Η δική μας μασκαρεμένη χαρά

Page 1

Πού κρύβεται η δική μας Μασκαρού Χαρά; ο

7 ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Νηπιαγωγός: Καραπά Χριστίνα


Διαβάζοντας το βιβλίο «Το κόκκινο μπαλόνι της Μασκαρούς Χαράς», της Κάτιας Πινό, ψάξαμε να βρούμε πού κρύβεται η δική μας χαρά, τι μορφή μπορεί να πάρει, τι ρούχα να φορέσει… Τι με κάνει χαρούμενο, -η;
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.