Page 1

Netseeds almindelige betingelser for konsulentbistand

1.

Anvendelse og gyldighed

1.1

Enhver ydelse, der leveres af Net-

bortset fra helligdage, 1. maj grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag.

seeds v/Christie Stauning Andersen (herefter ”Netseeds”), leveres i

3.

Kundens bistand

3.1

Netseeds er berettiget til at få

henhold til disse almindelige betingelser for konsulentbistand.

adgang til oplysninger og anvende 1.2

2.

Kundens angivelse af særlige eller

faciliteter, materiale og medarbej-

generelle vilkår i købsbetingelser,

dere hos kunden i det omfang, det

accept, ordre eller andet er kun

er nødvendigt for Netseeds levering

bindende for Netseeds, såfremt

af sine ydelser, og kunden er for-

Netseeds skriftligt og udtrykkeligt

pligtet til vederlagsfrit at stille disse

har accepteret dette.

til rådighed for Netseeds.

Netseeds ydelser

3.2

Til at forestå kontakten med Netseeds skal kunden udpege en nær-

2.1

Netseeds leverer ydelser, som

mere angivet medarbejder, til hvem

beskrevet i særskilt aftale.

enhver henvendelse vedrørende aftalen kan rettes.

2.2

Netseeds ydelser leveres i overensstemmelse med branchestandarder,

2.3

3.3

Den af kunden udpegede medar-

men Netseeds påtager sig intet an-

bejder skal være berettiget til at fo-

svar for, at kunden opnår, de af

retage de nødvendige valg, træffe

kunden forventede resultat ved an-

beslutninger og indgå bindende af-

vendelsen af ydelserne.

taler på kundens vegne.

4.

Netseeds ydelser opfylder ved leveringen aftalte funktionalitets-

Softwarelicenser og brugerkonti

krav mv., men Netseeds er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder

4.1

Kunden er ansvarlig for, at kunden

krav, som er foranlediget af æn-

har de fornødne brugertilladelser

dringer i tredjepartservices mv. ef-

og licenser til services og software,

ter indgåelsen af aftalen. Sådanne

som Netseeds’s ydelser skal anven-

ændringer, som Netseeds bliver be-

des i forbindelse med.

kendt med, vil Netseeds dog oplyse kunde om og foreslå de fornødne

5.

Klippekort

5.1

Netseeds tilbyder forudbetalte

ændringer i ydelserne mod forhøjelse af Netseeds vederlag.

klippekort á ti timers konsulentbi2.4

Netseeds almindelige arbejdstid er

stand.

mandag til fredag kl. 08.00- 17.00,

netseeds Islands Brygge 93, 2300 København S

T: +45 22772152

E: csa@netseeds.dk W: http://netseeds.dk

side 1 af 5


5.2

Klippekort har en gyldighedsperio-

7.

Udlæg

7.1

Udover det i pkt. 6 nævnte vederlag

de på 12 måneder, hvorefter de mister gyldigheden. Ubrugte klip kan ikke overføres til senere periode el-

har Netseeds krav på godtgørelse af

ler refunderes til kunden.

alle rimelige udlæg, der afholdes i forbindelse med leveringen af sine

5.3

Tidsforbruget på klippekort bereg-

ydelser.

nes med mindst 15 minutter og derefter pr. påbegyndt 5-minutters

8.

Betalingsbetingelser

8.1

Med mindre der er indgået anden

interval.

6.

Vederlag

skriftlig aftale herom, fakturerer Netseeds sine ydelser med halvde-

6.1

Såfremt der ikke er indgået anden

len af det forventede vederlag forud

skriftlig aftale herom, beregnes

og resten ved Netseeds aflevering af

Netseeds’s vederlag på grundlag af

ydelsen. Klippekort betales forud.

den tid, der er medgået til løsnin-

Udlæg faktureres månedsvist bag-

gen af opgaven i overensstemmelse

ud. Faktura forfalder pr. fakturada-

med de gældende timesatser i hen-

to med sidste betalingsfrist 14 dage

hold til Netseeds’s til enhver tid

efter fakturadato. Ved overskridelse

gældende prisliste. Der betales

af betalingsfristen svarer kunden

fuldt vederlag for rejsetid. For ar-

rente med 1,5 % pr. påbegyndt må-

bejde udenfor nævnte normale ar-

ned af den forfaldne saldo fra sene-

bejdstid kan Netseeds udover nor-

ste rettidige betalingsdato og indtil

malt vederlag kræve betaling i

betaling sker.

overensstemmelse med Netseeds’s

9.

til enhver tid gældende tillægssatser.

6.2

Leveringstidspunkt og forsinkelse

Er der skriftligt aftalt fast betaling

9.1

Ethvert af Netseeds meddelt leve-

for ydelser, og løber aftalen mere

ringstidspunkt er anslået efter bed-

end ét år, reguleres vederlaget lø-

ste skøn og er ikke bindende for

bende i overensstemmelse med ud-

Netseeds, med mindre det i aftalen

viklingen i Danmarks Statistiks net-

udtrykkeligt er specificeret, at der

toprisindeks.

er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller dele af denne.

6.3

Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter.

9.2

Ved forsinkelse er kunden berettiget til at ophæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Kunden kan dog alene ophæve aftalen, såfremt kunden til Netseeds har

netseeds Islands Brygge 93, 2300 København S

T: +45 22772152

E: csa@netseeds.dk W: http://netseeds.dk

side 2 af 5


9.3

fremsendt skriftligt påkrav med be-

eksklusiv, uoverdragelig brugsret til

skrivelse af forsinkelsen og en til-

resultaterne. I intet tilfælde erhver-

kendegivelse af, at påkravet er at

ver kunden ret til værktøjer, meto-

betragte som et hævevarsel, og Net-

der og andet, der er anvendt til le-

seeds ikke har gennemført levering

vering af ydelsen eller indgår i den-

af ydelsen inden 30 arbejdsdage ef-

ne, idet rettighederne hertil forbli-

ter modtagelsen af påkravet.

ver hos Netseeds eller tredjemand.

Vælger kunden at ophæve aftalen,

11.

Tredjemands rettigheder

11.1

Netseeds indestår for, at det leve-

har ophævelsen alene virkning for fremtiden, således at kunden fra Netseeds modtager de resultater af

rede - Netseeds bekendt - ikke

ydelsen, som foreligger på ophæ-

krænker tredjemands immaterielle

velsestidspunktet, og således at

rettigheder.

Netseeds har ret til vederlag og eventuelle udlæg frem til ophævel-

9.4

11.2

Hvis tredjemand overfor kunden

sestidspunktet. kunden kan ikke

rejser indsigelser vedrørende det

gøre andre misligholdelsesbeføjel-

leverede, skal kunden straks med-

ser gældende i anledning af den op-

dele dette til Netseeds. Netseeds

ståede forsinkelse, og er således af-

kan for egen regning og såfremt

skåret fra at gøre krav på erstatning

omstændighederne i øvrigt tillader

af nogen art, herunder erstatning

det i givet fald vælge at overtage og

for driftstab, følgeskader eller an-

afslutte sagen på den måde, som

den indirekte skade.

Netseeds finder hensigtsmæssig.

Forårsages Netseeds forsinkelse af

11.3

Såfremt at en tredjemand ved en

forhold, for hvilke kunden er an-

endelig, upåankelig dom eller vold-

svarlig, herunder eksempelvis kun-

giftsafgørelse måtte få medhold i, at

dens manglende medvirken, ud-

det leverede udgør en krænkelse af

skydes Netseeds’s leveringsfrist

dennes rettigheder, er Netseeds

med det antal dage, som modsvarer

forpligtet til for egen regning enten

den opståede forsinkelse med tillæg

at 1) opnå kundens fortsatte ret til

af det antal dage, der er nødvendi-

anvendelse af det leverede, eller 2)

ge, indtil Netseeds har de fornødne

bringe krænkelsen til ophør ved at

ressourcer til at fortsæt-

ændre det leverede, eller 3) erstatte

te/gennemføre leverancen.

det leverede eller de krænkende elementer heri med andet med i det

10.

Immaterielle rettigheder

væsentlige tilsvarende funktionalitet, eller 4) uden varsel annullere

10.1

Netseeds har alle rettigheder til

leveranceaftalen med virkning for

resultaterne af de leverede ydelser

fremtiden og straks tilbagebetale de

og kunden erhverver alene en ikke-

eventuelt forudbetalte vederlag til

netseeds Islands Brygge 93, 2300 København S

T: +45 22772152

E: csa@netseeds.dk W: http://netseeds.dk

side 3 af 5


kunden, som denne har indbetalt

12.3

Netseeds er ikke ansvarlig for

og som vedrører perioden frem til

kundens konkrete brug af de af

annullationstidspunktet. Ved an-

Netseeds leverede ydelser og anbe-

nullation er kunden forpligtet til

faler, at kunden forud for enhver

straks for egen regning at returnere

konkret anvendelse foretager en

det leverede til Netseeds. Kunden

nøje vurdering af konsekvenserne

skal endvidere straks tilintetgøre

heraf, herunder i forhold markeds-

enhver kopi af det leverede. Udover

føringsregler, persondataregler,

ovennævnte forpligtelser påhviler

rentabilitet mv.

der ikke Netseeds andre forpligtelser eller ansvar, og kunden kan ikke

13.

Reklamation og mangler

13.1

Kunden er forpligtet til straks og

gøre andre misligholdelsesbeføjelser end ovennævnte gældende mod Netseeds som følge af krænkelsen

senest ugedagen efter modtagelsen

af tredjemands rettigheder, herun-

af en leverance at foretage kontrol

der ej heller rejse krav om erstat-

af ydelsen samt at undersøge denne

ning. Dette gælder uanset graden af

for eventuelle mangler. Konstaterer

udvist uagtsomhed fra Netseeds

kunden mangler, skal kunden

side.

straks skriftligt reklamere til Netseeds med specifikation af de

12.

Begrænset ansvar og hæftelse

12.1

Netseeds hæfter, uanset på hvilket

ten til at gøre mangler gældende

grundlag et krav rejses, ikke for in-

bortfaldet.

mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er ret-

direkte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab,

13.2

Ethvert mangelskrav, uanset art,

tab af data eller omkostninger i for-

skal være gjort gældende inden for

bindelse med reetablering heraf,

12 måneder efter leveringstids-

tab af goodwill, forvanskning af

punktet. Undlader kunden dette,

meddelelser, tab af forventede be-

kan kunden ikke efterfølgende på-

sparelser, bøder eller lignende.

beråbe sig manglen. Købelovens § 54 er herved fraveget.

12.2

Netseeds ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt be-

13.3

Netseeds’s ansvar for fejl og mang-

grænset til det beløb, som kunden

ler er altid og i enhver situation be-

har erlagt for den ydelse, der forår-

grænset til enten at foretage omle-

sager skaden. Uanset størrelsen af

vering, afhjælpning af manglen el-

dette beløb og graden af uagtsom-

ler at meddele kunden et rimeligt

hed, er Netseeds samlede erstat-

forholdsmæssigt afslag i den aftalte

ningsansvar dog beløbsmæssigt al-

købesum. Kunden kan ikke gøre

tid maksimeret til DKK 25.000.

andre mangelsbeføjelser gældende.

netseeds Islands Brygge 93, 2300 København S

T: +45 22772152

E: csa@netseeds.dk W: http://netseeds.dk

side 4 af 5


14.

Markedsføring

14.1

Netseeds er berettiget til i eget

omstændigheder, som Netseeds ik-

markedsføringsmateriale at anven-

ke er direkte herre over. I dette til-

de kunden og det leverede som re-

fælde er Netseeds berettiget til at

ference, herunder med angivelse af

udskyde levering, indtil opfyldel-

et link til kundens hjemmeside ved

seshindringen er ophørt eller alter-

hjælp af kundens logo.

nativt ansvarsfrit annullere aftalen

hacking, denial-of-service-angreb, infrastrukturproblemer eller andre

helt eller delvist mod at tilbagebe-

15.

Force majeure mv.

tale til kunden eventuel forudbetalt vederlag frem til annullationen.

15.1

Netseeds er ikke ansvarlig overfor

Kunden kan ikke gøre andre mis-

kunden, når følgende omstændig-

ligholdelsesbeføjelser gældende.

heder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter op-

16.

Lovvalg og værneting

16.1

Enhver tvist mellem Netseeds og

fyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts,

Kunden skal afgøres efter dansk

vareknaphed, mangler eller forsin-

ret.

kelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende trans-

16.2

Tvister, som ikke kan løses i minde-

portmuligheder, valutarestriktio-

lighed, skal afgøres med Byretten i

ner, import- og eksportrestriktio-

København som rette værneting i

ner, dødsfald, sygdom eller fratræ-

første instans.

den af nøglepersoner, edb-vira, 16.1

netseeds Islands Brygge 93, 2300 København S

T: +45 22772152

E: csa@netseeds.dk W: http://netseeds.dk

side 5 af 5

Test  

a test for sharing pdfs at Facebook

Advertisement