Page 1

JANUARI 20092012 JUNI/JULI Samenstelling: ds. Berry Haverkamp, Sara van Oordt-Jonckheere, Pieter Bénard

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk tel. 033- 245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl

Beste voorbidders, In de eerste plaats wil ik alle voorbidders, groepen en gemeenten bedanken voor het meeleven en voor de gebeden tijdens de periode van mijn ziekte. Nu is een gebed van dank voor mijn gezondheid op zijn plaats, de Here God was er voortdurend bij, ook nu tijdens het herstel. Eind januari kreeg ik een herseninfarct en een hartfalen. Met revalidatie en therapie ben ik nu zover dat ik meeschrijf aan deze brief. Geweldig om te mogen leven en een duidelijk doel voor ogen te hebben: Israel Chai! Israël zal Leven! Want hier gaat het om. Blijft Israël leven? In de voorbereiding van deze introductie werd ik getroffen door een artikel van de schrijfster Naomi Ragen in de Jerusalem Post. “And the centrifuges just keep on turning” ... Terwijl de centrifuges maar blijven draaien... Hoe bedoelt zij dit? Zij schrijft: Israël leeft en bruist terwijl de centrifuges maar blijven draaien. Terwijl nette mensen over de hele wereld in hun bed liggen en naïef slapen, blijven in Iran - net als toen de wielen van de treinen naar Auschwitz - de centrifuges maar draaien... Dit stelt een heerser in Teheran (die de Holocaust ontkent en Israël een 'rot muskiet' noemt) in staat om met atoomwapens een nieuwe vernietiging mogelijk te maken. Onderhandelingen en sancties? De centrifuges blijven maar draaien. Gesprekken en controles? De centrifuges blijven maar draaien. Dus deze levensbedreigende situatie is voor mij een sterke reden om mijzelf en u op te roepen meer dan ooit voorbede te doen. In de vorige eeuw heeft in Berlijn de dood verloren van het leven. Ons gebed mag zijn dat in onze eeuw in Teheran hetzelfde verlies zichtbaar zal worden. Israël Chai! Israël zal Leven! De Here zegene u uit Sion, Pieter Bénard. ALIJA De tekst die we mogen lezen en gebruiken in onze gebeden voor de Alija deze maanden is Jesaja 43:5-7. Heel bekend maar ook heel inspirerend. "Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tegen het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb." Bid voor het oosten en dank voor de Joden die uit het Midden en Verre Oosten komen, met name uit India. Bid voor het zuiden en dank voor de Joden die uit Ethiopië komen. Bid voor het westen en dank voor de Joden die uit Europa en uit Noord- en Zuid-Amerika komen.

Bid voor het noorden en dank voor de Joden die uit Rusland en uit Oekraïne komen. Bid speciaal voor de projecten van Christenen voor Israël. Voor de Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, zij reizen gemiddeld 2100 km. Voor de Joden uit Ethiopië, gemiddeld 2600 km. En voor de Joden uit India, gemiddeld 5700 km. Lees onze publicaties voor meer informatie over hen. Bid om veiligheid in de landen waar ze nu nog verblijven. Om de juiste documenten en een goede gezondheid. Om een goede reis. Dank voor het vele werk dat Koen en Ira Carlier verzetten in Oekraïne en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Dank voor alle inspanningen van Michael Freund om via de organisatie Shavei Israel de Indiase Joden thuis te brengen.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Dank voor alles wat wij samen met u en de Collectieve Israël Actie mogen doen voor de Ethiopische Joden. Bovenal mogen wij de God van Israël danken. De profetische woorden worden helder zichtbaar in het herstel van het land Israël. Bid dat de afstammelingen van grote en invloedrijke Joodse gemeenschappen in Afrika daar niet verborgen blijven maar zichtbaar worden en geholpen worden om ook terug te keren. Zie Jesaja 18:1, 43:3 en 45:18. Sefanja 3:10. Dank dat er de laatste jaren steeds meer over deze 'verloren stammen' bekend wordt, dat zij herkend worden als Joodse afstammelingen. Het gaat o.a. om de Yibirs in Somalië, de Lemba in Mozambique en in Malawi, de Berbers in Marokko en de Kasaïanen in Congo. Het gaat niet om wat wij er van vinden of hoe de regering van Israël het ziet, maar om de vervulling van Gods woord.

VOLKEN / EUROPA Bid voor Drs. Bas Belder, Europarlementariër, en voor Andrew Tucker, consultant voor de Europese Coalitie voor Israël. De anti-Israël resoluties blijven maar komen in Brussel en beide personen vormen de eerste linie om er iets tegen in te brengen. Bas Belder in het Parlement en Andrew Tucker erbuiten. In Groot-Brittannië woedt een debat of op de scholen de Holocaust nog onderwezen kan worden, moslimleerlingen zouden er aanstoot aan kunnen nemen! Bid dat men in alle landen van Europa het verleden van ons continent blijft onderwijzen, blijft herdenken. Nieuwkomers kunnen hier van leren. Dank dat ds. Willem Glashouwer recent een goede reis met geweldig resultaat heeft gemaakt in Siberië, de Oeral en Rusland. Russische predikanten en studenten hebben nu de beschikking over de dvd 'Waarom Israël?' in hun eigen taal. Dank voor de goede samenwerking met de organisatie Ebenezer en met de vele plaatselijke contacten. Dank voor Drake Kanaabo, onze coördinator in Oost-Afrika. Voor de televisie-uitzendingen in Zambia en de mogelijkheden in Zuid-Soedan.

In het begin van deze brief is Iran en de dreiging voor het volk Israël al genoemd. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog moet het Joodse volk rekening houden met de mogelijkheid van een totale vernietiging, nu in het land waar ze thuishoren. Bid om verbreking van de boze machten die de machthebbers in Teheran in hun greep houden. Lees om meer te begrijpen het Bijbelboek Esther. Bid om bescherming tegen de geestelijke en militaire macht die het vanuit Syrië en Libanon op Israël gemunt hebben. Bijna niemand spreekt meer over de 'Arabische Lente', volgens mij omdat er een 'Arabische Winter' in aantocht is. Soenniet of Sjiiet, religieus of seculier, orthodox of liberaal, woonachtig in het Verre Oosten of in een buurland: volgens vele moslims moet de staat Israël ophouden te bestaan. In een klein aantal moslimlanden kan de ‘Dhimmi-status’ voor Joden nog net, dus een derde- of vierderangsburger in een volledig moslimland. Dit staat haaks op de vervulling van het profetisch woord in de Bijbel! Dank God voor het herstel van het volk en voor het herstel van het land. Lees en gebruik in uw voorbede de proclamatieteksten die u kunt vinden op www.neverbesilent.org

JERUZALEM We bidden tot God met Jesaja 62:6-7 “Op uw muren Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.” Een Engelse vertaling komt heel dicht bij de Hebreeuwse tekst: “Ye, that are the Lord’s remembrancers (secretaresses), take ye no rest.” We mogen U o Heere, herinneren aan uw eigen agenda, uw eigen beloften aan uw volk gedaan. We nemen het woord van Jesaja serieus: “Gun Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.” Ja we gunnen U geen rust, Heere, totdat U vrede geeft. We mogen, ja moeten, bidden om de vrede van Jeruzalem, de komst van Messias, die zijn vrederijk vanuit Jeruzalem zal vormgeven. De Heere heeft Jeruzalem als centrum in de wereld gesteld. Ezechiël 5:5 “Zo zegt de Heere Heere: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


gezet met landen eromheen.” We zien nu al pelgrims richting Jeruzalem gaan om te leren van het Joodse volk. Bid dat de tijd spoedig aanbreekt dat drommen mensen “komen … om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen.” Bid dat het waar wordt wat de Heere zegt in Zacharia 8: “In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.” Bid om zegen voor alle studieprogramma’s en uitwisselingsprogramma’s tussen Joden en christenen. Dat wij samen de Schriften onderzoeken en Gods trouw ontdekken. Bid om zegen voor de burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat. Dat God hem gebruikt ter wille van Zijn heilige Naam. Op 12 mei was het Jeruzalemdag. Op deze dag viert Israël de hereniging van Jeruzalem in 1967, die met de Jeruzalemwet uit 1980 officieel werd bevestigd. Bid voor Jeruzalem: Heere, zoals U het uitsprak naar koning Hizkia, spreek het opnieuw vandaag uit: “Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar.” (Jesaja 37:35) Bid met Psalm 122:3 voor een ongedeeld Jeruzalem: “Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.” Dank met Psalm 87 dat we mogen delen in het heil met Israël, dat we als christenen zijn geënt op de edele olijfboom. Heerlijke dingen worden gezegd over Sion: “Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. De Heere telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren.” Laten we met de zangers van Sion meezingen: “Al mijn bronnen zijn in U!”

ISRAËL Verootmoedig u met de kerk van alle eeuwen voor de hooghartige houding van de kerk ten aanzien van het volk Israël. Pinchas Lapide zei: christenen hebben Joden eeuwenlang proberen te bekeren door marteling, verguizing en dwang, maar ze hebben nagelaten wat de Bijbel zelf leert door de mond van Paulus: Israël tot jaloersheid opwekken. Bid dat Israël tot zijn bestemming komt, om een licht te zijn voor de heidenen (Jesaja 42) en een middel waardoor volken het heil zullen gaan zien (Genesis 12: 3 “in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”; Galaten 3:8) Bid dat de invloed van de ‘Christ at the Checkpoint Conferentie’, gehouden te Bethlehem in maart 2012, beperkt zal zijn. Doel van de sprekers op deze conferentie was om evangelische christenen te beïnvloeden die de Joodse staat steunen. Vele sprekers beweerden dat het christelijk zionisme een verdraaiing is van het christelijke geloof. Met de komst van Jezus hebben DE VOLKEN de Joden en hun nakomelingen alle aanspraken op de Bijbelse verbonden verloren. Palestijnen worden voorgesteld als de ware nakomelingen van de Bijbelse Joden. Proclameer de Schriften. De Wijngaard die Israël heet en door haar ongehoorzaamheid verwoest is, wordt weer geplant: Hosea 14:5-8. Heere, U zegt “Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok.” Wij zien inderdaad het Joodse volk opbloeien, tegen de verdrukking in, zoals eens in Egypte (Exodus 1) U, Heere, zegt in Jeremia 32:40-41 “Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken. Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.” Wees u ervan bewust dat deze Bijbelplaats de enige is, waar de Heere zegt dat Hij iets zal doen met heel zijn hart en heel zijn ziel! Welke volgeling van Yeshua zou dit willen bestrijden? De Heere werkt met heel zijn hart en zijn ziel aan het fysieke herstel van Israël. Dank Hem ervoor.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Bid dat de gemeenten van Jezus Christus hun oudste broeder erkennen en liefhebben als “eerstgeboren zoon” van God (Exodus 4:22 “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël”) Bid voor de christenen in de Palestijnse gebieden. Voorganger Naim Khoury zegt dat de vijandigheden tegen christenen in de gebieden die onder de Palestijnse Autoriteit staan steeds erger worden. Er vinden veel verkrachtingen en gedwongen bekeringen plaats. Bid om bescherming, vertroosting, moed en hoop.

BIDDEN/ GEMEENTE In mei is de Kadima-partij onder leiding van de oud-generaal Shaul Mofaz toegetreden tot de regering van Bibi Netanyahu. Deze regering heeft nu 96 van de 120 zetels in de Knesset. Een overweldigende meerderheid, bijna als een regering van nationale eenheid. Bid dat van deze meerderheid geen misbruik gemaakt zal worden, maar dat de democratie in alle partijen gehandhaafd zal blijven. Bid voor de regering van Netanyahu. Vooral de onrust in de buurlanden en de dreiging vanuit Iran vergt moeilijke beslissingen. Zacharia 8 is een bijzonder hoofdstuk in de Bijbel, met veel verantwoordelijkheden, geschiedenis en profetie, maar ook veel zegeningen! (NBV). Vooral vers 9 spreekt aan: "Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Nu jullie deze woorden uit de mond van de profeten hebben gehoord, moeten jullie

volhouden. Het huis van de Heer van de hemelse machten is nu gegrondvest; de herbouw van de tempel is begonnen.” Dank God voor het begin van het herstel van de vervallen hut van David. Amos 9, vooral vanaf vers 9 en Handelingen 15:13-18. Bid dat de bevolking van Israël zal volhouden, veel komt op hen af. Jarenlange dienstplicht, dreiging van oorlog en terreur, smaad in internationale organen zoals de VN, het Europese Parlement, in bijna alle hulpverleningsorganisaties. Vers 16 spreekt van een grote verantwoording. Hier moeten jullie je aan houden: - Spreek de waarheid tegen elkaar, - bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken, - wees er niet op uit om een ander kwaad te doen, - en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van - spreekt de Heer. De Heer der hemelse machten spreekt hier. Tot het Joodse volk naar het land, en tot het Joodse volk in het land. Vol liefde, vol kracht en vervulling. DE VOLKEN Bid vanuit deze vier opdrachten voor de regering, voor de overheid, voor de rabbijnen en andere geestelijken en voor de bevolking. Lees het hoofdstuk, het eindigt met het feit dat mannen uit de volken zeggen: "Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.” Dank dat wij in onze generatie de vervulling mogen zien van de woorden van Zacharia en andere profeten. God waakt over zijn eerst geboren zoon!

Gebedsbrief juni/juli 2012  

Gebedsbrief met actuele gebedspunten voor Israël.