Page 1

2013 »qe] 12`19

yÓ\ : s¡÷. 5/` R.N.I. No.: APTEL / 2004 / 13923 A Registered Telugu Christian Newspaper

The Voice of Christians

m&ç≥sY € |ü_¢wüsY : y˚|üP] XÊ´yéT düT<Ûëø£sY

ù|J\T : 12

dü+|ü⁄{Ï : 6

dü+∫ø£ : 257

CHRISTHAVA SAMAJAM Regd. Office: # 11-6-26/1, Gandhinagar-2, NARSAPUR-534 275, W.G.Dt.,A.P., INDIA. Mobile: +91 99630 69484 E-mail: csamajam@gmail.com, samajam@rediffmail.com

ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yês¡Ô\T ˝Òø£ yêsêÔ ø£<ÛäHê\ô|’ me]¬ø’Hê @ $<ÛäyÓTÆq #·≥º|üs¡yÓTÆq nuÛÑ´+‘·sê\TqïjÓT&É\ á ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷˝À dü+Á|ü~+#·+&ç : T.J.G. SRINIVASA RAO, High Court Advocate & Ex. Addl.P.P. Shutter No.:14, G.Block, Beside A.P. Human Rights Commission, Gruha Kalpa, Opp. Gandhi Bhavan, Nampally, HYDERABAD -500 001 (A.P) Cell : 9963675041

yêdüÔyê\T ø±yê* $<˚o ì<ÛäT\ neø£‘·eø£\ô|’ edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ CÀôd|òt &çkÂC≤ dü«j·T+>± $es¡D Çyê«* @◊d”d” sêÅwüº kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À H˚‘·\ |ü≥Tº $es¡D Ç#˚à es¡≈£L uÛÀ»q+ #Ój·T´uÀeTqï Hêj·T≈£î\T m+‘·ø° ~–sêì &çkÂC≤ ndüVü≤q+‘√ yÓqT~]–q H˚‘·\T

ôV’≤<äsêu≤<é : <ä[‘· Ŭø’düÔe⁄\qT, ªÄ*+ ô|≥Tºø=ì ø√{≤¢~ s¡÷bÕsTT $<˚o ì<ÛäT\T &çj·÷ ÁøÏdæºj·THé øöì‡˝Ÿ(@◊dædæ) ì n&ÉT¶ <ä+&ÉT≈£î+≥Tqï≥T¢ zj·T+ ($T>∑‘ê 10˝À)

@|” ùdº{Ÿ ÁøÏdæºj·THé yÓTÆHê]{° ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé nyês¡Tº\T neTTà≈£î+≥T+<ë? »s¡à˙˝À yê{ÏøÏ –sêø° m≈£îÿyê!? (|üP]Ô $sê\T e#˚à dü+∫ø£˝À)

@j·T+õ dü+düú e´ekÕú|ü≈£îì $»Hé ø=qkÕ>∑T‘√+<ë? (ù|J 10˝À)

rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs¬ø‹Ô+∫q sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ mìïø£\T (ù|J 4˝À)

u…’_˝ŸqT sê»ø°j·T+ #˚düTÔqï<Óes¡T? (ù|J 3˝À) 2013`14 sêÅwüº Ŭø’düÔe dü+|òüT+ |ü]dæú‘˚+{Ï? (ù|J 3˝À) ªªjÓT¨yê ‘·q Á|ü»\≈£î ã\eTTqqTÁ>∑Væ≤+#·TqT jÓT¨yê ‘·q Á|ü»\≈£î düe÷<ÛëqeTT ø£\T>∑CÒdæ yê]Hêos¡«~+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 29:11 ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ bÕsƒ¡≈£î\≈£î

_wü|t &܈ˆ Á|ü‘ê|t dæHêΩ ø=e÷q|ü*¢

_wü|t &܈ˆ Á|ü‘ê|t dæHêΩ ø=e÷q|ü*¢ eT]j·TT ≈£î≥T+ã+

Áô|dæ&Ó+{Ÿ, cÕ˝ÀyéT W{ŸØ#Y $TìÅd”ºdt Áô|dæ&Ó+{Ÿ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t mø˘‡ yÓ’dt #Ó’s¡àHé, @|” ùdº{Ÿ ÁøÏdæºj·THé yÓTÆHê]{° ø±s√ŒπswüHé |ü]#·s¡´\T : #·¬sÃdt Ä|òt cÕ˝ÀyéT Ä|òt HÓ‘êHê´ cÕ˝ÀyéT ∫Å\¶Hé‡ ¨yéT, cÕ˝ÀyéT Á|ò” yÓTTu…’˝Ÿ øÏ¢ìø˘‡ cÕ˝ÀyéT $˝ÒCŸ πøsY ôd+≥sY‡ HÓ‘·+C≤ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ HÓ‘·+C≤ Çìdæº≥÷´wüHé‡ |òüsY f…øÏïø£˝Ÿ &√sY HÓ+.: 80`22`7, »j·TÁo >±¬s¶Hé‡, 3e M~Û, @M@ s√&é, sê»eT+Á&ç, ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢. bò˛Hé : (0883) 2468120


2013 »qe] 12 `19

Ŭø’düÔe düe÷»+

|òüTq+>±, Äosê«<äø£s¡+>±...

¬se. Á|üuÛÑT øÏs¡DY ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤ eT¨‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üU≤´‘· Á|üdü+–≈£î&ÉT, ªkÕøÏåµ ~q |üÁ‹ø£ Ä<Ûë´‹àø£ yê´düøs£ ,Ô¡ d”ìj·TsY »s¡ï*dtº

$yêVü≤ dü+<˚Xe¯ T+~+#ês¡T. &܈ˆ C≤Hé yÓd¢” (sê» eT+Á&ç), Áã<äsY C≤wüßyê p&é(‘·DT≈£î), s¬ e.&܈ˆ ¬ø.CÀôd|òt yÓ÷C…dt($»j·T yê&É ) , ¬ s e. #· + Á<ä X ‚ K sY (eTT+ãsTT), ¬se. õ.|”≥sY (ôV’≤<äsêu≤<é nôd+;¢dt Ä|òt >±&é)eT]j·TT nH˚ø£ eT+~ Á|üU≤´‘· <Óe’ ùde≈£î\T, Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T, bÕdüºs¡T¢, düTyê]Ô ≈£ î \T á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À bÕ˝§Zì e<Û÷ä es¡T\qT Äos¡« ~+#ês¡T. es¡T&ÉT JeHébÕ˝Ÿ ø£sêí ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eT]j·TT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ q÷‘·q e<Ûä÷es¡T\T ≥ø£ dü÷s¡‘Yø£˝Ÿ NIT ˝À s¬ e. {Ï.@. Á|üuTÑÛ øÏsD¡ Y CÒ´wüº ≈£îe÷¬sÔ Á|üe#·q, ø±øÏHê&É yêdüÔe⁄´\T düs√«‘·Ô+ bÕ˝Ÿ CÒ´wüº ≈£îe÷s¡T&ÉT JeHé bÕ˝Ÿ \ $yêVü≤ eT¨ ‘·‡e+ &çôd+ãs¡T 22e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î #êô|˝Ÿ s√&é˝À >∑\ ôd+{Ïq] yÓT<∏ä &çdºt #·sÃY ˝À n‘·´+‘· ByÓqø£s+¡ >± »]–+~. Á|üU≤´‹ >±+∫q uÀ<Û≈ä î£ \T, Åø¬ d’ eÔü Hêj·T ≈£î\T, sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q ◊@mdt, ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\T, e+<ä\ dü+K´˝À ùdïVæ≤‘·T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T, ã+<ÛäTe⁄\T, ¬se. Á|üuÛÑT <Ó’edüìï~Û˝À ø±´+&ç˝Ÿ yÓ*–düTÔqï Á|üe#·q, JeHébÕ˝Ÿ øÏsD¡ Y ùde˝À düV≤ü ø±s¡T˝…q’ yês¡T <˚X,¯ $<˚XÊ\ qT+&ç, sêÅwüº q\TeT÷\\ qT+&ç á $yêVü≤ M.Tech #˚kÕs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· j·TTHÓf’ &… é ns¡uŸ m$T eT¨‘·‡yêìøÏ $#˚ÃkÕs¡T. πs{Ÿ‡˝Àì nãT<ë_˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± |üì yÓT<∏&ä dç ºt #·]Ã˝À $yêVü≤+ eTT–j·T>±H˚ düMT #˚dTü HÔ êïs¡T. e<ÛTä e⁄ Á|üe#·q ôV≤’ <äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ |ü+˝Àì ôdsTT+{Ÿ C≤sY‡® Á>±eTsY dü÷ÿ˝Ÿ Á>ö+&釽À j·T÷ìe]Ù{°˝À bı*{Ïø˝£ Ÿ ôdH’ ‡Ó dt˝À e÷düsº ‡Y &çÁ^ |òüTqyÓTÆq Ø‹˝À ]ôd|ü¸Hé ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. #˚dæ, z Á|üeTTK dü+düú˝À bı*{Ïø£˝Ÿ mq*dtº>± Äràj·T+>±qT, |ü]X¯ó<ä∆+>±qT ˇø£ #·ø£ÿ{Ï Äsê |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· Ms¡T nãT<ë_˝À dæsú |¡ &ü É <Ûäq Áø£eT+˝≤ $yêVü≤ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+<äì qTHêïs¡T. ‘·eT ÄVü‰«Hêìï eTìï+∫, $yêVü‰ìøÏ $yêVü≤ eT¨‘·‡yêìøÏ $#˚Ãdæq Á|ü‹yês¡T ‘·eT Äq+<ëìï e´ø£Ô|ü]#ês¡T. #·sYà d”ìj·TsY bÕdüºsY $#˚Ãdæ, e<Ûä÷es¡T\qT Äos¡«~+∫q yê]øÏ € &ûmdt ¬se.&ûôV≤#Y bÕ˝Ÿ á $yêVü‰ìï Ŭø’düÔe eT]j·TT ÁbÕ]ú+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° s¬ e.{Ï.@. Á|üuTÑÛ kÕ+Á|ü<ëj·Tã<ä+› >± »]|æ+#ês¡T. Á|üeTTK {Ï.$ øÏs¡DY, Äj·Tq düreTDÏ &܈ˆ düTuÛÑø£Ô Vü≤è<äj·T es¡eÔ ÷ì≈£î\T &܈ˆ |æ.dürwt ≈£îe÷sY(ôV≤’ <äsêu≤<é) |üPs¡«ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*CÒj·TT#·THêïs¡T.

02


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12 `19

3

y˚|üP] XÊyéT düT<Ûëø£sY

2013`14 Á|üj·÷D+ m≥TyÓ’|ü⁄? ˙‹ ‘·|挑˚ ‘·q dü«+‘· Á|ü»\qT düVæ≤‘·+ ñù|øÏå+#·ì ˙‹eT+‘·T&ÉT eTq+ Äsê~Û+#˚ <˚e⁄&ÉT. Ç+<äT≈£î ø√ø=\¢\ ñ<ëVü≤s¡D\T u…’_˝Ÿ >Á +∑ <∏+ä ˝À ñHêïsTT. kÕ‘êqT Äsê~Û≈î£ \≈£î Ä düeTdü´ ñ+&É<Tä . #·~$+ |ü⁄\T, y Á TÓ T≈£îÿ\T rπsÃdTü ≈£î+fÒ n˙ï #Ó\T¢u≤f…bÆ ˛‘êsTT. <˚e⁄ì | Á »ü ˝…q ’ j·T÷<äT\T bÕbÕìøÏ <ëdüT˝…’ ˙‹e÷*q |üqT\≈£î ˇ&ç>∑&ÉT‘·T+fÒ yê]øÏ ‘·–q ãT~∆ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á≈£Ls¡T˝…’q nq´»qT\qT, ˝Ò<ë ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\qT, ‘Ó>∑Tfi¯flqT yê]MT~øÏ πsù|yê&ÉT. ãT~∆e∫à |üXÊÑêÔ|ü|ü&ç Áã‘·T≈£î e÷s¡TÃ≈£îì Äj·Tq ‘·≥Tº ‹]–‘˚ Ä ø£cÕº˝À¢ qT+&ç $&ÉT<ä\ ø£*– j·T÷<äT˝À¢ XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\T |ü⁄qs¡T<ä∆]+|üã&˚$. Á|üeø£Ô nsTTq Vü≤ã≈£Lÿ≈£î ø±\+˝À »qT\˝À nÁø£eT+ $düÔ]+∫ q|ü&ÉT j·T÷<ä »Hê+>∑+ô|’øÏ ããT˝À˙j·TT\qT, Á≈£Ls¡T˝…’q ø£©›j·TT \qT πs|æ yê]øÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ |üì˝À <˚e⁄&ÉTHêï&ÉT. Á|üeø£Ô ÁbÕs¡úq\≈£î ≈£L&Ü »yêãT\T sêe&É+ ˝Ò<äT. <ë+‘√ <˚e⁄ìì ì\Bùd Á|Xü ï¯\T Vü≤ã≈£Lÿ≈£î y˚XÊ&ÉT. ∫e]øÏ ˇø£ÿ{Ï ns¡+ú #˚dTü ≈£îHêï&TÉ . sêE\T, sêC≤´\T e÷s¡e#·TÃ, e÷qe |ü]bÕ\q˝À e´‘ê´kÕ\T ñ+&Ée#·TÃ. Á|üø£è‹ Á|üø√|æ+∫ ø£s¡Te⁄\T, ø£cÕº\T, qcÕº\T yê{Ï\¢e#·Tà ø±˙ @~ @yÓTÆb˛sTTHê ‘·q #·T≥÷º‘ê |ü]dæú‘·T\T m+‘· <ës¡TD+>± ñHêï ˙‹ ‘·|Œü ≈î£ +&Ü <˚e⁄ì jÓT&É\ dü&\É ì $XÊ«dü+‘√ ñ+fÒ nqTì‘·´eTT Äq+~+#·>\∑ qqï ìX¯Ã‘,· ì+&ÉT uÛsÑ √kÕ‘√ J$+#ê&ÉT. á dü+<äs“¡+¤ >± yêsTT<ë´\‘√ bÕ&É<ä–q z ÁbÕs¡úHê ^‹ø£qT ≈£L&Ü s¡∫+∫ n+‘·{Ï <ës¡TD |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ bÕ&ÉT≈£îì Äq+~+#ê&ÉT. H˚{Ï eTq Ŭø’düÔe dü+|òüT+ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+~? 2014 mìïø£\ dü+ e‘·‡s¡+ <ëìø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø sê»ø°j·T bÕغ\T $$<Ûä Ø‘·T˝À¢ düMTø£s¡ D\T #˚ùd |üì˝À eTTì– ñHêïsTT. Ŭø’düÔe⁄\ X¯øÏÔ Ç|üŒ{Ïπø yê]øÏ ns¡úeT sTT´+~. dü+|ò÷ ü ìï m˝≤ eTTø£ÿ\T #Ój÷ · ´*. m˝≤ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ‹|üø√yê\H˚ eP´Vü‰˝À¢ ‘·\eTTq˝…’e⁄HêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø eTq ø¬Å d’ eÔü Hêj·T≈£î˝À¢ì nH˚≈î£ \qT ø=ìï bÕغ\T Äø£]¸+#·T ø√>∑*>±sTT. eTq Hêj·Tø£‘«· ã\V”≤q‘·\T ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\+‘ê ˇπø ‘ê{Ï| ô ’ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d ù + <äT≈£î }‘·$TdüTH Ô êïsTT. nsTT‘˚ eTq+ ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘+· >∑Ts¡T+Ô #·Tø√yê* eTq ÁbÕs¡úq\T, eTq $C≤„|üq\‘√ Á|üuÛÑT‘ê«\T Äj·÷ düeTj·÷˝À¢ m˝≤ ≈£L*b˛j·÷jÓ÷, eTq n$<Û˚j·T‘·qT ã{Ϻ eTq≈£î ø°&ÉT #˚ùd | Á u ü TÑÛ ‘ê«\T m˝≤ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃj÷ Ó #·]‘Á · ‹s¡>π dæ #·÷düT≈£î+fÒ ns¡eú TÚ‘·T+~. á ˝Àø£ dü+ã+<Ûä sêC≤´~Ûø±sê\ø√dü+ ˙‹e÷*q |üqT\T e÷qTø=ì Ŭø’düÔe dü+|òü÷ìï @ø£‘ê{Ïô|’ q&ç|æ+∫ $XÊ«düeT÷\+>± >=|üŒ ø±sê´\qT <˚e⁄ì e<ä› qT+&ç Ä•+#˚ Vü≤ã≈£Lÿ≈£î ˝≤+{Ï | Á e ü ø£\Ô T eTq˝À ˝Òyê*. n|ü&˚ @ |ü]dæú‹ m<äT¬s’Hê dü&É\ì $XÊ«dü+‘√ eTq \qT eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#·>∑\s¡T. n{Ϻ Hêj·Tø£‘ê«\ ø√dü+ ÁbÕs¡úq #˚<ë›+. 2013`14 | Á j ü ÷ · D+ sê»ø°jT· bÕغ\| ô ’ Ä<Ûës¡|& ü ç ø±≈£î+&Ü <˚e⁄ìô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚<ë›+. á $XÊ«dü j·÷Á‘·˝À <˚e⁄&˚ eTq≈£î ‘·q ∫‘·ÔÁ|üø±s¡+ $»j·÷ìï nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£! #·<äe+&ç : Vü≤ã≈£Lÿ≈£î Á>∑+<∏ä+. jÓ÷Vü‰qT 15:5, s√e÷ 1:17, >∑\r 3:11, ôV≤Á; 10:37,38

|ü$Á‘· u…’_˝ŸqT sê»ø°j·T+ #ÓjÓTT<äT› |”¢CŸ

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 T.J.G. SRINIVASA RAO 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 HIGH COURT ADVOCATE & EX. ADDL.P.P. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 HYDERABAD. CELL : 9963675041 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Åø¬ d’ eÔü ⁄\ m<äT>∑T<ä\qT #·÷dæ zs¡«˝Òì ø=+‘· eT+~ Åø¬ d’ eÔü e´‹πs≈£î\T sê»ø°j÷· ˝À¢qT, ñqï‘· |ü<eä ⁄˝À¢qT ñqï Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ‘·eT $XÊ«kÕìø£qT >∑TD+>± u…_’ ˝ŸqT #˚‘ã· ≥Tº≈î£ +≥T+fÒ |üì>∑≥Tº ≈£îì <ëìï @<√ ô|<ä› H˚s+¡ ˝≤ m‹Ô #·÷|ü⁄‘T· Hêïs¡T. <ëìøÏ ‘√&ÉT ø=+‘·eT+~ kÕ«s¡ú|üs¡T˝…’q Ŭø’düÔe Hêj·T≈£î\T dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å‘√ ø=ìï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– e+‘·bÕ&É&É+‘√ yê] Ä>∑&Ü\≈£î n+‘˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. eTq~ ˝ÖøÏø£ sê»´+. Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT @ eT‘êìï, @ eT‘· Á>∑+<∏ëìï øÏ+#·|üs¡#·q+‘· es¡≈£î ‘·q eTqdüT‡≈£î q∫Ãq eT‘· Á>∑+<∏ëìï #·<Tä e⁄ø√e#·TÃ,#˚‘ã· ≥Tºø√e#·TÃ, dü<sä T¡ eT‘êìï

d”«ø£]+#·q÷ e#·TÃ. mes¡T @eT‘êìï d”«ø£]+ #ê˝À, @ eT‘· Á>∑+<∏ëìï |ü]+ƒ #ê˝À, |ü≥Tºø√yê˝À ‘˚˝Òà Vü≤≈£îÿ me«]ø° ˝Ò<äT. ˇø£ Ŭø’düÔy˚‘·s¡T&ÉT ˝Òø£ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î&ÉT u…_’ ˝Ÿ |ü≥Tºø√ ≈£L&É<ë? mes¡T #ÓbÕŒs¡T? @ yêø£´ Á|üø±s¡+? u…’_˝Ÿ #˚‘·ã{Ϻ ùde≈£î\eTì #Ó|üø=+≥÷ u…_’ ˝Ÿì bÕ{Ï+#·≈î£ +&Ü ô|ô’ |’ uÀ<Û\ä T #˚ùd (düTqï+ ø={Ϻq düe÷<ÛäT\T) ø£+fÒ m≈£îÿe nee÷q+ y˚s¬ e«] e˝≤¢ ø£\>∑&+É ˝Ò<ìä n≥Te+{Ï Hêj·T ≈£î\T >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*. ˙e⁄ Ŭø’düÔe⁄&ÉyÓ’Hê Ŭø’düÔy˚‘·s¡T&ÉyÓ’Hê me] yÓH’ ê düsπ ˙ dü+≈£î∫‘· u≤yê\‘√ u…_’ ˝ŸqT sê»ø° j·T+ #ÓjÓTT´<äT› |”¢CŸ.

á bò˛{À˝Àì ÄyÓT ‘·–*+#·T≈£îqï~ u§eTà ‘·TbÕø° ø±<äT. nø£så ê\ ì|ü\T $s¡õeTTà‘·÷ ø£D å + ˝À ãT˝…¢≥¢ es¡¸+ ≈£î]|æ+#˚ ndü\T dædü˝…’q n<ÛäTHê ‘·q @πø 47 ¬s’|òæ˝Ÿ. eT] ÄyÓT m+<äT≈£î <Ûä]+#·T≈£î qï≥T¢ ÄyÓT eTT+<äTqï Ä |æ\¢˝…es¡ì nqT≈£î+≥T

Hêïsê! Ä$&É>±s¡T $\ø£åDyÓTÆq bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´ sTTì, ø£ì|ædTü qÔ ï |æ\\¢ T ÄyÓT $<ë´s¡T˝ú .Ò ÇÁC≤sTT˝Ÿ `bÕ\d”ÔHê dü]Vü≤<äT›˝À¢ |ü]dæú‹øÏ n<ä›+ |üfÒº <äèX¯´ $T~. nø£ÿ&ç {°#·s¡eTà |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄ #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± yê] ÁbÕD≤\T ø±bÕ&É&Üìπø C≤Á>∑‘Ô· eVæ≤+#ê* düTe÷! ÇÁC≤j˚T˝≤ eTC≤ø±!

$»j·Te+‘·+>± »]–q Á>±+&é ÁøÏdüàdt ôd\ÁuÒwüHé $»j·Tyê&É : &çôd+ãs¡T 3e ‘˚B k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+ˆˆ\≈£î _wü|t n»s¡j·T´ dü÷ÿ˝Ÿ Á>ö+ &釽À ªnk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ç+{ÏÁπ>f…&é ÁøÏdæºj·TH釵 (m◊dæd)æ yê]#˚ Á>±+&é ÁøÏdàü dt ôd\ÁuÒwHü `é 2012 sêÅwºü Áô|dæ&+Ó {Ÿ >π sê Vü‰H√≈£î Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–+~. d”ìj·TsY <Ó’eùde≈£î\T bÕdüºsY õ.<˚esêE yÓ÷ø£]+∫ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡qú #˚kÕs¡T. &܈ˆ C≤HéydÓ (¢” sê»eT+Á&ç), s¬ e. d”ôV≤#Y &˚$&é Áu…HVé ‰ü + ÁøÏdàü dt es¡eÔ ÷Hê\+~+#ês¡T. øπ ø˘ ø£{Ï

+>¥ ø±´+&ç˝Ÿ dü]«dt »]–+~. @\÷s¡T, ã+<äsT¡ , ô|&Éq, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, >∑T&çyê&É qT+&ç e∫Ãqyê]øÏ uÛÀ»q dü<Tä bÕj·÷\T ø£*Œ+#ês¡T. eT+Á‹ bÕs¡kú Õs¡~,Û myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢~ $wüßí bÕ˝§Zì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕdüºsY ‘·TeTà\ dü‘·´+, ¬se. #ê≥¢ \÷<Ûsä ÁY |üXÊ+‘Y, NeT\ kÕy˚T´˝Ÿ, düjT· ´<é ÇkÕàsTT˝Ÿ, _wü|t C≤Hé e÷sêÔsêe⁄, C≤]® eTT\¢s,Y s¡‘ï· + ÁbòÕì‡dt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬sfi¯flô|’ b˛düºs¡T¢ n+{ÏùdÔ »]e÷q ¬s’˝Ò« ùdºwüHé |ü]düsê\˝À, ¬s’\T uÀ^\ô|’q uÀ^\ ˝À|ü\ b˛düºs¡T¢ n+{Ï+∫Hê, sê‘·\T sêdæHê ¬s’˝Ò« #·≥º+ 1989 Á|üø±s¡+ H˚s¡+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. s¡÷ˆˆ500/`\T »]e÷Hê $~ÛkÕÔs¡T C≤Á>∑‘·Ô. n˝≤π> #Ó‘·Ô y˚dæHê, ñ$Tà y˚dæHê, eT÷Á‘· $düs¡®q #˚dæHê, ãVæ≤s¡÷“¤$TøÏ yÓ[flHê, bÕÁ‘·\T X¯óÁuÛÑ+ #˚dæHê, »+‘·Te⁄\T ˝Ò<ë |ü≈£åî\≈£î ÄVü‰s¡+ y˚dæHê s¡÷.500/` »]e÷Hê #Ó*¢+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. `ª~ kı\÷´wüHéµ k»q´+‘√

rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs¬ø‹Ô+∫q sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ mìïø£\T

Áã<äsY Á|üuÛ≤ø£sY ãè+<ä+ |òüTq $»j·T+ (4e ù|J ‘·s¡TyêsTT) sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ >∑‘· X¯´+‘√ HÓ\ø=\Œã&ç+<√ Ä ñ<˚›XÊ´\qT HÓs¡y˚s¡TÃ≥˝À s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+&ç >∑T&é kÕº+&ç+>¥ ˝Ò≈î£ +&Ü |ü‘H· ê ø£è‘·ø£è‘·T´\>∑Tq≥T¢ ÁbÕs¡úq #˚<ë›+. edüú˝À ñ+&ç n&éVü‰ø˘ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ÉT|üã&ÉT‘·÷ e⁄+~. H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ yÓ’j·T+d”@ yês¡T Hê$TH˚wüHé ø£$T{°ì y˚dæ mìïø£ ìs¡«Væ≤+#·>± 359 eT+~ düuTÑÛ ´\˝À 31 eT+~ Hê$TH˚ wüHé y˚XÊs¡T. ◊<äT>∑Ts¡T øö+≥sY Hê$TH˚wüHé y˚kÕs¡T. ø±˙ 2012 &çX+Ë ãs¡T 15e ‘˚Bq m\ ø£Hå é düeTj·T+˝À n+<äs÷¡ b˛{° qT+&ç ‘·|ü ≈£îHêïs¡T. ø£qTø£ n~Ûø±]ø£+>± ñqï bÕHÓ˝Ÿ düuÛÑT´\+<äs¡÷ @ø£Á^e+>± mqTïø√ã&ܶs¡T. B+‘√ ∫e] ì$Twü+ es¡≈£L m+‘√ ñ‘·ÿ+ sƒ¡>± ø=qkÕ–q m˝…ø£åHé Á|üXÊ+‘·+>± eTT– dæ+~. Ç+&çj÷· ˝À 150 dü+e‘·‡sê\ yÓj ’ T· + d”@ #·]Á‘·˝À C≤rj·T n<Ûä´≈£åîì>± mqTïø√ ã&çq ˇø£ ‘Ó\T>∑T _&ɶ s√˝≤+&é $*j·TyéT‡ ÄodüT‡\‘√ sê»eT+Á&ç yÓj ’ T· +d”@ mìïø£\T düÁø£eT+>± »]–+#·ã&ܶsTT. q÷‘·q ø£$T{° Ä<Û«ä +s¡´+˝À nH˚ø£ ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ç yÓ’j·T+d”@ @ ñ<˚›

Á|ü|ü+#·+˝À MTs¡T mø£ÿ&ÉTHêï ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ #·<äTe⁄ø√+&ç. kÕ|òtº ø±|” ø±e\dæqyês¡T MT yÓTsTT˝Ÿ ◊&ç e÷≈£î |ü+|æ+#·+&ç : csamajam@gmail.com,samajam@rediffmail.com


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12 `19

04

yÓ’j·T+d”@ sê»eT+Á&ç Á|üu≤Û ø£ss¡ êe⁄, rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs¬ø‹Ô+∫q sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ mìïø£\T n<Ûø±s¡´ä ´≈£á<äîå \T>±]Ù>±mìïø£dü>∑¨Tfi¯˝flÀ¢ˆˆe÷]ºø√\eT÷] Hé XÊ+‹ ≈£îe÷sY\T

Áã<äsY Á|üuÛ≤ø£sY ãè+<ä+ |òüTq $»j·T+ \j·THé C≤˙ sêjYT, Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û, ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ

sê»eT+Á&ç(‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : ªsê»eT+Á&ç mìïø£\T düeT÷\ e÷s¡TŒqT ‘Ó#êÃsTT. düuTÑÛ ´ j·T+>¥ yÓTHé ÁøÏdj ºæ T· Hé nk˛dæjT˚ wüHµé (yÓj ’ T· + \T |üP]Ô>± Hêj·Tø£‘«· e÷s¡TŒqT ø√s¡T≈£î+≥T d”@) mìïø£\T m+‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± »] qï≥T¢ á mìïø£\˝À düuTÑÛ ´\T ‘·eT düŒwüyº TÓ qÆ rs¡TŒ <ë«sê ‘Ó*j·T CÒkÕs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚B X¯ ì yês¡ + kÕú ì ø£ eT*¢ø±s¡T®q q>∑sY yÓ’j·T+d”@ uÛÑeq+ ˝À sêÅwüº n<Ûä´≈£åî\T ôV≤Á˙ &=$Tïø˘, sêÅwºü ø±s¡ ´ <ä ] Ù nì˝Ÿ yÓ’j·T+dæm düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø√\eT÷] ≈£îe÷sY\ Ä<Ûä«s¡´+ >±sTT. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± $yê<ëdüŒ ˝À á mìïø£\T m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± <ä+>± e÷]q sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@˝À á »]>±sTT.

@ø£Á^e+>± mìïø£j÷· ´s¡T. ø√XÊ~Ûø±]>± ÄsY >±¢&kç ˛ºH,é ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>± ÄØ« sêCŸ ≈£îe÷sY, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù>± Çe÷àqTj˚T˝Ÿ C…b’ Õ˝Ÿ, &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± &ûj·Tdt $qjYT ≈£îe÷sY, ÁoeT‹ Ç+~sêyÓ÷Vü≤Hé, ÁoeT‹ j·T+.y˚<äe‹, ÁoeT‹ m.C…d‡” , XÊeT÷´˝Ÿ düTeTHé, |æ.qMHé s¡‘·ï≈£îe÷sY, ¬se. Áoø±+‘Y CÒyéT‡, &ç. düT<Ûë ø£sY, Áã<äsY. yÓ÷C…dtu≤ãT, nì˝Ÿ ≈£îe÷sY #ê¬s¢dt mìïø£j·÷´s¡T. 2012`14 dü+e‘·‡sê\≈£î >±qT á ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îqï≥T¢ Á|ü‘˚´ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À sêÅwüº ø±s¡´<ä]Ù nì˝Ÿ ≈£îe÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêÅwüº+˝À 96 yÓ’j·T+d”@ \˝À Hê\Ze kÕúq+˝Àe⁄qï sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ mìï ø£\T @ø£Á^e+>±, Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&É+ Åø¬ d’ eÔü k˛<äsT¡ \+<äs÷¡ Äq+~+#·<>ä Z∑ $wüjT· eTì nì˝Ÿ nHêïs¡T. yÓj ’ T· +d”@ <ë«sê $$<Ûä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Hê\T>∑T kÕº+&ç+>¥ ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. ($T>∑‘ê uÛ≤>∑+ ù|J 3˝À)

»qe] 1ì Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê* : Ä&ÉyéT‡ ôV’≤<äsêu≤<é : »qe] 1e ‘˚Bì Á|üuTÑÛ « ‘˚B X¯ìyês¡+ $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒkÕs¡T. Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì, 746, 747 n˝≤π> H˚wqü ˝Ÿ ø£$TwüHé |òsü Y yÓTHÆ ê]{°dt Äj·TqqT ≈£L&Ü e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£*dæ Ŭø’düÔe Jy√\qT s¡<äT› #Ój·÷´\ì ø√s¡T‘·÷ ª~ H˚wü (mHédmæ yéT) yÓd’ t #Ós’ à¡ Hé &܈ˆ ôV≤#Y.{Ï.dü+–¢Hê düeTdü´\T $e]+∫ $q‹ |üÁ‘·eT+~+#ês¡T. q˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt Ç+&çj·THé ÁøÏdæºj·TH釵 n<Ûä´≈£åî&ÉT d”@ &˚ìj·T˝Ÿ Ä&ÉyéT‡ eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ &çôd+ãs¡T 22e

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì, mHédæmyéT yÓ’dt #Ó’s¡àHé &܈ˆ dü+–¢HêqT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ n+~+∫ düeTdü´\T $e]düTÔqï mHédæ◊dæ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä&ÉyéT‡

ø°ˆˆX‚ˆˆ s¬ e. <äT<˚› düT>∑TDsêe⁄ düreTDÏ ÁoeT‹ u…]¢ì |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ j·T\eT+∫* eT+. ø£qø±j·T\+ø£˝À yê] dü+|òTü ÁøÏdàü dt ˝À düHêàìdüTÔqï dü+|òüTø±|ü] bÕdüºsY C≤Hé nì˝ŸsêCŸ(‘·qj·TT&ÉT)<ä+|ü‘T· \T. á ÁøÏdàü dt˝À bÕdüºsY {Ï.mesYyÓ˝Ÿ(≈£îyÓ’{Ÿ) dü+<˚X¯ $Te«>± nH˚ø£eT+~ Á|üeTTK <Ó’e»qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú<ë›+.

|üÁ|ü+#·+˝À YMCA e´ekÕú|ü≈£î\T(1844) SIR (Night hood) GEORGE WILLIAMS >±¬s’‘˚, uÛ≤s¡‘· <˚X¯ YMCA øÏ yÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑TC≤‹ n<Û´ä ≈£îå \T SRI (Fighthood) ROLLAND WILLIAMS.

nH˚ ù|s¡T‘√ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ YMCA øÏ ‘Ó\T>∑T _&ɶ n<Ûä´≈£åî&É>∑T≥ ªq uÛÑ÷‘√ q uÛÑ$wü´‹µ. WILLIAMS nH˚~ Plural nq>± ˇø£{Ï Ç+>±¢+&é WILLIAM ¬s+&Ée~ Ç+&çj·÷ WILLIAM `á Ç<ä›] ù|s¡T¢˝À Dual names ñqï$. GEORGE WILLIAMS - ROLLAND WILLIAMS

WILLIAMS.

ˇø£s¡T |üÁ|ü+#· #·]Á‘· düèwæºùdÔ eTs=ø£s¡T uÛ≤s¡‘· ‘Ó\T>∑T #·]‘·Á düèwæº+#ês¡T. WILLIAM nq>± WILL -I AM ˝Òø£ (I AM WILL) Will Power >∑\yê&ÉT` |Áü‹ |üìì Willful >± #˚j·TTyê&ÉT. ø±ì, yês¡T |üì˝À e÷‘·Á+ Will (πs|ü⁄) ˝Ò<äT Now (H˚&˚) ‘·|üŒ. eTq ‘Ó\T>∑T WILLIAMS >±s¡T ‘Ó\¢ì y˚Tì‘√ bÕ≥T ‘Ó\¢ì eTqdüT‡>∑\ eTVü‰ eT˙wæ` áj· T q X¯ ø Ï Ô kÕeTs¡ ú ´ eTT\ø£ H êï áj· T q˝À ì>∑ ÷ &Û É y Ó T Æ j · T Tqï <Ó ’ e uÛ Ñ π ø Ô áj· T q }Vü ‰ r‘· y Ó T Æ q , #ê]‘êÁ‘·àø£yÓTÆq $»j·TeTT, nq>± 150 dü+ˆˆ\ düTBs¡È #·]‘·Á˝À Indian YMCA øÏ ˇø£ ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì &Û©ç ¢ dæ+Vü‰düHêìï ø¬ e ’ düeTT #˚døæ =qT≥≈£î ø±s¡DyÓTj Æ T· Tqï~. áj·Tq >=|üŒ‘·Hêìï e]í+#·&ÜìøÏ H˚qT ø£$ì ø±qT >∑qTø£ ˇø£ >=|üŒ ø£$ e÷≥\qT á dü+<äs¡“¤+>± C≤„|üø£eTT #˚jT· T#·THêïqT.`ª|üÁ|ü+#·+˝À #Ó≥Tº\˙ï ˇø£ ø£\+>± e÷], düeTT<äÁeTT\˝Àì ˙s¡+‘ê dæsê>± e÷], ø£e⁄\+‘ê ˇπø ø£$>± e÷], Äø±X¯eT+‘· ø±–‘·+ô|’ n˝ÒK´yÓTÆq$ yê] X¯øÏÔ kÕeTs¡∆´eTT\Tµ. Ç+<äT˝À ø=+#Ó+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ n\+ø±s¡ bÕÁj·T+>± yêÁdæq|üŒ{Ïø° Äj·Tq Hê≈£î #˚dæq y˚T\T≈£î ø£è‘·»„‘·>± á nø£åsê[ì n+øÏ‘·$Tdü÷Ô ‘·«s¡˝À n+‘·sê® rj·T YMCA n<Ûä´ø£å |ü<ä$ n\+ø£]+#ê\ì |üÁuÛÑTì y˚&ÉTø=qT#·THêïqT. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 President-YMCA, Rajahmundry 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

`Á|üuÛ≤ø£Ásêe⁄ ø√\eT÷]


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12 `19

2013

05

ª˙ e÷s¡ZeTTqT jÓT¨yê≈£î n|üŒ–+|ü⁄eTT ˙e⁄ Äj·TqqT qeTTàø=qTeTT Äj·Tq ˙ ø±s¡´eTT HÓs¡y˚s¡TÃqT.µ ø°s¡Ôq 37:5

ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ bÕsƒ¡≈£î\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

2013

For Advertisements in CHRISTHAVA SAMAJAM : 9959083054

&Ó’¬sø£ºsY, ø£\«] >±ôdŒ˝Ÿ $TìÅd”ºdt Øõq˝Ÿ ôdÁø£≥Ø, ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ Ä*+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé øöì‡˝Ÿ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ, »>∑Z+ù|≥ eT+&É\ bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t ªdüs¡«X¯≈£îÔ&ÉTµ, ª|ü]|üPs¡Tí&ÉTµ eT]j·TT eT¬sH√ï Äràj·T^‘ê\ Ä&çjÓ÷ n\“yéT‡ ø=s¡≈£î eT]j·TT e÷ dü+|òüT |ü]#·s¡´\ ø=s¡¬ø’ ÁbÕ]ú+#·+&ç. ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ M~Û, »>∑Z+ù|≥, ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢. ôd˝Ÿ : 9849434065

MTs¡T ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬sqT´e˝Ÿ #˚kÕsê? ˝Ò≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ ¬sqT´e˝Ÿ #Ój·T´+&ç. MTs¡T #Ó*¢+#˚ #·+<ë‘√ e÷Á‘·yT˚ á |ü]#·s´¡ q&ç|+æ #·ã&ÉT‘√+<äì eTs¡Teø£+&ç. `dü+.

>∑‘· HÓ\ 10e ‘˚Bq »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷ <ä+˝À eTè‹#Ó+~q qsê‡|ü⁄s¡+, >±+BÛ q>∑sY yêdüeÔ ⁄´\T düTsπ wt eT]j·TT Äowt\ ≈£î≥T+u≤\ z<ës¡TŒ ø=s¡≈£î. n<˚ Á|üe÷ <ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&çq Ä+{À˙, ≈£îe÷sY \ dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î. >∑‘· HÓ\ &Ûç©¢˝À n‘·´+‘· ô|’#ê∫ø£+>± n‘ê´#êsêìøÏ >∑T¬s’, ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ eTs¡DÏ+∫q ìs¡“¤j·T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ z<ës¡TŒ ì$T‘·Ô+. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À yÓqTï eT]j·TT ‘·\≈£î ã\yÓTqÆ >±j·÷\T ø±e&É+‘√ ô|sê\dæd≈t î£ >∑Ts¬ ’ ≈£îyÓ{’ Ÿ eTTu≤s¡ø˘ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·Tqï dædüºsY <äTs¡Z dü+|üPs¡í dü«dü‘ú · ø=s¡≈£î. ø£ècÕí õ˝≤¢ ã+≥T$T*¢ yêdüeÔ ⁄´\T, ø±s¡ïsY k˛ºHé #·sYÃ(qsê‡|ü⁄s¡+) ø±|ü] bÕdüºsY ¬ø. yÓ÷»dt #Í<ä] u≤eeT]~ ByÓHé sêCŸ ≈£îe÷sY yÓT<ä&ÉT˝À rÁe s¡ø£Ô ÁXÊe+ »s¡T >∑T≥ e\¢ ô|sê\dæd≈t î£ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. n<äT“¤‘· dü«düú‘· ø=s¡≈£î. $XÊK õ˝≤¢˝À |ü]#·s´¡ #˚jT· T#·Tqï qsê‡ |ü⁄s¡+, >±+BÛq>∑s`Y 2 yêdæ ø¬ . HÓôV≤e÷´ (qs¡d+æ Vü≤eT÷]Ô) yÓT<ä&TÉ ˝À s¡øÔ£ Hêfi¯+ ∫{Ï¢ n+‘·s‘Z¡ · s¡øÔ£ ÁXÊe+ n>∑T≥e\¢ rÁe nHê s√>±´ìøÏ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± $XÊK˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·THêïs¡T. dü+|üPs¡í dü«dü‘ú · ø=s¡≈î£ . Ä]úø£ nedüs‘¡ \· ø=s¡≈î£ . ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈î£ . nqT´\ eT<Û´ä »s¡T>∑T #·Tqï ùdyê |ü]#·s´¡ ø=s¡≈î£ . Åø¬ d’ eÔü dü+|ò÷ü ˝À¢, düe÷»+˝À HÓ\ø=ì ñqï ≈£î\, es¡,Z XÊK, ÁbÕ+rj·T $uÒ<ëÛ \T ‘=\– ì»yÓTqÆ ◊ø£´‘·, |ü]X¯ó<ä‘∆ ,· Áù|eT yÓTT<ä\>∑T yê{Ï ø=s¡≈î£ $XÊ«düT\T, dü+|òTü Hêj·T≈£î\T Á|üj÷· dü|&ü TÉ q≥T¢. HêeTø±s¡ú uÛøÑ ,ÔÏ y˚w<ü ëÛ s¡D ‘=\–b˛e⁄q≥T¢. Çã“&ç eTTã“&ç>± nHÓø’ ´£ ‘·‘√ ô|]–b˛sTTq ◊ø£´ Åø¬ d’ eÔü dü+|ò÷ü \ ◊ø£´‘· ø=s¡≈î£ . eTq Åø¬ d’ eÔü dü+dü\ú <ë«sê qeTàø£yTÓ qÆ ùdyê |ü]#·s´¡ »s¡T>∑Tq≥T¢. <Ûqä , kÂU≤´\ yê´yÓ÷ Vü≤+˝À |ü&ç dü+kÕú~HÛ ‘˚ \· T n&É<¶ ës¡T\T ‘=ø£ÿ≈£î+&ÉTq≥T¢. ªd”|µ”ò dü+&˚d÷ü ÿ˝Ÿ eT]j·TT ÁøÏdj ºæ T· Hé m&ÉT´ øπ wüHé |ü]#·s´¡ ø=s¡≈î£ . sêÅwüº Ŭø’düÔe yÓTÆHê]{° ô|ò’HêHé‡ ø±s√Œπs wüHé sêÅwºü Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î Á|üj÷Ó »qø£s+¡ >± qeTà ø£+>± ùde\+~+#·Tq≥T¢.

Bishop Dr. T.Moses Smt. Daisy Prema Kumari Son : Dharma Sheelan

Daughters : Vijaya Sudheena

Sharon Rose Angela Christeena

# 5-179, Teachers Colony, Rampachodavaram -533 288 E.G.Dt., Cell ; 9441609913, E-mail : tata.moses60@gmail.com

Toll Free 18004252291

2013 |òÁæ ãe] 1 qT+&ç |üÁ‹ø£ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë s¡÷.150/` qT+&ç s¡÷.200/`\T >± #˚jT· &ÉyTÓ qÆ ~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûsä \¡ ø±s¡D+>± nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· dü«\Œ+>± ô|+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äì Ç+<äTeT÷\eTT>± bÕsƒ¡≈£î\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·TT#·THêïeTT. `dü+.

e÷ |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î, ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]údüTÔqïyê]øÏ e+<äqeTT\T. n˝≤π> j·TT@Ç ˝Àì <äTu≤sTT, nãT<ë_, cÕsê®, m˝…’Hé, |òü⁄C≤sê, s¡dt Ä˝ŸU…’e÷, ø√sê“ yÓTT<ä\>∑T <˚XÊ\˝À >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T yêø£´|ü]#·s¡´˝À, Á|üj·÷D≤\˝À πøåe÷ìï nqTÁ>∑Væ≤+∫q <˚e⁄ìøÏ Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£ ø£è‘·»„‘·\T. qqTï <Ó’eùd≈£îì>± >ös¡$+∫ nø£ÿ&çøÏ ÄVü‰«ì+∫q yê]˝À eTTKT´˝…’q dü¨ˆˆ ‘ê&ç ÁoqT, dü¨ˆˆ #·yê«≈£î\ sê»X‚KsY(<äTu≤sTT) >±s¡¢≈£î, dæjÓ÷qT ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+(<äTu≤sTT) yê]ÿ, m$Tπs{Ÿ‡˝À qqTï ‘·eT dü+|òü÷\˝À yêø£´|ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î Áù|eT‘√ ÄVü‰«ì+∫q dü+|òüTeTT\ìï{ÏøÏ eT]j·TT Hê ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+ ∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ù|s¡Tù|s¡Tq Á|ü‘˚´ø£ e+<äqeTT\T. $‘·Ôã&çq yêø£´+ |ò*ü +|ü⁄ ø=s¡≈î£ , e÷ dü+|òTü |ü]#·s´¡ \ ø=s¡≈î£ , ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·e\dæ q~>± ø√s¡T‘·÷...dü+|òüT |üø£åeTT>± eT]j·TT ≈£î≥T+ã |üø£åeTT>± eTs√ kÕ] MT≈£î q÷‘·q e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤\T ‘Ó\TŒ#·THêïqT. <˚e⁄ì ø£è|ü dü+e‘·‡sê~ yÓTT<ä\T dü+e‘·‡sê+‘·eTT es¡≈£î MTø£ + <ä ] øÏ ‘√&É T >± ñ+&ç q&ç|æ+#·TqT >±ø£!


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12 `19

2013

08

ª˙ e÷s¡ZeTTqT jÓT¨yê≈£î n|üŒ–+|ü⁄eTT ˙e⁄ Äj·TqqT qeTTàø=qTeTT Äj·Tq ˙ ø±s¡´eTT HÓs¡y˚s¡TÃqT.µ ø°s¡Ôq 37:5

ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ bÕsƒ¡≈£î\≈£î 2013 q÷‘·q e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

2013

ø±∞|ü≥ï+, yÓTT>∑\÷Ôs¡T eT+&É\+, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ dü]|ü*¢, qsê‡|ü⁄s¡+ eT+&É\+, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

ªôV≤s√àHéµ dü+düú n+~düTÔqï Ä<Ûë´‹àø£ ùde\T : ôV≤s√àHé >±ôdŒ˝Ÿ € V”≤*+>¥ ø£HÓ«q¸Hé‡ ôV≤s√àHé $yÓTHé ø£HÓ«q¸Hé‡ ôV≤s√àHé #·¬sÃdt ôV≤s√àHé u…’_˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤s=àHé >±ôdŒ˝Ÿ Ä&çjÓ÷ $TìÅd”º

ªôV≤s√àHéµ n+~düTÔqï $<ë´ ùde\T : m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡ y=πøwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤s√àHé y=πøwüq˝Ÿ pìj·TsY ø±˝ÒCŸ n&É˝Ÿº m&ÉT´πøwüHé

ªôV≤s√àHéµ n+~düTÔqï kÕe÷õø£ ùde\T : ôV≤s√àHé ∫Å\¶Hé ¨yéT‡ ôV≤s√àHé &˚ πøsY ôd+≥sY‡ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY dü|ü¢jYT Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê\ düeTj·T+˝À n‘·´edüs¡ ùde\T

ªôV≤s√àHéµ n+~düTÔqï Äs√>∑´ ùde\T : ôV≤s√àHé ø£eT÷´ì{° ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πøwüHé ôd+≥sY‡ ôV≤s√àHé yÓT&çø£˝Ÿ € ◊ ø±´+|t‡ $Twüq] € #Ó’s¡àHé ôV≤s√àHé *$+>¥yê≥sY $TìÅd”ºdt $Twüq] € &Ó’¬sø£ºsY ôV≤s√àHé *$+>¥yê≥sY $TìÅd”ºdt dü]|ü*¢, qsê‡|ü⁄s¡+

>±s¡T, nyÓT]ø±

ÁbÕs¡+uÛÑ düuÛÑ 19e ‘˚B kÕˆˆ 7:00 >∑+ˆˆ\≈£î ùde≈£î\ dü<ädüT‡ ñˆˆ 9:00 >∑+ˆˆ\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï düuÛÑ 1:00 >∑+≥≈£î kÕj·T+ø±\ düuÛÑ 7:00 >∑≥\≈£î Ŭø’dtº ø£yéT‡ ø£«sTTsY yê]#˚ Äràj·T düTÔ‹ Äsê<Ûäq »s¡T|üã&ÉTqT

>±s¡T, nyÓT]ø± >±s¡T, nyÓT]ø± >±s¡T, q÷´ &Ûç©¢ >±s¡T, ˇ+>√\T >±s¡T, eT\ø£|ü*¢

<ä÷s¡ÁbÕ+‘·eTT\ qT+&ç e#·TÃyê]øÏ ñ∫‘· uÛÀ»q edü‹ ø£\e⁄. n+<ä]˙ Áù|eT‘√ ÄVü‰«ì+#·Tyês¡T n<Ûä´≈£åî\T, j·T÷‘Y >±düŒ˝Ÿ Á≈£Lùd&é eT\ø£|ü*¢, ‘êfi¯fl|üP&ç eT+&É\+, |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢


2013 »qe] 12-19

»qe] 1e ‘˚B Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê* Ŭø’düÔe dü+|òü÷\ &çe÷+&é ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ, ôV’≤<äsêu≤<é

m‘·TÔq <Ûäsêï #˚kÕs¡T. Á|ü‹ Ŭø’düÔe⁄&ÉT »qe] 1e ‘˚Bq #·]ÃøÏ yÓ[fl ÁbÕ]ú+#·T≈£îH˚ kÕ+Á|ü <ëj·T+ Á|ü|+ü #· yê´|ü+Ô >± X¯‘êu≤∆\T>± ek˛Ô +<äì, dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTT<ä{Ï s√E <Óe’ düìï ~ Û ˝ À >∑&|É &ü ÜìøÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü #˚ j · T &É + Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ ‘·><∑ Hä êïs¡T. nH˚ø£ sê\T>± Ç+~sê bÕsYÿ <Ûsä êï #Íø˘ e<ä› <Ûsä êï #˚|{ü qºÏ ø¬Å d’ eÔü dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T dü+e‘·‡ Ŭ ø ’ d ü Ô e ⁄\T s¡÷bÕsTT\qT øπ {≤sTT+#ê\ì, ôV≤’ <äsêu≤<é ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qeTàø£+>± ñ+&É>± Ä m˝Ÿ; ùdº&çj·T+˝À düTe÷s¡T 20 y˚\eT+~ Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷Á‘·+ mqï&É÷ ‘·eT düeTdü´ \qT bÕ˝§ZH˚ $<Û+ä >± @sêŒ≥T¢ #˚dæ |òTü q+>± ÁøÏdàü dt |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äì, XÊ+‹ y˚&ÉTø£\qT Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ »]|æ+#ê\ì, j·TT‘·+>± ‘êeTT n&ÉT>∑T‘·Tqï Hê´j·TyÓTÆq Ä s√E 5 y˚\eT+~ bÕdüsº ≈¢¡ î£ q÷‘·q eÅkÕÔ\T ∫qï∫qï ø√¬sÿ\qT ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e ãVüAø£]+∫ >ös¡$+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô &É+‘√ Åø¬ d’ eÔü ⁄\T bÕغô|’ ndü+‘·è|æ‘Ô √ ñHêïs¡ 12`12`12 ‘˚Bq Ç+~sêbÕsYÿ <Ûsä êï #Íø˘ Hêïs¡T. Åø¬ d’ eÔü ⁄\ düeTdü´\T rs¡Ãø£b˛>± ~e+ ˝À $$<Ûä dü+|òü÷\ Ŭø’düÔe Hêj·T≈£î\T ô|<ä› >∑‘· eTTK´ eT+Á‹ yÓ’ j·Tdt sê» X‚Ks¡¬s&ç¶

ôV≤’ <äsêu≤<é : »qe] 1e ‘˚Bì Á|üuTÑÛ ‘·« ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì, ÁøÏdàü dt |ü+&ÉT >∑qT sêÅwºü Á|üuTÑÛ ‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± »]|æ+#ê \ì, Ç+<äT ì$T‘·yÔ TÓ Æ Á|ü‹ õ˝≤¢≈î£ 10 \ø£\å

Ŭø’düÔe düe÷»+ Vü≤j·÷+ ˝À 746, 747 Jy√ \qT ‘Ó∫à Ŭø’düÔe⁄\qT Ç+ø± Çã“ +<äT˝À¢øÏ HÓ{≤ºs¡ì, Ä Jy√\qT n&ɶ+ô|≥Tº ø=ì nH˚ø£ eT+~ Ŭ ø ’ d ü Ô e uÀ<Û ä ≈ £ î \qT, $XÊ« dü T \qT ìcÕÿs¡D+>± C…’\T bÕ\T #˚düTÔHêïs¡ Hêïs¡T. ø£qTø£ Ŭø’düÔe⁄\ Hê´j·TyÓTÆq ø√¬sÿ \T r]à Á|üuÛÑT‘·«+ yê] ByÓq\T bı+<äTø√yê \ì ˝Òøb£ ˛‘˚ ‘êeT+‘ê 2014 mìïø£˝À¢ @ bÕغøÏ eT<ä › ‹ yê«˝À Ä˝À∫+#· T ø√e\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. á <Ûäsêï˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T ≈£î\T CÀôd|òt, ªH˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt Ç+&ç j·THé ÁøÏdæºj·TH釵 n<Ûä´≈£åî\T d”@ &˚ìj·T˝Ÿ Ä&ÉyTé ‡, Á|üeTTK ôV≤’ ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ eT]j·TT ª˝…sŒY Ç+&çj÷· Ç+≥πsïwüq˝Ÿµ dü+düú n~ÛH‘˚ · {°CÒJ Áoìyêdt, @|” j·TTHÓ’f…&é ÁøÏdæºj·THé nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ kÕπø{Ï <˚e düVü‰ j·T+, ÁøÏdj ºæ T· Hé eT÷´õø£˝Ÿ Äs¡HZ C’Ó wÒ Hü é Áô|dæ &Ó+{Ÿ @◊ kÕ\àHé sêE, @m˝Ÿ ‹yÓ÷‹, ‘Ó\+ >±D Ŭø’düÔe dü+|òü÷\ düe÷K´ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£ ≥Ø C…s÷¡ wü˝yÒ Té eT‘·j Ô T· ´, _wü|t kÕ«$T<ëdt, H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·THé ÁøÏdæºj·THé‡ ôdÁø£≥Ø &ç.kÕ\àHé n–ïC≤«\, d”ìj·TsY ÇmHé {°j·TTdæ Hêj·T≈£î\T m˝Ÿ&û bÕ˝Ÿ, ªÄ˝Ÿ Ç+ &çj÷· ø±´<∏*ä ø˘ j·T÷ìj·THéµ yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ dæ.ÁbòÕì‡dt, ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ |üÁ‹ø£ m&ç≥sY $.XÊ´yéT düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡ Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£î\T <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T.

09

eTè‘·T´+»j·T≈£î k˛wü˝Ÿ esYÿ‡˝À &Üø£ºπs{Ÿ ˇ+>√\T : kÕ+|òTæ ø£ ùde eT]j·TT XÊ+‹ kÕeTs¡kÕ´\ ñ<ä∆s¡D≈£î #˚düTÔqï ø£èwæì >∑T]Ô +∫ ˇ+>√\T≈£î #Ó+ ~q ªkÕ«+‘·q ùdyê dü$T‹µ e´ekÕú|üø£ n<Û´ä ≈£îå \T s¬ e. &܈ˆ m˝Ÿ . ¬ ø . eTè‘· T ´+ »j·T qT u…+>∑Tfi¯S s¡T≈£î #Ó+~q ªnø± &ÉMT Ä|òt j·T÷ìe s¡Ù˝Ÿ >√¢ã˝Ÿ |”dtµ yês¡T ª&Üø£sº Y Ä|òt k˛wü˝Ÿ esYÿ‡µ |ü{≤º Á|ü<ëq+ #˚dæ >ös¡$+#ês¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nH˚ø£

Á|üU≤´‘· dü+düú\≈£î nqTdü+<Ûëì+#·ã&çe⁄qï ªq÷´ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ÁøÏdæºj·THé j·T÷ìe]Ù{°µ ‘√ nqTã+<Û+ä ø£*– ñqï á nø±&ÉMT yês¡T &çôd+ãs¡T 8e ‘˚~q u…+>∑Tfi¯Ss¡T ˝À Äj·Tq≈£î á >ös¡yêìï n+<äCÒ XÊs¡T. eTq dü¨<ä s¡TìøÏ e∫Ãq á >ös¡yêìï ã{Ϻ <˚e⁄ì düTÔ‹<ë›+. yê] ùde\ ø=s¡≈£î, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï ñqï‘· dæ‹ú øÏ #˚sT¡ ø=qTq≥T¢ ÁbÕ]ú<ë›+.

e÷qTø=+&É≈£î ¬s+&ÉT &Üø£ºπs≥T¢ qs¡dqü ïù|≥, (Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢) : düe÷ »+˝À e÷qe⁄ì eTqT>∑&É ªe÷qe⁄ì eTs¡D≤ e+‘·s+¡ <Óe’ düìï ~ÛøÏ #˚s¡T e÷s¡Z+µ nH˚ n+XÊ\ô|’ |ü] XÀ<Ûäq #˚dæq $ÁXÊ+‘· ñ<√´ >∑T\ dü+|òTü + õ˝≤¢ »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø e÷qTø=+&É Áô|ò&É ]ø˘≈£î ¬s+&ÉT &Üø£º πs{Ÿ\T \_Û+#êsTT. @|æ ~∏j·T˝≤õø£˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°yês¡T á &Üø£ºπs≥¢qT Ç{°e\ $XÊK|ü≥ï+ ø±H=«πøwüH˝é À ãVüQø£]+#ês¡T. Ábıô|dò sü Y |æ.XÊ´+≈£îe÷sY |üs´¡ y˚øD å£ ˝À Áô|&ò É ]ø˘ á ¬s+&ÉT n+XÊ\ô|’ s¡∫+∫q Á>∑+<∏ë \qT dæs+¡ |üPsY ~∏jT· ˝≤õø£˝Ÿ j·T÷ìe؇{°øÏ

düeT]Œ+#ês¡T. $<˚o $X¯« $<ë´\j·÷\≈£î nqT ã+<Û+ä >± |üì#˚dTü qÔ ï á j·T÷ìe؇{Ï ‘·q≈£î &Üø£ºπs{Ÿ Çe«&É+ ô|’ Áô|ò&É ]ø˘ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áô|ò&É]ø˘ nH˚ ø £ ø√D≤˝À¢ |ü]o*+∫q+<äT≈£î &Üø£ºπs≥T¢ n+<äCÒ XÊs¡T. 78 @fi¯¢ ej·TdüT‡ >∑\ Áô|&ò É ]ø˘ nH˚ø£ |ü]XÀ<ÛäHê‘·àø£ |ü⁄düÔø±\ <ë«sê ùde\+~düTÔHêïs¡T. <˚e⁄&ÉT eT]+‘·>± Äj·TTsês√>±´*∫à uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ eT]ìï |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·TT X¯øÏÔì#·TÃ˝≤>∑Tq Äj·Tq ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #˚<ë›+.

»qe] 1 ø√dü+ b˛sê&ç »qe] 1 q ø£qTï eT÷dæq Ŭø’düÔe >∑<ä›sY ‹yÓ÷‹ 1. Vô ≤’ <äsêu≤<é ≈£î #Ó+~q s¬ e. dü+»jYT yÓ+|ü{Ï |ü]#·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑‘· HÓ\˝À »]–q øÁ dÏ àü dt ø±s¡´øÁ e£ ÷˝À¢ @|” dù {º Ÿ øÁ dÏ j ºæ T· Hé yÓTHÆ ê]{° |ô H’ò êHé‡ ø±s√ŒπswüHé j·T+.&ç j˚TdüTs¡‘ï· + qT düHêàìdüTqÔ ï <äèX¯´+. 2. ø£s÷¡ ï˝Ÿ˝À »]–q øÁ dÏ àü dt Äsê<Ûqä ˝À øÁ d° Tü qÔ T >∑÷]à kÕø£´å $TdüTqÔ ï J ‘Ó\T>∑T ªÄ≥µ &ÜHé‡ b˛{°˝À¢ nÁ>k∑ Õúq+˝À ñqï uÒ; ^‹ø£, y˚~ø£|ô ’ (eT<Û´ä ) s¬ e. dü+»jYT yÓ+|ü{,Ï y˚DT e÷düsº Y eT]j·TT kÕúìø£ ø£ì«qsY

Væ≤CŸ Áπ>dt f…ø√ï &Ó’q$Tø˘‡ Øôd#Yà ôd+≥sY ÁbÕs¡+uÛÑ+

düuÑÛ ˝Ò<ë düe÷y˚X+¯ »s¡T|ü⁄≈£îH˚ $<Û+ä >±qT, Á|üj·÷D kÕ<ÛäHê\πø düTyês¡Ôø£edüs¡yÓTÆq yê{Ïì neTs¡TÃ≈£îì yÓfi‚fl˝≤ kÕ<ÛäHê\qT $XÊK|ü≥ï+ : <Ó’e ùde≈£î\T ùde˝À düTyês¡Ô≈£î|üjÓ÷>∑|ü&˚ Ø‹˝À düTfi¯óe⁄>± ˇø£ n+~+#˚ |ü]XÀ<Ûqä \T »]|æ ‘·<qä T>∑TD+>± yê&˚ Ä&çjÓ÷, M&çjÓ÷, f…Æ{Ï+>¥, m\Åø±ºìø˘ #√{Ï qT+&ç eTs√ #√{ÏøÏ rdüT≈£îb˛j˚T+<äT≈£î ‘·j÷· s¡T#Ój÷· ´\H˚ dü<Tä <˚X∆ ´¯ +‘√ ªVæ≤CŸ Áπ>dt f…ø√ï &Ó’q$Tø˘‡ ØôdsYà ôd+≥sYµ qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì ôd+≥sY m–≈£î´{Ïyé ø£$T{° yÓT+ãsY ¬se. &܈ˆ $*j·TyéT πø] ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ C…s÷¡ wü˝+Ò Áù|j·TsY ô|˝ò Àwæ|t #·sÃY ˝À á ôd+≥sYqT »qe] 1e ‘˚B kÕj·T+ Á‘·+ 7 >∑+ˆˆ\≈£î ªyêkÕ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtºµ e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T CÒ|” yêkÕ ÁbÕs¡Hú ê|üPs¡« ø£+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

ø£+|üP´≥sY eTÚdt øÏ¢ø˘ #˚dæ ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û∫, nq+‘·s¡+ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï CÒ|” yêkÕ eT]j·TT mÅøøºÏ ˝£ Ÿ |ü]ø£sê\T, |üesY »qπs≥s¡T¢ M\T>±qT, ø£s¬ +≥T dü<Tä bÕj·÷\T ˝Òì ≈£îÁ>± ‘·~‘·s¡yÓTÆyê{Ïì ‘·eT nedüsê\≈£î nq>± e÷˝À¢ düVæ≤‘·+ ø£¬s+≥T nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü

Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq eTq$ &çôd+ãs¡T 10e ‘˚Bq »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡D+Ï ∫q |üˆü ˆ>√ˆˆõ˝≤¢ qsê‡ |ü⁄s¡+ >±+BÛq>∑sY yêdüÔe⁄´\T Äowt õ. J¬>Hé eT]j·TT mdt. düTπswt ≈£î≥T+u≤\ Ä<äs¡D, z<ës¡TŒ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. n˝≤π> rÁe+>± >±j·T|ü&qç ÄsY Ä+{Àì eT]j·TT ≈£îe÷sY\ dü+|üPs¡í dü«dü‘ú · ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç.

ôV≤’ <äsêu≤<é : »qe] 1e ‘˚Bì Á|üuTÑÛ ‘·« m+‘·{Ï ˝À‘Óq’ n+X¯yTÓ HÆ ê Á>∑V≤æ +|ü⁄ ø±yê*‡ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì 12`12`12 +<˚. düTe÷s¡T eT÷&ÉTqïs¡ <äXÊu≤∆\ ÁøÏ‘·+ ‘˚Bq Ç+~sêbÕsYÿ <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› ø±*øÏ dæìe÷˝øÏ C≤q|ü<ä s¡#·q\+~+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T >∑&ç+∫q >∑Cø®… {£ ,ºÏ #˚‘· &É|ü ã{Ï,º >∑fiy¯ TÓ ‹Ô ~≈£îÿ\T |æøÿ£ {Ï Äj·Tq ‘·q≈£î <˚e⁄&ç ˝Ò˝¢ ≤ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ $»„|Ôæ ∫Ãq ø£fi¯qT <˚e⁄ìøÏ #˚dæq Ŭø’düÔe >∑<ä›sY »q e÷Á‘·yT˚ yê&Ü\ì ìX¯Ã e] 1e ‘˚Bq ‘êH˚ sTT+#· T ≈£ î qï Hê{Ï XÊdü«‘·+>± ôd\e⁄ rdüT qT+&ç mìï ø£cÕº\T m<äT ≈£îqï dü+|òüT≥q n+<ä eTdü´\T Ŭø’düÔe <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zqï ‹yÓ÷‹ ¬yÓs’Hqê,ï+{ÏÄ]úøyÓ£ ødüÏÿ]+∫Hê ]˙ #·*+∫y˚dæ+~. Åø¬ d’ eÔü >∑<s∆ä >Y ± ù|s¡T ôV’≤ø√s¡Tº Hê´yê~ {°CÒJ Áoìyêdt‘√ eT&çeT‹|üŒ˝Ò<Tä . <˚e⁄ì >±+∫q Á|üeTTK Åø¬ d’ eÔü C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T&ÉT _&ɶ˝…’q ‘·q ‘√{Ï Å¬ø’düÔe⁄\≈£î ‘·q e+‘·T ‹yÓ÷‹(53) ø=‘·Ô @&Ü~ 1e ‘˚B sêÁ‹ m+‘√ ø=+‘· ùde #Ój÷· ´\H˚ ‘·èwüí Äj·Tq˝À düTe÷s¡T 10 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ád”◊m˝Ÿ n~Ûø£+>± ñ+&˚~. <ë+‘√ Ŭø’düÔe⁄\T m<äT Hê>±s¡+˝Àì dü«>∑èVü≤+˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ s=ÿ+≥Tqï nH˚ø£ kÕe÷õø£ düeTdü´\ô|’ eTè‹ #Ó+<ës¡T. 2e ‘˚Bq Äj·Tq uÛ÷Ñ kÕú|qü ^‘ê\T s¡∫+∫, sê>±\T ì]à+∫ Ç≥T ø±s¡´Áø£eT+ ‘·eTàj·T´>∑÷&É Åø¬ d’ eÔü düe÷<ÛTä \ kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î, n≥T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ns¡ú ‘√≥˝À »]–+~. n~Ûø£ dü+K´˝À Äj·Tq yÓTÆj˚T´≥T¢ $e]+#˚yês¡T. n˝≤π> düTyês¡ÔqT n_Ûe÷qT\T, Ŭø’düÔe dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, kÕe÷qT´\T, bÕeTs¡T\T düVæ≤‘·+ ns¡ú+ dTü ≈£îH˚≥Tº>± ‘·q C≤q|ü<ä XË*’ ˝À düTyês¡qÔ + $XÊ«düT\T, C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§Zì #˚~+#˚ yês¡T. Ç˝≤ Äj·Tq Ŭø’düÔe düe÷»+ Äj·Tq≈£î |òüTqyÓTÆq ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. |üø+å£ >± mHÓïH√ ùde\+~+#ês¡T. mH√ï ÁX¯eT n~ <Ûsä êï nsTTHê, »Hêìï C≤>∑è‹|ü]#˚ \qT, ø£cÕº\qT düVæ≤+#ês¡T. H˚&ÉT Äj·Tq n+X¯yÓTÆHê, düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘˚ nsTTHê, eTè‹ Åø¬ d’ eÔü düe÷C≤ìøÏ rs¡ì ˝À≥ì #Ó|Œü ø£ eTVü‰ düuÛÒ nsTTHê ø±*øÏ >∑C…®ø£{Ϻ, &É|ü ‘·|Œü <äT. #˚‘ã· {Ϻ Åø¬ d’ eÔü C≤q|ü<ä ^‘ê˝≤|üq#˚d÷ü Ô <ëì dü¨ˆˆ ‹yÓ÷‹øÏ uÛ≤s¡´ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷ ø£qT>∑TD+>± <äs¡Ty˚dü÷Ô...n&ÉTπ>dü÷Ô ø£<ä\T s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. Äj·Tq düreTDÏ ‘·T+fÒ »qs¡+»ø£yÓTÆ m+‘·{Ïyê¬s’Hê #Óe⁄\T ≈£L&Ü |ü]#·s¡´˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. M] ]øÏÿ+∫ $Hê*‡+<˚! Ä uÛ≤ej·TTø£Ô ^‘ê˝À¢ì Ä<äs¡D ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #˚<ë›+.


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12-19

10

n+‘·s¡Z‘· Á|üøå±fi¯q

e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (9866912415) ej·TdüT‡ : 40 m‘·TÔ : 5µ.5µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Sc., ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ ø£*– ùde #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î\eTT : ns¡T+<Ûärj·T ÁøÏdæºj·THé

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : ùdyê uÛ≤s¡+ >∑\ ñ<√´– ≈£î\eTT : Any cast with born again experience

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (8125561363) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.3µµ s¡+>∑T : ms¡T|ü⁄ $<ä´ : M.Sc., M.A., B.Ed., ñ<√´>∑+ : Lecturer in Pvt. PG College ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 21G m‘·TÔ : 5µ.0µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Degree ñ<√´>∑+ : Any Pvt./Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé (e÷~>∑)

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09963747999, 09963977199) ej·TdüT‡ : 34 m‘·TÔ : 5µ.6µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : DME, BE-Mech ñ<√´>∑+ : Manager in Private Limited ≈£î\eTT : Coverted Christian (Born Again)

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 30G m‘·TÔ : 5µ.4µµ`5µ.5µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Equilent or MBA / B.Sc,B.Ed., ñ<√´>∑+ : Suitable ≈£î\eTT : Indian Protestant Christian

es¡Tì $es¡eTT\≈£î : (09329163855) (9393988586) ej·TdüT‡ : 29 30 m‘·TÔ : 5µ.10µµ 5µ.8µµ s¡+>∑T : #êeTq ms¡T|ü⁄ #êj·T ø£+fÒ ‘·≈£îÿe $<ä $<ä´´ :: BE M.Sc., (Computers) ñ<√´>∑ tºy˚sY ø£+Engeneer, ô|˙, u…+>∑Tworking fi¯Ss¡T˝À in Vietnam ñ<√´>∑++ :: kÕ|ò Software ≈£≈£îî\eTT : ÁøÏ d æ º j · T Hé (e÷~>∑ ) \eTT : _.dæ(dæ) e÷\

e<ÛäTe⁄ qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.3µµG 5µ.2µµG s¡+>∑T : `` ms¡T|ü⁄ $<ä $<ä´´ :: M.Sc., M.Sc., (Comp.) (Comp.)/M.C.A/B.Tech... /M.C.A/B.Tech ñ<√´>∑ ñ<√´>∑++ :: `` `` ≈£≈£îî\eTT j··TTHéHé (e÷~>∑ \eTT :: ÁøÏ ÁøÏddæ溺j (e÷\) )

es¡T&ÉT ø±e˝…qT

@myéTõ Hê&ÉT ` H˚&ÉT

kÕe÷õø£ Ä<Ûë´‹àø£ ùde\ ù|s¡T‘√ mH√ï dü+düú\T yÓ\TdüTHÔ êïsTT. \ø£˝å ≤~, ø√{≤¢~ $<˚o ì<ÛTä \T sêã&ÉT‘·T HêïsTT. ãVüQ ø=~› dü+düú\T m+‘√ ìwüº>±, qeTàø£+>± á kıeTTàqT ù|<ä Á|ü»\ Á|üj÷Ó »Hês¡+ú Ks¡Tà #˚dTü HÔ êïsTT. nsTT‘˚ ø=ìï dü+düú\T ø√{≤¢~ ì<ÛäT\T sêã{Ϻ yê{Ïì dü+düú ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± <ë] eT[¢+∫ dü+kÕú~ÛH˚‘·\ kı+‘· ÄdüTÔ\T>± e÷πsÃdüT≈£î+≥THêïs¡T. n≥Te+{Ï dü+düú\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT sêÅwüº Ŭø’düÔe⁄\ eTT+ <äT+∫, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·T|üs¡∫, dü+düú #·≥ºã<ä∆+>±, Hê´j·Tã<ä∆+>± sêÅwüº Ŭø’düÔe⁄\+<ä]ø° ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± |üì#˚j·÷\qï ø±s¡´Áø£eT+ ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ #˚|ü{Ϻ+~. >∑‘·+˝À sêÅwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ª@|” ùdº{Ÿ ÁøÏdj ºæ T· Hé yÓTHÆ ê]{° ô|H’ò êHé‡ ø±s√ŒπswüHµé ˝Àì neø£‘e· ø£\qT, n$˙‹ì, Hê{Ï y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\qT <ë] eT[fl+∫q $wüj·÷ìï, neø£‘·eø£\ |ü⁄≥ºqT ã≥ºãj·T\T #˚dæ, Ä dü+düú yÓTs¡T>∑T|ü&ç Ŭø’düÔe⁄\≈£î ø=+‘· Á|üjÓ÷»q ø£s+¡ >± e÷s¡TŒ #Ó+<˚≥≥T¢ ø£èwæ, Á|üjT· ‘·ï+ #˚dqæ $wüjT· + bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T. Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê\qT ãj·T{ÏøÏ ˝≤π> dü+<äsꓤ˝À¢ mH√ï Çã“+<äT\T, u…~]+|ü⁄\T, ãT»®–+|ü⁄\T...Çy˚M ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü, ˝§+– b˛≈£î+&Ü ìs¡“j ¤ T· +>±, ìs√àe÷≥+>± @ e´øÏ>Ô ‘∑ · Á|üj÷Ó »Hê\qT Ä•+#·≈î£ +&Ü Åø¬ d’ eÔü dü+dü\ú T düe÷»+˝Àì ìs¡Tù|<ä˝q’… Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î, Åø¬ d’ yÔü ‘˚ s· T¡ \≈£î ≈£L&Ü Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± |üì#˚j·÷\ì, yê] n_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î ø£èwæ#ù˚ d $<Û+ä >± ñ+&Ü\qï @¬øø’ £ ñ<˚X› ´¯ +‘√ nH˚ø£ ÁX¯eT \ø√]à á $wüj·÷\qT Á|ü#·T]düTÔHêï+. @ e´øÏÔì >±ì, dü+düúqT >±ì nÁ|ü‹wüºbÕ\T #Ój·T´≈£î+&Ü Å¬ø’düÔe dü+düú\T sêÅw+ºü ˝Àì ìs¡Tù|<ä˝q’… Åø¬ d’ eÔü ⁄\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˝˚ ≤ y˚TeTT #˚j·TT á ø£èwæ˝À MTs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø£+&ç. #˚‘·T\T ø£\|ü+&ç.#˚j·T÷‘· ìe«+&ç. Ŭø’düÔe dü+düú\ eTTdüT>∑T˝À »]π> H˚sê\T |òTü Àsê\T yÓ*øÏ rdæ Á|üø±å fi¯q #˚<ë›+. ãj·T{Ï yê]#˚ #Ó|Œæ +#·Tø√≈£î+&Ü eTT+<˚ eTq\qT eTqy˚T dü]#˚ düT≈£î+<ë+. <˚e⁄ì ñÁ>∑‘·≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü, Áø°düTÔ Hêe÷ ìøÏ nee÷q+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Å¬ø’düÔe dü+düú\T Ŭø’düÔe⁄\ nuÛÑT´qï‹øÏ, ù|<ä Á|ü»\ ñqï‹øÏ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&ÉT˝≤>∑Tq ø£èwæ #˚<ë›+ s¡+&ç. y˚TeTT #˚düTÔqï á ø£èwæ˝À uÛ≤>∑+>± MT≈£î ‘Ó*dæq $wüj·÷\T Á|üdüTÔ‘·+ @myéTõ dü+düú |ü⁄≥Tº|üPs√«‘·Ôsê\ qT+&ç H˚&ÉT dü+düú $~Û$<ÛëHê\ es¡≈£î ø°ˆˆX‚ˆˆ &܈ˆ C≤Hé &˚$&é Ä<äs¡Ù <ä+|ü‘·T\ qT+&ç H˚{Ï @m+õ ø±s¡´Áø£e÷\ es¡≈£î Hê&ÉT dü+düú <ë«sê bı+~q y˚Tfi¯ófl H˚&ÉT m<äTs¡ e⁄‘·Tqï #˚<äT nqTuÛÑyê\T..yê≥ìï{Ï˙ <ÛÓ’s¡´+>± ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ <ë«sê Åø¬ d’ eÔü ⁄\ eTT+<äT ñ+#·T<ë+ s¡+&ç, MT≈£î ‘Ó*dæq nìï $wüj÷· \T Hê&ÉT` H˚&TÉ , eT+∫ #Ó&TÉ e÷≈£î Áyêj·T+&ç. eTT+<äT y˚TeTT ùdø£]+∫q dü+düú >√|ü´, n‹ >√|ü´ $wüj·TeTT\ qT+&ç, y˚TeTT ìs¡«Væ≤+∫q ì|òü÷\

<ë«sê yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq nH˚ø£ dü‘ê´\T e÷ sêuÀe⁄ dü+∫ø£\ <ë«sê y˚TeTT Á|ü#T· ]kÕÔ+. <äjT· #˚dæ H˚{Ï @myéTõ u≤~Û‘·T\T n˝≤π> @myéTõ <ë«sê y˚T\T bı+~q yês¡T nìï dü+|òTü ≥q\T e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒjT· +&ç. e´≈£î\Ô qT >±ì, dü+düúqT n>ös¡e|üs¡#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+ |üÁ‹ø£≈£î ˝Ò<äT. ø±ì, @myéTõ dü+düú ìs¡Tù|<ä\T, ìsꓤ>∑T´\ ø=s¡≈£î, Ŭø’düÔe⁄\ nuÛÑT´qï‹ ø=s¡≈£î n\Hê&ÉT <Ó’e»qT\T &܈ˆ C≤Hé &˚$&é #˚ kÕú|æ+#·ã&ç+~. @myéTõ. n+fÒ ªn&Ü«ì‡ +>¥ $TìÅd”º Ä|òt >±ôdŒ˝Ÿµ. á dü+düú s¡÷|üø£\Œq düTs¡fi¯ C≤Hé &˚$&é eT]j·TT Äj·Tq düreTDÏ &܈ˆ dü‘·´y˚<ä+ \#˚ <˚e⁄ì q&ç|æ+|ü⁄, <äs¡Ùq+‘√ »]–+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qsê‡sêe⁄ ù|≥˝Àì ]õdüºsY ø±sê´\j·T+˝À ]õdüºsY #˚j·Tã&ç ∫\ø£\÷] ù|≥˝À kÕú|æ+#·ã&çq kÕúìø£ ùdyê dü+düú. á dü+düú Ä~˝À nwüº ø£cÕº\≈£î z]à n|üŒ{Ï <˚e⁄ì ùde≈£î\T, uÀ<Û≈ä î£ \T nsTTq düTs¡fi¯ C≤Hé &˚$&é nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫, #·eT{À&çà <˚e⁄ì düìï~Û˝À yÓ÷ø±fi¯Sflì Á|ü‹ ø£åD+ <˚e⁄ì‘√ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T ø£*– <˚e⁄ì nqT Á>∑Vü≤+‘√ ~q~Hê_Ûeè~∆ #Ó+<ës¡T. Ä <ä+|ü‘·T\ ÁbÕs¡úHê X¯πøÔ H˚{Ï @myéTõ. düTe÷s¡T 650 ø√≥T¢ $\Te #˚ùd dæúsêdüTÔ\T, 15 ø√≥¢ HÓ\dü] ]ø£]+>¥ Ks¡TÃ\T. n<äq+>± ÁbÕC…ø˘º\≈£î ˝…ø£ÿ˝Òq+‘· <Ûäq+. <˚e⁄&ÉT eTHêï˝≤ dü+düúô|’ ≈£î]|ædüTÔ+fÒ H˚&ÉT Ä dü+düú ~X¯ <äX¯ e÷] Hê{Ïø° H˚{Ïø° s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+~ <=+>∑\ >∑TVü≤>±, kÕ«s¡|ú sü T¡ \ #˚‘T· ˝À¢ nÁø£e÷s¡q® , dü«Á|üj÷Ó »Hê\ ø=s¡≈î£ ñ|üj÷Ó >∑|&ü ≈É L£ &É<Hä ˚ y˚TeTT á Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTT. Hê&ÉT <˚e⁄&ÉT @ ñ<˚› X¯´+‘√, @ dü+ø£\Œ+‘√ á dü+düúqT @s¡Œs¡∫Hê&√ <ëìøÏ $s¡T<ä∆+>± nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T á dü+düú˝À #√≥T#˚düT ø√e&É+ n≥T |ü]X¯ó<äT∆&Ó’q <˚e⁄ìøÏ Ç≥T kÕú|æ+∫q &܈ˆ C≤Hé &˚$&é eT]j·TT Äj·Tq düreTDÏ &܈ˆ dü‘·´y˚<ä+ neTà >±s¡¢ Ä‘·à XÊ+‹øÏ $|òü÷‘·+ ø£\T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qì m+<äs√ @m+õ dü+düú H˚{Ï u≤~Û‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. n+<äTøπ ªÅø¬ d’ eÔü düe÷»+µ, ªÅø¬ d’ eÔü ñ<ä´ eT+µ eT]j·TT ª˝…sŒY Ç+&çj÷· Ç+≥πsïwüq˝Ÿµ dü+düú eT]j·TT nH˚ø£ Åø¬ d’ eÔü dü+dü\ú T dü+j·TTø£+Ô >± á dü+düú jÓTTø£ÿ n+‘·s‘Z¡ · $wüj÷· \qT, bÕXÊô‘·´ <˚XÊ\ qT+&ç e#˚à ì<ÛäT\qT, yê{Ïì $ìjÓ÷–+#˚ $<ÛëHê\qT, <ë] eT[fl+#˚ $<ÛëHê\qT, #·≥º e´‹πsø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT, dü+düú jÓTTø£ÿ ÄdæúbÕdüTÔ\T, ˝≤uÛÑ qcÕº\T #·÷|ædü÷Ô ÇHéø£yéT {≤ø˘‡ n~Ûø±s¡T\ dü]º|òæ ¬ø{Ÿ\T, Á|üuÛÑT‘·«+ Ç≥Te+{Ï dü+düúô|’ #·÷|üe\dæq ª&˚>∑ ø£qTïµ <äsê´|ü⁄Ô, Á|üdüTÔ‘·+ dü+düú Áô|dæ&Ó+{Ÿ € &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚dTü qÔ ï eTVü≤+‹ |ü⁄≥Tº|Pü s√«‘·sÔ ê\T, e´øÏ>Ô ‘∑ · ÄdüT\Ô T, yê] ≈£î≥T+ã ÄdüT\Ô T, @myéTõ dü+dü≈ú î£ e∫Ãq bÕXÊô‘·´ <˚X¯ ì<ÛäT\qT ‘·eT dü«Á|üjÓ÷»Hê\≈£î, kı+‘· ÄdüTÔ\ n_Ûeè~∆øÏ <ë] eT[fldü÷Ô dü+düúqT yê&ÉT≈£î+≥Tqï rs¡TqT e#˚à dü+∫ø£˝À¢ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+.

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBA/B.Tech., ñ<√´>∑+ : @<Ó’Hê ñ<√´>∑+ #˚düTÔ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9440856863, 9949861982) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : B.Com.,M.B.A., ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9704158507, 040 27630068) ej·TdüT‡ : 28 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : BHMS ñ<√´>∑+ : Private Practice ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.3µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Graduate ñ<√´>∑+ : dü+|üPs¡í/bÕsYº f…ÆyéT ùde≈£î˝…’ ñ+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷s¡TeTqdüT‡,s¡ø£åD bı+~qyês¡T) es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 29G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : MBBS/Engineering/any Suitable ñ<√´>∑+ : ùdyê<äèø£Œ<Ûä+ ø£*–yê¬s’j·TT+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9247301338) ej·TdüT‡ : 24 m‘·TÔ : 5µ.2µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.Sc., B.Ed., ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT : Ä~j·÷+Á<Ûä ÁøÏdæºj·THé (_.dæ (dæ))

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 26-30 m‘·TÔ : 5µ.5µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.A./Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : Any Govt. Job ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷\)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9966591169) ej·TdüT‡ : 27 m‘·TÔ : 5µ.4µµ s¡+>∑T : ô|òsTTsY $<ä´ : M.A.,B.Ed., ñ<√´>∑+ : - ≈£î\eTT : Ä~j·÷+Á<Ûä ÁøÏdæºj·THé (_.dæ (dæ))(e÷\)

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 28G m‘·TÔ : 5µ.4µµG s¡+>∑T : `` $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : ùdyê<äèø£Œ<Ûä+ ø£*–yê¬s’j·TT+&Ü* ≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷\)

e<ÛäTe⁄ $es¡eTT\≈£î : (9848610587) ej·TdüT‡ : 22 m‘·TÔ : 5µ.6µµ s¡+>∑T : Fair $<ä´ : M.Sc., ñ<√´>∑+ : `` ≈£î\eTT :ÁøÏdæºj·THé (_.dæ (dæ))(e÷\)

es¡Tì qT+&ç Ä•düTÔqï ns¡Ω‘·\T : ej·TdüT‡ : 23G m‘·TÔ : 5µ.6µµG s¡+>∑T : Fair $<ä´ : Any Post Graduation/Above ñ<√´>∑+ : -≈£î\eTT : ÁøÏdæºj·THé(e÷\)

~ ôV≤ÁuÀHé zô|Hé j·T÷ìe]‡{°

n‘·´edüs¡ ÁbÕs¡úq\≈£î

Ç+{Ïe<ä›H˚ e⁄+&ç me] |üqT\T yês¡T #˚düT≈£î+≥÷ b˛dtº <ë«sê #˚j·TT≥≈£î ô|’q $e]+∫q (ø£s¡kÕŒ+&ÓHé‡ ø√s¡T‡\T) ø£\e⁄. @ uÒ<Ûä+eTT ˝Ò≈£î+&É yê] yê] ns¡Ω‘·qT ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·≈£îÿe |ò”E\‘√ #˚j·TT≥≈£î nqT≈£L\yÓTÆq u…’_˝Ÿ ø√s¡T‡\T eT]j·TT y˚Tπsõ ˝…’ôdHé‡ nô|’¢ #˚j·TT≥≈£î ø±e\dæq ns¡Ω‘·≈£î eT]j·TT ªªÄ]¶H˚wüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿµµ ø±e\dæqyês¡T s¡÷.150/` \T j·T+.z. #˚dæ n|æ¢πøwüHé bòÕs¡+ eT]j·TT $es¡eTT\T bı+<ä>∑\s¡T. 127 <˚XÊ\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ø£*–q j·T÷ìe]‡{° qT+&ç m|òæ*j˚TwüHé ø£*–e⁄qï~. $es¡eTT\≈£î : Á|æì‡|ü˝Ÿ / ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ, Áã<äsY. B.A., B.D., &√sY HÓ+.: 17`6`8/1, U≤<äsY M~Û, |üPsêíq+<ä+ù|≥, $»j·Tyê&É`520 003 bò˛Hé : 0866`2576167, ôd˝Ÿ : 9848150167

e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT bòÕ]Hé düb˛sYº ø£*–q $TìÅd”º &Ó’¬sø£ºsY>±] ‘·eTTà &çøÏ(25) B.Th., B.D. English MT&çj·T+˝À u…’_˝Ÿ Åf…Æì+>¥ nsTT Ç+^¢wüß˝À <Ûësêfi¯+>± e÷{≤¢&É>∑*Z, ÁbÕs¡úHê|üs¡Tsê˝…’q e<ÛäTe⁄ ø±e˝…qT. $es¡eTT\≈£î yÓuŸôd{’ ŸqT >±ì, bò˛Hé HÓ+ãs¡˝¢ À >±ì dü+Á|ü~+ #·+&ç.

ôd˝Ÿ : 96667 20345, 99515 41038 www.churchofkingdom.org

≈£î bò˛Hé #˚j·T+&ç. MT düeTdü´\ ø=s¡≈£î y˚TeTT uÛ≤s¡eTT‘√ ÁbÕ]ú+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆eTT>± ñHêïeTT. ôd˝Ÿ : 96667 20345, 99515 41038 Church of kingdom prayer tower

yêdüÔyê\T ø±yê* (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) dü+kÕú ~ÛH˚‘· CÀôd|òt &çkÂC≤ô|’ MT&çj÷· ˝À e∫Ãq yês¡\Ô ô|’ dü«j·T+>± Äj·TH˚ e∫à ‘·eT≈£î $es¡D Çyê«\ì, ‘·eT≈£î yêdüÔyê\T ‘Ó*j·÷\ì >∑‘· HÓ\ ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì zj·T+ Äes¡D˝À »]–q @◊dædæ sêÅwºü dü<dä Tü ‡˝À Hêj·T≈£î\T |ü≥Tºã{≤ºsT¡ . nsTT‘˚ uÛÀ»q $sêeT düeTj·÷ìøÏ ≈£L&Ü &çkÂC≤ sêø£b˛e&É+‘√ ìsêX¯ #Ó+~q Äj·÷ õ˝≤¢\ H˚‘·\T &çkÂC≤ e∫à $es¡D Ç#˚à es¡≈î£ ‘êeTT uÛÀ»q+ #ÓjT· ´ uÀeTì #Ó|æŒ |ü≥Tº<ä\‘√ ñ+&ç b˛j·÷s¡T. nsTTHê yê] e÷≥\T U≤‘·s¡T #Ój·T´ø£ b˛e&É+‘√ H˚‘·\T rÁe eTqkÕú|ü+ #Ó+~ ndüVü≤q+‘√ yÓqT~]>±s¡T. Ä s√E Äj·Tq Ä $<Û+ä >± ‘·|Œæ +#·Tø√e&É+ |ü\T

nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+<äì sêÅwüº+˝À nH˚ø£ eT+~ Hêj·T≈£î\T #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. Äj·Tq dü¬s’q $es¡D Ç∫à ñ+fÒ VüA+<ë>± ñ+&˚<ä+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @◊dædæ nH˚ HêeTø£s¡D+ sêÅwüº+˝ÀqT, <˚X¯+˝ÀqT nH˚ø£ eT+~øÏ >∑T&ÉT¢ ô|fÒº u≤‘·T˝≤ ñ+<äq &ÜìøÏ Ä ù|s¡TqT @<√ ˇø£ s¡ø£+>± e<ä\≈£î+&Ü |ü≥Tº ≈£î+≥Tqï <ëìï ã{Ϻ ns¡úeTe⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø sêÅwüº yê´|üÔ+>± @◊dædæ nH˚ X¯ã∆+ e#˚à $<Ûä+>± düTe÷s¡T 6 dü+dü\ú T @s¡Œ&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. Bìï ã{Ϻ #·÷düT+Ô fÒ ù|s¡T˝ÀH˚ ñqï~ ô|ìï~Û nqï #·+<ä+>± á ù|s¡TqT n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì @<√ uÛ≤Ø e´eVü‰s¡y˚T q&ÉTk˛Ô+<äì kÕe÷q´ Ŭø’düÔe⁄\T Ä˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T.

@ $<ë´s¡Ω‘· ˝Òø£b˛sTTq C.Th., ‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ D.D. es¡≈£î #˚j·Te#·TÃqT.

THE HEBRON OPEN UNIVERSITY (Christian Research and Training Courses) Govt. Regd. No. 138/06, (Autonomous) India and International USA

C.Th., B.Th., B.D., M.Div., M.Th., D.D., & Ph.D.,

j·T+.&ÉãT¢´. CÀuŸ,


Ŭø’düÔe düe÷»+

2013 »qe] 12-19

11

d”ìj·TsY <Ó’e ùde≈£î\≈£î @|” bÕdüºsY‡ |òüTq düHêàq+ \j·THé C≤˙ sêjYT, Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û, ªÅ¬ø’düÔe düe÷»+µ

sê»eT+Á&ç(‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) : sêÅwºü eT]j·TT ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ bÕdüsº ‡Y ô|ò˝Àwæ|t ÁøÏdüàdt kÕúìø£ ª#·sYà Ä|òt cÕ˝ÀyéTµ Äes¡D˝À |òTü q+>± »]–

˝À e#˚à |òüTq‘·, eTVæ≤eT\ ø=s¡πø eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. <˚e⁄ì ùde˝À ñ+&˚ ùde≈£î\ ≈£î≥T+u≤ \qT eTq X¯Á‘·TyÓ’q kÕ‘êqT nqT

(ÇHédô {Ÿ) CÀ.|” eT<ÛTä , d”ìj·TsY <Óe’ dù e≈£î\qT düHêàìdüTqÔ ï @|” bÕdüsº ‡Y |ô ˝ò Àwæ|t Hêj·T≈£î\T +~. 12`12`12q ô|˝ò Àwæ|t sêÅwºü ì‘·´+ XÀ~Ûd÷ü HÔ ˚ e⁄+{≤&É˙ ø£qTø£H˚ n<Ûä´≈£åî\T _wü|t &܈ˆ Á|ü‘ê|t dæHêΩ n‘·´+‘· C≤Á>∑‘>Ô· ± n≥T ≈£î≥T+u≤ìï ø=e÷q|ü*¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬se.&܈ˆ Ç≥T dü+|ò÷ü ìï ø±bÕ&ÉTø√yê\Hêïs¡T. X¯óuÛ≤ø£s¡ XÊÅdæÔ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á dü+<äs“¡ +¤ >± n‘·´+‘· nqTuÛeÑ E„ á ÁøÏdüàdt˝À Áã<äsY CÀ.|” eT<ÛäT ˝…q’ <Óe’ ùde≈£î\T s¬ e. &܈ˆ Á|üXÊ+ (#ÓHï’Ó ) ÁøÏdàü dt dü+<˚Xe¯ T+~+#ês¡T. ‘Y≈î£ e÷sY, &܈ˆ HÓ\‡Hé, bÕdüsº Y CÒyTé ‡ ¬se.&܈ˆ Á|üXÊ+‘Y ≈£îe÷sY, ¬se. \qT |òTü q+>± dü‘ÿ· ]+∫ yÓTyÓT+{À &܈ˆ HÓ\‡Hé, bÕdüsº Y |æ.CÒyTé ‡ eTTK´ \qT $\TyÓq’ dü÷{Ÿ øπ düT\qT ãVüQ n‹<ÛäT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÅwºü Áã<äsY CÀ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ó’e eT]j·TT õ˝≤¢ eTTK´ Hêj·T≈£î\‘√ ùde≈£î˝…’qyês¡T á ˝Àø£+˝À e#˚à u≤≥T nìï eT+&É˝≤\ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, |òüTq‘· ø=s¡≈£î ø±≈£î+&Ü |üs¡˝Àø£+ ôdÁø£≥Ø, Áf…»s¡sY‡ bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·DT≈£î(|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) :ª>∑T&é düeT]≥Hé ∫Å\H¶ é ¨yéTµ(õmdtdæ). <ä[‘·T\T, –]»qT\T, eTT]øÏ yê&É˝À¢ ìe•+#˚yês¡T, M~Û u≤\\T, $ø£˝≤+>∑T ˝…q’ |æ\\¢ dü+øπ eå T+ ø√dü+ düTe÷s¡T 43 dü+e‘·‡ sê\ ÁøÏ‘·+ kÕú|æ+#·ã&ç+~. á dü+düú e´ekÕú |ü≈£î\T ø°ˆˆX‚ˆˆ _wü|t m+M sêE. |ü•ÃeT>√<ë e] õ˝≤¢ ‘·DT≈£î ‘ê\Tø± Ms¡uÁÑÛ <ä|⁄ü s¡+˝À »ìà+ #ês¡T. ‘·DT≈£î ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ˝À $<ë´uÛ≤´dü+ #˚kÕs¡T. e÷J ñ|ü Á|ü<ëÛ ì u≤ã÷ »>∑Je® Hé sêyéT Hêj·T ø£‘·«+˝À ªuÛ≤s¡rj·T nD>±]q ‘·s¡>∑‘·T\ dü+ |òüT+µ(uÛ≤s¡rj·T &çÁô|dt¶ ©>¥) sêÅwüº Hêj·T≈£î&ç>± Äj·Tq |üì#˚kÕs¡T. ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD •yês¡T ô|<ä|ü*¢ Á>±eT+˝À <ä[‘·, –]»q $<ë´s¡Tú\≈£î 10 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T edü‹ >∑èVü‰ìï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq <ä[‘·, –]»q, eTT]øÏ yê&É\, M~Ûu≤\\, $ø£˝≤+>∑T˝…’q |æ\¢\ dü+πøå eT+ ø√dü+ >∑‘· 43 @fi¯ófl>± q&ÉTdüTÔqï nHê<Ûä X¯s¡D≤\j·÷ìï ‘·DT≈£î˝À kÕú|æ+#ês¡T. á dü+ dü˝ú À ÄÁX¯jT· + bı+~, Ä<ä]+|üã&ç, #·<Tä e⁄≈£îì nH˚ø£ eT+~ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T>±, Hê´j·Tyê<äT \T>±, yÓ’<äT´\T>± Á|üdüTÔ‘·+ |üì#˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· <äXÊã∆ ø±\+˝À düTe÷s¡T 200 eT+~ ñqï‘· $<ä´, ñ<√´>±\T bı+<ës¡T. bÕ\ø=\T¢, J\T>∑T $T*¢ eT+&É\+ ø±eTj·T´bÕ˝…+ –]»q Á>±eT+ ˝À á dü+düú≈£î XÊK\THêïsTT. _wü|t m+M sêE ‘·<äq+‘·s¡+ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT yÓ÷&Ésπ ≥sY _wü|t m+.»>∑Je® Hé ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ø=qkÕ–dü÷Ô $$<Ûä õ˝≤¢\≈£î, sêÅcÕº\≈£î ùde\qT $düÔ]+|ü CÒdüTÔHêïs¡T. n+‘·e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü >∑‘·+˝À ªÄ*+ &çj÷· ÁøÏdj ºæ T· Hé øöì‡˝Ÿµ(@◊dæd)æ <ë«sê Åø¬ d’ eÔü ⁄\ ◊ø£´‘· ø√dü+ m+‘√ ø£èwæ #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e*

ø±\+˝À @◊dædæ˝À #√≥T #˚düT≈£î+≥÷ e∫Ãq nH˚ø£ $<Ûë\ e÷s¡TŒ\T, |üìrs¡T q#·Ãø£ <ëì˝À qT+&ç ãj·T{ÏøÏ e#˚ÃkÕs¡T. nq+‘·s¡+ ªH˚wüq˝Ÿ ÁøÏdæºj·THé øöì‡˝Ÿµ (mHédædæ) kÕú|üq˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫ ‘·<ë«sê eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± Ŭø’düÔe⁄\ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕeTTK´+>± 2008˝À Ŭø’düÔe⁄\ô|’ ˇ]kÕ‡ ˝À »]–q <ë&ÉT\ H˚|<ü ´äÛ +˝À rÁe+>± #·*+∫q _wü|t »>∑J®eHé ñÁ~ø£Ô‘·\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À m+‘√ kÕVü≤k˛ù|‘·+>± dü«j·T+>± ø£˝À¢*‘· ÁbÕ+‘ê\qT <ä]Ù+∫ nø£ÿ&ç Ŭø’düÔe⁄\≈£î n+&É>± ì*#ês¡T. yê]˝À eTH√<ÛÓ’sê´ìï ì+ bÕs¡T. KeTà+ õ˝≤¢, #·rdÔ |t Tüò &é˝Àì ≈£î+≥, ˇ]kÕ‡ ˝Àì yÓ÷≥T yÓTT<ä˝…’q @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ –]» qT\ eT<Û´ä q düTyês¡Ô ùde, dü+|òTü ùde, dü«#·Ã+¤ <ä ùde\T n+~düTÔHêïs¡T. Ŭø’düÔe e´‹πsø£‘·\Tqï ÁbÕ+‘ê\˝Àì $XÊ«düT\qT, ùde≈£î\qT e´øÏÔ >∑‘·+>± <ä]Ù+∫ yê] $XÊ«dü+ #Ó~]b˛≈£î+&Ü yêø±´qTkÕs¡+>± yê]ì <ÛÓ’s¡´|üs¡Tdü÷Ô, nedüs¡ yÓTqÆ #√≥¢ ì‘·´edüs¡ edüTeÔ ⁄\T, eÅkÕÔ\qT n+~ +#·T≥, n\¢sT¡ ¢ düsT¡ e› TDÏ>π es¡≈î£ ÄÁX¯jT· + ø£*Œ+ #·T≥ e+{Ï$ #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Væ≤+dæ+#·ã&çq, Vü≤‘·kÕ≈£åî˝…’q Ŭø’düÔe⁄\ _&ɶ\qT #˚s¡Bdæ yê]øÏ ÄÁX¯jT· + ø£*Œ+#·T≥ <ë«sê yê]øÏ Ä<äsD¡ ø£\T>∑ CÒdTü HÔ êïs¡T. $TÁ‘·T\T, ÁX‚j÷Ó _Û˝≤wüß\ düV≤ü ø±s¡+ ‘√ nH˚ø£ #√≥¢ á $<ÛäyÓTÆq düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ n+~düTÔHêïs¡T _wü|t »>∑J®eHé. <˚e⁄&ÉT M]øÏ∫Ãq >=|üŒ <ÛÓ’sê´ìï ã{Ϻ, uÛ≤sêìï ã{Ϻ <˚e⁄ì düT‹Ô <ë›+. M] ùde\ ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú<ë›+. nedüs¡‘·qT ã{Ϻ düVü≤ø£]<ë›+.

SEELA MANSION, J.Sikile School Road, NARSAPUR -534 275, W.G.Dt., A.P.,INDIA


2013 »qe] 12 `19

Ŭø’düÔe düe÷»+

sê»eT+Á&ç yÓ’j·T+d”@ n<Ûä´≈£åî\T Áã<äsY ø√\eT÷] Á|üuÛ≤ø£Ásêe⁄ >±s¡T eT]j·TT Ä|ò”düT ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\+<äs¡T q÷‘·q+>± mìï¬ø’q X¯óuÛÑ‘·s¡TD+˝À |üÁ‹ø± eTTK+>± yÓ’j·T+dæ@ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T dü¨ˆˆ s√˝≤+&é $*yéT‡ >±]ÿ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ ø£è‘·»„‘ê_Û e+<äqeTT\T ‘Ó*j·TCÒj·TT#·THêïs¡T.

Publisher & Owner Vepuri Sam Sudhakar, Printer Ponnapalli Srinivasa Rao, Printed at Creative Services, D. No. 1-1-55/3, Upstairs, Opp SBI, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P. Published at 11-6-26/1, Gandhi Nagar-2, Narsapur-534 275, W. G. Dt., A. P., Editor Vepuri Sam Sudhakar (Cell : 9963069484)

12

Christhava Samajam  
Christhava Samajam  

A Telugu Christian Newspaper 2013 January 12-19

Advertisement