Page 1

22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

คริส เตี ย นไทยได อ ้ ะไรจากอิน เตอร์เ น็ ต

โดย ชินกรณ ตยานุกรณ c hin@c hris t iant hai. net

Send this page สง ต อ ใหเ พื่ อ น

ในอดีตมี คํากลาววา ถาจํานวนประชากรในประเทศใด ที่ สามารถอานหนังสือไดม าก ประเทศก็จะ มี ความเจริญ กาวหนา และพัฒนาชาติไปอยางรวดเร็ว แตในปัจจุบน ั การศึกษา ไดแพรหลาย ทํ าใหประชากรของ โลก สวนใหญอา นหนังสือไดแลว ดังนัน ้ การอานหนังสือได จึงไม สามารถ นํามาเป็ นเครือ่ งชี้ หรือวัดไดอกี ตอไป ถา เชนนัน ้ อะไรละ ที่ จะมาวัด หรือเป็ นสิง่ บงบอกวา ประเทศไหน ที่ จะมี โอกาสพัฒนา ประเทศชาติไปอยางรวดเร็ว ไม ทราบ ท านสามารถคาดเดา หรือตอบคําถามนีไ้ ดไหมครับ คําเฉลยที่ เ ป็ น คําตอบสุดท ายคือ Internet ดังนัน ้ คําถาม สําหรับวันนี้ ไม ใช Internet คืออะไร หรือมี ประโยชนอยางไร เราควรจะใช Internet หรือไม แตควรจะ เป็ นคําถามวา ทํ าอยางไรจึงจะสามารถใช Internet ใหเ กิดประโยชน อยางสูงสุด และนํามาใชในพันธกิจของ พระเจา ไดอยางเกิดผล Internet คํานีเ้ ราจะไดยิน ไดฟงั มากขึ้น และบอยขึ้น นอกจากนี้ ยังมี คําอืน ่ ๆ อีกมากมายตามมา เชน Web Sites, Home pages, ICQ, Chat , E-mail ซึ่งเป็ นปฐมบทแหงตัว E และจะมี E ใหม ๆ ตามมาอีกมากมาย เชน E-card, E-commerce, E-Business, และE ลาสุดที่ นาสนใจคือ E-learning สําหรับคริสเตียน E ที่ สําคัญ คือ Evangelical ฯลฯ และนับวัน Internet ไดเ ขามามี บทบาท ในการดําเนินชีวต ิ ประจําวันมากขึ้น จะเห็นไดวา สือ่ ตาง ๆ นัน ้ มี การพูดถึง Internet อยูตลอดเวลา รวมถึงวงสนทนาตาง ๆ และถาเราส ังเกต จะเห็นคําวา WWW… นัน ้ อยูรอบ ๆ ตัวเราไม วา จะใน โทรทัศน ในหนังสือพิม พ ในวารสาร ปายโฆษณา บนตัวรถเมล ท ายรถตุกตุก รถแท็ กซี่ แม นกระ ทั้ง รถสวนตัว ดังนัน ้ ควรสนใจวาจะนํา Internet มาใชประโยชนตอ การดําเนินชีวติ ประจําวัน ไดอยางไร และค ริสตจักรจะนํา Internet มาใช ใหเ กิดประโยชน ในพันธกิจ ของพระเจา และตอสมาชิกคริสตจักร ไดอยางไร

แต ท านทั้ งหลายจะได รบ ั พระราชท านฤท ธิ ์เ ดช เ มื่ อพระวิญ ญาณบริส ุท ธิ ์จ ะเ สด็ จ ม าเ หนือ ท าน http://christianthai.net/It.htm

1/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

และท านทั้ งหลายจะเ ป็ นพยานฝ ายเ รา ในกรุง เ ยรูซ าเ ล็ ม ทั่ วแควนยู เ ดี ย แควนสะม าเ รีย และจนถึ ง ที่ สุด ปลายแผ นดิ นโลก" กิ จ การ 1:8 พระธรรมขางตน คือพระธรรมที่ ผมคิดถึง เมื่ อผมไดเ ริม ่ ใช Internet และเป็ นคําถาม ที่ คาใจผม มานาน ถึง 20 ปี กวา และวันนีผ ้ ม ไดคําตอบสุดท ายแลว เมื่ อผมเริม ่ ใช Internet เพราะ Internet เป็ นชองทาง ใหม ที่ สามารถ ประกาศ ขาวประเสริฐ และนําความรอด มาสูม  วลมนุษยชาติ ไดเ ป็ นอยางดี ในอดีต การ ประกาศพระกิตติคุณ ผานสือ่ ตาง ๆ สวนใหญ จะมี ขีดจํากัดไม วา จะเป็ น สือ่ สิง่ พิม พ สือ่ วิท ยุ สือ่ โทรทัศน ฯลฯ มี ขอ จํากัด ในการแพรกระจาย ขาวสาร ทํ าไดในวงแคบ หรือเฉพาะกลุม นอกจากนีย้ งั มี อุปสรรคเรือ่ งของวันเวลา และ สถานที่ Internet นัน ้ กําจัดจุดออนหรืออุปสรรคตาง ๆ จนหมดสิน ้ สามารถแพรกระจายขาวสาร ไดอยางไร ขอบเขต ไม วา จะอยูที่ สว นไหน ของโลกก็สามารถเขาถึง ขอมู ลขาวสารได และไม ตองรอ วันเวลาที่ จะแพรภาพ และเสียง เหมื อนวิท ยุ โทรทัศน สามารถเขาถึงขอมู ล ไดตลอดเวลาที่ ตองการ Anywhere Anytime และเป็ น ขาวสาร ที่ สมบูรณแบบคือมี ท้ งั ภาพและเสียง

คริ ส เตีย นไทยได ้อะไรจาก Int ernet ทุ กคนไดยินไดฟงั ถึงคุณประโยชน นานัปการ ของการใช Internet แตยงั อาจมองไม เ ห็นภาพ ผมขออนุญ าต แบง ปันประสบการณ ในการใช Internet จะไดเ ห็นภาพชัดเจนขึ้น การใช Internet นัน ้ มี ประโยชน สําหรับทุ กคน และทุ กระดับ ไม วา จะเป็ นประชาชน เดินดิน กินขาวแกง หรือผูที่ มี หนาที่ การงาน ระดับสูง

E-mai l ปฐมบทแห่ง ตั ว E สิง่ แรก ที่ ไดจากการใช Internet คือเมื่ อ Login แลวสามารถสง จดหมายหรือ E-mail ไดท ั่ วโลก และสามารถใส ภาพหรือเสียง ไปพรอมกับจดหมายไดและยังเขียนขอความไดเ ท าที่ ตองการ โดยไม ตองกังวล เรือ่ งนํา้ หนัก เหมื อนสงจดหมายปกติ ที่ ตองชั่ งนํา้ หนัก ยิ่งหนักมาก คาสงก็แพงมาก แตการสง E-mail ฟรีครับ ไม ตองเสียคาสง ไม ตองชั่ งนํา้ หนัก สวนความเร็ว ของการสง E-mail นัน ้ เร็วมากครับ การสงจดหมายปกติ ถาตองการความเร็ว ตองสงแบบ EMS ถาจะนับก็ใชเ วลา อยางนอยประมาณ 1 วัน จึงจะถึงปลายทาง แต E-mail นับเป็ นวินาที ประมาณ 20-30 วินาที และสงได โดยไม ตองออกจากที่ บาน ไม ตองติดแสตมป ไม ตองหวงเรือ่ งวันเวลา ไม ตอง กังวลวา จะเป็ นวันหยุด หรือดึกดื่นเที่ ยงคืน สามารถจะสง E-mail ไดตลอดเวลาที่ ตองการ จากประโยชนที่ กลาวมา ทํ าใหผมติดตอเพื่อนที่ เชียงใหม นองที่ หาดใหญ อาจารยที่ ขอนแกน พี่ที่ อเมริกา และมิ ชชั่ นนารีที่ เ มื องจีน ได ตลอดเวลา ที่ ตองการโดย ไม ตองหวงคาใชจาย ในการสงเพราะ ฟรี ครับ ยํ้าอีกครัง้ ฟรีครับ และสงเป็ นภาษาไทย ไดนะครับ

้ ยู่ท ี่ป ลายนิ้ ว Search การค ้นหาความรู อ

http://christianthai.net/It.htm

2/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

สิง่ ที่ 2 ที่ ไดจาก Internet คือการคนหาขอมู ล ในอดีตถาเราจะคนควา หาความรูต องไปหองสมุ ด แตในปัจจุบน ั ถาเราตองคนควา หาความรูเ รือ่ งใด ก็สามารถหาความรู ไดจากที่ บานโดยใช Internet เพราะเป็ นตาขาย ที่ โยงใยขอมู ลทั่ วโลก เขาเป็ นหนึง่ เดียวกัน เป็ นเปรียบเสมื อน หองสมุ ดอ ันกวางใหญไพศาล เมื่ อผมเริม ่ ใช Internet ผมเริม ่ คนหา Web Sites คริสเตียนทันที จาก Yahoo.com ที่ รจู กั กันดี การคนหานัน ้ งายมาก เพียง พิม พคําวา christian หรือ "christian thai" ขอส ังเกต ถาตองการหาเวปคริสเตียนไทย เมื่ อพิม พคําวา "christian thai" จะตองอยูในเครือ่ งหมายคําพูด ถาไม มี นน ้ ั หมายความวาจะหา คํา christian และคําวา thai เป็ นสองคํา สองความหมาย ผลจากการคนหา ก็พบ Web sites Christian มากมาย แตถาวัดเป็ นอัตราสวน ของ ประชากรทั้งโลก ก็ถือวานอยมาก เวปคริสเตียน ที่ พบนัน ้ มี พระพรมากมาย เชน มี พระคัม ภีรใ หเ ลือกอานมากมาย หลายสํานวน หลายภาษา รวมถึงภาษาไทยดวย เชน NIV, NASB, KJV, NKJV,RSV เพลง Hymn, เพลงนมัสการ เพลงชีวต ิ คริสเตียน คําพยาน ความหมายของเทศกาลตาง ๆ เชน Easter, Christmas ฯลฯ บทเฝ าเดี่ยวประจําวัน ขอพระธรรม ประจําวัน Magazine Online ใหเ ลือกอานมากมาย เชน Christianity Today, World Evangelization Magazine, New Jerusalem News Magazine, The Biblical Recorder, Daily Meds ตลอดจนบทความ ชีวต ิ คริสเตียน และกระดานขาว(Web Board) รวมถึง โปรแกรมพระคัม ภีรต  าง ๆ อีกมากมาย ที่ จะชวยเสริม สราง ชีวติ ฝ ายจิตวิญ ญาณ ใหเ จริญ เติบโต สิง่ ประทับใจมากของ Web Sites Christian ก็คือ Web Board ทั้งหมดนัน ้ เป็ นภาษาอ ังกฤษยังไม มี ภาษาไทย จึงพยายามคนหา Web Christian thai แตไม พบ (ซึ่งอาจจะมี ก็ได เป็ นการคนหาในปี 1996) ขอบคุณพระเจา ปัจจุบน ั มี Web Sitesคริสเตียนไทยเกิดขึ้นมากมาย

W eb Board เวทีค วามคิด เห็ น และสามั คคีธ รรมของคริ ส ตชนทั่ ว โลก สิง่ ที่ 3 ไดจากการใช Internet คือ กระดานขาว (Web Board) เป็ นสิง่ ที่ ใหพระพรอยางมาก ในการ ดําเนินชีวต ิ คริสเตียน เพราะเป็ นการสามัคคีธรรม ของพี่นอ งคริสเตียนทั่ วโลก ที่ จะหนุนใจซึ่งกันและกัน แบงปัน พระพร เป็ นพยาน และการอธิษฐานเผือซึ่งกันและกัน กระดานขาวคืออะไร กระดานขาว คือสิง่ ที่ พี่นอ งคริสเตียน ใชเ ป็ นศูนยกลาง ฝากขาวสารถึงซึ่งกัน โดยการ เขียนขอความฝาก ไวที่ กระดานขาว อาจเป็ น คําถามที่ สงสัย ในการดําเนินชีวต ิ คริสเตียน เมื่ อพี่นอ งคริสเตียนอืน ่ ๆ เขามาอาน จะเขียนคําตอบ หรือขอคิดเห็นไว ตอจากคําถามนัน ้ อยางหลากหลาย เพราะกระดานขาวเป็ น กระดานขาวสาธารณะ ที่ คนจากทุ กมุ ม โลกสามารถเขามาอาน มาตอบคําถาม เขามาฝากคําถาม ไดอยางอิสระ เสรี ในกระดานขาวนี้ เราไม สามารถที่ จะรูไ ดวา ใครเป็ นใคร มาจากประเทศไหนกันบาง แตสงิ่ ที่ รู คือเป็ นพี่นอ งใน พระเยซูคริสต แตมี สงิ่ ที่ ควรระวัง ในการเขาอานกระดานขาวนี้ เพราะคําถามคําตอบ ที่ ไดอา นนัน ้ เป็ นความเห็น สวนตัว แตก็ไม ตองกังวลใจมาก เพราะวาผูที่ ดูแลกระดานขาว จะคอยตรวจสอบขอความ ถาขอความไหนไม เหมาะสม ผูดูแลกระดานขาวจะลบขอความนัน ้ ๆ ออก

ประสบการณในกระดานขาว ผมถือเป็ นสิง่ สุดยอด และประทับใจมาก โดยสวนตัวแลว ผม จะไม คอยตอบคําถามเท าไร แตชอบเขามา อานคําถามและคําตอบ ของพี่นอ งคริสเตียน เพราะมี คําถาม และคํา ตอบที่ หลากหลาย เพราะมี พี่นอ งคริสเตียนไทยทั่ วโลก ที่ เ ขามาถามและเขามากตอบ บางคําถาม ก็สะท อนถึง ปัญ หาของคริสตจักร บางคําถาม ใหแงคิดและมุ ม มอง ที่ นาสนใจใน การดําเนินชีวต ิ คริสเตียน บางคําถาม ก็ถาม เขากับเขายุค เขาสมัย กับเหตุการณ ที่ เ กิดขึ้น ในปัจจุบน ั เกี่ยวกับ ท าที ของคริสเตียน ตอเหตุการณที่ เ กิดขึ้น บาง คําถาม ก็นารักอานแลวก็ยิ้ม เพราะเป็ นคําถาม เกี่ยวกับ ความรักของหนุม สาว บางคําถามก็คลาสสิก บางคําถาม อานแลวก็องึ้ บางคําถามก็ซํ้าซอน ถามแลวถามอีก มี คําถามมากมาย สารพัดรูปแบบ ในความเห็นสวนตัว ผูดูแล กระดานขาว นาจะเก็บรวบรวม คําถามคําตอบที่ นาสนใจ แลวจัดทํ าเป็ น หัวขอคําถามและตอบ ที่ คนชอบถาม หรือ ฝรั่งเรียกวา FAQ ไว สําหรับคนใหม ๆ ที่ เ พิ่งเขามา และสงสัย ใหเ ขามาดู คําถามและคําตอบ วาตรงกับที่ จะถาม http://christianthai.net/It.htm

3/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

หรือไม จะไดไม ตองเสียเวลาถาม

ในกระดานขาวนี้ จะมี ขาประจําอยูหลายประเภทเหมื อนกัน บางคนก็ขยันจังตอบคําถาม เกือบจะทุ กคําถาม บางคนก็ขยันเลาเรือ่ ง และจะนําเรือ่ งราวตาง มาหนุนนํา้ ใจพี่นอ ง เป็ นประจํา วันนีพ ้ บ Web Sites Christian ใหม ๆ อีกวันก็พบเรือ่ งประทับใจ ที่ เ ก็บไวไม ได จะตองเขามาเลาใหฟงั ไม ง้น ั นอนไม หลับ สวน ผมก็เ ป็ นขาประจํา ที่ จะตองเขามา อานกระดานขาวทุ กวัน เหมื อนกัน ถาวันไหนไม ไดเ ขามาอาน รูส กึ เหมื อนขาด อะไรไปบางอยาง และผมพบอาจารย หรือผูร ับใชพระเจา หลายท าน ที่ เ ขามาชวยตอบคําถาม ขอบคุณพระเจา ใน ความเห็นของผม ผูดูแลกระดานควรจะเชิญ อาจารย หรือผูร ับใชที่ เ ขามา ชวยตอบคําถาม มาเป็ นที่ ปรึกษา และ เปิ ดเผยตัวเองอยางเป็ นทางการ และในกระดานขาว ผมพบกับสิง่ ที่ ดีหลายอยาง ที่ คาดไม ถึง ผมพบพี่นอ ง คริสเตียน ซึ่งเป็ นเพื่อนสมัยที่ เ รียนอยูดวยกัน ที่ ไม พบกันมาประมาณ 10 กวาปี และพบพี่นอ งคริสเตียนอีก มากมาย ที่ ร ักพระเจา รอนรน ในการรับใชพระเจา และมี โอกาสไดพบปะกัน แบงปันพระพร และรวมกันปรึกษา หารือ ในการนําเทคโนโลยี่ มาใชพน ั ธกิจใหเ กิดผล

เมื่ อ อ่ า นถึง นี้ แ ล ้ว สนใจต ้องการร่ ว มสามั คคีธ รรมพี่น อ ้ ง ในกระดานขา วคลิกที่ นี่

Chat Room ชุม ชนสั ม พั น ธ์ หรื อ แหล่ง มั่ วสุม ระดั บ โลก Chat Room เป็ นสิง่ ที่ โปรดปรานมาก ของวัยรุน  และเป็ นสิง่ ที่ มี อท ิ ธิพลสูงมาก ตอวัยรุน  ทั่ วโลก และเป็ น แรงจูงใจที่ สาํ คัญ มาก ที่ ทํ าใหว ัยรุน  ทั่ วโลก เขามาใช Internet และก็เ ป็ นสิง่ เดียวอีกเหมื อนกัน ที่ ถึงขั้น เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของวัยรุน  ที เ ดียว คือทํ าใหการดําเนินชีวต ิ เปลี่ยนแปลงจากเดิม บางคนขาดการรับผิดชอบ ตอตัวเอง ละเลยภาระหนาที่ ความรับผิดชอบตาง ๆ ทั้งการบานการเรียน และกิจกรรมตาง ๆ ที่ เ คยทํ าจนหมด เชน การกีฬา สันทนาการตาง ๆ นั่งอยูหนาเครือ่ งคอมพิวเตอรตลอดเวลา ไม รจู กั แบงเวลา วางเมื่ อไรจะเลน Internet ทันที ตัดตัวเองออกจากสังคม ขาดความสัมพันธ กับคนรอบขาง ทั้งที่ บาน และโรงเรียน ทํ าใหผู ปกครองหลายท าน เขาใจผิดคิดวา ตั้งแต ซื้อคอมพิวเตอรใหลูกแลว ลูกเปลี่ยนไป เป็ นคนละคน กลับบานแตเ ชา ทุ กวัน ขยันขันแข็ง สนใจหาความรู อยูหนาเครือ่ งคอมพิวเตอร จนดึกดื่นทุ กคืน ดังนัน ้ ขอใหปกครองดูแลและเอาใจใสลูก ๆ ถายังไม มี ความรูเ รือ่ งคอมพิวเตอร และ Internet และ เทคโนโลยี ก็ควรสละเวลาหาความรูเ พิ่ม เติม เพื่อที่ จะไดพูดคุยกับลูก ๆ รูเ รือ่ ง และผมขอแนะนําวา ควรจะคั้ง เครือ่ งคอมพิวเตอร อยูในตําแหนงที่ เ ปิ ดเผย และสามารถสังเกต เห็นพฤติกรรมของลูก ๆ ไดในระยะไกล สําหรับ ผูที่ มี หอ งสวนตัวใหลูก ไม ควรตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอรในหอง เพราะสวนใหญจะมี ผลเสีย มากกวาผลดีนะครับ

ความจริงแลว Chat Room เป็ นสิง่ ที่ ดีและมี ประโยชนม าก เพียงแตว ัยรุน  และคนบางกลุม นํามาใชอยางไม ถูกตองนัก แทนที่ Chat Room จะเป็ นพระเอก ก็กลายเป็ นผูรา ยไป ในสายตาของคนทั่ วไป Chat Room คืออะไร ทํ าไมวัยรุน  จึงคลั่ งไคลม าก Chat Room มี ลกั ษณะคลาย Web Board แตตางกันตรงที่ Chat Room เป็ นการสือ่ สาร ระหวางคนตั้งแต 2 คน ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน เป็ นการโตตอบ ผานทางแปนพิม พ (Keyboard) จะพิม พเ ป็ นภาษาอะไรก็ได ถาในประเทศไทยจะพิม พเ ป็ นภาษาไทย ถาตองการอินเตอรก็ตองพิม พ http://christianthai.net/It.htm

4/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

เป็ นภาษาอังกฤษ ดังที่ กลาวมาแลววา Internet เป็ นเครือ่ ขายคอมพิวเตอร ที่ โยงใยกันทั่ วโลก เขาดวยกันเป็ นหนึง่ เดียว ดัง นัน ้ จึงสามารถติดตอ กับคนในประเทศตาง ๆ ไดท ั่ วโลก ผานทาง Chat Room ท านสามารถ แสวงหาเพื่อนได นับรอย นับพันไม วา จะเป็ นคนไทย หรือตางชาติ และบางคน ที่ ท านพูดคุยกันกันอยางถูกคอ ก็จะติดตอพูดคุยอยาง สนิท สนม และออกรสชาดมาหลายปี โดยที่ ไม รจู กั ตัวจริงวา บุคคลที่ สนทนา พบปะกันบอย ๆ ใน Chat Room นัน ้ เป็ นใครมาจากไหนเป็ นเด็กหรือผูใหญ เป็ นผูหญิง หรือผูชาย มี อาชีพอะไร มี การศึกษาอยางไร หนาตารูปลักษณ และนิส ัยใจคอเ ป็ นอยางไร เพราะไม ไดเ ผชิญ หนากัน เรียกวาทุ กคนเสมอภาคกัน ไม มี ใครรูจ กั ตัวตนของใคร ทํ าใหเ หมื อนรูส กึ ปลดปลอย มี เ สรีภาพในการพูด และแสดงความเห็น ไดอยางที่ ตองการ โดยไม ตองเกรงกลัว หรือ กังวลในสิง่ ใด ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสรางภาพพจน ในการพูดจา ใหฝายตรงขามเขาใจ วาท านจะเป็ นใครก็ได เชน เป็ นคุณลุงใจดี เป็ นหญิงสาวออนหวาน หรือเป็ นสาวรอนแรง ฯลฯ ในกรณีที่ รูจ กั กันหรือเ ป็ นเพื่อนกัน Chat Room ยังเอือ้ อํานวยประโยชน ใหอกี มายมาย คือสามารถคุยกับ เพื่อนเป็ นกลุม ได โดยไม จํากัดจํานวน และยังสง ภาพถาย หรือเพลง MP3 ที่ ชื่นชอบ ใหกบ ั เพื่อนทุ กคน ใน Chat Room ไดในขณะที่ พูดคุยกัน อยูนนั่ เอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี่ไดมี การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ณ วันนีน ้ อกจากจะสือ่ สารกันผานทางแปนพิม พ แลว ยังสามารถสือ่ สารกันดวยเสียงพูดผานทางไมคโครโฟนและยิ่งไปกวานัน ้ ยังเห็นหนาของคูสนทนาไดดวยผาน ทาง Web Camera ดวยโปรแกรมตาง ๆ มากมาย เชน Netmeeting ฯลฯ และอุปกรณตาง ๆ ที่ เ กี่ยวของที่ ชวย เพิ่ม คุณคาใหกบ ั คอมพิวเตอรและการใช Internet มี ใหเ ลือกมากมาย ราคานัน ้ ไม แพงเกินไปที่ จะนํามาใชเ พื่อ แลกเปลี่ยนกับความรูเ ลยครับ ท านลองสังเกต ดูลูกหลานของท าน เมื่ อเวลาอยูหนาคอมพิวเตอร จะเห็นบางครัง้ ก็ยิ้ม นอยยิ้ม ใหญ บางครัง้ ก็เ ผลอหัวเราะ สลับกันอยูตลอดเวลา

W eb Si t es Chri s t i an แหล่ง พระพรของคริ ส เตีย นทั่ ว โลก Web Sites คืออะไร Web Sites คือแหลงขอมู ล ถาเป็ นWeb Sites Christian ก็คือแหลงพระพรของ คริสเตียนทั่ วโลก เพื่อใหเ ขาใจงายขึ้น ในเมื่ อ Internet เปรียบเหมื อนหองสมุ ด Web Sites แตละแหงเปรียบ เหมื อน วารสารแตละเลม ที่ ตางกันออกไปตามประเภท เนือ้ หาของวารสาร Web Sites นัน ้ มี หลากหลาย ครอบคลุม วิท ยาการ ทุ กศาสตร ทุ กสาขา และสามารถเขาถึง แหลงขอมู ลตาง ๆ ไดอยางงายดาย นับวาเป็ นยุค แหงขอมู ลขาวสารอยางแท จริง แตมี ขอพึงระวัง ขาวสารขอมู ลตาง ๆ มากมาย ที่ ไดจาก Web Sites ขอใหตรวจ สอบ จากแหลงขอมู ล ที่ ไดม านั่นมี ความนาเชื่อถือ มากนอยเพียงใด กอนที่ จะกลาวตอไป ขออธิบาย ถึงความสับสน ของคนทั่ วไป เกี่ยวกับคําสองสามคํา คือ Web Sites, Home page, Web pages นัน ้ มี ความหมาย แตกตางกันอยางไร ในเมื่ อ Web Sites เปรียบเหมื อนกับ วารสาร Home page หมายถึงหนาแรกของ Web Sites ที่ เ ห็นครัง้ แรก เปรียบเหมื อน หนาปกของวารสาร สวน Web pages คือแตละหนาของ Web Sites เปรียบเหมื อน แตละหนาของวารสารนั่นเอง ลักษณะการทํ างาน ก็ เหมื อนกัน โดยผูดูแล Web Site เรียกวา Web Master มี หนาที่ เ หมื อน บรรณาธิการที่ จะตอง เตรียมเนือ้ หา สาระตาง ๆ ที่ นาสนใจมาใสไวใน Web Site www.Chri s t i anThai .net ขอบพระคุณพระเจา ผมมี โอกาสรับใช พี่นอ งคริสเตียนไทยผาน Web Site ในเดือนเมษายน ปี 1998 ผม ไดเ ปิ ด Web Site สวนตัวขึ้นมาชื่อ I am Christian Thai ในปัจจุบน ั (สิงหาคม 2002) เปลี่ยนชื่อเป็ น www.ChristianThai.net เนือ่ งจาก Web Sites Christian ตาง ๆ ที่ ไดมี โอกาส ไปเยี่ยมเยียนนัน ้ สวนใหญ จะ เป็ นภาษาอังกฤษ และเป็ นอุปสรรคที่ คนไทยสวนใหญไม สามารถเขาใจได http://christianthai.net/It.htm

5/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

ดังนัน ้ เวปที่ ผมทํ า เป็ นภาษาไทยทั้งหมด มี ว ัตถุประสงคเ พื่อเป็ นสือ่ กลางและเป็ นอิสระ สําหรับพี่นอ ง ใน พระคริสตท ั่ วโลก ที่ จะสือ่ สารถึงกัน และทํ าพันธกิจรวมกัน แบงปัน เป็ นพยาน อธิษฐานเผื่อและหนุนใจซึ่งกัน เป็ น แหลงรวบรวมขอมู ลขาวสาร เพื่อใหคริสเตียนไทย ทั่ วโลกทราบ ขาวพันธกิจ และกิจกรรมและเหตุการณตาง ๆ ของคริสเตียน ในประเทศไทย อยางตอเนือ่ ง และทันตอเหตุการณ เป็ นศูนยกลาง หรือสารบาญ Link Web Sites คริสเตียนไทย และ ตางประเทศที่ นาสนใจ และผมไดร ับพระพรและประสบการณม ากมาย ขอถือโอกาสแบงปัน พระพร ผมไดเ ก็บเกี่ยว ประสบการณ จากกระดานขาว มาพบวา มี หลายคําถาม ที่ สะท อนถึงความตองการ ของพี่ นองคริสเตียนไทย เชน คําถามที่ วา ผมเขามาเรียนที่ รามคําแหง และอยูหอพัก ใกลรามคําแหง อยากทราบมี โบสถ ที่ ใกลหรือไม และมี รถเมลสายอะไรผานบางครับ คําถามนีพ ้ บไดบอย ๆ ในกระดานขาว และผมเองไดร ับ เมล โดยตรงเชนกัน

ใชสน ิ ะ เพราะในแตละปี มี พี่นอ งคริสเตียน ที่ จะตองละเคหะสถาน หรือภูมิ ลําเนาเดิม จากที่ หนึง่ ไปสูอ กี ที่ หนึง ดวยเหตุผลตาง ๆ กัน เชน ศึกษาตอ ยายบานเรือน ยายตามหนาที่ การงาน เซลแมนที่ ตองเดิน ออกตางจังหวัดบอย ๆ รวมถึงการเดินทาง เพื่อการพักผอน ในเทศกาลตาง ๆ และบางคนถึงกับยายถิ่นฐาน ไป ตางแดนคือไปอยูในประเทศตาง ๆ ทั่ วโลก สําหรับคริสเตียน ยอมอยากจะรูว า ในแตละแหงที่ เ ดินทาง มี สถานนมัสการพระเจา ตั้งอยูที่ ไหนบางที่ เ ขา จะ ไปเยี่ยมเยี่ยน และรวมนมัสการพระเจา กับพี่นอ งคริสเตียนในท องถิ่นนัน ้ ๆ คําถามนี้ ไดจุดประกายความคิดขึ้นมา ที่ จะรวบรวมรายชื่อ คริสตจักรไทย ทั่ วประเทศ รวมถึงคริสตจักรไทย ในประเทศตาง ๆ เขาดวยกันไวใน Web Site เพื่อที่ พี่นอ งคริสเตียนไทย ทั่ วทุ กมุ ม โลก จะไดมี ขอมู ล สําหรับวางแผน ในการเดินทาง วาจะไปรวมประชุม นมัสการ ในคริสตจักรท องถิ่นนัน ้ ๆ ไดที่ ใดบาง ความสําเร็จนี้ จะเกิดขึ้นได จะตองไดร ับความรวมมื อจาก พี่นอ ง คริสเตียนไทยทั่ วโลก ชวยแจงสถานที่ ต้งั ของโบสถที่ รจู กั ดวยการ E-mail ถึง chin@christianthai.net คลิกที่ นี่

มี ประสบการณ ที่ ตื่นเตนและคาดไม ถึง อีกหลายอยาง เชน มี E-mail ของเด็กนักเรียน มัธยมแหงหนึง่ ขอใหสง เรือ่ งราวของพระเจาใหดวย เพราะอาจารยใหทํ ารายงาน มี แหม ม สาวสวย (ผมคิดเอาเอง วาเป็ นสาวสวย) และมิ ชชั่ นนารี E-mail เขามาขอขอมู ลรายละเอียด เกี่ยวกับประเทศไทย ในแงมุ ม ตาง ๆ เชน การดําเนินชีวติ คนไทย ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของไทย เหตุผล ของแหม ม สาวสวย บอกมาวาไดมี โอกาสคุย กับคนไทยใน Chat Room และตองการเป็ นพยาน และประกาศเรือ่ งพระเยซูคริสต กับคนไทย จึง อยากจะรูอ ป ุ นิส ัยของคนไทย เป็ นอยางไร สิง่ ไหนที่ ควรพูด สิง่ ไหนที่ ไม ควรพูด จะไดพูดและเป็ นพยานไดถูกตอง สวนเหตุผล ของมิ ชชั่ นนารีนน ้ ั ก็คลาย ๆ กันคือ เขาจะเขามาในเมื องไทย เพื่อประกาศขาวประเสริฐ เรือ่ งของพระ เยซูคริสต ดังนัน ้ ใครที่ จะศึกษาขอมู ล กอนจะเขามาเมื องไทย เมื่ ออานแลวคิดอยางไรกันบางครับ สําหรับในความคิดเห็นของผม ตองขอบพระคุณพระเจา ที่ พี่นอ งในพระคริสต ไดนาํ ความกาวหนา ของ เทคโนโลยีและ Internet มาประยุกต ใชในพันธกิจของพระเจา ทํ าใหสามารถขอความรวมมื อ ในระดับสากล ระหวาง บุคคลตอบุคคลไดโดยงาย ผมมี ความรูส กึ วา ผมไดผมใหขอมู ลกับแหม ม และมิ ชชั่ นนารีไม เ พียงพอ เนือ่ งจากจะตองเขียนเป็ น ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษผมไม แข็งแรงพอ แม นจะขอความรวมมื อ จากพี่นอ งใน พระคริสต และระยะเวลาที่ มี นอ ยดวย ดังนัน ้ ผมมี ความคิดจะจัดทํ าขอมู ลนีใ้ หม และนํามาไวใน Web Site ผมเชื่อ วาจะเป็ นประโยชนและเป็ นพระพร สําหรับพี่นอ ง ในพระคริสต และมิ ชชั่ นนารี ที่ จะเขามาในเมื องไทย และขอมู ลที่ จะทํ านี้ เป็ นภาษาอังกฤษ จึงใครขอความรวมมื อ จากพี่นอ ง ที่ มี ความรูค  วามสามารถ ในภาษาอ ังกฤษดวย โดย Ehttp://christianthai.net/It.htm

6/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

mail ถึงผม chin@christianthai.net คลิกที่ นี่ และมี อกี สิง่ หนึง่ ที่ ส ังเกตพบในการใช E-mail คือมี การกลาเปิ ดเผยปัญ หาสวนตัวมากขึ้น เนือ่ งจากไม จําเป็ นตองเปิ ดเผยตัวเอง เพราะคําถามบางคําถามเป็ นเรือ่ งละเอียดออนและอาจมี ผลกระทบบางอยางตามมาตอ คนถามและสังคมรอบขางได

ความเป็ นมาของ W eb Si t es คริ ส เตีย นไทย

นอกจากนีย้ งั มี ประสบการณอกี เรือ่ งหนึง่ ที่ ไม อาจขามไปโดยไม พูดถึงคือ ผมไดทํ าการคนหา Web Sites Christian Thai อยูเ ป็ นระยะ ๆ ขอบคุณพระเจา ไดพบ Web Sites Christian Thai มากหลายแหงเพิ่ม ขึ้น เรือ่ ย ๆ บางแหงไดเ ปิ ดมากอนผม แตเ ป็ นที่ รจู กั กันในวงแคบ ไม เ ป็ นที่ แพรหลาย จึงเป็ นเรือ่ งที่ นาเสียดายที่ พระพรมากมายซอนอยูเ ป็ นอยางมาก ดังนัน ้ ผมและเพื่อน ๆ ไดพูดคุยกันวา เราควรจะติดตอพี่นอ ง ในพระคริสต ที่ มี ของประทานใน เรือ่ งการจัดทํ าโฮมเพจ มาพบปะกัน แสดงความเห็นวาจะนํา Internet และเทคโนโลยี มารับ ใชพระเจารวมกันอยางไร จึงจะเกิดผล และเป็ นที่ ถวายเกียรติยศ แดพระเจาเพียงผูเ ดียว ผมไดรวบรวม E-mail จาก Web Sites Christians Thai ในที่ ตาง ๆ ไดจํานวน หนีง่ และไดสง เมลออก ไป เมื่ อตนเดือนกันยายน 1999 เชิญ ชวน Web Master Web Sites Christian Thai มารวมประชุม กัน ขอบพระคุณพระเจา เมื่ อถึงวันที่ น ัดหมาย ไดมี Web Master ผูทํ า Home pages มากันหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตระดับคริสตจักร องคกร และสวนบุคคล มารวมประชุม เกินความคาดหมาย และเป็ นบรรยากาศ ที่ อบอุน  และ เป็ นกันเอง แม นจะเป็ นการพบกันครัง้ แรก ก็ตาม เป็ นภาพที่ งดงามมาก โดยปกติแลวในกาทํ า Web Sites โดย ทั่ วไปนัน ้ จะมี การแขงขันกัน อยางสูงโอกาสนอยมาก ที่ จะมารวมกันพบปะกัน แตในการทํ าของเวปคริสเตียนนัน ้

ทุ กคนไม ไดทํ าเพื่อแขงขันกัน แตทํ าเพื่อถวายเกียรติยศ แดพระเจา ดูรายละเอียดเพิ่ม เติม คลิกที่ นี่ ถึงเวลาแลวที่ ผูใหญ หรือผูที่ มี สว นเกี่ยวของ (ในวงการคริสเตียน) ควรใหความสนใจ และเอาจริงเอา จัง กับเรือ่ งนีแ ้ ละหันมาใช Internet ใหเ กิดประโยชนตอพันธกิจของพระเจา ฯลฯ มี ขอสังเกต จากการรวมประชุม ของกลุม พี่นอ งคริสเตียน ที่ จด ั ทํ า Web Sites Christian Thai สวนใหญจะเป็ น Web สวนตัวและ Web Master สวนใหญนน ้ ั เป็ นคนรุน  ใหม มี ศกั ยภาพสูง และที่ สาํ คัญ มี ความรอนรน ในการรับใชพระเจา พี่นอ ง คริสเตียน ที่ อยูในวัยเยาวชนเหลานี้ ตองการกําลังใจ การสนับสนุน จากผูใหญ และเป็ นหางสือ ใหกบ ั เขา ในการจัด ทํ า Web Sites และ รวมกันกอตั้งองคกร หรือสมาคม และมี คนงานเต็ม เวลา ที่ จะเขามาดูแล สอดสอง และรวม กัน กําหนดมาตรฐาน ในการจัดทํ า Web Sites Christian Thai ตอไป เมื่ ออานจบแลว มี ความคิดเห็นกันอยางไรบาง ยังมี สว นไหน ที่ ผมไม ไดเ ขียนถึง ชวยเสริม หรือ เพิ่ม เติม ใหดวย ครับ หรือ มี ขอสงสัย E-mail มาคุยกันไดนะครับ c hin@c hris t iant hai. net หรือแสดงความเห็นเพิ่ม เติม คลิกที่ นี่

http://christianthai.net/It.htm

7/8


22/1/2554

Christian Thai ไดอะไรจาก Internet

ในบ า นใหญ หลัง หนึ่ง ๆ มิ ได มี แต ภ าชนะท อง และเ งิ นเ ท านั้น แต มี ภาชนะไม และภาชนะดิ นด วย บ า งก็ เ พื่ อ ศิ ล ปะ และบ า งก็ ส ามั ญ ถ า ผู ใ ดชํ า ระตัว ใหพ นจากสิ่ง ที่ ไม มี ค า เ ขาก็ จ ะเ ป็ นภาชนะที่ มี ค า ซึ่ ง ชํ า ระใหบ ริส ุท ธิ ์แ ล ว เ หม าะที่ เ จ า ของเ รือ น จะใช ใ หเ ป็ นประโยชน พรอ ม กับ การดี ทุ กอย า ง 2ทิ โม ธี 2:20-21

http://christianthai.net/It.htm

8/8

คริสเตียนไทยได้อะไรจากอินเตอร์เน็ต  
คริสเตียนไทยได้อะไรจากอินเตอร์เน็ต  

ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ Internet ให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด และนำมาใช้ในพันธกิจของพระเจ้า ได้อย่างเกิดผล

Advertisement