__MAIN_TEXT__

Page 1

222 jaar van hulle sterke wortels duurzame groe| van Bernardus tot Bart & Carl Van Hulle


Bernardus Van Hulle (1769-1827) Stamvader van de boomkwekers

ris

(17 71  -

 17 78)

Bernardus Van Hulle wordt geboren tijdens het Oostenrijks regime. Keizerin Maria-Theresia had de maatschappij grondig hervormd: ze moedigde wetenschap, onderwijs en kunsten aan, ze gaf de industriële ontwikkeling een flinke duw in de rug, ze gaf de vele braakliggende gronden op het Vlaamse platteland in cijnspacht aan bezitloze boeren. Haar zoon Jozef II volgt haar op in 1765. Hij waakt erover dat de plannen van zijn moeder scrupuleus worden uitgevoerd. Omwille van zijn regelneverij noemen zijn tegenstanders hem de keizer-koster. rt Kaa

1769

Keizerin Maria-Theresia

1781

Keizer Jozef II

ra er eF fd a Gra

Bernardus pacht de gronden in de wijk Burkel (te Maldegem) die behoren tot de abdij Ter Duinen (in Koksijde). Hij ploegt het woestijnlandschap om en plant er bomen.

1792

Officiële inwijding door Jozef II van het kruispunt in Maldegem van de keizerlijke banen Breskens-Parijs en Wenen-Oostende. ‘De Keizer kreeg het schoonste boompje van heel Maldegem, van het schoonste herderinnetje uit de streek.’ Door de weg raakt Maldegem uit haar isolement. Dankzij het wegdek van kasseien – een unicum in Europa – kan men sneller met paard en koets reizen. 1790 De Brabantse Omwenteling: opstand tegen het Oostenrijks bewind. Stichting van de Verenigde Nederlandse Staten.

De Nederlanders waarderen het ondernemerschap van Bernardus. Met de hulp van zijn zoon Carolus zorgt hij voor een grote groei van het bedrijf. Bernardus Van Hulle overlijdt in 1827. In zijn leven heeft hij twee keizerrijken, een militair regime, een republiek en een koninkrijk meegemaakt.

Het Franse leger valt de Verenigde Nederlandse Staten binnen. De Fransen zijn erg anti-kerk en sluiten de kerk in Maldegem. Ze introduceren een totaal nieuwe maatschappelijke orde: iedereen is burger – citoyen – en gelijk voor de wet. De Maldegemse heide is een onvruchtbare en woeste vlakte met hier en daar wat schrale berken. Door de heide worden rechte dreven getrokken en de percelen worden in cijns gegeven aan pachters die ze vruchtbaar maken. Grote delen van de heide worden aldus privébezit. New York Stock Exchange wordt opgericht.

1815 Overwinning in Waterloo van de geallieerden op het leger van Napoleon. Het Congres van Wenen beslist om de Zuidelijke Nederlanden bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in te lijven. Begin van vijftien jaar Hollands tijdperk. De bevolking is zeer ontevreden over het autoritaire beleid van Willem I die dezelfde regeldrift blijkt te hebben als de Oostenrijkse keizer-koster dertig jaar eerder. In de zuidelijke provincies circuleert een rijmpje waarin de spot met Willem wordt gedreven: ‘Wij willen Willem weg. Wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer.’ Willem I


Carolus Van Hulle (1795-1883) Bebosser van Kleit

Carolus Van Hulle neemt het ouderlijk bedrijf over. Als cijnspachter legt hij zich toe op de taak die de grondeigenaars hem opdragen. Die taak bestaat erin de Maldegemse heide verder te ontwikkelen en er bos, weide of akkerland van te maken. In 1831 ziet Leopoldus Van Hulle, de achtste zoon van Carolus, het levenslicht net nadat Leopold I de eed heeft afgelegd als koning der Belgen.

1827

1830

De hoeve Papinglo. Deze middeleeuwse proosdij was een belangrijke ontginningshoeve in het Maldegemveld, ten oosten van gebied Burkel, waaruit Kleit en het wegenpatroon is ontstaan.

1840

De theateropvoering ‘De Stomme van Portici’ in de Brusselse Muntschouwburg steekt het vuur aan de lont. Enkele dagen later staan de Hollanders weer vanwaar ze gekomen zijn: boven de Moerdijk dus. België wordt onafhankelijk en Leopold I van Saksen-Coburg wordt de eerste koning der Belgen. Leopold I

Dankzij burgemeester De Smet krijgt Maldegem een halte op de spoorlijn Gent-Brugge-Oostende. Voor de land- en tuinbouwers een geschenk uit de hemel. De gehele Maldegemse kweek – ook uit Van Hulles boomkwekerij - wordt ‘s ochtends op de trein gestouwd en vervolgens verhandeld op de stedelijke markten. Veel transporten gaan vanuit Oostende met de boot naar Londen, waar ze al de volgende ochtend op de vroegmarkt belanden.

1835 Opening van de eerste spoorlijn van België en Europa: de lijn Mechelen-Brussel. Hierdoor komt een eind aan de lokale handel over land en begint de nationale en internationale handel.

1831 Darwin vertrekt met het schip The Beagle voor één van de belangrijkste historische reizen die zal leiden tot de bekende evolutieleer.

1862

De eerste homogeen liberale regering wordt gevormd. Vanaf dan staan liberalen en katholieken lijnrecht tegenover elkaar. Ook in Maldegem. Het liberale gemeenteraadslid Jan De Smet pleit voor de oprichting van een gemeenteschool waar enkel de gegoeden schoolgeld moeten betalen. De kinderen van de armen mogen er gratis school lopen. De katholieken kanten zich fel tegen dit voorstel omdat ze bang zijn dat De Smet de volgende verkiezingen zal winnen. Tevergeefs. De Smet wordt burgemeester van 1852 tot 1860 en tegen het eind van zijn legislatuur weet hij de school te realiseren.

Pasteur ontdekt het procedé van het pasteuriseren. Victor Hugo schrijft ‘Les Misérables’.

Jan De Smet

1845 - 1847 De mislukte aardappeloogsten veroorzaken hongersnood in Vlaanderen, en dus ook in Maldegem. Ontelbaar veel mensen bezwijken. De boeren beschermen have en goed tegen rondtrekkende bendes die behoeftig zijn en de wanhoop nabij - overgaan tot stelen en plunderen. 1843 De Zoo van Antwerpen opent zijn deuren. De eerste telegraafverbinding komt tot stand.

Jan De Smet overlijdt in 1904 en zijn kasteeltje in de Noordstraat wordt gekocht door Victor De Lille, die er zijn drukkerij onderbrengt.

De Westeindestraat (anno 1920) ligt op de weg naar Brugge en maakt dus deel uit van de koninklijke weg naar Oostende.


leopoldus Van Hulle (1831-1908) Bebosser van de Ardennen Leopoldus komt aan het hoofd van zijn vaders bedrijf te staan. Zijn levensverhaal is er een van zwoegen en wroeten. Leopoldus legt zich van bij het begin toe op het kweken en veredelen van loofhout- en naaldgewassen. Omdat Koning Leopold II de Ardennen wil herbebossen, bestelt hij bij zijn Maldegemse naamgenoot een heel contingent ‘edeldennen’. Die groeien volgens de koning snel en ogen mooi, en daardoor verkiest hij ze boven de traaggroeiende loofbomen of donkere sparren.

Leopoldus wordt grondeigenaar. Daarmee is hij de eerste Van Hulle die baas is in eigen huis.

1866

Leopold II

De Picea abies of fijnspar is oorspronkelijk afkomstig uit het Noorden. In de 19de eeuw wordt hij in onze contreien bij de rijke klassen geïntroduceerd als kerstboom. Intussen is deze boom wijdverspreid en wordt de houtsoort het meest gebruikt in Vlaanderen, na grenen. Men gebruikt het als bouwhout, voor het maken van kisten, in de papierindustie, voor het interieur, in de vioolbouw, ....

1893 Leopold II wordt in 1865 koning van België. Is hij de meedogenloze wreedaard die zijn Congolese privétuin herhaaldelijk verandert in een bloedbad? Of is hij de visionaire koning die België internationaal aanzien geeft? Denk maar aan de imposante gebouwen, monumenten en lanen die hij laat verrijzen: het Koninklijk Paleis, het Jubelpark, de Basiliek van Koekelberg, het Brusselse Justitiepaleis, de Oostendse Thermen, de Zoo van Antwerpen ...

Het algemeen meervoudig stemrecht wordt ingevoerd. Vanaf nu krijgt elke mannelijke burger een of meerdere stemmen. In een klap vertienvoudigt het aantal stemgerechtigden in België. Cijnspachters kunnen nu ook eigenaar worden van de grond die ze bewerken. 1895 Weinigen vinden betaald werk in de ateliers en fabrieken in de steden. Veel gezinshoofden uit Oost- en West-Vlaanderen trekken dan ook maandenlang naar Noord-Frankrijk voor hard maar lonend werk op de bietenvelden, in de vlasteelt of in de cichoreiasten. Het grootste deel van de plaatselijke bevolking oefent als dagloner de boerenstiel uit. Maar het leven biedt hen weinig. Weinig geld, weinig eten, weinig plezier, maar wel veel werken.

1880 Edison ontdekt de gloeilamp. 1880-1883 Er heerst grote crisis in de landbouw. Samen met de industriële revolutie is dit de oorzaak dat steeds meer gezinnen uitwijken naar de Verenigde Staten, vooral dan naar Illinois en Iowa. Deze emigratie zal duren tot aan WO I.

Twee gezinnen van ‘het Molentje’ die emigreren naar Amerika: Links: familie Theodoor Landuyt Romanie Van de Velde wijkt uit naar Moline, Illinois in 1896. Daar worden acht kinderen geboren. Rechts: Familie Alphonse Van  Landuyt - Marie Laethem uit Maldegem, ingeweken in 1904 Hillsdale, Illinois. Daar worden zeven kinderen geboren.


Charles-Louis Van Hulle (1862-1946) Leverancier van het Hof Charles-Louis groeit op in een tijd waarin alles in het Frans gebeurt. Wie de taal van Voltaire niet machtig is, telt niet mee. Op 46-jarige leeftijd wordt Charles-Louis verantwoordelijk voor het ouderlijk bedrijf en mag hij zich officieel leverancier van het Koninklijk Hof noemen. ‘Fournisseurs des Domaines Royaux et de l’Etat Belge’ prijkt - eentalig - op het briefpapier van ‘Louis Van Hulle & Fils’”. Charles-Louis’ huis van vertrouwen geeft zichzelf de naam ‘Les Anciennes Pépinières’. ‘Grandes Pépinières Forestières’ en ‘Boomkweekerijen’ dienen ter verduidelijking. Zijn interesse gaat vooral uit naar de veredeling van sparren tot edeldennen. In de luwte zorgt hij ervoor dat zijn bedrijf op moderne leest wordt geschoeid.

1908 1909

Charles-Louis Van Hulle Sylvain Van Hulle

1914

Na tientallen jaren palaveren is het eindelijk zo ver. Het gemeentehuis van Maldegem wordt ingehuldigd, gebouwd naar het model van Sint-Niklaas en Knokke. Victor De Lille bouwt de Velodroom, een wielerpiste in openlucht in de tuin van zijn Kasteeltje. Maldegem schrijft meer dan 40 jaar wielergeschiedenis met renners als Camiel Haeck, Maurice De Waele, André Van Heule en Camiel Blomme.

1926

1943

Op de Landbouw- en Nijverheidstentoonstelling in september is de plaatselijke kweek van sierplanten, bosplanten en fruitbomen sterk vertegenwoordigd. De avondlijke landbouwlessen in de Broederschool bekwamen de landwerkers in de nieuwste agrarische technieken en leren hen schrijven en rekenen. Deze geschoolde arbeidskrachten helpen Charles-Louis Van Hulle bij het moderniseren van zijn bedrijf.

De Eerste Wereldoorlog legt een zware druk op het dagelijkse leven. Opeisingen van allerlei goederen zijn onophoudelijk aan de orde. Om tegemoet te komen aan de voedsel­schaarste organiseert de burgerij vanaf 1917 de dagelijkse soepbedeling.

Charles-Louis slaagt erin zijn boomkwekerij ongeschonden door het oorlogsgeweld te loodsen. In volle oorlog, op 6 maart 1943, laat deze vader van twaalf als eerste in de familie Van Hulle de leiding van zijn bedrijf over aan twee van zijn zonen, Sylvain en René.

Ook de Tweede Wereldoorlog was een moeilijke tijd. Bovendien levert de aanwezigheid van een vliegveld op Adegem-Maldegem bijkomende risico’s op voor de bevolking. Regelmatig zijn troepen­ bewegingen te zien in de omgeving. Een beeld van een groep Italiaanse vliegeniers die opstappen voor het station van Maldegem.


SyLVAIN Van Hulle (1914-1954) Basislegger van de huidige boomkwekerij Sylvain en René beginnen vol goede moed aan de leiding van het bedrijf en zetten hun werk als koninklijke leveranciers voort. Ze leggen de basis van de huidige boomkwekerij en bieden alle soorten ‘Boschplanten en Boomen, Planten voor Hagen en Afsluitingen, Sieraadsparren, Fruitbomen en Rozen’ aan.

1943

1944

Sylvain overlijdt voortijdig in 1954, amper veertig jaar oud. Zijn weduwe Anna Lambert probeert de zaken zo goed mogelijk te beredderen, meer dan eens van op haar ziekbed. Zoon Louis studeert ondertussen in Brussel en Braine-L’Alloeud. Zodra hij hoort dat zijn moeder doodziek is, keert hij definitief naar Maldegem terug. Hij is dan 17 jaar oud.

1948

Eindelijk is het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog nabij. Op dinsdag 12 september 1944 rijdt een colonne Canadese tanks Maldegem binnen. Canadese soldaten logeren in de schuur van de Van Hulles.

De 2CV is een auto van de Franse autofabrikant Citroën. De afkorting staat voor ‘Deux Chevaux Vapeur’, wat twee paardenkracht betekent. De 2CV wordt geproduceerd tussen 1948 en 1990. In die periode rollen er zo’n vier miljoen van de band.


LOUIS Van Hulle (1942) Roeien, met weinig spanen

Louis start zijn eigen bedrijf, “Boomkwekerij Louis Van Hulle”. De inschakeling van technologie in de landbouw betekent voor hem een ware revolutie. Het kost hem jaren tijd én handenvol geld om het bedrijf hieraan aan te passen. Maar het is het een of het ander, zwemmen of verzuipen. En het lukt! “Enkel met hard werken, kom je er!”, is zijn leuze.

Louis Van Hulle maakt als oorlogskind onrechtstreeks kennis met het front en met de Canadese soldatenbevrijders. Zijn ouders geven hem een goede opvoeding en scholing. Van kleins af zit Louis in Brugge ‘op pensionaat’. Op 14-jarige leeftijd verhuist hij voor zijn Frans naar het Sint-Niklaas-Instituut in Anderlecht. Daar komt hij in contact met Paul Van Himst met wie hij onder meer de buitenspelval traint. Later verhuist hij naar Braine-L’Alloeud. Daar oefent hij alleen het Frans.

1950

1965

Als gevolg van een herseninfarct moet Louis Van Hulle zijn dagelijks labeur opgeven. Vanaf dat moment nemen zijn zonen Bart en Carl het bedrijf over.

1969

Landbouwmachines bestaan nog niet. Alles wordt met de hand gedaan, tot en met het wieden van het onkruid toe. Het paard is het meest innovatieve werktuig. De stielmannen met het meeste werk in het dorp zijn de wagenmakers en hoefsmeden. Op de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel kijken onze landgenoten hun ogen uit op wat wetenschap en techniek hen in de komende decennia te bieden heeft. De landbouw evolueert van een agrarisch verleden naar een technologisch heden. Het gebruik van moderne machines en onkruidverdelgende chemicaliën leidt tot de leegloop van de zogenaamde primaire landbouwsector. Neil Armstrong stapt als eerste man op de maan.

Louis Van Hulle en echtgenote Rita Lamotte als kind

1992


Bart Van Hulle (1965) & carl Van Hulle (1966) Maatschappelijk geëngageerd en op uitbreiding gericht Carl Van Hulle neemt aanvankelijk op zijn eentje de leiding van het bedrijf over. In 1996 keert ook broer Bart na een studie economie terug naar het ouderlijk huis om zijn broer bij te staan. Tot op vandaag is verkoper Bart de ‘binnenman’ en kweker Carl de ‘buitenman’. Vergroten en investeren is een must. Eerst investeren ze in een hoogtechnologisch computersysteem, later in een gebiedsuitbreiding, met succes! Van Hulle B&C is op 20 jaar van 10 ha uitgebreid naar 100 ha. Bos- en haagplantsoen zijn de blijvers, maar intussen zijn ook de buxussen en taxussen grote uitlopers geworden.

1992 1989 Amper een maand na de grote viering van het 40-jarig bestaan van de Duitse Democratische Republiek in het bijzijn van Sovjetleider Gorbatsjov, gaat op 9 november de grens tussen Oost- en West-Berlijn open. De Berlijnse muur valt. In oktober 1990 worden Oost- en West-Duitsland herenigd tot één republiek.

Duurzaam bezig zijn is voor beide broers zeer belangrijk. Voor alles streven Carl en Bart ernaar de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. Zo vangen ze het winterse regenwater op in een bassin en besproeien de planten ermee in de zomer. Zonnepanelen helpen elektriciteit op te wekken.

1994

In september is het nieuwe gebouw van Van Hulle B&C klaar. Een nieuwe verzendhal, een sorteerhal, twee koelhallen en een kantoorruimte moeten het plaatsgebrek tijdens het handelsseizoen oplossen. Het bedrijf is nu nog beter in staat om just in time te leveren. Ook naar het verre buitenland. De wereld wordt steeds meer een dorp.

2006

Bart en Carl bedenken de Vergroot de Hoop-actie en leveren taxusplanten aan de farmaceutische sector. Die is gretig afnemer omwille van de baccatine die zich in de jonge taxusscheuten bevindt. Met baccatine kunnen ze kankerbestrijdende geneesmiddelen produceren.

1995 Larry Page en Sergey Brin starten Google op.

Bij de broers rijpt het idee om aan elke taxushaagbezitter te vragen om zijn snoeisel gescheiden naar het recyclagepark te brengen. Ontelbaar veel gemeenten en afvalintercommunales werken aan de actie mee. De eerste inzameling in Maldegem brengt 1000 euro op. In 2007 nemen al 48 gemeenten deel en in de daaropvolgende jaren breidt de actie zich uit over heel Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Nu staat de teller op 7400 m3 ingezameld taxussnoeisel. Goed voor de productie van 7400 chemotherapieën. Vergroot de Hoop legt daarbovenop 50 euro per m3 snoeisel op tafel, wat een mooi bedrag van 370 000 euro oplevert aan kankerbestrijding.

2004 The Facebook – later korter Facebook – begint aan zijn veroveringstocht van de wereld.

2014 “We zijn trots dat we het oudste bedrijf zijn dat elke dag opnieuw onafgebroken in dienst staat van het groen in de wereld. Dit uitdragen en versterken vanuit een duurzame en maatschappelijk geëngageerde input is onze levensvisie. De achtste generatie heeft intussen zijn eerste stappen gezet in ons bedrijf. We koesteren dit met fierheid.”


222 Pot- en Zuidhoutstraat 10 • 9990 Maldegem-Kleit (België) T. +32 50 71 10 69 • info@vanhullebc.be www.vanhullebc.be

Met dank aan Koen Van Hulle, Walter Notteboom, Rik Van de Rostyne en de Jaarboeken van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem Concept & creatie: www.magelaan.be

jaar van hulle sterke wortels duurzame groe| van Bernardus tot Bart & Carl Van Hulle

Profile for C'bon - Christine Bonheure

Van Hulle tijdslijn 222 jaar (i.o.v. Magelaan)  

Van Hulle tijdslijn 222 jaar (i.o.v. Magelaan)  

Advertisement