Page 1

StortingSvalget

2013

AUST-AGDER KrF

Hans olav p책 tinget mer tekst kommer her Stortingsvalget 2013

Navn Mellomnavn Navnesen Kjell Ingolf Ropstad 1. kandidat 1. kandidat for Fylke KrF

Menneskeverd i sentrum Foto:


Kjell Ingolf Ropstad 1. kandidat 2013

2

Som femtenåring gikk jeg inn i politikken med et ønske om å forandre verden. Den store urettferdigheten og det kristne menneskesynet inspirerte meg og politikken ble min arena. Nå er jeg blitt 28 år og det er et stort privilegium å få representere Aust-Agder på Stortinget.

• • • • •

Jeg mener Aust-Agder fortjener en regjering som løfter landsdelen og gir oss større gjennomslag. KrF vil sørge for at familiepolitikken gjenreises og at barna settes først! Vi vil skape et samfunn med rom for alle. Jeg ber om tillit ved valget og lover å gjøre mitt beste for Aust-Agder!

Ja til et samfunn med plass til alle, nei til sorteringssamfunnet Ta vare på vår kristne kulturarv og styrke trossamfunnene Legge ned helseforetakene og sikre et fullverdig sykehus i Arendal Starte bygging av E18 mellom Tvedestrand og Arendal i 2015 Flytte ut statlige arbeidsplasser, styrke næringslivet og landbruket


Terje Eikin 2. kandidat 2013

YRKE:

Daglig leder Sørlandskirken / Barne- og ungdomskonsulent Arendal kommune

ALDER:

38 år

BOSTED: Arendal kommune 3 Jeg engasjerer meg politisk fordi jeg er opptatt av hvordan vi har det og hvordan vi fordeler fellesskapets ressurser. Derfor er jeg glad for at KrF går til valg på flere lærere i skolen, sykehjemsplass når du trenger det,

hjelp til verdens fattigste og gode vilkår for trossamfunnene. En stemme til KrF er en stemme til en ny regjering som bygger politikken på de kristne verdiene.

Ingebjørg Ribe Rudihagen 3. kandidat 2013

YRKE:

Medeier Vrikke of Norway AS

ALDER:

56 år

BOSTED: Lillesand kommune Målet for mitt politiske engasjement er et best mulig samfunn for alle. Jeg er glad for at KrF setter menneskeverdet i sentrum i spørsmål som abort, sorteringssamfunn og verdig alderdom.

Vi må vise solidaritet for de som trenger det mest både lokalt, nasjonalt og globalt. Uten frivilligheten stopper Norge opp. KrF vil derfor styrke det frivillige arbeidet, ikke styre det.


Trine H. Syvertsen 4. kandidat 2013

YRKE:

Teolog

ALDER:

45 år

BOSTED: Grimstad kommune 4

Det frivillige arbeidet som gjøres av lag og foreninger, er et kjennetegn på Norges store dugnadsånd. Vi må sørge for at dette fortsetter. Det gjelder særlig alt arbeidet som drives for barn og ungdom. Det er viktig å støtte opp om ulike typer frivillig arbeid, blant annet gjennom å gi frivillige

organisasjoner fullt momsfritak. Arbeid rettet mot barn og ungdom bør være alkoholfrie soner. Det blir stadig flere aktive seniorer som ønsker å engasjere seg og være med i frivillige aktiviteter. Det er viktig å legge til rette for dette – uansett hvor man bor.

Jon-Olav Strand 5. kandidat 2013

YRKE:

Lektor / fylkesvaraordfører

ALDER:

53 år

BOSTED: Risør kommune Mitt engasjement i KrF starta da vi selv fikk barn. KrF var det partiet som tok familienes ulike behov mest på alvor og det inspirerte. KrF vil gi den enkelte familie en reell valgfrihet. Da må vi satse på en kombinasjon av barnehager, kontantstøtte og gode permisjonsordninger. Vi ser konsekvensene av at familien er under stort press, og mener at å satse på familien

vil gi store gevinster for samfunnet vårt. Vi ønsker oss en skole med en god verdiforankring der formidling av vår kristne kulturarv står sterkt, og der holdningsskapende arbeid skal gå hånd i hånd med solide kunnskaper. Framtida er avhengig av miljøet rundt oss. Vi må endre våre vaner. I kombinasjon med ny teknologi og gode kollektivløsninger kan vi klare dette!


VÅRE

S TO RT I N G S K A N D I DAT E R 1. Kjell Ingolf Ropstad, Evje og Hornnes 2. Terje Eikin, Arendal 3. Ingebjørg Ribe Rudihagen, Lillesand 4. Trine H. Syvertsen, Grimstad 5. Jon-Olav Strand, Risør 6. Caroline Hol, Arendal 7. Ove Gundersen, Froland 8. Anne Kristiansen, Birkenes 9. Haldis Kverum Carlsen, Tvedestrand 10. Sveinung Seljås, Åmli

HVORFOR

STEMME KrF En stemme til KrF er en stemme for en ny regjering som vil utforme sin politikk i tråd med de bibelske verdiene nestekjærlighet, forvalteransvar og det kristne menneskesynet. KrF jobber for mer fleksibilitet og bedre vilkår for barnefamiliene, verdig eldreomsorg, flere lærere og bedre læringsmiljø i skolen. Hvis du vil ha en ny regjering som kjemper en aktiv kamp mot fattigdom, med en fremtidsrettet miljøpolitikk og en offensiv landbrukspolitikk, må du stemme KrF.

5


10 gode grunner til å

stemme KrF 1 KRISTEN KULTURARV ER EN BYGGESTEIN FOR SAMFUNNET

6

Den kristne kulturarven må fortsatt prege samfunnet vårt og de kristne verdiene må være byggesteiner. KrF vil styrke trosopplæringen og gi trossamfunn gode vilkår.

2 MER TID OG FLEKSIBILITET FOR FAMILIENE

Moderne familiepolitikk handler om å gi foreldre og barn mer tid sammen. Vi vil gi familiene tillit, fleksibilitet og handlingsrom til å organisere sin egen hverdag. KrF sier derfor ja til to opptak i året og økt kvalitet og bemanning i barnehagene. Vi vil øke kontantstøtten og ha gode og fleksible permisjonsordninger. KrF krever en tiltakspakke for å bedre levekårene i Aust-Agder.

4 JA TIL MANGFOLD, NEI TIL SORTERING

KrF vil bruke helsekronene på å redde liv, ikke sortere bort liv. Derfor sier vi nei til tidlig ultralyd til alle gravide. Retten til å kjenne sitt opphav må legges til grunn i lovverket. KrF går derfor mot surrogati og eggdonasjon.

5 SKOLE MED LÆRELYST, MESTRING OG TRIVSEL KrF vil prioritere flere dyktige lærere fremfor

flere timer, styrke samarbeidet mellom skole og foreldrene og bekjempe mobbing. KrF vil beholde den kristne formålsparagrafen i skolen og minst 50 prosent av religionsundervisningen skal være kristendomskunnskap. Vi vil sikre mangfoldet i skolen ved å gi friskoler gode rammevilkår.

3 SYKEHJEMSPLASS NÅR DU TRENGER DET

Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor i egen bolig, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Du skal være trygg på at du får sykehjemsplass den dagen du trenger det. Verdighetsgarantien må følges opp med penger til kommunene.


8 DET MÅ LØNNE SEG Å VELGE GRØNT

KrF prioriterer fisk og miljøvern framfor olje i Lofoten, Vesterålen og Senja og sier nei til petroleumsvirksomhet i disse unike og sårbare havområdene. Oljeutvinning må skje i områder som ikke har den samme risikoen. Klimautfordringen må tas på alvor. Norge må bli et lavutslippssamfunn og på sikt klimanøytralt. Da må det lønne seg å ta miljøvennlige valg og koste mer å forurense.

6 HELSETJENESTER MED MENNESKET I SENTRUM

KrF vil legge ned helseforetakene og sikre bedre politisk styring over sykehusene. Vi vil ha ned sykehuskøene. Vi vil sette pasientens behov først. Vi vil ha en ny opptrapping av psykiatrien og styrke rusomsorgen. De som er motivert for å kutte ut rus, skal slippe å stå i kø for behandling.

9 LEGGE TIL RETTE FOR NÆRINGSLIVET

KrF vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital, det vil si kyrne i fjøset og maskinene på fabrikken. Vi vil sikre at familiebedrifter kan drives videre av neste generasjon ved å fjerne arveavgiften for bedrifter som drives videre. KrF vil forenkle papirmølla for alle bedrifter. Vi ønsker en mer offensiv landbrukspolitikk med økt inntektsutjevning.

7 KAMP FOR EN MER RETTFERDIG VERDEN

KrF vil styrke bistanden og utviklingspolitikken. Vi trenger økte investeringer og mer handel i sør for at flere får arbeide seg ut av fattigdom. KrF vil derfor sette av minst 20 milliarder av oljefondet til investeringer i fattige land. Godt styresett og kamp mot korrupsjon må være viktige mål for norsk utviklingspolitikk.

10 FÅ FART PÅ TOG- OG VEIUTBYGGINGEN Veibygging tar for lang tid i Norge. KrF vil ha raskere planprosesser og legge om finansieringen for å unngå klattvis utbygging. Vi ønsker byggestart på E18 mellom Tvedestrand og Arendal i 2015, gul stripe på Rv9 og sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen.

7


S T E M K r F V E D VA LG E T 9. S E PT E M B E R ! ”Jeg har et stort ønske om å ha Kjell Ingolf Ropstad med videre i KrFs stortingsgruppe. Han har gjort en formidabel jobb for Aust-Agder og KrF i de fire årene han har vært på Stortinget. Det er ikke uten grunn at de fleste mener han er Sørlandets beste politiker. For Aust-Agder og KrF er det viktig å ha han med på laget! Jeg trenger din hjelp: For at Kjell Ingolf skal fortsette som stortingsrepresentant må du stemme KrF!”

Knut Arild Hareide Partileder, KrF

AUST-AGDER KrF www.krf.no

Aust-Agder KrF - Stortingsvalget 2013  
Aust-Agder KrF - Stortingsvalget 2013  
Advertisement