Page 1

Februari 2012 Ds.Henk Poot

Meditatie

 

'ʹHij sprak  tot  mij'ʹ                                                      Psalm  2:7  

Psalm 2  lijkt  grootspraak  te  zijn.  Waarom  zouden  de  volken  en  naties  niet  in  opstand   komen  tegen  de  koning  van  Jeruzalem?    Wat  stelt  Juda  eigenlijk  voor?  Niet  zoveel   toch.  Het  idee  dat  hij  de  overwinning  zal  behalen  op  de  koningen  van  de  aarde  is  niet   realistisch.  Dat  hij  heel  de  aarde  zal  bezitten  is  onzin!  Daar  hoef  je  niet  eens  lang  over   na  te  denken.   En  zo  is  het  met  heel  de  werkelijkheid.   Goed  beschouwd  stelt  ons  bestaan  niet  zoveel  voor:  We  zijn  er,  toevallig,  een  incident   meer    niet  en  we  verdwijnen  ook  weer.Nog  een  paar  generaties  en  niemand  weet   meer  dat  we  ooit  geleefd  hebben.   Hoe  we  leven?  Uiteindelijk  maken  we  zelf  uit  wat  we  doen,  hoe  wel  leven  en  hoe  we   sterven.   De  aarde?  Een  van  de  talloze  planeten,  die  blijkbaar,  wie  weet  waarom,  toevallig   leven  kent  en  misschien  na  een  tijdje  weer  doelloos  en  leeg  zal  ronddraaien  in  het   universum.   Israel?  Het  is  fijn  date  en  groep  onderdrukte  Joden  een  eigen  land  heeft,  maar  voor   hoelang?  Zal  de  druk  van  de  Islam  op  een  gegeven  moment  niet  zo  sterk  zijn,  dat   iedereen  zal  zeggen  dat  Israel  een  mislukt  experiment  is  dat  maar  beter  weer  kan   verdwijnen.  Wat  doet  zo’n  Joodse  staat  er  eigenlijk  in  de  Arabische  wereld?  Een   vreemde  eend  in  de  bijt,  die  er  goed  aan  doet  op  te  vliegen  nu  het  nog  kan.   En  Judea  en  Samaria?  Westbank,  niet  meer  dan  dat,  veroverd,  bezet  op  wie  en  van   wie?    Niemand  die  het  precies  meer  weet,  maar  dat  het  politiek  onhoudbaar  is,  dat  is   zeker!     Maar  Psalm  2  is  geen  grootspraak.  Niet  omdat  de  macht  van  de  koning  van   Jeruzalem  zo  sterk  is,  maar  omdat  er  achter  het  toneel  van  de  wereld  een  God  is,  die   gesproken  heeft!  Dat  is  ook  de  kern  van  de  Psalm  en  haar  geheim:   ‘Hij  sprak  tot  mij:  Mijn  Zoon  zijt  gij.  Ik  heb  u  heden  verwekt.’  


En zo  is  het  met  heel  de  werkelijkheid.   Goed  beschouwd  stelt  ons  bestaan  heel  veel  voor:    We  zijn  door  God  gewild  en   geschapen  en  in  Jezus  Christus  hebben  wij  eeuwig  leven.  Wij  zullen  in  eeuwigheid   met  Hem  heersen  als  koningen.   Hoe  we  leven?  Naar  de  normen  van  God,  geleid  door  zijn  Geest  in  de  navolging  van   Christus.   De  aarde?  Door  God  gecreeërd  en  bestemd  om  straks  een  volkomen  weerspiegeling   te  zijn  van  zijn  schoonheid  en  heerlijkheid,  het  door  God  gekozen  centrum  van  het   heelal.   Israel?  God  sprak:  U  heb  ik  verkoren  van  de  vier  einden  der  aarde  om  mijn  Knecht  te   zijn.  Ik  zal  u  planten  in  het  land  met  heel  mijn  hart  en  heel  mijn  ziel!   Judea  en  Samaria?  Het  hart  van  het  beloofde  land.  Daar  zal  de  Messias  zijn  volk   weiden  als  een  herder  op  de  bergen  van  Israel.     Met  andere  woorden:  Wat  God  gesproken  heeft  in  zijn  woord,  bij  monde  van  Mozes,   de  profeten  en  de  apostelen  is  machtiger  en  sterker  dan  de  werkelijkheid  die  we  om   ons  heen  zien.  Geen  woord  van  God  zal  ter  aarde  vallen.  Het  zal  doen  wat  Hem   behaagt.     En  als  wij  samen  Judea  en  Samaria  steunen  met  ons  gebed  en  met  onze  gaven,  dan   doen  we  dat,  omdat  voor  ons  Gods  woord  beslissender  is  dan  mensenwoorden.   Veel  is  nog  verborgen,  daarom  is  onze  betrokkenheid  op  Israel,  vooral  een  zaak  van   geloof.  Maar  wat  zal  het  zijn,  als  de  ware  Koning,  die  God  verwekt  heeft,  zal   verschijnen  in  Sion!  Dan  zal  de  zogenaamde  realiteit  waar  veel  mensen  nu  vanuit   gaan,  een  luchtbel  blijken  te  zijn,  onzin,  prietpraat.  En  tot  ons  zal  Hij  zeggen:   ‘Wel  gij  goede  en  getrouwe  dienstknecht.  Over  weinig  zijt  gij  getrouw  geweest,  over   veel  zal  Ik  u  stellen.’        

                                                                   

Het erfdeel  Juda   Het  gebied  waar  wij  onze  liefde  en  steun  aangeven  bestaat  uit  drie  verschillende   streken  in  het  hartland  van  Israël:  Juda,  ten  zuiden  van  Jeruzalem  (1),  Samaria,  het   erfdeel  van  de  twee  Jozefstammen,  Efraïm  en  Manasse  en  de  Jordaanvallei,  de  lange   strook  langs  de  oever  van  de  Jordaan,  dat  ook  bij  de  Jozefstammen  behoort.   Dit  keer  iets  over  de  bijbelse  en  profetische  betekenis  van  Juda.    


Juda, de  zoon  van  Jakob,  is  één  van  de  aartsvaders  van  Israël  en  hij  is  degene  uit  wie   de  Messias,  de  grote  koning  van  de  eindtijd  geboren  zal  worden.  In  zijn  nageslacht   wordt  dan  ook  David  geboren  en  Jozef,  de  man  van  Maria.   In  Genesis  lezen  we  over  het  aangrijpende  conflict  tussen  Jozef  en  Juda.  Juda  is   jaloers  op  de  bijzondere  positie  die  Jozef  inneemt  in  het  hart  van  vader  Jakob  en  hij  is   degene  die  Jozef  verkoopt,  zodat  hij  als  een  slaaf  verdwijnt  naar  Egypte.  Daarmee   gaat  Jozef  de  weg  van  vernedering  en  lijden,  totdat  hij  verhoogd  wordt  en  de  hele   wereld  redt  van  de  dood.  Daarin  is  Jozef  een  profetische  figuur  die  vooruitwijst  naar   de  Messias.     In  deze  confrontatie  tussen  Juda  en  Jozef  klinkt  ook  door  dat  de  koning  van  de   eindtijd  in  zijn  heerlijkheid  pas  zal  kunnen  komen  als  Hij  eerst  de  weg  van  Jozef  is   gegaan  en  een  vreemde  is  geworden  voor  zijn  eigen  broeders  (Psalm  69:9).     Als  Jozef  verdwijnt  naar  de  wereld,  gaat  Juda  in  ballingschap  (Genesis  38).  In  den   vreemde  trouwt  hij  de  buitenlandse  Bat-­‐‑Sheva  en  verwekt  hij  twee  kinderen  bij   Tamar.  Met  andere  woorden:  terwijl  Jozef  de  wereld  het  leven  geeft,  gaat  de   geschiedenis  van  Juda,  zijn  eigen  weg  en  werkt  God  in  hem  aan  de  komst  van  de   Koning-­‐‑Messias.  Maar  het  is  duidelijk,  voordat  de  Leeuw  uit  de  stam  van  Juda   verschijnt,  moet  de  Messias  eerst  zijn  weg  voltooien  als  het  Lam  (Jozef  is  de  zoon  van   Rachel,  wat  schaap  betekent).   Als  Juda  is  terug  gekeerd  uit  de  ballingschap,  komt  het  uiteindelijk,  na  veel  dralen  en   talmen,  tot  een  ontmoeting  en  verzoening  tussen  Jozef  en  Juda.       Voorlopig  zullen  Juda  en  Jozef  nu  samen  optrekken.  Kaleb  (uit  Juda)  en  Jozua  (uit   Jozef,  Efraïm)  zijn  de  twee  verspieders  voor  wie  het  woord  van  God  sterker  is  dan  de   omstandigheden  en  de  politieke  machtsverhoudingen  in  hun  dagen.  Jozua,  die  even   oud  zal  worden  als  Jozef  (110),  leidt  het  volk  het  beloofd  land  in,  terwijl  Kaleb  de   machtige  stad  Hebron,  de  stad  van  de  reuzen,  zal  overwinnen.  Ook  hier  moet  je  weer   letten  op  de  profetische  lijnen:  Jezus  zal  als  de  lijdende  en  verhoogde  Messias  de   poorten  van  de  toekomst  openen,  en  Hij  zal  als  de  koning  van  de  eindtijd  alle   machten  overwinnen,  die  Israël  benauwen  en  angst  inboezemen.     Toch  komt  het  tot  een  scheiding  van  de  twee.   In  Sichem,  op  het  erfdeel  van  Jozef.  Waar  Jozef  overgeleverd  is  en  tot  slaaf  gemaakt   en  waar  hij  begraven  is,  komt  het  tot  een  scheiding  tussen  Juda  en  de  Jozefstammen.   Jozef  vormt  als  het  ware  een  breekpunt.   Juda  blijft  wel  verbonden  met  Benjamin.  Op  zijn  erfdeel  zal  God  in  het  midden  van   zijn  kinderen  wonen  in  de  temple  die  gebouwd  wordt.   Op  het  erfdeel  van  Juda  wordt  de  Messias  geboren  (Micha  5:1).  Maar  het  blijft   duidelijk  dat  Hij  eerst  zal  komen  in  zijn  Jozefsgestalte.  Daarom  ook  wordt  Hij  in   Bethlehem  geboren,  waar  ook  het  graf  van  Rachel,  de  moeder  van  Jozef  is.  Daar  is   ook  Benjamin  geboren,  de  broeder  van  Jozef,  met  wie  deze  Messias  zoveel  gemeen   heeft.  Hij  is  immers  Ben-­‐‑oni,  de  zoon  van  smarten  en  Ben-­‐‑jamin,  de  zoon  aan  Gods  


rechterhand.   In  de  boeken  van  de  profeten  wordt  duidelijk  dat  God  zelf  in  de  dagen  van  de   Messias  het  land  Juda  zal  herstellen.  Waar  eens  verwoeste  steden  lagen  en  de  streken   leeg  en  ontvolkt  waren,  zal  God  nu  weer  bouwen  en  het  land  bezaaien  met  mensen   (Jeremia  31:28  en  33:11).  Tenslotte  zal  de  Messias  de  kinderen  van  Juda  en  Israël   terugbrengen  uit  de  verstrooiing  en  onder  de  hoede  van  de  Koning-­‐‑Herder  zullen  de   Jozefstammen  en  Juda  weer  een  eenheid  vormen.  De  Messias  zelf  zal  verschijnen  als   de  volkeren  zullen  optrekken  tegen  Jeruzalem,  Hij  zal  Juda  als  eerste  verlossen  en   zorgen  dat  de  jaloezie  tussen  Juda  en  Efraïm  zal  verdwijnen.  Bij  zijn  komst  zal  ook   duidelijk  worden  dat  er  geen  sprake  kan  zijn  van  rivaliteit  tussen  Juda  en  Jozef.  De   Messias  in  zijn  Jozefsgestalte  en  in  de  gestalte  van  de  zoon  van  Juda  zijn  immers  een   en  dezelfde.     De  tijd  waarin  wij  leven  ademt  de  profetische  vervulling:  De  Messias  heeft  aan  de   wereld  het  leven  gegeven  en  het  eerste  deel  van  de  kinderen  van  Juda  is   teruggekeerd  uit  de  ballingschap.  Bovendien  is  zowel  het  land  van  Juda  als  dat  van   Efraïm,  Manasse  weer  hersteld  en  bezaaid  met  mensen.  Zij  vormen  ook  nu  al  een   eenheid,  samen  vormen  zij  het  hartland  van  Israel  en  de  bewoners  van  Juda  en  de   Jozefstammen  (Samaria)  staan  op  de  beloften  van  God  en  hechten  daar  meer  waarde   aan  dan  aan  wat  de  internationale  politiek  vindt.     In  Juda  steunen  wij  o.a  de  dorpen  in  Gush  Etzion,  ten  zuiden  van  Jeruzalem,  Efrath,   met  hulp  aan  armen,  Tekoa,  de  stad  van  Amos,  met  de  inrichting  van  een  sportzaal   ter  nagedachtenis  aan  Kobi  Mendel,  een  tiener  die  vermoord  is  tijdens  de  Intifada.   We  steunen  Nokdim  en  Susya  op  de  hoge  bergvlakte  van  Hebron  en  Beth  Yatir,   helemaal  aan  het  zuiden,  op  de  rand  van  de  Negev  en  het  museum  van  Hebron,   waar  David  Goldman  een  archeologisch  museum  heeft  met  vondsten  uit  de  tijd  van   de  aartsvaders  en  de  koningen  van  Juda.  Zijn  speciale  programma  om   schoolkinderen  kennis  te  laten  maken  met  de  bijbelse  achtergrond  van  Juda  heeft  dit   jaar  zelfs  onze  bijzondere  aandacht  en  is  een  van  de  prioriteiten  van  CFOIC.   Onze  steun  aan  het  erfdeel  van  Juda  maakt  is  profetisch,  het  vindt  plaats  midden  inn   het  ontluiken  van  de  verlossing  van  Israel  en  op  de  drempel  van  het  verschijnen  van   de  Messias.  

Israël

Hart Land

Een indruk    

Als je  er  zo  aan  de  buitenkant  wat  tegen  aankijkt,  lijkt  op  dit  ogenblik  de  politiek  van   de  status  quo  de  overhand  te  hebben.  Nieuwe  beginnende  settlements  worden  niet  


getollereerd, maar  wat  er  is,  krijgt  steun.  De  buitenwijken  van  Jeruzalem  en  Maale   Adumim,  ten  oosten  van  de  hoofdstad  worden  versterkt  en  dat  geldt  ook  voor  Ariël   en  het  Gush  Etzion  blok,  de  dorpen  ten  zuid-­‐‑westen  van  Jeruzalem  (Efrat,  Kfar   Etzion,  Bat  Ayin).  Een  goed  voorbeeld  is  ook  Migron,  een  buitenpost  van  Kochav   Yaakov,  in  het  erfdeel  Benyamin  ten  Noorden  van  Jeruzalem,  gesitueerd  op  een  van   de  talrijke  kale  heuvels  die  de  streek  rijk  is.  In  de  bijbel  is  het  bekend  uit  de  tijd  van   Saul  en  David  (1  Sam.14).  Migron  ligt  op  een  van  de  hoogste  heuvels  en  is  strategisch   belangrijk.  Daarom  zal  het  wel  zijn  dat  het  recht  om  er  te  wonen  betwist  wordt.  Er   zijn  arabische  claims  die  niet  hard  gemaakt  kunnen  worden  met  eigendomspapieren.   maar  goed,  er  is  nu  eenmaal  een  grote  politieke  druk  om  er  weg  te  gaan.     Er  is  nu  een  regeling  getroffen:  Migron  mag  nog  twee  jaar  blijven  bestaan  en  daarna   wordt  de  hele  gemeenschap  opnieuw  weer  opgebouwd  in  een  heuvel  daarnaast.   Al  met  al  lijkt  het  er  toch  op  dat  er  steeds  meer  rekening  gehouden  wordt  met  het   niet  doorgaan  van  een  2  staten-­‐‑oplossing,  maar  met  een  versterking  van  de  situatie   van  nu:  In  Judea  en  Samaria  duidelijk  afgebakende  gebieden  waar  Arabieren  hun   eigen  autonomie  hebben  en  duidelijk  afgebakende  Joodse  gebieden.  

Komt er  oorlog?  

Dat  is  een  vraag  die  me  regelmatig  gesteld  wordt.  En  eerlijk  gezegd,  weet  ik  hier   geen  duidelijk  antwoord  op.     Ik  kan  niet  achter  de  schermen  kijken,  maar  wat  ik  gezien  heb  sinds  het  bestaan  van   de  staat  Israel  is  dat  er  telkens  conflicten  zijn,  impasses,  onverwachte   ontwikkelingen,  oorlogen  en  moeilijke  tijden,  resoluties  en  topconferenties  zijn,  maar   ondertussen  leeft  Israel,  is  Judea  en  Samaria  weer  bij  het  land  gevoegd  en  wonen  er   weer  Joden  in    het  hartland,  onafgebroken,  veertig  jaar  lang.  En  ik  geloof  dat  het  zo   zal  blijven:  de  wereld  verandert,  we  weten  vandaag  niet  wat  er  morgen  weer   gebeurt,  maar  Jeruzalem  blijft  bestaan,  op  haar  plaats  en  wat  de  Here  geplant  heeft   zal  niet  worden  uitgerukt.  Natuurlijk  zal  de  tegenstander  alles  in  het  geweer  stellen,   maar  hoe  sterk  is  hij  nog  en  hoe  dichtbij  is  Jezus?  En  boven  alles:  Gods  werk  is  niet  te   keren.        

.  


Project van  de  Maand     Geeft  gij  hen  te  eten  

Dit keer  wil  ik  uw  speciale  aandacht  vragen  voor  de  armen  in  Israel.  U   weet  dat  er  overal,  met  name  in  de  grote  steden  gaarkeukens  zijn,  waar   de  allerarmsten  elke  dag  een  warme  maaltijd  kunnen  krijgen.  Het  is  een   goede  zaak  dat  dit  werk  stevig  gesteund  wordt.   Maar  de  armoede  is  er  ook  op  het  platteland  en  in  de  dorpen.  In   Barkan,  in  het  hart  van  Samaria  worden  gezinnen  een  jaar  lang   geholpen  met  voedselpakketten,  naast  begeleiding  van  de  sociale   dienst  om  de  oorzaak  van  de  armoede  aan  te  pakken,  bij  voorbeeld   door  te  helpen  bij  het  zoeken  van  werk.   In  Kochav  Yaakov,  verstrekken  we  jaren  lange  warme  maaltijden  op   school  (Dat  scheelt  in  de  portomonnaie  van  de  ouders).   In  Judea,  Bat  Ayin,  steunen  we  wat  oudere  Yeshiva  studenten  die  daar   met  hun  jonge  gezinnen  les  krijgen  van  Rabbijn  Nathan  Greenberg.   In  Efrat  steunen  we  de  armen  in    de  gemeenschap  door  het  verstrekken   van  tweedehands  kleding.  En  zo  zijn  er  nog  wel  meer  voorbeelden  te   noemen.  Laten  we  deze  maand  ons  steun  geven  aan  het  meest  basale   wat  mensen  nodig  hebben:  Brood  op  tafel.  

    Uw  Giften  in  December  2011     In  December  kwam  een  bedrag  van  €  7532  binnen.    Een  deel  daarvan  is  de  opbrengst   van  de  aktie  van  het  Shalomfonds  in  de  Israëlkrant,  voor  de  vakantieweken  voor   gehandicapte  kinderen  die  door  Lev  Benyamin  in  Ofra  georganiseerd  worden.   De  volgende  bedragen  warden  overgemaakt:     Alon:         300   Gush  Katif:       500   Havot  Yair:       1000  (project  van  de  maand  December)   Lev  Benyamin:     5000   Nokdim:       100  


Social Fund  Yordan  Valley:  1000  (psychologische  hulp  aan  probleemjongeren  in   Maale  Efraim)   Tekoa:       300     Barkan  Voedselpaketten  $  1250   Kochav  Yaakov:  Warme  maaltijden  voor  de  middelbare  school:  $  1250   Totaal bedrag: $2500 + € 8200   Reservering:   Kochav  Yaakov:  125,30   Lev  Benyamin:  417,50     Psagot:  50   Rosh  Zurim:  20   Sde  Bar:  63   Shani  Livneh:  65   Shadmot  Mechola          10   Sussya   :                    150   Algemeen:  209,50    

Inmiddels werd  door  u  in  januari  2012  een  bedrag  van  €  5668,42  geschonken,  wat  ik   samen  met  de  donaties  van  Februari  zal  verwerken.  Een  tipje  van  de  sluier:   Er  zal  een  groot  bedrag  van  €  2650  ontvangen  van  de  werkgroep  Oldemarkt  voor   Susya  (hulp  aan  mensen  in  moeilijke  omstandigheden),  €1050  zal  gaan  naar  het   museum  in  Hebron  en  er  is  een  extra  bijdrag  beschikbaar  van  €  1000  aan  het  project   van  de  verstandelijk  gehandicapte  kinderen  in  Ofra  (Lev  Beyamin).         U  kunt  uw  giften  op  deze  manier  overmaken:   Giro  4542  Shalomfonds  Christenen  voor  Israël  te  Nijkerk   o.v.v  CFOIC-­‐‑Hartland:  ....(project)  of  Algemeen   ' En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’ (Matth.25:40)

 

CFOIC nieuwsbrief februari 2012  
CFOIC nieuwsbrief februari 2012  

NIeuwsbrief van de Christian Friends of Israeli Communities. Met nieuws over het werk in de gemeenschappen in Judea en Samaria