Page 1

Íèêîëàé Êîïåö

ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ  ×ÅËÎÂÅÊÅ Áèáëåéñêîå èññëåäîâàíèå íàñóùíûõ âîïðîñîâ Íîâîçàâåòíîå îáåòîâàíèå èçëèÿíèÿ Ñâÿòîãî Äóõà â äåíü Ïÿòèäåñÿòíèöû, ÷òî ýòî çíà÷èò?


ÁÁÊ 86.376 Ê-65 Íèêîëàé Êîïåö

Äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà â ÷åëîâåêå: Îäåññà: Õðèñòèàíñêîå ïðîñâåùåíèå, 2011. — 112 ñ.

Áèáëåéñêîå èññëåäîâàíèå äåéñòâèé è ïðîÿâëåíèé Ñâÿòîãî Äóõà â âåðóþùåì ÷åëîâåêå â âåòõîçàâåòíûé, ïåðåõîäíûé è íîâîçàâåòíûé ïåðèîäû. Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû î êðåùåíèè Ñâÿòûì Äóõîì, î äàðàõ Ñâÿòîãî Äóõà è äàðå èíûõ ÿçûêîâ, îá èñïîëíåíèè Ñâÿòûì Äóõîì è äðóãèå. Àíàëèçèðóþòñÿ ñîáûòèÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà öåðêâåé. Ìàòåðèàë èçëîæåí ïðîñòî è äîñòóïíî. Äëÿ øèðîêîãî ãðóãà ÷èòàòåëåé.

Âû ìîæåòå âûñêàçàòü âàøè ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ àâòîðó. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (048) 755 74 34 050 492 15 15 Êîïåö Íèêîëàé ßêîâëåâè÷, ïðåñâèòåð öåðêâè Õðèñòèàí Âåðû Åâàíãåëüñêîé

© “Õðèñòèàíñêîå ïðîñâåùåíèå”, 2011  


Ëþáÿùèì Áîãà, èñêðåííå èùóùèì ïóòü ïðàâäû


Ê ÷èòàòåëþ  ýòîé ìàëåíüêîé ðàáîòå ìû ïðîâåäåì èññëåäîâàíèå äåéñòâèé è ïðîÿâëåíèé Ñâÿòîãî Äóõà â âåðóþùåì ÷åëîâåêå. Ýòî íåîáúÿòíàÿ òåìà, î íåé î÷åíü ìíîãî íàïèñàíî, è ìîÿ öåëü çàòðîíóòü òîëüêî íàñóùíûå âîïðîñû, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðàâèëüíîãî äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ óâåðîâàâøåãî ÷åëîâåêà. Ìîå èñêðåííåå æåëàíèå, ÷òîáû êàæäûé õðèñòèàíèí, æàæäóùèé áëèçêîãî îáùåíèÿ ñ Áîãîì è ñòðåìÿùèéñÿ ê äóõîâíîìó âîçðàñòàíèþ, èìåë çäîðîâîå ïîíèìàíèå ýòîãî âîïðîñà. Íåäàâíî â õðèñòèàíñêîì æóðíàë堓Åâàíãåëüñêèé ãîëîñ” ¹2 (170) îò 2010 ã. áûëî íàïå÷àòàíî ïèñüìî áðàòà Âèêòîðà. “Ìèð âàì! Ïåðø çà âñå õî÷ó ïîäÿêóâàòè çà âàøó ïðàöþ íà íèâ³ Áîæ³é, íåõàé Ãîñïîäü âàñ ðÿñíî áëàãîñëîâèòü. Ìåíå çâàòè Â³êòîð, ìåí³ 22 ðîêè. Âæå 3 ðîêè, ÿê íàâåðíóâñÿ äî Áîãà,  ïðèéíÿâ  âîäíå  õðåùåííÿ  â  ï’ÿòèäåñÿòíèöüê³é öåðêâ³, âèâ÷àþ Á³áë³þ, ñòàðàþñÿ ï³çíàòè Áîãà, çíàéòè ïðàâèëüíó äîðîãó. Â ïîøóêàõ ³ñòèíè ÷àñòî âèíèêຠáàãàòî çàïèòàíü, õî÷ ðîçóì³þ, ùî â ëþäÿõ ¿¿ íå çíàéòè… Óâ³ðóâàâøè ³ ïðèéíÿâøè âîäíå õðåùåííÿ, ÿ ðîçóì³þ, ùî ìåí³ íå âèñòà÷ຠõðåùåííÿ Äóõîì Ñâÿòèì. Íå ðàç ïðîñèâ öüîãî ó Áîãà, àëå íå îòðèìàâ. Äóìàþ, ùî ïðè÷èíà â õèòêîñò³ ì â³ðè. Áàãàòî ìî¿õ äðóç³â îòðèìàëè ö堓õðåùåííÿ” (ÿê âîíè êàæóòü) íà ç³áðàííÿõ çà ó÷àñòþ â³äîìîãî ïðîïîâ³äíèêà. Àëå ÿ, áà÷à÷è ¿õíº æèòòÿ ³ òå, ùî âîíè í³ñê³ëüêè íå çì³íèëèñÿ, à ñòàëè ãð³øèòè ùå á³ëüøå, ³ ïðè öüîìó ìîëÿòüñÿ íࠓìîâàõ”, ïî÷èíàþ çàäóìóâàòèñÿ, ùî òî òàêå? ×îìó ìî¿ äðóç³ ç òàêè젓õðåùåííÿ씠ìåíå çàïðîøóþòü ó í³÷í³ êëóáè, íà äèñêîòåêè ³ ò.ï. Ç öèì ïèòàííÿì ÿ çâåðòàâñÿ äî ñâîãî ñëóæèòåëÿ, àëå ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàâ.


Êîëè ÿ áà÷ó öå, ó ìåíå ïðîñòî îïóñêàþòüñÿ ðóêè, ÿ ðîçóì³þ, ùî òóò ùîñü íå òå, áî æ ñâ³òëî í³êîëè íå ìèðèòüñÿ ç òåìðÿâîþ. Õ³áà â áðóäíó ïîñóäèíó ìîæå óâ³éòè ÷èñòå ³ ñâÿòå? Äóæå âàñ ïðîøó âèñâ³òëèòè öå ïèòàííÿ, ÿêùî ìîæíà â æóðíà볅”. Ýòî ãîëîñ äóøè, âçûâàþùåé: “Ïîìîãèòå ðàçîáðàòüñÿ â âîïðîñå: êòî æå åñòü ÷åëîâåê äóõîâíûé è êàê èì ñòàòü?”. Êòî åñòü êòî? È òàêèõ, êàê Âèêòîð, åñòü íåìàëî. È ýòî ìîãóò áûòü ñàìûå èñêðåííèå õðèñòèàíå, ïîòîìó ÷òî ðàâíîäóøíûå è íå ïûòàþòñÿ ðàçáèðàòüñÿ â ýòèõ âîïðîñàõ. Êàê âàæíî â âîïðîñàõ äóõîâíîñòè ñòîÿòü íà áèáëåéñêîé ïîçèöèè Ñëîâà Áîæüåãî. Íåìàëî åñòü òåõ, êòî ìîæåò âàì ïðåäëîæèòü ñâîþ ïðàêòèêó è ïóòè äîñòèæåíèÿ “Ñèëû Ñâÿòîãî Äóõà è äóõîâíîé âëàñòè, ïðîÿâëåíèÿ çíàìåíèé è ÷óäåñ”, íî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïóòè äîñòèæåíèÿ áûëè ïðàâèëüíûìè, à äóõîâíûå ïðîÿâëåíèÿ – èñòèííûìè. ×òîáû äóõîâíîñòü íå îêàçàëàñü ëîæíîé èëè èñêóññòâåííîé ïîääåëêîé. À ïîòîìó îáðàòèìñÿ ê Ñëîâó Áîæèþ. “…Ìû èìååì âåðíåéøåå ïðîðî÷åñêîå ñëîâî: è âû õîðîøî äåëàåòå, ÷òî îáðàùàåòåñü ê íåìó”. Áóäåì ãëóáîêî èññëåäîâàòü, ÷åìó îíî íàñ ó÷èò ïî äàííîìó âîïðîñó, è çàéìåì áèáëåéñêóþ ïîçèöèþ. È åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî, êîòîðîå ïîáóäèëî ìåíÿ ê íàïå÷àòàíèþ ýòîãî ìàòåðèàëà, – ýòî íåâîçìîæíîñòü óñâîèòü äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà òàêèå êàê êðåùåíèå Äóõîì Ñâÿòûì, èñïîëíåíèå Äóõîì Ñâÿòûì è äàðû Äóõà Ñâÿòîãî, áåç çíàíèÿ íà÷àëüíûõ îñíîâîïîëàãàþùèõ èñòèí Ïèñàíèÿ. Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ñ ïîêàÿíèÿ è îáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà ê Áîãó, ñ ïðèíÿòèÿ Äóõà Ñâÿòîãî è ïðåáûâàíèÿ Åãî â ÷åëîâåêå, óñûíîâëåíèÿ è çàïå÷àòëåíèÿ Äóõîì Ñâÿòûì, è äàëüøå ïî ïîðÿäêó øàã çà øàãîì, íà îñíîâàíèè Ñëîâà Áîæèÿ ìû ìîæåì ðàññìàòðèâàòü è ïîçíàâàòü äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà âî ñâåòå Ïèñàíèÿ. Äà áëàãîñëîâèò íàñ Ãîñïîäü. Àâòîð


Ââåäåíèå Òîëüêî èñêðåííåå æåëàíèå ïîçíàòü èñòèíó è ïîñëåäîâàòåëüíîå ãëóáîêîå èçó÷åíèå êàæäîãî èç äåéñòâèé Äóõà Ñâÿòîãî â îòäåëüíîñòè, íà îñíîâàíèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ïîìîãóò íàì â ïîçíàíèè ýòîãî âîïðîñà. Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ýòîé òåìû, äåéñòâèÿ Äóõà Ñâÿòîãî ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ïåðèîäà. 1. Äåéñòâèå Äóõà Ñâÿòîãî â Âåòõîì Çàâåòå è åãî îñîáåííîñòè. 2. Äåéñòâèå Äóõà Ñâÿòîãî â ïåðåõîäíîé ïåðèîä îò Âåòõîãî Çàâåòà ê Íîâîìó Çàâåòó äî äíÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû. 3. Äåéñòâèÿ Äóõà Ñâÿòîãî â ïåðèîä Íîâîãî Çàâåòà îò äíÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû è åãî îñîáåííîñòè. È åùå âåñüìà âàæíî óñâîèòü, ÷åì îòëè÷àåòñÿ âåòõîçàâåòíîå äåéñòâèå Äóõà Ñâÿòîãî îò íîâîçàâåòíîãî îáåòîâàíèÿ èçëèÿíèÿ Äóõà Ñâÿòîãî.


Ñîäåðæàíèå Ê ÷èòàòåëþ .................................................................. 5 Ââåäåíèå ..................................................................... 7

×àñòü 1 ........................................................................................ 9

Âåòõîçàâåòíûé ïåðèîä äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà ................. 11 Íîâîçàâåòíûé ïåðèîä. Äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà â Íîâîì Çàâåòå .................................................................... 13 Äåéñòâèå Ñâÿòîãî Äóõà â ïåðåõîäíîé ïåðèîä îò Âåòõîãî Çàâåòà ê Íîâîìó Çàâåòó ............................................ 15 Êîãäà áûëî íà÷àëî íîâîçàâåòíîãî äåéñòâèÿ Äóõà Ñâÿòîãî? ... 19

×àñòü 2 ...................................................................................... 21

Äåéñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà â ÷åëîâåêå â íîâîçàâåòíûé ïåðèîä .. 23 Ïîêàÿíèå ................................................................... 25 Ðîæäåíèå ñâûøå, èëè âîçðîæäåíèå ................................ 27 Ïðèíÿòèå Äóõà Ñâÿòîãî ................................................ 31 Óñûíîâëåíèå ïîñðåäñòâîì Äóõà Ñâÿòîãî ......................... 33 Çàïå÷àòëåíèå Ñâÿòûì Äóõîì ......................................... 35 Êðåùåíèå Äóõîì Ñâÿòûì .............................................. 37 Îáèòàíèå, èëè ïðåáûâàíèå Äóõà Ñâÿòîãî â ñåðäöàõ âåðóþùèõ .............................................................. 41 Èñïîëíåíèå Äóõîì Ñâÿòûì ........................................... 43 Îñâÿùåíèå ïîñðåäñòâîì Äóõà Ñâÿòîãî ............................ 47

×àñòü 3 ...................................................................................... 49 Πöåðêâè..................................................................... 51 Îá ó÷åíèè ................................................................... 53


Ââåäåíèå â êíèãó Äåÿíèÿ Àïîñòîëîâ............................... 55 Ó÷åíèêè äî Ïÿòèäåñÿòíèöû .......................................... 57

Ïÿòèäåñÿòíèöà............................................................. 59 Îáåòîâàíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû – ÷òî îíî â ñåáÿ âêëþ÷àåò ........ 65 “Æäèòå îáåùàííîãî îò Îòöà” .......................................... 69 Êàêîå îòíîøåíèå èìååò Ïÿòèäåñÿòíèöà ê íàì â íàñòîÿùåå âðåìÿ...................................................................... 71 ×åãî íàì íåäîñòàåò? ...................................................... 73 Èíûå ÿçûêè ................................................................. 75 ×òî îçíà÷àåò “ÿçûêè ñóòü çíàìåíèå”? .............................. 83 Ïîâåëåíèÿ Ñëîâà Áîæèÿ è ñîâåò àï. Ïàâëà â îòíîøåíèè èíûõ ÿçûêîâ .................................................................... 87 ×òî çíà÷èò áûòü äóõîâíûì? ........................................... 91 Ìîëèòâà ...................................................................... 95 ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ .......................................................................... 99 Íåêîòîðûå äðóãèå âçãëÿäû â ïîíèìàíèè êðåùåíèÿ Äóõîì Ñâÿòûì ....................................................... 101

Holy_spirit  
Holy_spirit  

Библейское исследование действий и проявлений Святого Духа в верующем человеке в ветхозаветный, переходный и новозаветный периоды. Рассматри...

Advertisement