Page 1

APRIL/MEI 2014

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk Tel. 033 - 245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl

Shalom! Een paar maanden geleden deed Barry Segal uit Jeruzalem de volgende oproep aan hen die voor Israël bidden: “De afgelopen tien jaar hebben we als voorbidders steeds rond dezelfde bergen gecirkeld. De berg van een nucleair bewapend Iran. De berg van onmogelijke eisen die de Palestijnse Autoriteit stelt in het vredesoverleg. De berg van onophoudelijke retoriek en toenemend verraad door de Amerikaanse regering en andere instituten wereldwijd. Het is te begrijpen dat deze ‘bergen’ ons uitputten. Dit is de tactiek van de boze, die al deze obstakels opwerpt zodat wij als voorbidders verslappen in ons gebed voor deze en andere vitale kwesties. Ik wil u daarom dringend oproepen om te blijven bidden, om uw gebed te versterken met vasten waar mogelijk. God zegt in Jacobus 5:16b: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ Iedereen die Israël liefheeft kan veel betekenen. Samen zullen we de strijd winnen tegen ‘de duisternis die de aarde bedekt’, Jesaja 60:2. Dus wees sterk, opmerkzaam en blijf bidden.” Gods zegen in uw voorbede voor het Joodse volk, wees bemoedigd en blijf waakzaam. Pieter Bénard, Coördinator gebedswerk ALIJA Onder de oppervlakte van de recente onrust in Oekraïne ligt volgens Mark Almond, een vooraanstaand historicus, ‘de oude demonie van het nationalisme en het antisemitisme’. Een toename hiervan zien we ook in landen als België, Frankrijk, Hongarije en Griekenland. Bid om verbreking van deze machten in Oekraïne en in de andere landen. Het is intimidatie die angstige vormen aanneemt. Bid voor de veiligheid van de 300.000 Joden die in Oekraïne wonen, om bescherming tegen intimidatie, leugens en aanvallen. Bid voor het werk van Koen Carlier en zijn team, in samenwerking met het Ebenezer Emergency Fund, de organisatie Ezra en het Joods Agentschap.

Dank voor het vele werk dat door hen verzet wordt: de hulp om de juiste documenten te verkrijgen, het vervoer naar de luchthavens en nog veel meer. Dank God voor zijn profetisch woord. Het is een leidraad om deze chaotische en verwarrende tijd te begrijpen. Bid dat de Joden in Oekraïne het Bijbelwoord uit Zacharia 2 vers 6 ter harte nemen: “Op, op! Vlucht, uit het Noorderland! Luidt het woord des Heren.” Het Centraal Bureau voor Statistiek in Israël laat weten dat afgelopen januari 1.218 mensen alija hebben gemaakt. Dat is 6,7% meer dan in januari 2013. Met dit gegeven verwacht men dat er in 2014 in totaal 20.500 Joden alija zullen maken. Daarbij

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


wordt er geen rekening gehouden met de ernstige situatie in Oekraïne, maar dit kan wel eens een stroom van tienduizenden extra immigranten op gang brengen. Bid dat de Joden die alija maken goed opgevangen worden, snel Hebreeuws zullen leren en een baan vinden. Bid voor de diverse instellingen in Israël zelf, dat ze voorbereid zullen zijn op een grote toestroom vanuit Oekraïne. “Het is gevaarlijk om met een keppeltje over straat te lopen en de Joodse scholen en het Joods weeshuis worden nu nog strenger bewaakt dan voorheen”, aldus Michael Brodman in Odessa, Oekraïne. Koen Carlier: “We roepen al zestien jaar Vlucht uit het Noorderland!, en dit appèl is niet minder dringend dan toen we begonnen”. Bid voor de doorgaande actie ‘Breng de Joden Thuis’, maar geef ook ruimhartig. Wij mogen met bidden en geven een instrument zijn in Gods hand. Koen schrijft: “Hoe moeten de Holocaustoverlevenden zich nu voelen in Oekraïne? Het voelt haast alsof de geschiedenis zich herhaalt.” Bid voor deze overlevenden in hun ouderdom. Veel van hen zijn zeer arm. Dank voor de voedselpakketten die we dankzij uw hulp aan de arme Joodse bevolking van Oekraïne kunnen geven. Bid om genezing van hun traumatische herinneringen, die vaak versterkt worden door de huidige gebeurtenissen.

VOLKEN Bid voor de Trainings- en Leiderschapsconferentie in de Filippijnen op 8, 9 en 10 mei. Leiders van Christenen voor Israël uit ZuidoostAzië zullen daar onderwijs en training krijgen.

Dank voor de honderden boeken van ‘Waarom Israel?’ en ‘Waarom Eindtijd?’ die in deze regio zijn verkocht. Dank voor de eerste ‘March of Life’ op 6 april in Oostenrijk, georganiseerd door de Oostenrijkse afdeling van Christenen voor Israël. Men loopt van kamp Mauthausen naar kamp Gusen II. In dit relatief onbekende concentratiekamp werden tussen 1939 en 1945 tenminste 71.000 mensen uit 27 landen opgesloten, met name Joden. Minstens 35.800 van hen zijn omgekomen. Door middel van deze herdenking wil men de slachtoffers en overlevenden eren en bewustzijn creëren voor hedendaags antisemitisme. Bid voor een doorbraak in het zwijgen van veel Oostenrijkers over deze periode in hun geschiedenis. Bid voor de staf en vrijwilligers van Christians for Israel International in Nijkerk. Bid voor wijsheid om hun werk op een goede manier te mogen doen. Bid voor de studieboeken en DVD’s over Israël die ontwikkeld worden in verschillende talen. Bid ook voor de vertalers die momenteel bezig zijn met o.a. vertalingen in het Albanees en Kroatisch. Bid en dank voor de vele spreekbeurten in Nederland en wereldwijd van ds. Willem J.J. Glashouwer. De discussies rond ‘BDS’ (boycot, desinvestering en sancties tegen Israël) duren voort. De beweging om Israël te delegitimeren en uiteindelijk te ontmantelen is wereldwijd en ook in ons land sterk. Dat geeft ook de Joodse gemeenschap onder ons een gevoel van bedreiging, want de overgrote meerderheid van de Joden voelt zich sterk met Israël verbonden. Bid dat de boycotacties met vruchteloosheid geslagen zullen worden. Bid dat de media in ons land een eerlijk, onbevooroordeeld beeld zullen geven van de situatie in Israël en ‘de gebieden’.

Bid voor de spreekbeurten voor, tijdens en na de conferentie in deze regio. Harald Eckert – voorzitter van Christians for Israel international – spreekt in Zuid-Korea en India; ds. Willem J.J. Glashouwer in Papoea Nieuw-Guinea en Indonesië.

Bid dat christenen in de zakenwereld de moed en het geloof zullen hebben om zaken te doen met Israël.

Dank voor de tournee in maart van ds. Glashouwer in Thailand. Honderden mensen kwamen naar deze bijeenkomsten in Chiang Mai en Bangkok.

Bid dat politici zich niet laten meeslepen in een anti-Israëlstemming. Bid dat christenpolitici de moed hebben om vanuit het Woord van God op te komen voor solidariteit met Israël.

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Bid voor onze regering en met name de minister van Buitenlandse Zaken. Officieel deelt de regering mee dat er niets in het Israëlbeleid veranderd is, maar in de praktijk blijkt dat er stevig wordt ingezet op ontmoediging van handelscontacten met veel Israëlische bedrijven. Van kerken en christenen mag verwacht worden dat zij vanzelfsprekend ‘christenen voor Israël’ zullen zijn. De gemeente van Christus kan eenvoudig niet zonder Israël bestaan. Helaas is dat besef lang niet algemeen. Laten we daarom bidden dat christenen en kerkelijke leiders van alle denominaties zich laten inspireren door het Woord van de God van Israël, dat ons oproept om Israël te zegenen. Bid ook dat christenen van alle denominaties de moed en het geloof hebben om zich te verzetten tegen negatieve berichtgeving en te kiezen voor solidariteit met Israël. Bid dat ze daar in hun eigen kerkelijke/ gemeentelijke omgeving voor uitkomen. Soms horen we dat christenen die iets met Israël hebben zich onbegrepen en zelfs verdacht voelen in hun eigen gemeente. Laten we bidden dat gelovigen elkaar mogen vinden en zo tot een hand en een voet kunnen zijn. Bid ook voor predikanten, voorgangers, kerkenraden, oudsten en theologen dat ze vanuit het Woord van God het rechte zicht op Gods weg met Israël mogen ontvangen.

INTIMIDATIE Door voortdurend de aandacht te vestigen op de Palestijnse onverzoenlijkheid en haateducatie in de Palestijnse samenleving, wil Israël duidelijk maken dat de verwachtingen in het buitenland over het vredesproces veel te hoog gespannen zijn. Op een recente persconferentie deelde minister Yuval Steinitz de volgende feiten: • Israël verschijnt op geen enkele kaart in de Palestijnse schoolboeken. Wel wordt het hele gebied van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan aangeduid als Palestina. • Israëlische steden worden aangeduid als Palestijnse steden, zoals Haifa, Nazareth, Beit She’an, etc. • In Palestijnse schoolboeken wordt Israël aangeduid als vijand, als de bezetter van de Palestijnse gebieden in 1948 en in 1967.

• De Joodse geschiedenis van Israël wordt geheel ontkend. De kinderen wordt geleerd dat Arabieren de originele inwoners van het land zijn. • In de schoolboeken wordt uitgelegd dat slechts door oorlog en geweld de Palestijnse doelen bereikt kunnen worden en alle Palestijnse vluchtelingen naar hun thuisland kunnen terugkeren. • In de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde media blijft de ophitsing tegen Israël doorgaan, ook nu er opnieuw over vrede wordt gepraat! Bid dat God tot Zijn doel komt. Dat Zijn profetisch woord zichtbaar zal worden in Zijn handelen met Israël en de andere volken. Bid ook voor het vredesoverleg. Niet alleen Israël is gebaat bij vrede, maar ook de Palestijnen en de inwoners van alle omringende landen. Bid om verbreking van de macht van intimidatie en terreur. Het is een veelkoppig monster dat slecht en moorddadig is voor iedereen. Bid voor de politici in Europa, om een eerlijke beoordeling van de situatie in het MiddenOosten. Dat rechtvaardigheid prevaleert boven economisch gewin.

ISRAËL Bid voor het overleg tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Men spreekt o.a. over de watervoorziening, de status van Jeruzalem en de onderlinge betrekkingen. Heftige geschilpunten zijn ook de bepaling van de onderlinge grens en een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen. Bid om een rechtvaardige vrede voor beide partijen en dat Israël door de PA als Joodse staat erkend zal worden. Bid om behoud van Bijbels grondgebied, om de status van Jeruzalem en om verdedigbare grenzen. Israël heeft geen behoefte aan ‘Auschwitz-grenzen’, zoals de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban vele jaren geleden al verwoordde. Blijf bidden om bescherming van Israël. Ondanks de besprekingen gaat de terreur tegen de Joodse bevolking onverminderd door. Bid om een gezegende en veilige Pesachweek van 15 tot en met 22 april.

Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Bid om een zinvolle herdenking van de Holocaust op 28 april. Het afgelopen jaar laat een sterke stijging zien van het aantal terreuraanvallen in Judea en Samaria. In 2013 waren er 1.217 van zulke aanvallen, tegenover 578 in 2012. Zes Israëli’s kwamen om: drie door messteken, twee door scherpschutters en een soldaat, Tomar Hazan, werd gekidnapt en gewurgd. In totaal raakten 44 Israëli’s gewond, vooral door rotsblokken en vuurbommen op hun auto. Blijf bidden om bescherming. De terreur tegen de Joodse bevolking in Judea en Samaria neemt steeds grotere vormen aan. Bid vanuit Psalm 140: “Red mij, o Here, van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het geweld, die boze dingen in hun hart beramen, de ganse dag strijd verwekken; zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen”. Dit zijn de verzen 1 tot 4, maar bid voor Israël vanuit de hele Psalm. Israël werd vorig jaar zo’n twintig keer veroordeeld door de Verenigde Naties. Alle andere landen in de wereld samen vier keer! Bid voor het stemgedrag in de VN. Door de druk van de 57 islamitische staten stemmen tientallen derdewereldlanden automatisch mee tegen Israël. Bid dat de positieve invloed van landen als Canada en Australië en landen uit Azië steeds groter zal worden in de VN, ten gunste van de staat Israël. Dank dat na vele jaren Israëls VN-ambassadeur Ron Prosor in februari door 170 landen unaniem werd gekozen om het VN-mensenrechtencomité voor te zitten. Zelfs landen van het Arabische blok kozen voor Prosor!

Van de ouderen in Israël leeft 21% onder de armoedegrens, van de kinderen is dat 40%.

BIDDEN In de maarteditie van Israël Aktueel staat een bijzonder artikel. ‘Vals spel bij boycot Israëlische bedrijven’, geschreven door een bekende onderzoeksjournalist. Wat is er zo bijzonder aan dit artikel? Dat is de duidelijke link die gelegd wordt tussen het werk van een honorair hoogleraar Rechten van de Mens, tevens ethisch adviseur van het pensioenfonds PGGM, en zijn betrokkenheid bij het activistische netwerk van organisaties als Cordaid, IKV Pax Christi, Oxfam Novib, werkgroep Keerpunt, het Palestina Komitee en ICCO. De antiIsraëlhouding van deze organisaties is via deze hoogleraar terechtgekomen in de ethische raad van pensioenfonds PGGM, met alle gevolgen voor de staat Israël die inmiddels bekend zijn. Eén man kan het verschil maken, zo blijkt maar weer. Met bovenstaande komen we op het punt van geestelijke strijd, ook zichtbaar in de conferentie ‘Christ at the Checkpoint’ die in maart werd gehouden in Bethlehem. Ook zichtbaar in de ‘Internationale Israël Apartheidsweek’, gehouden in dezelfde maand. Bekende christenen van over de hele wereld verkondigen wat ze in Bethlehem gehoord hebben. Vooraanstaande geleerden onderwijzen overal op universiteiten wat hen voorgehouden is in deze apartheidsweek. Dus het is vaak maar één persoon met een anti-Israël verhaal en meestal ongelofelijk veel toehoorders die zonder iets te controleren het ook weer doorgeven. Het lijkt wel onbegonnen werk? Toch niet. We mogen trouw blijven bidden en blijven uitzien naar het herstel van Israël. Naar de terugkeer van Gods volk naar Zijn land. Uitzien naar de komst van Jezus Messias. Die komst wordt vooraf gegaan door in heftigheid toenemende weeën. Leest u er de ‘Rede over de laatste dingen’ in de evangeliën er maar op na. Dus geestelijk strijd is soms zichtbaar in één persoon en soms op het wereldtoneel. Maar ook ineens op een verjaardag of in een kerkenraadsvergadering. Bid dat we waakzaam blijven, de profetieën niet verachten en alles zullen toetsen. Lees ook 1 Thessalonicenzen 5:16-24.

Bid dat ruimhartiger subsidies gegeven zullen worden en dat er een betere verdeling komt van de economische rijkdom die Israël heeft. Bid en dank vanuit Psalm 97: “De Here is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart”. Dit zijn de verzen 1 en 11, maar bid vanuit de hele Psalm. Deze brief kunt u zowel per e-mail als per post ontvangen. Meld u aan per e-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.

Gebedsbrief april/mei 2014  
Gebedsbrief april/mei 2014