Page 1

2013 pHé 26`p˝…’ 05

yÓ\ : s¡÷. 5/` R.N.I. No.: APTEL / 2004 / 13923 A Registered Telugu Christian Newspaper

The Voice of Christians

m&ç≥sY € |ü_¢wüsY : y˚|üP] XÊ´yéT düT<Ûëø£sY

ù|J\T : 12

dü+|ü⁄{Ï : 6

dü+∫ø£ : 261

CHRISTHAVA SAMAJAM Regd. Office: # 11-6-26/1, Gandhinagar-2, NARSAPUR-534 275, W.G.Dt.,A.P., INDIA. Mobile: +91 99630 69484 E-mail: csamajam@gmail.com, samajam@rediffmail.com

Ŭø’düÔe dü+|òüT˝À

»s¡>∑qTqï #ê]Á‘·ø£ |òüT≥º+ ø±´<∏ä*≈£îÿ\T \÷<∏äs¡Hé\T dü+j·TTø£Ô+>± 500e eT‘√<ä∆s¡D ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T 500 @fi¯fl ÁøÏ‘+· Á|ü|+ü #· Åø¬ d’ eÔü dü+|òTü #·]Á‘·˝À ˇø£ n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq |òüT≥º+ #√≥T#˚dTü ø=ì dü+|ò÷ü ìï s¬ +&ÉT>± $uÛõÑ + ∫+~. e÷]ºHé \÷<∏sä Y á $uÛ»Ñ q≈£î øπ +Á<ä _+<äTej·÷´s¡T. mH√ï dü+düÿs¡D\T #˚|{ü ºÏ Ŭø’düdüÔe dü+|òü÷ìï q÷rïø£]+#ê&ÉT. ø±´<∏ä *ø˘ dü+|òüT dæ<ë∆+‘ê˝À¢ nH˚ø£ n+XÊ\‘√

Äj·Tq $uÒ~Û+#ê&ÉT. <äTj·T´ã{≤º&ÉT. |òü*‘·+>± Ábıf…ôdº+{Ÿ dü+|òü÷ìøÏ |ü⁄Hê~ |ü&+ç ~. \÷<∏sä H¡ é dü+|òTü + Äj·Tq dü+düÿs¡ D\ #·\y˚. ø±´<∏ä*≈£îÿ Ŭø’düÔe⁄\T, Ábıf… ôdº+{Ÿ Ŭø’düÔe⁄\T nì n|üŒ{Ï qT+&ç Ŭø’düÔe Á|ü|ü+#·+ ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± á ¬s+&ÉT >∑T+|ü⁄ \T>± |æ\Teã&ÉT‘√+~. ($T>∑‘ê uÛ≤>∑+ 3˝À)

n&ɶ>√\T>± nÁø£eT ø£≥º&Ü\T >√ø£es¡+˝À <ës¡TD+

yÓ\T¢yÓ‹Ôq ìs¡düq\T. n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT\T n+<äCÒdüTÔqï Ŭø’düÔe Hêj·T≈£î\T (yês¡Ô 2˝À)

n~Ûø±s¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫Hê |òü*‘·+ dü÷q´+

Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü˝À |ü~ edü+‘ê\T>± y˚˝≤~ Á|ü»\≈£î yÓ÷ø£åe÷s√Z|ü<˚•ì

Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄qT n+^ø£]+#·&Éy˚T Mfi¯ófl #˚dæq H˚s¡+. n≥T e÷y√sTTdüTº\≈£î Ç≥T n≥MXÊU≤~Ûø±s¡T\≈£î eT<Ûä´ q*–b˛‘·Tqï –]»q ≈£î≥T+u≤\T (yês¡Ô 2˝À)

–]»q Ŭø’düÔe⁄\≈£î e÷y√sTTdüTº\ VüQ≈£î+ eT‘· e÷]Œ&ÉT\qT e´‹πsøÏdüTÔqï e÷y√sTTdüTº\T |æ˝≤¢bÕ|ü\‘√ |üsêsTT }fiÀfl |ü&Ésêì bÕ≥T¢

eTs¡Hê‘· eTVæ≤eT dü«düú‘·XÊ\ Ms¡yêdüs¡+(|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : <Ó’$ø£ dü«düú‘· ø√dü+ e#˚à y˚˝≤~ eT+~ø£~ dü«düú‘·\ ì\j·T+. nø£ÿ&É <˚e⁄ì yêø£´+ düeTè~∆>± $qã&ÉT‘·T+~, ‘·<ë«sê <Ó$’ ø£ X¯øÏÔ $&ÉT<ä˝…’ yÓ’<ä´ XÊÅkÕÔìøÏ ˝§+>∑ì yÓTT+&ç s√>±\ qT+&ç düV≤æ ‘·+ Á|ü»\≈£î $&ÉT<ä\ \_ÛdTü +Ô ~. n+<äTøπ

»q+‘√ ÁøÏøÏÿ]dæq eTs¡Hê‘· eTVæ≤eT dü«düú‘· XÊ\. <Ó’edü+<˚X¯$TdüTÔqï ¬se.&܈ˆ düJesêe⁄ nø£ÿ&çøÏ Á|ü»\T y˚\ dü+K´˝À Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ Ms¡yê ($T>∑‘ê 3˝À)


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 pHé 26 ` p˝…’ 05 bÕ˝§Zq+&ç!

H˚s¡TÃø=q+&ç!!

ByÓqø£s¡+>± e÷s¡+&ç!!!

ªª<˚e⁄ì jÓT<äT≥ jÓ÷>∑T´ì>±qT, dæ>∑TZ|ü&Éqø£ÿs¡˝Òì |üìyêì>±qT dü‘·´yêø£´eTTqT\ dü]>± ñ|ü<˚•+#·Tyêì>±qT ìqTï ˙y˚ <˚e⁄ìøÏ ø£qT|üs¡#·Tø=qT≥≈£î C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉTeTTµµ (2 ‹yÓ÷. 2:15)

Á|ü‘·´ø£å+>±H√ |üs√ø£å+>±H√ <˚e⁄ì |ü]#·s¡´˝À j·TT+&É>√s¡T‘·THêïsê? <˚e⁄ì |ü]#·s¡´˝À sTT~es¡πø j·TT+&ç, dü¬s’q ‘·ØŒ¤<äT MT≈£î ˝Ò<ë? dü+&˚dü÷ÿ\T, j·Te«qdüTú\ |ü]#·s¡´˝À bÕ˝§Zì, nH˚≈£î\≈£î ByÓqø£s¡+>± j·TT+&É>√s¡T‘·THêïsê? <˚e⁄ì yêø£´ C≤„qeTTH=+~, eT+∫ Äsê~Û≈£î\T>± j·TT+&É>√s¡T‘·THêïsê?

n˝≤ nsTT‘˚!

ns¡T<Ó’q neø±X¯+!!

MT≈£î düMT|ü+˝À!!

bÕdüºsY |æ.m.kÕ«$T>±s¡T, Áoø±≈£îfi¯+ |üs¡´y˚ø£åD˝À...

GRACE BIBLE STUDY CENTRE &√sY HÓ+.: 86`3`8/1, #Í&˚X¯«Øq>∑sY, ˝≤˝≤#Ós¡Te⁄,

sê»eT+Á&ç`533 106

ÁbÕs¡+uÛÑ ‘˚B\T : 27,28,29 pHé 2013 Á|ür HÓ\ eT÷&Ée eT+>∑fi¯yês¡eTT qT+&ç >∑Ts¡Tyês¡+ es¡≈£î Á|ür ~q+ ñ<äj·T+ 9:30 qT+&ç 1>∑+ˆˆes¡≈£î(1e u≤´#Y) kÕj·T+Á‘·+ 6:30 >∑+ˆˆ\ qT+&ç 10>∑+ˆˆ\ es¡≈£î (2e u≤´#Y)

nqTuÛÑeE„˝…’q ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ uÀ<Ûäq |ü]#·s¡´ n+~+#·ã&ÉTqT $es¡eTT\≈£î : ]õÅùdºwüHé ø=s¡≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç bÕdüºsY |æ.$qjYTu≤ãT bÕdüºsY {Ï.es¡Á|ükÕ<é sê»es¡+ ej·÷ 68`3`8/1, #Í&˚X¯«Øq>∑sY, ø√s¡Tø=+&É eT+&É\+ ˝≤˝≤#Ós¡Te⁄, sê»eT+Á&ç. ôd˝Ÿ : 9959181943 ôd˝Ÿ : 9000551584 Áã<äsY m+.mdt.ÄsY.Á|ükÕ<é XÊ+‹q>∑sY, 4e yês¡T¶, ì&É<äy√\T, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ôd˝Ÿ : 9440883587

ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯eTT dü+<äs¡Ùq`2013 Hê\T>∑T u…’_\T <˚XÊ\ dü+<äs¡Ùq (ÇÁXÊj˚T\T, bÕ\d”ÔHê, áõ|ü⁄º eT]j·TT jÓ÷sê∆qT) (12e ù|J bò˛{À\ $esê\T) ªÇ+≥πsï wüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt __¢ø£˝Ÿ ~∏jÓ÷\J (◊◊_{Ï), #ÓHÓ’ï n~ÛH˚‘· ¬se.&܈ˆø√q XÖ] u≤ãT kÕs¡<´äÛ +˝À __*ø£˝Ÿ dü&º û ≥÷sY {°yTé ‘√ ø£\dæ 26 @Á|æ˝Ÿ 2013 ñ<äj·T+ 6:15 숈 \≈£î #ÓHï’Ó msTTsY b˛s¡T˝º À ãj·T\T<˚]q y˚TeTT n<˚ s√E 11:15 숈\≈£î ≈£îyÓ’{Ÿ #˚sêeTT. 2>∑+ˆˆ\≈£î ≈£îyÓ’{Ÿ˝À ãj·T\T<˚] 5:00 >∑+ˆˆ \≈£î áõ|tº˝À ˝≤´+&é nj·÷´eTT. ø¬ s’ √˝Àì |æs$¡ T&é‡ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ (5 kÕºs)Y ¨≥˝Ÿ˝À ñ+&ç @Á|æ˝Ÿ 28e ‘˚Bq sêÁ‹ ø¬ s’ √q>∑sêìï |ü>\∑ T |æs$¡ T&é‡,sêj·T˝Ÿ eTMTàdt, yÓ÷ùw sê»uÛÑeqeTT, j˚TdüTÁø°düTÔ ◊>∑T|ü⁄Ô˝À ñqï Á|ü<˚X¯+, düVü‰sê dü+<äs¡Ùq »]>±sTT. eTs¡T Hê&ÉT ñ<äj·T+ 7:30숈\≈£î ãj·T\T<˚] kÕj·T+Á‘·+ 8:30≈£î d”HêsTT q>∑sêìï #˚sêeTT. ãVüQ ‘·≈£îÿe eT+~ d”HêsTT ø=+&É mø±ÿs¡T. Ä eTs¡THê&ÉT y√˝À« Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ãdt˝À ÇÁXÊj˚T\T <˚X+¯ ãj·T\T<˚sêeTT. kÕj·T+Á‘ê ìøÏ jÓTs¡÷wü˝ÒeTT #˚sêeTT. u…‘Ó¢ùV≤eTT 5 kÕºsY ¨≥˝Ÿ˝À eT÷&ÉT s√E\T ñ+&ç nø£ÿ&ç ÁbÕ+ ‘ê\T dü+<ä]Ù+#êeTT. {°yéT ©&ÉsY ¬se. &܈ˆ ø√q XÖ]u≤ãT>±s¡T u…’_\T $wüj·÷\qT #ê] Á‘·ø£ Ä<Ûësê\‘√qT XÊÅd”Ôj·T ãTTEe⁄\‘√qT $e]+#·>± n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ‘√ Ä\øÏ+#ês¡T. ‹_]j·T˝Àì øÏ+>¥ kÕ\eTHé Ç+≥πsïwü q˝Ÿ ¨≥˝Ÿ(#ê˝≤ ô|<ä›~)˝À eT÷&ÉT s√E\T ñ+&ç nø£ÿ&É nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\T dü+<ä]Ù+#êeTT. ñ|üð düú+uÛÑeTT>± e÷]q ˝À‘·T uÛ≤s¡´qT, ˝≤»s¡T düe÷~Û, j˚TdüT Áø°düTÔ Á|üuÛÑTì düe÷~Û (U≤∞ düe÷~Û)ì #·÷#êeTT. ôV≤ÁuÀqT, eT¬øŒ˝≤ Á|ü<˚X¯eTT eTdüÔø° eèø£åeTT, <˚e<ës¡T, düs¡fi¯ eèø£åeTT\qT #·÷#êeTT. X¯|æ‘·yÓTÆq jÓT]ø√ |ü≥ºDeTT eT]j·TT ø£ô|s¡ï¨eTT, ø=sêJHê, u…‘·‡sTT<ë |ü≥ºD eTT\qT #·÷∫, >∑*\j·T düeTTÁ<ä+˝À uÀ≥T Á|üj·÷DeTT #˚kÕeTT. <ëM<äT q>∑s¡T, ø√≥ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·eTT\T m+‘√ ÄX¯Ãs¡´ø£s+¡ >±qT, n<äT“¤‘+· >±qT ñqï$. ˇ©e\ ø=+&É, >¬ ‘Ó‡eTHÓ ø=+&É, >=˝§Z‘ê ø=+&É \qT ‹\øÏ+#êeTT. jÓ÷sê∆qT˝À kÕïqeTT eT]j·TT e+{ÏøÏ eT{Ϻ |üPdüTø=ì, ø=‘·Ô >öqT ‘√eTè‘· düeTTÁ<äeTT˝À kÕïqeTT #˚kÕeTT. eT]j·TT nÁãVü‰eTT, XÊsê, ÇkÕ‡≈£î, ]u≤ÿ, jÓ÷ùd|ü⁄ yÓTT<ä˝…’qyê] düe÷<ÛäT\T #·÷kÕeTT. eT]j·TT <ëM<äT`>=˝≤´‘·T j·TT<ä∆ uÛÑ÷$Tì, sêfi¯ófl ñqï ˝Àj·T˝À H˚qT ≈£L&Ü

◊<äTsêfi¯ófl @sêqT. dü+k˛qT |ò*æ w”j Ô T· T\ <ë«s¡ ã+<ÛäeTT\T m‹Ôø=ìb˛e⁄≥ eT]j·TT ns¡ D´eTT˝À yÓ÷ùw m‹Ôq Ç‘·Ô&ç düs¡ŒeTT, ÄK] j·TT<äe∆ TT(ôV≤¬sà¬><√›Hé j·TT<äe∆ TT) »]π> dü\ú eTT, C…Áõj˚T\T yÓTÆ<ëqeTT #·÷#êeTT. u…’_˝Ÿ˝À Áyêj·Tã&çjT· Tqï≥T¢>±H˚ Á|ü‹ Á|ü<X˚ +¯ ñ+&É&+É y˚TeTT #·÷#êeTT. m+‘· ì»eTT, m+‘· dü‘·´ Á>∑+<∏äeTT u…’_˝Ÿ. #ê˝≤ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ |òTü ≥ºeTT : ÇÁXÊj˚T\T bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝ÀìøÏ n&ÉT>∑T ô|≥º&+É . ÇÁXÊj˚T˝Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄVü‰«q+ô|’ &܈ˆ XÖ]u≤ãT>±] k»q´ +‘√ nìï $wüj·TeTT\T $e]+∫, u…’_\T dü+>∑‘T· \T $e]+ #ês¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q #·\q ∫Á‘êìï ≈£L&Ü Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. jÓTs¡÷wü ˝ÒeTT dü+<ä]Ù+∫q e÷ {°yTé yês¡+<ä]øÏ ÇÁC≤ sTT˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+yês¡T dü]º|òæ¬ø{Ÿ\T ãVüAø£]+ #ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Hê≈£î eT]j·TT Hê‘√ u≤≥T Ç<ä›s¡T bÕdüºs¡T¢ uÛÑ÷wüD+, s¡+>±sêe⁄ >±s¡≈¢ î£ V”≤Áã÷ u…_’ ˝Ÿ‡qT ãVüAø£]+#ês¡T. <˚e⁄ ìøÏ k˛ÔÁ‘·eTT\T. eTeTTàqT Ç{Ϻ $<Ûeä TT>± dü‘ÿ· ]+∫q ÇÁXÊj˚T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ , C…s¡÷wü˝Ò+ q>∑s¡ y˚Tj·TsY >±]øÏ e÷ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ e+<äqeTT\T. eT]j·TT Á|æjT· ‘·eT Hêj·T≈£î\T &܈ˆ XÖ]u≤ãT>±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T. eTT–+|ü⁄ e÷≥ : ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯eTT, jÓTs¡÷wü˝eÒ TT q>∑se¡ TT es¡Hí êr‘·eTT. ãVüQcÕ Á|ü|ü+#·+˝À y˚πs <˚XÊ\T M{Ï‘√ kÕ{Ïsêeì Hê ñ<˚X› ´¯ eTT. Ç~ n‹X¯j÷Ó øÏÔ m+‘· e÷Á‘·eTT ø±<äT. jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À ñqï Äø±X¯eTT ø=+ #ÓeTT <ä>∑Zs¡>± ñqï≥T¢ >∑eTì+#êqT. á $wü j·T+ Ç‘·s¡T\‘√ #ÓbÕŒqT ≈£L&Ü! j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ≈£L&Ü nø£ÿ&É ñqïfÒ¢ nì|æ+∫+~!! Äj·Tq sêø£&É m+‘√ <ä÷sêq ˝Ò<ìä |æ+∫+~. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ : eTT+<˚ ‘Ó*j·T CÒdæ q≥T¢ y˚T HÓ\ 7e ‘˚B 2013q eTˆˆ 12:40 숈\≈£î neTàHé msTTsYb˛s¡Tº(CÀsê∆Hé) ≈£î #˚sêeTT. 2:30øÏ ≈£îyÓ’{Ÿ≈£î nø£ÿ&É 7 >∑+ˆˆ\ ‘·sê«‘· #ÓHÓ’ïøÏ ãj·T\T<˚] 8e ‘˚B ñ<äj·T+ 5>∑+ˆˆ\≈£î #ÓHï’Ó msTTsYb˛sY˝º À ˝≤´+&é nj·÷´eTT. nø£ÿ&0ç qT+&ç &܈ˆ mõ®u≤ãT >∑èVü≤eTTq≈£î #˚s¡T≈£îHêïqT. ;ÛeTes¡+ {ÖHé ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À &܈ˆ Á|üuTÑÛ <ëdüT <ä+|ü‘T· \T, e÷ ø√&É\T Á|üMT\ <Ûäq´Áo, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. <˚e⁄ì eTVü‰ ø£è|üqTã{Ϻ e÷ ≈£îe÷¬sÔ\T, n\T¢fi¯ófl, ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø√&É\T dü+|üPs¡í Ä]úø£

Ŭø’düÔe⁄\ düú\s ø£u≤® >√ø£es¡+ (‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ø=s¡≈î£ kÕúìø£ ã+>±¢ù|≥ e<ä› Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î Á|üø£ÿq >∑\ |ü+#êsTTryê] dü\ú +(n|üŒ{ÏøÏ #ê˝≤ dü+e‘·‡ sê\T>± ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñ+&ç , #Ó‘·Ô y˚j·TT ≥≈£î e÷Á‘·y˚T <ëìì ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T) ‘·eT≈£î πø{≤sTT+#ê\ì >√ø£es¡+ |ü+#êsTTr yê]øÏ >√ø£es¡+ j·TTHÓf’ &… é bÕdüsº ‡Y nk˛dæjT˚ wüHé yês¡T nØ® ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. <ëìì |ü]o*+∫q |ü+#êsTTr yês¡T nk˛dæjT˚ wüHé ø√]q y˚Ts¡≈î£ 25 p˝…’ 2007q »]–q kÕ<Ûës¡D düe÷y˚X¯ +˝À Bìô|’ #·]Ã+∫ ªô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ Á|üø£ÿq >∑\ ].HÓ+.:253˝À 20 ôd+≥¢ düú˝≤ìï ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ø=s¡≈î£ øπ {≤sTT+#·&ÜìøÏ rsêà ì+#ês¡T. ø±ì, $#ês¡ø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚T$T ≥+fÒ ]õdüºsY HÓ+.:253 >√ø£es¡+ Á>±eT+˝À >∑\ dü\ú + Væ≤+<ä÷, Åø¬ d’ eÔü , <ä[‘· yÓTT<ä\>∑Tyê] düe÷~Û ˝Ò<ë <äV≤ü q dü+kÕÿsê\T #˚døæ =qT≥≈£î ø=ìï <äXÊu≤∆\ ÁøÏ‘y· T˚ Á|ü‘´˚ ø£+>± øπ {≤sTT+#· ã&ç+~. yêdüÔyêìøÏ nk˛dæj˚TwüHé yês¡T nØ® <ë«sê ø√]q düú\+ ªô|Á{À\T ã+≈£î Á|üø£ÿq ñqï #Ó‘Ô· y˚ùd dü\ú eTT. Ä dü\ú + jÓTTø£ÿ ]õdüsº Y HÓ+.:259/1˝À ñ+&É>± ¬syÓq÷´ |ü]C≤„qeTT ø£*–q |ü+#êsTTr yês¡T ‘Ó*k˛ ‘Ó*j·Tø√ nk˛dæj˚TwüHé≈£î ]õdüºsY HÓ+.253˝À Ç+&ç j·÷Hé ÄsTT˝Ÿ ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ Á|üø£ÿq nì ñ≥+ øÏd÷ü Ô 20 ôd+≥T¢ dü˝ú ≤ìï øπ {≤sTT+#ês¡T. yêdüÔ yêìøÏ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î Á|üøÿ£ q >∑\ dü\ú + jÓTTø£ÿ ]õdüºsY HÓ+.259/1˝À ñ+~. düe÷<ÛäT\ düú˝≤ìï , $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\ düe÷~Û ˝Ò<ë <äVü≤q dü+kÕÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·|üŒ eT] @ Ç‘·s¡ nedüs¡‘·\≈£î πø{≤sTT+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<Tä . $yêVü‰~ X¯óuÛøÑ ±s¡´eTT\≈£î ñ|üj÷Ó –+#˚ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ø=s¡≈£î düú˝≤ìï düe÷<ÛäT\ eT<Ûä´ πø{≤sTT+#˚ neø±X¯+ ndü\T ˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä rsêàq+ qø£\TqT |ü+#êsTTr ôdÁ¬ø≥Ø yês¡T nk˛dæj˚TwüHé≈£î n+<äCÒkÕs¡T. »]–q á ‘˚&ÜqT >∑T]+∫q düe÷#ês¡eTT ˝Òì nk˛dæjT˚ wüHé yês¡T Ä rsêà Hêìï »‘·#˚dü÷Ô πø{≤sTT+∫q düú˝≤ìøÏ |ü{≤º Ç|æŒ+#· e\dæq~>±, eT+&É\ s¬ yÓq÷´ n~Ûø± ]øÏ nØ® ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ‘·<äT|ü] #Ó‘·Ô‘√ ì+&ç ñqï Ä düú˝≤ìï u≤>∑T#˚j·T&ÜìøÏ nk˛dæj˚T wüHé ø£$T{°yês¡T ìs¡sí TT+#·Tø=ì $sêfi≤\T ùdø£ ]+∫ Ábı¬øs¢ TTqsY @sêŒ≥T#˚dæ yê]øÏ øπ {≤sTT+ ∫q 20 ôd+≥¢ dü\ú +˝À ñqï #Ó‘Ô· n+‘·{˙Ï Ç+#·T $T+#·T s√&ÉT¶ ˝…e˝Ÿ≈î£ Hê\T>∑T n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T es¡≈£î ‘=\–+∫ eTs¡˝≤ Ä >√‹ì |üP&çÃô|≥º &ÜìøÏ ãj·T{Ï qT+&ç eT{Ϻì ø=qT>√\T #˚dæ ˝≤Ø\‘√ ‘Ó∫à >=sTT´ì ì+|æ s√&ÉT¶ ˝…e˝Ÿ≈£î #˚kÕs¡T. ø=ìï \ø£å\ s¡÷bÕsTT\T Ks¡TÃô|{Ϻ Ä dü˝ú ≤ìï u≤>∑T#˚dTü ø=ì ‘·«s¡˝ÀH˚ nø£ÿ&É ø£eT÷´ ì{° Vü‰˝ŸqT ì]à+#ê\ì nk˛dæj˚TwüHé yês¡T Ä˝À#·q #˚dTü +Ô &É>± Á>±eT+˝Àì dü+|òTü $Á<√Vü≤ X¯≈£îÔ˝…’q ø=+<äs¡T yê] e´øÏÔ>∑‘· eT]j·TT sê» ø°jT· \_∆ø√dü+ Væ≤+<ä÷ düàXÊq yê{Ïøq£ T Åø¬ d’ Ôü e⁄\T ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥THêïs¡+≥÷ ndü‘·´ Á|ükÕs¡+#˚dæ eT‘· $<˚«cÕ\qT s¬ #·Ã>={Ï,º Á>±eT +˝À >∑&ç_&ç düèwæº+#ês¡T. yê] |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+∫ n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü ‘·|üð<√e |ü{Ϻ+#ês¡T. |ü+#êsTTr ôdÁ¬ø≥ØøÏ yêdüÔyê\T ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ªMT≈£î πø{≤sTT+∫q 20 ôd+≥T¢ düú\+ ]õÅùdºwüHé HÓ+ãs¡T 253 nsTT‘˚, MTs¡T ]õÅùdºwüHé HÓ+.259/1˝À |üqT\T »]–düTÔ Hêïs¡T yÓ+≥H˚ Ä|ü+&çµ n+≥÷ nk˛dæj˚TwüHé yê]øÏ H√{°dTü |ü+|æ+#ês¡T. Ä H√{°dTü qT ã{Ϻ »]–q ‘˚&Ü n|üð&ÉT ns¡úyÓTÆ ‘êeTT nyê¬ø’ÿ düV≤ü ø±s¡+‘√ m+‘√ Äosê«<äøs£ +¡ >± eTT–dæq á j·÷Á‘· $wüj·TeTT\˙ï yÓ\¢&ç+∫q|üð&ÉT qsê‡|ü⁄s¡+˝Àì Çe÷àqTj˚T\T dü+|òüTeT+‘ê $ì m+‘√ dü+‘√wæ+∫ <˚e⁄ìì eTVæ≤eT|ü] #ês¡T. <˚e⁄ì ùde≈£î&ç>± Hê≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. dü+|òTü ø√XÊ~Ûø±] j·T+.CÀwæ >±s¡T, ô|<ä›\T ãdüy˚X¯«s¡T&ÉT >±s¡T, ∫+‘·j·T´>±s¡T, mÁbòÕsT÷eTT >±s¡T, k˛eTsêE >±s¡T eT]j·TT dü+|òüT dü¨<äs¡ dü¨<äØ\≈£î e+<äqeTT\T. n˝≤π> <Ó’e»qT\T, u…’_\T |ü+&ç‘·T\T, {°yTé ©&ÉsY s¬ e.&܈ˆ ø√q XÖ]u≤ãT>±s¡T e÷≈£î <=s¡ø&£ +É m+‘√ ByÓqø£s+¡ . yê]øÏ Á|ü‘´˚ ø£ e+<ä qeTT\T. ‘√{Ï j·÷Á‹≈£î\T, bÕdüsº T¡ ,¢ bÕdüsº e¡ Tà >±s¡¢≈£î e÷ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ e+<äqeTT\T.

Ç≥T¢ e+<äqeTT\‘√...

õ.dæ$TjÓ÷Hé

C…s¡÷wü˝ÒeTT j·÷Á‹≈£î&ÉT eT]j·TT ÇÁXÊj˚T\T Á|üuÛÑT‘·« |üsê´≥ø£ XÊK düVü≤è<äj·T sêj·TuÛ≤] >±+BÛq>∑sY`1, qsê‡|ü⁄s¡+, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢

ôd˝Ÿ : 9959486896

q≥T¢ nk˛dæjT˚ wüHyé ês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ ].HÓ+.:253 düe÷<ÛäT\≈£î eT]j·TT <äVü≤q dü+kÕÿsê\≈£î #Ó+~q düú\eTì ‘Ó\TdüT≈£îqï nk˛dæj˚TwüHé yês¡T Ä $wüj·÷ìïã{Ϻ |ü+#ê sTTr ôdÁ¬ø≥Ø yê]ì ì\Bj·T>±, yê] qT+&ç düe÷<ÛëqeTT ˝Ò<Tä . Á>±eT+˝À ø=+<äsT¡ <äTs¡T<˚› X¯´|üP]‘·+>± »]–düTqÔ ï >∑&_ç &çì <äèwæ˝º À ô|≥Tº ø=ì eT+&É\ m–®≈£î´{Ïyé yÓTõÅùdº{Ÿ ($Tdt˝Òì j·Tdt πødüT HÓ+.12/2007 <ë«sê d”ÄsY|”d” 145(4) Á|üø±s¡+ Äs¡s¶ T¡ C≤Ø#˚dæ Çs¡TesêZ\qT |æ*|æ+∫ $yê<äeTT ‘·<äT|ü] |ü]wüÿ]+#·ã&˚ es¡≈£î ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ä düú˝≤ìï ‘·eT kÕ«BÛ q+˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*j·T|ü]#ês¡T. #·{≤ºìï >ös¡$+∫ <ëì $wüj·T+˝À @ $<Ûä yÓTÆq n|”Œ\T≈£î yÓfi¯fl≈£î+&Ü n|üŒ{Ï qT+&ç Hê´j·T+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô, m|üŒ{Ϭø’Hê Ä dü\ú + ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ì{°V‰ü ˝Ÿ ìsêàD+ ì$T ‘·Ô+ nk˛dæj˚TwüHé≈£î n|üŒ–+|üã&ÉT‘·T+<äH˚ ÄX¯‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. $#ês¡ø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚TeT+fÒ n|üŒ{Ï qT+&ç á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n~Û ø±s¡T\T @ $<Ûyä TÓ qÆ #·sê´ rdüTø√˝Ò<Tä . Ç~˝≤ ñ+&É>± ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ì{°V‰ü ˝Ÿ ø=s¡≈î£ øπ {≤ ssTT+#·ã&çq düú\+˝À ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T nq>± 2007 dü+ˆˆ˝À á düú\+ e´eVü‰sêìï $yê<ëdüŒ<ä+ #˚dæq e´≈£îÔ\T eT+&É\ m–®≈£î´ {Ïyé yÓTõÅùdº{Ÿ yê]∫Ãq Äs¡¶s¡TqT ~Ûø£ÿ]+∫ ø=ìïs√E\ ÁøÏ‘+· qT+&ç #·≥º $s¡T<ä+∆ >± nÁø£eT ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ ‘ê|” y˚TÅd”Ô\qT @sêŒ≥T#˚dæ, sêÁ‹ |ü>∑\T |üì#˚sTT+∫ Á|üVü‰Ø >√&ÉqT ì]à+ #ês¡T. n<˚ dü\ú +˝À Ç‘·s¡ nÁø£eT ìsêàD≤\qT ≈£L&Ü »]–düTÔHêïs¡T. |üÁ‹ø±$˝ÒKs¡T¢ ≈£L&Ü düàXÊqyê{Ïø£ n_Ûeè~∆ nH˚ o]¸ø£\‘√ yês¡Ô\T sêdü÷Ô Á|ü»\qT, n~Ûø±s¡T\qT ‘·|üð <√e|ü{Ϻ düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ yês¡T #˚düTÔqï ìsêàD+ düàXÊqyê{Ïø≈£ î£ #Ó+~q~ ø±<äT. |ü+#êsTTrøÏ

02 #Ó+~+~. ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ì$T‘·Ô+ øπ {≤sTT+∫q dü\ú + ].HÓ+.: 253˝À Væ≤+<äTe⁄ \≈£î #Ó+~q düàXÊqyê{Ïø£ ñ+~. Ä Á|üø£ÿH˚ Åø¬ d’ eÔü ⁄\T, <ä[‘·T\≈£î #Ó+~q düe÷<ÛTä \T ≈£L&Ü ñHêïsTT. Væ≤+<ä÷ düàXÊqyê{Ïø£˝À <äVü≤q dü+kÕÿsê\T #˚jT· &ÜìøÏ, Ä düeTj·T+˝À ø±s¡´ Áø£e÷\T »]–+#·Tø√&ÜìøÏ 1997`98˝À ª¬ø˝’ ≤dü–] $ÁXÊ+‹ uÛeÑ qeTTµ ù|s¡T‘√ $ÁXÊ+‹ uÛÑeq+ ≈£L&Ü ì]à+#·ã&ç+~. n~ yê&ÉTø£˝À ñ+~. ìC≤ìøÏ düàXÊqyê{Ïø£˝À n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚j÷· \+fÒ Ä dü\ú +˝À #˚j÷· *, ø±ì, <ëìøÏ $s¡T<ä+∆ >± s√&ÉT¶ Á|üøÿ£ q ñqï |ü+#êsTT røÏ #Ó+~, ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ø√dü+ øπ {≤sTT+∫q dü\ú + n~Ûø±s¡T\ ø£fió¯ fl>∑|Œæ , ìsêà D≤\T #˚|≥ü &º +É nHê´j·T+, nÁø£eT+ eT]j·TT #·≥º $s¡T<ä∆+. »s¡T>∑T‘·Tqï á yêdüÔyê\ìï{Ï˙ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ , düuŸ ø£˝ø… sº£ T¡ <äèwæøº Ï eT]j·TT eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ e÷≥ <ë«sê qT, Ä ‘·<äT|ü] pHé 3, 2013q Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ˝À |òæsê´<äT <ë«sêqT ‘Ó*j·T|ü]#êeTT. sê» eT+Á&ç Äضy√ ≈£L&Ü $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+∫ Ä dü\ú +˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ìsêàD |üqT\T Ä|ü⁄#˚jT· e\dæ+~>± dü÷∫+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° á nÁø£eT ìsêàD+ |üqT\T Ä>∑˝<Ò Tä . yê{ÏøÏ bÕ\Œ &ÉT‘·Tqïyê]ô|’q @ $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\T Ç+‘· es¡≈£î ˝Òe⁄. Ç|üŒ{Ïø° yês¡T sêÁ‹, |ü>∑\T ìsêàD |üqT\T ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ø±ã{Ϻ n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê düŒ+~+∫, sê»ø°j·T ˇ‹Ô&ÉT\≈£î nr‘·+>± >√ø£es¡+ eT+&É\ j·TTHÓ’f…&é bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t ù|s¡Tq ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD+ ì$T‘·Ô+ øπ {≤sTT+#·ã&çq dü\ú +˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT Ä|ü⁄#˚dæ, nø£ÿ&É #·≥º $s¡T<ä∆+>± @sêŒ≥T #˚dæq ô|òø°¢\T ‘=\–+∫ #·≥º$s¡T<ä∆ yÓTqÆ #·s´¡ \≈£î bÕ\Œ&çqyê]ô|’ #·≥غ ‘ê´ #·s´¡ rdüTø=ì düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫, Hê´j·Tã <ä+∆ >± ‘·eT≈£î #Ó+<äe\dæq dü˝ú ≤ìï Ç|æŒ+#·e \dæ+~>± ª>√ø£es¡+ eT+&É\ j·TTHÓf’ &… é bÕdüsº ‡Y nk˛dæj˚TwüHéµ yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

–]»q Ŭø’düÔe⁄\≈£î e÷y√sTTdüTº\ VüQ≈£î+ (yÓTT<ä{Ï ù|J bò˛{À yês¡Ô) >=\T>=+&É($XÊK õ˝≤¢) : $XÊK @C…˙‡˝Àì >∑÷&Ó+ø=‘·ÔM~Û eT+&É\+ ≈£î+ ≈£î+|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T 15 ≈£î≥T+u≤\qT }s=~* yÓ[flb˛yê\+≥÷ e÷y√sTTdüT\º T VüQ≈£î+ C≤Ø#˚kÕs¡T. –]»q kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, Ä#êsê\qT, ø£≥Tºu≤≥¢qT e~* Åø¬ d’ yÔü ê´ìï d”«ø£]+#·&+É M]øÏ ÄÁ>∑V≤ü + ø£*–+∫+~. B+‘√ yês¡T á s¡ø£+>± Ä<˚ •+#ês¡T. á Á>±eT+˝À düTe÷s¡T 40 –] »q ≈£î≥T+u≤\THêïsTT. Ms¡+‘ê kÕúìø£+>± kı+‘· >∑èVü‰\qT, e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT ø£*– Jeq+ kÕ–düTHÔ êïs¡T. M]˝À düTe÷s¡T 15 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q –]»qT\T Ŭø’düÔ e´+ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸‘·T\e«&É+ M]øÏ q#·Ã˝Ò<äT. #·]ÃøÏ yÓfi§fl<äì› ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤π> ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î düVü≤ø£]+#·ì –]»qT\ô|’ ≈£L&Ü e÷y√sTTdüTº\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæ q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ e÷y√sTTdüTº\ #·s¡´\qT e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ ‘·eTqT Á>±eT+ e~* yÓ[flbı+&É+≥÷ Ä<˚•+∫q≥T¢ u≤~Û ‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì e´‹πsøÏ+∫ Á>±eT+

˝À ìe•+#˚ |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·|üŒì dü] |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ dü«Á>±eT+ e~* >=\T>=+&É eT+&É\+ ø£dæ$T ÁbÕ+‘êìøÏ e\düe#êÃs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À eTT+&É¢ ‘·T|üŒ\T, &=+ø£\‘√ eè<Ûë>± ñqï n≥M ã+»s¡TqT kÕ>∑T#˚düT ø=ì nø£ÿ&˚ dæús¡|ü&Ü\qT≈£îqï ≈£î+≈£î+|üP&ç –]»qT\ Á|üjT· ‘êï\≈£î n≥M dæã“+~ n&ÉT¶ ‘·–˝≤s¡T. ø£d$æ T ÁbÕ+‘·+˝À n≥M uÛ÷Ñ eTT\T kÕ>∑T#˚ùd+<äT≈£î M\T˝Ò<+ä ≥÷ e\dü e∫Ãq –]»qT\qT yê] dü«düú\yÓTÆq ≈£î+≈£î+|üP&ç ‘·s¡*+#˚+<ä≈£î j·T‹ï+∫ $|òü\eTj·÷´s¡T. –]»qT\qT yê´Hé˝À møÏÿ+∫ ≈£î+≈£î+|üP&ç ‘·s¡*düTÔ+&É>± –]»qT\+‘ê e÷s¡Z+ eT<Ûä´ ˝Àì ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\+ ‘·Ts¡u≤\¬>&ɶ e<ä› ~–b˛sTT nø£ÿ&É #Ó≥ø¢ +Ï <äH˚ nH˚ø£ ~Hê\T+ &çb˛j·÷s¡T. n≥T e÷y√sTTdüT\º ≈£î, Ç≥T n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\ ø±s¡D+>± ì\Te ˙&É ø√˝ÀŒsTTq ‘·eT≈£î ‘·–q Hê´j·T+, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì ≈£î+≈£î+|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q –]»qT\T q؇|ü≥ï+ zmdt&û <ëyÓ÷<äsYqT ø£*dæ $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

u≤~Û‘· –]»qT\≈£î j·T÷d”Jmdt {°yéT düVü‰j·T+ e÷y√sTTdüT\º u…~]+|ü⁄\T, n≥M n~Û –]»q u≤~Û‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç <ÛÓ’s¡´|üs¡#ês¡T. ø±s¡T\ n~]+|ü⁄\ eT<Û´ä ~≈£îÿ ‘√#·ì dæ‹ú ˝À Ç˝≤ á –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ 3 ~Hê\T ñqï düTe÷s¡T 15 düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘·\T, ø£≥T+u≤\≈£î #Ó+~q düuÛÑ\T eT]j·TT uÛÀ»q 70 eT+~ ≈£î+≈£î+ @sêŒ≥T¢ ≈ £ î dü T e÷s¡ T |üP&ç –]»q u≤~Û‘·T s¡÷.50y˚\T Ks¡Ãe⁄‘·T+ \≈£ î ‘· ÷ ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ <äì ãè+<ä+ düuÛÑT´\T eT*ÿ|ü⁄s¡+≈£î #Ó+~q ‘Ó*bÕs¡T. µj·TTHÓ’f…&é ÁøÏdæºj·THé n˝≤π> ˇ]kÕ‡ qT+&ç >±ôdŒ˝Ÿ kıôd{’ µ° (j·T÷ e∫à Ä+Á<Ûë dü]Vü≤<äT› d”Jmdt)ãè+<ä+ dü«j·T düVü‰j·TeT+<äCÒdüTÔqï j·TTd”Jmdt {°yéT ˝À X¯s¡D≤s¡Tú\T>± ñqï +>± <ä]Ù+∫, düV‰ü j·T düTe÷s¡T 1000 eT+~ eT+~+∫+~. >∑‘· 24e ‘˚B ñ<äjT· + yê] Ŭø’deÔü ⁄\qT ≈£L&Ü <ä]Ù+∫ <Ûs’Ó ´¡ |üs∫¡ , yê]øÏ e<ä› ñ+&ç _j·T´+, ø£+~|ü|ðü , eT+∫ q÷HÓ, ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´+, uÛÀ»q+‘√u≤≥T düuÛÑ\T ø±s¡+, ñ|üð ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\qT ìs¡«Vü≤+#˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ ‘·eT ãè+<ä+ ñ+<äì, n+<äCÒXÊs¡T. <˚e⁄ì Áù|eTqTã{Ϻ Ä ÁbÕ+‘· BìøÏ düTe÷s¡T s¡÷.3 \ø£å\T Ks¡Ãe⁄‘·T+<ä +˝À 3 s√E\T+&ç düu\ÑÛ T, düTyês¡Ô <ä+&Éj÷· Hêïs¡T. bÕsƒ¡≈£î\T á $wüj·TyÓTÆ ÁbÕ]ú+∫, Á‘·\T ìs¡«Væ≤+∫ düTe÷s¡T 200 eT+~øÏ Áù|sπ |üD ø=\~ düV≤ü ø£]+#ê\ì j·T÷d”Jmdt uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ≈£î+≈£î+|üP&ç ãè+<ä+ Hêj·T≈£î\T s¬ e.¬ø.Á|üu≤Û ø£ss¡ êe⁄ ø√sês¡T.


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 pHé 26 ` p˝…’ 05

<˚e⁄ì ÄdüTÔ\ e÷fÒ$T{Ï? <äTsêÁøe £ TD\qT n&ÉTø¶ √yê*. dü+|òTü ˝ÀqT, dü+|òTü + yÓ\T|ü\ á <äTsê Áø£eTD\T m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. eTq dü«+‘· düú˝≤\qT, ÄdüTÔ\qT mes¡T ÄÁø£ $T+#·Tø√p∫Hê düV≤æ +#·+. nsTT‘˚ <˚e⁄ì | ù s¡Tq q&ÉT|üã&ÉT‘·÷ dü+|ò÷ ü ìøÏ #Ó+~q$, düV≤ü yêkÕ\≈£î #Ó+~q ÄdüT\Ô T ø£fifl¯ eTT+<˚ Js¡y í TÓ bÆ ˛‘·THêï, ø£qTeTs¡T¬>’b˛‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ ˇø£ Ä<Ûë´‹àø£ H˚s¡+. bıs¡bÕ≥T. | Á u ü TÑÛ yÓq ’ j˚TdüT á $wüjT· +˝À eTq≈£î >=|üŒ e÷~]ì, dü+<˚XÊìï ø±s¡´s¡÷ |ü+>± #˚dæ eTØ #·÷|æ+#ês¡T. Äj·Tq jÓTs¡÷wü˝ÒeTT <˚yê\j·÷ìï, n+ <äT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£e÷ìï, <√|æ&ûì, ÄÁø£eTD\qT #·÷dæ düVæ≤+#·˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. ø£sT¡ D≤eTj·TT&ÓH ’ ê, Ä $wüjT· +˝À e÷Á‘+· ø=s¡&Ü |ü≥Tºø√&ÜìøÏ @ e÷Á‘·+ yÓqTø±&É˝Ò<äT. söÁ<äT&Ó’ <äTsêàs¡TZ\qT Ä\j·T+ qT+&ç ‘·]$T ø=fÒº es¡≈£î ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+#ê&ÉT. Äj·Tq~ Hê´j·TyÓTÆq ÄÁ>∑Vü≤+. n+<äTπø n+‘· ;uÛÑ‘·‡+ düèwæ+∫Hê me«s¡÷ m<äTs¡T ì\«˝Òø£b˛j·÷s¡T. Çø£ÿ&É C≤Á>‘∑ >Ô· ± >∑eTì+#·e\dæq~ ˇø£≥T+~. | Á øü ±å fi¯q | ù s¡T‘√ $<Û«ä +X¯+ düèwæ+ #·eTì ø±<äT Bì ns¡ú+. <˚e⁄ìøÏ #Ó+<äe\dæq Ädæúì nqT´\T ÄÁø£$T+#·T ≈£î+≥÷, nÁø£eT+>± q&ÉT#·T≈£î+≥Tqï rs¡TqT e÷Á‘·y˚T Äj·Tq #Ó+&Ü &Ü&ÉT. ø£qTø£ eTq kı+‘· ÄdüTÔ\ø£Hêï <˚e⁄ì ÄdüTÔ\qT eT] C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Û´ä ‘· $XÊ«düT\eTì #Ó|ðü ≈£î+≥Tqï eTqô|’ ñ+~. n~ dü+|ò÷ ü ìøÏ ˝À|ü*yêπs ø±e#·Tà ˝Ò<ë yÓ\T|ü* yês¡T ø±e#·TÃ. mes¡T <˚e⁄ì Ädæúì bÕ&ÉT#˚dæHê, <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæHê, <äTsêÁø£eTD≈£î bÕ\Œ&çHê eTq+ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+fÒ <˚e⁄&ÉT e÷Á‘·+ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√&ÉT. Ä\j·T+ ˝Òø£ Ädæú bÕ&Í‘·T+fÒ dü+‘√wü+>± ñ+&É˝Òø£b˛j·÷&ÉT HÓôV≤e÷´. áj·Tq z ñ<√´–. |æ‘·s¡T˝…’q Á|üeø£Ô\T <˚e⁄ì ø£≥º&Ü\T ≈£L* X¯Á‘·Te⁄\ #˚‹˝À bÕ&Í ‘·T+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√ ˝Ò<äT. eTq+ @+ #˚düTÔHêï+? πøe\+ eTq Äs√ >±´\T, ÄdüTÔ\T, ≈£î≥T+u≤\qT ø±bÕ&É&Üìπø <˚e⁄ì ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïe÷? Äj·Tq ñeTà&ç>± eTq≈£î ˇ|üŒC…|æŒq ÄdüTÔ\ e÷fÒ$T{Ï?

ìùw<뻄\ q&ÉTeT »j·Tø£s¡+>± sêÅwüº Ŭø’düÔe #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ nìï sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡T uÛÑ$wü´‘·T¢˝À ñ<Ûäè‘·+ ø±qTqï Ŭø’düÔe ñ<ä´eT+

ôV’≤<äsêu≤<é : 2014 mìïø£˝À¢ Ŭø’düÔe⁄\T me]øÏ z≥T yÓj·÷´˝À ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ªÅ¬ø’düÔe ñ<ä´eT+µ yês¡T pHé 12q s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À @sêŒ≥T #˚dæq ªsêÅwüº Ŭø’düÔe sê»ø°j·T #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡µ mH√ï

eTT+<äT>± Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ nôd+;¢ m<äTs¡T>±>∑\ s¡M+ Á<äuÛ≤s¡‹˝ÀH˚ »]|æ+#ês¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=+‘· Ä\ dü´+>± ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ |üŒ{Ïø° nes√<Ûë˝ÒsŒ¡ &ç q|üŒ{Ïø° Äj·÷ õ˝≤¢\ qT+&ç, »+≥q>∑sê\ qT+&ç Ŭø’düÔe⁄\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü<ädüT‡≈£î Äj·÷ bÕغ\ nÁ>∑H˚‘·\T Vü‰»s¡T ø±q|üŒ{Ïø° ;CÒ|”‘√ düVü‰ nìï bÕغ\ qT+&ç Á|ü‹ì <ÛäT\T Vü‰»s¡sTT e÷{≤¢&Üs¡T. nsTT‘˚ sêqTqï s√E˝À¢ á ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚d,æ Åø¬ d’ eÔü ⁄\˝À sê»ø°jT· #Ó‘’ q· ´+ ø£*Œ+∫, Äj·÷ bÕغ nÁ>∑H˚‘·\‘√ ˇø£ uÛ≤Ø dü<ädüT‡qT @sêŒ≥T

3

Ŭø’düÔe dü+|òüT˝À »s¡>∑qTqï #ê]Á‘·ø£ |òüT≥º+ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·sT¡ yêsTT) dü]>±Z 500 @fi¯fl ‘·sT¡ yê‘· eTs√ #ê]Á‘·ø£ |òüT≥º+ »s¡>∑uÀ‘√+~. n<˚ \÷<∏äs¡Hé` ø±´<∏*ä ø˘\T ø£\dæ ˇπø y˚~ø£ô|’ y˚&TÉ ø£\T »s¡T|ü⁄ø√uÀ‘·T Hêïs¡T. X¯‘êu≤∆\ Hê{Ï $s√<Ûë\÷ $uÒ<Ûë\T $yê<ë\T |üø£ÿqu…{Ϻ 2017 nø√ºãsY˝À »s¡>∑qTqï 500e eT‘√<Ûä∆ s¡D ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√ qTHêïs¡T. ª$uÒ<Ûä+ qT+&ç düVü≤yêkÕìøϵ From Conflict to Communion nH˚ ìHê<ä+‘√ ªyê{Ïø£Héµ eT]j·TT ª\÷<∏sä H¡ é yê˝Ÿ¶ ô|&ò sπÉ wüHµé 2013 pHé 17 (k˛eTyês¡+) C…˙yê˝À ˇø£ ñeTà&ç ˇ|üŒ+<ëìï ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚kÕsTT. |ü⁄sê‘·qyÓTÆq á $uÒ<Ûë\T ‘·e⁄«ø√e&É+˝À ˇø£ ∫qï ñ<˚›X¯´+ Ç$T&ç ñ+<äì Ä ˇ|üŒ+<ä+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. bÕXÊÑ·´ Åø¬ d’ yÔü ê´ìï Ábıf…ôd+º {Ÿ eT]j·TT øπ <∏*ä ø˘>± y˚sT¡ #˚dqæ e÷]ºHé \÷<∏sä Y 95 dæ<ë∆+‘· Á|ü‹bÕ<äq 1517 nø√ºãs¡T 31q Á|ü#T· ]+#·ã&ç+~. Ä s√EqT kÕ+Á|ü<ë j·T+>± Hê{Ï qT+&ç dü+|òüT dü+düÿs¡D ~H√‘·‡e+ ˝Ò<ë eT‘√<äs∆ D¡ ~H√‘·‡e+>± \÷<∏sä H¡ é dü+|ò÷ü \yês¡T »s¡T|ü⁄ ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdTü ‘Ô +· Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ◊ø£´‘· eT]j·TT Á|ü|+ü N ø£s¡D\ H˚|ü<∏ä´+˝À á ñ‘·‡yêìøÏ z q÷‘·q ˇs¡e&ç

nedüs¡eT˙ Çs¡T|üøå±\ ‘·|üð\qT ˇø£]H=ø£s¡T ˇ|üð ≈£î+≥÷ >∑‘· 50 @fi¯ófl>± \÷<∏äs¡Hé`ø±´<∏ä*ø˘\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡Ã\ |òü*‘·+>± e∫Ãq |ü⁄s√>∑‹øÏ ÁbÕ<Ûë q´‘·ìyê«\ì »˙yê ˇ|üŒ+<ä+˝À ¬s+&ÉT dü+|òü÷\÷ ù|s=ÿHêïsTT. nsTT‘˚ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ $uÒ<ëÛ ìï >∑T]Ô+#·&+É m˝≤>∑qï~ s√yéT˝À m+‘√ düTìï‘·yTÓ qÆ n+X¯+. ndü\T y˚sêŒ≥Tyê<ë ìøÏ ñ‘·‡ey˚T$T≥ì ø=+<äsT¡ ø±´<∏*ä ≈£îÿ\T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ˇø£ dü+|òTü + nkÂø£sê´ìøÏ >∑Tsö‘·T+fÒ eTs√ dü+|òüT+ $»jÓ÷‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]ÙdüT+<˚yÓ÷qqï n_ÛÁbÕ j·T+ \÷<∏äs¡Hé dü+|òü÷\yês¡T ø£*– ñHêïs¡T. \÷<∏äsY ø=‘·Ô dü+|òü÷ìï kÕú|æ+#ê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ mqï&É÷ ˝Ò&ÉT ø±ì, #·]à uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ÉT>±H˚ ñ+≥÷ dü+|òüT+˝ÀH˚ dü+düÿs¡D\T ‘˚yê\H˚ n#·+#·\ ø±+ø£å‘√ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~+#ê&ÉH˚ $wüjT· +ô|H’ ˚ m≈£îÿe>± á ˇ|üŒ+<ä+ <äèwæº kÕ]+#·qT+~. dü+düÿs¡D jÓTTø£ÿ #·]Á‘·qT, n~ düèwæ+º ∫q $uÛ»Ñ qqT á ˇ|üŒ+<ä+ |ü⁄q: |ü]o*+#·qT+~. @~ @yÓTHÆ ê sêqTqï ø±\+˝À Åø¬ d’ eÔü dü+|òTü #·]Á‘·˝À ˇø£ q÷‘·q X¯ø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äH˚ #ÓbÕŒ*. á ˇ|üŒ+<ä+ $T>∑‘ê Ŭø’düÔe dü+|òü÷\ô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<√ y˚∫#·÷&Ü*.

Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü˝À |ü~ edü+‘ê\T>±

eTs¡Hê‘· eTVæ≤eT dü«düú‘·XÊ\ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) düs¡+ eTTs¡T>∑T ø±\« e+‘Óq düMTbÕq >∑\ düT$XÊ\ yÓT<Æ ëq+˝À y˚jT· ã&çq XÊ\˝À¢ Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ y˚˝≤~>± Á|ü»\T ‘·s¡* e∫à ÁøÏøÏÿ]b˛‘ês¡T. <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT #·$ #·÷kÕÔs¡T. á dü«düú‘· XÊ\ e´ekÕú|ü≈£î\T <Ó’e»qT\T, u…’_˝Ÿ $TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nsTTq ¬se.&܈ˆ bÕ¬øs¡¢ düJesêe⁄(qsê‡|ü⁄s¡+). Äj·Tq ‘·+Á&ç>±s¡T <Óe’ »qT\T bÕdüºsY bÕ¬øs¡¢ Jes¡‘·ï+ ãVüQ BqT&ÉT>± á ÁbÕ+‘· +˝À ùde ÁbÕs¡+_Û+∫ 1960˝À ãVüQø=~›eT+~‘√ dü+|òü÷ìï kÕú|æ+#ês¡T. Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT ¬se.&܈ˆ düJesêe⁄ ñqï‘· $<ë´uÛ≤´dü+ >±$+∫|üŒ{Ïø° n<˚ Bq‘·«+‘√, ùde˝À m<äTs¡jT˚ ´ nH˚ø£ ø£cÕº\T, ÁX¯eT\T düV≤æ +∫, ÁbÕs¡qú X¯ø‘ÔÏ √ ‘·q ‘·+Á&ç ùdeqT ø=qkÕ–+∫ nH˚ø£ ¬s≥T¢ $düÔ]+|üCÒkÕs¡T. 1995˝À e÷s¡Hê‘· eTVæ≤eT <˚yê\j·÷ìï ì]à+#ês¡T. H˚&ÉT Ä dü+|òüT düuÛÑT´\T düTe÷s¡T ◊<äT y˚\T. n˝≤π> 2003˝À eTs¡ Hê‘· eTVæ≤eT dü«düú‘· XÊ\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ nH˚≈£î\≈£î

<˚e⁄&ÉqTÁ>∑V≤æ +#·T XÊØs¡ø£ dü«dü‘ú ‘· √u≤≥T Ä‘·à s¡øDå£ qT Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. Hê&ÉT ø=~› eT+~‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á |ü]#·s¡´ H˚&ÉT y˚\ dü+K´˝À Vü‰»s¡j˚T´ $<Ûä+>± n_Ûeè~∆ #Ó+~+~. eTs¡Hê‘· eTVæ≤eT dü«düú‘· XÊ\ <äX¯ yê]¸ø√‘·‡e+ pHé 7e ‘˚B X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>±qT, <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤ eTø£s+¡ >±qT »]–+~. á Á|ü‘´˚ ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $$<Û£ä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç nH˚ø£ eT+~ <Óe’ »qT\T, Åø¬ d’ eÔü Á|üeTT KT\T $#˚Ãdæ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å +~+#ês¡T. y˚˝≤~>± Á|ü»\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. e∫Ãqyês¡+<ä]ø° uÛÀ»q @sêŒ≥T¢ »] >±sTT. á uÛ≤s¡uÛÑ]‘· ùde˝À <Ó’e»qT\T ¬se.&܈ˆ düJ esêe⁄≈£î Äj·Tq düreTDÏ ÁoeT‹ düs√»ì düJesêe⁄, $<˚XÊ˝À¢ ñqï‘· $<ä´quÛÑ´dæ+∫ dü+|üPs¡í+>± ùde≈£î düeT]Œ+#·T≈£îqï @¬øø’ £ ≈£îe÷s¡T&ÉT bÕdüsº Y |æ.Jes¡‘ï· + dü+|üPs¡í+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡T. sêqTqï ~Hê˝À¢ á ùde eT]+‘· $düÔ]+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]ú+#·T<ë+.

|òüTq+>± »]–q dæ\«sY p_© y˚&ÉTø£ Vü‰»¬s’q Ŭø’düÔe Á|üeTTKT\T

dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T. ñ<ä´eT+ Hêj·T≈£î\T Áoìyêdüsêe⁄‘√ Ŭø’düÔe Á|ü‹ì<ÛäT\T nes√<Ûë\T, ˇ‹Ô&ÉT\ eT<Ûä´ »j·Tø£s¡+>± »]–+~. á dü<dä Tü ‡≈£î nìï sê»ø°jT· bÕغ\ yê]ì ÄVü‰«ì+∫, ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ nuÛTÑ ´qï‹øÏ @y˚T$T #˚kÕÔs√ ‘Ó*j·TC…bÕŒ*‡+~>± á y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. sêÅwºü nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ <äècÕ´ nôd+;¢ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ m≥Te+{Ï düu\ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\T »s¡|≈ü L£ &É<Hä ˚ ìùw<ë »„\T ñ+&É&É+‘√ á dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·T+<ë ˝Ò<ë nH˚ nqTe÷q+ nH˚≈î£ \≈£î ø£*–+~. nsTT‘˚ ìs¡«Vü≤≈£î\T, ªÅø¬ d’ eÔü ñ<ä´eT+µ n<Û´ä ≈£îå \T {°CJÒ Áoìyêdüsêe⁄ <˚e⁄ì Hêe÷ìøÏ nee÷q+ ø£\>∑≈£L&É<äH˚ |ü≥Tº<ä\‘√qT, ÁbÕs¡úHê X¯øÏÔ‘√qT, n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹‘√ dü<ädüT‡qT

#˚dæ sêÅwüº+˝Àì Á|ü‹ õ˝≤¢ qT+&ç Ŭø’düÔe Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡jT· ´˝≤ #˚dæ yê] düeTø£+å ˝À Á|ü‹ bÕغ Hêj·T≈£îì e<ä› qT+&ç yês¡T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ düeTdü´\T rπsÃ+<äT≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± m˝≤+{Ï |ü<øä∏ ±\T Á|üyX˚ ô¯ |&É‘ê s¡H˚ n+X¯+ô|’ düŒwüyº TÓ qÆ Vü‰MT\T rdüT≈£î+{≤eTì Áoì yêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á ñ<ä´e÷ìøÏ sêÅwºü ø√`Ä]¶H≥ ˚ sY>± õ. >±ôdŒ˝Ÿ dü«s¡í >ö&é e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. @dæ{°d” u…’_˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé ¬se.&܈ˆ ÄsY.düJesêE ‘·eT Á|ü‘˚´ø£ Áb˛‘ê‡ Vü‰ìï á dü<ädüT‡≈£î n+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ŭø’düÔe dü+|ò÷ü \ düe÷K´ qT+&ç C…s÷¡ wü˝eÒ TT eT‘·´j·T´, Äj·÷ õ˝≤¢\ ø√`Ä]¶H≥˚ sY‡, dü+|òTü Hêj·T≈£î\T á dü<dä Tü ‡≈£î ‘·eT Áb˛‘ê‡Vü‰qï+~+#ês¡T.

qsê‡|ü⁄s¡+(|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : <˚e⁄ì eTVü‰ ø£è|üqTã{Ϻ mdt. ø£&É\j·T´ eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§Zì dæ\«sY p_© yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+∫ dæ\«sY p_© ñ kÕe˙sYqT Ä$wüÿ]+ #ês¡T. ‘· ‡ e+ |ò ü T q+>±qT, nb˛ˆˆ ¬ø. @*j·÷ <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eTø£s¡+ sêE, nb˛ˆˆ á.<Óy’ êo >±qT »]–+~. $Tì sê«<ä+, bÕdüºsY yÓ’.C≤Hé düºsY C≤Héu≤ãT <ä+|ü ≈£îe÷sY, n&É«πø{Ÿ q*¢ ‘·T\ ùde eT]j·TT |ü] $T*¢ CÀôd|òt, ¬se. õ. #·s¡´˝À 25 edü+‘ê\T <Ó’eÁ|ükÕ<é, bÕdüºsY |æ. |üP]Ô#d˚ Tü ≈£îqï dü+<äs“¡ uÛÑ÷wüD+, Áã<äsY mdt. ¤+>± pHé 16 e ‘˚B bÕ˝Ÿ, _wü|t _.düT>∑TD kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥≈£î sêe⁄, |æ. Äq+<äsêE, kÕúìø£ ùdwº Hü ùé |≥ ª#·sÃY mdt. eTDÏs¡‘·ïsêCŸ, m. Ä|òt Ŭø’dtºµ Äes¡D+˝À y˚~ø£ô|’ ÄoqT˝…’q Á|üeTTKT\T, e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï $TìdüºsY C≤Héu≤ãT X¯s¡‘Y, &܈ˆ õ.düT>∑TD sêe⁄, myÓTàdt CÀ´‹, á ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚jT· ã&ç+~. dæø*Ï $<ë´dü dü+dü\ú ôdÁø£≥]€ ø£s¬ kÕŒ+ Áã<äsY $.»ø£ÿs¡j·T´, m.H√yêVüQ, y˚+Á&É dü‘·´+, _. &Ó+{Ÿ ô|]‡bÕ˝Ÿ dæøÏ* n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£ $»j·T uÛ≤düÿs¡sêe⁄, mHé. <˚edüV‰ü j·T+, m.düT>∑TDbÕ˝Ÿ, eT+˝À ªj·T÷‘Y >±ôdŒ˝Ÿ Á≈£Lùd&éµ `eT\ø£|ü*¢ n~ÛH˚‘· {Ï. u≤ã÷sêe⁄, yÓ.’ |üs+¡ CÀ´‹, m˝Ÿ.C≤Hée÷sYÿ, <=s¡jT· ´, nb˛ˆˆ d”ôV≤#Y mdt düŒs¡H® ué ≤ãT <Óe’ yêø£´eT+~+∫, C≤Hé mdt.d”ºô|òHé ‘·~‘·s¡T¢ bÕ˝§Zì C≤Héu≤ãT <ä+|ü‘·T\≈£î X¯óuÛ≤ u≤ãT <ä+|ü‘T· \qT düHêàì+#ês¡T. ]f…sÆ ¶Y &ç|Pü ´{° ø£˝ø… sº£ Y ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.


2013 pHé 26`p˝…’ 05

R.N.I. No.: APTEL / 2004 / 13923 The Voice of Christians

A Registered Telugu Christian Newspaper

d”ºô|òHé, ByÓq\ $yêVü≤ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£

ªø£ùwº |òü*µ nHêïs¡T ô|<ä›\T. ø£cÕºìøÏ ‘·–q |òü*‘·+ ‘·|üŒø£ ñ+≥T+~. H˚{Ï b˛{° |üÁ|ü+#·+˝À j·TTe‘· #·<äTe⁄ ø√dü+ m+‘Ó’Hê ø£wüº|ü&ÉT ‘√+~. sê´+≈£î\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ≥qTï\ ø=B› |ü⁄düÔø±\T yÓ÷j·T&Üì ¬ø’Hê, #·<äe&Üì¬ø’Hê yÓqTø±&Éø£ e÷qe eTs¡j·T+‘·Á+˝≤ |üì#˚ k˛Ô+~ j·TTe‘·s¡+. á sê´+≈£î\ s=<ä˝À <Ó’e uÛÑøÏÔø°, Ä<Ûë´‹àø£ n+X¯ø° #√≥T Çe«˝Òø£b˛‘·THêïs¡qï~ ≈£L&Ü n+‘˚ yêdüÔe+. eTìwæøÏ $<ä´ nedüs¡y˚T. n˝≤>∑ì <Ó’euÛÑøÏÔ nqedüs¡y˚TMT ø±<äT! $<ä´ ãÁ‘·T≈£î<Ós¡Te⁄qT #·÷|æ‘˚. Ä<Ûë´‹àø£‘· ãÁ‘·T≈£îH˚ #·÷|ü⁄ ‘·T+~. ãÁ‹øÏdüTÔ+~. ãÁ‘·Tπø ˝Ò≈£î+fÒ ãÁ‘·T≈£î<Ós¡TyÓ+<äT≈£î? nsTT‘˚, ãÁ‘·Tπø ˝Òì ãÁ‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ j·TTe‘· yÓ+|üsê¢&ÉT ‘√+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. ˇø£&ÉT düs¡«˝Àø±ìï dü+bÕ~+#·Tø=ì ‘·q bÕÁDeTTqT b˛>=≥Tº≈£î+fÒ yêìπø$T |üÁjÓ÷»q+? ÇVü≤˝Àø£ dü+|ü<ä\ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&˚ |üÁ|ü+#· e÷qyê[ eTT+<äT u…’_˝Ÿ ñ+ ∫q z ø°\ø£yÓTÆq |üX¯ï Ç~. Ç≥Te+{Ï |üÁe÷<äø£s¡ b˛{° |üÁ|ü+#·+˝À <Ó’e uÛÑøÏÔ˙ $<ä´qT düeTbÕfi¯fl˝À dü]#·÷düT≈£î+≥÷ ‘·q J$‘êìøÏ dü+|üPs¡í‘·qT, |ü]|üPs¡í‘·qT düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêï&√ j·TTe≈£î&ÉT. ˇø£ dü‘Y ¬ø’ÅdüÔe⁄&ÉT>±, dü+|òüT ùde≈£î&ÉT>± mH√ï ø±s¡´ø£Áe÷\qT ‘êqT q$Tàq ø°ÁdüTÔ |üÁuÛTÑ e⁄ ø√d+ü #˚|{ ü ≤º&TÉ . Äj·Tq <ëÁø£‘ å √≥˝À ø£w|ºü & ü ç |üì#˚d÷ü HÔ ˚ $<ä´˝À ñqï‘· kÕúHêìøÏ #˚sT¡ ≈£îHêï&ÉT. $<ä´qT ˇ+≥ã{Ï+º #·T ø√e&É+ ø√dü+, sê´+≈£î\T kÕ~Û+#·Tø√e&É+ ø√dü+ Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î πø{≤sTT+#ê*‡q düeTj·÷ìï |üD+>± ô|&ÉT‘·÷, J$‘·+˝À mH√ï <Ó’yêosê«<ë\qT ø√˝ÀŒ‘·Tqï H˚{Ï j·TTe‘·sêìøÏ n‘·H√ >=|üŒ Ä<äs¡Ù+. @<Ó’Hê <˚e⁄ì e<ä› qT+&˚ bı+<äTø√yê\H˚ ‘·|üq, zs¡TŒ H˚&ÉT ‘·qqT z Ç+{ÏyêDÏí ≈£L&Ü #˚dæ+~. H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï á ø£fi≤´D eT¨‘·‡e+˝À MT ø£fi¯fl eTT+<äTqï ô|+&ç¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT ø=eTàs¡ CÀôd|òt d”ºô|òHé >∑T]+∫q ∫ìï kÕø£å´y˚T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î MTs¡T #·~$+~. Çy˚ uÛ≤yê\‘√ ñqï‘· $<ë´uÛ≤´dü+ >±$+∫, H˚&TÉ d”ôº|Hò ‘ é √ <Óe ’ düìï~Û˝À, <Ó’e»qT\#˚ $yêVü≤ ã+<Ûä+‘√ ◊ø£´eTe⁄‘·Tqï ByÓq qT ã{Ϻ eTqeT+‘ê <˚e⁄ì düTÔ‹dü÷Ô d”ºô|òHé, ByÓq \T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nH˚≈£î\≈£î <˚e⁄ì Äosê«<ë\qT |ü+#˚ ≈£î≥T+ ã+>± e]ú˝≤¢\ì eTqkÕsê B$+#·T<ë+.


2013 pHé 26` p˝…’ 05

Ŭø’düÔe düe÷»+

08

Registered Office : CHRISTHAVA SAMAJAM, 11-6-26/1, Gandhi Nagar-2, NARSAPUR -534 275, W.G.Dt., A.P., Editor & Publisher : Vepuri Sam Sudhakar (Cell : 9963069484)


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 pHé 26 ` p˝…’ 05

ù|s¡T e÷]à Ŭø’düÔe⁄\qT Äee÷q|üs¡Ãø£+&ç düe÷<ÛäT\ düú\+ ø£u≤® ø±≈£î+&Ü ø±bÕ&É+&ç : ¬se. ø=&Ü*

$»j·Tyê&É (ø£ècÕí õ˝≤¢) : ø£+Á&çø,£ uÀdt q>∑sY ˝À 65 \ø£\å s¡÷bÕsTT\‘√ ì]à+∫q ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡TqT e÷sêÃ\H˚ jÓ÷#·q q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú $s¡$T+#·Tø√yê \ì ª$»j·Tyê&É ÁøÏdæºj·THé bÕdüºsY‡ n+&é m\¶sY‡ nk˛dæj˚TwüHéµ &çe÷+&é #˚dæ+~. á ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡TqT ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ>±H˚ ø=qkÕ–+#ê\ì nk˛dæj˚TwüHé

ø=&Ü* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $»j·Tyê&É˝Àì Ŭø’düÔ e⁄\ ø√dü+ ˇø£ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ì]à+#ê \ì mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± Åø¬ d’ eÔü ⁄\yÓTqÆ ‘êeTT #˚dæq $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À ≈£î+<ëyê] ø£+Á&çø˝£ À q>∑sb¡ Õ\ø£ dü+düú 65 \ø£å\ s¡÷bÕsTT\‘√ ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ì]à+∫+<äHêïs¡T. Ä ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT πøe\+ Ŭø’düÔe⁄\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î e÷Á‘·y˚T

Ŭø’düÔe⁄\ ø√dü+ ì]à+∫q ø£eT÷´ì{° Vü‰\T, n|üŒ{Ï •˝≤|üü\ø£+ô|’ $esê\T Á|ü‹ì<ÛTä \T $»„|Ôæ #˚kÕs¡T. 15e ‘˚B X¯ìyê ñ|üj÷Ó –+#˚ $<Û+ä >± ì]à+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. s¡+ Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ ¢¡ düe÷ $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T \>∑&bÉ Õ{Ï y˚X+¯ ˝À nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T &܈ˆ @*j·÷ sê»>√bÕ˝Ÿ ‘·q m+|” ì<ÛTä \ qT+&ç 25\ø£\å

s¡÷bÕsTT\qT Åø¬ d’ eÔü ⁄\ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêà D+ ø√düy˚T düeT≈£LsêÃs¡ì, Ä $<Ûä+>±H˚ m+|” ‘·q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT ≈£L&Ü n+~+#ês¡Hêïs¡T. yÓTT<ä{À¢ ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ ì{° Vü‰˝Ÿ>±H˚ ô|<ä› uÀs¡T¶qT ô|{≤ºs¡T. •˝≤|òü \ø£+ MT<ä Ç<˚ HêeTø£sD¡ + #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ ø=~› HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· ÁøÏdæºj·THé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ uÀs¡T¶qT rdæy˚dæ πøe\+ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ nH˚ uÀs¡T¶ô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú n~Ûø±s¡T\T @ø£|üø£å+>± á ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT Áoìyêdt nH˚ e´øÏÔøÏ ©E≈£î Ç#êÃs¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ á ø£eT÷´ ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡TqT ≈£L&Ü e÷πsà Á|üjT· ‘êï\qT #˚dTü HÔ êïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘·eT kÕ«s¡∆ Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ á Nø£{Ï Á|üjT· ‘êï\qT Ŭø’düÔe⁄\≈£î e´‹πsø£+>± #˚j·T&Üìï ‘êeTT K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T. Bììã{Ϻ n~Ûø±s¡T\T Åø¬ d’ eÔü ⁄\ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_ÛdTü HÔ êï s¡ì ‘êeTT uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç~ ˝ÖøÏø£ $<ÛëHêìøÏ >=&É*¶ ô|≥Tº ˝≤+{Ï<ìä , á ø£eT÷´ ì{° Vü‰\TqT Ç‘·sT¡ \≈£î ©E≈£î Ç#˚ÃeTT+<äT ø£˙dü+ Åø¬ d’ eÔü ô|<ä\› yÓTqÆ ‘·eTqT n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ dü+Á|ü~+#·˝Ò<äì, Ŭø’düÔe⁄\˝ÀH˚ me]¬ø’Hê ©E≈£î Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ ‘êeTT dü+ ‘√wæ+#˚yês¡eTHêïs¡T. n˝≤ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ ø£eT÷´ ì{° Vü‰\TqT Væ≤+<ä÷ e´≈£îÔ\≈£î Çe«{≤ìï ‘êeTT rÁe+>± K+&çdTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á

10 eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡TqT e÷s¡Ã&ÉeT+fÒ K∫à ‘·+>± Åø¬ d’ eÔü ⁄\qT nee÷ì+#·&yÉ T˚ ne⁄‘·T+ <äHêïs¡T. n+<äTøπ n~Ûø±s¡T\ á nHê˝À∫‘· #·s´¡ \qT $s¡$T+#·Tø=ì ÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡TqT e÷s¡Ã≈£î+&Ü ªÁøÏdj ºæ T· Hé ø£eT÷´ ì{° Vü‰\Tµ>±H˚ uÀs¡Tô¶ |{≤º\ì ‘êeTT ø√s¡T‘·T HêïeTHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á ø£eT÷´ì{° Vü‰\T Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î e÷Á‘·yT˚ HêeTe÷Á‘· s¡TdüT eTT≈£î n<Ó≈› î£ Çyê«\ì ‘êeTT &çe÷+&é #˚dTü Ô qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Ŭø’düÔe⁄\ düe÷<ÛäT\ ø√dü+

j˚TdüT s¡øÏå+#·TqT!

sêeT*+π>X¯«s¡ q>∑s˝Y À øπ {≤sTT+∫q s¬ +&ÉT mø£sê\ dü\ú +˝Àì <äTsêÁø£eTD\qT ‘=\–+ #ê\ì $»j·Tyê&É q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£MT wüqsY≈î£ $»„|Ôæ #˚kÕs¡T.ñqï á dü\ú + #·T≥÷º Á|üV‰ü Ø >√&É m‘·TqÔ T ô|+∫ ø=+‘· y˚Ts¡ |ü>T∑ \ >={Ïqº >√&ÉqT |ü⁄q]ï]à+∫, á dü\ú + nHê´ Áø±+‘·+ ø±≈£î+&Ü >π ≥TqT ì]à+#ê\ì $»„|Ôæ #˚kÕs¡T. á $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ¬se. &܈ˆ JMÄsY eTDÏ˝≤˝Ÿ, &܈ˆqqïj·T´, yÓC’ Ò $\‡Hé, ø¬ .Jes¡ï≈£îe÷sY, j·T+.Á|üø±X¯sêe⁄, {Ï. sêC≤ sêe⁄, y˚T»sY $*j·TyéT‡ ‘·~‘·sT¡ ¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

j˚TdüT dü«dü|ú sü # ¡ T· qT!!

<˚e⁄ì ÄX¯Ãs¡´ø±s¡´eTT\T #·÷&És¡+&ç. ø°s¡Ôq 66:5

Jdüdt |üesY Ä|òt Áù|j·TsY ≥esY

uÛ≤qTq>∑sY (mdt.mHé.|ü⁄s¡+ ø±\˙) 22`15/1`88/m πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ düMT|ü+, $»j·Tyê&É`11 Á|ü‹ Ä~, k˛eT eTˆˆ 2 >∑+ˆˆ qT+&ç 3 >∑+ˆˆ es¡≈£î e´øÏÔ>∑‘·+>± e∫Ãq yê] ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #˚j·Tã&ÉTqT. 9391450191,9247540421 HÓ+ãs¡¢≈£î ¬se.s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt bò˛Hé <ë«sê nìï düeTj·÷˝À¢ ¬se. s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt ÁbÕs¡ú #˚kÕÔs¡T. mdt._.◊ nøö+{Ÿ HÓ+: 31857670130 áyÓTsTT˝Ÿ : jesuspowerfrancis@yahoo.com

es¡T&ÉT ø±e˝…qT

e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9866912415) ej·TdüT‡ : 40 m‘·TÔ : 5µ.5µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc., ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ ø£*– ùde #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î\eTT : ns¡T+<Ûärj·T ÁøÏdæºj·THé es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09963747999, 09963977199) ej·TdüT‡ : 34 m‘·TÔ : 5µ.6µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : DME, BE-Mech ñ<√´>∑+ : Manager in Private Limited ≈£î\eTT : Coverted Christian (Born Again) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09329163855) ej·TdüT‡ : 29 m‘·TÔ : 5µ.10µµ s¡+>∑T : #êeTq #êj·T ø£+fÒ ‘·≈£îÿe $<ä´ : BE ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙, u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09884293767) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Tech ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (#ÓHÓ’ï) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9866847976) ej·TdüT‡ : 31 m‘·TÔ : 5µ.11µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Åô|’y˚≥T ñ<√´>∑+({°#·sY) ≈£î\eTT : _.dæ(dæ) (e÷\) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09884293767) ej·TdüT‡ : 35 m‘·TÔ : 5µ.7µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.Com., ñ<√´>∑+ : Lecturer ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (j·÷<äe)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ >∑\ ñ<√´– ≈£î\eTT : Any cast with born again experience e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ`5µ.5µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Equilent or MBA / B.Sc,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Suitable ≈£î\eTT : Indian Protestant Christian e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : M.Sc., (Comp.)/M.C.A/B.Tech... ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑) e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 26 m‘·TÔ : 5µ.1µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Tech ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY (#ÓHÓ’ï) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 25G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Åô|’y˚{Ÿ/>∑es¡ïyÓT+≥T ñ<√´>∑+ ≈£î\eTT : _.dæ(dæ) (e÷\) e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 32 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.Com.,/M.B.A., ñ<√´>∑+ : >∑es¡ïyÓT+≥T({°∫+>¥) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9290586658, 9966337100) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ms¡T|ü⁄ $<ä´ : M.Sc., M.A., B.Ed., ñ<√´>∑+ : Lecturer in Pvt. PG College ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 21G m‘·TÔ : 5µ.0µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Degree ñ<√´>∑+ : Any Pvt./Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9290586658, 9966337100) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ms¡T|ü⁄ $<ä´ : M.Sc., M.A., B.Ed., ñ<√´>∑+ : Lecturer in Pvt. PG College ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 21G m‘·TÔ : 5µ.0µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Degree ñ<√´>∑+ : Any Pvt./Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9704158507, 040 27630068) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : BHMS ñ<√´>∑+ : Private Practice ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9949584008) ej·TdüT‡ : 31 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Bachelor of Physio Theraphy (B.P.T) ñ<√´>∑+ : Working in a Pvt. Sector ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBA/B.Tech., ñ<√´>∑+ : @<Ó’Hê ñ<√´>∑+ #˚düTÔ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : dü+|üPs¡í/bÕsYº f…ÆyéT ùde≈£î˝…’ ñ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBBS/Engineering/any Suitable ñ<√´>∑+ : ùdyê<äèø£Œ<Ûä+ ø£*–yê¬s’j·TT+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 31/32 m‘·TÔ : 5µ.5µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Software/Computers Engineer/PG ñ<√´>∑+ : Any Govt. Job/Pvt. India/Abroad ≈£î\eTT : ÁøÏdj ºæ T· Hé(eT+∫ Åø¬ d’ eÔü kÕø£´å eTT >∑\yês¡T)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9493307091, 9493307092) ej·TdüT‡ : 24 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.Sc.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : - ≈£î\eTT : Ä~j·÷+Á<Ûä ÁøÏdæºj·THé(e÷~>∑) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9848610587) ej·TdüT‡ : 22 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.Sc., ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9441779822) ej·TdüT‡ : 33 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : B.A.,PGDCA., DTP., Tally, Flash., Multi Media ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440219606, 9652418530) ej·TdüT‡ : 26 m‘·TÔ : 5µ.9µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.Tech., ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 25G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : Any Govt./Pvt. Job ≈£î\eTT : Ä~j·÷+Á<Ûä ÁøÏdæºj·THé(e÷~>∑) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : dü+|üPs¡í ùde≈£î\T(ô|+‘Óø√düTÔ) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 34G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Any Degree/PG ñ<√´>∑+ : Any Govt./Pvt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 28-29 m‘·TÔ : 6µ s¡+>∑T : `` $<ä´ : M.Tech., ñ<√´>∑+ : Any Govt Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé


2013 pHé 26`p˝…’ 05

Ŭø’düÔe düe÷»+

11

|òü*+∫q bÕdüºsY <∏ëeTdt Ä#ê] ø£èwæ $»Hé`2000 ô|ò˝Àwæ|t s¡÷fÒ ôd|üπs≥T ÁbÕs¡úHêeT+~sêìï ì]à+∫q U…’B\T

pHé 21e ‘˚Bq >∑T+&Ó H=|挑√ eTs¡D+Ï ∫q qsê‡|ü⁄s¡+, >±+BÛq>∑s`Y 2 yêdüeÔ ⁄´\T ‘ÓHï˚ {Ï ns¡TDY ≈£îe÷sY(52) ≈£î≥T+ã z<ës¡TŒ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. ø£ècÕí õ˝≤¢ ã+≥T$T*¢ yêdüeÔ ⁄´\T, ø±s¡ïsY k˛ºHé #·sYÃ(qsê‡|ü⁄s¡+) ø±|ü] bÕdüºsY ¬ø. yÓ÷»dt #Í<ä] u≤eeT]~ ByÓHé sêCŸ ≈£îe÷sY yÓT<ä&ÉT˝À rÁe s¡ø£Ô ÁXÊe+ »s¡T >∑T≥ e\¢ ô|sê\dæd≈t î£ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. Ç|üð&ÉT ø=+‘· es¡≈î£ Äj·Tq Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑sTT´+~. dü+|üPs¡í· dü«düú‘· ø=s¡≈£î. $XÊK õ˝≤¢˝À |ü]#·s¡´ #˚j·TT#·Tqï qsê‡ |ü⁄s¡+, >±+BÛq>∑sY`2 yêdæ ¬ø. HÓôV≤e÷´ (qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô) yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô Hêfi¯+ ∫{Ï¢ n+‘·s¡Z‘· s¡ø£Ô ÁXÊe+ n>∑T≥e\¢ rÁe nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. >∑‘· ø=ìï HÓ\ \T>± $XÊK˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î. Ä]úø£ nedüs¡‘·\ ø=s¡≈£î. ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈£î. nqT´\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T#·Tqï ùdyê |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î. Ŭø’düÔe dü+|òü÷˝À¢, düe÷»+˝À HÓ\ø=ì ñqï ≈£î\, es¡Z, XÊK, ÁbÕ+rj·T $uÒ<Ûë\T ‘=\– ì»yÓTÆq ◊ø£´‘·, |ü]X¯ó<ä∆‘·, Áù|eT yÓTT<ä\>∑T yê{Ï ø=s¡≈£î $XÊ«düT\T, dü+|òüT Hêj·T≈£î\T Á|üj·÷dü|ü&ÉTq≥T¢. HêeTø±s¡ú uÛÑøÏÔ, y˚wü<Ûës¡D ‘=\–b˛e⁄q≥T¢. <äTsêÁø£eTD\≈£î >∑Ts¡e⁄‘T· qï Åø¬ d’ eÔü ÄdüT\Ô T, dü+düú\ ø=s¡≈£î uÛ≤Ø esê¸\≈£î ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ ø=+&É˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq yê] ø=s¡≈î£ , eTs¡D+Ï ∫q yê] ≈£î≥T+u≤\ Ä<äs¡D ø=s¡≈£î. Ä+Á<Ûä ˇ]kÕ‡ dü]Vü≤<äT˝› À düsD¡ ≤s¡T\ú T>± J$düTqÔ ï ˇ&çcÕ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ ø=s¡≈î£ . e÷y√ sTTdüT\º u…~]+|ü⁄‘√ }s=~* Ç‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Áã‘·T≈£î‘·Tqï Ŭø’düÔe ≈£î≥T+u≤\ ø=s¡≈£î.

¬se. s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt, $»j·Tyê&É

b˛\ø£+bÕ&ÉT (>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢) : ª$»Hé ‘ÓHê* s¡y˚Twt Ä<Ûä«s¡´+˝À cÕ˝À+ ÁbÕs¡úHê `2000 ô|˝ò Àwæ|µt HÓ\yêØ düe÷y˚X+¯ bÕdüsº Y eT+~s¡+˝À »]–+~. pHé 13e ‘˚B >∑Ts¡T sê»eT+Á&ç(‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : nH˚ø£ dü+e ‘·|Œæ +#·ã&ç J$‘· •ø£å |ü&qç õ. $»j·Tes¡qú ‘·‡sê\T>± düTyês¡Ô ùde #˚d÷ü ,Ô Ä‘·à\ s¡øDå£ ø¬ ’ sêe⁄ ‘·q s¡ø£åD kÕøå±´ìï #Ó|ü⁄‘·÷ ø£˙ï{Ï MT¬ss¡T>∑sêµ...ª<˚e⁄ì Ä\j·T+ |ü]X¯ó<äy∆ TÓ qÆ ~. yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ\ qT+&ç kÕj·T+ Á|üj·÷dü|ü&ÉT‘·÷ U…’B\H˚ <˚e⁄ì eT+~sê |üs¡´+‘·eTj·÷´s¡T. ‘·qT m|üð&√ eT{Ϻ˝À MTs¡T Ä Ä\j·TyÓTÆj·TTHêïs¡ì Á|ü‹ eTìwæ Á‘·+ 4:30 숈\ es¡≈£î »]–q á düe÷y˚ \T>± ì]àdü÷,Ô ˇø£|ðü &ÉT ø£‘T· \Ô T, u≤+ãT\T ø£*dæb˛e\dæq yê&çqì, nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ <˚e⁄ì |ü]X¯ó<ä∆ Ä\j·TeTT>± ñ+&Ü\ì, |ü] X¯+˝À ô|ò˝Àwæ|t sêÅwüº Á|ü‹ì~Û C…ão\Hé |ü{Ϻqyês¡T Ç|üð&ÉT |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏ëìï #˚‘· ‘·qqT ø£$å T+∫ s¡ø+åÏ ∫, Áã‹øÏ+#ê&Éì, <˚e⁄ì X¯ó<ä‘∆ · <˚e⁄ì ìyêdüeTTq≈£î nqT≈£L\eTì, Äràj·T Á|üdü+>±ìï ø√`Ä]¶H˚≥sY bÕdüºsY |ü≥Tºø=ì Jee÷sêZq, <Ó’e e÷sêZq q&ç|æ yêø£´y˚T ‘·qqT J$+|üCÒdæ, q÷‘·q e´øÏÔ>± |ü]X¯ó<ä‘∆ · me]˝À ñ+fÒ yêπs <˚e⁄ìøÏ düJe bÕ˝Ÿ |üs¡<˚• ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ ‘·s¡T®e÷ #˚kÕs¡T. düTqÔ ï C…˝’ Ÿ‡ bÕdüsº Y <∏ëeTdt Ä#ê] ø£èwæ |ò*ü + #˚d+æ <äì Á|üuTÑÛ e⁄ì eTVæ≤eT|üsT¡ dü÷Ô kÕø£´å $T eT+~sê\ì, yê]˝ÀH˚ <˚e⁄&ÉT ìe•kÕÔ&Éìµ Ç+‘·es¡≈L£ u≤>±H˚ ñ+~. bÕdüsº ‡Y ô|˝ò À wæ|t n+fÒ ˇø£ j·T÷ìj·THé nk˛dæj˚TwüHé e+{Ï<ìä $~Û‘y· T˚ . $»Hé `2000 sêÅw+ºü ˝À 32 ÁbÕ+‘ê˝À¢ á s¡ø£+>± ø±s¡´Áø£e÷*ï ìs¡«Væ≤düT+Ô ≥T+~. HÓ\ø√ düuTÑÛ ´ì #·]à ˝Ò<ë Ç+{Ï e<ä› »]π> dü+ã+~Û‘· düe÷y˚XÊìøÏ e∫Ãq düuÛÑT´ìøÏ Á|üj·÷D Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ s¡÷.30/`, uÛÀ»HêìøÏ s¡÷.25/` #=|üðq dü+düú n+<äCÒk˛Ô+<äì Áã<äsY C…ão\Hé ‘Ó* bÕs¡T. nsTT‘˚ ªdü+düúµ jÓTTø£ÿ z#·sY MT<ä düuÛÑT´\#˚‘· dü+‘·ø£+ ô|{Ϻ+#·T≈£î+{≤s¡T. >±ì, m+‘· Ç#êÃs√ n+¬ø e÷Á‘·+ <ëìô|’ sêj·Ts¡T(‘·sê«‘· ~<äT›≈£î+{≤πsyÓ÷). nìï ]ã“Hé ø£{Ÿ #˚dæ Ä\j·÷ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï C…’fi¯fl XÊK &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] qs¡dæ+Vü≤Hé, q÷‘·q Ä\j·T+˝À Á|üdü+–düTÔqï <∏ëeTdt Ä#ê] <Ûäs¡\÷ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTTHê ‘·eT≈£î e÷Á‘·+ >∑‘· |ü<˚fi¯fl qT+&ç Á|üj·÷D Ks¡Tà ∫+~. pHé 9e ‘˚Bq U…’B\#˚ ì]à+∫q #êÃs¡T. &û◊J e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ <Óe’ uÛøÑ ˝ÔÏ À eT+∫ dü+<˚X¯$T#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ \≈£î, uÛÀ»HêìøÏ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ πøe\+ s¡÷.30/`, $XÊ\yÓTÆq ÁbÕs¡úHê eT+~s¡ Á|ü‹wüº ø±s¡´ Á|ües¡Ôq, |ü]X¯ó<ä∆‘· nedüs¡+, n$ <˚e⁄ìøÏ n‹<ÛäT\T>± bÕ˝§Zì ÄodüT‡*∫Ãq &ç|üP´{° Áø£eT+ <˚e⁄ì eTVæ≤e÷s¡ú+>± »]–+~. á ÇwüºeTì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Áã<äsY q÷´≥sY dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ n+»j·T´, &ûyá ’Ó y√ nÁã s¡÷.25/` e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔHêïs¡ì ø=+<äs¡T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± C…fi’ fl¯ XÊK &ç$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªMT uÛÑøÏÔ $XÊ«dü+, |üXÊÑêÔ|ü+ Vü‰+, dü«s¡í B|æø£ m&ç≥sY •yêJsêE, õ. yêb˛j·÷s¡T. ìC≤ìC≤\T <˚e⁄ìπø ‘Ó*j·÷*. »Hé n~Ûø±] m. qs¡dæ+Vü≤+, C…’˝Ÿ dü÷|ü]+ MT ≈£î≥T+u≤≈£î ByÓqT\T>± e÷sê\ì, uÛ≤düÿs¡sêe⁄, düTã“j·÷#ês¡T´\T U…B’ k˛<äsT¡ yÓ T T‘· Ô + 43 eT+~ Vü ‰ »¬ s ’ q á f…+&Ó+{Ÿ q÷´≥Hé bÕ˝§Zì q÷‘·q eT+~ <˚e⁄&ÉT MT≈£î ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ Á|ükÕ~+#ê\ì \≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ÁoeT‹ mùdÔsY düe÷y˚X+¯ ˝À bÕdüsº Y m˝Ÿ.<ëìj˚T\T, yÓ.’ dü+ sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬se. ô|]‡ ôV’≤sêyéT‡ ø√s¡T‘·÷µ eTT–+#ês¡T. <∏ëeTdt U…’B k˛<äs¡T\≈£î |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏ë\T, k˛qT, s¡‘ï· + ÁbòÕì‡dt, sê#·s¢¡ C≤ø£uŸ, ne⁄≈£î n<∏ä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À U…’B ø°s¡Ôq |ü⁄düÔø±\qT n+<äCÒkÕs¡T. U…’B\T C…˝’ Ÿ bÕdüsº Y <∏ëeTdt Ä#ê] yêø£´ dü+<˚X¯ dü+‘√wæ+#ês¡T. bÕs¡Hú êosê«<äeTT\‘√ <˚e⁄ì ˝≤»s¡T, m+.dü˝À$T, ÄsY. wüøH° êsêDÏ ‘·~‘· k˛<äs¡T\T dü+‘√wü+>± ^‘ê\T Ä\|æ+∫ Æ T· THêïs¡ìj·TT, eTVæ≤e÷s¡úyÓTÆ á ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± »] s¡T\T bÕ˝§Zì ÁbÕ]ú+#·T≥˝ÀqT, bÕ≥\T <˚e⁄ì Äsê~Û+#ês¡T. &܈ˆ ùV≤q $»j·T $Tdü÷Ô ªMTs¡T <˚e⁄ì Ä\j·TyÓTj ≈£îe÷] u…_’ ˝Ÿ |üsq¡ƒ + #˚kÕs¡T. ñ]•ø£qå T+&ç <˚e⁄ì Ä‘·à MT˝À ìe•+#·T#·THêï&Éìj·TT –+~. á |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. bÕ&ÉT≥˝ÀqT düVü≤ø£]+#ês¡T.

MTs¡T ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬sqT´e˝Ÿ #˚kÕsê? ˝Ò≈£î+fÒ s¡÷.200/` #Ó*¢+∫ yÓ+≥H˚ MT #·+<ë ¬sqT´e˝Ÿ #˚j·T+&ç..

j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄` ªª˙e⁄ $+<äT#˚j·TTq|üð&ÉT ;<ä\qT... Á>∑T&ç¶yê+Á&ÉqT |æ\Te⁄eTT. ˙≈£î Á|ü‘·T´|üø±s¡eTT #˚j·TT≥≈£î yê] πø$Tj·TT ˝Ò<äT >∑qTø£ ˙e⁄ <∏äqT´&Ée>∑T<äTe⁄— ˙‹eT+‘·T\ |ü⁄qs¡T‘êúqeT+<äT ˙e⁄ Á|ü‘·T´|üø±s¡eTT bı+<äT<äTe⁄.µµ \÷ø± 14:13,14 ªªyê] ÁøÏj·T\T yê] yÓ+≥ b˛e⁄qTµµ Á|üø£≥q 14:13

#Ó’HÓ’ï˝À ;<ä n+<∏äT\ eT<Ûä´ düTyês¡Ô |ü]#·s¡´

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

#ÓHÓ’ï q>∑s¡+˝À 30,000 eT+~ ô|’H˚ Á>∑T&ç¶yês¡T ñHêïs¡T. Ms¡T ˝Àø£˝Ÿ Áf…sTTHé‡, ãdt kÕº+&é\˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷, ∫qï ∫qï yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô J$düTÔ+{≤s¡T. M+<äs¡÷ #·<äTe⁄˝Òìyês¡T. M] eT<Ûä´ »s¡T>∑T#·Tqï düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î, M] s¡ø£åD ø=s¡≈£î <äj·T‘√ ÁbÕ]ú+#·eTì ø√s¡T‘·THêïqT. á dü‘Y ÁøÏj·T\˝À MTs¡T ≈£L&Ü bÕ*yês¡T ø±e˝…qì ÁbÕ]ú+#·T#·THêïqT.

$es¡eTT\≈£î :

Pastor G. STEVEN F-1, Vaishnavi Homes, 10- E.V.R Street Vijayalakshmipuram, CHENNAI -600 053 Mobile : 0 9884293767, 0 9940539277 Email : stevengunda@yahoo.com

ªªeTqyês¡TqT ìwüŒ¤\T\T ø±≈£î+&ÉT ì$T‘·ÔeTT... dü‘Y ÁøÏj·T\qT ÁX¯<ä∆>± #˚j·TT≥≈£î H˚s¡TÃø=qe˝…qTµµ r‘·T≈£î. 3:14 @ $<ë´s¡Ω‘· ˝Òø£b˛sTTq C.Th., ‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ D.D. es¡≈£î #˚j·Te#·TÃqT.

~ ôV≤ÁuÀHé zô|Hé j·T÷ìe]‡{° THE HEBRON OPEN UNIVERSITY (Christian Research and Training Courses) Govt. Regd. No. 138/06, (Autonomous) India and International USA

C.Th., B.Th., B.D., M.Div., M.Th., D.D., & Ph.D.,

Ç+{Ïe<ä›H˚ e⁄+&ç me] |üqT\T yês¡T #˚düT≈£î+≥÷ b˛dtº <ë«sê #˚j·TT≥≈£î ô|’q $e]+∫q (ø£s¡kÕŒ+&ÓHé‡ ø√s¡T‡\T) ø£\e⁄. @ uÒ<Ûä+eTT ˝Ò≈£î+&É yê] yê] ns¡Ω‘·qT ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·≈£îÿe |ò”E\‘√ #˚j·TT≥≈£î nqT≈£L\yÓTÆq u…’_˝Ÿ ø√s¡T‡\T eT]j·TT y˚Tπsõ ˝…’ôdHé‡ nô|’¢ #˚j·TT≥≈£î ø±e\dæq ns¡Ω‘·≈£î eT]j·TT ªªÄ]¶H˚wüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿµµ ø±e\dæqyês¡T s¡÷.150/` \T j·T+.z. #˚dæ n|æ¢πøwüHé bòÕs¡+ eT]j·TT $es¡eTT\T bı+<ä>∑\s¡T. 127 <˚XÊ\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø£*–q j·T÷ìe]‡{° qT+&ç m|òæ*j˚TwüHé ø£*–e⁄qï~. $es¡eTT\≈£î : Á|æì‡|ü˝Ÿ / ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ, Áã<äsY. B.A., B.D., &√sY HÓ+.: 17`6`8/1, U≤<äsY M~Û, |üPsêíq+<ä+ù|≥, $»j·Tyê&É`520 003 bò˛Hé : 0866`2576167, ôd˝Ÿ : 9848150167

j·T+.&ÉãT¢´. CÀuŸ,


2013 pHé 26`p˝…’ 05

Ŭø’düÔe düe÷»+

12 #ê]Á‘·ø£ Ä<Ûësê\‘√ uÛÑ÷>∑s¡“¤ XÊÅdüÔ |ü]XÀ<Ûäq\‘√ XÊÅd”Ôj·T ãTTEe⁄\T eT]j·TT y˚<ë+‘·|üs¡yÓTÆq dü‘ê´\‘√ MT $XÊ«düeTTqT ã\|üs¡#·Tø=qT≥≈£î $TeTTàqT j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ùde˝À Äj·Tq ôd’ì≈£î\qT>±, kÕ<ÛäqeTT\T>± ‘·j·÷s¡T#˚j·TT≥≈£î 6 ~qeTT\T uÀ<ÛäHê dü<ädüT‡qT eTq Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ ÄK] Ä»„qT (e÷s¡Tÿ 16:15) nqTdü]+∫ $XÊ«dü Ms¡T\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TT≥≈£î ø±|üs¡T\≈£î, düTyê]Ô≈£î\≈£î, $XÊ«düT\≈£î >=|üŒ dü<äeø±X¯+!

&çbı¢e÷ ø√s¡T‡ |ò”E : s¡÷.3500/` á ôd$THêsY 250 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T á ø√s¡T‡˝À bÕ˝§Zqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ &çbı¢e÷ ÇHé ~∏jÓ÷\J dü]º|òæ¬ø{Ÿ Çe«ã&ÉTqT. düTyês¡Ô ùde˝À nqTuÛÑeeTT ø£*– ns¡Ω‘· bı+~q e´≈£îÔ\≈£î jÓTs¡÷wü˝ÒeTT qT+&ç, ø£\«] |ü⁄qs¡T‘êúq #·]Ã\˝À qT+&ç rdüTø=ì e∫Ãq |ü]X¯ó<ä∆ ˇ©e\ ‘Ó’\eTT‘√ n_ÛùwøÏ+∫ ns¡Ω‘· |üÁ‘·eTT\T Çe«ã&ÉTqT. á ôd$THêsY ~qeTT\ìï{Ï˝ÀqT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»qeTT eT]j·TT kÕj·T+ø±\+ {°, kÕïø˘‡ Çe«ã&ÉTqT.

ø£˙«qsY‡ : Áã<äsY ø√ô|\ C≤Hé ≈£îe÷sY(ôd˝Ÿ :96524 65859) Áã<äsY yÓ’.»j·TsêE(ôd˝Ÿ :92905 09922) bÕdüºsY õ.yÓ÷øå±q+<ä+(ôd˝Ÿ : 99492 59423) bÕdüºsY |æ.s¡ã÷“ì(ôd˝Ÿ :93919 93700) ø√s¡T‡ |ò”E ªÇ+≥πsïwüq˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ~∏jÓ÷˝Jµ ù|s¡Tq &ç.&ç.\T |ü+|üe˝…qT

|ü+|üe\dæq ∫s¡THêe÷ : Áã<äsY ø√ô|\ C≤Hé ≈£îe÷sY

&√sY HÓ+. 24`3`31, 2e ˝…’qT, Ä+Á<Ûäs¡‘·ï s√&ÉT¶, u≤yêJù|≥, $»j·Tyê&É, ôd˝Ÿ : 9652465859 |ü]X¯ó<ä∆ u…’_\T Á>∑+<∏ä dü‘ê´\qT ‘Ó\TdüT≈£îqï @ e´ø°Ô $<ë´V”≤qT&ÉT ø±&ÉT! n˝≤π> |ü]X¯ó<ä∆ u…’_\T Á>∑+<∏ä dü‘ê´\qT ms¡T>∑ì @ e´øÏÔ nsTTHê ãT~∆V”≤qT&˚!!

¬se.&܈ˆ&Ü≈£L] Á|üuÛÑT<ëdt

|ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·eTT qT+&ç ¬se.&܈ˆ &Ü≈£L] Á|üuÛÑT<ëdt kÕs¡<Ûä´+˝À @d”{°d” u…’_˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé ¬se. &܈ˆ ÄsY. düJesêE(ôV’≤<äsêu≤<é) yê] >ös¡e n<Ûä´ø£å‘·˝À ªÄ˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤ Äs¡ZHÓ’CÒwüHéµ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äì ‘Ó*j·TCÒj·TT≥≈£î dü+‘√wæ+#·T#·THêïeTT.

¬>&ɶ+ dæ$TjÓ÷qT, Çe÷àqTj˚T˝Ÿ ∫Á‘ê\T e÷Á‘·y˚T Ç$. <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT dü+|òüT ø±|ü], qsê‡|ü⁄s¡+, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢. ø£\>±\ì e÷ dü+<äs¡Ùq $esê\qT e÷ ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯ dü+<äsÙ¡ q˝À ø=ìï dü+øÏå|üÔ+>± bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+~düTÔHêïeTT. $es¡eTT\T 2e ù|J˝À #·<eä +&ç. <˚e⁄ì düT‹Ô +#·+&ç.

R.N.I. No.: APTEL / 2004 / 13923 A Registered Telugu Christian Newspaper

|üÁ‹ø±|ò”düT nÁ&ÉdüT:

Ŭø’düÔe düe÷»+, &√sY HÓ+.:11`6`26/1 >±+BÛq>∑sY`2, qsê‡|ü⁄s¡+ `534 275 |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

Publisher & Owner Vepuri Sam Sudhakar, Printer Ponnapalli Srinivasa Rao, Printed at Creative Services, D. No. 1-1-55/3, Upstairs, Opp SBI, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P. Published at 11-6-26/1, Gandhi Nagar-2, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P., Editor Vepuri Sam Sudhakar (Cell : 9963069484)

Pages 01 12  
Pages 01 12  

A Telugu Christian News Magazine Fron Andhra Pradesh, India

Advertisement