Page 1

The Prayer of Hannah

Christian James

I Samuel 2:1-10

Soprano

& 43

Alto

3 &4

Tenor

V 43

? 43

Bass

Organ

q = 60

˙.

π

˙.

? 43Great ∑

˙. ∑

A

&

n

˙.

p ˙

nna

j œ o ‰Œ

˙.

? œ œ˙ J

˙.

3

h

n

P & ∑

?

nna

P

∑ ˙.

˙.

œœ œ

Ha

n

nna

π

Ha

∑ ˙.

˙.

*Unpitched consonant 'H'

Ha

nna

∑ ∑

h

n

π

Ha

˙.

j o ‰œ œ

p œ œ œ o ‰ œ b˙ J J h

Ha nnah

3

P

nna

h

n

p

Ha

∑ ˙.

˙.

˙

p

Ha

nna

h

n

∑ ∑

œ

P

Ha

nna

˙.

˙.

∑ ˙.

Ó

j o‰

˙

h

~ ** ~ ~ j bœ œ œ . œ

P ∑

nn

˙.

Ha

˙.

π ∑

˙.

j j3 ~ ** ~ œ œ o ‰ œ œ bœ œ ˙ nna h Ha nn a P ˙

nna

˙.

© Christian James 2012

Ha

n

œœ ˙

j3 œœ

π P o‰˙ J

h

˙.

j o ‰ ˙

˙.

j* o‰œ

n

3

π

n

˙.

œ

˙.

π p œ o* ‰ Œ Œ œ ˙ J J

Soft 8' and 16'

œ

nna

œ

˙

h

∑ œœ

π P œ ˙ œ o‰Œ ‰ J J h

p

˙.

œ ˙

Œ ˙

˙.

œœ

π

n

nna

Ha

V ˙.

h

Ha

∑ Ó

j* œ o‰Œ

˙.

˙.

∑ ∑

?

&

Org.

Swell 3 &4 ∑

S

B

Ha

Soft 16'

T

˙.

n

? 3Pedal 4 ˙. u 11

˙.

a

Soft 8'

˙.

˙.

˙.

˙.

**Pitched consonant 'N'


2

The Prayer of Hannah

‰ œj œ

& Œ

21

S

A

T

&

p j‰ Œ o

œ

n

Œ

Org.

P

˙.

& Œ

U Œ œ prayed

& j ‰ uŒ o œ h

prayed,

n

T

j ‰ UŒ V o œ h

prayed,

n

B

? j ‰ UŒ o œ &

Org.

n

h

? ?

prayed,

Soft 16'

h

˙. Ha p

h

n

P

p

Ha nna

œ nna F

˙. ˙

p

nnah

œ ˙ nna F ˙.

œ

F

Ha

j‰ œ œ o ˙. nna h Ha p F ∑ ∑

prayed,

j‰ Œ o œ ˙. h Ha p œ œ Œ ˙. F

Ha

h

nna

j‰ œ œ œ

F p ∑ nnah

Ha

˙.

˙.

F

nna

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

Ó

˙.

F

Ó

F ˙.

˙.

Œ n˙

~ b˙ .

Œ ˙

œ a

Ó

F

˙. F

j3 ~ œ œ b˙ . a

˙.

∑ ˙.

F Œ

j‰ Œ o

? ˙.

œ

nna

j œ œ o ‰ ˙.

nna h

j‰ Œ o œ ˙ h Ha p j o‰˙ ˙.

3

Ha

F

Ha

j œ œ œ œ nna P

p

h

˙. ∑

30

A

nna

˙.

? S

˙ Ha p

j œ o‰Œ

p

h

j3 j œœ œ o ‰ ˙

p

&

j o ‰ ˙.

˙

nna

h

j V ‰œ ˙ ?

P

Ha

Ha

B

j3 œœ

˙

œ a

Ó

œ

nd

P

said,

~ ˙.

P Œ b˙

~ ˙.

Œ ˙

nd

nd

said,

Psaid,

P ∑

a

˙.

nd

˙.

said,

˙.

œ Œ œ 45 ˙ My

heart

bœ œ ˙ re

My

heart

œ Œ œ 45 ˙ My

˙.

heart

Ó

œ b œ œ 43 ˙ b œ ˙ .

Ó

joi eth

in

the

Lord,

3

heart re

5 œ Œ œ 4 ˙

œ ˙.

3

5 œ Œ œ 4 œ b˙ My

43 ˙

joi

ceth

in

the

re

joi

3

ceth

œ œ ˙ 3

re

joi ceth

in

the

in

the

œ bœ

mine

Ó nœ œ

Lord,

œ ˙.

3 4 b˙

Œ

mine

Lord,

œ œ 3 b˙ nœ ˙ . œ œ 4

mine

Ó

Lord,

œ

mine

45

43

5 4

3 4

5 4 w

Soft 8' and 16'

œ

3 4 ˙.

˙.

˙.


3

The Prayer of Hannah

5 bœ & œ œ œ œ œ 8 œJ œJ œJ

40

S

horn

A

&

is

ex

3

œ bœ œ œ horn

is ex

my

œ œ 43 ˙ .

in

the

Ó

3 4 ˙.

Ó

œ.

24 œ

43 ˙ .

Ó

ted

ted

in

the

in

the

mouth

my

3

larged

mouth

is en

3 4

?

85

24

43 ˙ .

˙.

˙.

˙.

3 4 ˙.

˙.

˙.

˙.

&

5 8 ˙

j 2 œ 4 ˙

3

3

3

f j b œ 2 4 & œ œ œ ‰ b œ œ n œ 4 n œ œJ œ œ 4 œ ˙ œ œ œ 24ˆ81 œ œ œ œJ V

3I

en em ies;

re

joice in thy sal

va tion

There is

none ho ly

f 3 j ˙ œ œ œ 21 œ œ œ œ ‰ b œ œ 24 n œ œ n œ b œ 44 œ J 4ˆ8

be cause 3I

bœ œ œ Œ

3

3

re

joice in thy sal

va tion.

3

There is

none ho ly

3

3

f ? 2 œ œ œ 4 œ ˙ œ œ œ 2ˆ 1 œ œ œ œ n œ œ œ ‰ b œj œ œ b œ 4 œ J 4 48 J e nem ies;

I

joice3 in thy sal

re

va tion.

There is

none ho ly

be cause I

&

3

re

joice in thy sal

24

f

3

va tion.

44

3

There is

none ho - ly

24ˆ81

o

ver mine

24 b œ œJ œ n œ ˙

‰ œ œ œ 43ˆ81 J

24 œ .

‰ œJ œ b œ 43ˆ81

as

3

P œ ˙ J

the Lord:

P œ ˙ J

as

the Lord:

2 œ. 4

P œ ˙ J

as

the Lord:

2 œ. 4 as

24

ver mine

j œ bœ œ

bœ œ œ œ ‰ œ b œ 24 œ œJ œ œ 44 œ ˙ œ œ œ 24ˆ81 J

œ œ œ Œ

ver mine

o

larged

2 4

e nem ies;

Org.

3 is en

˙.

ver mine

o

nœ œ œ nœ œ .

3

B

larged

3

my

o

3

is en

mouth

œ

Lord;

larged

n œ œ œ n œ œJ œ b œ n œ œ œ

œ

Lord;

is en 3

my

j 2 j bœ 4 œ nœ œ

3

mouth

b œ œ œ œ œj œ b œ œ œ œ œ

œ

Lord;

3

al

al

Lord;

5 8

e nem ies;

T

ted

Ó

47

A

is ex

the

3 œ œ b œ œ œ n œ œj œ n œ b œ œ œ

&

? S

al

85 œ

horn

in

3

j j j 2 œ œ œ 4 nœ

5 8 bœ

? œ œ bœ œ

is ex 3

Org.

ted

5 j 8 œj œ œ

horn

B

al

V bœ œ œ œ

3

T

2 œ bœ œ bœ 3 ˙ . 4 J 4

3

P ∑

the Lord;

for there is

for there is

œ œ œ 31 ‰J 4ˆ8 for there is

‰ œJ œ œ 43ˆ81 for there is

43ˆ81

? ˙.

2 ˙˙ 4

4 ww 4

2ˆ 1 ˙˙ 48

œœ J

2 ˙˙ 4

˙˙

˙˙

31 4ˆ8

?

2 4 ˙

4 4 w

2ˆ 1 48

j 2 œ 4 ˙

˙

˙

31 4ˆ8

˙.

˙


4

The Prayer of Hannah

31 & 4ˆ8 œ . œ œ ˙

S

4ˆ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 48 J J

54

3

F 3 3ˆ 1 œ . œ œ ˙ &48

3

none be side thee:

A

nei ther is there a - ny rock

none be side thee:

T

nei ther is there a - ny rock

F ? 43ˆ81 œ . œ œ ˙ F

nei ther is there a ny rock

3

3

none be side thee:

31 & 4ˆ8 Org.

nei ther is there a ny rock

4ˆ 1 48

? 43ˆ81 ˙˙ ..

œœ J

? 3ˆ 1 4 8 ˙.

j 4ˆ 1 œ 48 w

& 45 œ œ n œ œ œ œ

59

S

F 5 5 & 4 œ bœ œ œ œ œ let

A

let

& 45 Org.

o 5 gan cy

not

arr

o gan cy

5

F ?5 œ œ œ œ œ œ 4 let

B

arr

F 5 œ bœ œ œ œ œ V4 let

T

not

not

not

arr

arr

F

p 3 ˙. 4

like our

God.

p 3 44ˆ81 œ œ œ œ b œ œ œ œ œ n œ œj 43 ˙ . J 3

none be side thee:

B

p

God.

4ˆ 1 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 48 J J

3

3

like our

3 4ˆ 1 œ œ j 3 j 3 48 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 ˙ .

F 3ˆ 1 œ . œ œ ˙ V48

,

3 4 ˙.

o gan cy

5

o gan cy

3

like our

God.

like our

3 4

44ˆ81 ww

3

f 2 1 œ œ b œ œ œ 4ˆ8 ˙ come out of your

mouth:

f œ œ œ œ œ 2ˆ 1 b ˙ 48

mouth:

3

f b œ œ œ œ œ 24ˆ81 ˙ come out of your

mouth:

3

come out of your

P œ œ œ œ œ œ œ J

Talk no more so ex cee ding

3

P 3 , j3 œ bœ œ œ œ œ œ

P

Talk no more so ex cee ding

prou

3 œ œj œj 5 8 œ 4 prou dly;

3 œ œ œ 5 8 J J J 4 prou

dly;

38 œ œ œ œ 45 J J prou dly;

3 8

dly;

5 4

˙˙ ..

38 œœ ..

45

j 3 œ 4 ˙.

˙.

3 8 œ.

5 4

41 ‰ œ œ 43 œ .

œ bœ œ . œ bœ ˙ 3

π3 p P 14 ‰ œ b œ 43 œ . n œ œ œ . œ n œ ˙ 3

Lord

π 1 3 4 ‰ œ œ 4 œ.

Lord

π 1 bœ œ 3 œ . 4 ‰ 4 3

Lord

3

π ∑

for the

41

3

Talk no more so ex cee ding

for the

mouth:

24ˆ81

f

,

for the

3

P 3 , 3 j bœ œ œ œ œ bœ œ

for the

3

come out of your

3

Talk no more so ex cee ding

3 œ œ œ 5 8 J J J 4

. 43 ˙˙ .

œœ J

œ œ b œ œ œ 24ˆ81 ˙

p

God.

œ bœ œ œ œ œ œ J

Lord

43

is a God

p

of

know ledge,

P3 œ œ bœ . œ œ ˙ is a God

of

know3 ledge,

œ œ 44 and

œ œ 44 and

œ œ 44

know ledge, and p of P œ œ œ . œ bœ ˙ œ œ 4 4 is a God

p

is a God

of

P

3

know ledge,

and

44

? 5 ww 4

œœ

2ˆ 1 ˙˙ 48

œœ J

1 œ 4 œ

3 ˙. 4 ˙.

˙˙ ..

4 4

?5 4 w

œ

2ˆ 1 48

j 1 œ 4 œ

3 4 ˙.

˙.

4 4

˙


5

The Prayer of Hannah

4 bœ œ œ œ œ œ œ œ &4

64

S

3

A

4 &4

Ff

3 ac tions are weighed.

3

ƒ

ac tions are weighed.

Org.

Œ 68ˆ41 w

. & bœ

them

& œ n œJ œ . œ œ . œ . n œ œ ty

&

?

o

w

p

se

rn

of

˙.

ba

the

Œ.

œ.

œ rren

œ hath

The

6ˆ 1 84 Œ 68ˆ41

6ˆ 1 84 w

w

Soft 16'

e

Soft 8' and 16'

w

w

lves out

en

‰ œ œ e

bœ . œ . bœ ve

w

*Pitched consonant 'R'

w

for

are

e

œ. œ.

w

P F ~ Œ . Œ . œ nœ . œ . œ w

e

œ œ ‰ œ. œ

se

P

ows

w

π Œ 68ˆ41 w

I* Œ . bœ . œ œ bœ œ ‰ œ . œ Œ .

?

w

p

bow

The

me

P ∑

?

π 6 1 Œ 8 ˆ4 w

that were full have

bœ œ bœ œ ‰ œ . œ ‰ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ . œ bw ~ ** J

œ. œ ˙.

V bw

ey

The

π

Œ n œ œj n œ œ J

w

P j ˙ . b œ ‰ œ b œ œ b œ œ œ œ b œr œ n œJ œ Œ Œ

The

˙ 43 3 4

r nœ

p

3 ˙ 4

3 4 ˙.

bo

B

3 4 ˙

?4 4 w

migh

T

bœ Œ 68ˆ41 œ ‰ œ b œ n œ ‰ œ œ

43 ˙˙

hired

A

3 ˙ 4

? 44 ww

70

S

3

ac tions are weighed.

3

by him

Org.

3

Ff ƒ ? 44 b œ œ œ œ œ œ œ œ by him

B

ac tions are weighed.

Ff ƒ 3 4 bœ œ œ nœ œ œ œ bœ V4 by him

T

3

ƒ Ff 4 bœ œ œ œ œ &4 œ œ œ by him

3[e = e

w **Pitched consonant 'L'

brea

F bro

ke

w

F

w

and

n,

p

and

they

and

sh - e

w

œ

(q )*** j œ. o œ œ

n;

they

œ. œ.

P ~ w

œ

w

*** Unpitched consonant 'SH'


6

The Prayer of Hannah

& bœ .

S

~ j œ bœ œ ‰ bœ ~ ~ œ œ œ. bœ

œ. œ

78

that

A

stu

& ˙.

œ

that

T

were

œ bœ œ . œ V œ that

B

hath

?

-

m

-

p

hu

n

˙.

d'are

Œ

P Œ

œ.

gir

gry

P

n

y

w

with

stre

p

ded

œ. o Œ Œ J ngth.

j œ bœ œ bœ nœ œ b˙ . y cea P p

~~ j bœ bœ œ bœ œ . nœ J œ nœ œ bœ œ

-

p

ble

~~ bœ œ ˙ .

˙.

ma

nœ œ nœ bœ J

œ.

chi

œ

˙.

œ

ldren

is

œ

waxed

jŒ œ. o œ sed. The P j œ . œ~ Œ Œ

fee

ble.

Œ. Œ.

œ p

The

Org.

&

?

?

w

w ∑

84

S

A

T

&

w w

bri

I n œ b œ œ b œ œ n œ œ œr w Lo o o rd p ∑ V ˙. ‰

p I w

he

B

?

w

Lo

? w ?

w

ng

œ

‰ Œ.

œ

‰ œ bœ œ œ bri

œ œ.

make

œ.

eth

w

j œ bœ œ

ng

Œ

˙.

eth

œ œ œ.

eth poor,

a

œ

P

ww

ww

w

w

w

to the grave, a

P a

∑ ∑ w

nd

bring

bœ . œ . œ œ

w

ww

nd

bœ . œ . œ œ a nd make P 2 bœ œ nœ œ bœ . œ . œ bœ bœ œ nœ down

2

œ

P

w

lleth,

w œ. œ. œ

w

low

bœ œ w ki

‰ bœ

rd

& Org.

‰ œ bœ œ œ

œ

he

&

w

ww w

nd

make


7

The Prayer of Hannah S

2

2

F & œ.

lift

A

T

œ.

F V œ œ œ. F ? œ.

eth

& Org.

F ∑ eth

a

œ œ rich.

T

w

B

Org.

He

œ He

œ. œ

p

He

Œ

P 4 ~ 4 ˙

rais - eth

eth

eth

3

the du

~ 43 nœ . ng

3 ~ 4 œ. ng

œ œ œ 3 ~œ . 4 3

eth

the du

ng

r

out

~ 3 œ œ œ

44 ~˙

r

out

of

œ œ 3

out

of

j œ œ ˙

and

j3 œ œ ˙

œ œ

dust,

and

œ œ ˙ J

the

3

œ œ

dust,

and

44

4 4 w

w

Soft 8' and 16'

hill

to

j œ œ œ hill to p j œ œ bœ

24 j 3 œ œ œ œ

π se

45

and

œ œ

dust,

the

p

ust,

3

the

j œ

3

the du

4 4

s'and to

make

24

44

œ

the

j œ œ 3

w œ œ œ s'and to make the π 3 5 œ. 2 j3 4 bœ œ bœ . œ ˙ œ œ 4 œ œ œ hill, to a mong prin ces, and to make the πset them π p 3 œ œ œ 5 w œ œ 2 bœ 4 4 nœ œ nœ œ bœ J hill,

to

se

π

se

43

45

?

3 4

5 4

3 4 ˙.

of

4 ~ 4 ˙

&

w

of

~ 3 œ œ œ

~ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ 45 w ng

3

out

j 3n œ ‰ œ n œ œ bœ .

Soft 16'

the du

? œ œ ˙

?

3 the poor up

r

w

& b œ œ œ . œ b œj œ œ œ nœ lift eth up the begg ar from the du P 3 V œ œ ˙ œ œ œ

lift

œ

œ œ bœ nœ 4 4 bœ œ œ nœ

3

& œ œ ˙

lift

p Œ.

Œ

˙˙ ..

3

A

2

Œ.

w

lift

p œ.

œ œ œ

œ He

œ. Œ.

live.

f ˙.

95

S

p

up.

? ww ?

œ

f œ.

eth

œ.

2

up.

œ

œ. Œ.

œ œ œ

f b˙ .

eth

2

B

nœ .

& œ œ nœ œ œ

90

q = 60

5 4 w

s'and to

24

2 4 œ

p

make them in

2 4 ˙

he rit

the

44 4 4 4 4

44

4 4 4 4


8

The Prayer of Hannah

4 3 j 3 &4 œ œ œ ˙

‰œ œ

99

S

3

p

P F 3 3 3 ‰ j œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ for the pill ars of the earth are the P p F 3 3 3 j ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

throne of glo ry:

A

T

4 &4

for the

j œ œ œ ˙ 3

3

throne of glo ry:

4 3 j 3 V4 œ œ œ ˙

B

Org.

j œ bœ œ ˙ 3

3

throne of glo ry:

4 &4

? 44

?4 4 w & 43 b œ œ œ

104

S

He

A

& 43 Œ

T

3 V4 Ó

B

?3 Ó 4 & 43

Org.

will keep

pill

ars

of the earth are the

œ J

3 3

and

f 3ˆ 1 œ n ˙ 48 Lord's,

and

œ J

on them.

ƒ F 3 œ nœ œ nœ bœ œ 2 œ ˙ 4 J 4 J

on 3them.

he hath set the world up

3

ƒ F 3 j 2 œ ˙ j 3 œ œ 4 œ 4 œ n œ œ b œJ 3 and he hath set the world3 up on them. F ƒ 3 2 ∑ ∑ 4 4 and

3

3

he hath set the world up

on them.

3 4 3 4 43 3 4

43ˆ81 ˙ .

j œ 43 ˙ .

24 ˙˙

43

w

31 4ˆ8 ˙ .

j 3 œ 4 ˙.

2 4 ˙

3 4

œ œ œ œ 24ˆ38 ˙ J

p 3 j 24ˆ38 ˙ œ œ œ œ 3

the feet of his

Œ.

28ˆ38 Œ

Œ.

28ˆ38 Œ

‰ n œ œ 24 n œ b œ ‰ ‰ œ 44 b œ n œ œ Œ œ b œ J u 3 3 shall be si lent in dark ness; for by ∏ P F ‰ n œ œ 24 n œ b œ ‰ ‰ œJ 44 n œ b œ œ Œ œ b œ u

2ˆ3 88

2 4

œ.

2 4 ˙

saints,

P

3

F 3 ∏ 3 3 2 3 2 j 4 j ‰ œ 8 ˆ8 œ ‰ œ ‰ ‰ œ 4 bœ Œ bœ œ œ œ 4 bœ œ œ œ u œ feet of his saints, and the wick ed shall be si lent in dark ness; for by ∏ p P F bœ ‰ ‰ œJ 24ˆ38 œ œ ‰ œ œ 28ˆ38 œJ œ ‰ œ œ 24 b œ œ ‰ ‰ œJ 44 œ b œ œ Œ œ u 3 3 3 3 his saints, and the wick ed shall be si lent in dark ness; for by ∏ F p P 24ˆ38 28ˆ38 24 44 ∑ ∑ ∑ ∑

the feet of his

3

he hath set the world up

3 4

w

p 3 b œ œ œ 24ˆ38 ˙

keep

3 bœ nœ œ œ œ œ 2 œ ˙ 4 J 3J 4 3

ƒ 3 Ï 3 j 3 j j 2 œ 4 œ bœ œ œ œ œ 4 bœ ˙

f 31 4ˆ8 b ˙ .

Lord's,

pill ars of the earth are the Lord's, pfor the P F f 3 3 3 ‰ œ j b œ œ œ œ œ œ œ 43ˆ81 n ˙ . œ œ for the pill ars of the earth are the Lord's, P F f 31 ∑ ∑ 4ˆ8

throne of glo ry:

? 44

3 j3 31 œ b œ œ œ œ œ œ œ 4ˆ8 n ˙ .

saints,

? 3 ˙˙ .. 4

2ˆ3 48

?3 4 ˙.

2ˆ3 48

∑ ˙..

2ˆ3 88

œ

shall be

si lent

3 dark ness;

in

4 4 4 4 w

for by


9

The Prayer of Hannah

j 3 œ . & bœ œ ˙

‰ j u œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

3 3 j3 œ œ 4 bœ œ œ œ œ Œ

œ œ ˙

‰ j uœ œ œ œ œ œœ œ œ

3 3 j3 Œ 4 b œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

‰ j uœ œ œ œ œ œœ œ œ

3 3 3 j Œ 4 b œ œ œ œ œ œ œ

109

S

œ œ ˙ p

strength shall no man

A

pre vail.

j 3 & œ . bœ œ ˙ j 3 V œ . bœ œ ˙

3

p

Org.

?

?

ad ver sa ries

The

ad ver sa ries

The

bro ken to pie ces;

of the Lord shall be

bro ken to pie ces;

of the Lord shall be

‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ uJ 3

pre vail.

w

of the Lord shall be

3

p œ œ ˙

strength shall no man

&

The

pre vail.

? œ . b œJ œ ˙

ad ver sa ries

3

pre vail.

strength shall no man

B

The

p

strength shall no man

T

3

ad ver sa ries

bro ken to pie ces;

œ œ 43 œ b œ œ œ œ Œ J 3

of the Lord shall be

3

bro ken to pie ces;

3 j 31 œ œ œ b œ ‰ œ œ 4ˆ8

out of heav - 'n

j‰ 3ˆ 1 œ œ œ œ œ œ 48 3

out of heav 'n

shall he

j 31 œ œ œ œ ‰ œ œ 4ˆ8 3

out of heav 'n

shall he

œ œ œ œ ‰ œ œ 43ˆ81 J 3

out of heav 'n

shall he

3 4

31 4ˆ8

43

43ˆ81

w

3 4 ˙.

w

31 4ˆ8

˙.

3 3 3 3 3 & 43ˆ81 b œ œ œ œ œ Œ œj 43 œ œ œ œ œj œ b œ œ œ ‰ œj 44 œ œ œ b œ

114

S

shall he

œœ œ œ

3 j b œ œ œœ œ œ œ œ

p π p P 3 3 3 3 3 3 1 3 j 4 & 4ˆ8 b œ œ œ œ œ Œ œj 4 œ œ œ œ œj œ œ œ b œ ‰ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œj œ œ thun der up on them: the

Lord shall judge the ends of the

earth; and

he shall give strength un to his king, and ex alt the horn of his a

3

A

π p P p 3 3 3 3 3 3 3ˆ 1 3 j j 4 j j Œ ‰ V 4 8 bœ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ 4 œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ thun der up on them: the

T

Lord shall judge the ends of the earth;

3

π

Lord shall judge the ends of the

3

thun der up on them: the

Org.

he shall give strength un to his king, and ex alt the horn of his a

p π p P b œ œ b œ b œ œ ? 3ˆ 1 œ œœŒ œ 3 œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œJ 44 œ œ œ 48 4 J J J 3 thun der up on them: the

B

and

& 43ˆ81

? 3ˆ 1 48

? 3ˆ 1 4 8 ˙..

p

earth; and

3

3 4

3 4 ˙.

˙.

3

44

P ∑

4 4

Lord shall judge the ends of the earth;

43

he shall give strength un to his king, and ex alt the horn of his a

and

p

3

he shall give strength un to his king, and ex alt the horn of his a

4 4 w

∑ ∑

w


10

The Prayer of Hannah

119

S

noin

A

noin

T

noin

B

?œ noin

Org.

˙.

˙.

˙.

˙.

ted.

ted.

ted.

ted.

&

?

?

w

Soft 16'

U w

Prayer of Hannah  

For SATB choir and organ, Prayer of Hannah is inspired by the musical ramifications of transcribing musical materials of one tradition to pe...

Advertisement