Page 1

22

i s ra ë l a k t i e f

september 2012

Jaarverslag Christenen voor Israël 2011 In dit jaarverslag van de stichting Christenen voor Israël wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten en projecten die in 2011 zijn uitgevoerd.

DOOR ROGER F.G. VAN OORDT We mogen op het jaar 2011 terugzien met dankbaarheid. De Heere heeft ook in 2011 ons werk en vele activiteiten gezegend, ondanks onze tekortkomingen. Dit was mede mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers, in Nijkerk en in het land, en van de vaste medewerkers van de stichting. Door de vele ontvangen giften van onze donateurs, kon er veel informatie aan de achterban worden verstrekt en konden projecten worden ondersteund en gerealiseerd. In 2011 werd er aan collecten, legaten en giften voor bijna € 4,7 miljoen bijeengebracht. In 2010 was dit afgerond € 4,6 miljoen. Deze cijfers betreffen zowel Christenen voor Israël als Christians for Israel International. Bij de keuze en de afdrachten van de projecten is er voor bepaalde projecten een nauwe samenwerking met Keren Hayesod in Jeruzalem. Het bestuur van stichting Christenen voor Israël vergaderde in het jaar 2011 negen maal. Het bestuur bestaat momenteel uit acht personen. Er is één vacature. In januari 2012 ontving de oprichter van Christenen voor Israël, Karel van Oordt, in Jeruzalem een onderscheiding van The World Jewish Congres en de Knesseth Christian Allies Caucus voor het werk dat Christenen voor Israël ten behoeve van Israël in de afgelopen meer dan dertig jaar heeft mogen doen. Activiteiten in het kader van de doelstelling • De krant van Christenen voor Israël, Israël Aktueel, is in 2011 tien maal verschenen. In de krant brachten we betrouwbaar en positief nieuws over Israël, evenals scherpe analyses en theologische beschouwingen. De oplage bedroeg gemiddeld 68.000 exemplaren. Het aantal vaste verzendadressen was ultimo 2011 ruim 58.000. De overige 10.000 kranten worden uitgereikt aan kerken, verenigingen en tijdens spreekbeurten. De krant is voor minimaal zes maanden een kostenloze uitgave voor de ontvanger. Bij elke uitgave is een acceptgiro gevoegd voor één van de activiteiten of projecten van Christenen voor Israël. • Er verschenen vier nieuwsbrieven. Deze hadden betrekking op overlevenden van de Shoah (Holocaust), de terugkeer van de Joden naar het land van Israël, het internationale werk van Christenen voor Israël en hulp aan arme gezinnen. • Het blad Tov is een uitgave die vier maal per jaar verschijnt in een oplage van vijfduizend per nummer. Dit blad is bestemd voor kinderen van negen tot veertien jaar en geeft informatie over Israël en het Jodendom. In 2011 verscheen een speciaal nummer over de Joodse feesten met een oplage van tienduizend. • De oplage van Israël en de Kerk is 2500 exemplaren. Israël en de Kerk verscheen vier maal. Het is een tijdschrift over Bijbelse bezinning en toerusting voor de christelijke gemeente en is bedoeld voor predikanten, voorgangers en allen die theologisch geïnteresseerd zijn. In deze uitgave staan ook diverse theologische verhandelingen over Israël. In 2011 organiseerden we een speciale themadag over antisemitisme. De opkomst oversteeg de verwachting, er waren ruim 250 deelnemers. • In verband met de communicatie en informatievoorziening naar de achterban is de website in 2011 compleet vernieuwd. Dit heeft geleid tot aanmerkelijk meer bezoekers en donaties via de website. • In 2011 trad de band Tzahal vier maal op, waaronder één keer in Antwerpen. Tzahal is een muziekgroep uit het Israëlische leger. Deze optredens werden druk bezocht. • In september 2011 organiseerde Christenen voor Israël twee grote manifestaties in Den Haag en Antwerpen voor een ongedeeld Jeruzalem. • Speciaal voor (leiders van) Bijbelkringen, ontwikkelde Christenen voor Israël de Bijbelstudiecursus Focus op Israël. In 2011 gaven we een aantal aanvullende Bijbelstudies uit: Het geheim van Israël (zes Bijbelstudies voor kringen), Abraham de vriend van God en een Bijbelstudie over 1 en 2 Kronieken. • In 2011 waren er 186 spreekbeurten met eigen sprekers. Daarnaast waren er 44 bijeenkomsten met sprekers uit Israël onder wie: rabbijn David Brodman, Wiesje de Lange, Naim en Elvira Khoury, rabbijn David Portowicz, Gideon Samuel, Tass Saäda, opperrabbijn Yonah Metzger en rabbijn Chaim Eisen. • In 2011 werd in juni, juli en augustus de tentoonstelling georganiseerd Met de moed der hoop. Deze tentoonstelling trok ruim zevenduizend bezoekers waaronder veel schoolklassen. Hulpverlening in het kader van de doelstelling Breng de Joden Thuis: Voor de actie Breng de Joden Thuis werd in 2011 een netto bedrag van € 594.169 ingezameld. Christenen voor Israël heeft in Oekraïne zijn eigen veldwerker Koen Carlier en werkt samen met de stichting Ebenezer en het Joods Agentschap in het alijawerk. Voor het thuisbrengen van Joden uit Ethiopië werkt Christenen

voor Israël samen met Keren Hayesod. Christenen voor Israël zamelt de fondsen in en Keren Hayesod is verantwoordelijk voor de bestedingen. Het Jaffa Instituut: Voor het Jaffa Instituut van dr. David Portowicz voor kansarme en misdeelde kinderen in Jaffa en Beth Shemesh werd netto € 294.766 van giftgevers ontvangen. In Jaffa ontvangen nu bijna 3500 kinderen onderwijs, terwijl in het internaat in Beth Shemesh vierhonderd kinderen tussen de tien en achttien jaar permanent zijn ondergebracht. De eetzaal en de keuken in Bet Shemesh waren oud en erg klein. Er konden maar zestig kinderen tegelijkertijd eten. Dat betekende dat er in zeven toerbeurten maaltijden werden gegeven aan de kinderen. Daarom is in 2010 begonnen met de bouw van een nieuwe keuken en een nieuwe eetzaal. Christenen voor Israël heeft de kosten en de installatie van de nieuwe keuken op zich genomen. In november 2011 is deze professionele keuken officieel geopend. De realisatie van dit project vond plaats in nauwe samenwerking met een Nederlandse keukeninstallateur en een Nederlands cateringbedrijf. De totale kosten kwamen uit op € 275.000. Dat was ruim veertig procent lager dan de oorspronkelijke offerte van Israëlische keukenbouwers. Hineni Jeruzalem: Het centrum van Hineni Jeruzalem werkt op vele manieren om hulpbehoevende Joden te helpen. Hineni heeft ook een centrum voor distributie van maaltijden in Jeruzalem. Christenen voor Israël brengt groepen uit Nederland naar dit centrum. Het enthousiasme onder de mensen is groot. Velen worden geënthousiasmeerd om bij thuiskomst in Nederland in hun plaatselijke (kerkelijke) gemeente voor Israël en het Joodse volk iets te ondernemen. Hazon Yeshaya: De gaarkeukens van Hazon Yeshaya in Israël worden sinds 2003 door Christenen voor Israël ondersteund. Christenen voor Israël doneerde maandelijks $ 25.000 via Keren Hayesod aan Hazon Yeshaya. Daarnaast verstrekte Christenen voor Israël een bijdrage voor Chanoeka- en Pesachpakketten. In 2011 was de totale bijdrage van Christenen voor Israël aan Hazon Yeshaya: $ 472.500, dat is ongeveer € 360.000. De afgelopen jaren werd Hazon Yeshaya in dezelfde orde van grootte ondersteund. In januari 2012 waren er geruchten dat het aantal maaltijden dat door Hazon Yeshaya bereid zou zijn niet in overeenstemming was met het aantal opgegeven maaltijden. Op grond van een (positief) onderzoek door een externe accountant heeft het bestuur van Christenen voor Israël in januari 2012 besloten de maandelijkse bijdragen niet te stoppen. Reden: de armen in Israël mogen niet de dupe worden van geruchten. Bovendien voldeed Hazon Yeshaya aan alle benodigde kwalificaties. Daarbij: de afdrachten aan Hazon Yeshaya verlopen via Keren Hayesod in Israël. Om door Keren Hayesod ondersteund te worden, moeten de organisaties een achttal documenten overleggen die betrekking hebben op bestuur, organisatie en financiele verslaggeving. Hazon Yeshaya had die documenten overgelegd en er was verder geen

Verdeling kosten naar bestemming Bestemming Afdrachten aan organisaties Eigen aanschaffingen voor projecten Voorlichting/publiciteit Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal

Doelstelling Projecten Voorlichting 2.230.943 185.627 435.357 301.865 214.813 515.678 36.665 35.380 104.703 104.048 7.857 14.402 3.215.965 971.373

Eigen fondsenwerving

116.561 261.904 28.105 77.673 14.743 498.986

Beheer en administratie

273.394 33.560 77.673 14.786 399.413

Totaal 2011 2.230.943 185.627 853.783 1.265.789 133.710 364.097 51.788 5.085.737

Begroot 2011 1.486.000 10.000 826.000 1.272.000 135.000 334.000 45.000 4.108.000

Totaal 2010 1.769.337 151.579 908.029 1.184.361 135.888 316.548 52.612 4.518.354


i s ra ë l a k t i e f

reden om aan te nemen dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden. Christenen voor Israel heeft eind januari 2012 hiervan kort melding gemaakt op de voorpagina van haar publicatie Israël Aktueel. In april 2012 werden we echter opgeschrikt door het feit dat Abraham Israel, de directeur van Hazon Yeshaya, en acht van zijn medewerkers waren opgepakt wegens verdenking van fraude. Na het bekend worden, hebben wij hiervan direct melding gemaakt op onze website en in Israël Aktueel. De afdrachten aan Hazon Yeshaya zijn per direct stopgezet. Om echter de armen hiervan niet de dupe te laten worden, heeft Christenen voor Israël meteen onderzocht hoe we op een andere wijze deze mensen in hun grote nood kunnen helpen. Uiteindelijk besloten we tot een samenwerking tussen het Jaffa Instituut met zijn pas geopende splinternieuwe keuken en Hineni Jeruzalem. Via Keren Hayesod hebben we bij Hazon Yeshaya een claim neergelegd – mocht er daadwerkelijk sprake zijn van fraude – voor de gedoneerde gelden. Tot 15 mei 2012 werden er nog beperkt maaltijden bereid in Hazon Yeshaya. De verwachting is dat dit spoedig helemaal zal stoppen. Het onderzoek naar malversaties bij Hazon Yeshaya is nog in volle gang. De uitkomsten zijn op het moment dat we dit schrijven, nog ongewis. In overleg met onze accountant en Keren Hayesod hebben we op dit moment nog afgezien van een extern onderzoek naar malversaties bij Hazon Yeshaya. Dit omdat alle stukken bij de rechtbank liggen en niet beschikbaar zijn voor derden. We wachten verdere ontwikkelingen af en zullen op een later tijdstip besluiten of we – al dan niet in samenwerking met andere donoren in andere landen – verder onderzoek zullen doen. CFOIC: CFOIC (Christian Friends Of Israeli Communities) biedt hulp aan Joden in Samaria, Benjamin en Juda, ook wel het hartland van Israël genoemd. CFOIC is onderdeel van Christenen voor Israël en werkt nauw samen met het kantoor van CFOIC-Israël, geleid door Sondra Baras. Eén van de manieren om deze mensen te helpen, is het steunen van projecten in het land zelf, zoals het geven van voedselpakketten, naschoolse activiteiten, medische hulp, veiligheidsvoorziening en het ondersteunen van jongerenprojecten. Voor dit project is in 2011 netto € 67.006 ontvangen. Molenproject In 2011 werd door de Jerusalem Foundation aan aannemersbedrijf Lont uit Friesland, de opdracht verleend om de molen te restaureren. Naar verwachting zal in juli 2012 de molen van Montefiore in Jeruzalem opgeleverd kunnen worden met uitzondering van de maalinrichting die in januari 2013 geplaatst zal worden. Christenen voor Israël heeft voor dit project bijna de helft van de totale kosten voor haar rekening genomen. Andere partners in dit project zijn naast de Jerusalem Foundation, de gemeente Jeruzalem, het Ministerie van Toerisme en het Ministerie van de Premier. Christenen voor Israël in 2012 en volgende jaren In het afgelopen jaar mochten we er getuige van zijn dat wat velen de Arabische Lente noemen, in werkelijkheid een Arabische winter voor Israël is. Zonder in detail in te gaan op de vele bedreigingen die richting Israël zijn geuit door onder meer de omringende landen, kunnen we zeggen dat Israël nog steeds bedreigd wordt in zijn bestaan en dat vrede nog altijd ver weg schijnt te zijn. Dat noopt ons om door te gaan met het werk dat in 1980 is begonnen. Dankzij een trouwe achterban mochten we veel activiteiten uitvoeren. Ook in de komende jaren zal onze focus liggen op het geven van de Bijbelse boodschap over Israël. Praktisch betekent dit dat we met veel elan zullen blijven werken aan al die activiteiten waarmee we al jarenlang bezig zijn. Daarnaast hopen we ons werk uit te breiden. Onder andere willen we groeien met het aantal lezers van onze gratis maandkrant Israel Aktueel. Begin 2012 hopen we de 60.000 verzendadressen te passeren. Het moet mogelijk zijn om door te groeien naar 75.000 tot 80.000 lezers. Naast het geven van informatie, zullen we humanitaire projecten in Israël blijven ondersteunen. Om te zorgen dat de aan ons toevertrouwde gelden ook goed worden besteed, zullen er een aantal extra controlemechanismen worden toegepast. Eind 2011 is begonnen om de richtlijn voor projecten aan te passen en beter toepasbaar te maken. Dit moet resulteren in een nog betere, effectieve controle, zonder dat de administratieve lasten verder oplopen. Projecten die we blijvend zullen ondersteunen zijn: alija, de terugkeer van Joden naar Israël; hulp aan arme gezinnen en gaarkeukens; onderwijsprojecten; integratieprojecten; projecten voor Arabische christenen in moeilijke omstandigheden; hulp aan overlevenden van de Holocaust. We streven ernaar om voldoende middelen te vergaren om bovenstaande doelen te realiseren. Ook zullen we proberen om de continuïteitsreserve weer op peil te brengen na de onttrekking van € 170.000 in 2011 ten behoeve van uitgaven in het kader van de doelstelling. We bidden dat de Heere ook in 2012 dit werk mag zegenen met voldoende middelen en dat Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid spoedig komen mag.

Accountantsverklaring Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting Christenen voor Israël per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen RJ 650.

MEEUWSEN TEN HOOPEN ACCOUNTANTS B.V. Opmerking: Deze accountantsverklaring heeft betrekking op de volledige jaarrekening 2011. U kunt de volledige jaarrekening ontvangen door overmaking van € 5,– op onze bankrekening 4217139 van Christenen voor Israël in Nijkerk, onder vermelding van ‘geconsolideerde jaarrekening 2011’.

23

september 2012

Geconsolideerde balans per 31 december 2011 EUR ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen

2011

48.046 25.000 79.766 218.646 26.742 938.908

Totaal PASSIVA Reserves en fondsen – Reserves Continuïteitsreserve Overige reserves

500.000 84.590

– Fondsen Bestemmingsfonds bepaald door giftgevers Kortlopende schulden Totaal

EUR

73.046

1.264.062 1.337.108

584.590

EUR

2010

62.897 25.000 91.847 483.423 23.813 1.164.950

670.000 34.508

EUR

87.897

1.764.033 1.851.930

704.508

625.079

913.909

127.439 1.337.108

233.513 1.851.930

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2011 BATEN – Baten uit eigen fondsenwerving – Baten uit beleggingen Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen – Ondersteuning projecten – Voorlichting Werving baten – Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie – Kosten beheer en administratie

Werkelijk 2011 EUR 4.659.116 17.873

4.676.989

3.215.965 971.373

Werkelijk 2010 EUR 4.548.479 18.709

2.686.421 988.865 4.187.338

498.986

4.567.188

498.986

3.675.286 466.509

466.509

399.413

376.559

Som der lasten

5.085.737

4.518.354

Resultaat

– 408.748

48.834

Resultaatbestemming 2011 Toevoegen/onttrekken aan: – Continuïteitsreserve – Overige reserves – Bestemmingsfonds

– 170.000 50.082 – 288.830 – 408.748

Verklaring besteding middelen stichting Christenen voor Israël Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de doelstellingen. Nijkerk, 20 juni 2012 Statutaire naam Stichting Christenen voor Israël Vestigingsplaats Nijkerk Rechtsvorm Stichting Omschrijving doelstelling De Stichting heeft ten doel: christenen op te wekken tot solidariteit met en inzet voor Israël, onder andere door het geven van informatie en door het verlenen van hulp. De Stichting oefent haar werkzaamheden uit mede in het verband dat wordt gevormd met de te Nijkerk gevestigde Stichting: Stichting Chistians for Israel International. Het bestuur bestaat uit acht personen, die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door de zittende bestuursleden. Alle leden van het bestuur, de directie en het toezichthoudende commissie, hebben geen relevante nevenfuncties.


24

i s ra ë l a k t i e f

september 2012

Dankzij u! In 2011 mochten we dankzij uw gebed, persoonlijke inzet en financiële bijdrage op veel manieren christenen onderwijzen over Israël en het Joodse volk ook metterdaad steunen. We mochten ons verootmoedigen over het lijden van het Joodse volk, we mochten met u danken voor Gods trouw aan Zijn volk op de Familiedag. U wilde meer leren over Gods bedoeling met Israël en bestelde daarvoor studiemateriaal. Maar bovenal liet u uw hart spreken: U stuurde Shalomkaarten aan overlevenden van de Shoah. U was erbij toen we manifestaties hielden in Den Haag en Brussel voor een ongedeeld Jeruzalem. U bemoedigde het Joodse volk door hen te bezoeken in Oekraïne en Israël. Op deze pagina’s een impressie van wat wij met uw steun mochten doen.

MANIFESTATIE HOUD JERUZALEM ONGEDEELD – Christenen voor Israël organiseerde op dinsdag 13 september in Den Haag en op 19 september in Brussel een manifestatie onder het motto ’Houd Jeruzalem ongedeeld’. Ruim 2500 mensen kwamen naar Den Haag. | Foto: CvI

ZOMERKAMP KAZOURA – Ds. George Kazoura en zijn familie organiseerden voor de Arabische jeugd een zomerkamp. Zo konden zij deze kinderen vertellen over de God van Israël. | Foto: Kazoura

MET DE MOED DER HOOP – In de zomermaanden bezochten ruim zevenduizend mensen, waaronder veel schoolklassen, de indrukwekkende tentoonstelling Met de moed der hoop. | Foto: CvI

TULPEN – Om de bevolking van Israël te bemoedigen en als teken van liefde en vriendschap organiseerden we een tulpentour. We brachten Israël 150.000 tulpen. Ze werden uitgedeeld op negentig verschillende plekken. | Foto: CvI

JAFFA INSTITUUT – Er werd een nieuwe professionele keuken gebouwd door de Nederlandse keukenbouwer Willem de Boer zodat de kinderen niet meer in toerbeurt hoeven te eten. Rabbijn David Portowicz was heel dankbaar voor de nieuwe keuken. | Foto: CvI

AM YSRAEL ECHAD – Am Ysrael Echad startte dit jaar met een Shawoe’otprogramma, waarin jongeren samen met hun ouders leren over het belang van het bewaren van een Joodse identiteit. | Foto: Am Yisrael Echad

FAMILIEDAG – Met u mochten we danken voor Gods trouw aan Israël. Er waren 1600 bezoekers op de Familiedag die konden luisteren naar toespraken en een muzikaal optreden van Shai Fredo uit Israël. Verder was er gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Israëlmarkt en we mochten samen zingen. Ook het Holland-Koor was aanwezig en trakteerde u op Israëlliederen. | Foto: CvI


i s ra ë l a k t i e f

september 2012

MOLEN MONTEFIORE – De voorbereidingen voor de restauratie waren in Nederland in volle gang. In Sloten bij molenbouwer Dijkstra werd de kap stap-voor-stap gereconstrueerd. | Foto: Dijkstra

TZAHAL – Op drie plaatsen in Nederland trad de Israëlische legerband Tzahal op. De zalen waren vol. Tijdens deze concerten collecteerden we voor het project Breng de Joden Thuis. | Foto: XXX

OEKRAÏNEREIZEN – Tweemaal reisde een groep naar Oekraïne om te leren over het Joodse verleden van dat land en om concreet een handje te helpen bij het werk van alijaveldwerker Koen Carlier, door voedselpakketten in te pakken en Joodse families met een bezoek te bemoedigen. | Foto: CvI

SHALOMFONDS – Elke maand brengen wij in deze krant een klein project onder uw aandacht. Wij vroegen uw bijdrage voor: sportrolstoelen voor gehandicapte veteranen, hoortoestellen voor de hoortoestellenleenbank (foto), hulp aan Tunesische Joden, de kindergaarkeuken Yad Elie, naschools onderwijs voor domarikinderen, tandheelkundige apparatuur voor Yad Ezrah, muziekinstrumenten, schooltassen, en een kamp voor gehandicapte kinderen in Ofra. U gaf voor al deze projecten € 193.926. | Foto: Bogdan Stanciu

25

CONGRES ANTISEMITISME – Voor de eerste maal organiseerde Christenen voor Israël een congres over antisemitisme. Ruim 250 mensen namen hieraan deel. | Foto: CvI

Hartelijk dank voor uw steun!

VOEDSELPAKKETTEN – We deelden namens u 20.000 voedselpakketten uit aan Joodse families die alija gingen maken en aan Shoah overlevenden ter bemoediging en troost. De winter was bijzonder streng en uw bijdrage was daarom van onschatbare waarde. | Foto: CvI

REIZEN – In 2011 organiseerde Christenen voor Israël negen solidariteitsreizen naar Israël. Hieraan namen 282 personen deel. Ook zijn er in 2011 tien gemeente- en predikantenreizen naar Israël uitgevoerd. Hieraan namen 260 personen deel. | Foto: CvI

BRENG DE JODEN THUIS – U gaf € 594.169 voor de actie Breng de Joden Thuis. Hierdoor hielp u Joden in Oekraïne, Ethiopië en India terug te keren naar Israël. | Foto: CvI

SHALOMKAARTEN – We bezorgden meer dan tienduizend (!) Shalom from a friend-kaarten bij overlevenden van de Shoah via Amcha in Jeruzalem. We mochten de eerste Shalomkaart geven aan Moshe Meller. Dat ontroerde hem zichtbaar. Amcha is een organisatie die overlevenden van de Shoah helpt met traumaverwerking. | Foto: CvI

ZOMERKAMP KHOURY – Ds. Naim Khoury en zijn vrouw Elvira (foto) organiseerde een Bijbels zomerkamp voor de kinderen in Bethlehem. Knutselmiddagen, toneeluitvoeringen en spelletjes doen waren enkele van de activiteiten. Uit ervaring weten Naim en Elvira dat de kinderen thuis de verhalen vertellen die ze op kamp horen. | Foto: Khoury

Jaarverslag Christenen voor israël 2011  

Het jaarverslag van stichting Christenen voor Israël zoals gepubliceerd in de krant Israël Aktueel