Page 1

3ο ΤΕΥΧΟΣ

ΜΑΙΟΣ 2013

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

ªΕ Ο Ã Ε Ι Εƒ

Editorial ÕÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ π¤Ú·ÛÂ! ΚÈ ÂÌ›˜, Û π›ÛÌ· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ̤۷ ·πfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô π·Ï‡ԢÌ ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠οÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜, Ó· ·πÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ÎÈÓËÙÔπÔÈËıÔ‡ÌÂ.. ¶‹Ú·Ì ٷ ‚Ô˘Ó¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÔÚÂÈ‚·Û›·˜, ·Ó·Î·Ï‡„·Ì Ûπ‹Ï·È·, ‚¿„·Ì ÙȘ Ï˘fiÌÂÓ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÙȘ Ìπ·ÛΤÙ˜, ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜, ÂπÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙfiπÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÏÔπÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÍÂÚÂ˘Ó‹Û·Ì ÙË ƒÒÌË, Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ÙÔ˘˜ ηÚπÔ‡˜ Ù˘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÊÙÈ¿Í·Ì ۷πÔ‡ÓÈ, ˙ˆÁڷʛ۷ÌÂ, ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ‰È·‚¿Û·Ì ·πÔÛπ¿ÛÌ·Ù· ·πfi ‚È‚Ï›·, ¯ÔÚ¤„·Ì π·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, πÚÔÛπ·ı‹Û·Ì ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜... ™’·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ οӷÌ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜, Ù· π·È¯Ó›‰È· πÔ˘ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ πÔ˘ πÚÔÙÈÌ¿ÌÂ. ºÙÈ¿Í·Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ù· ÂπÂÍÂÚÁ·ÛًηÌ ÒÛÙ ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ πÏËÚÔÊÔڛ˜... Œ¯Ô˘Ì ÌπÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜ πÂÚÈ̤ÓÂÈ... ΕÌ›˜ Ó· Û·˜ ¢¯Ëıԇ̠¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ‰È·ÎÔπ¤˜ Ì πÔÏÏ‹ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Î·Ï‹ π·Ú¤·! Κ·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ!

¡Α

Σχολικά νέα προγράμματα -δράσεις

Άρθρα Κατοικίδια: κώδικας επικοινωνίας των γατιών

Ποδήλατο Παρα-καλλιτεχνικά νέα

Έρευνες Μουσικές προτιμήσεις Βιντεοπαιχνίδια

Προτάσεις για οικονομικά πάρτι

Συμβουλές για τις εξετάσεις

ŸÛÔÈ ı¤ÏÂÙ ‰È·Ú΋ πÏËÚÔÊfiÚËÛË Ó· ÂπÈÛΤπÙÂÛÙ πÔ˘ Î·È πÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ : 2gym-alimou.att.sch.gr

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· µÂÏÙÛ›Ó ¡¿ÓÙÈ· °ÂˆÚÁÈÏ¿ ª·Ú›· Κ·πÏ·Ó›‰Ë ™ˆÙËÚÔπÔ‡ÏÔ˘ ™Ù¤ÏÏ· Κ·Ú·Î¿ÍË ÕÓÓ· ΚfiÁη ™Â̛ӷ ΚÔ˘ÙÛÔ˘Ú¤· ™ÙÂÊ·Ó›· §˘Ìπ¤ÚË ª·ÚÈ¿ÓÓ· ªÔ‡˙· ΕÚÈʇÏË

ªÔ˘ÙÂÛ›‰Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ªπ·ÁÔ˘Ú‰‹ ΑÏÂÍ›·

Àπ‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ

¡È΋ٷ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ÙÔ˘ ¢·Ó¿Ë

µÔ˘‰Ô‡ÚË Ε˘ÁÂÓ›·

¶·Ó·ÁÔπÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ª·Ú›·

ªÈÎÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·

ƒÔ˘ÛÂÏȈٿÎË ¢‹ÌËÙÚ· ™Î·Ú‰¿ÛË ΚÏÂÈÒ ™Â¯Á¿Ï µ·Û›Ï˘ ™Ù·¯ÙÔ‡Ú˘ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ºÒÛÎÔÏÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›· ÷Ӌ˜ ΚÒÛÙ·˜


Α Ε ¡ Α ™ÃΟ§ΙΚ ‰Ú¿Û·ÌÂ

Στιγμιότυπα από τη γιορτή της 25ης Μαρτίου...

Πλησιάζει ο  καιρός  που  θα   δούμε  τις  θεατρικές   παραστασεις  που   ετοιμάζουν  οι  2  θεατρικές   ομάδες  του  σχολείου  μας.   Στο  “Κάρολος  Κουν”  της  κας   Πανουσοπούλου,  στη   “Στέγη  Γραμμάτων  και   Τεχνών  “  Της  κας  Μητσάκη   και  της  κας  Πουλάκη...  

E-TWINNING H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ e-twinning “ƒÒÌË-Αı‹Ó· ‰˘Ô ·Ú¯·›Â˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ πfiÏÂȘ”. πÚ·ÁÌ·ÙÔπÔ›ËÛ Âπ›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ƒÒÌË, ‹Úı ے Âπ·Ê‹ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ΙÙ·ÏÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·π΄fi,ÙÈ Ì¿ı·ÌÂ, π¤Ú·Û·Ó πÔχ πÔχ ηϿ!

Χοροεσπερίδα Η χοροεσπερίδα  που  πραγματοποιήθηκε   στις  1/3/13,  είχε  μεγάλη  επιτυχία!  Oι   μαθητές  χανόντουσαν  μέσα  σε  ένα   πλήθος  από  παιδιά  που  χόρευαν,   τραγουδούσαν  και  διασκέδαζαν   ασταμάτητα!  Κατά  τη  γνώμη  μου  όσα   παιδιά  χόρευαν  από  τις  8.30  ως  τις  12  (το   πάτωμα  είχε  καταρρεύσει  από  τον   πολύωρο  χορό)  την  επόμενη  μέρα  δεν   είχαν  δυνάμεις  ούτε  για  τζόκιν  3  λεπτών!   Σίγουρα  η  χοροεσπερίδα  ήταν  μια   ευχάριστη  ανάμνηση     Στεφανία  Κουτσουρέα  

Το ψηφιδωτό  που  έφτιαξ αν  οι  μαθητές   μας  από  σπασμένα  πλα κάκια  με  την   επίβλεψη  της  κας  Αρτ.  Γ ώγου  είναι   πλέον  τοποθετημένο  στις  βρύσες  του   σχολείου  μας!    

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ –  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ   Ολοκλήρωσε  και  η  ομαδα  ορειβασί ας  τις   εξορμήσεις  της  για  φέτος...  Περπάτη σε  στον   Υμηττό,  στην  Πάρνηθα,  έμαθε  να   προστατεύεται  από  κεραυνούς,  να   διαβάζει   χάρτες  με    μονοπάτια,    εξερεύνησε  το   σπήλαιο  του  Νυμφόληπτου  και  της   ΔΕΗ  στη   Βάρη,  ξεναγήθηκε  από  τον  σπηλαιο λόγο  κ.   Πέτρο  Ρωμανά.  Παρά  την  κούραση  κάποιες   φορές,    άξιζε  τον  κόπο!    

Τις απόκριες γιορτάσαμε και φέτος με ένα εκπαιδευτικό αφιέρωμα στους παραδοσιακούς σκωπτικούς χορούς και σε τοπικά έθιμα. Διασκεδάσαμε πολύ, μασκαρευτήκαμε, χορέψαμε, γελάσαμε!

º¤ÙÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¢ÓfiËÛÂ... Κ·È Ô πÂÚ›π·ÙÔ˜ ÛÙÔ Κ·‚Ô‡ÚÈ Î·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿ ¤ÁÈÓ·Ó ˘πfi ‚ÚÔ¯‹... ¶·ÚfiÏ‘ ·˘Ù¿, ηϿ πÂÚ¿Û·ÌÂ!


ΕÓËÌÂÚˆÙÈÎfi πÚfiÁÚ·ÌÌ· ·πfi ÙoÓ ΕÚ˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ÁÈ· ÙȘ Α΄‚Ô‹ıÂȘ π·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ .

™ÃΟ§ΙΚΑ ¡ΕΑ Εκδρομή στην  Πελοπόννησο Από  τις  7  εως  και  τις  10  Μαρτίου  2013  πήγαμε  με  το  σχολείο   εκπαιδευτική  εκδρομή  στην  Πελοπόννησο.  Η  εκδρομή  ήταν   στα  πλαίσια  του  πολιτιστικού  προγράμματος  «Ιστορικοί  τόποι   της  Πελοποννήσου».  Τους  42  μαθητές  συνόδευαν  ο  κος   Παπακωσταντής,  η  κα  Μητσάκη  και  η  κα  Γώγου  A.

ΟÈ ‰Ú¿ÛÂȘ πÔ˘ πÚ·ÁÌ·ÙÔπÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ πÏ·›ÛÔ ÙÔ˘ πÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Ε§ΙΑ” Ì ˘π‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î· °ÒÁÔ˘ ÕÚÙÂÌË π·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Κ¶Ε Κ·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È ÛÙËÓ π·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¢΄¢/ÓÛ˘ Αı‹Ó·˜. ™˘ÓÔπÙÈο π·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ: 1) ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ 2 Ï˘fiÌÂÓˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, 2) Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Î·È π·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÏÈÒÓ ÙÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ΑÏ›ÌÔ˘, 3) Ο ÌπÔ˘Ê¤˜ Ì ÂÏȤ˜ Î·È ˙˘ÌˆÙfi „ˆÌ› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ìπ·˙¿Ú ·πfi ·Ó·Î˘Îψ̤ӷ ˘ÏÈο, 4) Η ÂÈηÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙË ÛοϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÏÈ¿, ·πfi ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË, 5) ÙÔ Û·πfi˘ÓÈ πÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ Ϥۯ˘, 6) Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÂÏÈ¿˜ ·πfi ¯·ÚÙÈ¿ πÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜, 7) Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌπÓ¢Ṳ̂ÓË ·πfi ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ, 8) ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ πÔ˘ Ù˘πÒıËΠ̠ı¤Ì· ÙËÓ ÂÏÈ¿

Την πρώτη  μέρα  επισκεφτήκαμε  την  Μονή  Λουκού  και  την   Εύα  (την  βίλα  του  Ηρώδη  του  Αττικού),  στη  συνέχεια  την   Μονή  Μαλεβής  και  τέλος  την  Τεγέα.  Την  δεύτερη  μέρα   επισκεφτήκαμε  το  Μουσείο  Υδροκίνησης  στη  Δημητσάνα,  ενώ   για  να  φτάσουμε  την  Μονή  Τιμίου  Προδρόμου  κάναμε   πεζοπορία  μέσω  της  γέφυρας  της  Γόρτυνας.  Το  βράδυ  κάναμε   μια  μικρή  βόλτα  στην  υπέροχη  πόλη  της  Καλαμάτας.  Την  τρίτη   μέρα  επισκεφτήκαμε  το  κάστρο  της  Πύλου  και  της  Μεθώνης.   Την  τέταρτη  και  τελευταία  μέρα  επισκεφτήκαμε  το  Μυστρά   και  στις  16:30  αναχωρήσαμε  και  φτάσαμε  στις  20:30  στον   Άλιμο. Μας  άρεσε  πάρα  πολύ  η  εκδρομή  αυτή,  αν  και  κουραστήκαμε   αλλά  κάναμε  καινούργιους  φίλους  και  γενικά  όλοι  βρεθήκαμε   πιο  κοντά.  Ελπίζουμε  όλοι  να  ξαναπάμε  και  σε  άλλες   εκδρομές  μαζί  με  το  σχολείο  μας. Αλεξία  Μπαγουρδή,  Χριστίνα  Μουτεσίδη,  Εριφύλη  Μούζα,   Δαναη  Νικολάτου,  Β΄3

ΣΠΙΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ Στην Αναγνωστική Λέσχη επιχειρήσαµε µε επιτυχία να φτιάξουµε σπιτικό σαπούνι µε τη µέθοδο της ψύξης. Αρχικά, διαλύσαµε σε απoσταγµένο νερό καυστική σόδα µέσα σ’ένα γυάλινο δοχείο, η οποία είναι λίγο επικίνδυνη, καθώς προκαλεί έγκαυµα αν έρθει σε επαφή µε το δέρµα, και βάλαµε να ζεσταθεί λάδι σε µια κατσαρόλα. Έπειτα, έπρεπε να περιµένουµε να έρθουν κα τα δύο σε θερµοκρασία ακριβώς στους 43 βαθµούς Κελσίου, ώστε να τα αναµείξουµε σε µια ανοξείδωτη κατσαρόλα για οκτώ λεπτά. Τέλος, το µείγµα αυτό το βάλαµε σε ένα καλούπι και το περιτυλίξαµε µε µια ζελατίνα για να µην περνάει αέρας. Την επόµενη µέρα χρειάστηκε απλά να το κόψουµε, ώσπου νε περάσουν τέσσερις εβδοµάδες. Μετά, απ’ αυτό το χρονικό διάστηµα θα είναι έτοιµο για χρήση! Billy Σεγχάλ Β΄4


ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ του Δηµήτρη Νικήτα, Β΄3

και... για όποιον δεν σχολείο μας απέκτησε

το έχει προσέξει, το

φέτος μπάρες για να “παρκάρουμε” τα πο δήλατά μας!

Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές τρίτροχο) όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιμοποιεί τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του. Το ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μεταφορικό μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του πλανήτη στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδηλάτου αποτελεί η δυνατότητα του να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. Στην κλασική του μορφή, το ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη ενός τυπικού ποδήλατου αποτελούν το τιμόνι, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και τα φρένα. Ως συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του ποδηλάτου, χρησιμοποιείται ένα πλήθος από εξαρτήματα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία στην οποία να αποδίδεται η εφεύρεση του ποδηλάτου, επομένως ούτε συγκεκριμένος ‘εφευρέτης’ αυτού. Πολύ πριν την εμφάνιση κάποιας κατασκευής παρόμοιας με ένα τυπικό σύγχρονο ποδήλατο, έχει καταγραφεί ένα ποικίλο φάσμα οχημάτων που εκμεταλλεύονταν μόνο τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη τους. Μία από τις κατασκευές αυτές, που από πολλούς θεωρείται ο πρόγονος του ποδηλάτου, ήταν η ‘draisienne’. Η draisienne κατασκευάστηκε από τον Γερμανό βαρόνο Καρλ Φον Ντράις, το 1817 (η ονομασία ‘draisienne’ αποτελεί γαλλική απόδοση του ονόματος του κατασκευαστή της). Η draisienne ήταν σχεδόν εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένη από ξύλο. Μη διαθέτοντας πετάλια, ο αναβάτης την έθετε σε κίνηση σπρώχνοντας με τα πόδια του προς τα πίσω. Η κατασκευή του Φον Ντράις έγινε γνωστή και ως hobby-horse, αντανακλώντας την πεποίθηση των οπαδών της ότι θα αντικαθιστούσε το βασικό μεταφορικό μέσο του 19ου αιώνα, το άλογο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ποδήλατο-καφέ Μια ιδιαίτερη, παγκόσμια διαδεδομένη κατηγορία επαγγελματικών ποδηλατών αποτελούν τα ποδήλατακαφέ. Δύο φοιτητές της σχολής Royal College of Art στο Λονδίνο δημιούργησαν ένα κινητό μπαρ-ποδήλατο που λειτουργεί αποκλειστικά με την κίνηση των πεντάλ, ενώ το άλεσμα του καφέ αλλά και το ζέσταμα του νερού γίνονται μόνο με την ποδηλασία.  Η πρωτοποριακή δημιουργία των φοιτητών έχει ήδη κερδίσει το βραβείο Deutsche Bank το 2012 (Σχέδιο), ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό σχεδίασης Pininfarina 2012. Μόλις πέντε δευτερόλεπτα πεντάλ στο τρίκυκλο είναι αρκετά για να αλέσουν έναν διπλό εσπρέσο, ενώ ένας μικρός βραστήρας ζεσταίνει παράλληλα το νερό και τον ατμό, τροφοδοτώντας τη μηχανή.  *** Σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, παρατηρείται μία ευρεία χρήση του ποδηλάτου που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, γιατί η χρήση τους είναι πολύ οικονομική.

Ειδικότερα:

Κίνα Στη δεκαετία του '90, τα τρίκυκλα ποδήλατα μετατράπηκαν σε ένα φθηνό και ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς για τουρίστες, για να καλύψουν κοντινές αποστάσεις. Συνήθως τα τραβούν ντόπιοι. Σήμερα, αν και η τοπική αστυνομία εκδίδει άδειες σε οδηγούς τέτοιων τρικύκλων, η κυβέρνηση της Κίνας σιγά-σιγά προσπαθεί να μειώσει την έκδοση τέτοιων αδειών, ώστε να δοθεί μία ανάσα στην τοπική κυκλοφορία, αφού η ταχύτητα του τρικύκλου δεν ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα την ώρα.


Αφρική Ινδία Για την Ινδία, ο όρος "τρίκυκλο" αναφέρεται σε τρίκυκλο με αλυσίδα. Ο αριθμός τους ολοένα και μικραίνει. Ειδικά διαμορφωμένα ποδήλατα, μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και είναι αξιοθαύμαστο το βάρος και το μέγεθος των προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν. Στην τοποθεσία Matheran, της Ινδίας, οι μοτοσυκλέτες έχουν απαγορευτεί με νόμο, με αποτέλεσμα τα τρίκυκλα ποδήλατα να είναι το πλέον επικρατέστερο μέσο μεταφοράς.  Fazilika, "Κάλεσε ένα τρίκυκλο"  Τον Ιούνιο του 2008, στην πόλη αυτή ξεκίνησε μία τοπική επιχείρηση με όνομα "Ecocabs" με ειδικά διαμορφωμένα και στολισμένα τρίκυκλα, ώστε να μεταφέρουν επιβάτες, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και οικολογικά.

!

Ινδονησία Τα τρίκυκλα που προηγουμένως αναφέραμε, θα τα λέμε πλέον "Becak", όπως ακριβώς τα ονομάζουν οι ντόπιοι στην Ινδονησία. Τα "Becak" αποτελούσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Jacarta, μέχρι το 1970 όταν απαγορεύτηκαν. Παρά την απαγόρευση, μερικά Becak συνέχιζαν να κυκλοφορούν σε περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και αστυνόμευση. !

Μια μορφή ποδηλάτου-ταξί απαντάται και στην Ανατολική Αφρική. Φέρει την χαρακτηριστική ονομασία "boda-boda". Τα "boda-boda" αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της Αφρικανικής "ποδηλατικής κουλτούρας" από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Ο πρωταρχικός λόγος που καθιέρωσε τη χρήση αυτών των ποδηλάτων ήταν η γρήγορη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες μετακίνηση μεταξύ συνοριακών περιοχών κάτι που ξεκίνησε συγκεκριμένα από την πόλη της Μπούσια στα σύνορα μεταξύ Ουγκάντας-Κένυας. Πολύ συχνά οι ντόπιοι κάτοικοι που μετέφεραν τους επιβάτες, για να προσελκύσουν κόσμο φώναζαν "boda-boda"(από το Αγγλικό “border”), με αποτέλεσμα να καθιερωθεί έτσι η ονομασία αυτή. Η χρήση των εν λόγω ταξί έτυχε ευρείας αποδοχής και μέχρι σήμερα παρατηρούνται ποδήλατα σε κεντρικές περιοχές των χωρών αυτών και μάλιστα έχουν ιδρυθεί πολυάριθμοι σύνδεσμοι και σωματεία που το καθιερώνουν επισήμως σαν επάγγελμα.

Αστυνομικό ποδήλατο Εκτός από τα καθιερωμένα οχήματα που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν συχνά και τα ποδήλατα. Εκτεταμένη χρήση αυτών γίνεται κυρίως σε αστικές περιοχές με σημαντικό παράδειγμα να αποτελούν οι πόλεις της Αμερικής όπου σχεδόν κάθε κεντρικό αστυνομικό τμήμα έχει την δική του, αποκλειστικά, «αστυνομική ποδηλατική μονάδα". Στις περιοχές αυτές είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης των ποδηλάτων αυτών, καθώς ο αστυφύλακας μπορεί μετακινηθεί με περισσότερη ευκολία στο αστικό περιβάλλον, ειδικότερα στα κέντρα των πόλεων, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων. Σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα αποτελούν έναν πιο διακριτικό τρόπο προσέγγισης του δράστη, καθώς πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται ο δράστης τον διώκτη του.

Ιστορικές καταβολές

Μαλαισία Στη Μαλαισία, τα δίκυκλα που προηγουμένως τραβούσαν ανθρώπινα χέρια, μετατρέπονται σε τρίκυκλα με πετάλια. Στη χώρα αυτή τα τρίκυκλα ήταν "πανταχού παρόντα" μέχρι το 1970, καθώς υπήρχαν σε κάθε γειτονιά. ΌΌμως, η ραγδαία αστικοποίηση τα μετέτρεψε σήμερα σε τουριστική ατραξιόν.

Οι ρίζες της αστυνομικής χρήσης των ποδηλάτων βρίσκονται στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου πολλές φορές οι ίδιοι οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν τα δικά τους ποδήλατα. Αργότερα, καθιερώθηκαν κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 1896 το αστυνομικό τμήμα του Κεντ στις Η.Π.Α αγόρασε 20 ποδήλατα για την χρήση αυτή και μέχρι το 1904 είχε διαδοθεί ευρέως, ώστε να πραγματοποιούνται περιπολίες σε αγροτικές περιοχές.


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ 1. Τι  είδος  μουσικής  ακούς  συνήθως;  

Σε αυτό το τρίμηνο απ οφασίσαμε να κάνουμ ε μια έρευνα για τη μουσική! ‘Ετσι φτιάξαμε ένα ερωτηματ ολόγιο το οποίο δόθηκε στα περι σσότερα παιδιά του σχ ολείου μας. Μας βγήκαν τα παρα κάτω αποτελέσματα: 3. Τι  σημαίνει  μουσική  για  εσένα  και  τι  νιώθεις  όταν  την  

ακούς; Τα περισσότερα  παιδιά  μας  απάντησαν  ότι  νιώθουν  χαλάρωση   όταν  ακούν  μουσική.  Άλλοι  πιστεύουν  πως  είναι  ένας  τρόπος   έκφρασης.  Νιώθουν  ωραία,  χαρά  και  πολύ  ενέργεια  και  ρυθμό   μέσα  τους.  Επίσης,  πολλοί  νιώθουν  γαλήνη,  ηρεμία,  ελευθερία   και  ξεκούραση.  Τέλος,  οι  δυο  ωραιότερες  απαντήσεις  που   Οι  περισσότεροι  ακούν  Pop  μουσική.  Άλλοι   ακούν  κατά  σειρά  :  Rock,  Rap,  Hip  Hop  και  αρκετοί   δεν  έχουν  κάποιο  συγκεκριμένο  είδος  μουσικής   που  προτιμούν. 2.  Ποιος  είναι  ο  αγαπημένος  τραγουδιστής  –   τραγουδίστρια;

πήραμε ήταν  ότι  η  μουσική  είναι  τροφή  για  τα  αυτιά  και  η   άλλη  ότι  τους  δημιουργούνται  τα  συναισθήματα  του   τραγουδιστή… 4.  Για  να  ακούς  τα  κομμάτια  που  σου  αρέσουν  τι  κάνεις   συνήθως;

Οι 10  πρώτοι  τραγουδιστές  που  αναδείχτηκαν  από   τις  απαντήσεις  των  μαθητών  είναι: 1.  Rihanna 2.  Justin  Bieber 3.  One  direction 4.  Demy  Lovato 5.  Stan 6.  Jennifer  Lopez

5. Πιστεύεις  πως  ένας  συνθέτης  εκφράζεται  μέσα  από  τη  

7. Δωδέκατος  Πίθηκος

μουσική ή  κάνει  απλά  τη  δουλειά  του;

8. Shakira 9.  Σάκης  Ρουβάς

Οι περισσότεροι  απάντησαν  ότι  εκφράζεται  μέσα  από  τη  

10. Justice  Crew

μουσική αλλά  υπήρχαν  και  αυτοί  που  πιστεύουν  ότι  κάνει   απλά  τη  δουλειά  του.

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ... των Σεμίνα  Κόγκα  & Στέλλας  Καπλανίδη-­‐  Σωτηροπούλου

Η διάσημη  Βρετανίδα  τραγουδίστρια  Adele     ζήτησε  115.000  ευρώ  ανά  λεπτό  για  να   τραγουδήσει  σε  γάμο.  Βεβαίως  οι  γονείς   του  ζευγαριού  προτίμησαν  πιο  οικονομικές   εναλλακτικές  επιλογές.

TAYLOR SWIFT Όταν  ανακοινώθηκε  η  σχέση  της  TAYLOR  SWIFT  με  τον  Connor   Kennedy,  οι  αμφιβολίες  άρχισαν  να  εισβάλλουν  στη  σχέση  τους  και   κυρίως  από  τη  μεριά  της  οικογένειας  Kennedy!  Φαίνεται  όμως  πως   η  Τay  κατάφερε  να  κερδίσει  και  τη  δική  τους  συμπάθεια.

RIHANNA Πρόσφατα σε  συνέντευξή  της  η  RIHANNA  παραδέχτηκε  πως  ακόμα  μια  φορά  είναι   με  τον  CHRIS  BROWN  και  έχει  πάρα  πολλούς  λόγους  που  πήρε  την  απόφαση  αυτή.


ΕΡΕΥΝΑ

για τα

TOP TEN τραγούδια Για την  B΄  Γυμνασίου  έχο υμε  τα   εξής  κομμάτια  (ελληνικά   και  ξένα):

Για την  Α΄  Γυμνασίου  έχο υμε  τα  εξής   κομμάτια  (ελληνικά  και  ξένα):

ΞΕΝΑ

ΞΕΝΑ 1. Danza  kuduro  –  Don  Omar  ft.  Lucenzo  Letra                         2.  One  more  night  –  Maroon  5                                                                                   3.  Scream  and  shout  –  will.i.am  ft.  Britney  Spears               4.  Gangnam  style  –  PSY                                                                                                           5.  Black  and  yellow  –  Wiz  Khalifa                                                                           6.  Kiss  you  –  One  direction                                                                                                 7.  Call  me  maybe  –  Carly  Rae  Jepsen                                                             8.  It’s  my  life  –  Bon  Jovi                                                                                                           9.  We  are  never  getting  back  together  –  Taylor  Swift     10.Come  on!  Come  on!  –  One  direction

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1.Alcohol is  free  –  Koza  Mostra  &  Αγάθωνας  Ιακωβίδης           2.Harlem  Shake                                                                                                                                                         3.Kiss  you  –  One  direction                                                                                                                     4.Boom  Boom  –  Justice  Crew                                                                                                         5.Diamonds  –  Rihanna                                                                                                                                 6.Skyfall  –  Adele                                                                                                                                                       7.Little  things  –  One  direction                                                                                                       8.Someone  like  you  –  Adele                                                                                                               9.Not  afraid  –  Eminem                                                                                                                                 10.As  long  as  you  love  me  –  Justin  Bieber                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.  Φωτιά  με  φωτιά  –  Πάνος  Κιάμος                                                                               2.  Κάνω  κύκλους  –  Vegas                                                                                                                   3.  Ήσουν  κροκόδειλος  –  TUS                                                                                                       4.  Μη  ρωτάς  πως  περνάω  –  TUS                                                                                           5.  Δεν  ταιριάζετε  σου  λέω  –  Παντελής  Παντελίδης                         6.  Σε  έναν  τοίχο  –  Μιχάλης  Χατζηγιάννης  &  Μηδενιστής     7.  Προτιμώ  –  Άννα  Βίσση                                                                                                                   8.  Πιο  πάνω  από  ’σένα  –  Καίτη  Γαρμπή                                                                 θέλουμε 9.  Ώρα  μηδέν  –  Γιώργος  Σαμπάνης                                                                                 να 10.Στου  έρωτα  την  τρέλα  –  Ελένη  Φουρέιρα ευχαριστήσουμε

1.  Πιο  ψηλά  –  Vegas                                                                                           2.  Το  πουλάκι  τσίου                                                                                               3.  Για  πάντα  καλοκαίρι  –  Vegas                                                       4.  Μόνο  μπροστά  –  Vegas                                                                         5.  Αν  έχω  αγάπη  –  TUS  ft.  Ελεάννα  Αζούκη               6.  Ώρες  ώρες  –  Αντύπας                                                                                 7.  Tattoo  –  TUS                                                                                                               8.  Αγαπώ  τη  μάνα  σου  –  TUS                                                               9.  Νιώσε  τον  ήλιο                                                                                                       10.Χειροπέδες  stye  

Άννας Καρακάξη,  Α΄2 Δήμητρας  Ρουσελιωτάκη,  Α΄4 Στεφανίας  Φώσκολου,  Α΄4

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ... Ο Justin  Bieber  “αντέγραψε”  την  κούπ  της   Rihanna  (στη  ξανθιά  της  έκδοση  πάντα)!  Ο   τραγουδιστής,  αποφάσισε  ν’  ανανεώσει  το   look  του  τόσο…  που  κατάφερε  να  μοιάζει   (επικίνδυνα)  με  τη  νεαρή  Rihanna.  Ιδού  και   το  αποτέλεσμα!

τους καθηγητές που μας επέτρεψαν να διακόψουμε το μάθημά τους...

MILEY CYRUS   Πρόσφατα  η  Miley  δέχτηκε  μία  επίθεση   από  έναν  υπερβολικά  φανατικό  θαυμαστή   της  μέσα  στο  σπίτι  της!  Ο  δράστης   εισέβαλε  στον  ιδιωτικό  χώρο  της  με   ψαλίδια  στα  χέρια  του.  Ευτυχώς  όμως   εκείνη  την  ώρα  η  τραγουδίστρια  δε   βρισκόταν  στο  σπίτι  της.  Τελικά  η   αστυνομία  κατέφτασε  στο  σπίτι  και   συνέλαβε  το  δράστη!

Η  MILEY  CYRUS    άλλαξε  ανατρεπτικά  το  Look  της.

των Σεμίνα  Κόγκα  & Στέλλας  Καπλανίδη-­‐  Σωτηροπούλου


Κατοικίδια: πιστοί μας φίλοι

Κώδικας επικοινωνίας  των  γατιών. της  Παναγοπούλου  Δήμητρας  Α΄3

ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ;

Σε 51 ερωτηθέντες καταγράψαμε τις παρακάτω προτιμήσεις: Σκυλιά 15 Γάτες 7 Πουλιά 8 Ψάρια 9 Χάμστερ ή κουνέλι 4 Χελώνα 6

Μιάου, νιάου, µιάο, µιαρ, ιάονγκ, νιαααρ, µια, µίο-µίο: αυτές είναι οι γατίσιες φωνές σε διάφορες ανθρώπινες γλώσσες. Οι περισσότεροι πιστεύουµε ότι µε αυτούς τους ήχους οι γάτες επικοινωνούν µε όλα τα πλάσµατα. Όµως, οι γάτες δεν νιαουρίζουν µεταξύ τους καθώς επικοινωνούν κυρίως µε την γλώσσα του σώµατος. Όταν απειλούνται, γρυλίζουν ή κάνουν ένα παρατεταµένο «χχχχχ». Όταν είναι σε οίστρο, βγάζουν κραυγές, όταν καλούν το θήραµα, χρησιµοποιούν έναν ιδιαίτερο, επίµονο ήχο. Τα τετραπέρατα αυτά τετράποδα νιαουρίζουν µόνο στους ανθρώπους. Είναι ο δικός τους κώδικας επικοινωνίας µαζί µας. Είναι ο τρόπος τους να µας πληροφορούν, να µας χειραγωγούν ή να µας εκµεταλλεύονται. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι το νιαούρισµα οφείλεται σε παρατεταµένη παιδική ηλικία. Τα γατάκια φωνάζουν για να ειδοποιήσουν την µαµά τους ότι υπάρχει πρόβληµα ή για να της ζητήσουν κάτι. Στις άγριες γάτες, αυτή η συνήθεια σταµατάει µε την ενηλικίωση. Αντίθετα, οι γάτες που ζουν κοντά σε ανθρώπους διατηρούν το νιαούρισµα, παραµένουν δηλαδή ψευτογατάκια. Ανάµεσα στα 5 γατάκια που απέκτησα τον τελευταίο καιρό, ξεχωρίζει ένας αρσενικός κοκκινούλης που τον ονόµασα Reddy. Εµφανίστηκε µικρούλι µαζί µε τα αδερφάκια του πριν από 8 µήνες στον κήπο µας.

Ήταν το πρώτο που νιαούρισε και είχε µια αστεία λεπτή φωνούλα. Από τότε δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει πια µεγαλώσει και έχει γίνει γάταρος και έχει κρατήσει αυτήν την φωνή που κάνει «ιιιί». Προσπαθώ να του µάθω να νιαουρίζει σαν ένας µεγάλος αρσενικός γάτος µε µπάσα φωνή. Κάποιες φορές ανταποκρίνεται και το κάνει µια φορά αλλά µετά πάλι κάνει το ψευτογατάκι! Έτσι παρόλο που µεγαλώνουν όλα µαζί, εκείνος παραµένει ο «µπέµπης» µας και είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η φωνή της κάθε γάτας είναι ξεχωριστή όπως ακριβώς και των ανθρώπων.


Ιδέες για φθηνά πάρτι Προϋπολογισμός Για 15 άτομα μέχρι 20 το πολύ: της Στεφανίας Κουτσουρέα, Α΄2

Για ένα αγορίστικο πάρτι…

1.Γηπεδάκι ποδοσφαίρου για 4ώρες (σερβίρισμα - χώρος για τους γονείς και το μπουφέ): 80 € 2.Φαγητό: 6€ -1 καλαμάκι 1€.

Σε εξωτερικό χώρο, μια ιδέα για αγόρια

3.Αναψυκτικά 1.20€ το κουτάκι

είναι να νοικιάσουν οι γονείς τους ένα

4. Τούρτα για 17 παιδιά: 30€

γήπεδο του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιλογή για ένα γήπεδο

Συνολικός προϋπολογισμός: 160€ το πολύ + 25€ για επιπλέον γονείς

χρειάζεται αρκετό ψάξιμο αφού και τα περισσότερα δίνονται για λίγες ώρες σε ακριβές τιμές.) Επίσης μπορείτε να κάνετε πάρτι σε κινηματογράφο ή μπόουλινγκ. Σαν φαγητό είναι προτεινόμενο η πίτσα και το σουβλάκι μιας και είναι επιλογή όλων των παιδιών, με συνοδεία αναψυκτικών. Τέλος για τούρτα μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα είναι η τούρτα με χρωματιστό γλάσο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Παρακάτω υπάρχουν ιδέες:

Για ένα κοριτσίστικο πάρτι… Σε εξωτερικό χώρο, µια ιδέα είναι να κάνετε πάρτι σε εµπορικό κέντρο µε τις καλύτερες σας φίλες (µια παρέα των 6 το πολύ) ή σε κινηµατογράφο ή µπόουλινγκ. Άν επιλέξετε το εµπορικό κέντρο µπορείτε να κάνετε βόλτες στα µαγαζιά και επ’ ευκαιρίας να αγοράσετε κάτι για εσάς και τις φίλες σας και κάτι ακόµη πιο πρωτότυπο να πάτε απλά να δοκιµάσετε ρούχα και µετά να βγάλετε φωτογραφίες. Μετά µπορεί να ακολουθήσει µια ταινία, µιας και τα εµπορικά συχνά έχουν κινηµατογράφους. Όταν τελειώσετε µπορείτε να φάτε κάτι: ένα παγωτό ή να σβήσετε τα κεράκια σε ένα γλυκό. (ΠΡΟΣΟΧΗ! θα πρέπει να έχετε πάρει τότε κεράκια µαζί σας αναγκαστικά).

Προϋπολογισμός για 6 άτομα το πολύ: 1.Αγορά μικρών δώρων σε μαγαζιά: 20€ το πολύ 2.Κινηματογράφος: 7€ ένα εισιτήριο + ποπ κορν 3€ 3.ΏΏρα φαγητού π.χ φαστφουντάδικο συνολικά: 70€ (με αναψυκτικό, πατάτες, χάμπουργκερ) 4.Γλυκό ή κέρασμα παγωτού αντί για τούρτα 1.50€ μια μπάλα παγωτού ή 2.50€ ένα κομμάτι γλυκό π.χ. σοκολατόπιτα Συνολικός προϋπολογισμός: 150€ το πολύ + 15€ για καφέ για τους γονείς

ΑΛΛA KAI ΓΙΑ EΝΑ ΚΟΙΝO ΠAΡΤΙ ΜEΣΑ ΣΤΟ ΣΠIΤΙ… ΈΈνα πάρτι στο σπίτι μπορεί να είναι και για κορίτσια αλλά και για αγόρια. Μπορεί ο αριθμός των παιδιών να είναι όσο χωράει το σπίτι σας και φυσικά ο αριθμός θα επιβάλλεται από τους γονείς σας. Σε ένα τέτοιο πάρτι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε από το να παίξετε “θάρρος ή αλήθεια” και επιτραπέζια, μέχρι και να βάλετε μουσική για να χορέψετε. Για φαγητό μπορείτε να φάτε πίτσα ή σουβλάκια και χάμπουργκερ ή χοντ ντογκ και απεριόριστα αναψυκτικά. Τέλος, για τούρτα μπορείτε να παραγγείλετε αλλά και να φτιάξετε μόνοι σας. Προϋπολογισμός για 9 - 11 παιδιά Για πιατάκια, ποτηράκια κλπ.: 15 - 20€ Για πατατάκια, πίτσα, σουβλάκια, χάμπουργκερ, αναψυκτικά: 45 - 60€ Για τούρτα: 25 - 30€ Για στολισμό και προκλήσεις: 15€ Συνολικός προϋπολογισμός: 100€


του Διογένη  Σταχτούρη,    Β΄4

TOP TEN GAMES

Η γενιά που διανύουμε φτάνει στο τέλος της, και αυτό φάνηκε το 2012. Παρόλο που και φέτος βγήκαν πολύ καλά παιχνίδια, σίγουρα ήταν λιγότερα από άλλες χρονιές, ενώ αρκετά μεγάλα ονόματα αποδείχθηκαν κατώτερα των προσδοκιών. ΏΏρα λοιπόν για το καθιερωμένο αφιέρωμα στα κορυφαία games της χρονιάς, το οποίο φέτος είναι Top 10, που σημαίνει ότι αρκετές παιχνιδάρες μένουν εκτός δεκάδας, αλλά δεν πειράζει. ΌΌπως πάντα, να ξεκαθαρίσω ότι η βαθμολογία ΔΕΝ είναι ο μόνος παράγοντας στον οποίο βασίζεται η λίστα και η κατάταξη. Μετράμε πολλούς και διάφορους παράγοντες, όπως το πόσο φιλόδοξο και πόσο ξεχωριστό είναι το κάθε παιχνίδι κλπ. Η βαθμολογία είναι απλά ένας από αυτούς τους παράγοντες, γι αυτό και το Top 10 περιλαμβάνει ακόμα και τίτλους που πήραν 8.5. Περιμένουμε να μας πείτε τη δική σας άποψη και τα παιχνίδια που εσείς θεωρείτε ότι είναι τα καλύτερα του 2012. Για πάμε! 10. Journey Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το Journey, ήταν φανερό ότι πρόκειται για ένα μοναδικό παιχνίδι, που όμοιό του δεν είχαμε ξαναδεί. ΌΌπως γράφει και ο azazel στο review, αυτό που προσφέρει το Journey είναι αυτό που λέει και το όνομα του, ένα ταξίδι, μια χαλαρωτική εμπειρία και μια επίδειξη της θετικής επίδρασης των videogames στην ψυχολογία μας. Από τα διαμάντια του PSN, απαραίτητο αν έχετε PS3. 9. Fez Τέσσερα ολόκληρα χρόνια περιμέναμε το Fez, αλλά όπως αποδείχθηκε, η αναμονή άξιζε τον κόπο και με το παραπάνω. Μάλλον το κορυφαίο downloadable της χρονιάς (μαζί με το επίσης φανταστικό MarkoftheNinja), το Fez είναι ένα αριστούργημα και ένας ύμνος προς την ιστορία των videogames και ό,τι αυτά πρεσβεύουν, όπως γράφει ο Marioland στο review του παιχνιδιού. ΌΌπως το Journey είναι απαραίτητο για τους κατόχους PS3, έτσι και το Fez είναι ένα από τα διαμάντια του XBLA και απαραίτητο αν έχετε Xbox 360. 8. XCOM: EnemyUnknown Tη στιγμή που το πολυκαθυστερημένο XCOM shooter εξακολουθεί να αγνοείται, το XCOM: EnemyUnknown ανακοινώθηκε το 2012, βγήκε το 2012, και είναι ένας από τους κορυφαίους τίτλους της χρονιάς. Αν θέλετε ένα παιχνίδι, στο οποίο θα αφιερώσετε χρόνο σκεπτόμενοι, «στύβοντας» το μυαλό σας για να βρείτε μια ισορροπία μέσα από τις επιλογές και το βάθος που προσφέρει, και όχι απλά πατώντας μηχανικά τα πλήκτρα για να δίνετε εντολές, το XCOM: EnemyUnknown είναι για εσάς. 7. Dishonored Σε μια εποχή όπου κατακλυζόμαστε από sequels, το Dishonored αποτελεί όαση, επειδή είναι κάτι καινούριο και διαφορετικό. Επιπροσθέτως, είναι και παιχνιδάρα. ΌΌπως γράφει ο person στο review, η δουλειά που έχει γίνει στο Dishonored αποπνέει μεράκι και ταλέντο, και εν τέλει προσφέρει μια εμπειρία που έλειπε από το gaming του 2012, και που, αν σέβεστε τον εαυτό σας ως gamer, πρέπει να ζήσετε. 6. HitmanAbsolution H πολυαναμενόμενη επιστροφή του Agent 47, αποδείχθηκε θριαμβευτική. Το Hitman Absolution είναι άξιος συνεχιστής της μοναδικής σειράς παιχνιδιών Hitman, βασιζόμενο στις αρχές που την έκαναν να

αγαπηθεί τόσο πολύ από τους gamers, αλλά και με διάφορα νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός έξυπνου online mode. Μία από τις καλύτερες stealth εμπειρίες των τελευταίων ετών. 5. Borderlands 2 To Borderlands 2 είναι το ιδανικό sequel – καλύτερο στα πάντα από τον ήδη καλό προκάτοχό του. Ο συνδυασμός του shooter RPG gameplay με το ξεχωριστό στιλ γραφικών και το απολαυστικό χιούμορ, το καθιστούν ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια της χρονιάς, και πάνω απ’όλα, με προσωπικότητα. 4. FarCry 3 Για αρκετούς το κορυφαίο FPS της χρονιάς, και δικαίως. Το FarCry 3 επαναφέρει τη σειρά στο σωστό δρόμο, μας αφήνει ελεύθερους να κάνουμε ότι θέλουμε σε έναν τρελό κόσμο, και μας φέρνει αντιμέτωπους με έναν από τους καλύτερους κακούς που έχουν εμφανιστεί σε videogame τα τελευταία χρόνια. Τώρα λοιπόν που έφτασε ο χειμώνας και το καλοκαίρι αποτελεί μακρινή ανάμνηση, ευκαιρία να πάτε για διακοπές στα τροπικά νησιά του FarCry 3. 3. Halo 4 ΌΌλοι περιμέναμε ότι το Halo 4 θα ήταν καλό, αλλά υπήρχαν και κάποιες ανησυχίες λόγω του νέου στούντιο. Τελικά όμως η 343 Industries ξεπέρασε και τις υψηλότερες προσδοκίες, δίνοντάς μας το καλύτερο FPS στις κονσόλες αυτή τη στιγμή και αποδεικνύοντας ότι η σειρά Halo είναι σε πολύ καλά χέρια. Ζήτω ο Master Chief! 2. GuildWars 2 Mετά από πέντε χρόνια ανάπτυξης, το GuildWars 2 κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2012 και δικαιολόγησε στο ακέραιο το τεράστιο hype που το συνόδευε, ως το σημαντικότερο ΜΜΟRPG της μεταWoW εποχής. Χωρίς μηνιαία συνδρομή και με το περιεχόμενο που προσφέρει, το Guild wars 2 θέτει νέα στάνταρ στο είδος και όχι μόνο. Παιχνίδι της χρονιάς: SleepingDogs Από εκεί που ήταν ακυρωμένο και αφημένο στην τύχη του, το Sleeping Dogs καταλήγει να είναι το κορυφαίο παιχνίδι του 2012 και η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών. Τυχερό μέσα στην ατυχία του, το Sleeping Dogs ουσιαστικά σώθηκε όταν η Activision αποφάσισε να το ακυρώσει. ΈΈχοντας ξεμπλέξει από το όνομα TrueCrime, και με τη βοήθεια της SquareEnix, η UnitedFrontGames ολοκλήρωσε το παιχνίδι και το έβγαλε με ολοκαίνουριο όνομα, ξεκινώντας έτσι από «λευκή κόλλα». Εν τέλει, το SleepingDogs είναι ένα από τα καλύτερα open-worldaction games της τωρινής γενιάς συστημάτων και ανεβάζει σημαντικά τον πήχυ που καλείται να ξεπεράσει το πολυαναμενόμενο GTA V. Στο μεταξύ, εσείς πολύ απλά επιβάλλεται να το έχετε!


Αγαπημένα βιντεοπαιχνίδια

Μαρία –  Κλειώ   Σκαρδάση,    Α΄4 Κωστής  Χανής  Α΄4

ΕΡΕ

ΥΝ

Α

Μια αγαπημένη  απασχόληση  σχεδόν  όλων  των  συμμαθητών  μας  είναι  να   παίζουν  βιντεοπαιχνίδια.  Αποφασίσαμε  λοιπόν  να  κάνουμε  μια  έρευνα   !"#$%&'&()) '"# στο  σχολείο  γι’  αυτό  το  θέμα. &'"# Ερώτηση:  Πόσο  συχνά  παίζετε  βιντεοπαιχνίδια; ()*+,# $%"# !!"# -./0123#45/23# Σε  σύνολο  128  ερωτηματολογίων  το  55%  απάντησε  ότι  παίζει  συχνά   (6,+07# παιχνίδια,  το  27%  μερικές  φορές,  σπάνια  το  14%  ενώ  ποτέ  μόλις  το  4%. 8592# Ερώτηση:  Αγοράζετε  ή  κατεβάζετε  παιχνίδια  από  το  Internet; Άλλοι  μαθητές  (25%)  αγοράζουν  τα  παιχνίδια  που  παίζουν,  σε  ίσο  ποσοστό   (25%)  τα  κατεβάζουν  από  το  Internet,  ενώ  η  πλειοψηφία  (50%)  και   !"#$%&'($#)!*+* &' αγοράζουν  και  κατεβάζουν. (!"# '!"# Ερώτηση:  Επηρεάζουν  τα  βιντεοπαιχνίδια  τον  χαρακτήρα  σας; &!"# %!"# Η  συντριπτική  πλειοψηφία  (73%)  των  συμμαθητών  μας  πιστεύει  ότι  τα   $!"# !"# βιντεοπαιχνίδια  ΔΕΝ  επηρεάζουν  το  χαρακτήρα  τους  αλλά  ένα  σημαντικό   )*+,-./# #156#2+# ποσοστό  (27%)  πιστεύει  ότι  ο  χαρακτήρας  τους  επηρεάζεται  από  τα   !"#$%& ;8:9# '()*+,-+"0123-789:4-././ <1=#1*+,-./#<1=# *01.<123 +,4-./(# *+/-$-2,3 παιχνίδια  αυτά. Ερώτηση:  Ποιο  είναι  το  αγαπημένο  σας  παιχνίδι; 4-56+ Από  την  έρευνα  που  κάναμε  διαπιστώσαμε  ότι  το  δημοφιλέστερο  παιχνίδι   είναι  το  Call  of  Duty.  Ακολουθούν  το  Super  Mario,  το  League  of  Legends,  το   Assasins  creed,  το  Pro  Evolution2013,  και  πολλά  άλλα.  Αρκετοί  μαθητές   !"#$ απάντησαν  ότι  δεν  έχουν  αγαπημένο  παιχνίδι.  Ιδιαίτερα  δημοφιλείς  είναι   %&'$ οι  παιχνιδομηχανές  Nintendo. Ερώτηση:  Για  ποιο  λόγο  παίζετε  βιντεοπαιχνίδια; ()#$ Όταν  οι  μαθητές  θέλουν  να  διασκεδάσουν  ή  “βαριούνται  να  διαβάσουν  τα   &*'$ μαθήματά  τους”  παίζουν  βιντεοπαιχνίδια.  Καταλάβαμε  από  την  έρευνα   !"#$%&'(#)*+(,-. $#+/(01+#) μας  ότι  τους  αρέσουν  πολύ,  αφού  διαβάσαμε  φράσεις  όπως  ‘είναι  ωραία’,   &!" ‘τέλεια’,  ‘φοβερά’,  ‘γαμάτα’,  ‘έχουν  φάση’,  κλπ.  Μεγάλο  ρόλο  παίζουν  τα   %#" %!" $#" καλά  γραφικά,  η  δράση,  η  περιπέτεια,  η  στρατηγική.  Αρκετοί  μαθητές   $!" #" !" απάντησαν  ότι  το  Call  of  Duty  τους  αρέσει  επειδή  είναι  πολεμικό  και  έχει   /" 5 *" -. :" " (3 " + ", 89 29 βία!  Όσον  αφορά  το  Super  Mario  οι  μαθητές  βρίσκουν  ότι  έχει  ‘πλάκα’,  ενώ   $& 72 3"4 32 ) ) "* 2 ( %! 1 :"< "6 2 ' + 8 5 *8 0 "* : @ 2 ( : ) στο  League  of  Legends  έχει  σημασία  η  στρατηγική  αλλά  και  η  ψυχολογία.   ;: ?* (7 62 *"> =3 Με  το  Stardoll  ασχολούνται  επειδή  τους  αρέσει  η  μόδα,  με  το  PES2013   επειδή  τους  αρέσει  το  ποδόσφαιρο.  Ο  ανταγωνισμός  είναι  ένας  ακόμα   λόγος  που  παίζουν  τα  παιδιά  βιντεοπαιχνίδια.    

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

της Μαριάννας  Λυμπέρη,  Α΄2

Πότε γιορτάζουν τα βαμπίρ; Του ΆΆη Λάιτ. -Ξέρεις που κρύβονται οι ελέφαντες; -ΌΌχι. Πού; -Πίσω από τις παπαρούνες. ΈΈχεις δει ποτέ ελέφαντα; -ΌΌχι. -Είδες πόσο καλά κρύβονται! Δύο καρφίτσες ανεβαίνουν σε ένα βουνό. ΈΈτσι όπως είναι κουρασμένες και ιδρωμένες, βλέπουν ένα σκαντζόχοιρο να ανεβαίνει κι αυτός το βουνό. ΈΈτσι γυρνάει η μία καρφίτσα και λέει στην άλλη: «γιατί πάμε με τα πόδια αφού υπάρχει και λεωφορείο»; - Μάντεψε τι έχω κρύψει μέσα στην χούφτα μου. - ΈΈναν ζωντανό ρινόκερο .- Δεν παίζω. Τον είδες όταν τον έπιανα

Μια μέρα στο μεγάλο δάσος κυκλοφορεί η φήμη ότι άνοιξε μία καντίνα. ΌΌλα τα ζώα του δάσους έτρεξαν και με σειρά ιεραρχίας παρατάχτηκαν το ένα πίσω από το άλλο για να ψωνίσουν. Μετά από λίγη ώρα να σου σκάει και ο λαγός. Βλέπει την τεράστια ουρά που έχει δημιουργηθεί και πολύ άνετα τους προσπερνάει και πηγαίνει πρώτος μπροστά από το λιοντάρι. -Τι κάνεις λαγέ, λέει το λιοντάρι... -Να, εγώ για την καντίνα ήρθα, απαντάει ο λαγός.. -Κι εμείς τι είμαστε εδώ που περιμένουμε στην σειρά; αποκρίνεται το λιοντάρι και τον στέλνει πίσω. Σηκώνεται ο λαγός εκνευρισμένος και αφού προσπερνάει όλα τα ζώα, πάει και μπαίνει δεύτερος μπροστά από την αρκούδα.. -Τι κάνεις λαγέ, λέει η αρκούδα.. -Να, εγώ για την καντίνα ήρθα.. -Καλά και ποιος νομίζεις ότι είσαι και έρχεσαι δεύτερος λέει η αρκούδα και τον σπρώχνει και να σου ο λαγός τελευταίος. Σηκώνεται στραβωμένος ο λαγός γυρίζει και τους λέει: ’’Αμάν όλοι σας ,δεν ανοίγω την καντίνα σήμερα!’’


Οι κυριότερες οδηγίες έχουν να κάνουν µε “το διάβασµα χωρίς άγχος αλλά µε πρόγραµµα”, “όχι στα ξενύχτια” και τις “συχνές επαναλήψεις”.

Συµβουλές για εξετάσεις

της Στεφανίας Κουτσουρέα, Α΄2 •••

- Ξεκινήστε από τα «δύσκολα». Όσο το κεφάλι σας είναι καθαρό, ξεκινήστε από τα πιο βαρετά ή δύσκολα µαθήµατα. Κάντε εναλλαγή µαθηµάτων για ανανέωση, όχι όµως σε συντοµότερα διαστήµατα από µία ώρα. - Διαβάστε σε ευχάριστο περιβάλλον. Μελετήστε σε δωµάτιο καθαρό, τακτοποιηµένο και φωτεινό ώστε να σας βοηθάει να βάζετε σε µια τάξη τη σκέψη σας. - Πρωί θεωρία, βράδυ οι ασκήσεις. Οι πρωινές ώρες είναι κατάλληλες για να διαβάσουµε θεωρητικά µαθήµατα, λεπτοµέρειες και καινούργιες έννοιες. Οι βραδινές ώρες ευνοούν την κριτική επεξεργασία και τις ασκήσεις. Μετά τη µελέτη το βράδυ, πρέπει να προσφέρουµε στον εαυτό µας έναν καλό ύπνο αντί να ασχοληθούµε µε άλλες δραστηριότητες, αν θέλουµε να βοηθήσουµε τη µνήµη µας. - Μην ξεκινάτε πριν πάρετε µια «γεύση». Προτού ξεκινήσουµε να διαβάζουµε ένα µάθηµα, καλό είναι να πάρουµε πρώτα µια γενική εικόνα από αυτό. Ξεφύλλισµα, διάβασµα των τίτλων ή λέξεων που είναι τυπωµένες µε έντονα γράµµατα, εικόνων ή γραφηµάτων είναι ένας τρόπος για να ξαναθυµηθούµε το περιεχόµενο του. - Αφήστε τις λεπτοµέρειες για το τέλος. Κάθε υποψήφιος πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει απλά το κύριο νόηµα της κάθε παραγράφου του βιβλίου, να το υπογραµµίσει ή να το σηµειώσει ανάλογα µε κάθε θεµατική ενότητα. Επίσης πρέπει να κάνει οτιδήποτε

θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει στην κατανόηση του κειµένου.Να κολλήσει χαρτάκια στις σελίδες, σελιδοδείκτες κλπ. -­‐ Αναζητήστε την ευχάριστη πλευρά. Όσο δύσκολο και αν είναι κάθε µάθηµα, έχει πάντα µια ευχάριστη πλευρά. Αναζητώντας για παράδειγµα εφαρµογές στην καθηµερινότητα µας ή προσπαθώντας να µπείτε στην «καρδιά» του θέµατος που µελετάτε. Οι ειδικοί λένε ότι η πλήρης κατανόηση ενός θέµατος δίνει από µόνη της αρκετή ικανοποίηση, οπότε µην εγκαταλείπετε ποτέ. - Μικρά διαλείµµατα. Εάν αισθανθείτε πολύ κουρασµένοι σταµατήστε τη µελέτη, σηκωθείτε και κάντε κάτι ευχάριστο (όχι να δείτε τηλεόραση ή να διαβάσετε ένα βιβλίο γιατί µπορεί να σας κουράσουν περισσότερο). Αφήστε το βλέµµα σας να χαλαρώσει, φάτε κάτι ελαφρύ, αλλάξτε χώρο, ηρεµήστε για λίγα λεπτά πριν επιστρέψετε στο διάβασµα. - Όρθια η πλάτη. Η κατάλληλη στάση για µελέτη είναι µε τη σπονδυλική στήλη όσο το δυνατόν πιο όρθια. Το σκύψιµο περιορίζει την αναπνοή µας αλλά και την καλή κυκλοφορία του αίµατος, οπότε έχει άµεση συνέπεια στην πνευµατική διαύγεια. -­‐ Καλή Διατροφή. Συνιστάται διατροφή πλούσια σε κρέας, ψάρια, αυγά, λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Πριν τις εξετάσεις απαραίτητη είναι µια πορτοκαλάδα και µια µαύρη σοκολάτα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε κακάο.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Στόχος κάθε φορά είναι το εξεταζόμενο μάθημα 2.ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ και δραστηριότητες με φίλους βοηθούν στην εκτόνωση του στρες 3.ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ για αποτυχία είναι κακός σύμβουλος 4.ΟΤΑΝ το άγχος σας κυριεύει να πέρνετε βαθιές αναπνοές από το διάφραγμα 5.ΔΩΣΤΕ τη μάχη των εξετάσεων. Μην ξεχνάτε όμως. Δεν καθορίζουν τη ζωή σας

“Ναι” στην ισορροπη μένη ................................

.....

διατροφή

•Καταναλώστε μικρά και συχνά γεύματα •Μην παραλείπετε ομ άδες τροφίμων •Ω3 λιπαρά για καλέ ς πνευματικές επιδόσ εις •Οχυρώστε τον οργα νισμό σας με αντιοξειδ ωτικά •Να πίνετε άφθονα υγ ρά •Μειώστε το κορεσμέν ο λίπος

Kaleidoscope may 2013  
Kaleidoscope may 2013  
Advertisement