Page 1

2013 \hw-_¿ Pages 08 Vol: 4 Issue No. 11

Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2011-2013

tbip-hns\ Adn-bpI: sFkIv aÆq¿

87˛mw hb- n-te°v

HØp-\n-ev°p-hm-\p≈ Blzm-\-tØmsS I¨h≥j\v kam-]\w

dm∂n: Bfl-c-£-bn-eqsS Hcn°¬ tbip-hns\ Adn™ ssZhP\w A\p- Z n\ Pohn- X - Ø n- ¬ Ahn-SpsØ IqSp-X¬ Adn-bphm≥ Bh- i y- a p- ≠ v . ]utemkns‚ Pohn-X-Ønse G‰hpw {it≤-ba- mb B{K-lß - f - n-sem-∂mbn-cp∂p tbip-hns\ Adn-bpI F∂Xv. Pohn-XØ - n-s\m-Sp-thmfw Cu e£y-Øn-emWv Xm≥ Pohn®-Xv. {InkvXm-\p-Km-an-Ifpw Cu ]mX-bn¬ k©-cn-°-Ww. AXpsIm-≠mWv ^nen∏y hnizm-knIƒ°v Xm≥ Cu {]t_m[\w \¬Ip- ∂ - X v . {_Z¿ sFkIv aÆq¿ Hm¿Ωn∏n®p. dm∂n

kphn-ti-j-IcpsS hn[-h-am¿°v klm-bw {Inkv X o- b - Z ¿i\w kphnti-j-I-∑m-cpsS hn[-h-amsc kmº-Øn-I-ambn klm-bn°p-∂p. kphn-ti-jh - b - e - p-Ifn¬ Hm´w XnI®v I¿Xr-k∂n- [ n- b n¬ tN¿°- s ∏´ ssZh-`r-Xy-∑m-cpsS Pohn-X]- ¶ m- f n- I ƒ°v Ah- c psS Blm-c-Øn\pw acp-∂n\pw AXym-h-iyw-th≠ klmbw \evIp-∂p. 2014 P\p- h cn BZy- h mcw \S°p∂ {Inkv X o- b - Z ¿i\w hm¿jn- I - k - t Ω- f - \ - Ø n¬ klm-b-hn-X-cWw DZvLmS\w sNøpw. Unkw- _ ¿ 15\p apºv A¥na enÃv Xøm-dm-°p-∂-Xm-Wv. Xmev]cy-ap-≈-h¿ \n¿±n-jvS-t^man\v Fgp-Xp-I. Christheeya Darsanam Kalloth River View Vadasserikkara Pathanamthitta Pin-689662

I¨h≥j-\n¬ hN-\-k-tμiw \¬Ip-Ib - m-bn-cp∂p At±-lw. \hw-_¿ 5 sNmΔ apX¬ 10 Rmb¿ hsc \S∂ kphn-tij tbmK-ß-fn¬ ktlm-Z-c-∑m-cmb tPmkv amXyq-k,v h¿§okv Ipcy≥, sFkIv aÆq¿, _nPp h¿§o-kv, _nPp sI. F∂n-h¿ hN-\-ip{iqj \n¿h- l n- ® p. h¿§okv tXmakpw s^_n≥ tPm¨kpw

ktμ-i-߃ ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn. _p[≥ apX¬ i\n hsc \S∂ ]I¬ ktΩ-f\ - ßfn¬ ss__n ƒ ¢m p-Ifpw tkmZcokamPw, IpSpw-_k - w-Kaw F∂o ]cn-]m-SnIfpw \S-∂p. IpSpw-_-kw-K-aØn¬ {_Z¿ amXyp t]mfpw sFkIv aÆqcpw ktμiw \¬In. dm∂n k`-I-fn¬\n∂pw sXsc-s™-Sp-°-s∏´ 25¬∏cw

ktlm-Zco ktlm-Z-c-∑m-cpsS kwLw A\p-{K-loX Km\-ip{iqj \n¿Δ-ln-®p. i\n-bmgvN \S∂ IpSpw- _ - k w- K - a - Ø n¬ {]mtZ-inI k`-If - psS Ub-dI - Sv dn {]Im-i\w sNbvXp. I¨h≥jt\m-S-\p-_-‘n®v \hw-_¿ 4˛\v \S∂ ]c-ky-tbm-Kß - ƒ C´n-b∏ - md-bn¬ kam-]n-®p. 7 ÿe-ßf - n¬ hN\w ]¶p-h® - p. kam-]\tbmKØn¬ {_Z¿ Ip™p-tam≥ tXm´∏≈n ktμiw \¬In. dm∂nbnse kphn- t i- j - I - ∑ mcpw ktlm-Zc - ∑ - m-cpw hnhn[ ip{iq-jIƒ°v t\XrXzw \¬In. 10 \v \S∂ kwbp‡ k`mtbm- K - Ø n¬ henb Iq´w hnizmkn-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. HØp\n-ev∏n≥ F∂ hnjbw {_Z¿ h¿§okv Ipcy≥ Bfl-`m-cØ - msS ]¶p- h - ® p. hntZ- i - Ø p- \ n∂pw Nne ktlm-Z-c-∑mcpw tbmK-ßfn¬ ]s¶-Sp-Øp.

{]kn≤ hN-\-{]-tLm-jI\pw {]h- N - \ - ] - W v U nX\pw {_Z- d ¨ k`m ko\n-b¿ D]-tZ-jvSm-hpamb {_Z¿ Fw. Fw. kJ-dnb 87˛mw hb-kn-te°v. \hw-_¿ 28\v 86 XnIbp∂ I¿Xr-Zm-k\v Btcm - K yhpw Zo¿Lmbp pw \∑bpw {]m¿∞- \ bpw t\cp-∂p. {InkvXobZ¿i\w ]{Xm-[n-]-k-an-Xn

ka-bc- Y- Ø - n¬ \mK¬ hnkvac- n-°s- ∏-Sp∂p: Fw.-]n. tKmUven {]kn-U‚ v tPmk^v amXyp. sk{I-´dn Fw. hn. _m_p kn.-‰n. tPmWn-°p´n A¶-amen: Xriq¿, Fd-Wm-Ipfw Pn√-I-fn¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v ASn-ÿm\ine ]mInb P¿Ω≥ anj-\dn hn. \mK¬ {_Z-d¨ kaq-lØ - m¬ hnkvac - n-°s - ∏-Sp-∂Xn-¬ AXn-bmb ZpxJ-ap-s≠∂v {_Z¿ Fw.-]n. tKmUven. Zcn-{ZtcmSpw km[p-P\ - ß - t- fm-Spw Gsd Zo\m-\p-Iº - b - p-≠m-bn-cp∂ I¿ØrZm- k - \ m- b n- c p∂p hn. \mK¬. AXns‚ {]I-S-amb sXfn-hmbn

{]h¿Ø-Ik - a- n-Xn-bn¬ 15 AwK-߃ C∂pw \ne- \ n- e v ° p- I - b mWv Xr»qcnse cl-t_mØv A\m-Yim-ebpw CXc {]h¿Ø-\ß - fpw. BflobKoX-ß-fn¬ ÿncambn CSw Is≠Ønbn- c p∂ \mK¬ Km\-ß-fn¬ an°-hbpw C∂v A{]-Xy-£-am-bn-cn-°p-∂p. ka-b-c-Y-Øns‚ \mƒh-gn-bn¬ CØcsamcp Zpc\p`hw t\cn-´Xn¬ Bg-amb ZpxJw Xm≥ {]ISn-∏n-®p. ss__nƒ kmln-Xy-{]h¿ØI kan-Xn-bpsS GI-Zn\ ktΩ-f\ - Ø - n¬ \mK¬ A\p-ka v -

cW {]`m-jWw \S-Øp-I-bm-bncp∂p At±-lw. \hw- _ ¿ 1 \v A¶- a men {Inkv X y≥ {_Z- d ¨ N¿®n¬ \S∂ ktΩ-f-\-Øn¬ kanXn {]kn-U‚ v ]n.C kmwIp´n A≤y£-\m-bn-cp-∂p. entPm h¿§okv ]me-a‰w hn. \mKens‚ kw`m-h\-Isf Dƒs°m-≈n®v {]_‘w Ah-X-cn-∏n-®p. tPm¿ ÷v ]o‰¿, Fw.hn _m_p, tXma kv tUhnUv, Nmƒkv tPm¨ F∂n-h¿

¨ 6...

ASpØ Ducp-I-fnse ZuXyw \nd-th-‰pI: ]n. ‰n. ^nen∏v kphn-ti-jI ktΩ-f-\-Øn¬ 75 Hmfw {]h¿Ø-I¿ ]s¶-Sp-Øp.

{]h¿ØI ktΩ-f\ - Ø - n¬ ]s¶-Sp-Øh - ¿: ktlm-Zc - ∑ - m-cmb Pbnwkv sNdn-bm≥, Nm≠-∏n≈ ^nen-∏v, kn.-‰n. tPmWn-°p-´n, ]n.-‰n. ^nen-∏v F∂n-h-tcm-sSm∏w

a[pc: I¿Ømhv injysc kphn-ti-j-ZuXyw `c-ta¬]n®v bm{X-bm-°p-tºmƒ Ab-b° v s - ∏´ {Kma- ß ƒ°pw A∏pdw Cu c£mktμiw FØn- t ®- c - W sa∂v Ahn- S p∂v B{K- l n- ® p. ASpØ Ducp-I-fnepw t]mhpI F∂ Blzm\w \ap°pw I¿Ømhv X∂n-cn-°p-∂p. AXv \nd-th-‰p-hm≥ \mw _m≤y-ÿc - mWv . {_Z¿ ]n. ‰n. ^nen∏v {]h¿Ø- I sc Blzm\w sNbvXp. {InkvXp-km-£y-Øn\p

¨ 6...


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

FUn-t‰m-dn-b¬

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2013 \hw-_¿

2

Iw]yq-´¿ sKbn-anse

BfloI hf¿® t\SpI a\p-jys‚ A`qX]q¿Δamb hf¿®-bmWv \mw \nc-¥cw ho£n®p sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. imkv{X-bp-K-Ønse a\p-jys‚ t\´w {]iw-k-\o-b-am-Wv. \£-{X-ßsf t\m´w C´ a\p-jy≥ C∂v AXn¬ Fßs\ IqSp hbv ° m≥ Ignbpw F∂ At\zjW-Øn-em-Wv. sNmΔsb e£yam-°n- IpXn-®p-sIm≠n-cn-°p∂ t]S-I-Øns‚ hm¿Ø Zn\-]-{XßfneqsS \mw Adn-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂p-. t\´-߃ ssIh-cn®v H∂-ma-sXØp-hm≥ cmPy-߃ XnSp°w ImWn-°p∂ Hcp Ime-ØmWv \mw. F√m taJ-e-I-fnepw hf¿®-bp-≠m-Ip-∂-Xn¬ \mw kt¥m-jn-°p-∂p. temI-Øns‚- s\-dp-I-bn¬ `mcXw FØp∂-Xn¬ Hmtcm `mc-Xo-b\pw Bflm¿∞-amb kt¥m-jap≠v. Bflob Imcy-Øn¬ hnizmkn-Iƒ hf-tc-≠Xp t]mse hfcp-∂pt≠m? Bflob IpcpS≥am-cpsS FÆw Bflob temI-Øn¬ h¿≤n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. ]mc-º-cy-Øns‚ Ah-Im-i-hm-Z-߃ D∂-bn-°p-tºmƒ Xs∂ Bflob ]m∏cXz-Øns‚ ASn-Ø-´n¬ kpJ-ambn InS-∂p-d-ßp∂ tbm\mamcpsS FÆw IqSp-∂p. Hcp henb hogvN-bv°p≈ tIm∏p Iq´¬ \S-°p∂p. Cu kml-N-cy-ßsf ssZh-ln-X-ambn sX‰n-≤-cn®v Pohn-°p-∂-hcpw [mcm-fw. aptºm-´p≈ Imcyßsf ImWm-\p≈ ImgvN Ah¿°v \jvSa - m-bn-cn-°p-∂p. IpfØnse Xh-f-sb-t∏mse CXmWv al-Ømb km{amPyw, CXn\-∏pdw H∂pw C√ F∂p≈ Nn¥m-K-Xn-tbmSp IqSn-bp≈ ChcpsS `cWhpw ho£-Whpw k`-Iƒ°v Hcp hf¿®bpw \¬In-√. F¥n-s\bpw GXn-s\bpw hna¿i\_p≤n-tbmsS ho£n-°p-Ibpw tNmZyw sNøp-Ibpw sNøp-∂-h¿ kaq-lØns‚ im]-am-Wv. hf-cm≥ B{K-ln-°m-Ø-h-cm-Wv. ]p≈n∏p-en°v Xs‚ ]p≈n am‰m≥ Ign-bp-tam? Cu tNmZyw Ch¿°v A\z¿∞-am-Wv. icn-bmb BXvaobZ¿i\w t\Sn-b-h-cmWv D∂-X- \ne-bn¬ FØn-bn-´p-≈Xv. temIw apgp-h≥ kphn-tijw FØn-°-Wsa-∂p≈ Z¿i\w tPm¿÷v sh¿h-dns\ Hm∏-td-j≥ sam_nsse-tk-js‚ ÿm]-I-\m-°n. C∂v kap-{Z-Øn-eqsS HmSp∂ hN-\-hm-ln-\n-Iƒ temKkpw Uqtemkpw F√m h≥I-c-Ifnepw kphn-tijw FØn-°p-∂p. Bflob tKmf-Øn¬ C∂v Adn-b-s∏-Sp∂hcpsS Pohn-X-Øn-te°v H∂v ItÆm-Sn-®m¬ Ah-¿ t\Snb Bflob Z¿i-\-amWv Cu \ne-bn¬ FØn®-sX∂v a\- n-em-°m≥ Ign-bpw. ""ssZh-Øn¬\n∂v h≥ Imcy-߃ {]Xo-£n-°p-I, ssZh-Øn\p th≠n h≥ Imcy߃ sNøpI'' F∂ hneyw tIdn-bpsS hm°p-Iƒ \ΩpsS I¿Æ-]p-S-ß-fn¬ Ae-b-Sn-°Ww. D∂X BflobZ¿i-\ßtfmsS {]h¿Øn-®-h¿ temI-Øn¬ Ne\w krjvSn-®n-´p≠v . Ah¿ temIsØ Iogv t a¬ adn- ® n- ´ p- ≠ v . Ah- c psS {]h¿Ø-\-ßfn-eqsS ssZh-\maw al-Xz-s∏-´n-´p≠v. -h-N\tIƒhn-bpsS \mfp-I-fm-Wn-Xv. ssZhw Fgp-t∂-ev]n® ssZh-`r-Xy≥am¿ hN\w hnX-bv°p-tºmƒ Bflm-°-fpsS c£- am{X-a√ Bflob Ipcp-S≥am¿ BflobZ¿i\w D≈h-cm-bn-Øo-cp-hm\pw CS-bm-I-Ww. kvYew k`-Iƒ Bflob Z¿i\w t\Sn kphn-tijw temI-Øn-seºm-Spw Adn-bn-°p∂ al-Ømb DØ-c-hm-ZnØw Gs‰-Sp-°-Ww. \n߃ temI-Ønsem-s°bpw t]mbn kIe krjvSn-tbmSpw kphn-tijw Adnbn-∏n≥ F∂v I¿Ømhv Xs‚ injy≥am¿°v \ntbmKw \¬In-b-t∏mƒ tKm{X-߃, PmXn-Iƒ, `mj-Iƒ hwi-߃ F√mw I¿Øm-hns‚ e£y-ambn-cp-∂p. {]mtZ-inI {]h¿Ø\- ß ƒ sNøp- t ºmƒ Xs∂ I¿Øm- h ns‚ Zo¿Lho£WsØ IqSn Dƒs°m≠p {]h¿Øn-°p-hm≥ CS-bm-I-Ww. ]I¬ Ah-km-\n-°p-hm≥ t]mIp∂ Cu A¥y \nan-j-ßfn¬ hna¿i-\-߃ ]msS am‰nh®v, X\n°v sNøm≥ Ign-bmØXv as‰m-cmƒ sNøp-tºmƒ Akq-b-s∏-SmsX G¬∏n® ip{iq-j-Iƒ hniz-kvX-X-tbmsS sNøp-hm≥ \ap°v CS-bmIWw. hN-\-i-_vZ-Øn\p apºn¬ ""ssZh-ta, Fs∂ Bflob Z¿i\w D≈-h-\m-Ip-hm≥ Bflob hf¿® \¬I-Wta'' F∂p Bflm¿∞-X-tbmsS {]m¿∞n-°mw. adn-®p≈ F√m PohnXhpw A¿∞-an-√m-ØXpw \njv{]-tbm-P-\-hp-am-Wv. s]mfn°p-∂-h-cm-b-√, ]Wn-bp-∂-h-cmbn Xocp-hm≥ \ap°v B{Kln-°mw. kakvX BfloI taJ-ebpw hf¿® t\S-s´.

Cu amk-tØ°v...

AXn-hn-ip≤ hnizmkw \nßtfm {]nb-ap-≈-h-sc, \nß-fpsS AXn-hn-ip-≤hn-izm-ksØ B[m-c-am°n \n߃°p-Xs∂ Bflo-I-h¿≤-\- h-cp-Ønbpw ]cn-ip-≤m-flm-hn¬ {]m¿∞n®pw \nXy-Po-h-\m-bn´p \ΩpsS I¿Ømhmb tbip-{In-kvXp-hns‚ Icp-W-bv°mbn ImØn-cp-∂pw-sIm≠p ssZh-kvt\-l-Øn¬ \nß-sf-Øs∂ kq£n-®p-sIm-≈p-hn≥. bqZm. 20, 21

NXn-°p-gn-Iƒ s_≥knIv andm‚m

Chief Editor Varghese Thomas Managing Editor Nino K. Thomas Editorial Board Jacob Sam Lijo Varghese Palamattam Joseph Mathew George Mathew Joseph Punnus C. T. Johnikutty Advisory Board M. K. Thomas George Peter Prof. Mathews Abraham C. P. Aniyan Johnson P. Sam

kvIqƒ hn´v Nßm-Xn-am-cp-ambn Ifn®p Xf¿∂p hob¿Øp hcp∂

Printed and Published by Raju K. Thomas, Kalloth River View, Vadasserikara P. O., Pathanamthitta, Kerala, India. Ph: 9447074308 darsanam@outlook.com

Ip´n-Isf ImWp∂ Imew shdpw ]gb Ncn{Xambn Ign-™p. Ab¬hmkn-I-fmb Ip´n-I-fp-ambn Ifn-°p-∂Xv Ah¿°v am\-kn-Ihpw imco-cn-Ihp-amb hf¿®°v Gsd \√Xpw kmaq-ln-I-amb _‘w h¿≤n-°p-hm≥ CS-bm-Ip-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. C∂v ]e amXm-]n-Xm-°fpw Xß-fpsS Ip´nIƒ kZm-k-a-bhpw ho´n¬ Iw]yq-´-dn\p ap∂n-en-cpt∂ Ifn-°m-dp-≈p, Ahscs°m≠v bmsbmcp i√y-hp-an-s√∂pw ]d-bp-∂Xv tIƒ°mw. kq£n- ° p- I ! \nß- f psS Ip´n- I ƒ NXn- ° p- g n- b psS h°n- e m- W v . kmZmkabhpw Iw]yq-´-dn\p ap∂n-en-cn-°p∂ Ip´n Fs¥m-s°-bmWv ImWp-∂X - ,v sNøp-∂X - ?v- A-dn-tb-≠Xv amXm-]n-Xm-°f - psS IS-ab - m-W.v Iw]yq- hm¿Ø-Iƒ, cN-\-Iƒ, \n¿t±-i-߃, ´¿ kvt\lw AXn-cp-hn-´m¬ A]-I-S-amWv! kq£n-°p-I. Hcp aWn-°q-dn-e-[nIw Iw]yq-´¿ sKbvan-te¿s∏-Sp∂ Ip´n-bpsS kzm`mA`n-{]m-b-߃ h-cq-]o-Ic - W - Ø - n¬ Kpcp-Xc - a - mb {]iv\ß - ƒ D≠m-Ip-sa∂v Ata-cn-°≥ Ab-bvt°≠ hnem-kw. A°m-Zan Hm^v ]oUn-bm-{SnIv ]d-bp-∂p. ""Ip´n-I-fpsS NqXm´w'' F∂mW-h¿ Iw]yq-´¿ sKbvans\ hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv. s]mXpth Ip´n-I-fp-]- Z¿i-\w, ]n. H. t_mIvkv 21, ]g-h-ßm-Sn ]n. H., tbm-Kn-°p-∂Xv Int√m-{Km-^nIv hn`m-KØ - n¬ s]´ sKbvap-If - m-Wv. AXmb-Xv, FXn-cm-fnsb kwl-cn-°p-∂-Xn¬ hnt\mZw Is≠-Øp-I. CØcw dm∂n 689 673 sKbvap-Iƒ A{I-a-hm-k\ hf¿Øp-∂-h-bm-Wv. ÿnc-ambn CØcw Ph: 9447074308 sKbvap-Iƒ D]-tbm-Kn-°p∂ Ip´n-I-fn¬ hnIr-Xn, tZjyw, ]nSn-hm-in, darsanam@outlook.com A\m-tcm-Ky-I-c-amb t]mcm´ hocyw, tXm¬hn-I-fn¬ h√mØ \ncm-i, `h-\mwK-ßsf A\y-cmbn ImWpI F∂n-ß-s\-bp≈ kzm`m-h-߃ hf¿∂p-hc - n-Ib - pw, CXv \ΩpsS `h-\ß - fpsS Bflob A¥o-c£ - Øn\v hcnkwJy Ab-bvt°≠ tIm´w hcpØpIbpw sNøpw. Ip´n-I-fn¬ Hm¿Ω-i‡n Ipd-bp-I, `£hnem-kw. W-tØmSv hnc-‡n, GIm-¥X CjvS-s∏-Sp-I, X∂njvSw XpS-ßnb kz`m\nt\m sI. tXma-kv, h-߃ {]I-Sa - m-Ip-tºmƒ ap≥]-d™ sKbvap-Iƒ D]-tbm-Kn-°p∂ Ip-´nI-fm-sW-¶n¬ Ah-bn¬\n∂pw Ahsc ]n≥Xn-cn-∏n-°p-I. Iq´p-Im¿ ]n. H. t_mIvkv 5, \evIp∂ kn.UnIƒ GXp-Xcw F∂-dn-bpI amXm-]n-Xm-°-fpsS IS-a-bmhS-t»-cn-°c ]n. H. Wv. knUn-I-fn¬ e`y-amb sKbvap-IfpsS ]pXpa tXSn F¥p-hne ]Ø-\w-Xn´ 689662 sImSpØpw Ah Ic-ÿ-am-°p-hm≥ {ian-°p-∂-h¿ ]Ww XnI-bmsX 9447012979 hcp-tºmƒ tamjWw F∂ hgn tXSpw. A«oe Nph-bp≈ sKbvap-Iƒ hsc C∂v kpe-`a - m-bX - n-\m¬ amXm-]n-Xm-°ƒ AXoh{i≤ ]pe¿tØ≠ ImeamWn-Xv.

Nne am¿§-\n¿t±-i-߃ 1. Iw]yq-´¿ D]-tbm-KØn\v IrXy-amb kabw \evIpI 2. amXm-]n-Xm-°-fpsS A\p-hm-Z-an-√msX Hcp knUnbpw Iw]yq-´-dn¬ D]-tbm-Kn-°-cpXv F∂v \njvI¿jn-°p-I. 3. amXm-]n-Xm-°ƒ Xß-fpsS Ip´n-Iƒ Iw]yq-´d - n¬ ÿnc-ambn GsXms° ^b¬/ t{]m{Kmw D]-tbm-Kn-°p-∂p-sh∂v {i≤n-°p-I. 4. Ip´n ho´n¬ H‰bv°v Ccn-°p-tºmƒ Iw]yq-´-¿ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv \ncp-’m-l-s∏-Sp-Øp-I. 5. ho´n¬ GsX-¶nepw s]mXp-hmb ÿeØv Iw]yq-´¿ hbv°pI HmSn-®mSn Ifn-t°≠ ka-bØv hnc¬ Xpºp-]-tbm-Kn®v Ifn°p∂ CØcw Ip´n-Iƒ ImgvN-i‡n Ipd-hp-≈-h-cpw Ae-k-∑m-cmbpw ImWp-∂p-≠v. ssZh-Øns‚ Zm\-amWv Ip™p-߃. Ahsc {i≤-tbmSpw {]m¿∞-\-tbmSpw hf¿Øn ssZh-Øn\v {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-hm-\mWv ssZhw \ap°v Ip´n-Isf \evIn-bn-cn-°p-∂-Xv. Ip´n-Isf Ah-cpsS CjvSØn\v hnSp∂ \qX\ Bi-b-߃ ssZh-h-N-\Øn\v FXn-cm-Wv. Ip´nIsf Fßs\ hf¿Øn sb-∂-Xn\v \mw IW°v ]d-tb-≠-h-cmWv. AXn\m¬ Ip´n-Iƒ Ifn-°p-tºmƒ t]mepw hfsc {i≤-bp≈-hc - m-bn-°p-hm≥ ssZhw \sΩ klm-bn-°-s´.

cN-\-Iƒ £Wn-°p-∂p. teJ-\-߃, ]T-\w, Ihn-X XpS-ßnb cN-\I - ƒ £Wn-°p∂p. F√m amkhpw 15-˛mw XobXnbv°v apºmbn kmln-Xy-kr-jvSn-Iƒ No^v FUn- ‰ - d psS hnem- k - Ø n¬ Ab-®m-epw. ]ªn-j¿

hnemkw Adnbn-°pI kp-lr--Øp-°f - p-sStbm ÿew k`-bnse Ip-Spw-_ß - f - p-sStbm hnemkw ]n≥tIm-Upƒs∏sS Ab--®p-X-cn-I. ap≥ssI -F-Sp°p∂ hy‡n°v Hcp h¿jtØ°v {Inkv X o- b - Z ¿i\w kuP-\y-ambn e`n-°pw. H∂n-e--[nIw tIm∏n e`n-°p-∂p-sh¶n¬ Zb-hmbn Adn-bn-®m-epw.


3

2013 \hw-_¿

kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw {XotbI ssZh-w

Ï Ï

_n\p kmap-th¬

{InkvXob Iq´m-bav b - psS ASn-ÿm\w {InkvXob Iq´mbva Bcw-`n-°p-∂Xv Hcp _‘-Øn¬ \n∂p-am-W.v tbip-{In-kX v p-hpam-bp≈ _‘-amWv {InkvXo-b-Iq-´m-bvabpsS ASn-ÿm\w. ]cn-ip-≤m-flmhv Hcp hy‡n-bn¬ ]m]-sØ-°p-dn®pw \oXn-sb°p-dn-®pw t_m[w hcpØptºmƒ Xs‚ ]m]sØ G‰p ]d™v tbip-{In-kvXphns\ Pohn-X-Øn¬ c£-I\pw I¿Ømhp-ambn kzoI-cn®v ssZh-a-I-\mbn Xocp∂p.- B \nanjw apX¬ Iq´mbva Bcw-`n°p-∂p. hmkvXh - Ø - n¬ Iq´m-ba v b - psS ASnÿm\w c‡-_‘w BWv. tbip-{InkvXp- {Iqin¬ sNmcn™ c‡-Øm¬ e`yam-bn-cn-°p∂ Agn-hn-√mØ _‘w. Cu _‘-Øn\pth≠n \¬Inb hne \mWb-Øn¬ IW-°m-°m≥ Ign-bp-∂-X-√. Poh\mb c‡-amWv \¬I-s∏-´X - .v Hcp-h≥ ssZh-aI - \ - m-Ip-tºmƒ {][m-\a - mbpw c≠v _‘-amWv Ah\v e`n-°p-∂-Xv.

1. kz¥w Ign-hn¬ {InkvXob PohnXw \bn-°p-I. ssZh-hp-ambn Iq´mbva D≠v F∂p ]dIbpw ssZh-Øn¬ B{ibn-°m-Xn-cn-°pIbpw sNøp∂ Bfp-If - p-≠.v Ah¿ kz¥w Ign-hn¬ A`n-am-\n-°p-Ibpw kz¥ CjvS{]-Imcw {]h¿Øn-°p-Ibpw sNøp-∂p. F∂m¬ BXy-¥n-I-ambn Ah¿ ]cm-P-bs∏-Sp-∂p. tbip-{InkvXp ]d™p Fs∂ ]ncn™v \n߃°v H∂pw sNøm≥ Ignbp-I-bn-√. (tbm-l.15:5) 2. ssZhw Ft∂mSv Iq´mbva ]pe¿ØWw. Iq´mbva F∂Xv ssZhw Ctßm´v G¿s∏Sp∂ H∂m-Wv, F\n°v Hcp DØ-c-hm-ZnXzhpw C√ F∂ \ne-bn¬ Hgn-™p-am-dm≥ {ian-°p-∂-h-cp-≠v. tbml. 15:4 ¬ ap¥n-cnh-≈n-bn¬ hkn-°m-\p≈ DØ-ch - m-ZnØw sImºn- \ p- ≠ v . ssZh- t ØmSv Iq´mbv a ]pe¿Øp-∂X - n¬ \ap°pw DØ-ch - m-ZnØw D≠v F∂¿∞w. 3. `mKn-I-amb Iq´mbva \ap°v Bhiyw hcp-tºmƒ am{Xw ssZhtØmSp {]m¿∞n-°p-Ib - pw A√m-Øt∏mƒ _‘w C√m-Xn-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Ahÿ. Imcykm≤y-Øn\pth≠n am{Xw ssZh- Ø n- e m- { i- b n- ° p- ∂ Xv icn- b mb Iq´mbva A√. 4. \nc-¥-c-amb Iq´mbva Pohn-X-Øn¬ GXp kml-N-cy-ß-fnepw ssZh-Øn¬ B{i-bn-°p-I. Cß-s\-bp≈ Hcp _‘-amWv ssZhw {]Xo-£n-°p-∂Xv . Cß- s \- b p≈ _‘w D≈- h ¿°p ^ew Imbv° - p-hm≥ km[n-°pw. AXn-eqsS ]nXmhv al-Xz-s∏-Sp-Ibpw sNøpw.

1 {XotbI ssZh-hp-am-bn-´p≈ _‘w. ssZhoI Iq´m-bva-bpsS am\-ZWvUw 2 ssZh-a° - f- p-am-bp≈ _‘w. ssZh-hp-am-bp≈ Iq´m-bva-_‘w icn-bmI-Ws - a-¶n¬ 1tbm-l.1:5˛7 hsc-bp≈ hmIyß-fn¬ ]d-bp-∂Xv ""shfn-®-Øn¬ \S-

{XotbI ssZh-w

a° ƒ

kam-¥cam-bXv.

bm-Ip-∂p. C. BtcmsSms° Iq´mbva ]mSn√ 1. `qX-ß-fpsS Iq´m-fn-Iƒ BI-cpXv ( 1 sImcn. 10:20) ss]im-NnI _‘-ap≈ bmsXm-∂p-ambpw _‘w ]pe¿Øm≥ ]mSn-√. Aß-s\-bp≈-h-bp-ambn \mw AI∂p Pohn-°-Ww. 2. Ccp-´ns‚ \njv^e {]h¿Øn-I-fn¬ Iq´m-fn-Iƒ BI-cp-Xv. (F-s^.5:11) ]m]-Øn¬ hogp-hm-t\m, ]m]w \Ωn-te°v {]th- i n- ° p- h mt\m km≤y- X - b p≈ bmsXmcp {]h¿Øn-I-

fnepw Iq´m-fn-Iƒ BI-cp-Xv. 3. Ahn-izm-kn-I-fp-ambn Iq´mbva AcpXv. (2 sImcn. 6:14-˛16) hnizm-kn-Iƒ hnizm-kn-I-fp-ambn am{Xta Iq´mbva ]mSp-≈q. Ahn-izm-kn-I-fp-am-bn Iq´mbva ]mSn√ F∂Xns‚ A¿∞w AhtcmSv kwkm-cn-°-cpXv F∂-√. Ah-cp-ambn ssZh-a-°-fp-am-bp≈ _‘w t]msebp≈ _‘w ]mSn-√. ImcWw Aßs\ Bbm¬ Ah¿ \ΩpsS \√ kz`m-hß - sf \in-∏n-°pw. Ah-cpsS NoØ kz`mhw \Ωn-te°v {]th-in-°bpw sNbvsX∂p hcmw. D]-kw-lmcw: c£n-°-s∏´ ssZh-ss]-Xen\v ssZh-tØmSpw ssZh-a-°-tfmSpw Iq´mbva D≠v. B Iq´mbva _‘-Øn¬ \ne\nev°p- h m≥ CS- b m- I - W w. ssZhoIIq´m-bva-bpsS am[p-cyhpw at\mlm-cn-Xbpw A\p-`h - n®v \ap°v Pohn°mw. ssZhw AXn\v klm-bn-°-s´.

ss__nƒ: {]kn-≤-amb D≤-c-Wn-Iƒ ew_-am-bXv.

Ï

Zh

Ï

Iq´mbva F∂ hm°v km-[m-cW - a - mbn \mw tIƒ°p∂ Hcp hm°m- W v . F∂m¬ AXns‚ icn-bmb A¿∞w ]ecpw a\ n-em-°n-bn-´pt≠m? Iq´mbva F∂-Xn\v \nL- ≠ p- h n¬ ImWp∂ A¿∞w kulrZw, kl-h¿ØnXzw Fs∂m-s°-bmWv . F∂m¬ ss__nfn¬ ImWp∂ ""Iq´mbva'' F∂-Xn\v Bg-am-b A¿∞amWp-≈-Xv. Iq´m-bva°v {Ko°n¬ D]-tbm-Kn®n-cn-°p∂Xv "sImbvt\m-\nb' F∂ ]ZamWv. temI-Øn¬ Bfp-Iƒ hnh-cn-°p-∂Xnepw henb A¿∞w AXn- \ p- ≠ v . Bflob hf¿®bpsS AXn-{]-[m-\-amb Hcp LSIw IqSn-bmWv Iq´m-bva.

°Ww'' F∂m-W.v ""shfn-®Ø - n¬ \S-°pI'' F∂m¬ hnip-≤n-bn¬ \S-°pI F∂mWv. hnip-≤n-bn¬ PohnXw Im°p-∂-h¿°p am{Xta hnip-≤\ - mb ssZh-hp-ambn Ft∏mgpw _‘-s∏-Sp-hm≥ km[n-°q. lrZ-bØn¬ ]m]w Ds≠-¶n¬ ssZhw {]¿∞\ tIƒ°p-I-bn√ F∂v k¶o¿Ø-\-°m-c≥ ]d-bp-∂p. ssZhoI Iq´m-bva-bpsS am\ZWvUw hnip≤ PohnXw BWv. ssZhoI Iq´m-bva sIm≠p≈ ^e߃ 1. {]m¿∞\ ssZhw tIƒ°p∂p 2. IjvS-ß-fn¬ Ir] e`n-°p-∂p. 3. ip{iq-jn-°p-hm-\p≈ _ew e`n-°p-∂p. 4. {InkvXp-hn\pth≠n {]Im-in-°p-hm≥ km[n-°p-∂p. 5. A[nI ^ew Imbn-°p-hm≥ CSbm-Ip-∂p. B. ssZha°- f p- a m- b p≈ Iq´mbva ssZh-hp-am-bn-´p≈ Iq´m-ba v bpsS {]Xn-^-e-\-amWv hnizm- k n- I ƒ XΩnep≈ Iq´m- b va. At\ym-\y-ap≈ Iq´m-bva-bpsS Bhiyw F¥m-W?v 1. klm-b-Øn\v a\pjy≥ kzm`m-hnI-ambn hfsc ]cn-an-Xn-bp-≈h-\m-Wv. Ah\v a‰p-≈-h-cpsS klmbw Bh-iy-am-Wv. "" Hcp-h-t\-°mƒ Ccp-h¿ Gsd \√-Xv. Ah¿°v Xß-fpsS {]b-Xv\Øm¬ \√ {]Xn-^ew In´p-∂p. hoWm¬ Hcp- h ≥ a‰- h s\ Fgp- t ∂- e v ] n- ° pw. GImIn hoWmtem Ahs\ Fgp-t∂-ev]n∏m≥ Bcp-an-√mbvI sIm≠v Ah\v Atøm Ij-Sw'' (k`m {]kwKn 4:9-,10). 2. Bflob DtØ-P\w e`n-°p-∂p. Iq´m-ba v b - p-s≠-¶n¬ as‰mcmƒ°v t{]m’ml\w \¬Ip-hm≥ CS-bm-Ip-∂p. Pohn-XØn¬ apt∂-dp-hm≥ AXv klm-bI-am-Wv. ""Ccpºv Ccp-ºn\v aq¿® Iq´p-∂p. a\p-jy≥ a\p-jy\v aq¿® Iq´p-∂p.'' (k-Zr.27:17) 3. G‰hpw hnetb-dn-bX - m-Wv. ssZh-a-°-fpsS Iq´m-bvasb G‰hpw hnetbdn-b-Xmbn kz¿§w ImWp-∂p. ""CXm ktlm-Z-c≥am¿ HsØm-cp-an®v hkn-°p∂Xv F{X ip`hpw F{X at\m-lc - h - p-am-Ip∂p.'' (k¶o.133:1) ssZh-tØmSv ASp-°pt¥mdpw ssZh-a° - f - p-ambpw ASp-°p-hm≥ CS-

ss

ÏÏ

ew_-am-bXv. Ï Ï Ï Ï

Ï

Ï

Ï

Bible- Basic Instructions Before Leaving Earth

kam-¥cam-bXv. Ï

ssZha°ƒ A. ssZh- t Øm- S p≈ Iq´mbv a (tbml.15:5) sImºv ap¥n-cn-h-≈n-bn¬ hkn-°p∂ A\p-`h - a - mWv AXv. C∂v Bfp-Iƒ \mep hn[-Øn¬ ssZh-hp-ambn Iq´mbva At\zjn-°p-Ibpw {InkvXo-b-Po-hnXw \bn-°pIbpw sNøm≥ {ian-°m-dp-≠v.

1. The world’s all-time “best-seller” is the Bible. —Time 2. ss__nƒ \sΩ ]m]-Øn¬\n∂pw -kq-£n-°pw, ]m]w \sΩ ss__n-fn¬\n∂v AI‰pw. Un. F¬. aqUn 3. ssZhw a\p-jy\p \evInb G‰hpw anI® kΩm\amWv ss__n-ƒ. G{_lmw en¶¨ 4. ss__nƒ t]mse BZ-cn-°-s∏-Sp∂, kvt\ln-°-s∏-Sp∂ Hcp {KŸw temI-Øn-en√. B¬^m t•mdn-bkv 5. ss__nƒ Blmcw Bbn-cn-°-Ww, Nne kμ¿`-ß-fn¬ am{Xw D]-tbm-Kn-°p∂ tI°v t]mse BI-cp-Xv. 6. a\p-jy-\v e`n-®n-´p-≈X - n-te-‰hpw al-Ømb Zm\w, ss__nƒ kI-ek - X - y-ßf - psSbpw h‰n-t∏m-ImØ Dd-hb - m-Wv. CΩm-\p-th¬ Im‚ v 7. ss__nƒ A\p-k-cn-°p-∂-hsc am\-kn-I-ambpw kmaq-ly-ambpw ASn-a-bm-°p-hm≥ Akm-≤y-w. tlmsdbvkv {Koen 8. ]p√p-W-ßp∂p; ]qhmSp∂p; ssZh-Øns‚ hN-\tam Ft∂°pw \ne-\n-ev°pw. sbi. 40: 8


kXy-hh- N - N\w \w kXy-

kmtlm-ZZ- c- cywyw kmtlm-

kzmX{¥yw kzmX{¥yw

kl-hh¿ØnXzw ¿ØnXzw kl-

2013 2013 \hw\hw-_ _¿¿

4

kndnbIv tPmk^v ]S-hn¬

tbip{InkvXp {Iqin-°-s∏-´-h-\mbn \nß-fpsS IÆn-\p- ap-ºn¬ hc®pIn´nbn-cn-s°... Fs∂gp-Xnb ]utemkv As∏m-kvX-e≥ {InkvXp-hns\ {Iqin-X\mbn Kem-Xy-cpsS I¨ap-ºn¬ hc®Xv F{]-Imcw Bbn-cn°mw? Npacn√msX Nn{Xw hc-bv°m≥ Bhn-√t√m ? {InkvXp-hns\ hc®p hy‡-am-°m≥ ]utemkv «olm D]-tbm-Kn® am[yaw F¥m-bn-cn°pw? A£-c-߃, hm°pIƒ, {]kw-K-߃. {InkvXp-hns‚ G‰hpw henb {]tLm-j-I\pw {]Nm-cI-\p-am-bn-cp∂ ]utemkv «olm-bpsS {InkvXm\p-`hw Xs∂-bm-bn-cp∂p A°m-esØ G‰hpw {]Nm-c-ta-dnb {InkvXob ]ckyw. {InkvXym-\n-bpsS PohnXw Xs∂bmWv {InkvXp-hns‚ am[yaw F∂XmWv {InkvXo-b-X-bpsS {]tXy-I-X. Hmtcm kXy-{In-kvXym-\nbpw {InkvXphns‚ ]{X-ß-fm-Wv. {InkvXp-hm-Ip∂ A®n¬ {InkvXp-hns‚ ajn-]p-c≠v ]pdØn-d-ßp∂ ]{X-߃. kphn-tijw Xs∂ Hcp hm¿Ø-bm-Wt√m? KpUv \yqkv! F∂m¬ C∂v {InkvXym\n t\cnSp∂ G‰hpw henb Hcp sh√p-hnfn Ahs‚ I¨ap-ºnepw ImXp-I-fnepw Aeb-Sn-°p∂ B[p-\nI am[ya kwkv°m-c-Øns‚ AXn-{]-k-c-am-Wv. kphn-tijw sIm≠v \ΩpsS Nn¥bpw ImgvN-Ifpw kmNyp-td‰v sNø-s∏-tS-≠nSØv temIw AXns‚ taml°mgvNIƒs°m≠pw I¿Æ ckn-I-X-sIm≠pw hrX-∑m-sc-°qSn BI¿jn®v hio-Icn®pIf-bp-∂p. t\tcadn®v, {InkvXo-b-XbpsS am[ya kwkvIm-c-Øn¬ hio-IcWhm°p-Itfm D]m-b-Øm-ep≈ NXntbm D]-tbm-K-s∏-Sp-∂n-√. ⁄m\Øns‚ BI¿jI hm°p-I-fpsS ÿm\Øv {InkvXp-hns‚ {Iqins\ kw_-‘n® t]mgØwsIm≠v temIsØ t\Sm≥ {kjvSmhv Xocp-am\n-®n-cn-°-bm¬ {InkvXob am[y-a-ßfpsS km[pX B[p-\nI temIsØ kw_-‘n®v kbp-‡nIamtWm F∂ ktμ-lhpw Nne-cp-sS-bn-S-bn¬ \ne\n¬°p-∂p-≠v. {]mIrXa\p-jy≥ ssZhm-flm-hns‚ D]-tZiw ssIsIm≈p-∂n-√. F∂m¬ hnizmkw tIƒhnbmepw tIƒhn {InkvXp-hns‚ hN-\Ømepw hcp-∂p. AXp-sIm-≠p-X-s∂bmWv Poh\pw ssNX-\y-hp-ap≈ ssZhhN\w kIe am[y-a-ß-fm-epw, k¿Δi‡n-tbm-Spw ka¿∏-WtØmSpwIqsS, {]tLm-jn-°-s∏-tS-≠Xv Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂X - v. temI-Øn\v hnZym-`ym-k-Øn-s‚bpw Bibhn\n-a-b-Øn-s‚bpw A®-Sn-bpsSbpw {]km-[\-Øn-s‚bpw BZy-]m-T-

߃ ]I¿∂v \¬In-bXv ss{IkvX-hoI-X-bm-Wv. Hcp ImeØv {InkvXym-\nbpsS adp-t]cv InØm_n F∂m-bn-cp∂p-ht√m. AsX, ]pkvX-I-Øns‚ Bfp-Iƒ F∂-dn-b-s∏´ hn`mKw {InkvXym-\n-I-fmWv temI-Øn\v BZyambn Hcp am[ya kwkvIrXn ]I¿∂p \¬In-b-Xv. IΩyq-Wn-t°‰v F∂ eØo≥ ]Z-Øns‚ hmIym¿∞w Sp ta°v tIma¨ F∂m-Wv. F∂ph-®m¬ F√m-h¿°pw {]m]y-am-°pI F∂¿∞w. Bibhn\n-abw AYhm IΩyq-Wn-t°-j≥ s]mXpam[y-a-ß-fneqsS BIp-tºmƒ AXv amkvv IΩyqWn-t°-j≥ BIp-∂p. kphn-ti-jhpw AXn-eqsS {]m]y-am-Ip∂ {InkvXm\p`hhpw kI-ecpw {]m]n-°Ww F∂Xv ssZh-Øns‚ CjvS-am-sW-¶n¬, A°mcyw F√m-h¿°pw {]m]y-am-°p∂ Hcp am[ya kwkv°mcw {InkvXo-b-XbpsS ASn-ÿm\ Bh-iy-ambn hcp∂p. {InkvXo-bX F∂Xv ayqkn-b-Øn¬ hbvt°≠ kwK-Xn-bm-sW∂v Nn¥n°p∂ Hcp kaq-l-tØmSv {Inbm-fl-Iambn kwh-Zn-°pI F∂-XmWv k`bpsS apºn-ep≈ G‰hpw henb sh√phnfn. {InkvXp-hn-izmkw GXp ImeØpw kzoIm-cy-am-Wv, F∂m¬ k` F∂Xv A\n-hm-cy-a-√ F∂v Nn¥n°p∂ B[p-\nI kaq-l-Øn¬ {InkvXm-\p-`hw ]I-cp-Ibpw ]c-ØpIbpw sNøm≥ ]c-º-cm-KX am¿§-߃ am{Xw t]mcm F∂ Xncn-®-dn-hn-tebv°v tIc-f-Ønse kphn-tij hnlnX kaqlw FØn-t®¿∂n-´pt≠m F∂v Bfl]cn-tim-[\ sNtø≠ Ime-ambn. k`-bpsS am[yaw Ct∏mgpw Ft∏mgpw Ft∂°pw {]kw-K-߃ am{X-am-W-t√m. tÃPnse {]kw-K-߃ AtX t]mse Sn.-hn.-bn-tebv°v Nph-Spam‰n F∂-Xp-sIm≠v \Ωƒ am[ya sshhn-[yX ssIh-cn®p F∂v Nn¥n°p-∂Xv IÆ-S®v Ccp-´m-°p-∂-Xn\v Xpey-am-Wv. FgpØpw hmb-\bpw ae-bm-f°cbv°v ]d-™p-sIm-SpØ ss{IkvXhkaqlw AXns‚ `mjmkm-lnXy kwkv°m-c-Øns‚ BZykvt\lw ssIhn´pIf-™-XmWv am[yacwKsØ \ΩpsS BZy]m]hpw A]-N-b-hpw. thZ-hn-lm-c-Øn\pw sI.hn. sska¨ kmdn\pw tijw AXpt]mse a‰m-sc-sb-¶nepw ae-bm-fØnse hnizmkkaqlw ]pd-s∏-Sp-hn®n-´pt≠m? t]mIs´, th¿s∏´ k`-Ifnse F{X-t]¿ ae-bmfw sF—n-Iambn ]Tn®v kphn-ti-j-am-[ya cwKØv kPo-h-am-Im-\mbn ka¿∏-W-tØmsS Ign™ Im¬\q‰m-≠n-\p-≈n¬ apt∂m´p h∂n-´p-≠v? Aßs\ Hcp

FgpØpw hmb-\bpw ae-bm-f-°cbv°v ]d-™p-sIm-SpØ ss{IkvXhkaqlw AXns‚ `mjm-km-lnXy kwkv°m-c-Øns‚ BZykvt\lw ssIhn´pIf-™XmWv am[yacwKsØ \ΩpsS BZy]m]hpw A]-N-b-hpw. thZ-hn-lm-c-Øn\pw sI.-hn. sska¨ kmdn\pw tijw AXp-t]mse a‰m-sc-sb-¶nepw ae-bm-f-Ønse hnizmkkaqlw ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´pt≠m?

th¿s∏´ k`-I-fnse F{X-t]¿ ae-bmfw sF—n-I-ambn ]Tn®v kphn-ti-j-am-[ya cwKØv kPo-h-am-Im-\mbn ka¿∏-W-tØmsS Ign™ Im¬\q‰m-≠n-\p-≈n¬ apt∂m´p h∂n-´p-≠v ? Aßs\ Hcp A£c anj-\dn BIm≥ GsX-¶nepw amXm-]n-Xm-°tfm k`-Itfm Ah-cpsS a°sf t{]m’m-ln-∏n-®n-´pt≠m? A£c anj-\dn BIm≥ GsX-¶nepw amXm-]n-Xm-°tfm k`-Itfm Ah-cpsS a°sf t{]m’m-ln-∏n-®n-´pt≠m? F¥n-\v, \s√mcp ]{Xdnt∏m¿´¿ t]mepw C°m-esØ hnizm-kn-Iƒ°nS-bn¬\n∂v D≠m-bn-´pt≠m F∂v kwi-bn-°-Ww. ]{X--ß-fnepw sk°p-e¿ amkn-I-Ifnepsa√mw {InkvXp almflysØ°pdn®v kam-Z-c-Wo-b-ambn \√ ae-bm-f-Øn¬ Fgp-Xp-∂-h¿ kphntij hnln-X-c-√. \mw Ct∏mƒØs∂ \cIw hn[n-®n-cn-°p∂ Bfp-I-fmWv \sΩ-°mƒ hrØn-bmbn {InkvXpkmlnXycN-\-Iƒ \S-Øp-∂Xv. sI.-]n.-A-∏≥ cNn® ss__nƒ˛ shfn-®-Øns‚ IhNw F∂ ]pkvXIw t]mse-bp≈ IrXn-Iƒ hnizm-kn-I-fmcpw hmbn-®n-´n-s√-¶nepw HØncn ae-bm-fn-Iƒ hmbn°p∂p-≠v. s]cp-º-Shw {io[-c≥ F∂ kmlnXyImc≥ {InkvXp-hns\ Adnbm\pw Adn-bn-°m\pw {i≤n-°p∂ Fgp-Øp-Im-c-\m-Wv. ASpØ ImeØv ImØ-enIv ss__nƒ skmssk-‰nbpsS ]n.-H.kn am[ya skan-\m-dn¬ At±lw Cßs\ ]d™p: temIØn\p apºn¬ Xpd-∂p-sh® ssZhØns‚ lrZ-b-amWv ss__nƒ. PÃnkv hn.-B¿. IrjvW-ø-cpsS {InkvXp-kw-_-‘n-bmb cN-\-Iƒ {it≤-b-am-Wv. AXp-t]mseØs∂ sI.]n-.- tI-ihtat\m≥ apX¬ F{Xsb{X Fgp-Øp-Im¿..! Ah-sc√mw k`bv°v ]pd-Øp-\n∂v {InkvXp-hns\ hmgvØp-tºmƒ k`bv°v AI-Øn-cn°p-∂-h¿ kz¥w k`-°m-cpsS kz¥w t]cv A®-Sn®phcm≥ th≠n B¿°pw a\- n-em-Im-Ø-Xmbncn°p-∂-Xm-bn-cn°p-∂-Xmb ]≈n-`m-j-bn¬ Ip´n-∏-{X߃ ]S-®p-hn´v H´pw {InkvXm-\p-cq-]-a√mØ Ir{Xna ss{IkvXh am[ya{]Xn-\n-[n-I-fmbn, Na-s™mcpßn ]p©ncn XqIp∂ apJhpw Im´n NS-™p-Iq-Sn-bn-cn-°p-∂p. \mw P\n®p hf-¿∂ \ΩpsS \√ ae-bm-f-Øn¬ \ΩpsS {InkvXp-hns\ hc®p ImWn-°p-hm-\p≈ Ah-Im-ihpw ]Z-hnbpw ssZhw Chn-SsØ hnizmkkaq-l-Øn\v \evIn-bn-cns° B DØ-c-hm-Zn-Xz-tØm-Sp≈ \ΩpsS {]Xn-I-cWw \mK¬ kmbv]n-t‚bpw Kp≠¿´v kmbn-∏n-t‚bpw ae-bmf kvt\l-Øns‚ Ggb¬]°whsc t]mepw FØm-ØXv IjvS-a-t√? \ΩpsS IncoSw Bcpw FSp-°m-Xn-cn°m≥ \ap-°p-≈Xv ]nSn®psImƒhm≥ Fgp-Xn-bn´v HØncn Ime-am-bn. ae-bmf-Øns‚ Imcy-Øn¬ \ΩpsS IncoSw I¿Ømhv FSp-Øp-am‰n°f-™pthm F∂v kwi-bn-°m≥am{Xw \ΩpsS

`mjmkvt\lhpw {InkvXob kmlnXy]cn-{i-a-ßfpw Atº C√mXm-bn-cn-°p-∂p. PpKp]vkm-h-l-amb {InkvXy≥ ¢otj-Iƒ sIm≠v a\w]pc-´p-Ibpw izmkw ap´p-Ibpw sNøp∂ kphntijhnlnX `mjmtKmf-Øns‚ ]pdØp-≈-Xpw Aev]w NnI-™p-I-≠p-]n-Sn°p-hm\pw Xnc™p hmbn°p-hm\pw Bh-iy-amb Hcp am\-km-¥cw am[yaImcy-Øn¬ \ap°v D≠m-I-Ww. \ΩpsS ss__nƒ kvIqfp-I-fnepw tImtf-Pp-I-fnepw hyXy-kvX-amb am[ya ssien-Iƒ ]Tn-∏n-°-Ww. \√ `mjbv°v \√ hmb\ t{]m’m-ln-∏n°-Ww. AXv \√ Fgp-Øp-Isf Df-hm°pw. \√ a-e-bmf kmlnXy IrXn-Iƒ \ΩpsS sse{_-dn-I-fn¬ Dƒs∏-Sp-ØWw. s]mXp-am-[y-a-ß-fn¬ hnizm-kn-IfpsS teJ-\-߃ hc-Ww. am[y-ahpw amXr-`q-anbpw t]mse IS-I-fn¬ Xq°nbn´v hn¬°m≥ Ign-bp∂ Hcp {]kn-≤oI-c-W-sa-¶nepw \ap°v D≠m-I-Ww. {InkvXphnizmkw P\lrZ-b-ßsf Cf°nadn-°p-Ibpw AXv Hcp kwkv°m-c-ambn cmPy-ßsf kzm[o-\-n °p-Ibpw sNbvX-Xns‚ ]n∂n¬ FgpØn-s‚bpw hmb-\-bp-sSbpw kzm[o\w X¿°-an-√m-ØXm-Wv. {InkvXm-\p-`hw Hmtcm \mSns‚ Ie-bpsSbpw kmlnXy-Øns‚bpw ta¬ D≠m-°nb {]`m-hsØ-°p-dn-®p≈ Nn{Xo-I-c-W-ßfpw ]pkvX-I-ßfpw sIm≠v kº-∂-amWv Cu temIw. ae-bm-fsØ {InkvXm-\pcq-]-ambn kzm[o-\n-°p-hm≥, \√ hmb\bpw \√ `mjbpw \√ Fgp-ØpIfpap≈ Hcp Xe-ap-dsb hf¿Øn-sb-Sp°m≥ {i≤n®v, `mjm ]cn-⁄m-\Øns‚ Nmhm-dmb tijn-∏p-Isf i‡o-I-cn-°p-hm≥ kabw AXn-{I-an®n-cn-°p-∂p. Aßs\ sNøp-∂n-s√¶n¬ A¿∞hpw A£-chpw Bflob]cn-⁄m-\-hp-ap≈ ae-bmf hnizmk kaq-l-Øn\v temI-tØmSv kwh-Zn-°p-hm-\p≈ hm°p-Iƒ apgßp∂ sNºpw Nne-ºp∂ ssIØm-fhp-w t]mse tIƒhn-°m-c\v A\p-`-hs∏-Spw

kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ k`bpsS ]¶v : skan-\m¿ \SØn Ip´n- ° m\w: {_Z- d ¨ k`- b p- s S Npa-X-e-bn¬ kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ ÿewk`-bpsS ]¶v F∂ hnj-bØ - n¬ skan-\m¿ \S-Øn. \hw-_¿ 13˛\v \S∂ ktΩ-f-\-Øn¬ {_Z¿ tPm¨ sk_mÃy≥ ¢m v \bn-®p. Fw.-hn. _m_p, ]o‰¿ kpμ¿cm- P v , jmP- l m≥ hn. l ≥ F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. 11, 12 Xob- X n- I - f n¬ Ip´n- ° m- \ w, ]ocp-taSv `mK-ßf - n¬ `h-\k - μ - ¿i-\h - pw]-ckytbmK-ßfpw \S-∂p.


5

2013 2013 \hw\hw-_ _¿¿

kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

Db-c-Øn¬\n∂pw i‡n e`n-®-t∏mƒ, ]q¿Æ-ambpw aqUn Xs∂-Øm≥ ssZh-I-ch¿Ø-\c - w-KsØ \n¿Æm-bI - h¿j-am-bnß-fn¬ Fdn-™psImSpØ-t∏mƒ, ip{iqcp∂p 1871. Pq¨ amk-Øn¬ Hcp {]tXyI j-I-fpsS ^e-Øn¬ Gdnb hyXymkw kw`hw Ac-tß-dn. aqUn-bpsS {]kw-KD≠m-bn. AXn-\p-ti-ja - p≈ ip{iq-jI - s - fk-a-bØv ap≥\n-c-bn-en-cp∂v c≠p kv{Xo °p-dn®v aqUn km£y-s∏-Sp-Øn-b-Xn-ß-s\Iƒ {]m¿∞n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Cw•bm-Wv, ""]pXn-b-Xmbn bmsXmcp kXyhpw ≠n¬\n∂pw jn°m-tKmRm≥ Ah-X-cn-∏nbn-te°v IpSn-tbdnb ®n-√. F∂n´pw kmdm B≥ Ip°pw \qdp-I-W-°n-\v BkplrØv anknkv fp-Iƒ am\-km-¥-clmIvk¿Ãpambn-cp∂p s∏-´p.'' Ah¿. tbmKm\¥cw ]cn-ip-≤m-flm-\n-dAh¿ aqUn-bpsS hns‚ i‡n {InkvXpkaos] sN∂p ]d-™p, hn-¶-te°v Bflm""\n߃ {]kw-Kn-®p-sIm°sf BZm-bs - ∏-Sp≠n-cn-°p-tºmƒ R߃ Øp-∂X - n¬ F{X\n߃°p-th≠n {]m¿∞nam{Xw Bh-iy-LS- ®p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-bnI-am-sW∂v shfncp∂p''. s∏-Sp-Øp-Ib - mWv "" F\n-°p-th-≠ntbm?'' Cu kw`-hw. aqUn A¤p-Xs∏´p. I¿Øm-hns‚ hbUn. F¬. aqUn ""\nßsf-¥p-sIm≠v P\en¬ A≤zm-\n-°p߃°p-th≠n {]m¿∞n∂-Xn\pw ^e-am¿∂ {InkvXo-bP - o-hnXw °p-∂-Xn-\p-]-Icw F\n-°p-th≠n {]m¿ Imgv®h - b - v°p-∂X - n\pw ]cn-ip-≤m-flm∞n-®p-sIm-≠n-cp∂p?'' At±lw tNm-Zn-®p. hns‚ i‡n AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. ""Imc-Ww, Xm¶ƒ°v ]cn-ip≤mflm-hns‚ - i‡n AXy-¥m-t]-£n-Xa - m-bX - p-sIm≠v.'' I¿Øm-hmb tbip-hns‚ kz¿§m-tcm-lW Øn\ pa pºv Ahk m\ ambn Xs‚ injy""F\n°v i‡n-th-W-sat∂m?'' aqUn tcmSv CXns‚ {]m[m-\y-sØ-°p-dn®v IqSp-X¬ A¤p-X-s∏-´p. Ch¿ F¥mWv hy‡-am-°p-∂p. ""F∂m¬ ]cn-ip-≤m]d-bp-∂Xv? Bfl-\n-d-hn-s\-°p-dn-®p≈ flmhv \nß-fp-sS-ta¬ hcp-tºmƒ \n߃ Ah-cpsS Bflm¿∞-amb kw`m-jWw aqUnsb Gsd Nn¥n-∏n-®p. ssZhm-flmhv i‡n e`n-®n´v sbcp-i-te-anepw sblq-Zybn¬ F√m-bn-SØpw ia-cy-bnepw `qanXs‚ lrZ-bsØ Bfl-\n-d-hn-\m-bp≈ bpsS A‰-tØmfhpw Fs‚ km£n-Iƒ A`n-hm-©-bm¬ \nd-®p. ip{iq-jsb BIpw.'' At∏m.{]hrØn 1: 8. km£nkºp-jvS-am-°p∂ Bflmhns‚ i‡n{]m]n°p-∂n-s√-¶n¬ Pohn-®n-cn-°p-∂X - n¬ Iƒ BIp-hm-\p≈ \ntbmKw kzoI-cn-°ptºmƒXs∂ ]cn-ip-≤m-flmi‡n-bpsS A¿∞-an-s√-∂p-t]mepw At±-l-Øn\p - mWv tXm∂n. \nc-¥cw Bh-iy-t_m-[t- ØmsS Bh-iy-IX t_m[y-s∏-Sp-Øp-Ib Bfl\nd-hn≥ i‡n-°p-th≠n {]m¿∞n- tbip-I¿Øm-hv. ]cn-ip-≤-mflm-hmWv ]m]-sØ-°p-dn®pw ®p. {]m¿∞-\m-k-a-bØv XI¿∂- lr-Z-btØmSpw IÆp-\o-tcmSpw Rcp-°t- Øm-Sp-w \oXn-sb-°p-dn®pw \ymb-hn-[n-sb-°p-dn®pw temI-Øn\v t_m[w hcp-Øp-∂-Xv. IqsS At]-£n-®p.

Un. F¬. aqUnbpsS kphn-ti-j-{]-

kl- h ¿ØnXzw

tbml. 16: 8. Bflm-hns‚ \nd-hn¬ ip{iq-j-Iƒ \n¿Δ-ln-°p-tºmƒ icnbmb KXn-bn¬ kphn-ti-j-{]-h¿Ø-\Øns‚ ^ew Df-hm-Ip-∂p. ^e-c-ln-Xkp-hn-ti-j{- ]-h¿Ø-\ß - f - psS apJy-ImcWw \ntbm-Kn-°s - ∏-´h - c - psS kzbm-{i-bam-W.v ap¥n-cn-h-≈n-bpsS D]-a-tbm-sSm∏w tbip]-d-bp∂ Hcp bmYm¿∞y-ap-≠v, ""Fs∂ ]ncn™p \n߃°v H∂pw sNøp-hm≥ Ign-bp-I-bn√''. tbml. 15: 5. bn{k-tb¬ Krl-Ønse ImWm-sX-t]mb BSp-IfpsS ASp-°-te°v Xs‚ injy-∑msc Ab-bv°p-tºmƒ H∏w ip{iq-jI - ƒ°pth-≠n-bp≈ i‡nbpw tbip \evIp-Ip∂p. aØmbn 10:1. s]s¥t°m-kvXp-\m-fn¬ ]t{Xmkv ]Xn-

ssZhm-flm-hns‚ Ic-ß-fn-te°v ]q¿Æ-ambpw Fdn-b-s∏´ Pohn-X-ß-sf-s°m≠v ssZhw henb Imcy-߃ Cu temIØv sNøm≥ B{K-ln-°p-∂p. _en-]o-T-Øn¬ kz¥w C›-I-sfbpw `mh-ß-sfbpw hen-s®-dn™v Bflm-hn\v Iogvs∏´ PohnXw \mw \bn-°p-∂p-sh-¶n¬ \qdp-ta\n hnfhv kΩm-\n-°p∂ kphn-ti-j-h-b-ep-Iƒ \ap°v kz¥-am-Ipw. s\m-∂p-t]-tcm-Sp-IqsS \n∂p-sIm≠v ]cnip-≤m-flmhv \nd-™-h-\mbn {]kw-Kn-®p. aqhm-bn-ctØm-fw-t]¿ kphn-ti-jØ - ns‚ A\p-Km-an-I-fmbn. XpS¿∂p≈ Bflo-Ihn-π-h-Øn-\p≈ apgp-h≥ i‡nbpw Bfl-\n-d-hn¬ Ah¿°v e`y-am-bn. kphn-ti-jØ - ns‚ \n¿Ω-ek - X - y-߃ temI-Øns‚ Ah-km\w hsc FØn. kvtX^m-t\mkv ]cn-ip-≤m-fl\ - n-dh - ns‚ i‡n-bn¬ blq-Z∑ - m-tcmSv kXy-kp-hntijw {]kw-Kn-®p. P\-Øns‚ CS-bn¬

A\p-kva-c-Ww: A®mΩ So®¿: km£y-Po-hn-X-Øn\v AwKo-Imcw Ip™p-tam≥ tXm´-∏≈n a≤y- X n- c p- h nXmwIqdn¬ hnizm- k am¿§hpw kv\m\hpw th¿]mSpw FØp∂-Xn\v apºv Xriq¿ `mK-ß-fn¬ kphnti-j-kXyw {Kln®Xn\m¬ ItØmen°m k`- hn´p kv\m\-s∏´ tIc-fØnse BZy-Ime {_Z-d¨ hnizm-kn-Ifn-sem-cmƒ ]pXp-°m-´p-Im-c≥ At¥mWn Bim-\m-bn-cp-∂p. At±-lØ - ns‚ sIm®pa-I≥ ]n.F tPmWn-t‚bpw adn-bm-Ω-bptSbpw aI-fm-bn-cp∂p A®mΩ tPm¨ F∂ Nn∂p. sNdp-∏Ø - n¬Xs∂ I¿Ømhns\ ssIs°m-≈p-hm≥ `mKy-ap-≠mbn. anj-\dn aZm-Ω-am-tcmSp tN¿∂v kp-hntij {]h¿Ø-\-ß-fn¬ ]¶p-sIm-≠ncp∂ A®mΩ hnZym- ` ym- k m- \ - ¥ cw B≤ym-]n-I-bm-bn. Kh¨sa‚ v k¿Δo-

knembn-cp-∂X - psIm≠v hnhn[ Pn√-If - n¬ tPmen sNøp-Ibpw _me-kp-hn-ti-jo-I-cW-Øn¬ ]¶p-h-ln-°p-Ibpw sNbvXp-. tIm´-bØv Aco-∏d - º - nse kphn-ti-jX-ev]-c-\m-b A≤ym-]-I≥ ]n.sF sNdnbms‚ `mcy-bm-bt- XmsS AIzn-em-hn-t‚bpw {]nkv°n-√b - p-tSbpw kam-\X - Ah¿ t\Sn. ssZh-Zm-k∑ - m¿°v kt¥m-jt- ØmsS BXnYy-ac - p-fp∂ hoSm-bn-cp∂p apXn-bb - v°t- e-Xv. IrXy-ambn Zimwiw th¿Xn-cn®v ssZhZm-k∑ - m¿°pw Bh-iy-Øn-en-cn-°p∂ hnizmkn-Iƒ°pw \-evIp-∂X - n¬ Ch¿ hniz-kvXcm-bn-cp-∂p. anj-\dnamcn¬\n∂pw ]Tn® Cw•ojv ]m´p-Iƒ kvIqfn-epw k`-bn-epw ]Tn-∏n-®p-t]m-∂p. \s√mcp Kmbn-I-bp-am-bncp-∂p. hntZ-iØpw ktlm-Zc - n-am¿°v hN\w ]Ip-Øp-sIm-Sp°phm\pw Iu¨k-enwKv

\¬Ip-hm\pw km[n-®n´p≠v. am¿§-\n¿t±i-Øn\pw Bizm-kØ - n-\p-ambn ktlm-Zc - nam¿ \nc-¥cw t^m¨ sNøp-Ib - pw BtemN\ t\Sp-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. apJw t\m°msX kXyw ]d-™n-cp∂ [oc-h\ - n-Xb - m-bn-cp∂p. a°-tfmSpw kXyta ]d- ™ n- c p- ∂ p- ≈ q. Gj- W n- ] - d - b mt\m ^enXw ]d-bmt\m B‚n°v ka-b-an-√m-

s^_n≥ tPm¨kv henb A¤p-Xß - fpw AS-bm-fß - fpw sNbvXp. Ah≥ kwkm-cn® hN-\-tØmSv FXn¿Øp-\n-e° v m≥ B¿°pw Ign-™n√. Bfl-\n-d-hns‚ kzm[o-\hpw i‡n-bp-ambn-cp∂p Ah\n¬ shfns∏´-Xv. Fs^-ky¿°v teJ-\-sa-gp-Xp-tºmƒ Bflm-hn-\m¬ \nd-b-W-sa∂v ]usemkv {]t_m-[n-∏n-°p-∂p. Bflm-hp \nd™hcmbn sNtø≠ Imcy-ßs - f-]‰n hni-Z-amb hnh-c-W-amWv ]usemkv \evIp-∂X - v. Bflo-bP - o-hn-XØ - ns‚ hf¿®°v am{X-a-√, ^e-I-c-amb ip{iq-jbv°pw ASn-ÿm-\-ambncn°p-∂Xv Bfl\n-d-hm-Wv. Fs^ky¿. 5: 19. B¿. F. t‰mdn-bpsS ]cn-ip-≤m-flm-hn-s\°p-dn-®p≈ {KŸ-Øn¬ Bflm-hn-\m¬ \n-d-b-s∏´ Pohn-X-Øns‚ A\p-{K-l-Ø∏‰n hnh-cn-°p-∂p-≠v. kz¥w Pohn-Xm-\p`-hsØ km£n-bm°n At±lw ]d-™Xn-{]-Im-c-amWv, ""cq]m-¥-c-s∏´ Hcp {Inkv Xo-bP - o-hn-Xhpw ip{iq-jb - p-amWv Bfl-\nd-hns‚ ^ew.'' F¬. Fkv. tN^¿ ]d-bp-∂p, "" Bflmhn-\m¬ \nd-bs - ∏-Sp-Is - b-∂m¬, IqSp-X¬ Bflm-hns\ \mw kzmb-‡-am-°pI F∂X-√, adn-®v, \sΩ IqSp-X-embn ]cn-ip-≤m-flm-hn\v Gev∏n-®p-sIm-Sp-°pI F∂-Xm-Wv.'' (To be filled is not that we are getting more of the Spirit: it is rather the Spirit getting more of us.) ssZhm-flm-hns‚ Ic-ßf - n-te°v ]q¿Æambpw Fdn-bs - ∏´ Pohn-Xß - s - f-s°m≠v ssZhw henb Imcy-߃ Cu temIØv sNøm≥ B{K-ln-°p-∂p. _en-]o-T-Øn¬ kz¥w C›-Is - fbpw `mh-ßs - fbpw hen-s®-dn™v Bflm-hn\v Iogvs∏´ PohnXw \mw \bn-°p-∂p-sh-¶n¬ \qdpta\n hnfhv kΩm-\n-°p∂ kphn-ti-j-hb-ep-Iƒ \ap°v kz¥-am-Ipw.

bn-cp-∂p. CjvS-hp-a-√m-bn-cp-∂p. aWn-°q-dpI-tfmfw ss__nfpw Bflob ]pkvX-Ißfpw hmbn-°p-am-bn-cp-∂p. \s√mcp FgpØp-Im-cn-bp-am-bn-cp-∂p. c≠p- a - ° - s fbpw F´p sIm®p- a - ° sfbpw I¿Ømhv \¬In. aIƒ sUbvkn I√q¿ sj¬´-dn¬ sFhm≥ tPm¨ks‚ `mcy-bmWv. At±lw _l-dn-\n¬ tPmentbm-sSm∏w I¿Øm-hns\ kvt\ln-°p-∂p. aI≥ sF∏v sNdn- b m≥ ]q\m ^nenw C≥Ãn-‰yq-´n¬ \n∂pw ku≠v F≥Pn-\o-bdnwKv ]m m-bn. I¿Ømhp thebv°mbn hnfn-®t- ∏mƒ aSn-Iq-SmsX ip{iq-j° - n-dß - n. _mw•q-¿ ^o_m tdUn-tbm-bn¬ ku≠v F≥Pn-\o-bd - m-Wv. ]e tdUntbm \ne-bß - fn-eq-sSbpw kphn-tij ktμiw Xm≥ {]t£-]Ww sNbvXp-h-cp-∂p. 4 h¿j-߃°p apºv So®¿ Im≥k¿ tcmK-_m-[n-Xb - mbn. AarX Bip-]{- Xn-bn¬ NnIn’ tXSn-sb-Ønb ]e-tcmSpw kphn-

¨ 7...


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2013 \hw-_¿

6

ALL THINGS WORK TOGETHER FOR GOOD

Biju Philip, Detroit, USA “And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose” (Rom. 8:28) I know that this is a very precious verse for those who are believers, to keep it in our heart, when we pass through various circumstances in our life. If we would understand all that it speaks to our heart, we would definitely be encouraged every moment in our life regardless of what we encounter in our life. We need to certainly understand what the Spirit of God is trying to bring before us here. The most important thing here that we want to focus on, is the purpose for which God has called us. If we fail to understand this truth, we miss the whole point of what it is speaking to us. We don’t find the purpose of His calling here in this verse, but we have go to the next verse to find it out. As we read, “for whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son” (Rom. 8:29). We need to get this truth embedded in our soul early on in our Christian experience. The purpose for which God has called us is to conform us to the image of His Son. Every step that we take by faith in our life, we are brought closer to the realization of this truth. If we are moving forward without having conscience of this work of God in our life, we tend to question the leading of God in times when it may not be pleasing to our desires. The object that is before us is the Son of God and that should be the focus of our life. We are being transformed to the image of His Son day by day. We read, “But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord” (2 Cor. 3:18). That requires a lot of patient subjection from our part for God to work in us. We need to go through each expression of this verse and understand the message that we can derive from it. When we take a closer look at it, we find that, it is filled with precious spiritual truths that would enrich us in our Christian life. Let us look at these on by one. It begins by saying, “And we know.” It is being said as something that we already know

as a reality in our life. Apostle Paul is not trying to bring to us something new to our attention but something we know as a truth. This is a truth that every child of God could agree upon. If we don’t already know, we have to know it now. This is the knowledge that would help us to go forward in our spiritual life when things happen contrary to what we expect. This knowledge will help us to understand how the hand of God is working in our life and we could put things in its proper perspective. Everyone who is called by God is expected to know this truth. Once we have this truth in our mind, it would be easy for us to endure the ways of God and accept it joyfully. This truth will give us all the confidence that we need to keep us going through life’s most trying moments. Then we read, “all things.” We cannot reject or ignore certain things that happen to us based on our likings. We have to accept each and everything that happens to our life as a means of leading us to the fulfillment of His purpose. Many times we are not willing to accept “all things” exactly as it is said here. How many times we have forgotten many simple things that God was trying to fulfill in our life? For a child of God, nothing happens by chance and all things have its own purpose to accomplish in the perfect plan of God. Again we read, “work together.” This is the key element that we often forget in our life. We may get discouraged about some individual events in our life that may not be pleasing to us, because we try to focus on that selectively and fail to understand its importance in the overall purpose of God towards which we are being led. If we try to isolate painful instances in our life and try to understand its relevance in our life, we fail, because it would not give all the answers our heart wants, but we have to connect it with the rest of the events in our life to get the big picture. Jacob said once in his life, “and all these things are against me” (Gen. 42:36). When Jacob looked at the things that were happening to him, he thought that the things were against him. He was looking at some isolated events that was causing pain and sorrow to him and made a conclusion that all things were against him. He was looking at Joseph whom he thought was dead, Simeon who was taken and Benjamin who is going to be taken away from him. We all agree that those were really painful and we would also think in terms of Jacob if we were in that situation. But we know that

these things happened for a purpose in their life. God was at work in their life to lead them to the fulfillment of His purpose. Looking back at the things that happened to those men of God, we could see the complete picture of the purpose of God. Why was Joseph taken away from Jacob? Why did Joseph ask his brethren to bring Benjamin? All these had their own purposes that could only be understood when we arrange all the pieces together. The words of Joseph make everything clearer for us. “But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive” (Gen 50:20). Their lives were saved from the famine and they enjoyed the goodness of God’s provision when rest of the people struggled under the famine. It also shows the nature of man’s intensions and desires, which are evil. If it were all left for us to do it, it would most likely result in evil. But we see that God is working in our life to turn around our evil into good.

life and here we are assured that all things would be good for us. In order to accept it, we have to have the same criteria to define goodness as God does. God defines goodness in terms of the perfection of His Son, Lord Jesus. He wants to make us perfect just like His Son Lord Jesus. That is a good purpose in the sight of God.

Then we are told about the character of God’s actions, which is, “for good.” This has to be understood in divine terms. It is good as far as God is concerned. It may not fit into our characterization of what is good, but definitely good in terms of the purpose into which God is leading us. The very nature of God is that He is good. Every work of God carries this seal of “good” whether we look at in creation or in the redemption of man. God’s works are always perfect because it is the result of infinite wisdom of God that is involved in it. The very words of Joseph as we saw confirm this fact when he said, “but God meant it unto good.” All of us like to experience good things in our

We also see the characteristic of those who are called and that is, that they love God. When we think of all that was involved in our calling, how we could not, but love Him? When we think of the One whom, “spared not his own Son, but delivered him up for us all,” reminds us of the nature and depth of the love of God towards us. All the fine details of God’s work one by one in our life would make sense only for those who truly love God. If we say that we love God, we should be prepared to pass through the path that He is showing to us. A loving God would only bring those things that we would be capable of bearing in our life. Those who love God experience and appreciate the fullness of God’s love. The expression of God’s love is not limited to its manifestation on the Cross alone, but continues to enrich our life every day. There is not even a moment that we are not kept under the love of God. Nothing could ever separate us from the love of God. We read, “Who shall separate us from the love of Christ?” and also, “shall be able to separate us from the love of God.” There we also see a list of adverse and challenging circumstances that would possibly become a reality in our life, but those could never separate us from the love of God. If it is so, why should we doubt God’s ways and His love if things that are not pleasant happen to our life? In every trial

1... ¨

1... ¨

and sufferings that we are in, there we are enfolded by the comfort of God’s love. Those things never take us away from Him, but bring us closer to Him by His love. It is during those difficult times that we experience a bit more about the intimacy of His love. Do we find it difficult to accept the working of God in our life? Then we need to examine the measure of our love for God. If we love Him, we should also be willing to suffer with Him. When we suffer, we should be mindful and always be looking forward towards the future glory that is in place for us. “For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us” (Rom 8:18). The sufferings that we are called to endure are nothing in comparison to the glory that shall be revealed in us. We should look at the sufferings of our Lord and take courage in our life. Our Lord endured the Cross by looking at the joy that was set before Him. The sufferings produced for Him a bride that is without spot or wrinkle, and upon which all His affection would be poured out all through the eternity. He is going to share His eternal glory with those that are purchased by His precious blood. Do we see the good purpose of God towards which He is leading us? Then why do we have to worry and disappointed? Let us face one thing at a time and understand it in the light of the ultimate purpose of God for our redemption. It is impossible for us to understand all the aspects of the purpose of God now, but there is going to be a day when it is going to be fully revealed when we stand before Him. Then we would understand the spiritual side of the earthy sufferings.

ka-b-c-Y-Øn¬ \mK¬... ASpØ Ducp-I-fnse ZuXyw.... N¿®bn¬ ]s¶-Sp-Øp. ]pXnb kmlnXykrjvSn-Iƒ Ah-X-cn∏n®p tPm¿÷v aT-Øn¬ Km\-ip{iq-jbv°p t\XrXzw \¬In. D®-I-gn™p \S∂ ]pXnb `mc-hm-ln-IfpsS sXc-s™-Sp∏n¬ tPmk^v amXyp s]m≥ Ip∂w {]kn- U ‚pw tPm¿÷v ]o‰¿ sshkv {]-kn-U‚p-am-bn. Fw.- h n. _m_p- h mWv ]pXnb sk{I- ´ - d n. jmPn No¶- b n¬ tPmbn‚ v sk{I-´-dnbpw entPm h¿§okv ]me-a‰w {Sj-dm-dp-am-bn. 15 AwK {]h¿ØI kan-Xnbpw sXsc-s™-Sp-°s - ∏-´p. A¶-am-enbnepw ]cn- k - c - ß - f nepw D≈ ÿewk`-I-fn¬ \n∂p-am-{X-a√ ]d-hq¿, Xriq¿, Ip∂w-Ipfw k`I-fn¬\n∂pw ktlm-Zc - o-kt- lm-Zc- ∑ m¿ ]s¶- S p- Ø p. h¿§okv tXma-kv, kmw kJ-dn-b, ]n.-]n. h¿§okv F∂n- h ¿ t\XrXzw \¬In.

ka¿∏n-°s - ∏-´h - ¿ hb-en¬ sFIy-Xt- bmsS \n∂v i{Xp-hns‚ e£yßsf ]cm-Pb - s - ∏-Sp-ØW - w. i{Xp i‡-\m-Wv. ]cn-ip-≤m-fli - ‡ - nbpw \ndhpw {]h¿Ø-I¿ t\S-Ww. {_Z¿ kn.-‰n. tPmWn-°p´n Hm¿Ω-s∏Sp-Øn. a[pc ss__nƒ `h-\n¬ kphn-ti-j-{]-h¿Ø-I-cpsS IpSpw_-kw-Kaw DZvLm-S\w sNøth Xm≥ {]kvXm-hn®p. lyqÃWnse F_-t\-k¿ {_Z-d¨ Akwªn \hw-_¿ 12 sNmΔ cmhnse 9 \v kwL-Sn-∏n® GI-Zn\ IpSpw-_-kw-K-a-Øn¬ {_Z¿ Pbnwkv sNdn-bm≥ A≤y-£\ - m-bn-cp-∂p. {_Z¿ s^_n≥ tPm¨k¨ [ym\{]`m-jWw \S-Øn. 75¬∏cw kphn-ti-jI - ∑ - mcpw `mcy-amcpw ]s¶Sp-Øp. ssS‰kv sNdn-bm≥ Km\-ip-{iq-jbv°v t\XrXzw \¬In. kphnti-jI - ∑ - m¿ Xßsf ]cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-Ibpw {]m¿∞\m hnj-bß - ƒ ]¶p-h-bv°p-Ibpw sNbvXp. {_Z¿ Nm≠∏n≈ ^nen∏v kam-]\ ktμiw \¬In. I¿Ømhv Xs‚ injy-∑msc Ab-b° v p∂ hnj-bt- Øm-S\ - p-_‘ - n®v tbml. 17˛¬ \n∂pw i‡-amb ZqXv \¬In. Zmcn-{Zyhpw {]XnIqe-ßfpw A]-am\hpw GIm-¥-Xbpw \ncm-ibpw Cu hb-en¬ {]h¿Ø-Is\ ImØncn-°p∂p F¶nepw I¿Ømhv IqsSbp≠v F∂Xv henb ss[cyw ]Icp-sa∂v At±lw Hm¿Ωn-∏n-®p. 37 h¿jsØ kphn-tijhb-ense A\p-Iqe {]Xn-Iqe A\p-`-h-ßfpw AXn-eq-sS-bp≈ I¿Øm-hns‚ CS-s]-S-ep-Ifpw Xm≥ Bfl-\n-d-thmsS ]¶p-h-®p. {_Z¿ tPm¨kv sNdn-bms‚ {]m¿∞-\-tbmSpw Bio¿hm-Z-tØmSpw tbmKw kam-]n-®p. lyqè F_-t\-k¿ Akwªn kvt\l-hn-cp∂pw Hcp-°n-bn-cp-∂p.


7

2013 \hw-_¿

kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

al-Xz-Øn¬ k¨tU-kvIqƒ Sot®gvkv s{Sbn-\nw-Kn\v A\p-{K-lI - c- a- mb kam-]\- w h¿Kokv (sN-ss∂), Ão^≥ A∂Ω sNdn-bm≥ _m_p sI. tPm¨

\∂p-h-°mSv: kt¥mjv hn√bn¬ A∂Ω sNdn-bm≥ (86) I¿Xr-k∂ - n-[n-bn¬ tN¿°-s∏´p. \hw-_¿ 14 hymgw \S∂ kwkvIm-ci - p-{iq-jb - n¬ {_Z¿ sFkIv aÆq¿ hN-\i - p-{iqj \n¿Δ-ln-®p. h¿Kokv Nmt°m, sI.-F. ^nen-∏v, ]n.-Fw. G{_lmw, C.-F-kv. tXmakv, Fw.hn. _m_p, kn.-‰n. tPmWn°p´n F∂n-h¿ A-\p-kva-c-W{]-`m-jW - ß - ƒ \S-Øn. {_Z¿ H. ‰n. sNdn- b m≥ ip{iq- j Iƒ°v t\XrXzw \evIn. ]tcX-\mb tUhnUv sNdn-bms‚ `mcy-bm-Wv. td®¬, adn-bm-Ω, kqkΩ F∂n-hc - mWv a°ƒ. lyqè {_Z-d¨ Akwªn F¬U¿ sNdn-bm≥ h¿Ko-kv, ]tc-X\ - mb tXmakv h¿Ko-kv, cmP≥ tPm¿÷v F∂n-hc - mWv acp-a° - ƒ.

]mSn- a ¨: ISp- Ø m- \ Øv _m_p sI. tPm¨ (Ip-™ptam≥) (67) \hw-_¿ 6 shfp∏n\v I¿Ør k∂n- [ n- b n¬ tN¿°-s∏-´p. ISp-Øm-\Øv sI.-sI. tPm¨ A∂-Ω- ZºXn-I-fpsS aq∂m-asØ aI-\mbn-cp∂p Ip™p-tam≥. ktlmZ-c≥ ]mSna¨ {_Z-d¨ k`tbmSpw BfloI {]h¿Ø--\ß- t fmSpw kPo- h - _ ‘w ]pe¿Øn. tImbn-∏pdw hen-bIm-em-bn¬ Ip™p-tamƒ PohnX]-¶m-fn-bmbn. a°ƒ: jo\, jo_, sjdn≥. kphn-ti-jI≥ entPm h¿Kokv ]me-a‰w, jmPn tN‰p-X-S-Øn-¬, Pn≥kn \m¬°m-en-°¬ F∂n-h¿ acpa-°f - mWv. kwkvImc ip{iq-jbn¬ Nm≠- ∏ n≈ ^nen- ∏ v , _m_p tXma- k v, kn.- ‰ n. tPmWn-°p´n F∂n-h¿ Bizmk-ZqXv \¬In.

Fkv.-_n.-Fkv k¨tU-kvIqƒ s{Sbn-\nwKv

A¬h¿: kphn-ti-j-I≥ _me-kw-L-Øns‚ Sot®gvkv s{Sbn\nwKv t{]m{Kmw t\m¿Øv C¥y ss__nƒ C≥Ãn-‰yq-´n¬ HIvtSm_¿ 14 apX¬ 19 hsc \S-∂p. hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ \n∂p≈ 35 t]¿ s{Sbn-\nw-Kn¬ kw_-‘n-®p. ktlm-Zc - ≥am-cmb G{_lmw tXmakv (sIm-®n), ‰n.sP tPmk^v (A¬h¿), _n\p kmap-th¬ (]-Ø-\w-Xn-´), Binjv (A¬h¿) Pbvtam≥ sI kmw (A¬h¿) XpS-ßn-b-h¿ hnhn[ ip{iq-j-Iƒ \n¿Δ-ln-®p.

5... ¨

A®mΩ So®¿... tijw ]¶p-hb - ° v p-hm≥ AXp apJm-¥c - a - m-bn. tcmKn-bm-bn-cp∂ h¿jß-fmWv I¿Øm-hn-\mbn Gsd {]tbm-P\s∏-´-Xv. \ncm-i-bptStbm Ass[- c y- Ø ns‚tbm Hcp- h m°pw Hcn- ° epw ]pd- Ø p- h - ∂ n- √ . Ft∏mgpw hiy-amb ]p©ncn am{Xw. hnhm-l-Øn\v apºv Xriqcpw hnhm-lm-\-¥cw Aco-∏d-ºnepw I™n-°p-gn-bnepw tIm´bw {]tZi-ßf - nse ]e-k` - I - f - nepambn Ip´n-If - p-sSbpw ktlm-Zc - n-am-cp-sSbpw at[y HmSn\-S∂v So®¿ I¿Øm-hns‚ hN\w ip{iq-jn-®p. Hcp sagpIp-Xncn Ah-km\w hsc {]Imiw ]c-Øp-∂-Xp-t]mse {]Imiw ]c-Øn. So®¿ ]I¿∂p-sIm-SpØ BfloI Du¿÷w a°-fn-eq-sSbpw At\Iw Ip´n-If - n-eq-sSbpw ktlm-Zc - n-am-cn-eq-sSbpw Xe-ap-dI - f - n-te°v ]I-c-s∏-Sm≥ CS-bmIpw Xo¿®. A®mΩ sNdn-bm≥! B t]cv kpK‘-ssXew t]mse \√ t]cm-bn-cp∂p ˛ tbip-aq-ew. ]n.-sP. B‚Wn tImgn-t°m-Sv, ]n.-sP. sPbnwkv _l-dn≥, ]n.sP. X¶-®≥, ]n.-sP. hneyw (C-cp-hcpw Ata-cn-°), ]n.-sP. tagvkn Ipdp∏p¥d, ]n.-sP. sP n Zpss_ F∂n-h-cmWv ktlm-Z-c-߃. HIvtSm_¿ 28 Xn¶-ƒ 70˛mw hb- n¬ ktlm-Z-c-߃ t\m°n \n¬s° `uaoIPohn-Xm-¥yw Ipdn®p. 31 \v I™n-°pgn k`-bpsS Npa-X-ebn¬ ]mºmSn {_Z-d¨ skan-tØ-cn-bn¬ kwkvI-cn-®p. sNdn-bm≥ kmdn-t\bpw a°sfbpw {]m¿Y-\-bn¬ Hm¿Ømepw.

sNss∂: Xan-gv\mSv kphn-tij-I≥ _me-kw-LØ - n-s‚bpw ssh.-Fw.C F^n-s‚bpw NpaX-e-bn¬ sNss∂ tP°_v Km¿U≥kn¬ h®v 2013 \hw_¿ 1,2 Xob-Xn-I-fn¬ kwLSn- ∏ n® k¨tU- k vIqƒ Sot®gvkv s{Sbn-\nwKv henb

hnP- b - a m- b n- c p- ∂ p. 115 ˛¬ A[nIw ktlm-Zcn ktlm-Zc≥am¿ ]s¶-Sp-Øp. ktlm-Zc≥am-cmb tPmbv tPm¨ (_mw•q¿) G{_lmw tXmakv (sIm®n), _n\p kmap-th¬ (]-Ø\w-Xn-´), hnthIv (a-[p-c), kn_n hniz-\m-Y≥ (Xr-»q¿), tXmakv

h¿Kokv (sN-ss∂) XpS-ßn-bh¿ t\XrXzw \¬In. Xan-g\ v mSv kphn-ti-j-I≥ _me-kw-LØns‚ hf¿®-bpsS \mgn-°√ - pI-fn¬ H∂m-bn-cp∂p CXv. 2014 sabn¬ hn]p- e - a mb s{Sbn\nwKv ]cn- ] m- S n°pth≠n bp≈ {Iao-I-c-W-߃ Bcw`n®p Ign-™p. IqSmsX Xangv\m-Sns‚ hnhn[ taJe-If - n¬ s{Sbn-\nwKv ]cn-]m-Sn-Iƒ \SØp-hm-\p≈ {Iao-I-c-W-߃ sNbv X phcp- ∂ p. Xan- g v \ mSv Fkv . - _ n.- F kv {]h¿Ø- \ ßsf {]m¿∞-\b - n¬ Hm¿Ømepw.

ssh.Fw.C.F^v

ssh. Fw. C. F^v sIm´m-c-°c {]m¿∞\m ktΩ-f\w c-Ød. kuØv Unhn-j≥ sk‚-dn\v ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ aÆmbwKv sa≥ Chm≥P- e n- ° ¬ sIm´m-c° - c: sk]v‰ - w-_¿ 21 \v sIm´m-c° - c {_Z-d¨ tKmkv]¬ lmfn¬ {_Z¿ hn. sI. amXyp-hns‚ A≤y-£X - b - n¬ IqSnb ktΩf-\-Øn¬ ]pXnb `mc-hm-ln-Isf sXc-sR-Sp-Øp. ktlm-Z-c-∑mcmb tXmakv Sn Pbnwkv ({]-kn-U‚ v), tPm¨ Um\n-tb¬ (sshkv {]kn-U‚ v) kt¥mjv amXyp ( sk{I-´-dn), _nPp Hm. (tPm-bn‚ v sk{I-´-dn), km_p ssh. kn. ({S-j-d¿) F∂n-h¿ NpaX-e-Iƒ \n¿Δ-ln-°p-∂p. Chn-sS-bp≈ {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w Zb-hmbn {]m¿Yn-®m-epw.

{]m¿∞n-∏n≥... ""\oXn-ams‚ {i≤-tbm-SpIq-Snb {]m¿∞\ hfsc ^en-°p-∂p.'' bmt°m_v

Im\U: {_Z¿ _m_p tP°-_n-s‚bpw tPmbn-kns‚bpw aIƒ t]ƒ tP°_v (17) Iym≥k¿ _m[n®v hfsc Kpcp-X-c- Ah-ÿ-bn¬ sSmtdmt‚mbn¬ tlmkv]n-‰-en¬ Ign-bp-∂p. 2013 Pqsse amk-Øn-emWv Cu IpSpw_w s]cp-ºmh-q-cn¬ \n∂v Im\-U-bnte°v IpSn-tb-dn-∏m¿Ø-Xv. F∂m¬ c≠mgvN Ign™-t∏m-tg°pw t]ƒ Iym≥k¿ tcmK-Øns‚ ]nSnb-nem-sW∂v a\- n-em-°n. A∂p apX¬ NnIn’ Bcw-`n-®p. F∂m¬ tcmKw A[n-I-ambn aq¿—n®v tUmIvtSgvkv t]mepw X≈nb \ne-bn-te°v FØnt®¿∂n-cn-°p-∂p. ssZh-Øn\v Akm-[y-am-bn´v H∂p-an-√. C∂v Cu IpSpw_w IS∂p t]mIp∂ {]bm-k-L-´-Øn¬ th≠ Bizmkw e`n-t°-≠Xn\pw, aI-fpsS tcmK-Øn¬\n∂pw ]q¿W-amb hnSp-X¬ e`n-t°-≠-Xn\pw ssZh-P-\-Øns‚ Bflm¿∞-amb {]m¿Y\ A`y¿∞n-°p-∂p. H°ve-tlma: {_Z¿ sska¨ sI h¿Kokv \hw_¿ 18\v sk¿hn-°¬ kvss]≥ k¿P-dn°v hnt[-b\m-Ip-∂p. hnP-b-I-c-amb k¿P-dn°pw ]q¿WkuJyØn\pw th≠n ssZh-P\w {]m¿Yn-°pI. ao\Sw: kphn-ti-j-I≥ tPmWn tXma-kn-s‚bpw _o\-bp-sSbpw aIƒ Ir]m tacn tPm¨ (3 1/2) CSXp IÆn\v Iym≥k¿ _m[n®v a[pc Ac-hnμv tlmkv]n-‰-en¬ NnIn-’-bn-em-bn-cn-°p-∂p. tUmIvt‰-gvkns‚ \n¿t±i {]Imcw Iotam sIm≠v kuJyw km[y-a-√m-Ø-Xn-\m¬ CSXp IÆns‚ IrjvW-aWn Hm∏-td-j-\n-eqsS \o°w sNbvXp. Ir]bpsS ]q¿W-amb kuJy-Øn-\mbpw amXm-]nXm-°-fpsS Bizm-k-Øn\pw th≠n {]m¿∞n-°p-I.

s^tem-jn-∏ns‚ {]m¿∞-\m-ktΩ-f\w Hmbq¿ {_Z-d¨ N¿®n¬ \hw-_¿ 24 Rmb¿ 3: 30\v \S°pw. {_Z¿ jmPn Um\n-tb¬ ao≥Ipfw ktμiw \evIpw. ssh. Fw. C. F^ns‚ hnhn[ {]h¿ Ø- \ - ß ƒ, {_Z- d ¨ kaqlØns‚ hnhn[ Bh- i y- ß ƒ, kaqlw t\cn-Sp∂ {]Xn-k-‘nIƒ Ch- b v ° mbn ssZh- P \w {]m¿∞n-°p-hm≥ IqSn-hc - p∂ Cu ktΩ-f-\-Øn¬ F√m ktlm-Z-c∑mcpw ]s¶Sp-°p-hm≥ D’m-ln°p-I. s{]m^. Fw. sP. Ipcy≥.

Fkv._ - n.-Fk - v. GI-Zn-\k - t- Ω-f\w ]cp- Ø n- ∏ md (A- S q¿): kphn- t i- j - I ≥ _mekwLw ]p\-eq¿ sk‚dns‚ Hcp GI- Z n- \ - k - t Ω- f \w HIvtSm-_¿ 16 _p[-\mgv® ]cp-Øn-∏md {_Z-d¨ k`bn¬ \S-∂p. {_Z¿ s^_n≥ tPm¨kv , jntPm ]o‰¿ sNßd F∂n-h¿ {][m\ eotUgvkv Bbn- c p- ∂ p. Fs∂ A\p-K-an-∏n≥ F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n ¢mkp- I ƒ \S- ∂ p. Ip´nIfpw eotU-gvkp-ambn 250 t]¿ kw_-‘n-®p. D®-I-gn™v \S∂ kam-]\ktΩ-f-Øn¬ c£m-[n-Imcn ]n. ]n. amXyp A≤y-£\ - m-bn-cp-∂p. {_Z¿. s^_n≥ tPm¨kv kam]\ktμiw \evIn. Unkw _¿ 22 apX¬ 24 hsc ASq¿ am¿tØmΩ bqØv sk‚-dn¬ ]p\-eq¿ sk‚¿ hm¿jnI Iymºv \S-°pw. kphn. G{_lmw tXmakv sIm®n DZvLm-S\w sNøpw. \√Xp apdpsI ]nSn-°pI F∂-XmWv {][m-\-hn-j-bw. kphn- t i- j - I - ∑ mcmb _n\p amXyp tIm´-bw, dPn sI. tXmakv s\eym-Sn, s_≥knIv andm‚m, sPbvk≥ sI. tPm¿÷v F∂n- h ¿ {][m\ eotUgvkv Bbn-cn°pw. ]p\-eq¿ sk‚-dns‚ {]h¿ Ø-\-ßsf {]m¿∞\-bn¬ Hm¿Øm-epw. sI. hn. ]o‰¿


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

CHRISTHEEYA DARSANAM,

]Ø-\w-Xn´ I¨h≥j≥ Hcp-°ß - ƒ ]q¿Øn-bmIp∂p I-c-amb 25 h¿jw ]n∂n-Sp-I-bmWv. ChnsS \n∂v hN\w A`ykn-®-h¿ `qcn-`m-Khpw I¿Ømhns‚ the-bn¬ `mc-X-Øns‚ hnhn[ `mK- ß - f n¬ A≤zm- \ n°p∂p. 2013 epw ]Ø-\w-Xn-´bn¬ ssZh-h-N\w {]tLm-jn-°p-hm≥ ssZhw Ah-kcw X∂Xv Hcp henb ZuXy-ambn Gs‰-Sp-Øn-cn°p- I - b m- W v . I¨h≥j- t \mS\p_‘n®v ]Ø-\w-Xn-´-bpsS ]cn-kc {]tZ-iß - f - n¬ ]c-ky-tbmK-߃ \SØpw. HcmgvN \o≠p \n¬°p∂ Cu hN\ {]tLm- j WthZn- b n¬ ssZh-Zm-k∑m-cmb tUm. Hm.Fw kmap- t h¬, tPm¿÷v amXyp, tPmkv amXyp, tPmkv am¶pSn, Nm≠- ∏ n≈ ^nen∏v F∂nh¿ hN\ ip{iqj \n¿Δ-ln-°pw. Xn¶-ƒ ]I-en¬ k≠-tU-kvIqƒ A≤ym- ] - I ¿°p th≠n- b p≈ {]tXyI s{Sbn-\nwKv, sNmΔ Fkv._n.-Fk - ns‚ GI-Zn\ ktΩf\w, _p[- ≥ amX- m ]n- X m- ° ƒ°p th≠n-bp≈ {]tXyI ktΩf\hpw D≠m-bn-cn-°p-w. amXm-]n-

Xm-°f - psS ktΩ-f\ - Ø - n¬ tPmkv am¶pSn ¢mkv FSp-°p-∂-Xm-Wv. hymgmgv N \S- ° p∂ bphP\ ktΩ-f\ - Ø - n¬ Nm≠-∏n≈ ^nen∏pw tPmkv am¶pSnbpw {]kw-Kn°pw. sh≈n-bmgvN tkmZcokamP-hpw, i\n-bmgvN ÿew-k-`-Ifp sS {]m¿∞\m tbmKhpw \S-°pw. Cu ktΩ-f-\-ß-fn¬ ssZh-P-\Øns‚ Bflm¿∞-amb kl-IcWw kwLm-SI - ¿ {]Xo£n-°p-∂p. {_Z¿. ]n.-Pn.-Pb - nwkv I¨ho-\d - mbn-´p≈ Hcp Sow Atlm-cm{Xw A≤zm-\n-°p-∂p-≠v. F{_lmw kn. kmw t\Xr-Xz-w \¬Ip∂ I¨h≥j≥ Kmb-Ik - wLw Km\߃ Be-]n-°p-w. hN\w tIƒhnbpw Bflob Iq´mbvabpw hnizm-kn-I-fn¬ BfloI Ne\w krjvSn°phm≥ ssZh-a°ƒ {]m¿∞n-°p-hm≥ Bh-iy-ap≠v. Cu h¿jsØ I¨h≥j\n¬ Nne¿ c£n-°-s∏-Sp-hm≥, ssZh-P\w Bflobhf¿® {]m]n°p-hm≥ CS-bm-Is - ´.

]pfnbwIpSn-bn¬ GI-Zn-\-k-tΩ-f\w

shfn-®-Øn¬ hkn-°pI: {_Z¿ h¿Kokv tXmakv ktΩ-f\w DZvLm-S\w sNøp-∂p. ]cn-`mj {_Z¿ Nn∂-cm-Pv.

]pfn-bw-IpSn (X-an-gv-\m-Sv): {_Zd¨ Akwªn lmfn¬ \hw-_¿ 16 i\n cmhnse 9: 30 apX¬ shfn®Øn¬ hkn-°pI F∂ {]tabsØ A[n-Ic - n®v GI-Zn-\k - t- Ωf\w \S- ∂ p. {_Z¿ Fw. hn. _m_p A≤y- £ X hln- ® p. Z¿i\w No^v FUn-‰¿ h¿Kokv tXmakv DZvLm-S\w sNbvXp. ktlm- Z - c - ∑ m- c mb sFkIv aÆqcpw kn. ‰n. tPmWn-°p-´nbpw ktμ-i-߃ \evIn. Nn∂-cm-Pv, tPm¨ sI∂Un F∂n- h ¿ ]cn`mj \n¿Δ-ln-®p. kao-]-k`-I-fn¬\n-∂p≈ hnizm-kn-Ifpw kphn-ti-j-I-∑m-cpw ]s¶-Sp-Øp. ÿesØ {]h¿Ø- \ - ß sf {]m¿Y-\-bn¬ Hm¿Øm-epw.

{Inkv kmap-th¬ s{Sbn-\nwKv sk‚¿: ]Øp-t]¿ ]T\w ]q¿Øn-bm°n

{Inkv kmap-th¬ ss__nƒ s{Sbn-\nwKv sk‚-dn¬ ]T\w ]q¿Ønbm-°n-b-h¿ A≤ym-]-I-tcm-sSm-∏w. A\-¥-Kncn (B{‘m): {Inkv kmap-th¬ an\n-kv{Sokv \S-Øp∂ Bdpamk hN-\-]-cn-io-e-\-tI-{μ-Øn¬\n∂pw 10 t]¿ ]T\w ]q¿Øn-bm-°n. \hw-_¿ 16 i\n-bmgv® \S∂ k¿´n-^n-t°‰v hnX-c-W-k-tΩ-f-\-Øn¬ kphn. sImØq¿ caW A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. Fw. cma-dm-hqhpw kmap-th¬ ]m∏nbpw hN-\-k-tμiw \evIn. F´p ÿew k`-I-fnse hnizm-kn-I-fpw Ccp-]-tXmfw kphn-ti-j-I-∑mcpw ]s¶-Sp-Øp. hN-\-]-T\w e`n-®-h-cn¬ 6 t]¿ ]q¿◊ ka-b-kp-hn-ti-j-{]-h¿Ø-\-߃°mbn ka¿∏-°-s∏-´-h-cmWv. tIm≠ BZn-hmkn hn`m-K-Øn¬\n∂pw Ch-cn¬ Hcmƒ _ncp-Z-[m-cnbp- a m- W v . B{‘- b nse kphn- t ij {]h¿Ø- \ - ß sf {]m¿Y- \ - b n¬ Hm¿°mw.

_n._n.sF.: kphn-ti-j-bm-{X-Iƒ \hw-_¿ 20 apX¬ Unkw-_¿ 6 hsc \mep Soap-Iƒ

hnhn[ kwÿm-\-ß-ƒ

]Ø\wXn´: {_Zd¨ ss__nƒ C≥kv ‰ n‰yq´ns‚ kphntij {]h¿Ø\Øns‚ `mKambn \hw_¿ 20 apX¬ Unkw_¿ 6 hsc C≥Uybnse hnhn[ kwÿm\ ßfnte°v \mep Soambn A≤ym] I¿ hnZym¿∞nIfpambn bm{XbmIp∂p. {_Z¿ Nm¿en amXyphns‚ t\XrXz Øn¬ _olmdnse apk^¿∏qcn \SpØp≈ tZhvcnbmbnte°pw {_Z¿ Zn≥I¿ sI.hn.bpsS t\XrXzØn¬ B{‘m{]tZinse {ioImIpfw Pn√bnse sImØqcn te°pw AXns‚ AXn¿Ønbn ep≈ HUojmbpsS °pw {_Z¿ tP°_v tXmakns‚ t\XrXz Øn¬ Xangv\m´nse sNss∂b v°SpØp≈ t]mcqcnte°pw kphntij{]h¿Ø\߃°mbn

A´-∏m-Sn-bnse ÿewk`-Iƒ `oXn-bpsS \ng-en¬ AKfn: A´- ∏ m- S n- b nse H≥]tXmfw {_Z-d¨ k`-Ifpw CXc hnizmk hn`m-Kß - fpsS IqSn-hc - h - pIfpw Bcm-[\mkzmX{¥yw \ntj[n-°s - ∏-´X - n-\m¬ {]Xn-k‘ - n-bn¬. AKfn U]yq´n t]meokv kq{]≠v Hm^o- k n¬ hnfn- ® p- h - c p- Ø nb kphn-tij {]h¿Ø-I-tcm-SmWv t]meokv ta[mhn C°mcyw Adnbn-®X - v. If-ISv d- psS A\p-hmZw IqSmsX `h\- ß - f n¬ Bcm- [ - \ bpw tbmKßfpw \S-Øp-hm≥ ]mSn-√, Bcm[-\m-eb - ß - ƒ cPn-ÿ sNbvXh - b - mI- W w, aX- ] - c n- h ¿Ø\w \SØp∂p F∂ Btcm-]Ww ]cs° Db¿∂n´p≠v XpS-ßnb Ip‰-ßfmWv A[n- I m- c n- I ƒ {]h¿ØI¿°p apºn¬ h®-Xv. `oj-WnbpsS kzchpw t]meo-kns‚ `mKØp-\n∂pw D≠m-bX - mbn ktlm-Zc-∑m¿ Z¿i-\-tØmSv ]d-™p. Ãyphm¿Uv Atkm-kn-tb-js‚ t]cn¬ cPn- à ¿ sNbv X n- ´ p≈ ÿe-ß-fn-emWv Ggp k`m-lm-fp-

Iƒ ]Wn-Xn-´p-≈-Xv. c≠p IqSnh-c-hp-Iƒ hoSp-I-fnepw. hn.-_n.F-kv, k¨tU-kvIqƒ, s]mXpIq-Sn-hc - h - p-Iƒ, Iymºp-Iƒ, _mekw- L w, ssh.- F w.- C .- F ^v {]h¿Ø- \ - ß ƒ Ch apS°w IqSmsX \S-∂p-hc - s - h-bmWv Cu {]Xn-k‘n cq]-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. kwL-S-\-I-fpsS Npa-X-e-s∏´ ktlm- Z - c - ∑ msc {]h¿Ø- I ¿ kao-]n-s®-¶nepw Ah¿°v H∂pw sNøm-\m-ImsX ssIa-e¿Øp-IbmWv D≠m-bX - .v Npcp°w ktlmZ-c∑ - m¿ am{Xw Cu Imcy-Øn¬ kphnti-j-Isc hnfn-°p-Ibpw At\zjWw \S-Øp-Ibpw D≠m-bn. Icp-\m-K-∏-≈n-bnepw A¶-am-enbnepw k`-Iƒ°pw kphn-ti-jI¿°pw t\cn´ {]Xn-k‘ - n-If - n¬ ssIa-e¿Øp-hmt\ ]e¿°pw Ign- ™ p- ≈ q. tI{μ- ` - c - W hpw knwlm-k-\hpw H∂pw Bcpw e£y-an-Sp-∂n-s√-¶nepw kphn-tij- h - b - e p- I - f n¬ {]Xn- k - ‘ nbn¬s∏Sp∂ ktlm- Z - c - ∑ msc

8

Reg. No. KERBIL/2008/26466 Licence No. KLPTA/89/2011-2013 Published on 20th November 2013 Posted on 22nd November 2013 at RMS Thiruvalla

KALLOTH RIVER VIEW, VADASHERIKKARA P.O., PATHANAMTHITTA DIST. KERALA-689 662 email: darsanam@outlook.com

]Ø-\w-Xn´: ]Ø-\w-Xn-´-bnepw ]cn-kc - ß - f - nepap≈ {_Z-d¨ k`I-fpsS kl-I-c-W-Ønepw kphnti-jm-e-b-Øns‚ Npa-X-e-bnepw h¿j-ßf - mbn \S∂p hcp∂ ]Ø\w-Xn´ I¨h≥j≥ Unkw-_¿ 22 apX¬ 29 hsc kphn- t i- j mebØn¬ \S-°p-∂-Xn-\p≈ {IaoI-cW - ß - ƒ ]q¿Øn-bm-bn-s°m-≠ncn-°p-∂p. ]Ø-\w-Xn-´b - n¬ kphn-tijw Adnbn°m-\p≈ Hcp Iq´w bphm° fpsS Iq´mb {]h¿Ø- \ - a mWv kphn- t i- j m- e b- Ø n\v Bcw`w Ipdn-®-Xv. Hcp hmSI sI´n-S-Øn¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. Ime-߃ Ign-™-t∏mƒ ]Ø-\w-Xn-´-bpsS hncn--a m- d n- ¬ Øs∂ {]h¿Ø- \ Øn\p th≠nbp≈ sI´nSw Db¿∂p. Cu {]h¿Ø-\-Øn\v Np°m≥ ]nSn® ]e ]nXm-°∑mcpw \nXy- X - b n- t e°v tN¿°- s ∏- ´ p. C∂pw kphn- t i- j m- e b {]h¿ Ø\w A`w-Kpcw XpScm≥ ssZhw klm-bn-°p-∂p. kphn-ti-jm-e-bØns‚ {]h¿Ø-\ß - f - n¬ H∂mb ss__nƒ C≥Ãn-‰yq´v A\p-{K-l-

2013 \hw-_¿

kl- h ¿ØnXzw

klm-bn-°m≥ Bcp-an-s√-¶n¬? NmSn-bn´v In´msX t]mb ap¥ncnßbv°p ]pfn IqSp-X-em-sW∂p Is≠-Ønb am[y-a-cm-Pm-°-∑m¿ A´-∏m-Sn-°m-cpsS {]Xn-k-‘n-Ifn¬ F¥p- ] - d bpw? Bcbpw Xebpw apdp°n Cd- ß nb aqt∂mfw {]kn- ≤ o- I - c - W - ß ƒ C∂v cwK-Øn-√. hminbpw sshcmKyhpw A√ th≠Xv Imcy-ßsf bYm-hn[n a\- n-em°n Btcm-KyI- c - a mbn {]Xn- I - c n- ° p- I - b mWv th≠-X.v Bcp≠v AXn\v? A´∏m-

Sn-bnse F´v kphn-ti-j-I-∑mcpw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ßfpw k`Ifpw `oXn-bptSbpw `oj-Wn-bptSbpw \Sp-hn-em-Wv. ]{X-am-[y-a-°msc Hgn-®m¬ {_Zd¨ {InkvXy≥ s^tem-jn-∏n\v Hcp iX- a m\w hnizm- k n- I tf FXn¿∏p {]I-Sn-∏n-®p-≈q. \ΩpsS kaq-l-Øns‚ Zp¿KXn! A´-∏m-Snbnse ktlm- Z - c - ß ƒ°mbn th≠Xv sNbvIp-Ibpw {]m¿Yn-°pIbpw sNbvXm-epw.

t]mIp∂p. \memasØ Sow tIcfØnse hb\mSv Pn√bn ep≈ am\¥hmSn, ]pXpt»cn hfhv, am≠mSv F∂o ÿeßfn embncn°pw {]h¿Øn°p∂Xv. tIcfØnse {]h¿Ø\߃°v tUm. sI.kn. tPm¨k≥, {_Z¿ _n\p kmaqth¬, {_Z¿ s^_n≥ tPm¨k¨, {_Z¿ sI.sP. tPm¿÷v F∂nh¿ t\XrXzw \¬Ipw. {]h¿Ø\ßsf Hm¿Øv F√m hcpw {]m¿∞n°pIbpw klI cn°pIbpw sNtøWta. At\ I¿ c£n°s∏Sp∂Xn\pw ]pXnb ÿewk`Iƒ ÿm]n°s∏Sp ∂Xn\pw ssZha°ƒ {]m¿∞n t°Wta. Fw. ‰n. tPm¿÷v (sk{I´dn)

Fkv._ - n.-Fkv {]b¿ hnPn¬ hmfIw: Fkv.-_n.-F-kv P\dens‚ {]b¿ hnPn¬ 2013 \hw_¿ 8 \v hmfIw sk‚dns‚ Npa-X-e-bn¬ hmfIw {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬h®v \S-Ø-s∏-´p. \qtdmfw t]¿ tIc-f-Øns‚ hnhn[ sk‚p- I - f n¬ \n∂v kw_-‘n-®p. \nXy-X-bn¬ {]th-in°-s∏´ hmfIw Fkv _n.-Fkv {]kn- U ‚m- b n- c p∂ ktlm. ]n.kn h¿Ko- k n- s ‚ IpSpw_sØ Bizmk ZqXv Adn-bn°p-∂-Xn-\pw, IpSpw-_-Øn\p th≠n {]m¿∞n-°p-∂-Xn\pw CS- b m- b n. ktlm. ]n.C kmwIp´n ktμiw \evIn. hmfIw sk‚- d ns‚ ]pXnb {]kn-U‚mbn ktlm. tPm¨ k¨ amS-∏≈n sXcs™-Sp-°-s∏´p. hmfIw sk‚dns‚ {]h¿Ø-\ß - sf {]m¿∞\-bn¬ Hm¿Øm-epw.

PRINTED,PUBLISHED & OWNED BY RAJU K. THOMAS AND PRINTED AT COCHIN PRINTEC, ERNAKULAM KERALA . AND PUBLISHED FROM RAJU K. THOMAS, KALLOTH RIVER VIEW, VADASHERIKKARA P.O., PATHANAMTHITTA DIST. KERALA-689 662. EDITOR: VARGHESE THOMAS

Christheeya Darsanam Nov 2013