Page 1

2013 y˚T 26`pHé 05

yÓ\ : s¡÷. 5/` R.N.I. No.: APTEL / 2004 / 13923 The Voice of Christians

A Registered Telugu Christian Newspaper

m&ç≥sY € |ü_¢wüsY : y˚|üP] XÊ´yéT düT<Ûëø£sY

ù|J\T : 12

dü+|ü⁄{Ï : 6

dü+∫ø£ : 260

CHRISTHAVA SAMAJAM Regd. Office: # 11-6-26/1, Gandhinagar-2, NARSAPUR-534 275, W.G.Dt.,A.P., INDIA. Mobile: +91 99630 69484 E-mail: csamajam@gmail.com, samajam@rediffmail.com

ªª ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéT Ä$sꓤe+ ˝≤+#Û·q+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À

ôV’≤<äsêu≤<é : Ŭø’düÔe⁄\ ◊ø£´‘·, uÛÑÁ<ä‘·, >∑T]Ô+|ü⁄ Á|ü<ëÛ q n+XÊ\T>±#˚dTü ø=ì yê{Ïì kÕ~Û+∫q nq+‘·s+¡ Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ˇø£ sê»ø°jT· X¯ø>ÔÏ ± ≈£L&Ü ‘·eTø£+≥÷ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˇø£ sê»ø°j·T bÕغì ≈£L&Ü HÓ\ø=˝ÒŒ Ä˝À#·q\Tqï≥T¢ ªÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéTµ(dæmdtm|òt)Ä$wüÿs¡Ô\T ù|s=ÿ Hêïs¡T. Ŭø’düe⁄˝…’q? ø=+‘·eT+~ ]f…ÆsY¶ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘√<√´>∑T\T, $<ë´y˚‘·Ô\T, Ŭø’düÔe dü+

|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T @&Ü~ ø±\+>± düe÷˝À#· q\T #˚dæ á bò˛s¡+≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚dæq≥T¢ sêÅwüº yê´|üÔ+>± Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø »] –q d”mdtm|òt düe÷y˚XÊ˝À¢ bò˛s¡yéT Hêj·T ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Ŭø’düÔe⁄\ eT<Ûä´ ñqï ≈£î\, &çHê$TH˚wüHé uÒ<Ûë\T Á|üø£ÿq ô|{Ϻ ˇø£ ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± m<ä>±\ì, n|üð&˚ dü$Twæ>º ± Åø¬ d’ eÔü düe÷»+ ø=s¡≈£î @<Ó’Hê kÕ~Û+#·Tø√ >∑\TZ‘êeTHêïs¡T. Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î @<ÓH’ ê nHê´j·T+ ($T>∑‘ê 5˝À)

eT÷>∑uÀsTTq düTyês¡Ô >∑fi¯+

bÕdüºsY sê»u≤ãT ndüÔeTj·T+ >∑+&ç>∑T+≥(ñj·T÷´s¡T eT+., ø£ècÕí õ˝≤¢) : ø£\+, >∑fi¯+ n˙ï ‘êHÓ’ >∑+≥qïs¡ Á|üdü+>∑+ ≈£L&Ü Çe«q+‘·{Ï X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ dü+<˚XÊìï eT÷&ÉT Hê\T>∑T ì$TcÕ\ bÕ≥˝À n+~e«&É+˝À n+<Óy˚dæq #ÓsTT´ bÕdüºsY ¬ø. sê»u≤ãT. düTe÷s¡T ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤∆\ bÕ≥T ‘·q >∑fi+¯ ‘√ ‘Ó\T>∑T Åø¬ d’ eÔü ˝Àø±ìï ‘·{ºÏ ˝Ò|⁄ü ‘·÷ Áø°düTÔ sêø£&É≈£î dæ<ä∆|üs¡∫, @Hê{Ϭø’Hê j˚Tdüj·T´qT #˚s¡Tø=qTfÒ Hê´j·TeTT...µ n+≥÷ Äj·Tq |æ\T|ü⁄ q+<äTø=ì Äj·Tq düìï~ÛøÏ #˚sês¡T. y˚T 21e ‘˚B eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + ‘Ó \ ¢ y ês¡ T C≤eTTq Äj· T q ‘· q ì‘·´$ÁXÊ+‹˝À Á|üy•˚ +#ês¡T. 22e ‘˚B (ù|J 8˝À)

pHé 12q ôV’≤<äsêu≤<é s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À

sêÅwüº Ŭø’düÔe #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡

($esê\T ù|J 9˝À)

ì‘·´ ø£èw”e\T&ÉT ì» Å¬ø’düÔe⁄&ÉT

&܈ˆ >=\¢ Á|üø±wt eTè‹

$XÊK|ü≥ï+ : ^‘·yéT‡ ˝≤ ø±˝ÒJ ndæ ôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY eT]j·TT Á|üeTTK Ŭø’düÔe s¡ # · s TT‘· , ì» Å¬ ø ’ d ü Ô e⁄&TÉ nsTTq &܈ˆ >=\¢ Á|üø±wt (38) e÷]à 27e ‘˚ B q |ü s ¡ eT|ü~+#ês¡T. ø=ìï HÓ\\T >± nHês√>∑´+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T. nsTTHê ‘·q Äs√>±´ìï ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ˇø£Á|üø£ÿ ñ<√´>∑ <Ûsä êàìï ìs¡«]Ôd÷ü ,Ô eTs√Á|üøÿ£ Áø°dTü Ô ø=s¡≈î£ @<√ ˇø£{Ï #˚j÷· \H˚ ‘·|qü ‘√ ìs¡+ ‘·s¡+ ‘·|æ+#˚ Á|üø±wt ∫e]øÏ Äj·Tq düìï ~Ûøπ #˚sês¡T. ($T>∑‘ê uÛ≤>∑+ 8e ù|J˝À)

2004 eT]j·TT 2009 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ Ŭø’düÔe⁄\T ø±+Á¬>dt bÕغ ø=eTTàø±dæ yÓqTï<äqTï>± ì\ã&ç ø±+Á¬>dt z≥T u≤´+ø˘>± ì*∫ ø±+ Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#ês¡qï~ »>∑yÓT] –q dü‘·´+. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À |ü]dæú‹ 2014˝À »s¡>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìï ø£˝À¢ ñ+&ÉuÀ<äìï~ ≈£L&Ü n+‘˚ yêdüÔ e+. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+ #·&É+˝À nìï $<Ûë\ eTT+<äTqï Ŭø’düÔ

2014 mìïø£˝À¢

Ŭø’düÔe⁄\ z≥T¢ me]øÏ? e⁄\T H˚&TÉ |üP]Ô>± ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ|’ ⁄ü ˝Òs¡ì ‘˚≥>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ÿ e÷≥ ˝À #ÓbÕŒ\+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ z≥T u≤´+≈£î≈£î >∑+&ç|&ü +ç ~. ø±+Á¬>dt ≈£î <ä÷s¡yÓTÆq Ŭø’düÔe⁄\qT $$<Ûä ÁbÕ+ rj·T bÕغ\T ‘·eT yÓ|’ ⁄ü Äø£]¸+#·Tø√e &É+˝À dü|òü©ø£è‘·eTj·÷´sTT. ø£qTø£ 2014 mìïø£˝À¢ Ms¡+‘ê Vü≤kÕÔìøÏ yÓTT+&ç #ÓsTT´ #·÷|æ+#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïsTT. n<˚ »]–‘˚ Á|üdTü Ô ‘·+ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ #ê|ü #·T≥Tºø=ì 2014 mìïø£\ ‘·s¡T yê‘· Á|ü‹|üøå£ bÕغ>± ≈£Ls√Ãø£ ‘·|Œü <äT. <ë<ë|ü⁄ bÕغ $»j·÷eø±XÊ*ï Á|üu≤Û $‘·+ #˚j·T>∑\ dü+K´˝À Ŭø’düÔe z≥T¢ ñHêïj·Tqï~ Á|üuTÑÛ ‘·« >∑D≤+ø±\≈£î düV≤æ ‘·+ n+<äì >=|üŒ eTs¡à+. ($T>∑‘ê 4˝À)

ÇÁC≤jÓT˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+˝À ‘=* uÛ≤s¡rj·TT&ÉT

&Üø£ºsY XÖ]u≤ãT≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ πø_HÓ{Ÿ øöì‡˝Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À |òüTq düHêàq+ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ C≤rj·T |ü‘êø£+‘√ dü‘êÿs¡+ j˚TdüT HêeT+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T Vü‰˝Ÿ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ÁbÕs¡úq ÇÁC≤jÓT˝Ÿ #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· ns¡T<Ó’q |òüT≥q ÇÁC≤jÓT˝Ÿ/#ÓHÓ’ï : Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeHê˝À¢ n‘·´+‘· ø£≥Tº~≥º yÓTÆq~, uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À s¡«e+‘· ≈£L&Ü sêJ|ü&Éì~ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ <˚X¯ bÕs¡¢yÓT+≥T. á <˚X¯ bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À n&ÉT>∑T ô|≥º&eÉ T+fÒ ns¡ãT“, eTTdæ¢+ <˚XÊ\qT <ä÷s¡+ #˚düT≈£î qïfÒ¢. n+‘·{Ï n‘·´‘·+‘· ($T>∑‘ê 3˝À)

(ÇHéôd{Ÿ)bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ ø±s¡´<ä]Ù ôd*Hé ø√ôV≤Hé eT]j·TT ÇÁC≤jÓT˝Ÿ |üsê´≥ø£ XÊK d”ìj·TsY &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ sêbòÕjÓT˝Ÿ u…Hé Vü≤sY, &܈ˆ XÖ]u≤ãT. Áô|ò+#Y Vü‰˝Ÿ˝À j·T÷<äT\ #·]Á‘· $e]düTÔqï &܈ˆ XÖ]u≤ãT

yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq

Á|üeTTK Ŭø’düÔe dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT CÀHê qsê‡|ü⁄s¡+(|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : qsê‡|ü⁄s¡+ yêdüÔe⁄´\T _wü|t *+ >√\T dü‘´· +, ÁoeT‹ dü÷s¡´s¡‘ï· + <ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, Á|üeTTK Ŭø’düÔe dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT kÕyÓT´˝Ÿ C≤q‡Hé(CÀHê), #ÓHÓ’ï yêdüÔe⁄´\T ø°ˆˆX‚ˆˆ ˝…d¢” \÷sTTdt, ÁoeT‹ ôV≤’ dæ +<∏é \÷sTTdt <ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷¬sÔ e÷]ºHê ôddæ*j·÷\ $yêVü≤+ @Á|æ˝Ÿ 27e ‘˚B X¯ìyês¡+ kÕj·T +Á‘·+ 4 >∑+ˆˆ\≈£î e•wüº qBrsêq >∑\ JMÄsY |ò+ü ø£Hå é Vü‰˝Ÿ˝À m+‘√ |òüTq+>± »]–+~. _wü|t. |æ. kÕyÓT´˝Ÿ |òæìï (Ç+&çj·THé ô|+f… ø√düº˝Ÿ #·]à (◊|”d”), n+‘·πs«~ bÕ˝…+) e<Ûä÷ es¡T\ì<ä›]˙ <Ó’e kÕìï<Ûä´+˝À ˇø£ÿ{Ï>± #˚kÕs¡T. u…’_˝Ÿ $TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬se. &܈ˆ |æ. düJesêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT eT]j·TT ($T>∑‘ê uÛ≤>∑+ ù|J 4˝À)

@Á|æj·T˝Ÿ e÷dü+˝À nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ |üÁ‹ø£qT eTTÁ~+ #·˝Òø£b˛sTTq+<äT≈£î ∫+‹düTÔHêï+. @Á|æj·T˝Ÿ eT]j·TT y˚T e÷kÕìøÏ #Ó+~q yêsêÔ $X‚cÕ\qT á dü+∫ø£˝À bı+<äT|ü]#êeTT. `dü+.


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26`pHé 05

uÛ≤s¡rj·TT\T ìs¡Tù|<ä˝≤?

ªuÛ≤s¡rj·TT\T ù|<äyês¡T. ø±ì uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ e÷Á‘·+ ù|<ä <˚X+¯ m+‘·e÷Á‘·+ ø±<äTµ. dæ«dt u≤´+ø˘ &Ó’¬sø£ºs=ø±j·Tq nqï e÷≥ *$. Äj·Tq Ç+ø± @eTHêï&É+fÒ` dæ«dt u≤´+ø˘\˝À¢ <ë∫ô|≥Tº≈î£ qï eTq uÛ≤s¡ rj·T <Ûqä + nø£så ê\ 280 \ø£\å ø√≥T¢. Ç~ eTq≈£î 30 @fi¯ófl @ $<Ûyä TÓ qÆ |üqTï\ uÛ≤s¡+ Á|ü»\ ô|’ yÓ÷|üqedüs+¡ ˝Òì ã&Ó{® Ÿ≈î£ dü]|ü&TÉ ‘·T+~. 60 ø√≥¢ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î ñ<√´>±e ø±XÊ\T ø£*Œ+#·e#·TÃ. Á|ü‹ e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+ qT+&ç <˚X¯ sê»<Ûëì &Û©ç ø¢ Ï Hê\T>∑T ˝…’q¢ s√&ÉT¢ ì]à+#·Tø√e#·TÃqT. 500 kÕ+ |òTæ ø£ |ü<øä∏ ±\≈£î ìs¡+‘·s+¡ ñ∫‘·+>± $<äT´‘·TÔ düs|¡ süò ê #˚jT· e#·TÃqT. Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·TTìøÏ HÓ\ HÓ˝≤ s¡÷.2000/`\T 60 @fi¯flbÕ≥T

#Ó*¢+#·e#·TÃqT. Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î, ◊m+ m|òt e+{Ï yê{Ï e<ä› qT+&ç n|üð\T ‘˚yê *‡q |üH˚ ñ+&É<äT. #·÷kÕsê eTq &ÉãT“qT dü+|üqï sê» ø°jT· Hêj·T≈£î\T @ sπ +CŸ˝À <√#·T≈£îì <ë#·T ≈£îHêïs√? Ç˝≤+{Ï n$˙‹ eTj·TT˝…q’ sê» ø°jT· Hêj·T≈£î\ô|’ eTq≈£î dü+|üPs¡í n~Ûø± s¡+ ñ+~ nH˚ $wüjT· + eTq+ Á>∑V≤æ +#ê*. düTdü+|üqïyÓTÆq <˚X¯+˝À Áã‹πø eTq\qT ìs¡Tù|<ä\T>± e÷πsÃdüTqÔ ï M]|ü≥¢ C≤>∑s÷¡ ø£‘‘· √ ñ+&Ü*. Ä˝À∫+∫ eTq z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*. ªMTs¡T bÕeTT\e˝… $y˚≈£î\TqT bÕe⁄s¡eTT\ e˝… ìwüÿ|ü≥T\THÓ’j·TT+&ÉT&ç.µ eT‘·ÔsTT. 10:16

|üÁ‹ø£≈£î ÁbÕDyêj·TTe⁄ bÕsƒ¡≈£î\T #Ó*¢+#˚ #·+<ëj˚T. n~ düø±\+˝À #Ó*¢ùdÔH˚ @ |üÁ‹¬ø’Hê düC≤e⁄>± q&ÉTe>∑\<äT. πøe\+ MTs¡T #Ó*¢+#˚ #·+<ë‘√ e÷Á‘·y˚T ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£ q&ÉT|üã&ÉT‘√+<äì eTs¡Teø£+&ç düø±\+˝À #·+<ë ¬sqT´e˝Ÿ #Ó*¢+#·+&ç |üÁ‹ø£ ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ>∑T≥≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç. ªªπsù|$T dü+uÛÑ$+#·TH√ MT≈£î ‘Ó*j·T<äT...µµ j·÷ø√ãT 4:14 ªª˙‹eT+‘·T&ÉT ‘·q bıs¡T>∑TyêìøÏ <ë]#·÷|ü⁄qTµµ kÕyÓT‘·\T 12:26 State Bank of India Life Insurance n+~düTÔ+~ MT≈£î, MTô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq yê]øÏ, Child Palns, Protection Plans, Pension Plans, Hospital Cash, Fixed Deposits, Savings Plan, MT nedüs¡‘·\≈£î dü]|ü&˚ m+|æø£\T

Tax Benefits Sec 80C and Sec 10(10D) Easy ways to pay your Renewal Premium.

$es¡eTT\≈£î : T.S SEELA RAO, B.Sc., B.Ed.,

Agent

Cell: 9885572147

<˚e⁄ìπø {Àø£sê &Üø£ºsY |æ._.eTH√Vü≤sY, ‘ÓHê* yÓ÷düb˛≈£î&ç, <˚e⁄&ÉT yÓøÏÿ]+#·Tã&É&ÉT, eTqTwüß´&ÉT @$T $‘·TÔH√ Ä |ü+≥H˚ ø√j·TTqT, >∑\r 6 : 7 XÖ]øÏ #ê\ ñqï~. Ç{°e˝Ò 3 ø√≥¢ ≈£îø£ÿ ≈£L&É ø=qTø√ÿyê*. ≈£îø£ÿ KØ<äT 3 s¡÷bÕsTT\T yÓ∫Ã+∫ ˇø£ Ç\T¢ ø£{+ºÏ #ê&ÉT. ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\Tµµ nHêï&ÉT. e∫Ãqyês¡+ á eT<Ûä´ ‘·s¡#·T>± »«s¡+ edüTÔqï~. Ä <äs¡÷ ìsêX¯|ü&ܶs¡T. XÖ] ‘·q ‘Ó*$ì }]˝À ù|s¡T bı+~q &Üø£ºs¡¢+<ä] <ä>∑Zs¡ ‘êH˚ n_Ûq+~+#·Tø=Hêï&ÉT.ªªÇ+{Ïì #·÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. yês¡T nìï |üØø£å\÷ neTà>± e∫Ãq 100 s¡÷bÕsTT\qT #·]à #˚dæ ã¢&é ø±´q‡sY ñqï<äì ‘˚˝≤Ãs¡T. ã¢&é ˝À ø±qTø£>± y˚kÕÔqT. ≈£îø£ÿ Hê dü«+‘·+ ø±´q‡sY nì ‘Ó*‡dü|Œü {Ï qT+∫ XÖ] #ê\ ø£qTø£ Ä 3 ø√≥T¢ s¡÷bÕsTT\T Hêy˚µµ ø£è+–b˛j·÷&ÉT. bÕdüºsY j·TuÒ“E XÖ]ì nqTø=Hêï&ÉT. ªªnj·÷´, MT yê´~Ûì &Üø£sº T¡ ¢ qj·T+ #˚jT· Ä }] Áô|dæ&Ó+{Ÿ nsTTq »>∑|ü‹øÏ ˝Òs¡T. |üs¡eT yÓ’<äT´&Ó’q j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ XÖ] Ç\T¢ m+‘·>±H√ q∫Ã+~. n‘·&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘·–Z#·>∑\&ÉT. dü«dü∆ |üs¡#·eTì ø=q{≤ìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃ&ÉT.»>∑|ü‹ MTs¡T ÁbÕs¡úq #˚düTø√+&ç. #ê\ ÄdæÔ|üs¡T&ÉT. e÷≥ H˚qT ≈£L&É MT >∑T]+∫ ‘·|Œü ìyê&Éì }]˝À eT+∫ ÁbÕs¡∆qµµ #˚kÕÔqT nHêï&ÉT. ù|s¡Tqï~. n‘·&ÉT XÖ]‘√ bÕdüsº Y j·TuÒ“E yÓ[b¢ ˛sTTq ªªH˚qT ˙ Ç+{Ïì 100 s¡÷bÕ ‘·sê«‘· XÖ] nj·Tq e÷≥ j·T\≈£î ≈£îø£ÿqT 3 ø√≥¢ \qT >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê&ÉT. XÖ] Ç˝≤ s¡÷bÕsTT\≈£î ø=+{≤qTµµ nì nHêï&ÉT. ÁbÕs¡∆q #˚kÕ&ÉT ªªÁ|üuÛÑ÷ Hê≈£î ñqï πøq‡sY Ä y˚Ts¡≈£î Ç<ä›s¡÷ nÁ–yÓT+≥T ÁyêdüTø= yê´~Ûì dü«dü∆|üs¡#·T. Hê yê´~Û qj·TyÓTÆ‘˚ Hêïs¡T. »>∑|‹ü ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À ñqï ‘·q Hê Ç\T¢ n$Tà Ä &Éã“+‘ê ˙ ùde ø=s¡≈î£ ≈£îe÷s¡Tì‘√ 3 ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\T u≤´+≈£î ÇkÕÔqTµµ |ü~ s√E\T >∑&ç#˚ dü]øÏ yê´~Û qT+∫ Á&Ü #˚dæ ‘ÓeTàì ôd˝Ÿ bò˛Hé˝À ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü{+ºÏ ~. HÓ\ s√E\T >∑&#ç d˚ ]ü øÏ #ÓbÕŒ&ÉT. XÖ]‘√ ªªπs|ü⁄ ñ<äj·Ty˚T e÷ XÖ] |üP]Ô dü«düT∆&Éj·÷´&ÉT. nH˚ø£ kÕs¡T¢ nu≤“sTT 3 ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\T ‘ÓkÕÔ&ÉT. f…dTü \º T »]|æ n‘·qT Äs√>∑´e+‘·T&Éj÷· ´ yê{Ïì MTøÏ∫à MT ≈£îø£ÿqT rdüT≈£î &Éì &Üø£ºs¡¢+<äs¡÷ ‘˚˝≤Ãs¡T, ‘·q Ç+{Ïì b˛‘êeTT. á s√E MT Ç+{Ïì e÷≈£î n$Tày˚j·÷\+fÒ XÖ]øÏ ~>∑T\T |ü≥Tº≈£î ]õdüºsY #˚j·T+&çµµ nHêï&ÉT. XÖ] ˇ|üð qï~. 3 ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\T yÓ∫Ã+∫ n+<ä ø=ì Ç+{Ïì 100 s¡÷bÕj·T\≈£î n$Tà +>± ‘·q n_Ûs¡T#·T\≈£î nqT>∑TD+>± á q≥T¢>± ]õÁkÕºsY Ä|òd” Tü ˝À ]õdüsº Y #˚sTT+ Ç+{Ïì ì]à+#·T≈£îHêï&ÉT. n≥Te+{Ï Ç+ #ê&ÉT. πs|ü⁄ ñ<äj·Ty˚T »>∑|ü‹ 3 ø√≥¢ {Ïì e<ä* yÓ[¢b˛e≥+ ˇø£ u≤<Ûä nsTT‘˚ s¡÷bÕsTT*kÕÔ&TÉ nì XÖ] dü+‘√wæ+#ê&ÉT. Ä <ÛHä êìï #·]ÃøÏe«≥+ eTs=ø£ u≤<Ûä nsTT nqïe÷≥ Á|üø±s¡+ »>∑|‹ü 3 ø√≥¢ s¡÷bÕ +~. ∫e]øÏ n‘·&ÉT Ä˝À∫+∫ ˇø£ ~q sTT\T rdüTø=ì XÖ] Ç+{Ïø=#êÃ&ÉT. »>∑|ü |üÁ‹ø£˝À Ç˝≤ Á|üø≥£ q y˚sTT+#ê&ÉT `ªªHê ‹ì #·÷&É>±H˚ XÖ] ‘·q |üìyê&çì |æ*∫ Ç+{Ïì neTà<ä\#·T≈£îHêïqT, <ëì yÓ\ ªªˇπsjYT ≈£îø£ÿqT rdüT≈£î sêsêµµ nHêï&ÉT. 100 s¡÷bÕsTT\T ndüøÏÔ >∑\yês¡T dü+Á|ü |üìyê&ÉT ˝ÀìøÏ yÓ[¢ ‹]– e∫à ªªnj·÷´ ~+#·+&çµµ á Á|üø≥£ q #·~$q yês¡+<äs÷¡ ≈£îø£ÿ #·ìb˛sTT+~µµnHêï&ÉT. »>∑|ü‹ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. Ç~ n#·TÑ·|üð ø±e ªª#·∫Ãq ≈£îø£ÿ Hê≈£ø£ÿs¡˝Ò<äTµµ nì ‘·q 3 #·TÃqT nì ø=+<äs¡T nqTø=Hêïs¡T. ø=+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T rdüTø=ì ‹]– yÓ[¢ <äs¡T XÖ]ì düMT|æ+∫ ªªì»+>± mìï b˛‘·÷ ªªMTs¡T yÓ+≥H˚ Ç\T¢ U≤∞ #˚jT· +&çµµ s¡÷bÕsTT\Tµµ nì n&ç>±s¡T. ªªì»y˚T. Hê nì #Ó|æŒ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. XÖ]øÏ ø£fi¯ó¢ ‹] Ç+{Ïì e+<ä s¡÷bÕsTT\≈£î neTTà‘êqT. >±sTT. n‘·&çøÏ »«s¡+ e∫Ãq≥T¢ nìŒ+ ø±ì Ç+{Ïì ø=qTø=ÿH˚yêfi¯ó¢ Hê ô|+|ü⁄&ÉT ∫+~. Ä »«s¡+ Çø£ ‘·>∑Z˝Ò<äT.

∫{Ϻ bı{Ϻ ∫HêïsT¡ \≈£î

düDT>∑Tø=qø£j·TT, ã\e+‘·eTT>± ø±ø£j·TT Á|ü‹yê&ÉTqT ‘·q Vü≤è<äj·TeTT˝À ìX¯ÃsTT+#·Tø=ìq Á|üø±s¡eTT Çj·T´e˝…düT. 2 ø=]+B∏ 9 : 7

02

(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT uÛ≤>∑+) n~ 3e <äX¯. AMG øÏw ¢ ºü |ü]dæ‘ú T· \T : mH√ï düeTdü´\T, m<äTs¡T <Óã“\T, me]ø° @MT #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‘·T\T... mìï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\THêï mìï eTõ©˝…’Hê Ä‘·à ôd’ús¡´+‘√ eTH√ ìã“s¡+‘√ >∑T+&Ó <ÛÓ’s¡´ +‘√ m<äTs√ÿ >∑*–q eTVü‰ eT˙wæ n|üŒ{Ï @myéTõ kÕs¡~Û C≤Hé &˚$&é. n|üPs¡«yÓTÆq <˚e⁄ì X¯øÏÔ Äj·TqqT yÓ+{≤&˚ ˙&É e˝Ò yÓqTyÓ+fÒ ñ+≥÷ m≥Te+{Ï |ü]dæ‹ú HÓH’ ê m<äTs=ÿq >∑*>π <ÛÓ’s¡´ kÕVü≤kÕ\T, Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔ nqTÁ>∑Væ≤+∫q <Ó’e esê\T ø£*–q eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT C≤Hé &˚$&é. m≥Te+{Ï kÕ‘êqT XÀ<ÛäqHÓ’Hê, u≤<ÛäHÓ’Hê ~>∑$T+>∑Tø=ì ‘·q˝Àì <Ó’e X¯øÏÔ‘√, <˚e⁄ì q&ç|æ+|ü⁄‘√, ‘·q yÓ÷eTTô|’ ∫s¡Tqe⁄« #Ó<äs¡˙≈£î+&Ü, qe⁄«‘·÷, q$«dü÷Ô ‘êqT nqT≈£îqï |üì kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î sêÁ‹+ãefi¯ófl ø£wüº|ü&çq e´øÏÔ ø°ˆˆX‚ˆˆ &܈ˆ C≤Hé &˚$&é. ‘·q neTè‘· Vü≤kÕÔ\‘√ kÕú|æ+∫q "ADVANCING THE MINISTRIES OF GOSPEL" AMG INTERNATIONAL"

dü+düú øÏw¢ ºü |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ñqï|üð&ÉT m+<äs¬ +<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T eTT+<äT≈£î e∫à AMG ì ø±bÕ&ç ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘·>± sêÅwüº, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\ eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡T\‘√u≤≥T nH˚ø£ eT+~ C≤Hé &˚$&é ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T Äj·Tq≈£î n+&É>± ì*∫ düeTdü´qT |üsƒê|ü+#·\T #˚dæ eT+∫ yê‘êes¡D+˝À XÊ+‹j·TT‘·+>± dü+düú ~q~Hê_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥≈£î düVü≤ø£]+ #ês¡T. düV≤ü ø£]+∫qyê]˝À Ç+ø± nH˚ø£ eT+~ Á|üeTTKT\T nq>±, $<ë´s¡+>± ìøÏ #Ó+~qyês¡T, yÓ’<ä´s¡+>±ìøÏ #Ó+ ~q yês¡T, AMG bÕ\ø£ s¡+>∑+˝À nH˚ø£ eT+~ y˚T<Ûëe⁄\ dü\Vü‰\T dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î &܈ˆ C≤Hé &˚$&é düŒ+~+∫ dü+düúqT ì\u…{≤ºs¡T. Ä dü+düú˝À n&çàìÅùdº≥ sY\T, ÁbÕC…ø˘º ÇHé#êsY®\T m+<ä¬s+<äs√ yê] yê] $<ÛäT\qT ‘·eT kı+‘· |üì>± uÛ≤$+∫ Bøå± <äø£å‘·‘√ |üì#˚dæ AMG ì n_Ûeè~∆ |ü<+ä∏ ˝À q&ç|+æ #·T≥≈£î <√Vü≤<ä|&ü ܶsT¡ . n˝≤ düV≤ü ø£]+ ∫q düVü≤ø±s¡T\+<ä]˙ &܈ˆ C≤Hé &˚$&é >∑T]Ô+∫ Á|ü‹ @{≤ ÁøÏdàü dt eT]j·TT q÷‘·q e‘·‡s¡ dü+<äs“¡ +¤ >± yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î q÷‘·q eÅkÕÔ\T, Ä]úø£ düVü‰j·T+, ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷ÿ˝Ÿ |òE ” \T n+~+∫ yê]yê] n_Ûeè~∆ ø=s¡≈î£ ‘·eT e+‘·T u≤<Û´ä ‘·>± Á|ü‹ ˇø£ÿ]ï dü+‘√wüô|fÒºyês¡T. AMG ì <ä]Ù+#·T≥≈£î <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à Á|ü‹ yê]ì ù|s¡T ù|s¡Tq |ü\ø£]+ #·&É+ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü <ä]Ù+#·T≥≈£î e∫Ãq @ ˇø£ÿs¡÷ Äø£*‘√ yÓfi¯fl≈£î+&Ü yê]øÏ uÛÀ»qedü‹ ø£*Œ+#˚yês¡T. yê] yê] Ä]úø£ dæ‹ú >∑‘T· \qT ã{Ϻ yê]øÏ <ë] Ks¡TÃ\T, yê] |ü]dæ‘ú T· \qT ã{Ϻ m+‘√ <Ûë‘·è‘·«+‘√ ‘·eT düV‰ü j·T Vü≤kÕÔìï n+<äCùÒ d yês¡T. Ç˝≤ Ä+Á<Ûä sêÅwºü Á|ü»˝Ò ø±≈£î+&Ü, ˇ]kÕ‡, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e+{Ï Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T sêÅcÕº\ qT+&ç ≈£L&Ü nH˚ø£ eT+~ ù|<ä Á|ü»\T &܈ˆ C≤Hé &˚$&é <ä+|ü‘·T\ ùde\qT n+<äT≈£î Hêïs¡T. Áø°düTÔ Áù|eTqT ÁøÏj·T˝À¢ #·÷|æ ù|<ä Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ Áù|eTeT÷s¡TÔ\T>± ì*∫b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚, Hê{Ï AMG øÏ H˚{Ï AMG øÏ bı+‘·q ˝Ò<äT. ùde ù|s¡T‘√ <√|æ&û #˚d÷ü Ô ø√{≤qTø√≥T¢ yÓqøπ düT≈£îH˚ mH√ï n$˙‹ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì n$˙‹ n~Ûø±s¡T\

#˚‘·T\T ‘·&ç|æ AMG #˚düTÔqï n$˙‹ |üqT\ >∑T≥Tº s¡≥Tº ø±≈£î+&Ü Nø£{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü H˚{Ï AMG C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+{À+~. Hê{Ï C≤Hé &˚$&é <äsÙ¡ Hêìï, n&ÉT>∑T C≤&É\qT, dü÷Œ]Ôì H˚{Ï AMG >±*ø=~˝Òdæ+~. ≈£îwüߺ, >∑T&ç¶, ≈£î+{Ï, Ç+ø± n+>∑yÓ’ø£\´+ >∑\ nH˚ø£ eT+~ ìs¡Tù|<ä\qT, ù|<ä]ø£+ #˚‘· y˚X¯´ eè‹Ô˝À eT–Zb˛‘·Tqïyê]ì #˚s¡Bdæ düe÷ »+˝À nìï $<Ûë\ yê]ì n_Ûeè~∆|üs¡∫q |òüTq ø°]Ô AMG øÏ ñ+&É>±, H˚{Ï AMG n˙ï nÁø£e÷\T, #·≥º e´‹πsø£ ø±s¡´Áø£ e÷\T, P.F. πødüT\T, ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ πødüT\T, ‘·|üð&ÉT ˝…ø£ÿ\T sêÅw,ºü øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«\≈£î <ëK\T #˚dTü qÔ ï ìy˚~ø£\˙ï ‘·|ðü \ ‘·&Éø£, n$˙‹ eTj·T+. yêdüÔyê\≈£î ]b˛s¡Tº\≈£î m≥Te+{Ï dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üdTü ‘Ô · AMG &Ós¬’ ø£sº Y |”ø\£ es¡≈î£ dü+bÕ ~+∫ @+ #Ój·÷´˝À ‘√#·ì dæú‹˝À <˚e⁄ì XÊbÕìøÏ >∑Tsö‘·÷ Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+˝À, ≈£î≥T+ã J$‘·+˝À, kÕe÷õø£ J$‘·+˝À mH√ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêï <Ûäq eT<ä+‘√ $Ás¡M>∑T‘·÷ >∑T≥Tº #·|üð&ÉT ø±≈£î+&Ü ≈£îwüߺ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î, ìs¡Tù|<ä y˚X¯´\≈£î, nHê<Ûä |æ\¢\≈£î n+&É>± ì\TdüTÔqï Ŭø’düÔe dü+düú>± #Ó|üð≈£î+≥÷ HÓ\ HÓ˝≤ M] ø=s¡≈£î edüTÔqï ø√{≤qT ø√≥¢ <ÛäHêìï q\¢ <Ûäq+>± e÷s¡TÃø=ì @+ #Ój·÷´˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‘·T˝À¢ $#·Ã\$&ç>± nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç dü+düúqT HêHê{Ïø° n<Û√>∑‹ bÕ\T #˚düTÔ+fÒ, Hê{Ï AMG |ü]dæú‹ì H˚{Ï AMG <äTdæú‹ì #·÷&É˝Òø£ m+<ä¬s+<äs√ C≤Hé &˚$&é nqT#·s¡T\T, s¡ø£Ôdü+ã+<ÛäT\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T, nj·Tq#˚ y˚T\T\T bı+<ä T ≈£ î qï nH˚ ≈ £ î \T <˚ e ⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ô|&ÉT‘·÷ Hê{Ï AMGe˝Ò H˚{Ï AMG ì ≈£L&Ü #˚j·TT eTì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.m+<äs√ nuÛ≤ >∑T´\≈£î, ~≈£Lÿ yÓTT≈£Lÿ ˝Òìyê]øÏ, n+>∑$ø£\Ts¡≈£î düVü‰j·T|ü&çq Hê{Ï AMG ù|s¡T Á|ü‹wü\º e˝Ò H˚{Ï AMG øÏ ≈£L&Ü sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. á dü+düú ˝À>∑T≥Tº\T yÓ*øÏ rdæ #·≥ºÁ|üø±s¡+, Hê´j·T Á|üø±s¡+ <Ûsä à¡ +>± e´eVü≤]+∫ AMG dü+düqú T qeTTàø=ìe⁄qï yê] düVü‰j·T+ ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷düTÔqï nH˚ø£ eT+~ ù|<ä\ ≈£î bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\ qT+&ç edüTqÔ ï &ÉãT“ düÁø£eT+>± #˚sT¡ ˝≤>∑Tq Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡´ rdüTø√e\dæq~>± ø√s¡T‘·THêïs¡T. AMG ø£\ø±\+ ù|<ä Á|ü»\≈£î, düe÷»+˝À ìsê<äsD ¡ ≈£î >∑T¬s’q Á|ü»\ |üø£å+>± ì*∫ yê]øÏ düVü‰j·T|ü&˚ dü+düú>± ñ+ &Ü\H˚ dü<äT<˚›X¯´+‘√H˚ mH√ï yêdüÔe |ü]dæú‘·T\qT, kÕøå±´\qT #Û~˚ +∫ á es¡Tdü yêsêÔ ø£<Hä∏ ê\T Á|ü#T· ]+#·&+É »s¡T>∑T‘√+~ ‘·|üŒ @ ˇø£ÿ]H√ øÏ+#·|üs¡#·T≥ >±ì, nee÷q|üs¡#·T≥ >±ì ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äT. Hê&ÉT H˚&ÉT AMG o]¸ø£q es¡Tdü>± yÓ\Te&ÉT ‘·Tqï ø£<Hä∏ ê\≈£î edüTqÔ ï düŒ+<äqqT ã{Ϻ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î ø£è‘·»‘„ \· T. Ç+ø± AMG Á|üøå±fi¯q≈£î MT e+‘·T>± MT e<ä›qTqï düe÷#ê sêìï e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒjT· +&ç. u≤~Û‘T· \ |üø+å£ >± Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î <ÛÓ’s¡´+>± ì\ã&É>∑\eTì, ìs¡Tù|<ä Ŭø’düÔe⁄\ |üø£å +>± yê]øÏ y˚T\T »]π>+‘· es¡≈£î b˛sê&ÉT‘êeTì ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Å¬ø’düÔe ñ<ä´eT+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï á Hê´j·T b˛sê≥+˝À Ŭø’düÔe düe÷»+ y˚T\T ø√s¡T≈£îH˚ MTs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì eTq$ #˚düTÔHêï+.

Hê&ÉT ` H˚&ÉT AMG

ìs¡Tù|<ä\≈£î yêkÕ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº ñ∫‘· yÓ’<ä´ ùde\T @C…˙‡ bÕdüºs¡¢≈£î ñ∫‘·+>± ôd’øÏfi¯ófl $XÊK|ü≥ï+ : ªyêkÕ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtµº Ä<Û«ä s¡´+˝À @Á|æjT· ˝Ÿ q]‡+>¥ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ês¡˙ 13e ‘˚B X¯ìyês¡+ ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+<äì yêkÕ ‘Ó*bÕs¡T.

@C…˙‡ bÕdüºs¡¢≈£î ñ∫‘·+>± ôd’øÏfi¯ófl >∑‘· HÓ\ 20e ‘˚B ãT<Ûyä ês¡+ bÕ&˚sT¡ , õ.e÷&ÉT>∑T\, |ü]düs¡ –]»q ÁbÕ+‘ê\˝À |ü]#·s¡´ #˚düTÔqï ùde≈£î\≈£î ñ∫‘·+>± 5 ôd’øÏfi¯ófl ãVüAø£]+∫q≥T¢ ªyêkÕ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtºµ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T CÒ|” yêkÕ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·≈£î eT+<äT á ùde≈£î\T ø±* q&Éø£q Ä ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ ùde #˚ùdyês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ|” yêkÕ‘√u≤≥T s√CŸ Ç+~s¡ yêkÕ, õ. $»j·T\øÏåà ‘·~‘·s¡T¢ bÕ˝§Zqï≥T¢ Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. düã“es¡+ bÕdüºs¡T ¬se. $»j·T≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+<äHêïs¡T. Á≥dtº e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T CÒ|” yêkÕ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì 26e yês¡T¶˝À ìs¡Tù|<ä\T ìedæ+#˚ |ü+&Üyê] M~Û˝À ñ<äj·T+ 9>∑+ˆˆ\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈î£ CÒd|” ” Çyê+»*ø£˝Ÿ ô|˝ò Àwæ|t e<ä› á •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+<äHêïs¡T. düTe÷s¡T 300 eT+~ s√>∑T\≈£î ñ∫‘·eTT>± nìï yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚kÕeTHêïs¡T. á •_s¡+˝À yÓ’<äT´\T &܈ˆ XÊ´eT\ <ÓuÀsê, &܈ˆ #Ó’‘·q´, &܈ˆ dæ+<ÛäT, &܈ˆ Vü≤Hêï düTÁ|æj·T, &܈ˆ dü÷s¡´Á|üø±XŸ, &܈ˆ sê»\‘·, &܈ˆ yÓ+ø£≥ s¡eTD bÕ˝§ZHêïs¡ì, ‘·_‘·, dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄\T eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚kÕs¡ì, Á|ü>∑‹


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26`pHé 05

3

y˚|üP] XÊyéT düT<Ûëø£sY

Ä sê»´+ Ç~ ø±<äT

Ŭø’düÔe dü+|òüT jÓTTø£ÿ |ü⁄Hê~ Áø°düTÔ nH˚ ã+&Éô|’ ì]à+#·ã&ç+<äì u…’_˝Ÿ >∑{Ϻ>± ‘Ó*j·T|üs¡Tk˛Ô+~. dü+|òüT |ü⁄Hê<˚ ø±<äT <ëì ìsêàD+ á ˝Àø£dü+ã+<Ûä yÓTÆq n+XÊ\‘√ m+‘·e÷Á‘·+ eTT&çe&ç ˝Ò<äT. K∫Ñ·+>± Ä ìsêàD+ |üs¡˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq~>±qT, Ä‘·à dü+ã+<ÛäyÓTÆq~>±qT ñ+&Ü\qï~ ì]«yê<ë+X¯+. dü+|òüT ìsêàD+(uÛÖ‹ø£ ø£≥º&É+ ø±<äT) jÓTTø£ÿ \ø£å´+ ÇVü≤˝Àø£ e´eVü‰sê\‘√ eTT&ç|ü&ç ˝Ò<äT. n\Hê&ÉT |ææ˝≤‘·Tø° á bÕsTT+fÒ ns¡ú+ ø±ø£, ˙e⁄ j·T÷<äT\ sêEyê? nì Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄qT n&ç>±&ÉT? Äj·Tq ˙eqïfÒº nì ñ‘·Ôs¡$T∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&Ü n+<äT˝Àì |üse ¡ ÷s¡+ú n‘·ìøÏ uÀ<Û| ä & ü ˝É < Ò Tä . á ˝Àø£d+ü ã+<Û+ä >±H˚ Ä˝À∫+#ê&ÉT. ˇø£y˚fi¯ Äj·Tq kÕú|æ+#·uÀe⁄q~ á ˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq sê»´+ nsTTe⁄+fÒ •wüß´\≈£î K∫Ñ·+>± ÄC≤„|æ+∫ ñ+&˚yê&ÉT. ø±ì, dü+|òüT ìsêàD+ jÓTTø£ÿ ñ<˚›X¯´+ Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ ¬s+&Ée sêø£&É≈£î eTqTwüß´\qT dæ<ä∆+ #˚j·T&Éy˚T. n<˚ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± dü+|üP]Ô ø±qTqï kÕs¡«Á‹ø£ dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ Á|ü<Ûëq ñ<˚›X¯´+ ≈£L&Ü. dü+|òüT ìsêàD+ nH˚~ u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+ Á>∑Væ≤+#· ˝Òì z eTVü‰<äT“‘¤ · ñ<Û´ä eT+. <˚e⁄ì‘√ düe÷<ÛëHêìï ø√˝ÀŒsTTq e÷qe⁄ì ‹]– <˚e⁄ì˝À ◊ø£´|üs¡#·Tø√&ÜìøÏ <˚e⁄&˚s¡Œs¡#·T≈£îqï z eTVü‰ |ü$Á‘· e´edüú. n~ πøe\+ Ä<Ûë´‹àø£‘·ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç, X¯Øsêìï, u≤Vü≤´˝Àø±ìï »sTT+#·T≈£î+≥÷ mìï ø£cÕº\T, ÁX¯eT\T Äe]+∫Hê, ∫es¡≈£î |òüTÀs¡ eTs¡Dy˚T m<äT¬s’Hê düVæ≤+∫ |üs¡ ˝Àø£ sêC≤´ìï dü«‘·+‹ Á +#·Tø√e&ÉyT˚ |üse ¡ ÷e~Û>± øÁ d ° Tü Ô sêø£&e É s¡≈î£ kÕ–b˛j˚T |ü$Á‘· düeT÷Vü≤y˚T dü+|òüT+. ø¬Å d ’ e Ôü dü+|òTü + Äj·Tq sê»´+ ø=s¡≈î£ . Äj·Tq sê»´+ ø¬Å d ’ e Ôü dü+|òTü + ø=s¡≈î£ e÷Á‘·y˚T. n~ á ˝Àø£sêC≤´\‘√qT, sê»ø°j·÷\‘√qT, n~Ûø±sê\‘√qT b˛\Tà ø√&ÜìøÏ M\T|ü&Éì |üs¡˝Àø£ ã+<Ûä+. Áø°düTÔqT s¡ø£å≈£îì>± q$Tà Äj·Tq˝À qeTà ø£yTÓ q Æ J$‘ê\T á uÛ÷ Ñ MTà<ä J$+∫qyê]øÏ e÷Á‘y· T˚ <˚e⁄ì sê»´+˝À kÕúqeTT +≥T+<äì u…’_˝Ÿ ‘˚≥|üs¡Tk˛Ô+~. ø£∫Ñ·+>± Ä sêC≤´ìøÏ Áø°düTÔ Á|üuÛÑTy˚ sêE. uÛÑ÷ sêE˝À, ãTs¡<ä sêE˝À ø±<äT. n~ á sêC≤´\‘√ $T[‘·yÓTÆj˚T´~ m+‘·e÷Á‘·+ ø±<äT. n~ eTqTwüß´\#˚‘· ì]à+#·ã&˚B, mqTïø√ã&˚~ n+‘·ø£Hêï ø±<äT. n~ <˚e⁄ì<Ó’ <˚e⁄ì Á|ü»\ ø=s¡≈£î <˚e⁄ì#˚‘· kÕú|æ+#·ã&˚ sê»´+. n~ Ç|üŒ{Ïπø e⁄+~. n+<äT˝À Äj·Tqj·T+<äT $X¯«dæ+∫q m+‘·eT+~¬ø’Hê kÕúqeTT≥T+~. n+‘˚ ø±<äT Äj·Tqj·T+<äT $X¯«dæ+∫ nj·Tq ø=s¡≈£î J$+∫ ø£&Ées¡≈£î ‘·eT $XÊ« kÕìï ø±bÕ&ÉT≈£îqïyês¡T Äj·Tq‘√u≤≥T Ä sê»´+˝À |ü]bÕ\≈£î\T>± ñ+{≤s¡T. n+‘˚ø±ì, <˚e⁄ì sê»´eT+fÒ eTq ÁbÕ+rj·T sê»ø°j·÷\T ø±<äT. eTq sêÅcÕº ìø√, <˚XÊìø√, á Á|ü|ü+#êìø√ #Ó+~q sê»ø°j·÷\T ø±e⁄. Ŭø’düÔe⁄\˝À sê» ø°jT· #Ó‘’ q · ´+ rdüT≈£îsêe&Üìø£ì yÓTT<ä\Tô|{Ϻ Ç{°e\ ø=+<äsT¡ yêø±´ìï eÁøø° ]£ düTH Ô êïsT¡ . | Á d ü Tü ‘Ô · sê»ø°j÷ · \‘√qT, sêC≤´~Ûø±sê\‘√qT <˚e⁄ì sêC≤´ìï b˛\Tdü÷,Ô eTq+ á ˝Àø£+˝À sê»ø°jT· +>± kÕ~Û+#·Tø√yê*‡q yê{Ïø=s¡≈î£ @ø£+>± <˚e⁄ì yêø±´H˚ï eÁø°ø£]+∫, Äj·Tq sê»´+ >∑T]+∫ yêø£´+˝À #Ó|üŒã&çq dü+>∑‘·T\ jÓTTø£ÿ $\Te\qT #Ó‘·Ô sê»ø°j·÷\ kÕúsTTøÏ ~>∑C≤πsà Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ m+‘√ XÊ|üÁ>∑düÔyÓTÆq Á|üj·T‘·ï+. <˚e⁄ì yêø£´+‘√H˚ #Ó\>±≥e÷? n~ yê] Äs√>±´ìø£+‘· eT+∫~ ø±<äT. <˚e⁄ì sê»´+ y˚s¡T. Ç|üð&ÉT eTq+ kÕ~Û+#·Tø√ yê\qT≈£îqï sê»´+ y˚s¡T. @~ @yÓTH Æ ê yÓTTqï{Ï es¡≈î£ ø¬Å d ’ e Ôü dü+|òTü + #·T≥÷º sê»ø°j÷ · \T ‹]>±sTT. n$ ø±kÕÔ ìqï dü+|òüT+˝À Á|üy˚•+#êsTT. H˚&ÉT dü+|òüTy˚T sê»ø°j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘√+~. mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï ø=\B dü+|òüT Hêj·Tø£‘·«+˝À, $XÊ« düT\˝À düV≤æ ‘·+ ñ‘·ÿ+sƒ¡ $|üØ‘·+>± | ô ]–b˛‘√+~. @Hê&É÷ <˚e⁄&ÉT ‘·eTøÏ∫Ãq Ä~Ûø£´‘·\qT, <ÛäHêìï Ŭø’düÔe düe÷» ÁX‚j·TdüT‡≈£î s¡e«+‘· ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·ì nH˚≈£î\T Ç|üð&ç|üð&˚ ãj·T{Ïø=∫à nH˚≈£ eT+~ <Ó’eùde≈£î\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+>± $düÔ]+∫e⁄qï Ŭø’düÔe dü+|òü÷ìï nø£≥Tºø=ì ‘·eT yÓ’|ü⁄ Á‹|üð≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ Hêïs¡T. á Vü≤&Üe⁄&ç˝À $XÊ«d”, ˙ $XÊ«dü eT÷˝≤\qT ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+#˚ uÀ<Ûä\T, ≈£îj·TT≈£îÔ\T, ≈£î{Ï\ sê»ø°j·÷\ qT+&ç ìqTï ˙y˚ ø±bÕ&ÉTø√. dü+|òüT ø±|üØ, dü+|ò÷ ü ìï ø±bÕ&ÉTø√! Ä‘êàqTkÕs¡+>± bÁ Õs¡+_Û+∫q ˙ $XÊ«dü j·÷‘Á · X¯ØsêqT kÕs¡+>± eTT–+∫ ÁuÛÑwüߺ&Ée⁄ ø±e<äT›. eT‘·Ô.27:11— e÷s¡Tÿ 15:2, \÷ø± 23:3— jÓ÷Vü‰qT 18:36`, 2 ù|‘·Ts¡T 1:11— eT‘·Ô.20:20`28— 26:29 jÓTwü. 2, 4,9,11,32,35,53,61,66 nˆˆ\T, 24:23— <ëì.2:44, 7:14—

¬s+&ÉT $<Ûë\ qwüºb˛‘·Tqï Ŭø’düÔe⁄\T

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 T.J.G. SRINIVASA RAO 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 HIGH COURT ADVOCATE & EX. ADDL.P.P. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 HYDERABAD. CELL : 9963675041 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Ä+Á<Ûä sêÅwüº+˝À, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Ŭø’düÔe⁄\qT ˇπø >∑÷{ÏøÏ #˚s¡ìe«≈£î+&Ü sêÅwüº, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\T yê]ì $uÛÑõ+∫ bÕ*düTÔHêïsTT. Ä~j·÷+Á<Ûä Ŭø’düÔ e⁄\T, Ç+&çj·THé ÁøÏdæºj·THé, Ä+>√¢ Ç+&çj·THé ÁøÏdæº j·THé, yÓTHÆ ê]{° ÁøÏdj ºæ T· Hé, Vü≤]»q ÁøÏdj ºæ T· Hé...Ç+ø± @y˚y√ ‘Ó>∑\T>± $uÛÑõ+∫ Ŭø’düÔe⁄\ eT<Ûä´ n>±<ëìï

düèwæ+º ∫, Äràj·T J$‘·+˝ÀqT, ÇVü≤˝Àø£ eT]j·TT XÊØ s¡ø£ nedüsê\T rs¡≈î£ +&ÉTq≥T¢ #˚dæ yê]ì s¬ +&ÉT $<Ûë\ y˚~düTÔHêïsTT. Ä˝≤ Ŭø’düÔe⁄\T n≥T Á|üuÛÑT‘·« Ä<äs¡D≈£î, Ç≥T Ŭø’düÔe dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Ä<äs¡D≈£î H√#·Tø√ø£ rÁe nD∫y˚‘·≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‹ì ≈£åîDí+>± >∑eT ì+∫q ªÅø¬ d’ eÔü ñ<ä´eT+µ eT]j·TT ª˝…sŒY Ç+&çj÷· Ç+≥

düTyês¡Ô Á|üø£≥q ˝Ò≈£îHêï

nq÷Vü≤´+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ŭø’düÔe⁄\T! nyÓT]ø± : düTyês¡Ô Á|üø£≥q‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü @{≤ 6 \ø£å\ eT+~ ø=‘·Ô>± Ŭø’düÔe⁄\ C≤_‘ê˝À #˚s¡T‘·THêïs¡T. Ç˝≤ #˚]qyês¡T 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À 6\ø£å\ 20 y˚\ eT+~ Á^Hé ø±s¡T¶ ≈£L&Ü bı+<ës¡T. á ô|s¡T>∑T<ä\ nyÓT]ø± n~Ûø±s¡ esêZ\qT ø£\es¡ô|{Ï+º ~. á n+X¯+ô|’ |üP´ bò˛s¡yTé nH˚ dü+düú #˚|{ü qºÏ düsπ «˝À ÄX¯Ãs¡´ø£sy¡ TÓ qÆ $wüj÷· \T yÓ\T>∑T #·÷kÕsTT. Ç|üŒ{ÏøÏ 25 \ø£\å eT+~øÏ ô|>’ ±H˚ á ‘·sV¡ ‰ü Ŭø’düÔe⁄\T nyÓT]ø±˝À ñqï≥T¢ düπs«˝À yÓ\¢&ÉsTT´+~. á s¡ø+£ >± ô|]–b˛‘·Tï e\dü<ës¡T˝À¢ n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± eT]j·TT ø£πs_j·TqT¢>± ‘˚*+~. >∑‘· 20 @fi¯˝¢ À Á|ü‹ 10 eT+~˝À Äs¡T>∑Ts¡T ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± eT]j·TT ø£πs_j·THé B«bÕ\≈£î #Ó+~qyêπsqì ‘˚*+~. Á|ü‹ @{≤ M] dü+K´ düTe÷s¡T 3\ø£\å 70y˚\ eT+~>± ù|s=ÿ+~. $T>∑‘ê yê]˝À m≈£îÿe eT+~ ÄÁ|òøæ H£ é <˚XÊ\ qT+&ç e#˚à e\dü<ës¡T˝Òq≥. 1992 ˝À øπ e\+ 3XÊ‘·+ ñqï Ms¡T Á|üdüTÔ‘·+ 11 XÊ‘êìøÏ #˚sês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø£Hé ø±+Á¬>dt ø=‘·Ô e\dü $<Ûë Hêìï neT˝À¢øÏ ‘Ó∫à yÓTT‘·+Ô nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÅcÕº\ e\dü $<ÛëHêH˚ï düeT÷\+>± Á|üøå±fi¯q #˚j·TqT+~. á ø=‘·Ô $<ÛëHêìøÏ Çyê+»*ø£˝Ÿ esêZ\ eT<䛑·T ≈£L&Ü Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ˇø£ÿ nyÓT]ø±˝ÀH˚ ø±<ä+&√jYT eTq Á|ü<Ûëq q>∑sê

˝À¢ì ø=ìï dü+|ò÷ü ˝À¢ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ dü+K´ ≈£L&Ü n#·TÃ Ç˝≤π> ô|]–b˛‘√+~. Äj·÷ dü+|òü÷\T düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·ø£ b˛sTTHê nq÷Vü≤´+>± dü+|òTü düuTÑÛ ´\ dü+K´ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘√+~. Á>±e÷\T, |ü≥Dº ≤\T, ∫qï ∫qï q>∑sê\ qT+&ç Áã‘·T≈£î<ÓsT¡ e⁄ ø=s¡≈î£ Á|ü<ëÛ q q>∑sê\≈£î #˚sT¡ ≈£îqï yês¡+‘ê ø±düÔ ÄVü‰¢<ä+>±qT, Äràj·T+>± nì|æ+∫q dü+|ò÷ü \≈£î yÓ[flb˛‘·T+{≤s¡T. nø£ÿ&É ‘·eT &çHê$TH˚wqü T¢ dü+|ò÷ü \qT yÓ‘T· ≈£îÿì yÓfifl¯ &ÉeT+fÒ m+‘√ e´e Á|üj÷· dü \‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï |üHÍ‘·T+~. ø±ã{Ϻ ‘·eT≈£î nqT≈£L \+>± ñqï #·]ÃH˚ mqTïø√e&É+ á e\dü<ës¡T\T #˚ùd |üì, ìC≤ìøÏ yê]øÏ düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+∫, Á|üuÛÑTe⁄˝ÀøÏ q&ç|æ+∫q <Ó’e ùde≈£î&ÉT Äj·÷ Á>±e÷˝À¢H˚ ∫qï ∫qï dü+|òü÷\T q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. á e\dü\ e\¢ Á|ü<ëÛ q q>∑sê˝À¢ ñ+&˚ dü+|ò÷ü \≈£î ô|<ä› ô|<ä› ù|s¡T¢ edüT+Ô {≤sTT. á >=|üŒ‘·qeT+‘ê dü<sä T¡ q>∑sê˝À¢ì ùde≈£î\≈£î ‘·eT<Óq’ ≥Tº>± #Ó|ðü ø√e&É+ $X‚w+ü . eT] nyÓT]ø± nsTT‘˚ ø=‘·Ô e\dü $<ÛëHêìï neT\T|üs∫¡ Á|üø±å fi¯q #˚jT· qT+~. ø±ì, dü+|ò÷ü \ e\dü\düT |ü]dæ‹ú ì mes¡T #·øÿ£ ~<ä>› \∑ s¡T. ªH˚qT Hê{Ï‹ì, nbı˝À¢ ˙fi¯ófl b˛ôdqT, eè~∆ ø£\T>∑CÒdæ qyê&ÉT <˚e⁄&˚ ø±ã{Ϻ eè~∆ ø£\T>∑CÒj·TT <˚e⁄ì˝ÀH˚ >±ì, Hê≥Tyêì˝ÀHÓq’ qT ˙fi¯óflb˛j·TTyêì˝ÀHÓq’ qT @$Tj·TT˝Ò<Tä . Hê≥Tyê&ÉTqT ˙fi¯óflb˛j·TTyê&ÉTqT ˇø£ÿfÒ.µ 1ø=]+B∏. 3:6`8

&Üø£ºsY XÖ]u≤ãT≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·sT¡ yêsTT) düTìï‘·yTÓ qÆ , eT‘·|sü y¡ TÓ qÆ , #ê]Á‘·ø£yÓTÆq n+XÊ\‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+&É≥+ e\¢ á <˚X+¯ ‘√ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûyä ê´\T ø£*– ñ+&ÉeT+fÒ m+‘√ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T˝ÒdTü +Ô {≤s¡T Á|ü|+ü #· <˚XÊ\ n~ÛH‘˚ \· T. mø£ÿ&É ‘˚&Ü˝§∫ÃHê Á|ü|+ü #·+ yÓTT‘·+Ô n\¢ø˝£ À¢\y˚T. n+<äTøπ ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯+‘√ $j·÷´ì¬ø’Hê, ø£j·÷´ì¬ø’Hê >∑»>∑» eDT≈£î‘·T+{≤s¡T Á|ü|ü+#· <˚XÊ~ÛH˚‘·\T. n˝≤+{Ï H˚|ü<∏ä´+>∑\ ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯ bÕs¡¢yÓT+≥T uÛeÑ q+˝ÀìøÏ eTq <˚X¯ Á|ü<eä∏ T Á|ü<ëÛ ì »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA yÓTT<ä\Tø=ì H˚{Ï Á|ü<Ûëì eTHéyÓ÷Vü≤Hé dæ+>¥ es¡≈£î @ Á|ü<ëÛ ì n&ÉT>∑Tô|≥º˝<Ò Tä . n≥Te+{Ï~ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT, eTq ‘Ó\T>∑Tyê&Ó’q ¬se¬s+&é &Üø£ºsY ø√q XÖ]u≤ãT eT]j·TT ªÇ+≥πsïwüq˝Ÿ Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ Ä|òt __¢ø˝£ Ÿ ~∏j÷Ó \Jµ (◊◊ ;{°) ãè+<ä+˝Àì 48 eT+~ düuÛÑT´\qT y˚T 1e ‘˚B ãT<Ûä yês¡+ Ä <˚X¯ bÕs¡¢yTÓ +≥T uÛeÑ q+˝ÀìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÄVü‰« ì+∫+<äì &܈ˆ ø√q XÖ]u≤ãT ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s+¡ bÕs¡y¢ TÓ +≥T yÓTsTTHé Vü‰˝Ÿ˝À »]–q ø±s¡´ Áø£eT+˝À ÇÁC≤j˚T˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø e´eVü‰sê\ ø±s¡´<ä]Ù ôd*Hé ø√ôV≤Hé eT]j·TT ÇÁC≤jÓT˝Ÿ |üsê´≥ø£ XÊK d”ì j·TsY &Ós¬’ ø£sº Y »qs¡˝Ÿ sêbòÕjÓT˝Ÿ u…Hé Vü≤sY &܈ˆ XÖ]u≤ãTô|’ ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯ C≤rj·T |ü‘êø£+ ø£|Œæ |òTü q+>± düHêàì+ #ês¡T. yê]‘√u≤≥T |üs¡´≥q˝À bÕ˝§Zqï ◊◊;{° düº&û ãè+<ëìøÏ s¡bòÕj˚T˝Ÿ dü]º|òæπø{Ÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +≥T yÓTsTTHé Vü‰˝Ÿ˝À >∑\ Áô|+ò #Y Vü‰˝Ÿ˝À yÓ÷&É s¡Hé ÄsY‡º ‘√ nÁãVü‰eTT yÓTT<ä\T 1967 dü+ˆˆ es¡≈î£ ∫Árø£ ]+#·ã&çj·TTqï j·T÷<äT\ #·]Á‘·qT &܈ˆ XÖ]u≤ãT $e ]+∫, j˚TdüTÁø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ÇÁC≤jÓT

˝Ÿ≈£î kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq á 65 @fi¯fl #·]Á‘·˝À á bÕs¡¢ yÓT+≥T uÛeÑ q+˝À me«s¡T, mqï&ÉT Áø°dTü Ô j˚TdüT >∑T]+∫q dü+uÛ≤wüD ø±ì, ÁbÕs¡úq ø±ì #˚j·T˝Ò<äì, bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑe q+ yÓTsTTHé Vü‰˝Ÿ˝À #·]Á‘·˝À yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï kÕ]>± ÇÁC≤ jÓT˝Ÿ <˚X+¯ ì$T‘·+Ô j˚TdüTÁø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄ jÓTTø£ÿ HêeT+˝À ‘êqT ÁbÕs¡qú #˚dqæ ≥T¢ &܈ˆ u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ øπ e\+ <˚e⁄ì ø£è|ü, Äj·Tq #˚dæq n<äT“¤‘· ø±s¡´+>±qT, Äj·Tq ‘·q≈£î nqTÁ>∑V≤æ +∫q Ä~Ûø´£ ‘·>±qT uÛ≤$düTHÔ êïqHêïs¡T. n+‘·e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü 5774 dü+ˆˆ\ j·T÷<äT\ #·]Á‘·qT nqs¡fiZ +¯ >± $e]+#·>±, &܈ˆ XÖ]u≤ãT ≈£î j·T÷<ä #·]Á‘·ô|’ ñqï ˝À‘Óq’ C≤„Hêìï ã{Ϻ ÇÁC≤sTT˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ìX‚Ãwüߺ\j·÷´s¡ì, bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+˝À neTs¡Ãã&ç j·TTqï j·T÷<äT\ #·]Á‘·˝Àì eTTK´ |òTü {≤º\˝À j˚TdüT Áø°dTü Ô ù|s¡TqT #˚sá ø£b˛e&Üìï Äj·Tq Á|ü•ï+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ #Ó|Œü &ÜìøÏ #ê˝≤ ∫qï $wüjT· +˝≤ eTq≈£î nì|æ+#· e#·TÃqT >±ì ÇÁXÊj˚T\T <˚X+¯ ˝À ô|<ä› H˚s+¡ >± |ü]>∑DkÏ ÕÔ s¡Hêïs¡T. n+<äTHê bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+˝À neTs¡Ãã&çq #·]Á‘·qT Á|ü•ï+#·&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äì Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïø° j·T÷<äT\T j˚TdüT Áø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄qT ø£˙dü+ ˇø£ Á|üeø£>Ô ± ≈£L&Ü >∑T]Ô+#·sT¡ dü]ø£<ë, j·T÷<ä eT‘êìï HêX¯q+ #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq nã<ä∆ Á|üeø£>Ô ± >∑T]Ô+#ês¡Hêïs¡T. @~ @yÓTÆHê <˚e⁄ì eTVü‰ ø£è|üqTã{Ϻ ÇÁXÊj˚T\T <˚X+¯ ø=s¡≈î£ Ä <˚X¯ bÕs¡y¢ TÓ +≥T yÓTsTTHé Vü‰˝Ÿ˝À j˚TdüT Áø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄ jÓTTø£ÿ HêeT+˝À ÁbÕ]ú+#·T≥≈£î neø±X¯+ \_Û+∫q+<äT≈£î ‘·q≈£î m+‘√ dü+‘·è|æÔ>±qT, dü+‘√wü+ >±qT ñ+<äì &܈ˆ u≤ãT nHêïs¡T. ◊◊;{° ãè<ä+yês¡T &܈ˆ XÖ]u≤ãT≈£î \_Û+∫q |òTü q‘·qT ã{Ï,º Ä~Ûø´£ ‘·qTã{Ϻ <˚e⁄ì düTÔ‹+#ês¡T.

sπ ïwüq˝Ÿµ dü+düú\T Ŭø’düÔe⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üuÛÑT‘·« eT]j·TT dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T Ŭø’düÔe⁄\ ù|s¡T#Ó|üðø=ì »]–düTqÔ ï n$˙‹ |üqT\qT m+&É>{∑ ºÏ ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ |üÁ‹ø£ <ë«sê á nÁø£e÷\qT, Nø£{Ï ø√D≤\qT yÓ\T>∑T ˝ÀøÏ ‘Ó∫à m|üŒ{Ïø|£ ðü &ÉT Åø¬ d’ eÔü ⁄\ eTT+<äT+#·T‘·THêïsTT. øπ e\s <˚e⁄ìøÏ e÷Á‘·yT˚ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·÷ me] &Éu≤“ ø=s¡≈î£ , u≤C≤\T, u≤ø±\ ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷&É≈£î+&Ü Å¬ø’düÔe ñ<ä´ eT+ eT]j·TT ˝…sYŒ Ç+&çj·÷ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü+düú\T n+ øÏ‘· uÛ≤e+‘√ Åø¬ d’ eÔü ⁄\+<ä]øÏ n+&É>± ñ+&ç, sêÅw+ºü ˝ÀqT, <˚X+¯ ˝ÀqT Åø¬ d’ eÔü ⁄\ |üø+å£ >± ì\TdüTHÔ êïsTT. j˚TdüT Áø°dTü ìÔ n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢, |ü]X¯ó<ë∆‘T· àì q&ç|+æ |ü⁄˝À <˚X+¯ ˝ÀqT,

sêÅwüº+˝ÀqT ì» Å¬ø’düÔe⁄\ |üø£å+>± »s¡T>∑T‘·Tqï á ñ<ä´eT+˝À MTs¡÷ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√, ÁbÕs¡úHê|üPs¡« ø£+>± uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø£+&ç. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔ ø£è|ü MT≈£î ‘√&ÉT>± ñ+<äì q$Tà MT≈£î ø£*–q ø£wüº+ m≥Te+{Ï<Ó’Hê, m≥Te+{Ï |ü]dæú‹˝ÀHÓ’Hê ÁbÕs¡úHê |üPs¡«ø£+>± eTeTTàqT dü+Á|ü~+#·+&ç. düeTdü´ m+‘·{Ï<Ó’Hê <˚e⁄&ÉT e÷øÏ∫Ãq C≤„q+‘√ Ä düeTdü´qT |üsêƒ |ü+#·\T #˚jT· &ÜìøÏ y˚TeTT m\¢|ðü &É÷ dæ<ä∆+>± ñHêïeTT. MT düeTdü´\ ø=s¡≈£î eTT+<äT>± ô|q’ <˚e⁄ìøÏ ÁbÕ]ú+#·+&ç. ÁøÏ+<äTqï eTeTTàqT dü+Á|ü ~+#·+&ç. <˚e⁄ì ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ÉTqT >±ø£!


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26`pHé 05

2014 mìïø£˝À¢

yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq

me]øÏ? Á|üeTTK Ŭø’düÔe dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT CÀHê Ŭø(yÓT’dT<ä{üÔeÏ ù|J⁄\‘·s¡Tz≥T¢ yêsTT) á eTsêàìï Á>∑V≤æ +#·>*∑

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)j·TTe <Ó’eùde≈£î &Ó’q |æ. Jes¡‘ï· + n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á $yêVü≤+˝À Áã<äsY düìï CÀdü|òt($XÊK) $yêVü≤ dü+<˚XÊqï+~+#ês¡T. qsê‡|ü⁄s¡+ qT+&ç bÕdüºsY @&ûM Á|ükÕ<é, ¬se. XÊ´+ CÒ y˚<ë\, Áã<äsY $.XÊ´yéT düT<Ûëø£s,Y Áã<äsY n»s¡jT· ´ C≤Hé, bÕdüºsY j·T+.CÀ´‹ sêE(@\÷s¡T), bÕdüºsY XÊyÓT´˝Ÿ ø£s√àJ($XÊK), bÕdüºsY &˚$&é $»j·TsêE ‘·~‘·s¡T\T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Áã<äsY dü+^‘Y \÷ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À düTeT<ÛäTs¡ dü+^‘·eT+~+#ês¡T. nH˚ø£ eT+~ j·TTe >±j·T˙ >±j·T≈£î\T düTeT<ÛäTs¡ ^‘ê˝≤\|æ+#ês¡T. CÀHê e÷]ºHê\ yÓy’ êVæ≤ø£ J$‘·+ X¯è‹, \j·Tã<ä∆+>± kÕ–b˛j˚T z düTeT<ÛäTs¡ dü+^‘· ÁX¯e+‹˝≤ ø£\ø±\+ kÕ–b˛yê\ì, nH˚≈î£ \≈£î Vü≤è<ä j·÷\qT Áø°düTÔyÓ’|ü⁄q≈£î Á‹ù|Œ{Ï bÕ≥>± ì\yê\ì ÁbÕs¡úq #˚<ë›+.

>±s¡T ø±ãfÒº ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ düVæ≤‘·+ ˇ+{Ï#˚‘√Ô bÕغøÏ $»j·÷ìï kÕ~Û +#· >∑*>±s¡qï~ yêdüÔe+. sêqTqï >∑&TÉ ¶ |ü]dæ‹ú ì n~Ûø±s¡ bÕغ >∑eTì+∫+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT >±ì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê >∑eTì+∫ eTT+<äTqï á @&Ü~ ø±\+˝ÀHÓ’Hê Ŭø’düÔe⁄\qT Äø£≥Tºø=H˚ ìs¡í j·÷\T rdüT≈£î+fÒ ‘·|Œü >∑føπº… ÿ |ü]dæ‹ú ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ˝Ò<Tä . Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î e´‹πsø£+>± #˚dqæ Jy√(746€747) \qT s¡<äT› #˚j·Tø£b˛e&É+, Ŭø’düÔe⁄\ dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡Tà #˚jT· e\dæq yÓTHÆ ê]{° ì<ÛTä \T <ë] eT[flHê |ü{+ºÏ #·Tø√ø£ b˛e&É+... ‘·~‘·sy¡ TÓ qÆ n+XÊ\T Åø¬ d’ eÔü ⁄\qT ø±+Á¬>dt≈î£ eT]+‘· <ä÷s¡+ #˚dTü HÔ êïj·Tq&É+˝À @e÷Á‘·+ nyêdüeÔ + ˝Ò<äT. ˇø£ $<Ûä+>± #·÷ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغj˚T |üs√ø£å+>± Ŭø’düÔe⁄\ z≥¢qT yÓ’j·TdtÄsY bÕغ yÓ’|ü⁄≈£î ñ<˚›X¯´|üPs¡« ø£+>± eT[fldüTÔ+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+ nH˚ø£ eT+~˝À ñ‘·ŒqïeTÚ‘√+~. sê»ø°j·÷˝À¢ Ç˝≤+{Ïy˚M nkÕ<Ûä´+ ø±<äT ø£<ë!

04

q÷‘·q bòÕ<äs¡¢ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ $»j·Tyê&É ø£<∏√*ø£ |”sƒ¡+ |ü]~Û˝Àì >∑qïes¡+ $»j·Tyê&É : q÷‘·q bòÕ<äs¡¢ Á|üe÷D d”«ø±s√ ‘·‡e+ @Á|æ˝Ÿ 10e ‘˚Bq »]–+~. kÕúìø£ ìs¡à˝≤ ø£<∏√*ø£ $#ês¡D≈£î #Ó+~q ø=eTà‘√≥ CÀwæ nì˝Ÿ ≈£ î e÷sY , q+~ ø±HÓ«+{Ÿ Á|üøÿ£ qTqï >±eT $#ês¡D≈£î ôdsTT+{Ÿ bÕ˝Ÿ ‡ #Ó + ~q u§+<ä \ ø£<∏ÓÁ&É˝Ÿ˝À »]–q d”¢esêE, ø=‘·Ô|ü*¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À $#ês¡D≈£î #Ó+~q _wü | t >√$+<ä T <ës¡+ ìs¡à˝Ÿ ≈£îe÷sY, CÀõ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø° d ü T Ô J$‘êìï HÓÁVüAù|≥ $#ê ø=qkÕ–+#·&Éy˚T s¡D qT+&ç ø√eTe >∑Ts¡T‘·« J$‘·eT s¡|ü⁄ CÀdü|òt ‘·+_, Hêïs¡ T . q÷‘· q qyêãTù|≥ $#ês¡ >∑Ts¡Te⁄\‘√ Äj·Tq D≈£î #Ó+~q ø±¬s Á|üe÷D+ #˚sTT+ +≥ X‚ K sY u ≤ãT, Á|üe÷D\T #˚düTÔqï q÷‘·q >∑Ts¡Te⁄\T #ês¡T. |ü$Á‘ê‘·à ∫\¢ ø £ \ T¢ $#ês¡ M]ô|’ ñ+&É&+É e\¢ Á|üuTÑÛ e⁄ M]ì >∑Ts¡Te⁄\T>± mqTï D≈£î #Ó+~q >∑<ä›\ nÁãVü‰+\T Á|üe÷D≤\T #˚XÊs¡T. ≈£îHêïs¡ì, bòÕ<äs¡T¢>± Á|üe÷D+ #˚j·Tø£eTT+<äT Ms¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À bòÕ<äsT¡ ¢ m+. ∫qï|üŒ, >±Á_j˚T\T, +‘ê 12 @fi¯flbÕ≥T Áã<äsY‡>± •ø£åD bı+~ >∑Ts¡Te⁄ d”ºô|òHé, eTTe«\ Á|ükÕ<é, C≤«ø°yéT, dæ+Vü≤sêj·TT\T, \T>± m+|æø£j·÷´s¡Hêïs¡T. »j·TsêE ‘·~‘·s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡T&ÉT ø±e˝…qT

e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9866912415) ej·TdüT‡ : 40 m‘·TÔ : 5µ.5µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc., ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ ø£*– ùde #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î\eTT : ns¡T+<Ûärj·T ÁøÏdæºj·THé es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09963747999, 09963977199) ej·TdüT‡ : 34 m‘·TÔ : 5µ.6µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : DME, BE-Mech ñ<√´>∑+ : Manager in Private Limited ≈£î\eTT : Coverted Christian (Born Again) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09329163855) ej·TdüT‡ : 29 m‘·TÔ : 5µ.10µµ s¡+>∑T : #êeTq #êj·T ø£+fÒ ‘·≈£îÿe $<ä´ : BE ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙, u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09884293767) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Tech ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (#ÓHÓ’ï) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9866847976) ej·TdüT‡ : 31 m‘·TÔ : 5µ.11µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Åô|’y˚≥T ñ<√´>∑+({°#·sY) ≈£î\eTT : _.dæ(dæ) (e÷\) es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09884293767) ej·TdüT‡ : 35 m‘·TÔ : 5µ.7µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.Com., ñ<√´>∑+ : Lecturer ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (j·÷<äe)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ >∑\ ñ<√´– ≈£î\eTT : Any cast with born again experience e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ`5µ.5µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Equilent or MBA / B.Sc,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Suitable ≈£î\eTT : Indian Protestant Christian e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : M.Sc., (Comp.)/M.C.A/B.Tech... ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑) e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 26 m‘·TÔ : 5µ.1µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Tech ñ<√´>∑+ : kÕ|òtºy˚sY (#ÓHÓ’ï) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 25G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Åô|’y˚{Ÿ/>∑es¡ïyÓT+≥T ñ<√´>∑+ ≈£î\eTT : _.dæ(dæ) (e÷\) e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 32 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.Com.,/M.B.A., ñ<√´>∑+ : >∑es¡ïyÓT+≥T({°∫+>¥) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9290586658, 9966337100) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ms¡T|ü⁄ $<ä´ : M.Sc., M.A., B.Ed., ñ<√´>∑+ : Lecturer in Pvt. PG College ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 21G m‘·TÔ : 5µ.0µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Degree ñ<√´>∑+ : Any Pvt./Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9290586658, 9966337100) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ms¡T|ü⁄ $<ä´ : M.Sc., M.A., B.Ed., ñ<√´>∑+ : Lecturer in Pvt. PG College ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 21G m‘·TÔ : 5µ.0µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Degree ñ<√´>∑+ : Any Pvt./Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9704158507, 040 27630068) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : BHMS ñ<√´>∑+ : Private Practice ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9949584008) ej·TdüT‡ : 31 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Bachelor of Physio Theraphy (B.P.T) ñ<√´>∑+ : Working in a Pvt. Sector ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBA/B.Tech., ñ<√´>∑+ : @<Ó’Hê ñ<√´>∑+ #˚düTÔ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : dü+|üPs¡í/bÕsYº f…ÆyéT ùde≈£î˝…’ ñ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBBS/Engineering/any Suitable ñ<√´>∑+ : ùdyê<äèø£Œ<Ûä+ ø£*–yê¬s’j·TT+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 31/32 m‘·TÔ : 5µ.5µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Software/Computers Engineer/PG ñ<√´>∑+ : Any Govt. Job/Pvt. India/Abroad ≈£î\eTT : ÁøÏdj ºæ T· Hé(eT+∫ Åø¬ d’ eÔü kÕø£´å eTT >∑\yês¡T)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9966591169) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.A.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : - ≈£î\eTT : Ä~j·÷+Á<Ûä ÁøÏdæºj·THé (_.dæ (dæ))(e÷\) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9848610587) ej·TdüT‡ : 22 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.Sc., ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9441779822) ej·TdüT‡ : 33 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : B.A.,PGDCA., DTP., Tally, Flash., Multi Media ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9666189657) ej·TdüT‡ : 25 m‘·TÔ : 5µ.1µµ s¡+>∑T : #êeTq #êj·T $<ä´ : M.A., ñ<√´>∑+ : <Ó’eùde≈£î düeT]Œ+#·Tø=ì ùde #˚düTÔHêïs¡T ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (_.dæ) XË{Ϻã*»

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 28G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : ùdyê<äèø£Œ<Ûä+ ø£*–yê¬s’j·TT+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷\) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : dü+|üPs¡í ùde≈£î\T(ô|+‘Óø√düTÔ) ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 34G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Any Degree/PG ñ<√´>∑+ : Any Govt./Pvt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷\) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 26`30 m‘·TÔ : 5µ.2µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : `` ñ<√´>∑+ : ñ<√´>∑+ ñHêï ˝Ò≈î£ Hêï ùdyê uÛ≤s¡+ ñ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (_.dæ) XË{Ϻã*»

MT ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Òø£ ≈£îe÷¬sÔ ô|+&ç¢ dü+ã+<Ûë\ ø=s¡≈£î MT e<ä› dü¬s’q düe÷#ês¡+ ˝Òø£ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïsê? nsTT‘˚ MT |üP]Ô $esê\T #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò≈£î+&ÜH˚ MT≈£î dü]|ü&˚ dü+ã+<Ûä+ mø£ÿ&É ñ+<√ düT\Te⁄>± ‘Ó\TdüTø√+&ç. ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À n‹ ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ |üP]Ô düe÷#êsêìï n+<äTø√+&ç. MTø√dü+ ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ n+~+#˚ á ùdeqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√+&ç. MT düeTj·÷ìï &ÉãT“qT Ä<ë#˚düTø√+&ç. nÁ&ÉdüT : ø£fi≤´D y˚~ø£, C/o. ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ, 11`6`26/1, >±+BÛq>∑sY`2, qsê‡|ü⁄s¡+ `534 275, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26` pHé 05

05

eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY>± <Ó’e»qT&ÉT ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéT Ä$sꓤe+ ¬se. s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt, $»j·Tyê&É

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) »]–‘˚ ø=+ <äs¡T e´≈£îÔ\T eTTK´eT+Á‹H√, eT+Á‘·T\H√ ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒj·T&É+ $TqVü‰ Ç+‘·es¡≈£î kÕ~Û+∫+<˚MT ˝Ò<äì, uÛÑ$wü´ ‘·TÔ˝À á ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéTµ qT ˇø£

y˚~ø£>± #˚düTø=ì nìï esêZ\yês¡T @ø£yÓTÆ ˇø£ ã\yÓTqÆ X¯ø>ÔÏ ± m~– <˚Hï’Ó Hê düT\Te⁄>± kÕ~Û+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·es¡≈î£ sêÅwºü yê´|ü+Ô >± $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T, ø£s¡÷ï\T, @\÷s¡T, eT+&Éù|≥,

Çìdæº≥÷´{Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ˝À Á>±&ÉT´j˚TwüHé |ü{≤ºqT bı+<äT≈£îHêïs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡ sê\ qT+&ç nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝Àì düTyês¡Ô düuÑÛ \˝À yêø√´|ü<˚X¯+ #˚dü÷Ô, {Ï.$ dü+<˚X¯≈£î \T>± ≈£L&Ü ù|s¡Tqï <Ó’e»qT&ÉT. ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ @sêŒ≥T dü+<äs¡“¤+>± qsê‡|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY>± nìï esêZ\yê]øÏ nqT≈£L\+>± düeTs¡eú +‘·yTÓ qÆ |ü\Te⁄s¡T Ŭø’düÔe⁄\ eTH√uÛ≤yê\T, n_ÛÁbÕj·÷\T, dü+<˚Vü‰\T : ùde\+~+#·&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT M]øÏ ‘√&Ój ’ T· T+&ç ªÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéTµ Ä$sꓤe+ @◊d”d” á <äXÊã∆ø±\+˝À @B kÕ~Û+#·ì q&ç|æ+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]ú+#·e\dæq~>± bÕsƒ¡≈£î |ü≥¢ ˇø£ Á|üø£ÿ Ŭø’düÔe⁄\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ |üø+å£ ˝À Ç|üð&ÉT ÁbÕs¡+_ÛdTü qÔ ï bò˛s¡+ <ë«sê \≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. #˚dTü qÔ ï|üŒ{Ïø° yê]˝À nH˚ø£ dü+<˚V‰ü \T, dü+ e÷Á‘·+ @+ kÕ~Û+#·>∑\s¡qï~ Ŭø’düÔe düe÷ ~>∑∆‘·\T #√≥T#˚düTø=ì ñHêïsTT. 1999˝À »+˝À <ä≥º+>± n\TeTTø=ì ñqï Á|üX¯ï\T. Ç+‘·ø£Hêï n≥ºVü‰dü+>± ªÄ*+&çj·÷ ÁøÏdæº ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Ç˝≤+{Ï dü+düú\T eT+∫ $»j·Tyê&É : ádüºsY |üs¡«~Hêq uÛ≤s¡r s¡õ‘·, yÓTHé‡ ô|ò˝Àwæ|t qT+&ç Áã<äsY ◊»ø˘ j·THé øöì‡˝Ÿµ(@◊d”d”) nH˚ ˇø£ ÁãVü‰à+&É ñ<˚›XÊ´\‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø° mes√ ˇø£] q>∑sY˝Àì >±ôdŒ˝Ÿ {≤sYà $TwüHé #·]Ã˝À ñ<ä sêE, ô|<ä›\ qT+&ç ÁoÁ|ükÕ<äsêe⁄ |üP\ yÓTÆq Ŭø’düÔe »H√<ä∆s¡D dü+düú ÁbÕs¡+_Û+#·ã <ä›s¡T, ˝Òø£ ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\ kÕ«sêúìø° <ä+&É \‘√ düHêà &ç+~. <ëH√¢ ≈£L&Ü ÁøÏdj ºü T· Hé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yTé yê] e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ì+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ˝À Ç|üð&ÉTqï nH˚ø£ eT+~ Ŭø’düÔe sê»ø°j·T dü+düú\T>± ø±\Áø£eT+˝À e÷s¡TŒ#Ó+<äT‘·T 200 eT+~ ô|’>± Á|üeTTKT\T, ◊@mdt, ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\T, Hêïj˚T ‘·|Œü , Åø¬ d’ eÔü düe÷» ÁX‚jT· düT‡ ø=s¡≈î£ $XÊ«düT\T, Mπs>± Ábıf…ôdº+{Ÿ, ø±´<∏ä*ø˘ nqï uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü Ç+‘· es¡≈£î @ dü+kÕú ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ |üì#˚dæq ≈£ î +&Ü bÕdü º s Y Ç+#·T$T+#·T nìï &çHê$TH˚wüq¢ nÁ>∑Hêj·T <ëK˝≤\T ‘·eT≈£î ø£ì|æ+#·˝Ò<äqï~ nH˚ø£ s ¡ y ˚ T w t u ≤ ã T , ≈£î\T Á|ü‘·´ø£å+>±qT, |üs√ø£å+>±qT bÕ˝§Zqï eT+~ Ŭø’düÔe⁄\ n_ÛÁbÕj·T+. >∑‘+· ˝À >∑sq®¡ \˙, >±+Á&ç+|ü⁄\˙ ˇø£] s¡‘ï· + ÁbòÕì‡dt, ø¬ . dü+<äsꓤ\T j·÷e‘Y Ŭø’düÔe⁄\ eT~˝À Ç+ø± <ä T sêZ Á|ü k Õ<é , #Ós>¡ ì∑ C≤„|øü ±\T>±H˚ ñHêïsTT. nsTT‘˚ H˚&TÉ <ä]› e´øÏ>Ô ‘∑ · Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ Åø¬ d’ eÔü Á|ü» düT˙‘·, ÁoqT ‘·~ Ä @◊d”d” @yÓTÆ+<√ eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. \qT ‘·|ðü <√e |ü{+ºÏ ∫ nu≤düTbÕ˝…q’ dü+|òTü ≈£L&Ü Á|ükÕúeq˝ÀøÏ nH˚ø£ eT+~ ‘ÓdTü Ô ‘·sT¡ ¢ |ü⁄wüŒ>∑T#êÃ\T ª≥T Ábıf…ø€ º˘ düs«Y µ ìHê<ä+‘√ n\Hê&ÉT m+‘√ ≥q\T Hêïs¡ T . dü+<ä{À¢ dü&˚$Tj·÷ nqï≥T¢>± Ç˝≤ n+<ä C Ò d æ ‘· e T ñÁ<äT‘·+>± ÁbÕs¡+_Û+#·ã&çq Ä @◊d”d”æ +{Ï e´eVü ‰sê\qT n&ɶ+ô|≥Tºø=ì kı+‘· n_Ûq+<äq\T ‘Ó* Ábıf…ø¸£ q÷ ˝Ò<Tä , düØ«dü÷ ˝Ò<Tä dü]>∑<ë ˝Òì yê´bÕ sê\qT n_Ûeè~∆ #˚düT≈£îH˚ yê]ì bÕs¡ T . #· ] Ã˝À b˛ì ‘·\H=|æŒ>± e÷], Ŭø’düÔe⁄\ ù|s¡T#Ó|üð Á|ü » \T ÇfÒ º >∑ T s¡ TÔ|üfÒºdüTÔHêïs¡T ≈£L&Ü! düHêàHêq+‘·s¡+ ÁbÕs¡úq #˚düTÔqï ¬se. &܈ˆ ¬ø.CÀôd|òt yÓ÷C…dt <˚e⁄ì _&ɶ>±qT, ø=ì ø√{≤qT ø√≥T¢ $<˚o ì<ÛäT\T ≈£L&É>∑≥Tº (m&ÉeT), |æ. ø=πsï*j·Tdt $»j·T≈£îe÷sY (≈£î&ç) ø±ã{Ï º ∫‘· Ô X ¯ó~∆ ø£*– @ $<ÛäyÓTÆq e´øÏÔ ãj·T≥ Á|üuÛÑT‘·« ≈£îH˚ |üì˝À ‘·\eTTqø£˝…’ ñqï≥T¢ e÷Á‘·+ >∑ ‘ · Á|ü j Ó ÷ »Hê\≈£ î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü Å¬ø’düÔe j·T+ 10 >∑+ˆˆ\ qT+&ç dü+|òüTø±|ü] ¬se. sêsTTr\T bı+<äTø√&ÜìøÏ Væ≤+<äTe⁄>± n+<ä]ø° ns¡yú TÓ +Æ ~. n˝≤ ns¡eú Tj˚T´dü]øÏ 13 dü e ÷»+ jÓ T Tø£ ÿ dü +πøåeT+ ø√] bÕs¡<äs¡Ù &܈ˆ ¬ø.CÀôd|òt yÓ÷C…dt ìs¡«Vü≤D˝À dü+|òü÷ #·˝≤eTDÏ nj˚T´ ~«eTqdüTÿ\Tqï H˚{Ï düe÷ @fi¯ófl >∑&ç∫b˛j·÷sTT. Ŭø’düÔe⁄\≈£î ˇ]–+~ ø£ + >± |ü q T\T #˚ ù dÔ Ä<ä]+#·&ÜìøÏ Á|ü»˝… sê<Ûäq ByÓqø£s¡+>± eTT–dæq nq+‘·s¡+ »+˝À $»j·T≈£îe÷sY md”‡ u…ì|òæ{Ÿ‡ì e÷Á‘·+ dü÷q´+. |ü ð &É ÷ dæ < ä ∆ + >±H˚ ñ+{≤s¡ T. ø±ì, eTs¡˝≤ $»j·Tyê&É eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé qT+&ç Á|üuÛÑTe⁄ ø=s¡≈£î ‘·èD°ø£]+∫, ª◊ j·÷+ ÁøÏdæº Ä @◊d” d ” ˝ À n+‘· e T+~ n~Û ø ±s¡ T \T, eTs¡ ˝ ≤ yÓ ÷ dü + »]–‘˚ Á|ü e ÷<ä+˝À |ü&˚~ |ü<√qï‹ô|’ qsê‡|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüq j· T Hé µ H˚ q T Å ¬ ø ’ d ü Ô e ⁄&É q T nì ô|’ n~Û ø ±s¡ ¢ ≈ £ î Hêj· T ≈£ î ˝Ò . ªHêHêï |ü ⁄ *µ ø£ < ä ∏ ‘Ó *j·Tìyês¡T+ $E„ \ T, Á|ü E \ „ T ñ+&ç ≈£ L &Ü <ëìe\¢ Ç+‘· sY>± |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]düTqÔ ï dü+<äsꓤìï &É ø £ b ˛e#· T Ã. øÏ ¢ w ü º |ü ] dæ ú ‘ · T \T dü+uÛÑ$+∫q sê‘· | ü P s¡ « ø£ + >± sêdæ e «&É + n_Û q +~+#ê ø±\+ @ $<Û ä y Ó T Æ q Á|ü j Ó ÷ »q+ Å ¬ ø ’ d ü Ô e dü e ÷ |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì |æ.dæ.$»j·T≈£îe÷sY <ä+|ü |ü ð &É T s¡ + &ç b˛<ë+ n+fÒ e#˚ à »qy˚T ø£qT C≤ìøÏ kÕ~Û + #· ˝ ø Ò b £ ˛j· ÷ sê? ˇø£ y fi ˚ ¯ kÕ~Û ù d Ô *‡q $wü j T · eTì s ¬ e. CÀô d |ò t yÓ ÷ C… d t Á|ü d + ü ‘·T\qT Áã<äsY j˚TdüTs¡‘·ï+, Ç+~sê CÀwæ #· ÷ |ü ⁄ y˚ T s¡ ˝ À ø±qsêø£ b ˛e#· T Ã. @+ kÕ~Û + ∫+<√ #Ó | ü Œ >∑ \ sê? ˇø£ y˚ fi ¯ Ä •+#ês¡ T . d” ì j· T sY <Ó e ’ ù d e≈£ î sê\T ø ¬ .eÁ»+ ‘·~‘·sT¡ \T <äTXÊÙ\Tyê\T ø£|Œæ dü‘ÿ· ]+#·>±, ÁoeT‹ Ä˙ yÓ÷C…d(t bÕdüsº e¡ Tà), ∫Å\H¶ é ¨yéT eTTs¡V≤ü ]sêe⁄ Á|ü‘´˚ ø£ ÁbÕs¡qú #˚XÊs¡T. n+<ä ‘·s|¡ ⁄ü q nì˝Ÿ, Åd\Ô” düe÷»+ ‘·s|¡ ⁄ü q ÁoeT‹ ]ø° kÕïø˘‡, o‘·\ bÕ˙j·÷\T n+~+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À $»j·Tyê&É eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé qT+&ç |ü<√qï‹ô|’ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY>± u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+∫q |ü⁄≥¢ ø=πsï *j·Tdt $»j·T≈£îe÷sY <˚e⁄ì ùde|ü≥¢ nbÕs¡ yÓTqÆ Ädüø>ÔÏ \∑ eT+∫ $XÊ«dæ. dü«Á>±eT+ ø£ècÕí õ˝≤¢ ñ+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+ Ç+<äT|ü*.¢ |ü⁄≥¢ @*j·÷ sêDeTà <ä+|ü‘·T\T M] ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T. 2012˝À >∑T&çyê&É˝Àì ø±s¡TD´ u…_’ ˝Ÿ

>±ôdŒ˝Ÿ {≤sYà $TwüHé ôd+≥s√¢ |òüTq düHêàq+

Ŭø’düÔe ø£e⁄\T, s¡#·sTT‘·\qT |òüTq+>± düHêàì+∫q

(12e ù|J ‘·s¡TyêsTT) &Üø£ºsY ‘√ø£\ Á|ükÕ<äsêe⁄\≈£î, ªkÕVæ≤‘·´ ì~Ûµ nyês¡T\¶ qT ªdü«s¡íB|æø£µ m&ç≥sY _.•yêJsêE, ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ m&ç≥sY y˚|üP] XÊ´+düT<Ûëø£sY, ªkı\÷´wüHµé m&ç≥sY u§øÏHê\ nÁãVü‰+\≈£î Ä#ês¡´ ÇHêø˘ eT]j·TT myÓTੇ $\‡Hé\

#˚‘T· \MT<äT>± n+<äCkÒ Õs¡T. @*j·÷ ø=&Ü*, >=Á¬s >±+BÛ, düeTà+– Áoìyêdüsêe⁄, yÓ’. &˚$&ésêE, øπ CÒmdt Á|üø±X¯sêe⁄, &Üø£sº Y |æ. &Üìj·T˝Ÿ XÊ+‘·+, m+$ Á|üMDY, ¬ø’‘˚|ü*¢ <ëdüT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$TeTTàqT me«s¡÷ yÓ÷dü–+#·≈£î+&Ü #·÷#·Tø√+&ç! ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ |üÁ‹ø£ ù|s¡T#Ó|ðü ø=ì ø=+‘·eT+~ e´eVü‰sê\T q&ç|dæ Tü qÔ ï≥T¢ e÷ <äèwæºø=∫Ã+~. n˝≤+{Ï yê]øÏ e÷≈£î dü+ã+<Ûä+ ñqï<√ ˝Ò<√ yÓTT<ä{Ï>± ìsêú]+#·Tø√+&ç. ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ ù|s¡TqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì Åô|’y˚≥T ˝Ò<ë e´øÏ>Ô ‘∑ · e´eVü‰sê\qT #·øÿ£ u…≥Tºø√&ÜìøÏ |üÁ‹ø£ me«]˙ m|üð&É÷ Áb˛‘·‡Væ≤+#·<Tä . n˝≤+{Ïy˚yÓ’Hê »]–‘˚ yÓ+≥H˚ Ä $wüj·÷ìï e÷ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe\dæq~>± ø√s¡T#·÷ ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ eT]+‘· yÓTs¡T>¬ q’ ùde\qT Åø¬ d’ eÔü düe÷C≤ìøÏ n+~+#·T ≥˝À düVü≤ø£]+#·e\dæq~>± ø√s¡T#·THêïeTT. yês¡Ô\T ˝Ò<ë ÁbÕs¡úHê+XÊ\T Á|ü#·T ]+#·T≥≈£î ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ≈£î @$<Ûyä TÓ qÆ kıeTTà #Ó*+¢ #·qedüs+¡ ˝Ò<Tä . `m&ç≥sY

ôd˝Ÿ HÓ+ãs¡T¢ : 99630 69484, 99590 83054 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012

ñ‘ê‡Vü≤+>± »]–q j·T÷‘Y € dü+&˚dü÷ÿ˝Ÿ {°#·sY‡ Áb˛Á>±yéT

$»j·Tyê&É : düTqï+ã{°º\ ôd+≥sY ì#êÃs¡T. j·÷ø£åHé kÕ+>¥ ªj˚TdüTì Áù|eT Ä+Á<Ûë yÓ÷{≤sY eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé ãVüQ qeTàø£yTÓ qÆ ~µ MqT\ $+<äT>±, qj·T (mmyÓTày˚T´) Vü‰\T yÓTT<ä{Ï bò˛¢sY˝À ¬se. ãø±ÿ øÏs¡DY ≈£îe÷sY Ä<Û«ä +s¡´+˝À »]–q ªj·T÷‘Y€dü+&˚d÷ü ÿ˝Ÿ {°#·sY‡ Áb˛Á>±yéTµ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç 150 eT+~øÏ ô|’>± j·TTer j·TTe≈£î\T bÕ˝§Zì ‘·eT ÄdüøÏÔì ø£qTã]#ês¡T. es¡T dü > ± ¬ s e._.øÏ s ¡ D Y ≈£îe÷sY, Hê>±s¡T®q Åf…Æì+>¥ ôdwüHé˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ¬se. øÏs¡DY ôd+Á≥˝Ÿ j· T ÷ìe ]Ù{° Ç+»˙]+>¥ ø±˝Òõ ˝…øã s¡sY s¬ e. øÏsD¡ Y Hêq+<ëìï∫Ã+~. Áã<äsY <äs¡Ùq+ $ø£ºsY ø£\bÕ\, s¡‘êïø£sY, _.dü«s¡íø£ÿ Hê\T>∑T @sêŒ≥T¢ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. n+<ä]ø° eT+∫ ôdwüH‡é Vü‰k˛´≈£î\Ô T CÀ&ç+∫ #·øÿ£ >± ‘·ØŒ¤<Tä uÛÀ»q, {° @sêŒ≥T¢ #˚kÕs¡T.

~e´ $TìÅd”ºdt ~e´ Áù|j·TsY f…+|ü⁄˝Ÿ

ªHê ì$T‘·ÔeTT nqï<äeTTà\HÓ’qqT nø£ÿ #Ó˝…¢+Á&ÉHÓ’qqT ‘·*¢HÓ’qqT |æ\¢\HÓ’qqT uÛÑ÷eTT\HÓ’qqT $&ç∫ô|{Ϻq Á|ü‹yê&ÉTqT q÷s¡T¬s≥T¢ bı+<äTqTµ eT‘·Ô. 19:29

XÊ+‹ dü+<˚X¯+

ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\qT ‘·´õ+∫ dü+|üPs¡í+>± <˚e⁄ì ùde≈£î düeT]Œ+#·T≈£îqï e÷ Á|æj·TT\T &܈ˆ j·T+.XÊ+‹sêE >±]ÿ Çy˚ e÷ X¯óuÛ≤ ø±+ø£\å T. Ç|üŒ{øπÏ nH˚ø£ dü+e‘·s‡ ê\T>± ∫qï _&É\¶ |ü]#·s¡´˝ÀqT, j·TÚeqdüTÔ\ |ü]#·s¡´˝ÀqT, ñJ®e düu\ÑÛ ˝ÀqT, Ç+^¢w`t ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä |ü]#·s´¡ ˝ÀqT MTøÏe«ã&çq ‘·˝≤+‘·T\qT $]$>± yê&ÉT‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï MTs¡T sêuÀj˚T ~Hê˝À¢ eT]+‘· ã\+>± <˚e⁄ì ø=s¡≈£î yê&Éã&Ü \ì ø√s¡T‘·÷...ÁbÕ]údü÷Ô...

{Ï.$ ø±s¡´ø£ÁeT+ Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+ˆˆ\ qT+&ç 6:30 숈\ es¡≈£î yÓ÷ø£åe÷s¡Z+ {Ï.$. #êq˝Ÿ˝À ‘·|üŒø£ MøÏå+#·+&ç. nÁ&Édt : Áã<äsY eT˝≤¢ j˚TdüTbÕ<ä+ B.Sc.,(MLT), M.Sc.,(Microbiology)

s¡TdüTÔ+u≤<ä, ø=‘·Ô|ü*¢yê] M~Û qsê‡|ü⁄s¡+ `534 275, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôd˝Ÿ : 9502871274, 7842125602

$XÊK|ü≥ï+, q˝§Z+&É, es¡+>∑˝Ÿ, ôV’≤<äsê u≤<é\˝À »]–q ÁbÕ+rj·T dü<dä Tü ‡\˝À bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. á HÓ\ 24e ‘˚B ñ<äjT· + >∑+ˆˆ 9:30 숈\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ÁøÏdüº j·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡yéTqT ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÅwüº q\TeT÷ \\ qT+&ç Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T, dü+kÕú~Û H˚‘\· T nH˚ø£ eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. e÷{≤¢&qç yê]˝À ]f…sÆ ¶Y ◊|”mdt n~Ûø±] õ.ÄÅ˝Œ… &¤ ,é ]f…sÆ ¶Y ◊@mdt n~Ûø±] _.<ëq+, &܈ˆ mdt.#Ó\|¢ Œü , øπ ÄsY&ãÉ T¢´ CÒdTü <ëdt, ]f…sÆ ¶Y ◊Äغmdt n~Ûø±] {Ï.kÕº˙u¢ ≤ãT, sêyÓ\ øÏc˛sY u≤ãT ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. M]‘√u≤≥T sêÅwüº kÕúsTT Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T, $$<Ûä dü+|ò÷ü \≈£î, dü+dü\ú ≈£î #Ó+~q n~ÛH‘˚ \· T, _wü|ðü \T, kÕúìø£ Åø¬ d’ eÔü dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T yê]yê] n_ÛÁbÕ j·÷\qT ‘Ó*bÕs¡T.

>∑‘+· ˝À »]–q j·÷øχ&Ó+{Ÿ˝À ÁbòÕø£ÃsY dü]>± n‘·Tø√ÿø£b˛e&É+ e\¢ ‘·÷ˆˆ>√ˆˆ õ˝≤¢ sê»eT+Á&ç ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ Á|ü‘´˚ ø£ Á|ü‹ì~Û \j·THé C≤˙sêjYT k˛<ä s¡T&ÉT &˚$&é Áu…sTTHêsY¶ yÓ÷ø±*øÏ ø±øÏ Hê&É˝À eTs¡˝≤ Ä|üπswüHé »]–+~. yÓ÷ø±* *>¥yÓT+{Ÿ≈£îdü+ã+~Û+∫q s¬ +&Ée Ä|üsπ wüHé eTs√ Äs¡T HÓ\\ ‘·sT¡ yê‘· »s¡>e∑ \dæ ñqï<äì yÓ<’ Tä ´\T ‘Ó* bÕs¡T. <˚e⁄&ÉT ÄX¯Ãs¡´ø£sy¡ TÓ qÆ dü+|üPs¡í dü«dü‘ú · eT]j·TT Ä]úø£ eqs¡T\ ø=s¡≈î£ . >∑‘· yês¡+˝À »]–q yÓ÷≥sY u…ø’ ˘ Á|üe÷ <ä+˝À qsê‡|ü⁄s¡+ yêdüÔe⁄´\T, uÒ‘·ì dü+|òTü ô|<ä› Áã<äsY ø¬ .CÒdTü <ëdt eT]j·TT Äj·Tq düreTDÏøÏ dü«\Œ >±j·÷\j·÷´sTT. dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î. sêÅw+ºü ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À »s¡T>∑T #·Tqï y˚dü$ $sêeT u…’_˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ ($_mdt)\ ìs¡«Vü≤D˝À m≥Te+{Ï n+‘·sêj·÷\T, nyê‘·+sê\T yê‘êe s¡D+ e\¢ >±ì, Ä]úø£ Çã“+<äT\ e\¢ >±ì, ñbÕ<Ûë´j·T, yê\+{°sY dæã“+~ ø=s¡‘· e\¢ >±ì ø£\T>∑≈£î+&ÉTq≥T¢. ∫qï _&ɶ\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Áb˛‘·‡Væ≤ +∫ |ü+|ü⁄q≥T¢qT, ∫Hêï s¡T\≈£î <˚e⁄ì yêø£´+ ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À n+<äTq≥T¢ qT, yê] Vü≤è<äj÷· \T <˚e⁄ìøÏ düeT]Œ+ #·Tø=qTq≥T¢. sêÅwüº+˝À ≈£î]dæq nø±\ esê¸\ e\¢ »]–q nbÕs¡ qwüº+ qT+&ç ¬s’‘·T\T, yê´bÕs¡T\T ø√˝§ÿqTq≥T¢, Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ düeTT∫‘·yÓTÆq düVü‰j·T+ qeTà ø£+>± n+~+#·Tq≥T¢. Ŭø’düÔe⁄\ düeTdü´\T rs¡TÃ≥˝À πø+Á<ä, sêÅwºü Á|üuTÑÛ ‘ê«\T n\dü‘«· +, |üøbå£ Õ‘·+ #·÷|ü≈£î+&ÉTq≥T¢. sêÅwüº Ŭø’düÔe⁄\≈£î, ÁbÕeTTK´+>± düTyê]Ô≈î£ \≈£î, bÕdüsº ≈¢¡ î£ ÁbÕD≤+‘·ø+£ >± e÷]q 746/747 Jy√ \qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ s¡<Tä › #˚jT· Tq≥T¢. 2014 mìïø£˝À¢ <˚e⁄ì ∫‘êÔqTkÕs¡yTÓ qÆ Á|üuÛÑT‘·«+ e#·TÃq≥T¢. ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ |üÁ‹ø£ô|’ $$<Ûä s¡÷bÕ \˝À »s¡T>∑T#·Tqï ôd’‘êqT <ë&ÉT\T m<äTs=ÿì $»j·Te+‘·+>± düø±\+˝À |üÁ‹ø£qT eTTÁ~+#·>∑\TZ≥≈£î. 25 edü+‘ê\ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï $TìdüºsY dæôV≤#Y C≤Héu≤ãT ≈£î≥T+ã+ eT]j·TT |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î.


2013 y˚T 26 ` pHé 05

Ŭø’düÔe düe÷»+

|òüdtº u≤|æºdtº #·sYà &Ó’¬sø£ºsY dü«‘·+Á‘· ≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À

08

ìs¡“¤j·T+>± Áã‘·ø£˙j·T+&çsê

ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝À¢ #·]à ìsêàD+

`yÓ’. k˛eTTs¡‘·Hé ns√sê, ø±øÏHê&É

|ü⁄Hê~ sê‹ì y˚dæq &û◊J qs¡dæ+Vü≤ sê»eT+Á&ç (‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : ª|òüdtº eT<ë´Vü≤ï+ 2 >∑+ˆˆ\≈£î »]–q á ø±s¡´ u≤|æºdtº #·sYõ &Ó’¬sø£ºsY ¬se¬s+&é &܈ˆ ¬ø. Áø£eT+˝À C…’fi¯fl XÊK ø√kÕÔ+Á<Ûä Ø»Hé &û◊J

•˝≤|ü\ø±ìï Ä$wüÿ]düTÔqï &܈ˆ dü«‘·+Á‘· ≈£îe÷sY, &û◊õ qs¡dæ+Vü≤, Ŭø’düÔe Á|üeTTKT\T dü«‘·+Á‘· ≈£îe÷sY sê»eT+Á&ç ôd+Á≥˝Ÿ C…˝’ À¢ m. qs¡dæ+Vü≤ á #·]à ìsêàD≤ìøÏ |ü⁄Hê~ ˇø£ #·]à ìsêàD≤ìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. sê‹ì y˚kÕs¡T. n<äèwüº ≈£îe÷sY ÁbÕs¡qú ‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¬ e. &܈ˆ &˚ìj·T˝Ÿ bÕ˝Ÿ <Óe’ dü+<˚Xe¯ T+~+#ês¡T. _wü|t &ç.X¯óuÛ≤ø£s¡ XÊÅdæÔ ÁbÕ]ú+#·>± |ü⁄Hê~sê‹ì y˚XÊs¡T. &û◊J qs¡dæ+Vü≤, C…’˝Ÿ dü÷|ü]+f…+ &Ó+{Ÿ ÁoeT‹ XÊs¡<ä, ¬se. myéTÄsY dü‘·´ yê~, ¬se.$mdtdæ Á|ükÕ<é, ¬se.&ç. CÀôd|òt u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ãT<Ûäyês¡+ yÓTqÆ |üð&ÉT ‘·q sTT+{ÏøÏ yÓ[flq »ø£sê´ e˝… Äj·Tq ‘·q düreTDÏ XÀuÛ≤sêDÏ eT]j·TT ¬se. |æ.{≤{≤ $ø£ºsY ÁbÕs¡úHêosê«<ë\‘√ kÕj·T+Á‘·+ >∑+&ç>T∑ +≥ Á>±eT+˝À uÛ÷Ñ kÕú|qü n\dæq bÕdüºsY sê»u≤ãTqT ì‘·´ $ÁXÊ+‹ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ ø£\dæ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. á ìsêàD+ |üqT\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø=s¡≈î£ ‘·q ∫‘·Ô Á|üø±s¡+ <˚e⁄&ÉT ‘·q sTT+{ÏøÏ bÕ˝§ZHêïs¡T. @Á|æjT· ˝Ÿ 27e ‘˚B X¯ìyês¡+ ì$T‘·Ô+ ÁbÕs¡úq #˚<ë›+. ø=~› ø±\+ ÁøÏ ‘ · + rÁe nHês√>∑ ´ +‘√ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ñ+&É>± ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£ <ë«sê $wü 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+˝ÀqT, <˚X¯ $<˚XÊ\ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ì‘·´ ø£èw”e\T&ÉT ì» Å¬ø’düÔe⁄&ÉT 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 j·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Åø ¬ d ’ e Ô ü ˝Àø£ + Äj· T q >∑ T ] 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä ´ n$ÁXÊ+‘·+>± 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 +∫ ÁbÕ]ú+∫+~. <˚e⁄&ÉT Äj·TqqT dü«dü| ú ]ü düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ #˚kÕs¡T. ø£\ø±\+ Á|ü»\ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 #ê&ÉT. nsTT‘˚ ùde#˚jT· T ~qeTT\T dü+|üPs¡í 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Vü≤è<äj·÷˝À¢ ì*∫b˛j˚T düTe÷s¡T 160 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 nuÛ Ñ T ´<ä j · T uÛ ≤ yê\T >∑ \ e´øÏ Ô H˚ & É T eTq Åø¬ d’ eÔü dü+<˚XÊ‘·àø£ ^‘ê\T s¡∫+#ês¡T. yê{ÏøÏ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) &܈ˆ Á|üø±wt $+#ês¡T. &܈ˆ Á|üø±wt ‘·q |ü]XÀ<Ûäq\˝À eT<Û ä ´ ˝Ò ø £ b ˛&É + rs¡ ì ˝À≥T. uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ <Ûeä fi‚ õ.&ç.j·T+ |ü⁄≥Tº|üPs√«‘·Ôsê\T uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ 1234567890123456789012345678901212345678 n<äT“¤‘·yÓTÆq uÛ≤D°\T ≈£LsêÃs¡T. ‘·q eT<ÛäTs¡ 1234567890123456789012345678901212345678 X¯«s¡+˝À <Óe’ yêø±´qTkÕs¡+ uÛ÷Ñ kÕú|‘æ +· #˚kÕs¡T. eT]j·TT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝À Ŭø’düÔe´+ yê´|æÔ, 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 >±Á‘·+‘√ <äX~ ¯ X¯\≈£L yê{Ïì $ì|æ+#ês¡T. 1234567890123456789012345678901212345678 &܈ˆ Á|üø±wt J$‘· $X‚cÕ\T : 1234567890123456789012345678901212345678 nH˚øe£ T+~ kÕúìø£ $XÊ«düT\T, n_Ûe÷qT\T, ø£sT¡ e⁄ ø±≥ø±\T, es¡<\ä T, ‘·TbòÕqT\, uÛ÷Ñ ø£+ 1234567890123456789012345678901212345678 &܈ˆ Á|üø±wt ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ <Ûeä fi‚ dæ&ç\T, ø±´ôd{Ÿ\ s¡÷|ü+˝À Á|ü»\ø£+~+ ùdïVæ≤‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\T, <Ó’eùde≈£î\T á bÕ\ e+{Ï Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T dü+uÛÑ$+∫ #ês¡T. Äj·Tq bÕ≥\T, Á|üd+ü >±\T Á|ü»\qT ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 4e ‘˚Bq q|üð&ÉT kÕ+|òTæ ø£, $<ä´, yÓ<’ ë´\j·÷\ <ë«sê X¯«s¡+˝À »ìà+#ês¡T. ˝Ò≥T >=\¢ dü+|ü‘s· êe⁄, bÕ|ü|⁄ü ˇ|üðø√\T ~X¯>± q&ç|+æ #˚$. |üXÊà <Ûeä fi‚X«¯ s¡+˝À »]–q Ä<äsD¡ ≈£L&çø˝£ À Á|üeTT $TwüqØ\T #˚dqæ $X‚wyü TÓ qÆ ùde\T düeTÁ>∑+ ÁoeT‹ e÷DÏø£´+ M] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T. ‘·+Á&ç KT\H˚≈î£ \T bÕ˝§Zì Äj·Tq J$‘· $X‚cÕ\qT >± $e]+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T düe÷»+˝À ø£˙dü ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK˝À |üì#˚jT· &É+ e\¢ &܈ˆ ‘êÔbÕìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚$. m˝≤+{Ï ˝≤uÛ≤ù|ø£å Z T· ´ù|≥(ø£ècÕí õ˝≤¢), ˝Ò≈î£ +&Ü ùde#˚kÕs¡T. BqT&ÉT>±, <Óe’ »qTìøÏ C≤„|øü +£ #˚dTü ø=ì, ≈£î≥T+u≤ìøÏ z<ës¡TŒ yê≈£îÿ kÂø£sê´\≈£î H√#·Tø√˝Òì Á|ü»\ <Óq’ +~q dæ‹ú Á|üø±wt $<ë´uÛ≤´dü+ »>∑j \+<äCXÒ Ês¡T. ì»yÓTqÆ Åø¬ d’ eÔü $XÊ«dæ>± Áø°dTü Ô >∑‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡∫ Hê>∑]ø£‘·, Ä<Ûë´‹à ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ <Ûäefi‚X¯«s¡+˝˝À ÁbÕ<Ûä ‘·–q≥Tº>± eÅd<Ôü ëÛ s¡D, j·÷dü, uÛ≤wü, q&Ée&ç ø=s¡≈î£ bÂs¡Twü+>± Áã‘·ø±qï ‘·|qü Äj·Tq˝À ø£‘·, nø£åsêdü´‘·, yÓTs¡T¬>’q Äs√>±´\yÓ’|ü⁄ $Tø£, e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´qT, &çÁ^, m˝Ÿm˝Ÿ;\qT ø£\T e÷~]>± #·÷bÕs¡T. #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îqï m≈£îÿe>± ñ+&˚~. <ë+‘√ n˝≤+{Ïyês¡T me eT[fl+#·&É+˝À $TwüqØ\T #·÷|æq #=s¡e, sê»eT+Á&ç˝ÀqT, m+.@(Væ≤dü]º ) &܈ˆ n+uÒ<ÿä sY <˚e⁄ì yêø±´ìï ñqï~ ñqï≥Tº>±, dü÷{Ï>±, ¬s’Hê Äj·Tq <äèwæºøÏ eùdÔ yê]ì m+‘·>±H√ ø£èwæ &܈ˆÁ|üø±wt ‘·q |ü]XÀ<Ûqä ˝À Á|ükÕú$+#ês¡T. e]Ù{° <ë«sê, m+.@(m&ÉT´πøwüHé)qT Ä+Á<Ûë <Ûs’Ó ´¡ +>± #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq kÕú|+æ ∫q ã÷´˝≤ Áø°düTÔ˝À Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yês¡T. düTe÷s¡T 150 dü+e‘·‡sê\ ˇø£ Ŭø’düÔe j·T÷ìe]Ù{° <ë«sê |üP]Ô#k˚ Õs¡T. &܈ˆ Á|üø±wt $TìÅd”ºdt eT]j·TT ìã+<Ûäq <Ûä«ì Ä<Ûë´‹à 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dü+|òüT #·]Á‘·qT dæ<ë∆+‘· Á>∑+<∏ä s¡÷|ü+˝À 1234567890123456789012345678901212345678 ø=+‘· ø±\+ @$mHé &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ($XÊK) |üÁ‹ø£\ <ë«sê m+‘√ |ü]#·s¡´ »]–+~. 1234567890123456789012345678901212345678 Ŭø’düÔe düe÷C≤ìøÏ eHÓï ‘Ó∫Ãq 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 $X¯«$<ë´\j·÷\ kÕúsTT˝À eTTÁ<äD≈£î >∑T]Ô+ 1234567890123456789012345678901212345678 ˝À #·]Á‘· n<Ûë´|ü≈î£ ì>± |üì#˚d,æ nq+‘·s+¡ 1234567890123456789012345678901212345678 ø±≈£îfi¯fl sê»u≤ãT 1946 Ä>∑wüߺ 13e 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 #· ã &É & É + Å ¬ ø ’ d ü Ô e dü e ÷C≤ìπ ø >∑ s ¡ « ø±s¡ D +. &܈ˆ Á|ü ø ±wt |ü ] XÀ<Û ä q \T : ^‘·yéT‡ ˝≤ ø±˝ÒJ˝À ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY>± ‘˚Bq ø±≈£îfi¯fl Ms¡sê|òüTej·T´, dü+‘√wüeTà 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 ª~ >√<ëe] &Ó˝≤º $TwüHé ÇHé Ä+Á<Ûä n+‘·sê®rj·T, C≤rj·T, sêÅwºü kÕúsTT\˝À $X¯« $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. M] düreTDÏ ÁoeT‹ \≈£î s¬ +&Ée dü+‘êq+>± »ìà+#ês¡T. nsTT Á|ü<˚XŸ 1836` 1986 m Væ≤kÕº]ø£˝Ÿ ô|sY‡ $<ë´\j·÷˝À¢ì #·]Á‘· ì|ü⁄DT\#˚ |üØøÏå+#· mHé.mdt.ÄsY. $.$ |ü<äà ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt <äT>∑Ts¡T k˛<äs¡T\T, q\T>∑Ts¡T k˛<äØ\T. ô|øϺyéµ nH˚ dæ<ë∆+‘· Á>∑+<∏ëìï düeT]Œ+∫q ã&ç |”ôV≤#Y&û ns¡Ω‘· dü+bÕ~+#·&É+ $X‚wü+ Ç+&çj÷· ˝À ñ<√´>∑+ #˚dTü HÔ êïs¡T. M]øÏ ˇø£ $&ÉTeã&çq ≈£î≥T+u≤ìøÏ, $XÊ«dü >=\¢ Á|üø±wtu≤ãT≈£î #·]Á‘· $uÛ≤>∑+˝À Ä+Á<Ûë >± #Ó|üŒe#·TÃ. ≈£îe÷¬s,Ô ≈£îe÷s¡T&ÉT. ∫qïej·TdüT‡˝À ‘·+Á&ç kÕs¡ « Á‹ø£ dü + |ò ü T #· ] Á‘· ˝ À ª>√<ëe] j·T÷ìe]Ù{° 2010 dü+ˆˆ˝À &Üø£sπº {Ÿ &çÁ^ì ¡ qT, |ü]#·s´¡ ø=q ì ø√˝ÀŒsTTq M]øÏ, Äj·Tq düreTDÏ |ü<àä ≈£î düeT÷Vü‰ìøÏ ‘·–q Ä<äsD Á|üø{£ +Ï ∫+~. Ábıô|dò sü Y •eHêïj·TT&ÉT e÷s¡Z &Ó˝≤º $TwüHéµ (J&çj·T+)≈£î Á|üeTTK kÕúq+ <˚e⁄ì ø±|ü⁄<ä\, z<ës¡TŒ, Ä<äsD¡ ìs¡+‘·s+¡ kÕ–+|ü⁄≈£î ‘·–q düV‰ü j·TeTTqT <˚e⁄&ÉT nqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À Äj·Tq á |ü]XÀ<Ûäq\qT e⁄+~. 1836˝À Áã<äs¡Hé $TwüqØ\T $* ñ+&ÉTq≥T¢ ÁbÕs¡úq #˚<ë›+. Á>∑Væ≤+#·Tq≥T¢ ÁbÕs¡úq #˚<ë›+. #˚kÕs¡T. &܈ˆ Á|üø±wt dü«Á>±eT+ |ü•ÃeT>√<ë j·T+ uÖ&ÉHé, C≤sY® ;sY Bìì kÕú|æ+∫ düHê e] õ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ∫≥ºes¡+. ‘·q kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, $_Ûqï dü+düÿè‘·T\ 1836`1986 düTe÷s¡T 150 dü+e‘·‡sê\T Á|ü»\ eT<Ûä´ düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#ês¡T. nÁ>∑ |üP]Ô#d˚ Tü ≈£îqï õ.&ç.j·T+. dü+|òTü #·]Á‘· |ü] ≈£î˝≤\T, nD>±]q esêZ\H˚ uÒ<+äÛ ˝Ò≈î£ +&Ü ø¬Å d ’ e Ôü düe÷» XÁ j ‚ T· düT‡ ø=s¡≈î£ <Ûs’Ó ´¡ +>± eTT+<äT≈£î n&ÉT˝ÒdTü q Ô ï XÀ<Ûqä &܈ˆ Á|üø±wt n+~+#ês¡T. Á_{Ïwt $Twü ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q ø√dü+ eè‹Ô $<ë´HÓ’|ü⁄ ¬ ∫Ãb˛‘·Tqï kÕ‘êqT nH˚ø£ düeTdü´\T düèwæ+º ∫ |ü‹ Á ø£ eTTÁ<ä qØ\T $*j·T+ uÖ&ÓHé, C≤sY® ;sY ‘·eT D≤´\T ô|+bı+~dü÷Ô, Äs√>∑´ ùde\+~dü÷Ô ø=\B s j·TÚeq J$‘ê\qT ù|<ä Á|ü»\ dü+πøåeT+ #˚dæq ø£èwæ |òü*‘êìï H˚&ÉT eTqeT+<äs¡+ D≈£î Ä≥+ø±\T ø£\T>∑CÒdüTÔHêï&ÉT. rÁeyÓTÆq á b˛sê≥+˝À MT ø√dü+ m˝≤ yÓ∫Ã+#ês√ Äj·Tq $e]+#ês¡T. nqTuÛ$Ñ düTqÔ ï $wüj÷· ìï &܈ˆÁ|üø±wt ‘·q |ü] e+‘·T>± MT ÁbÕs¡úq düVü≤ø±s¡+ n+~+∫ á b˛sê≥+ n‘·+˝À eTTK´+>± >√<ëe] õ˝≤¢\ Á|ü»\ Ä]úø£, XÀ<Ûqä <ë«sê >∑Ts¡T≈Ô î£ ‘Ó#êÃs¡T. <˚e⁄ì ø=s¡≈î£ , bı+<äuÀj˚T > ¬ \T|ü⁄˝À bÁ Õs¡H ú ê|üsT¡ ˝…q ’ MTs¡÷ bÕ*uÛ≤>∑dTü \Ô e«+&ç. kÕ+|òæTø£, $<ä´, yÓ’<ä´, Äs√>∑´ kÂø£sê´\ Äj·Tq HêeT |òüTq‘· ø=s¡≈£î &܈ˆ Á|üø±wt ø£\Œq n_Ûeè~∆˝À yê] $X‚wyü TÓ qÆ ø£èwæì ø£qTï Ç˝≤+{Ï ñ‘·ÔeTyÓTÆq |üqT˝…H√ï #˚|ü≥º&Éy˚T |üÁ‹ø£ eTTÁ<äD Ä\kÕ´ìøÏ ø±s¡D≤\e⁄‘·Tqï nes√<Ûë\qT n~Û \≈£î ø£{≤ºs¡T. yês¡T >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î sêq ø±≈£î+&Ü Åø¬ d’ eÔü dü+|òTü ÁX‚jT· düT‡ ø=s¡≈î£ ‘·q >∑$T+#·T≥≈£î <˚e⁄&ÉT ‘·–q X¯øÏÔì e÷≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·Tq≥T¢ f…Æ¢‘˚ Á|ü»\ <Ó’q+~q |ü]dæú‘·T\T n>∑eT´ >√#· e+‘·T ø£èwæ˝À uÛ≤>∑+>± $\TyÓ’q s¡#·q\qT `m&ç≥sY s¡+>± ñ+&˚eì &܈ˆÁ|üø±wt Á|üeTTK+>± Á|ükÕú |üÁ‹ø£\ <ë«sê n+~+#˚yês¡T. n≥Te+{Ï |ü≥Tº<ä\‘√ ÁbÕ]ú+∫, düVü≤ø£]+#· >√s¡T#·THêïeTT.

bÕdüºsY sê»u≤ãT ndüÔeTj·T+

&܈ˆ >=\¢ Á|üø±wt

Ä\kÕ´ìøÏ ∫+‹dü÷Ô, ÁbÕs¡úq düVü≤ø±ìï ø√s¡T#·THêïeTT

Äs¡Œø£+&çsê Ç+{Ï BbÕ\qT ‘·T+#·ø£+&çsê ‘˚HÓì#˚à |üPe⁄\qT Væ≤+dæ+#·ø£+&çsê n+<äyÓTÆq Vü≤+dü\qT e+∫+#·ø£+&çsê <ä|æŒrπsà yê>∑T\qT ø£qïyê]ì e~* ø£≥ï+‘√ ø£≥T¢≈£îqï <ëìï ø£&É<˚πsà ø£kÕsTT˝≤¢sê ne÷j·T≈£îsê˝…’q nã\ô|’ eT÷≈£îeTà&ç>± n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ ˇ&ç>∑fÒº øÏsê‘·≈£î˝≤¢sê MT |ü⁄≥Tºø£ yÓqTø£ Åd”Ô eT÷]Ô y˚<äqT+~sê ˙e⁄ ≈£î&ç∫q bÕ\T ÄyÓT ‘·qTe⁄˝À s¡T~Ûs¡y˚Tsê #·÷|üø£+&çsê no¢\ düìïy˚XÊ\qT Ä|ü+&çsê, ◊≥+ bÕ≥\ ndüuÛ≤´ìï e÷q+&çsê <ä«+<äsêú\ e÷≥\qT MT yê´bÕs¡ ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ Åd”Ô C≤‹ qwüºb˛‘·T+~sê dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø√dü+ MTs¡T #·÷|ü⁄‘·Tqï <äèXÊ´\T j·TTe‘· ô|<äÁ<√e≈£î <ë] BbÕ\T Á|ü#ês¡+ ø√dü+ s√&É¢ Á|üø£ÿ yê˝Ÿ b˛düºs¡T¢ eT>∑Te\qT øÏ+#·|ü]#˚ eTTfi¯fl ø=s¡&Ü\T u≤ø±‡|ò”dt ã<ä›\T>=≥º&É+ ø√dü+ MTs¡T Áyêùd ø£<Ûä\T düe÷C≤ìï #Ó]ù| >±<Ûä\T Áyêj·T+&çsê neTà<äq|ü⁄ ø£eTà<äHêìï bÕ&É+&çsê Ä&É|ü&ÉT#·T nqTsê>±ìï #·÷|ü+&çsê uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ nqTã+<Ûëìï Ä&É_&ɶ\qT >∑s¡“¤+˝À #·+ù| Vü≤+‘·≈£î˝≤¢sê |ü⁄]{Ï _&ɶqT ô|+≥≈£î|üŒ˝À $dæπsùd bÕ|ü⁄˝≤¢sê ø£≥ï+ ø√dü+ ø£≥Tº≈£îqï <ëìï ø£&É<˚πsà ø£+sƒ¡≈£î˝≤¢sê ø√]ø£ ø√dü+ nã\qT #Ó]#˚ |üX¯óe⁄˝≤¢sê ≈£Ls¡TÃqï ø=eTàqT q]øÏ‘˚ b˛j˚T~ eTqy˚Tsê bÕ*#˚à >√e⁄qT #·+|æ‘˚ eTq≈£î Äø£* #êy˚sê yÓTT>∑ZqT ∫~y˚TùdÔ $T–˝Ò~ |ü]eTfi¯+ ˝Òì X¯àXÊq+sê BbÕ\qT ÄπsŒùdÔ eTqøÏø£ Nø£{Ï Áã‘·Tπøsê Ä<ä]+#·+&çsê neTà˝≤+{Ï Ä&É|æ\¢\qT Äos¡«~+#·+&çsê nqTsê>∑ |òüTTeT |òüTTeT\qT |üP‘√≥˝À o‘êø√ø£ ∫\Tø£˝≤¢ ‘·*¢ ¬sø£ÿ\ ÁøÏ+<ä ø√&ç |æ\¢˝≤¢ düe÷»+˝À Ä&É_&ɶ\qT ìs¡“¤j·T+>± Áã‘·ø£˙j·T+&çsê


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26`pHé 05

ÄdüTÔ\ ‘·>±<ë\‘√ Áø°düTÔ Hêe÷ìøÏ nee÷q+

ôV’≤<äsêu≤<é : eTs√kÕ] Áø°düTÔ #˚‘·T\T ø±fi¯fl˝À y˚T≈£î\T ∫e⁄«q ~>±sTT. ‘·\ô|’ eTTfi¯fløÏØ≥+ ¬s\T¢‘√ yÓ÷<äã&ç+~. Äj·Tq M|ü⁄ô|’ eT∞fl ø=s¡&Ü #Ófi¯fl+~. ì\TyÓ\¢ Äj·Tq >±j·÷\T πs>±sTT. e´≈£î\Ô ô|’ ì]à‘·yTÓ qÆ dü+|ò÷ü \T, dü+dü\ú T Ä e´≈£î\Ô T ø£qTeTs¡T>∑j·÷´ø£ yê{Ï ÄdüTÔ\ ø√dü+ Ä dü+|òü÷˝À¢ <ë>∑Tqï >∑T+≥qø£ÿ\T ãj·T{Ïø=düTÔHêïsTT. dü+|òü÷˝À¢, dü+dü˝ú À¢ n\¢ ø£˝À¢\+ düèwæ+º ∫ ÄdüT\Ô qT ø£ã[düTHÔ êïsTT. á (n)Áø£eT+˝À dü+|òüT+ ∫Hêï_ÛqïeTÚ‘√+~. ÄdüTÔ\T nqT´\ |üse¡ TÚ‘·THêïsTT. q&çM~Û˝À Áø°dTü ≈Ô î£ nee÷q+ $T>∑T\T‘√+~. ÇB ˇø£Hê&ÉT <˚B|ü´e÷q+>± yÓ*–q dü+|òü÷\T, dü+düú\ rs¡T. á ø√e˝ÀøÏ kÕ<ÛäT düT+<äsY dæ+>¥ kÕú|æ+∫q ôV≤ÁuÀHé dü+|òüT+ ≈£L&Ü #˚]+~. ôV’≤<äsêu≤<é Äغd” mø˘‡s√&釽Àì ôV≤ÁuÀHé dü+|òüT Á|ü<Ûëq #·]à ñ+~. e´ekÕú|ü≈£î&Ó’q uÛÑø£Ôdæ+>¥ kÕú|æ+∫q ªôV≤ÁuÀHé kıôd{’ µ° ìs¡«Vü≤D˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ dü+|òTü e´e Vü‰sê\T q&ÉTdü÷Ô edüTHÔ êïsTT, nsTT‘˚ ø=+<äsT¡ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ n+&É<+ä &É\‘√ y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\T $\Te #˚ùd á dü+|òTü ÄdüT\Ô T ø±CÒjT· &ÜìøÏ ˇø£ Á≥dt>º ± e÷]Ã Ä Á≥dtº˝À dü+|òü÷ìøÏ @ e÷Á‘·+ dü+ã+<Ûä+ ˝Òìyês¡T #˚] dü+|òüT ÄdüTÔ\ô|’ ô|‘·Ôq+ #Ó˝≤sTTdüTÔHêïs¡T. Ç~ düVæ≤+#·˝Òì kıôd’{° düuÛÑT´\T ø=+<äs¡T á e´eVü‰sêìï n&ÉT≈¶ î£ H˚ Á|üjT· ‘êï\T m|üŒ{Ï qT+&√ #˚dTü qÔ ï|üŒ{Ïø° |ò*ü ‘·+ ˝Òø£b˛>± s¡ø£s¡ø±\ u…~]+|ü⁄\T, dü|òüT+˝À nsê#·ø£ X¯≈î£ \Ô #=s¡u≤≥T¢ n~Ûøe£ TÚ‘·T+&É&+É ‘√ kıôd{’ ° düuTÑÛ ´\T MT&çj·÷qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. <ë+‘√ e´eVü‰s¡+ eTT~] bÕø±q |ü&+ç ~. bò˛{À\T rj·T&ÜìøÏ, kıôd{’ ° düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§Zq &ÜìøÏ yÓ[flq MT&çj÷· eT]j·TT kıôd{’ y° ê]ô|’ Á≥dtº düuTÑÛ ´\T <ë&çøÏ ~>±s¡T. MT&çj÷· CÀø±´ìï düV≤æ +#· uÀeTì π>≥¢≈£î ‘êfi≤\T yÓj·T´&É+‘√ Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. >∑‘· |üø£å+ ∫e]˝À »]–q á n\¢ø˝£ À¢eT+‘ê ªÄ+Á<ÛCä À´‹µ ~q|üÁ‹ø£yês¡T Á|ü<ëÛ q o]¸ ø£˝À¢ Á|ü#T· ]+#ês¡T. B+‘√ dü+|òTü +˝À á nsê#·ø£ X¯≈î£ \Ô e\¢ »s¡T>∑T‘·Tqï E>∑TbÕ‡ø£s¡yÓTÆq Ç‘·s¡ <äTsêàsêZ\÷ yÓ\T>∑T #·÷kÕsTT. n+<äTe\¢ ôV≤ÁuÀHé dü+|òü÷ìøÏ ñqï m+‘√ eT+∫ ù|s¡T ø±kÕÔ eTdüø£u≤]q≥¢sTT´+~. <˚X¯ yê´|ü+Ô >± ñqï ôV≤ÁuÀHé dü+|ò÷ü \≈£î #Ó+~q $XÊ«düT\T »s¡T>∑T‘·Tqï á e´eVü‰sê\ |ü≥¢ rÁe eTH√ y˚<äq≈£î, eTqkÕúbÕìøÏ >∑Tsö‘·THêïs¡T.

kÕ<ÛTä düT+<äsY dæ+>¥. $<ë´~Û≈î£ &ÉTqT, <Ûìä ø£esêZìøÏ #Ó+~q dæ≈£îÿ eT‘·düTÔ&ÉT. Áø°düTÔqT ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ‘·q≈£îqïe˙ï $&ç∫, Áø°düTÔ n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢ q&ÉT#·T≈£îqï z eT¨qï‘· e´øÏÔ. uÀ<Ûä\ ø£Hêï m≈£îÿe ‘·q q&Ée&ç <ë«sê ‘·q˝Àì Áø°dTü qÔ T Á|ü|+ü #êìøÏ Á|üø{£ +Ï ∫q ìcÕº>]∑ wüߘ&ÉT. 1950˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e∫Ãq Äj·Tq ˇø£ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ ¬s+&ÉT y˚\≈£î ô|’>± dü+|òü÷\T kÕú|æ+ #ês¡T. Á|ü|+ü #· yê´|ü+Ô >± 10 y˚\ ô|H’ ˚ dü+|ò÷ü \T kÕú|+æ #ês¡T. Bìïã{Ϻ Äj·Tq #˚dæq ùdeqT eTq+ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq ù|s¡T≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± kÕ<ÛäTe⁄>±H˚ J$+∫q 97 @&˚fi¯fl düT+<äsY dæ+>¥ 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑTe⁄ |æ\T|ü⁄ q+<äTø=ì ì‘·´ $ÁXÊ+ ‹˝À Á|üy˚•+#ês¡T. H˚qT Áø°düTÔqT b˛* q&ÉT#·T≈£îqï Á|üø±s¡+ MTs¡T qqTï b˛* q&ÉT#·Tø√+&ç n+≥÷ nb˛dü\Ô T &Ó’q bÂ\T m+‘· BÛe÷>± nsTT‘˚ #Ó|üŒ>∑*>±&√ n+‘· BÛe÷>± ‘·q J$‘êìï ‘Ós¡∫q |ü⁄düÔø£+˝≤ á Á|ü|ü+#·+ eTT+<äT+∫ \ø£å˝≤~ eT+~ì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑*>±s¡T düT+<äsYdæ+>¥. Áø°düTÔ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢øÏ q&ç|æ+#·>∑*>±s¡T. á Áø£eT+˝À ÁbÕs¡úq eT+~sê\ ìsêàD+, yê{ÏøÏ nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷eTT\ ø=qT>√\T... Ç˝≤ Ä‘·à\‘√ u≤≥T>± ÄdüTÔ\÷ ô|]>±sTT. yê{Ïì n|üŒ{À¢ me«s¡÷ ˝…ø£ÿ\T>∑≥Tºø√˝Ò<äT. πøe\+ uÛÑøÏÔ uÛ≤yê\‘√ ø£\dæø£≥Tº>± eTT+<äT≈£î kÕ–b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ Á|ü‹ dü+|òüT+˝À ñqï ≥T¢>±H˚ Ä dü+|òüT+˝Àq÷ >∑T+≥qø£ÿ\T, ‘√&˚fi¯Sfl ñHêïsTT. ø=ìï ø=‘·Ô>± #˚sêsTT. neø±X¯+, n<äTqT #·÷#·T≈£îHêïsTT. dü+|òüT+ô|’ <ë&ç#˚j·T p#êsTT. $XÊ« düT\T yê{Ïì n&ÉTø¶ =H˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À ø=+‘· >∑+<äs>¡ √fi¯+ »]–+~. u≤~Û‘·T\T u≤<Ûä‘√ MT&çj·÷qT ÄÁX¯sTT+#·>± $wüjT· + s√&ÉTq¶ |ü&+ç ~. q&çM~Û˝À q>∑ï dü‘ê´\T ø£s‘¡ êfi¯ qè‘·´+ #˚kÕsTT. Áø°dTü Ô Hêe÷ìøÏ rs¡ì n|üU≤´‹ì ‘Ó∫à ô|{≤ºsTT. ùde ù|s¡T‘√, ùde≈£î\ eTTdüT>∑T˝À >=i…¿ #·sà¡ + ø£|üð≈£îqï ‘√&˚fi¯fl e\¢ dü+|òü÷ìøÏ, düTyês¡Ô |üìøÏ, Áø°düTÔ Hêe÷ìøÏ rÁe $|òü÷‘·+ ø£\T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ø£qTø£ dü+|òü÷˝À¢, dü+düú˝À¢ #=s¡ã&˚ á >∑T+≥qø£ÿ\T, ‘√&˚fi¯fl $wüj·T+˝À Á|ü‹ $XÊ«dæ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*, Ç˝≤+{Ï yê]ì yÓ‹øÏ |ü≥Tºø√&ÜìøÏ ˇø£]ø=ø£sT¡ düV‰ü j·T+ #˚dTü ø√ yê*. Ç~ yêø£´y˚T ôV≤#·Ã]k˛Ô+~. ªeTq Á<ëø£‘å √≥\T |üP‘·|{ü j ºÏ T· Tqï$ Á<ëø£‘å √≥\qT #ÓsT¡ |ü⁄ qø£ÿ\qT |ü≥Tºø=qT&ç. düV‰ü j·TeTT #˚dæ >∑T+≥qø£ÿ \qT |ü≥Tºø=qT&çµ (|üs¡eT^‘·+ 2:15)

09

|üs¡eT|ü~+∫q |òæ\<Ó*Œ¤j·÷ @J #·]à e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ¬se¬s+&é C≤ø£uŸ |æ. C≤Hé $»j· T yê&É (ø£ c Õí õ˝≤¢) : ª|ò\æ <Ó*Œ¤j÷· @J #·]à e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eT] j·TT dü+|òTü ø±|ü] s¬ e¬s+&é C≤ø£uŸ |æ.C≤Hé @Á|æ˝Ÿ 18 e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ |üs¡eT |ü~+#ês¡T. 22e ‘˚B k˛eTyês¡+ Äj·Tq uÛ÷Ñ kÕú |üq ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. y˚˝≤~ eT+~ $XÊ«düT\T,

ùde≈£î\T, kÕúì≈£î\T y˚\ dü + K´˝À ‘· s ¡ * sê>± dæ‘ês¡ ôd+≥sY, Hê\T>∑T dü+Ô uÛ≤\ ôd+≥sY, ≈£îeTà] bÕ˝…+ ôd+≥sY\ MT<äT>± ˙*e÷ ~∏j˚T≥sY Á|üø£ÿq ñqï Ŭø’düÔe düe÷<ÛäT\ ‘√≥˝À <Ó ’ e ùde≈£ î \ ^‘ê\T, ÁbÕs¡úq\T, yêø£´ |ü ] #· s ¡ ´ \ nq+‘· s ¡ +

¬se. C≤ø£uŸ uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+∫q Ŭø’düÔe, Ŭø’düÔy˚‘·s¡ Á|üeTTKT\T n+‹eT j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï @J dü+|òü÷\ $XÊ«düT\T, q>∑s¡ Ŭø’düÔe⁄\T, Ŭø’düÔy˚‘·s¡T\T <Óe’ ùde≈£î\T, Åø¬ d’ yÔü ‘˚ s· T¡ \T, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q düuÛÑ˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô »©˝Ÿ U≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó&ÉTe÷sêZq q&ç#˚ m+<ä]H√ ¬se¬s+&é C≤ø£uŸ düHêàs¡+Z ˝ÀøÏ q&ç|+æ #ês¡ì, 1979˝À ∫qï Äsê <ÛHä êeT+~sêìï ÁbÕs¡+_Û+∫, eT+~sêìï ~q~Hê_Ûeè~∆ |ü]#ês¡ì, Ä ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=‘·Ô #·]à ìsêàD+ »]–+<äHêïs¡T. Äj·Tq eTs¡D+ |ü≥¢ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà, bÕغ n~Û H˚‘· »>∑H√àVü≤q¬s&ç,¶ Äj·Tq k˛<ä] wü]à\ ‘·s|¡ ⁄ü q Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ yÓ\+|ü*¢ Áoìyêdt, {°&û|” H˚‘· es¡¢ sêeTj·T´, d”|”m+ q>∑s¡ ø±s¡´ <ä]Ù d”ôV≤#Y u≤ã÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡ q>∑s¡ Á|üeTTKT\T bÕ˝§Zì Äj·Tq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. $»j·Tyê&É q>∑s¡ Á|üeTTK Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T ø=&Ü* @*j·÷, Ä*+ &çj÷· ÁøÏdj ºæ T· Hé øöì‡˝Ÿ MT&çj÷· sêÅwºü Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù >∑T‘·TÔ\ kÕ\àHé <=s¡, yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T ø±e÷ <˚esêCŸ eT]j·TT nH˚ø£ eT+~ Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕ˝§Zì ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. dü+|òüT #Ó’s¡àHé ¬se¬s+&é ¬ø.|ü<ëàsêe⁄, dü+|òüT Hêj·T ≈£î\T s¬ e¬s+&é s¡÷|òdü ,t s¬ e¬s+&é Jπø u≤ãT, &܈ˆ õ.|”≥sY ‘·~‘·sT¡ ¢ uÛ÷Ñ kÕú|qü ø±s¡´Áø£e÷ìï dü+|òTü Áø£eT+ Á|üø±s¡+ q&ç|+æ #ês¡T. dü+|òTü j·TTer j·TTe≈£î\T Åø¬ d’ eÔü uÛøÑ ^ÔÏ ‘ê \qT Ä\|æ+#ês¡T. sêÅwüº q\TeT÷\\ qT+&ç $#˚Ãdæq $XÊ«\T, <Ó’e

C≤Hé uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï <˚e⁄ì yêø£´ Á|üø±s¡+ eT+{ÏøÏ eTqTï>± n|üŒ–+#ês¡T. ¬se.C≤ø£uŸ |æ. C≤Hé 10`5`1945 dü+ˆˆ˝À πøs¡fi¯ sêÅwüº+˝Àì ‹s¡Te˝≤¢ Á>±eT+˝À z kÕe÷q´ ≈£î≥T+ ã+˝À »ìà+#ês¡T. <˚e⁄&ç∫Ãq <äsÙ¡ Hêìïã{Ϻ dü«sêÅcÕºìï $&ç∫, $»j·Tyê&É≈î£ düMT|ü+˝Àì ∫\TePs¡T Á>±e÷ìøÏ e∫à 2 dü+ˆˆ\ es¡≈£î ∫qï |üP] bÕø£˝À ns¡ø=s¡ kÂø£ sê´\T, ÄVü‰s¡+‘√ ùde#˚kÕs¡T. esê¸ìøÏ Ç\¢+‘ê ø±πs~. Ä s√E˝À¢ $»j·Tyê&É q>∑se¡ T+‘ê ôdø’ \Ï Tô|q’ , ø±*q&É ø£q n$ÁXÊ+‘·+>± ‹]– düTyês¡Ô ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+#·T‘·÷ ‹]π>yês¡T. |ü⁄*MT<ä |ü⁄Á≥˝≤>∑ ‘·q ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT XÊ´yéT |æ.C≤ø£uŸ nø±\ eTs¡D+... ‘·q dæ\TeqT yÓ÷düT ø=+≥÷ Áø°düTÔqT nqTdü]dü÷Ô, 37 dü+ˆˆ\ ÁøÏ‘·+ eTq sêÅwüº+˝À nH˚ø£ nee÷Hê\T uÛÑ]dü÷Ô, Äs¡T>∑Ts¡T $XÊ« düT\‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü]#·s¡´ H˚&ÉT ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢H˚ n‹ ô|<ä› dü+|òTü +>± 15 y˚\ eT+~ $XÊ«düT\‘√ e]ú\T¢ ‘√+~. Ä~yês¡+ ñˆˆ6>∑+ˆˆ\ qT+&ç eTˆˆ2 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Çø£ÿ&É Hê\T>∑T Äsê<Ûäq\T »s¡>∑&É+ $X‚wü+. Á|üeTTK <Ó’e»qT&ÉT #ê¬s¢dt |æ.C≤ø£uŸ(41) áj·Tq ô|<ä› ≈£îe÷ s¡T&ÉT. $yêVæ≤‘·Tsê˝…’q ≈£îe÷¬sÔ ôwØ¢ C≤ø£uŸ ¬øq&Ü˝À ìe•düTHÔ êïs¡T. eTs√ ≈£îe÷s¡T&ÉT |ò*æ |t C≤ø£uŸ |”ôV≤#Y&û #˚düTÔHêïs¡T. ø£ìwüº ≈£îe÷s¡T&ÉT #·<äTe⁄≈£î+≥THêïs¡T. sêÅw+ºü ø±ì sêÅw+ºü ˝À m+‘√ ÁX¯$T+∫ Äj·Tq mH√ï ø£cÕº\ø√]à #˚dqæ ùdyê $<Ûëq+ eTq≈£î m+‘√ Ä<äsÙ¡ +. <˚e⁄ì sêø£&É |üs´¡ +‘·+ á ùde qeTàø£+>± ø=qkÕ–+#· ã&ÉT≥≈£î ‘·–q X¯øÏÔì, Ä‘·à q&ç|æ+|ü⁄qT dü+|òüT Hêj·Tø£ ‘ê«ìøÏ <˚e⁄&ÉT nqTÁ>∑Væ≤+#·T˝≤>∑Tq ÁbÕs¡úq #˚<ë›+.

ø£sêí≥ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T

sêÅw+ºü ˝À Åø¬ d’ eÔü >∑D≤+ø±\T ñHêïj·÷? Á|üuTÑÛ ‘·« Åø¬ d’ eÔü Ä]úø£ dü+düú ì<ÛäT\T, |ü<∏äø±\T, bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\ qT+&ç Ŭø’düÔe ùdyê dü+düú\≈£î edüTÔqï ì<ÛäT\T Ŭø’düÔe⁄\≈£î n+<äT‘·THêïj·÷? Ŭø’düÔe⁄\ kÕe÷õø£, sê»ø°j·T düeTdü´\ìï+{Ïø° dü‘·«s¡ |ü] cÕÿs¡+ \_Ûk˛Ô+<ë? 747 € 747 Jy√\T Ŭø’düÔe⁄\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&ÜìøÏÏ Ç‘·s¡ eT‘·düTÔ\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïj·÷? eT] Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq á Jy√\qT s¡<Tä ≈› î£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+<äT≈£î #=s¡e #·÷|ü&+É ˝Ò<Tä ? Åø¬ d’ eÔü yÓTHÆ ê]{°\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, n‘ê´#êsê\T n] ø£fºÒ Á|ü‘´˚ ø£ #·≥+º #˚jT· &É+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« m+<äT≈£î yÓqTø£+» y˚k˛Ô+~? <ä[‘·T\T Ŭø’düÔe eT‘êìï d”«ø£]+#· ‘·>∑<ë? d”«ø£]ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« ]»πs«wüqT¢, sêsTTr\T yê]øÏ m+<äT≈£î ‘=\–+#ê*? <ä[‘·T\ eT‘· ùd«#·ÃqT Á|üuÛÑT‘ê«\T m+<äT≈£î nD∫y˚düTÔHêïsTT? #·]Ã\T, ÁbÕs¡úHê eT+~sê\≈£î yê´bÕs¡ dü+düú\ e÷~]>± $<äT´‘·TÔ #êØ®\T, |üqTï\T Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+<äT≈£î edü÷\T #˚k˛Ô+~? sêÅwüº+˝À Ŭø’düÔe⁄\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Ç˝≤+{Ï Á|ü<Ûëq düeT dü´˝…H√ï ñHêïsTT. M{Ïô|’ #·]Ã+∫ yê{Ïì kÕ~Û+#·Tø√&ÜìøÏ á dü<dä Tü ‡ @sêŒ≥T #˚j·T&ÉyÓTÆq~. >∑eTìø£ : á dü<ädüT‡≈£î Äj·÷ õ˝≤¢\ qT+&ç eTT+<äT>± ]õÅùdºwüHé #˚sTT+ #·Tø=qT dü¨<äsT¡ \≈£î e÷Á‘·yT˚ Ä s√E ø=s¡≈î£ uÛÀ»q, edü‹ kÂø£s´¡ eTT\T ø£*Œ+#·ã&ÉTqT. Äs√E ñˆˆ8 qT+&ç 9>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ {°, {Ï|Hæò é n+~+#·ã&ÉTqT. düeTj·÷ìï ã{Ϻ á dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT≥≈£î Äj·÷ õ˝≤¢\ qT+&ç e∫Ãq yê]øÏ neø±X¯+ Çe«ã&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ MTs¡T @ n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&TÉ ‘ês√ eTT+<äT>±H˚ e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·Te˝…qT.

MTs¡T ì»yÓTÆq Ŭø’düÔe⁄˝…’‘˚ á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zq+&ç. MT ]õÅùdºwüHé eTT+<äT>±H˚ #˚sTT+#·Tø√+&ç. sêÅw+ºü ˝À ì» Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ˝ÒH˚ ˝ÒsH¡ ˚ yê<äq ñ‘·ŒqïeTÚ‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À á dü<ädüT‡ <ë«sê ì» Å¬ø’düÔe⁄\T>± MT ù|s¡T, Ä]úø,£ kÕe÷õø£ dæ‹ú >∑‘T· \qT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îì Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡T\ eTT+<äT+#·T<ë+. sêÅwüº kÕúsTT˝À »]π> á dü<ädüT‡˝À Á|ü‹ õ˝≤¢ qT+&ç πøe\+ 100 eT+~ e÷Á‘·y˚T bÕ˝§ZqT≥≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·ã&ç+~. eTT+<äT>± ]õÅùdºwüHé #˚düT≈£îqïyê]øÏ yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ã&ÉTqT. á dü<ädüT‡ @ ˇø£ÿ] e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î >±ì, @ ˇø£ÿ] |òüTq‘· ø=s¡≈£î, bı>∑&ÉÔ\ ø=s¡≈£î >±ì ìs¡ísTT+#· ã&çq~ ø±<äT. á dü<dä Tü ‡ e\q <˚e⁄ì Hêe÷ìøÏ |òTü q‘·, Äj·Tq Á|ü»˝…’q eTq≈£î y˚T\T ø£\>±\ì Ä•düTÔHêïeTT. ÁbÕs¡úHê|üPs¡«ø£+>± dæ<ä∆|ü&ç s¡+&ç.

]õùdºÅwüHé ø=s¡≈£î dü+|üÁ~+#·+&ç : # 13 € 14, 6e u≤¢ø˘, >∑èVü≤ø£\Œ >±+BÛuÛÑeHé m<äTs¡T>±, Hê+|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é dô ˝Ÿ : 9963675041, 9849951262 bò˛Hé : 040`24615041 bòÕ´ø˘‡ : 040`24615042 e-mail : christavaudyamam.org@gmail.com Web : www.Learp.webs.com

Ŭø’düÔe⁄\ $»j·Te÷? y˚T 5e ‘˚Bq yÓ\Te&çq ø£sêí≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T eT‘·‘·‘·Ô« bÕغ ;CÒ|”øÏ Á|ü»\T >∑{Ϻ>±H˚ ãT~∆ #Ó|æŒq≥T¢ ‘˚*+~. ø£sêí≥ø£˝À ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝À ñqïHêïfi¯ófl ÁbÕeTTK´+>± Ŭø’düÔe yÓTÆHê]{°\ô|’ <ë&ÉT\T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛j·÷j·Tqï~ q>∑ï dü‘·´+. Ç+#·T$T+#·T ˇ]kÕ‡ ‘·sV¡ ‰ü ˝À Çø£ÿ&É Væ≤+<ä÷ eT‘√Hêà<ä dü+dü\ú T s¬ ∫Ãb˛sTT Åø¬ d’ eÔü ⁄\ô|’ n|ò÷ü sTT‘ê´\≈£î bÕ\Œ&ܶsTT. eT‘·‘‘· «Ô· bÕغ nsTTq ;CÒ|” yê{ÏøÏ n+&É>± ì\ã&É&É+‘√ á dü+düú\ n|òü÷sTT‘ê´\≈£î n+‘˚˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+ ˝À »]–q á mìïø£˝À¢ |ò*ü ‘ê\T ;CÒ|ø” Ï Á|ü‹≈£L\+>± sêe&É+‘√ Ç~ øπ e\+ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ $»j·TeTì Çø£ÿ&ç Åø¬ d’ eÔü ô|<ä\› +≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç~ ;CÒ|” n+‘·s‘Z¡ · es¡bZ ˛s¡T, ≈£îeTTà˝≤≥\e\¢ Ä bÕغ qwüºb˛sTT+<˚ ‘·|üŒ yÓTÆHê]{° \ô|’ »]–q <ë&ÉT\T Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ø±<äqï~ ;CÒ|” nqT≈£L\Ts¡ yê<äq. n˝≤¬>’‘˚ Ŭø’düÔe⁄\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ >√yê˝À ;CÒ|” |ü]bÕ\q kÕ–+#·&É+ Ŭø’düÔe⁄\ n|ü» j·T+>± uÛ≤$kÕÔsê? ;CÒ|”ô|’ eT‘·‘·‘·Ô« eTTÁ<äy˚dæ Ç‘·s¡ bÕغ\T \_∆bı+<ë\qT≈£î+≥THêïj·T+≥÷ j·T<˚y› ê #˚dTü Ô Hêïs¡T. >√yê˝À nH˚ø£ eT+~ Ŭø’düÔe⁄\T myÓTà˝Ò´\T>±, eT+Á‘·T\T>± ñHêïs¡ì yê] e÷fÒ$T≥ì Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T.

Ŭød’ eÔü ⁄\≈£î ;CÒ|” mqï&É÷ e´‹πsø£+ ø±<äT. ø±ì ã\e+ ‘·|⁄ü eT‘·e÷]Œ&ÉT\≈£î e´‹πsø£eT+≥÷ düeT]ú+#·T≈£î+≥T Hêïs¡T. ø=ìï Væ≤+<ä÷ eT‘· dü+düú\T Ŭø’düÔe⁄\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ ñ+&Ée#·TÃ, nB ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝À ñqï sêÅcÕº˝À¢ »]– ñ+&Ée#·Tà ø±ì, yê{ÏøÏ ;CÒ|”øÏ m˝≤+{Ï dü+ã+ <Ûä+ ˝Ò<ä+≥÷ yê~düTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê, mìï yê<äq\T #˚dæHê ‘·q bÕ\q˝À Ŭø’düÔe yÓTÆHê]{°\ dü+πøåe÷ìï |ü{Ϻ+#·Tø√ì ;CÒ|” mìï ø£˝À¢ rÁe qcÕºìï #·$#·÷&Ü*‡ e∫Ã+<äqï~ yêdüÔe+. m<äTs¡T>± qTs¡>\∑ T ø£≈î£ ÿ‘·Tqï mÁs¡ düeTTÁ<ä+, yÓqTø£ s¬ {Ï+º ∫q ÄÁø√dü+‘√ ‘·sT¡ eTTø=düTqÔ ï |òsü √ s¡<ä∏ ùdq\T... á dü+øÏ¢wüº dü+~>∑∆ dü+<äs¡“¤+˝À ‘·q Á|ü»˝…’q ÇÁXÊj˚T© j·TT\‘√ <˚e⁄&ÉHêï&ÉT`ªMTs¡T }s¡ø£ ì*#·T+&ç #·÷&É+&ç...µ ìC≤ìøÏ M]øÏ Ä |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿq >∑*Zq ã\+ >±ì, ã\>∑+ ø±ì kÕeTs¡´ú + ø±ì Ä düeTj·T+˝À ˝Òe⁄. nsTTHê, X¯Á‘·Te⁄qT mø£ÿ&É ø=&ç‘˚ yÓT+&é u≤¢ø˘ nsTTb˛<√› <˚e⁄ìøÏ u≤>± ‘Ó\TdüTqT. m+<äTø£+fÒ ôd’q´eTT\ø£~Û|ü‹j·T>∑T jÓT¨yê nì Äj·Tq≈£î ù|s¡T. »j·÷|ü»j·÷\ $wüjT· + <˚e⁄&ÉT #·÷#·T≈£î+{≤&ÉT. Ŭø’düÔe⁄&ÉT yÓTTÁs¡ô|&ç‘˚ <˚e⁄&ÉT #·÷dü÷Ô }s¡Tø√&ÉT. mes¡T ˇ|üðø√ø£b˛sTTHê Ç~ dü‘´· +.


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26`pHé 05

á <ës¡TD+ Ç+¬øHêïfi¯ófl? ‘ÓHê* |òüT≥qqT rÁe+>± K+&ç+∫q ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ ‘ÓHê* (>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢): Ç{°e\ Åd”Ô\ ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\ H˚|ü<Ûä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+, b˛©düT\ yÓ’|òü˝≤´\T düŒwüº+>± ãj· T ≥|ü & É T ‘· T HêïsTT. Äø£ ‘ êsTT\≈£ î Á|üuÛÑT‘·«+ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·T˝Òø£b˛‘√+~. nsê #·ø£ X¯≈£îÔ\≈£î sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ n+&É<ä+ &É\T, |ü\T≈£îã&ç ñ+&É&+É ‘√ b˛©düT\T ìØ« s¡´+ ne⁄‘·THêïs¡q&ÜìøÏ ‘ÓHê*˝À »]–q dü+|òTü ≥H˚ ˇø£ >=|üŒ ñ<ëVü≤s¡D. á <äTs¡≥ È q˝À <ä[‘· esêZìøÏ #Ó+~q ˇø£ $XÊ«dæ ã˝…b’ ˛e&É+ <äTs¡<èä wüøº s£ +¡ . Bìï nìï Åø¬ d’ eÔü dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ, ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ b˛s¡yéT (d”mdtm|ò)t rÁe+>± K+&ç∫+~. bÂs¡ düe÷ »+˝À Á|üuTÑÛ ‘ê«\T eT<ä´+ yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M \ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç eTqT>∑&É kÕ–+#·&+É Á|üdTü ‘Ô · Ç˝≤+{Ï nqsêú\≈£î eT÷\ ø±s¡D+. sê» ø°j·T bÕغ\T H˚{Ϭø’Hê y˚T˝§ÿì eT<ä´bÕq ìùw<Ûëìï ‘·eT bÕغ\ y˚Tìô|òk˛º˝À Á|ü<Ûëq n+X¯+>± #˚sêÃ\ì ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ K+&ç‘·+>± &çe÷+&é #˚düTÔ+~. á dü+<äs¡“ +¤ >± ‘ÓHê* eTs√ <ä÷ã>∑T+f…Æ ñ<Û´ä $T+#ê*. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åD+ »qdü+#ês¡+ ñ+&˚ ÁbÕ+ ‘ê\ qT+&ç yÓH’ é cÕ|ü⁄\qT, u≤sY\qT ‘=\–+ #˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê*. ì+~‘·T\˝À @

ˇø£ÿ]˙ ñù|øÏå+#·sê<äì, n+<ä]ø° J$‘· ø±\+ •ø£å\T |ü&˚≥≥T¢ #˚j·÷\ì ÁøÏdæºj·THé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ $»„|Ôæ #˚d+æ ~. ‘ÓHê* |ü≥Dº + ˝À yÓ’Hé cÕ|ü⁄\T, u≤sY\T eT÷ùd+‘· es¡≈£î Ŭø’düÔe dü+|òü÷\T ñ<ä´eT+ #˚|ü&É‘êj·Tì bò˛s¡+ ôV≤#·Ã]+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ XÊ+‹ e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+∫q ‘êeTT ≈£L&Ü sê»ø° j·T+>± ñ<ä´e÷\≈£î yÓqTø±&ÉuÀeTì, @ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T n+&É<+ä &É\‘√ j·TTe‘· á s¡ø+£ >± s¬ ∫Ãb˛‘√+<√ eTT+<äT>± Ä sê» ø°j·T bÕغ Hêj·T≈£î\T sêJHêe÷\T #˚j·÷ \ì ÁøÏdj ºæ T· Hé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. Á|ü<Ûëq+>± $<ë´dü+düú\T, Ä\j·÷\T, Vü‰dæŒ≥fi¯ófl, e÷¬sÿ{Ÿ ≈£L&Éfifl¯ ˝À u≤sY€ s¬ kÕº ¬s+≥T¢, *ø£ÿsY cÕ|ü⁄\T ‘·ø£åD+ ‘=\–+#ê \ì, nsê#·ø£ X¯≈î£ \Ô u≤] qT+&ç Á|üC≤˙ø±ìï s¡ø+åÏ #ê\ì, nìï Åø¬ d’ eÔü dü+|òTü XÊK\T, $XÊ« düT\T á $wüj·TyÓTÆ ñ<ä´$TkÕÔs¡ì d”mdtm|òt ‘Ó*|æ+~. sêÅwüº yê´|üÔ+>± á n+X¯+ô|’ ñ<ä´ e÷ìï ˝ÒeBkÕÔeTì Á|üC≤ s¡øDå£ ø¬ ’ Åø¬ d’ eÔü »q‘· dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*ù| düVü≤è<äj·TT\+<ä]˙ ø£\T |ü⁄≈£îì á $wüjT· yÓTÆ ÁøÏdj ºæ T· Hé k˛wü˝Ÿ bò˛s¡+ sêJ |ü&Éì b˛sê{≤ìøÏ düe÷j·T‘·ÔeTÚ‘·Tqï <äì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ bÕsƒ¡≈£î\T≈£î

ádüºsY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T dæ_j·TyéT #·sYÃ, <Ûäs¡àes¡+ (b˛dtº) Á|ü‹ÔbÕ&ÉT (eT+&É\+), ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢. ôd˝Ÿ : 7396909267

á y˚Ts¡≈î£ @Á|æ˝Ÿ 11e ‘˚Bq d”mdtm|òt Á|ü‹ì~Û _.•yêJ sêE Ä<Û«ä +s¡´+˝À ‘ÓHê* \÷<∏äs¡Hé #·]Ã˝À ˇø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚jT· ã&ç+~. düe÷y˚X+¯ ˝À dü+|òTü ø±|üsT¡ \T eT]j·TT nH˚ø£ eT+~ eø£\Ô T Á|üd+ü –+#ês¡T.

>∑*\j·T $TìÅd”ºdt düuÛÑ\T $»j·Te‘·+ y˚T&ÉbÕ&ÉT(j·T\eT+∫*,|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : >∑*\j·T $TìÅd”ºdt yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q Áø°düTÔ Áù|eT dü+<˚X¯ düuÛÑ\T @Á|æ˝Ÿ 16,17,18,19 ‘˚B\˝À Á|üuÛÑTe⁄≈£î eTVæ≤eTø£s¡+>± »] >±sTT. ¬se.&܈ˆ kÕyÓT´˝Ÿ ø£s√àJ, ¬se.‘√≥ m|òüÁbòÕ, ¬se. düyÓTà≥ |üs¡+CÀ´‹ es¡Ôe÷Hê \+~+#ês¡T. düTyês¡Ô >±j·T≈£î\T •]yÓfi¯fl Vü≤H√≈£î, ÁoeT‹ õ.\øÏåàsê»´+, C≤wüßyê #·+{Ï, CÀ´‹ dædsºü ‡Y yÓTT<ä\>∑Tyês¡T düTeT<ÛTä s¡ ^‘ê˝≤\|æ+#ês¡T. j·T\eT+∫* bÕdüºsY‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚T wüHé >öˆˆ n<Ûä´≈£åî\T ¬se. mdt.nÁãVü‰+, yÓ’dt Áô|dæ&+Ó {Ÿ s¬ e. $.&˚$&ésêE, Áf…»s¡sY s¬ e. dæôV≤#Y C≤ø£uŸ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ôdÁø£≥] ¬se. d”ôV≤#Y C≤HédüHé, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] ¬se. ø¬ .j˚TdüTbÕ<ä+ eT]j·TT Ç‘·s¡ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´ \T nH˚ø£ eT+~ <Ó’eùde≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ á düuÛÑ\T $»j·Te+‘·+>± »]>±j·Tì bÕdüsº ‡Y yÓ˝ŒÒ s¤ Y nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T eT] j·TT düu\ÑÛ ø£˙«qsY õ.y˚DT>√bÕ\sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£≈£î ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì<ÛäT\T ø±e˝…qT. s¡#·HêdüøÏÔ, Ŭø’düÔe kÕe÷õø£ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ñ+&ç @ $<ÛäyÓTÆHê dü+|òüT, ÁbÕ+rj·T, es¡Z uÒ<Ûë\≈£î ‘êe⁄˝Òì e´øÏÔ‘·«+ ø£* –q ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q, $<ë´e+ ‘·T˝…’q j·TTe≈£î\T dü+Á|ü~+#·<ä+&ç. ôd˝Ÿ : 9963069484

MTs¡T ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬sqT´e˝Ÿ #˚kÕsê? ˝Ò≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ s¡÷.200/` #Ó*¢+∫ s¡o<äT bı+<ä+&ç.

10 j˚TdüT s¡øÏå+#·TqT!

j˚TdüT dü«dü|ú sü # ¡ T· qT!!

<˚e⁄ì ÄX¯Ãs¡´ø±s¡´eTT\T #·÷&És¡+&ç. ø°s¡Ôq 66:5

Jdüdt |üesY Ä|òt Áù|j·TsY ≥esY

uÛ≤qTq>∑sY (mdt.mHé.|ü⁄s¡+ ø±\˙) 22`15/1`88/m πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ düMT|ü+, $»j·Tyê&É`11 Á|ü‹ Ä~, k˛eT eTˆˆ 2 >∑+ˆˆ qT+&ç 3 >∑+ˆˆ es¡≈£î e´øÏÔ>∑‘·+>± e∫Ãq yê] ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #˚j·Tã&ÉTqT. 9391450191,9247540421 HÓ+ãs¡¢≈£î ¬se.s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt bò˛Hé <ë«sê nìï düeTj·÷˝À¢ ¬se. s¡‘·ï+ ÁbòÕì‡dt ÁbÕs¡ú #˚kÕÔs¡T. mdt._.◊ nøö+{Ÿ HÓ+: 31857670130 áyÓTsTT˝Ÿ : jesuspowerfrancis@yahoo.com

>±+BÛ u§eTà ôd+≥sY, ì&É<äy√\T, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ôd˝Ÿ : 9908891799 e÷ e<ä› nìï s¡ø£eTT\ yêN\T eT]j·TT Ajanta Wall Clocks, Time Gold eT]j·TT B.W Times, Table Alarm Clocks, Musical Wall Clocks neTàã&ÉTqT eT]j·TT

]ù|s¡T #˚j·Tã&ÉTqT.

Ábıˆˆ {Ï. kÕ\àHé sêE ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ bÕsƒ¡≈£î\T≈£î

ádüºsY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T bÕdüºsY : ¬se. ÄsY. X‚wü–] u≤ãT, B.Th., Áô|dæ&Ó+{Ÿ : &܈ˆ ÄsY. ìØø£åDsêe⁄, M.Com., Ph.D., ôdÁø£≥] : _.nbÕŒsêe⁄, APSRTC Áf…»s¡sY : {Ï. dæ+Vü‰#·\+, SBI eT]j·TT dü+|òüT düuÛÑT´\T

ªª;<ä\qT ø£ìø£]+#·Tyê&ÉT jÓT¨yê≈£î n|æŒ#·TÃyê&ÉTµµ kÕyÓT‘·\T 19:17

Regd. No.: 563/2012

nHê<Ûä |æ\¢\T $‘·+‘·Te⁄\T eè<äT∆\ ø=s¡≈£î eTTK´ >∑eTìø£ : á u…sêø± ¨yéT(nHê<Ûä ÄÁX¯eTeTT)q+<äT ‘·*¢ ‘·+Á&çì ø√˝ÀŒsTTq nHê<ä _&ɶ\T Ä&É, eT>∑ |æ\¢\T (ej·TdüT‡ 8 dü+ˆˆ\T ô|’q 15 dü+ˆˆ\T ˝À|ü⁄ yê]øÏ #·<äTe⁄ #Ó|æŒ+#·>∑\eTT) uÛÑs¡ÔqT ø√˝ÀŒsTTq Åd”Ô\T ($<Ûäesê+Á&ÉT) (ej·TdüT‡ 30 dü+ˆˆ\T ô|’q 45 dü+ˆˆ\ ˝À|ü⁄) eè<ë›|ü´eTT˝À ñqï Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T (|æ\¢\T ˝Òø£ @ düVü‰j·T+ ˝Òìyês¡T) ej·TdüT‡ 50 dü+ˆˆ ô|’q 65 dü+ˆˆ\ ˝À|ü⁄ >∑*– yê] |üqT\T yêπs #˚düTø=qTyês¡T) M] qT+&ç ª@ Ä]úø£ düVü‰j·TeTTµ rdæø=q≈£î+&Ü ªñ∫‘·eTT>±µ ô|+∫ b˛wæ+#·>∑\eTT. ÄdüøÏÔ>∑\yês¡T yÓ+≥H˚ eTeTTà\qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ≈£î\ uÒ<ÛäeTT ˝Ò<äT. ª$XÊ«düT˝…’µ Á|üuÛÑTe⁄qT Äsê~Û+#·Tyê¬s’ ñ+&Ée˝…qT. e÷ ∫s¡THêe÷ :

¬se. j˚T\÷] Á|üuÛ≤ø£sY u…sêø± ¨yéT n<äT˝≤¢yéT ¨© ô|ò’sY #·]à HÓ\≥÷s¡T (b˛dtº)`534 342 #ê>∑\T¢ (eT+), |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

e÷ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ :

08813 ` 271246 9866391824 9491143797

>∑eTìø£ : @ $<˚o düVü‰j·TeTT ˝Ò<äT. πøe\+ ªdü+|òüT+µ <ë«s¡ e÷Á‘·y˚T b˛wæ+|üã&ÉT<äTs¡T


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26` pHé 05

MT ø±qTø£\T e÷ø=<äT›... #·]à ø£fÒº ñ<˚›X¯´+ e÷≈£î ˝Ò<äT...

≈£î<ä÷údtq>∑sY˝À dü«#·Ã¤+<ä ÁbÕs¡úq\T $&ÉT<ä˝Ö‘·Tqï <Ó’e ø±sê´\T

$XÊK|ü≥ï+ ^‘·yéT‡ ø±˝ÒJ˝À ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY &܈ˆ >=\¢ Á|üø±wt nø±\ eTs¡ D+‘√ rÁe <äT'K+˝À ñqï ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ Ä<äs¡D, z<ës¡TŒ ì$T‘·Ô+. |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ ô|sò TT‘Y #·]à e´e kÕú|≈ü î£ \T nb˛ˆˆ ø¬ . @*j·÷sêE≈£î Ç{° e\ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ø±\T $] –+~. dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î. |ü]#·s¡´ ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ>∑Tq≥T¢. ø£ècÕí õ˝≤¢ ã+≥T$T*¢ yêdüeÔ ⁄´\T, ø±s¡ïsY k˛ºHé #·sYÃ(qsê‡|ü⁄s¡+) ø±|ü] bÕdüºsY ¬ø. yÓ÷»dt #Í<ä] u≤eeT]~ ByÓHé sêCŸ ≈£îe÷sY yÓT<ä&ÉT˝À rÁe s¡ø£Ô ÁXÊe+ »s¡T >∑T≥ e\¢ ô|sê\dæd≈t î£ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. Ç|üð&ÉT ø=+‘· es¡≈î£ Äj·Tq Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑sTT´+~. dü+|üPs¡í· dü«düú‘· ø=s¡≈£î. $XÊK õ˝≤¢˝À |ü]#·s¡´ #˚j·TT#·Tqï qsê‡ |ü⁄s¡+, >±+BÛq>∑sY`2 yêdæ ¬ø. HÓôV≤e÷´ (qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô) yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô Hêfi¯+ ∫{Ï¢ n+‘·s¡Z‘· s¡ø£Ô ÁXÊe+ n>∑T≥e\¢ rÁe nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. >∑‘· ø=ìï HÓ\ \T>± $XÊK˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î. Ä]úø£ nedüs¡‘·\ ø=s¡≈£î. ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈£î. nqT´\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T#·Tqï ùdyê |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î. Ŭø’düÔe dü+|òü÷˝À¢, düe÷»+˝À HÓ\ø=ì ñqï ≈£î\, es¡Z, XÊK, ÁbÕ+rj·T $uÒ<Ûë\T ‘=\– ì»yÓTÆq ◊ø£´‘·, |ü]X¯ó<ä∆‘·, Áù|eT yÓTT<ä\>∑T yê{Ï ø=s¡≈£î $XÊ«düT\T, dü+|òüT Hêj·T≈£î\T Á|üj·÷dü|ü&ÉTq≥T¢. HêeTø±s¡ú uÛÑøÏÔ, y˚wü<Ûës¡D ‘=\–b˛e⁄q≥T¢. y˚dü$‘ê|ü+, $<äT´‘Y ø=s¡‘·\ e\¢ Á‘ê>∑T ˙s¡T, yÓ’<ä´+, e´ekÕj·T+, |ü]ÁX¯eT\T ‘·~‘·s¡yÓTÆq$ qcÕº\ u≤]q|ü&ç Á|ü»\T ø£cÕº˝À¢ |ü&É≈£î+&ÉTq≥T¢.

$»j·Tyê&É : es¡Tdü>± <äTsê‘·à |”&ç‘·T\T q\T>∑T ¬s’<äT>∑Ts¡T uÛÑj·T+ø£ s¡ + >± π ø ø£ ˝ Ò d ü ÷ Ô $s¡T#·T≈£î |ü&çb˛e &É + ...$&É T <ä \ , dü«dü‘ú · bı+<ä&+É ... e+<ä\ dü+K´˝À »q+ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. $esê˝À¢ø¬ [‘˚.. düTe÷s¡T ‘=$Tà<˚fifl¯ ÁøÏ‘·+ á düú\+˝À |ü~eT+~ $XÊ«düT \‘√ Áã<äsY sê»X‚ KsY b½Ÿ ÁbÕs¡úq ≈£L&çø£ ÁbÕs¡+_Û+∫ q|üð&ÉT nH˚ø£ ne e÷Hê\T, Ä≥+ <äTsê‘·à\qT j˚TdüT HêeT+˝À ø±\T uÛÑ]dü÷Ô |ü] bÕs¡<√\T‘·Tqï m©wüqï #·s¡´ ø=qkÕ–düTÔ+ &É>±, <˚e⁄ì ø±sê´\T m©wüqï ÁbÕs¡úq\ <ë«sê $düÔ]+∫ nìï dü+|òü÷\ yês¡T Á|ü‹ HÓ\ ¬s+&Ée eT+>∑fi¯yês¡+ ªrs¡úÁ|üC≤˝≤¢µ bÕ˝§Z+≥÷ B$+#·ã&ÉT‘·THêïs¡ì, me¬s’Hê ø±qTø£\T, $sêfi≤\T Çe«uÀ‘˚, d”«ø£]+#·≈£î+&Ü, MTs¡T ¬s>∑T´\sY>± yÓfi‚fl #·]Ã\˝À Çe«eT+≥THêïeTì, uÛÑ$wü´‘Y˝À Çø£ÿ&É #·]à ø£fÒº <Ó’e Áù|πs|üD ‘·eT≈£î ˝Ò<äì Áã<äsY sê»X‚KsY nHêïs¡T. á Áø£eT+˝À @Á|æ˝Ÿ 9e ‘˚B eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s’˝Ò«ôw&é Á|üø£ÿq ≈£î<ä÷údtq>∑sY düT$XÊ\ &Üu≤ ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q ÁbÕs¡úHê ≈£L&çø˝£ À |æsêƒ |ü⁄s¡+ qT+&ç $#˚Ãdæq <Óe’ »qT&ÉT ªã]ï+>¥ ≥÷˝Ÿ‡ $TìÅd”ºdtµ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT Áã<äsY ¬ø.m©cÕ Ä‘·à|üPs¡Tí&Ó’ <Ó’e es¡Ôe÷q+ n+~+∫, s√>∑T\ ø=s¡≈£î, <äTsêà‘·à |”&ç‘·T\ ø=s¡≈£î ÁbÕs¡qú #˚jT· >± Ä‘·à ø±sê´\T, n<äT“¤‘· ø±sê´\qT <˚e⁄&ÉT #˚jT· &É+, n–ïe+{Ï ‘·q yêø£´+‘√ #·˝≤¢]q dæú‹˝À ñqï nH˚≈£ Ä‘·à\qT eT+&ç+#·&É+ »]–+~.

j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄` ªª˙e⁄ $+<äT#˚j·TTq|üð&ÉT ;<ä\qT... Á>∑T&ç¶yê+Á&ÉqT |æ\Te⁄eTT. ˙≈£î Á|ü‘·T´|üø±s¡eTT #˚j·TT≥≈£î yê] πø$Tj·TT ˝Ò<äT >∑qTø£ ˙e⁄ <∏äqT´&Ée>∑T<äTe⁄— ˙‹eT+‘·T\ |ü⁄qs¡T‘êúqeT+<äT ˙e⁄ Á|ü‘·T´|üø±s¡eTT bı+<äT<äTe⁄.µµ \÷ø± 14:13,14 ªªyê] ÁøÏj·T\T yê] yÓ+≥ b˛e⁄qTµµ Á|üø£≥q 14:13

#Ó’HÓ’ï˝À ;<ä n+<∏äT\ eT<Ûä´ düTyês¡Ô |ü]#·s¡´

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

#ÓHÓ’ï q>∑s¡+˝À 30,000 eT+~ ô|’H˚ Á>∑T&ç¶yês¡T ñHêïs¡T. Ms¡T ˝Àø£˝Ÿ Áf…sTTHé‡, ãdt kÕº+&é\˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷, ∫qï ∫qï yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô J$düTÔ+{≤s¡T. M+<äs¡÷ #·<äTe⁄˝Òìyês¡T. M] eT<Ûä´ »s¡T>∑T#·Tqï düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î, M] s¡ø£åD ø=s¡≈£î <äj·T‘√ ÁbÕ]ú+#·eTì ø√s¡T‘·THêïqT. á dü‘Y ÁøÏj·T\˝À MTs¡T ≈£L&Ü bÕ*yês¡T ø±e˝…qì ÁbÕ]ú+#·T#·THêïqT.

$es¡eTT\≈£î :

Pastor G. STEVEN F-1, Vaishnavi Homes, 10- E.V.R Street Vijayalakshmipuram, CHENNAI -600 053 Mobile : 0 9884293767, 0 9940539277 Email : stevengunda@yahoo.com

ªªeTqyês¡TqT ìwüŒ¤\T\T ø±≈£î+&ÉT ì$T‘·ÔeTT... dü‘Y ÁøÏj·T\qT ÁX¯<ä∆>± #˚j·TT≥≈£î H˚s¡TÃø=qe˝…qTµµ r‘·T≈£î. 3:14 @ $<ë´s¡Ω‘· ˝Òø£b˛sTTq C.Th., ‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ D.D. es¡≈£î #˚j·Te#·TÃqT.

~ ôV≤ÁuÀHé zô|Hé j·T÷ìe]‡{° THE HEBRON OPEN UNIVERSITY (Christian Research and Training Courses) Govt. Regd. No. 138/06, (Autonomous) India and International USA

C.Th., B.Th., B.D., M.Div., M.Th., D.D., & Ph.D.,

Ç+{Ïe<ä›H˚ e⁄+&ç me] |üqT\T yês¡T #˚düT≈£î+≥÷ b˛dtº <ë«sê #˚j·TT≥≈£î ô|’q $e]+∫q (ø£s¡kÕŒ+&ÓHé‡ ø√s¡T‡\T) ø£\e⁄. @ uÒ<Ûä+eTT ˝Ò≈£î+&É yê] yê] ns¡Ω‘·qT ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·≈£îÿe |ò”E\‘√ #˚j·TT≥≈£î nqT≈£L\yÓTÆq u…’_˝Ÿ ø√s¡T‡\T eT]j·TT y˚Tπsõ ˝…’ôdHé‡ nô|’¢ #˚j·TT≥≈£î ø±e\dæq ns¡Ω‘·≈£î eT]j·TT ªªÄ]¶H˚wüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿµµ ø±e\dæqyês¡T s¡÷.150/` \T j·T+.z. #˚dæ n|æ¢πøwüHé bòÕs¡+ eT]j·TT $es¡eTT\T bı+<ä>∑\s¡T. 127 <˚XÊ\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø£*–q j·T÷ìe]‡{° qT+&ç m|òæ*j˚TwüHé ø£*–e⁄qï~. $es¡eTT\≈£î : Á|æì‡|ü˝Ÿ / ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ, Áã<äsY. B.A., B.D., &√sY HÓ+.: 17`6`8/1, U≤<äsY M~Û, |üPsêíq+<ä+ù|≥, $»j·Tyê&É`520 003 bò˛Hé : 0866`2576167, ôd˝Ÿ : 9848150167

j·T+.&ÉãT¢´. CÀuŸ,

11

dü+øÏå|üÔ yês¡Ô\T ñÁ~ø£Ô‘·\T πs|æq düuÛÑ\ ø£s¡|üÁ‘·+ Ŭø’düÔe Á>∑+<∏ë\j·T+ eT]j·TT øöì‡*+>¥ ôd+≥sY ÁbÕs¡+uÛÑ+ $»j·Tyê&É : nXÀø˘q>∑sY #ê|üs¡¢yê] M~Û˝À @Á|æ˝Ÿ 5e ‘˚B k˛eTyês¡+ q÷‘·q+ >± Åø¬ d’ eÔü Á>∑+<∏ë\j·T+ eT]j·TT øöì‡*+>¥ ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. \jÓ÷˝≤ ø±˝ÒJ ˝…øã s¡sY düT<äsÙ¡ Hé @sêŒ≥T #˚dqæ á ôd+≥sY ˝À düTe÷s¡T 5 y˚\≈£î ô|>’ ± |ü⁄düøÔ ±\T #·<Tä e s¡T\≈£î n+<äTu≤{À¢ ñHêïj·THêïs¡T. mHéôdø’ √¢ |æ&j ç ÷· , ãjÓ÷Á>∑|d”ò ,t ôdH’ ‡é , eT‘ê\T, Ç+ø± mH√ï Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄düÔø±\THêïj·Tì, á Á>∑+<∏ë\j·÷ìï n+<äs÷¡ ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê \ì düT<äs¡ÙHé ø√sês¡T.

πs{Ï+>¥ ‘·>∑TZ‘·Tqï ªs¡Hé |òüsY Jdüdtµ $»j·Tyê&É : _wü|t >√yê&É <Óy’ êosê«<ä+ ÁbÕs¡qú ‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ªs¡Hé |òsü Y Jdüdµt _wü|t n»s¡j·T´ dü÷ÿ˝Ÿ Á>ö+&é‡ qT+&ç |ü⁄cÕŒ ¨≥˝Ÿ, ø£dü÷Ô]u≤sTT ù|≥, ;Ĭsd”º s√&é, >∑TD<ä\ y˚T]e÷‘· Äes¡D düMT|ü+˝Àì ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ Ä ñ<äjT· + 8:25숈\≈£î #˚] +~. q>∑s¡+˝Àì nìï dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zqï|üŒ{Ïø,° ø=+<äsT¡ ‘·eT ñìøÏì #ê≥T ø√&ÜìøÏ #ê˝≤ |ò≥” T¢, bÕ≥T¢ |ü&ܶsT¡ . ˇø±j·T HÓ’‘˚ á ø±s¡´Áø£eT e´j·TÁ|üj·÷dü\˙ï ‘êH˚ uÛ]Ñ +∫q≥T¢ _\¶|.t M˝…q’ +‘· y˚Ts¡ ø¬ yÓTsê˝À ø¬ ø±ÿ\ì Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. yêdüyÔ êìøÏ #ê˝≤ eT+~ {° wüs¡Tº\T, ø±´|t\T &ÉãT“*∫à ø=qT ≈£îÿHêïeTì e÷ Á|ü‹ì~Û‘√ nHêïs¡T. ákÕ] sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T á y˚~ø£MT<ä ˝Òøb£ ˛e &É+ |üd¢ t bÕsTT+{Ÿ. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛*Ñ˚ ákÕ] »q+ ‘·>±Zs¡T. yÓ÷ì‡>√ïsY $ø±sY »qs¡ ˝ Ÿ bò Õ <ä s Y yÓ T s¡ T >∑ T e÷\ ∫qï|ü Œ ÁbÕs¡úq‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À ìs¡«Vü≤≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ϻq kÕúìø£ Ŭø’düÔe⁄\T |òü*+∫q eT+‘·Hê\T $&ÉT<ä˝…’q ìs¡«Vü≤≈£î\T qsê‡|ü⁄s¡+(|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : ˇø£ eT‘·+ (ù|s¡T‘√) qT+&ç s¡ø+åÏ #·ã &ܶs¡ì Ä düuÛÑ\≈£î yêø√´|ü<˚X¯≈£î\T>± ÄVü‰«ì+#·ã&çq <Ó’e»qT\ ù|s¡T ÁøÏ+<ä ø£s¡|üÁ‘·+˝À eTTÁ~+∫q+<äT≈£î >±qT ÄÁ>∑Væ≤+∫q Ä eT‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ b˛©düT\T düuÛÑ\ kÕúìø£ ìs¡«Vü≤≈£î\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï dü+|òüT≥q @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚Bq »]–+~. qsê‡|ü⁄s¡+ s¡TdüTÔ+u≤<ä≈£î #Ó+~q yÓTd”‡j·T #·sYà ø±|ü] bÕdüºsY >√&ç <Ó’eÁ|ükÕ<é ≈£îe÷s¡T&ÉT bÕdüºsY >√&ç C≤Hés¡‘·ï+ Ä<Ûä«+s¡´+˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±\˙˝À düTyês¡Ô düuÛÑ\T @Á|æ˝Ÿ 2,3,4 ‘˚B\˝À @sêŒ≥T #˚j·Tã&ܶsTT. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ø£s¡|üÁ‘ê\T eTTÁ~+∫ yê{Ï˝À ˇø£ eT‘·+ qT+&ç s¡øÏå+#·ã&çq bÕdüºsY düj·T´<é ø£ØyéT eT]j·TT uÒ_ wüu≤ï nì yê] ù|s¡¢ ÁøÏ+<ä Ä eT‘·+ ù|s¡T‘√ eTTÁ~+#ês¡T. <ë+‘√ Ä ø£s¡|üÁ‘êìï #·~$q Ä eT‘êìøÏ #Ó+~qyês¡T ìs¡«Vü≤≈£î\ô|’Hê, Ä Á|üdü+–≈£î\ô|’q b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. <ë+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ ìs¡«Vü≤≈£î\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+‘√ |ü≥ºD Åø¬ d’ eÔü ⁄\˝À ø£\ø£\+ sπ –+~. |ü≥D º +˝Àì Åø¬ d’ eÔü ⁄\+‘ê &çHê$TH˚wqü ¢ ø£r‘·+>± @ø£yÓTÆ b˛©dt ùdºwüHé eTT+<äT uÛ…’sƒêsTT+#·&É+, eTs√ Á|üø£ÿ Çs¡T |üøå±\ ô|<ä›\T eT+‘·Hê\T |òü*+#·&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. <ë+‘√ ø£<∏ä düTU≤+‘·yÓTÆ+~. düuÛÑ\T yÓTT<ä{Ï s√E n+‘·sêj·T+ ø£*–q|üŒ{Ïø° nq+‘·+s¡+ 3 s√E\T $»j·Te+‘·+ >±qT, <˚e⁄ì eTVæ≤e÷s¡ú+>±qT »]>±sTT. nsTT‘˚ Ç‘·s¡ eT‘ê\ qT+&ç s¡øÏå+#·ã&ç Ŭø’düÔyê´ìï d”«ø£]+∫q yês¡T ‘·eT ù|s¡¢ ÁøÏ+<ä |òü˝≤Hê eT‘·+ qT+&ç ªs¡øÏå+#·ã&çqµ (Ç~ Ŭø’düÔe⁄\ yê&ÉTø£ |ü<ä+) nì eTTÁ~+#·Tø√e&É+ ‘·bÕŒ? n~ #·≥º Ø‘ê´ H˚se¡ ÷? n~ Ç‘·s¡ eT‘ê\qT øÏ+|üs∫¡ q{≤¢? yê] eTH√uÛ≤yê \qT <Óã“rdæq{≤¢ nqï Á|üXï¯ \≈£î e÷Á‘·+ á dü+|òTü ≥q dü+<äs“¡ +¤ >± Äsêrj·T>± dü¬s’q düe÷<ÛëHê\T <=s¡ø£˝Ò<äT. ø±ì, >∑‘·+˝À ˇø£ yê˝Ÿ b˛düsº ˝Y À ˇø£ eT‘êìï øÏ+#·|]ü #˚ $<Û+ä >± u§eTàqT eTTÁ~+#ê s¡qï<ëìô|’ ˇø£ <Ó’e ùde≈£î&ÉT C…’\TbÕ˝…’q dü+>∑‹ #ê˝≤ eT+~øÏ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. @~ @yÓTÆHê á dü+|òüT≥q <ë«sê düuÛÑ\≈£î ø£s¡ |üÁ‘ê\T, b˛düsº T¡ ¢ eTTÁ~+#˚ <Óe’ ùde≈£î\T ø±dü+Ô ‘· C≤Á>∑‘>Ô· ± eVæ≤+#ê \qï~ e÷Á‘·+ ‘˚≥|üs¡#·ã&ç+~.


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 y˚T 26` pHé 05

12

Ŭø’düÔe ø£e⁄\T, s¡#·sTT‘·\qT |òüTq+>± düHêàì+∫q

kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T #˚|&ü TÉ ‘·Tqï $$<Ûä kÕVæ≤‘·´ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘·´+˝À ø±s¡´Áø£e÷\T n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. düe÷ j·TTe≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ eT]ìï ø±s¡´Áø£e÷ C≤ìï, C≤‹ì |ü⁄qØ®e+ #˚ùd~ kÕVæ≤ry˚‘˝Ô· Ò \qT yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ qì, yê]ì ‘·>∑T Ø‹˝À Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ eT]ìï #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ªkÕVæ≤‘·´ s¡#·q\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. Ŭø’düÔe s¡‘ï· µ nyês¡T\¶ qT Áã<äsY >π sê Jes¡‘ï· +, &Üø£sº Y n‹~Û, e÷J myÓTੇ C…*¢ $\‡Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T n<Ûä´≈£åî&ÉT eT{≤º Á|üuÛ≤‘Y ø=+&Ób˛>∑T &˚$&é *$+>¥düºHé,($T>∑‘ê 5˝À) Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘ê´ìï, s¡#·q\qT eT]+‘·>± ªdüe÷<Ûëq ø£s¡Ôj·T>∑T <˚e⁄&ÉT MT≈£î ‘√&Ó’e⁄+&ÉTqTµ Áb˛‘·‡Væ≤+∫ kÕe÷õø£ nuÛTÑ ´qï‹øÏ <√Vü≤<ä|ü |òæ*|”Œ 4:9 &Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. <˚X¯ düeTÁ>∑ ‘·≈£î, düe÷» ÁX‚j·TdüT‡≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ Ŭø’düÔe ø£e⁄\T, s¡#·sTT‘·\T ‘·eT s¡#·q\qT qsê‡|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ #˚|{ü ≤º\Hêïs¡T. Åø¬ d’ eÔü s¡#s· TT‘·\T, ø£e⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î kÕVæ≤‘·´ dü+düú\T ø£èwæ ø£MTwüqsY>± |ü<äMu≤<Ûä´‘·\T #˚j·÷\ì, >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\T>± Ŭø’düÔe #˚|ü{Ϻq >ös¡e˙j·TT\T

Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT

$»j·Tyê&É : Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘ê´ìøÏ düe÷ »+˝À ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£ kÕúqeTT+<äì, <ëì >=|üŒ‘· Hêìï Wqï‘ê´ìï Åø¬ d’ yÔü ‘˚ s· T¡ \ eTT+<äT≈£î rdüT ø¬ fi≤fl*‡q u≤<Û´ä ‘· Åø¬ d’ eÔü s¡#s· TT‘·\ô|q’ , ø£e⁄ \ô|q’ ñ+<äì md”« j·T÷ìe]Ù{° |üPs¡« yÓd’ t #ÛêHé‡\sY ø=\ø£\÷] ÇHêø˘ ‘·q dü+<˚X+¯ ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T 6e yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ @Á|æ˝Ÿ 11e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + >±+BÛq>∑sY Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À

»]–+~. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± $#˚à dæq Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Åø¬ d’ eÔü ⁄\T|üj÷Ó –+#˚ uÛ≤wü m+‘√ ÁX‚wü˜yÓTÆq uÛ≤wü nì, n+<äT˝Àì e÷<ÛTä sê´ìï Ç‘·sT¡ \≈£î n+~+#·&+É ˝À eTq+ yÓqTø£ã&É≈£L&É<äHêïs¡T. ‘êqT Ç|üŒ{Ïπø Ä Á|üjT· ‘·ï+˝À mH√ï |ü⁄düøÔ ±\T s¡∫+#êqHêïs¡T. ‘·–q Áb˛‘ê‡Vü≤+ Ç≥Te+{Ï Åø¬ d’ eÔü s¡#q· \≈£î \_ÛùdÔ düe÷C≤ìøÏ m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<ä Hêïs¡T. n˝≤π> ø±s¡´Áø£eT+˝À eTs√ eTTK´

|ü⁄≥¢ ø=πsï*j·Tdt $»j·T≈£îe÷sY

>±]ÿ e÷ X¯óuÛ≤_Ûq+<äq\T. `m&ç≥sY eT]j·TT Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ

dü¨ˆˆ π>sê Jes¡‘·ï+, &܈ˆ ‘√ø£\ Á|ükÕ<äsêe⁄, &܈ˆ ø=+&Ób˛>∑T &˚$&é *$+>¥düºHé\qT düHêàìdüTÔqï Ä#ês¡´ ÇHêø˘ myÓTੇ $\‡Hé

•yêJsêE, XÊ´+ düT<Ûëø£sY, ¬se. nÁãVü‰+\qT düHêàìdüTÔqï Ä#ês¡´ ÇHêø˘ myÓTੇ $\‡Hé, (ô|’q ø√≥T˝À nø±&ÉMT n<Ûä´≈£åî\T eT{≤º Á|üuÛ≤‘Y)

$XÊK|ü≥ï+ : Á|üdüTÔ‘·+ &çÁ^ø£j˚T´ |ò”E\ø£Hêï m˝ŸπøJ #·<äe{≤ìøÏ nj˚T´ |òE ” m≈£îÿe. ñ‘·eÔ T $<ä´qT n+~+#˚ dü÷ÿ\T ˝Ò<ë ø£fi≤XÊ\≈£î Ç+{ÏÁπ>f…&é ø√∫+>¥ m+‘· |ò”»sTTHê ø£≥º&ÜìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yÓqTø±&É&É+ ˝Ò<äT. Ç+≥sY &çÁ^‘√ bÕ≥T Ç+{ÏÁ>π f…&é ø√∫+>¥ ÇdüTÔ mdt_◊ Á|üø£ÿq, yÓ’C≤>¥ s√&é, ô|+<äT]Ô, $XÊK|ü≥ï+ es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆‘√ #·~$+#˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T &çÁ^ô|’ e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å´+ Hêïs¡T. ◊◊{° C≤yéT, ìyéT ôd{Ÿ, e÷´{Ÿ, ◊ôd{Ÿ, Äôd{Ÿ‘√ bÕ≥T C≤rj·T, sêÅwüº bò˛Hé : 92466 12285, 90301 099991, 90595 92782 eVæ≤düTHÔ êïs¡T. ÁbÕeTTK´+>± Á>±e÷\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡T\ú ≈£î nqTyÓq’ kÂø£sê´\Tqï &çÁ^ ø±˝ÒJ\T ˝Òø£, düT<ä÷s¡+ yÓfi¯fl˝Òø£ Ç+≥sY‘√H˚ kÕúsTT |”J m+Áf…Hé‡≈£î &çÁ^ Á|ü<∏äeT ø£fi≤XÊ\ Á|ü‘˚´ø£‘·\T Ä|æy˚düTÔqï yês¡T m+<äs√ ñHêïs¡T. Çe˙ï >∑eTì+∫ düø£\ kÂø£sê´ dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ •ø£åD ÇdüTÔHêïs¡T. nqTuÛÑeE„˝…’q n<Ûë|ü≈£î\#˚ n‘·T´‘·ÔeT \‘√ Ä<äsÙY &çÁ^ ø±˝ÒJì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡Tú $<ë´s¡T˝ú À¢ ùdyêuÛ≤e+ ø£*–+#˚+<äT≈£î \≈£î ôd’‘·+ ø±˝ÒJ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. nq‹ ø±\+˝ÀH˚ ñ‘·ÔeT |òü* ø£fi≤XÊ\ Ä<Û«ä s¡´+˝À ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T $<ë´uÀ<Ûäq ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘ê\T kÕ~Û+∫ ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. ñ<√´>±\ ø£\Œq ôd’Hé‡ n+&é ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡\T n<ÛäTHê‘·qyÓTÆq uÛÑeq+, $XÊ\ >∑<äT˝À¢ u≤´+ø˘ ñ<√´>±\≈£î •ø£åD ˝≤´u§πs≥Ø\T ;md”‡: y˚T<∏é‡, m\Åø±ºìø˘‡, ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ nqTuÛeÑ + >∑\ n<Ûë´|ü≈î£ \#˚ Á|ü‘´˚ ø£ nìï f…ø˘º‡ãTø˘‡ ø£*–q n<ÛäTHê‘·q : y˚T<∏é‡, kÕº{Ïdæºø˘‡, ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ •ø£Då ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. : y˚T<∏é‡, |òæõø˘‡, ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ Á>∑+<Ûë\j·T+ &çÁ^ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ : y˚T<∏é‡, |òæõø˘‡ € ¬ø$TÅd”º |òõæ ø˘‡, ø¬ $TÅd,º” m\Åø±ºìø˘‡, ãjÓ÷ ôdH’ ‡é , bÕsƒê´+XÊ\‘√bÕ≥T u≤´+ø˘ ñ<√´ ãjÓ÷ôd’Hé‡ ø√s¡T‡\T : Á|üjÓ÷>∑XÊ\\T >±\≈£î ø√∫+>¥ ÇdüTHÔ êïs¡T. b˛{° |ü Ø ø£ \ å ≈£ î ns¡ y ∆ T Ó {Ï ø , ˘ Ø»ì+>¥ ˝ À ;md”‡ : ãjÓ÷f…ø±ï\J, ãjÓ÷¬ø$TÅd”º Ç+≥¬sï{Ÿ dü<äTbÕj·T+ •ø£Då ÇdüTHÔ êïs¡T. `ø°],Ô ;md”‡ : ãjÓ÷f…ø±ï\J, yÓTÁÆ ø√ãj·÷\J, ø¬ $TÅdº” yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\|ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ : uÀ≥˙, Eyê\J, ¬ø$TÅd”º Ä<ä s Y Ù ‘√ $<ä ´ , ñ<√´>∑ + Á|ü‹ 15 s√E\≈£î |üØø£å\T Ábıô|òwüq˝Ÿ ø√s¡T‡\T : Á|ü ‹ $<ë´]ú |ü ≥ ¢ Á|ü ‘ ´ ˚ ø£ ÁX¯ < ∆ ä ø£ q ã $<ë´]úì, $<ë´s¡T\ú ≈£î y˚sπ «s¡T>± Vü‰dü˝º Ÿ edü‹ ;;m+(u≤´∫\sY Ä|òt _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ), s¡TkÕÔ+. &çÁ^ bÕsƒê´+XÊ\‘√ bÕ≥T ;d”@ (u≤´∫\sY Ä|òt ø£+|üP´≥sY n|æ¢πøwüHé) ãdüT‡ dü<äTbÕj·T+ ns¡y∆ TÓ {Ïø,˘ Ø»ì+>¥˝À •ø£Då ÇdüTÔ ÄsYº‡ n+&é ø±eTsY‡ ø√s¡T‡\T : kÕÿ\sYwæ|t eT+ps¡T≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ Hêï+. #·<äTe⁄ |üPs¡Ôj˚T´dü]øÏ ;ø±yéT : ø£+|üP´≥sY‡ nqTuÛeÑ E„˝q’… n<Ûë|ü≈î£ \‘√ n‘·T´‘·eÔ T uÀ<Ûqä ñ<√´>∑+ bı+<ä&Éy˚T \ø£å´+>± ;ø±yéT : »qs¡˝Ÿ $<ë´s¡Tú\qT r]Ã~<äT›‘·THêï+. ñ‘·ÔeT $<ä´‘√bÕ≥T, ñ<√´>±\ ø£\Œq ;@ : Væ≤düºØ,bÕ*{Ïø˘‡,mø£q$Tø˘‡ `Á|æì‡bÕ˝Ÿ (~∏jÓ÷|òæ\dt) ;@ : Væ≤düºØ,bÕ*{Ïø˘‡,k˛wæj·÷\J Ä<äsYÙ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ kı+‘·+. <Ó’Óeùde≈£î\ |æ\¢\≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr\T ø£\e⁄ ;@ : mø£q$Tø˘‡, ◊.ÄsY,dæ.@ Publisher & Owner Vepuri Sam Sudhakar, Printer Ponnapalli Srinivasa Rao, Printed at Creative Services, D. No. 1-1-55/3, Upstairs, Opp SBI, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P. Published at 11-6-26/1, Gandhi Nagar-2, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P., Editor Vepuri Sam Sudhakar (Cell : 9963069484)

Pages 01-05 & 08-12  

Christhava Samajam (A Telugu Christian News Soft Edition, 2013 May 26-June 05, Total Pages 12 in Two Folders)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you