocy, niezależnie od formy, w jakiej się przejawiają. Presja chwili obecnej, a także strach o przyszłość, wymagania stawiane przez życie, społeczeństwo, tradycję i ideologię – wszystko to może wywierać wpływy, które oddzielają człowieka od Boga. Ale dzięki Chrystusowi zostaliśmy uwolnieni nie tylko od naszych grzechów, ale także wyzwoleni z niewoli tych mocy. Musimy zrozumieć charakter tego zwycięstwa i przyjąć je jako nasze własne. Poza rzeczywistością nadprzyrodzoną, która istnieje w naszym świecie, z jakimi innymi siłami i wpływami, które działają przeciwko tobie i twojej wierze, musisz się zmagać? Przede wszystkim musisz je zidentyfikować, a następnie przyjmując obietnice dane ci w Jezusie, odnieść nad nimi zwycięstwo.

S t r o n a | 12 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Czwartek – 1 listopada

MORDERCA ZDEMASKOWANY

C

hrystus przyszedł na nasz świat, aby zniszczyć dzieło diabła (Hbr 2,14). To właśnie uczynił na krzyżu. Jeśli jednak odniósł On zwycięstwo nad diabłem oraz jego władzami i zwierzchnościami, dlaczego nadal musimy z nimi walczyć? Dlaczego szatan cały czas może krążyć wokół nas jak lew ryczący, szukając, kogo mógłby pożreć? Przeczytaj uważnie Kol 2,15. Znajdź trzy różne czasowniki, których Paweł używa, aby opisać to, co stało się na krzyżu. W jaki sposób powinniśmy to rozumieć? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Po pierwsze Chrystus „złupił” (BG) lub „rozbroił” (BW) „nadziemskie władze i zwierzchności”. Greckie słowo, które zostało tutaj użyte, to „apekdyesthai”, co dosłownie oznacza „odrzeć z szat”. W tym kontekście może ono oznaczać, że nadprzyrodzone moce zostały pozbawione swojej broni. Jakiej broni? „Zwycięskie życie Chrystusa, którego celem była Golgota, zwiastowało zagładę diabłu. Maska, za którą szatan ukrywał swoje prawdziwe oblicze, została zdarta. Jego metody działania zostały odsłonięte przed aniołami i całym niebiańskim wszechświatem. Szatan pokazał, kim jest naprawdę. (...). Umierając na krzyżu, Jezus zdarł z władz i zwierzchności mocy ciemności zarówno szatę urzędu i władzy książąt tego świata, jak również wydarł im najsilniejszy oręż w ich walce przeciwko sprawiedliwości”19. Chrystus „wystawił na pokaz nadziemskie władze i zwierzchności”. W jaki sposób zostały one wystawione na widok publiczny na krzyżu? Jaki obraz tych mocy stał się oczywisty? Zob. J 8,44.

19

The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1980, t. VII, s. 205.

S t r o n a | 13 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Werset ten mówi również, że Chrystus „odniósł nad nimi triumf”. Greckie słowo „thriambeuo” oznacza świętowanie. Mamy tutaj do czynienia z wielką tajemnicą: Jezus wisiał na krzyżu, cierpiał i wydawało się, że poniósł dotkliwą porażkę, a Biblia nazywa to triumfem? Bez względu na to, jakie elementy doprowadziły do tego zwycięstwa, z pewnością przyczyniły się one do zdemaskowania szatana jako mordercy, którym nazywał go Jezus. Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu nadchodzi dzień, kiedy panowanie mocy zła ostatecznie się skończy. Wtedy Chrystus „zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc” (1 Kor 15,24), „a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć” (1 Kor 15,26). Do tego czasu musimy przetrwać, tocząc bój wiary w mocy Boga, zaoferowanej wszystkim, którzy będą chcieli ją przyjąć. Po śmierci Chrystusa „szatan widział, że jego maska została zdarta. Jego sposób rządzenia został wystawiony na pokaz przed nieupadłymi aniołami i niebiańskim uniwersum. Objawił się jako morderca. Przelewając krew Syna Bożego, pozbawił się sympatii niebiańskich istot. Od tej pory jego dzieło zostało ograniczone. Niezależnie od tego, jaką przyjąłby postawę, nie mógł już dłużej oczekiwać na aniołów, którzy wychodzili z niebiańskich przybytków i oskarżać przed nimi braci Chrystusa o to, że odziani są w szaty ciemności i plugastwo grzechu. Ostatnia nić sympatii pomiędzy szatanem a niebiańskim światem została zerwana. A jednak szatan nie został wtedy zniszczony. Nawet wówczas aniołowie nie rozumieli wszystkiego, co obejmował ten wielki konflikt. Zasady, które wchodziły w grę, miały zostać objawione jeszcze pełniej. Egzystencja szatana musiała trwać również ze względu na człowieka. Podobnie jak aniołowie, również i człowiek, musiał zobaczyć kontrast pomiędzy Księciem światła i księciem ciemności. To on musiał wybrać, komu będzie służył.”20.

20

Ellen G. White, Pragnienie Wieków, Christ Media, Nadarzyn 2012, wyd. I, s. 614-615 (DA 761.2-3).

S t r o n a | 14 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Piątek – 2 listopada

DO DALSZEGO STUDIUM Przeczytaj: Fragment rozdziału The Book of Books, w: Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education, Nashville 1923, s. 136; fragment rozdziału Spirytyzm, w: Ellen G. White, Historia zbawienia, Warszawa 2012, wyd. III, s. 242-243; rozdział Działalność aniołów, w: Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2011, wyd. XV, s. 273-276.

„W

alka niewidoczna dla ludzkich oczu trwa nieustannie. Wojska Pana wkraczają na pole bitwy, starając się ratować ludzi. Szatan i jego zastępy także działają, starając się wszelkimi możliwymi sposobami zwodzić i niszczyć. (...). Dzień po dniu walka toczy się bez ustanku. Gdyby twoje oczy zostały otwarte tak, byś mógł ujrzeć siły dobra i zła w ich działaniu, nigdy więcej nie pozwoliłbyś sobie na kpiny, próżność, wygłupy i żarty. Gdyby wszyscy przywdziali całą zbroję Bożą i mężnie walczyli w bitwach Pana, odniesione zostałyby zwycięstwa, które wprawiłyby w drżenie królestwo ciemności”21. „Gdy ludzie zapragną harmonii z Bogiem, zobaczą, że zniewaga nie ustała. Księstwa, moce i złe duchy na wysokościach sprzysięgły się przeciwko wszystkim tym, którzy posłusznie poddali się prawu nieba. Dlatego prześladowania będą wywoływały u uczniów Chrystusa raczej radość niż smutek, ponieważ stanowią dowód na to, że kroczą oni śladami swojego Mistrza.”22.

Pytania: 1. Przeczytaj uważnie Hbr 2,14-15. Śmierć została tutaj przedstawiona jako środek zniewolenia. Zwróć także uwagę na nacisk, jaki został położony na nasz strach przed nią. Dlaczego tak bardzo boimy się śmierci? W jaki sposób – zgodnie z tymi tekstami – strach trzyma nas w niewoli? Jak chrześcijanin, wolny w Chrystusie, powinien postrzegać śmierć? 2. Dla niektórych ludzi idea, która głosi istnienie demonicznych sił, jest głupim przesądem. Z kolei życie innych osób zostało całkowicie zdominowane przez 21 22

Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View—Omaha 1948, t. VI, s. 41 (6T 41.1). Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławieństw, Christ Media, Nadarzyn 2012 (MB 29.3).

S t r o n a | 15 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

strach przed tymi mocami. W jaki sposób, jako chrześcijanie, możemy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy naszym zrozumieniem realności diabelskich mocy a tym, co Jezus uczynił dla nas w walce z nimi? 3. Podaj kilka przykładów, które świadczą o tym, że diabelskie moce kontrolują lub wpływają na siły tego świata? 4. W jaki sposób światopogląd mówiący o wielkim boju pomaga nam zrozumieć, dlaczego zło nadal istnieje pomimo tego, że na krzyżu Jezus odniósł nad nim zwycięstwo?

S t r o n a | 16 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Uwagi dla nauczyciela23

LEKCJA W SKRÓCIE Kluczowy tekst: Kol 2,1524 Student powinien: Wiedzieć: Zdawać sobie sprawę z kompletności zwycięstwa Chrystusa na krzyżu, jakie odniósł nie tylko nad grzechem, ale także nad każdą inną mocą i tradycją, która trzyma ludzkość w niewoli. Doświadczyć: Czerpać radość z triumfu Chrystusa nad wszystkimi mocami zła zarówno w świecie, jak i w życiu osobistym. Wykonać: Zjednoczyć się z Chrystusem, włożyć Jego zbroję i współpracując z Nim, walczyć o zbawienie dusz. Schemat nauczania: I. WIEM: Całkowite zwycięstwo A. Jakie elementy sofistyki szatana zostały zdemaskowane przez śmierć Chrystusa na krzyżu? B. Jakie zwodnicze filozofie i tradycje, a także siły społeczne i polityczne nadal zniewalają mieszkańców ziemi i w jaki sposób zwycięstwo Chrystusa oferuje nam moc niezbędną do ich pokonania? II. DOŚWIADCZAM: Radość w zwycięstwie A. Jaką pewność ma wierzący, który wierzy w triumf Chrystusa na krzyżu? B. Chociaż musimy stoczyć jeszcze wiele bitew ze złem, na jakiej podstawie możemy mieć pewność i wielbić Boga za to, że rozwiązał problem grzechu? III. WYKONUJĘ: Boża walka A. W jaki sposób chrześcijanie jednoczą się z Chrystusem w ostatecznych zmaganiach z siłami zła? 23

Opracowano na podstawie Adult Sabbath School Bible Study Guide (Teachers Edition) 4/2012: Growing in Christ autorstwa Kwabena Donkor (sygnatura ABSG-TE-4Q-5-2012). Materiał wydania dla nauczycieli, w sekcji „Lekcja w skrócie” został napisany przez Cheryl Des Jarlais, niezależną pisarkę z Ringgold w stanie Georgia, USA; natomiast „Cykl nauki” został napisany przez Marię Ovando-Gibson, również niezależną pisarkę z Columbia w stanie Maryland, USA (przyp. tłum.). 24 Pełny tekst biblijny znajdziesz w tekście pamięciowym (przyp. red.).

S t r o n a | 17 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

B. Dlaczego tak ważne jest, aby Chrystus mógł używać swoich uczniów i przyjaciół jako osobistych ambasadorów i żołnierzy w konflikcie tutaj, na tej ziemi?

Podsumowanie: Na krzyżu Chrystus zwyciężył zło i udowodnił, że szatańskie zarzuty przeciwko Bożym rządom były oparte na kłamstwie.

S t r o n a | 18 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

CYKL NAUKI Krok 1:

MOTYWACJA Kluczowe pojęcie dla duchowego wzrostu: W wielkim boju pomiędzy dobrem i złem krzyż jest symbolem zwycięstwa nad grzechem. Chociaż walka zmierza do ostatecznej kulminacji, wierzący mogą doświadczać duchowego wzrostu, przyjmując zwycięstwo w Chrystusie. Dla nauczyciela: Lekcja tego tygodnia wyjaśnia różne aspekty tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu. Chociaż Jego zwycięstwo nad grzechem jest całkowite, chrześcijanin – poprzez codzienną walkę z grzechem i jego konsekwencjami – ciągle znajduje się na polu bitwy. W pierwszej części niniejszego materiału ważne jest, aby zbadać dynamikę tej bitwy, a także zastanowić się nad następującą kwestią: jak to możliwe, że mamy zapewnione zwycięstwo w wojnie z grzechem w naszym chrześcijańskim życiu, skoro ciągle musimy toczyć z nim walkę. Istnieje wiele rodzajów zmagań i bitew. Niektóre z nich odnoszą się jedynie do indywidualnego doświadczenia. Wielu ludzi postrzega uzależnienia jako rodzaj wojny, o czym świadczy używane w tym kontekście wyrażenie „walka z nałogiem”, np. z paleniem papierosów. Są też walki związane z wysiłkiem zbiorowym, np. walka w obronie kraju czy domu. Niezależnie od tego, czy walka ma charakter indywidualny czy zbiorowy, w każdym przypadku jej celem jest zwycięstwo i przezwyciężenie tego, co w danym momencie zostało uznane za wroga. Patrząc na ogólną dynamikę bitwy, możemy zauważyć, że nie zawsze mamy do czynienia z dwiema przeciwstawnymi siłami, które dążą do zdobycia „nagrody”. Każda bitwa wiąże się zarówno z określonym planem lub strategią, jak i z zaangażowanymi w nią uczestnikami.

S t r o n a | 19 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Ogromne znaczenie przy układaniu strategii ma uświadomienie sobie, jakich środków potrzebujemy, aby wygrać walkę i dokonanie oceny, w jakim zakresie je posiadamy. Środki te oraz plan działania mają kluczowe znaczenie dla zwycięstwa. Chociaż strategia, odpowiedni sprzęt i pragnienie zwycięstwa mają duże znaczenie, nie powinniśmy pominąć również innych istotnych elementów. Wywiady przeprowadzone ze zwycięskimi weteranami wojennymi wskazują na to, że sukces i wygrana nierozerwalnie wiążą się z wiarą, wytrwałością i współpracą. Pismo Święte mówi, że duchowa walka pomiędzy Bogiem a złem rozpoczęła się w niebie jako konflikt pomiędzy Michałem i Lucyferem. Kilka tygodni temu w jednej z lekcji doszliśmy do wniosku, że pierwszy stworzony człowiek poddał się władzy zła i w ten sposób grzech pojawił się w historii ziemi. Jednak Słowo Boże pokazuje także, że w tym momencie wszedł w życie plan walki ze złem. Dzisiaj żyjemy po drugiej stronie krzyża, w czasach, w których zwycięstwo Chrystusa nad złem, grzechem i śmiercią jest pewne. W tym momencie historii powinniśmy wziąć pod uwagę znaczenie duchowych środków wykorzystywanych w walce o nasze zbawienie w tym wielkim boju dobra ze złem. Zwycięstwo jest możliwe, jeśli przyjmiemy duchową zbroję wiary, wytrwałości i współpracy z Jezusem, Zwycięzcą.

Pytania do dyskusji: A. Znajdź w lekcji tego tygodnia jeden werset, który zachęca wierzących do walki przeciwko złu. B. Jakie jest znaczenie zwycięstwa Chrystusa na krzyżu i co to oznacza dla naszego codziennego życia?

S t r o n a | 20 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Krok 2:

BADANIE Komentarz biblijny Dla nauczyciela: Historyczny kontekst listu apostoła Pawła do Rzymian ukazuje duszpasterskie serce Pawła, a także jego umiejętności dydaktyczne – widzimy to w tych momentach, w których poucza i instruuje nowo nawróconych chrześcijan w sprawach, z którymi musieli zmagać się w swoim doświadczeniu, dotyczących prowadzenia nowego życia w Chrystusie. Szczególne pouczenia w tej kwestii znajdują się w rozdziale 6. W tej części niniejszego materiału rozdział ten został podzielony na fragmenty. Przeczytaj każdy z nich po kolei, omawiając różne ilustracje, które wykorzystuje Paweł, aby pokazać, w jaki sposób prowadzić i rozwijać chrześcijańskie życie w kontekście zwycięstwa Chrystusa.

I. Chrzest, śmierć i życie

(Przeczytajcie razem Rz 6,1-11)

S

zósty rozdział listu do Rzymian rozpoczyna się od ostrej reakcji Pawła na błędną ideę, która – jak się wydaje – pojawiła się wśród członków zboru w Rzymie. Był to pogląd głoszący, że skoro za każdym razem, gdy grzeszymy, łaska jest coraz większa, powinniśmy więcej grzeszyć, aby otrzymywać ją w jeszcze większej ilości. Paweł wykorzystuje tutaj obraz chrztu, aby obalić tę fałszywą teorię, a także pokazać, jak powinno wyglądać nowe życie w Chrystusie. We wczesnym Kościele chrzest był dowodem osobistego wyznania wiary, a także porzucenia dawnego życia prowadzonego bez Chrystusa. Paweł wykorzystuje to duchowe doświadczenie w życiu nowego wierzącego jako punkt wyjścia do głębszej dyskusji i przemyśleń dotyczących życia przed i po nawróceniu, a także tego, jakie konsekwencje niesie to w życiu nowonarodzonego człowieka. Apostoł wyjaśnia, że chrzest wiąże się z zakopaniem wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednim życiu. Akt chrztu łączy wierzącego z Chrystusem. Tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych „do chwały Ojca”, chrzest symbolizuje pogrzebanie tego, co stare i zmartwychwstanie do nowego życia.

S t r o n a | 21 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Werset 11. przedstawia nowe podejście i sposób myślenia o nowym stylu życia: „Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Rozważ: Co złego jest w idei, że powinniśmy więcej grzeszyć, aby otrzymywać więcej łaski? Co oznacza być martwym dla grzechu i żyjącym dla Chrystusa? W jaki sposób chrzest utrwala tę prawdę?

II. Broń, narzędzia i środki

(Przeczytajcie razem Rz 6,12-14)

P

oproś członków twojej klasy, aby przeczytali ten fragment w różnych przekładach Biblii. Zwróćcie uwagę na różne słowa używane w wersecie 13. na określenie „oręża nieprawości” i „oręża sprawiedliwości”.

Tłumaczenie Biblii pod nazwą „Słowo Życia” przedstawia bardzo dobrą lekturę tego fragmentu: „Niechaj grzech nie panuje już więcej nad waszym nędznym ciałem, nie poddawajcie się jego żądzom. Niech żadna część waszego ciała nie stanie się narzędziem zepsucia używanym do grzeszenia, lecz powierzajcie się Bogu zupełnie, bez reszty! Powstaliście z martwych i w rękach Boga macie być narzędziami, używanymi do zaszczytnych celów. Grzech nie musi być waszym panem, gdyż nie podlegacie przepisom Prawa, którymi grzech was zniewala; pozostajecie pod osłoną Bożej łaski i miłosierdzia, jesteście wolni.”25 Rozważ: W jaki sposób różnice w słownictwie dają nam nowe spojrzenie na to, jak dużą część naszego życia powinniśmy oddać Bogu i w jaki sposób powinniśmy je prowadzić?

25

Słowo Życia. Nowy Testament, Living Bibles International, 1989, w. 12-14, s. 173.

S t r o n a | 22 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

III. Niewolnicy Boga

(Przeczytajcie razem Rz 6,15-23)

W

swoim nauczaniu Paweł wykorzystuje wyraźną i zrozumiałą ilustrację, pokazującą, co to znaczy prowadzić nowe życie w Chrystusie. W jego kontekście historycznym, a także w wielu częściach świata, bycie niewolnikiem oznaczało, że człowiek nie miał żadnej władzy nad swoim życiem. Cała jego uwaga była skierowana na wymagania i służbę dla pana. Niewolnik nie miał żadnych praw; był raczej postrzegany jako własność swojego pana. Interesujący w tym fragmencie jest werset 16: „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości?”. Mówiąc inaczej i odnosząc się do kwestii chrztu, ci, którzy z własnej woli decydują się pójść za Chrystusem, wybierają nowego pana, nowe niewolnictwo i służbę dla Mistrza. Zauważ ogromną różnicę w odpłacie, jaka wiąże się ze służeniem grzechowi a stawaniem się niewolnikiem sprawiedliwości. Cytowane już „Słowo Życia” wyraża dobrze tę uwagę: „A jaki był tego skutek? Taki, że obecnie wstydzicie się wszystkiego, co robiliście, a co prowadzi do wiecznej zguby. Teraz, uwolnieni spod władzy grzechu, jesteście niewolnikami Boga, czego owocem jest świętość i wieczne życie. Bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bożym darem jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”.26 Rozważ: Poproś członków twojej klasy, aby własnymi słowami opisali różnicę pomiędzy zapłatą za służenie grzechowi a darmowym prezentem od Mistrza.

26

Słowo Życia. Nowy Testament, Living Bibles International, 1989, w. 21-23, s. 173.

S t r o n a | 23 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

Krok 3:

ZASTOSUJ Dla nauczyciela: Podziel członków klasy na małe grupy (najlepiej od 3 do 5 osób w grupie).

Ćwiczenie: Poproś, aby każdy zespół wybrał sobie grupę docelową, dla której wymyśli strategię pomagającą prowadzić nowe życie w Chrystusie, np. grupą docelową może być młodzież, dorośli, nowi członkowie Kościoła, ludzie starsi, itd. Upewnij się, że biorąc pod uwagę lekcję tego tygodnia, członkowie grup nie zapomną o tym, aby rozważyć osobę wroga także pod względem władz i zwierzchności. Przypomnij im i podkreśl znaczenie środków mających służyć uzyskaniu zwycięstwa w Chrystusie. Kiedy wszyscy skończą to zadanie, ponownie zbierzcie się razem. Poproś jednego przedstawiciela każdej grupy, aby podzielił się strategią działania przeznaczoną dla konkretnej grupy ludzi.

Krok 4:

TWORZENIE Dla nauczyciela: Przygotuj: kartki i przybory do pisania. Czy brakuje jakiegoś członka twojej klasy szkoły sobotniej? Poproś, aby wszyscy obecni w klasie napisali na kartkach słowa zachęty i pocieszenia, a potem wręczyli je lub wysłali osobie, której brakuje w tym tygodniu. (Można wykonać to ćwiczenie bez pisania na kartce, jeśli jest to wygodniejsze – dzwoniąc, pisząc maila czy odwiedzając.) W ten sposób praktykujcie bycie „orężem sprawiedliwości”.

S t r o n a | 24 |


Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej – IV kwartał 2012 Lekcja 5 – Wzrastanie w Chrystusie: 27 października – 2 listopada

S t r o n a | 25 |

Lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej 4/2012 - lekcja 5  

Podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wersja polska, z materiałami dodatkowymi i uzupełnieniami. Pu...