Page 1

Brief mei juni 2013 07 05 13 09:13 Pagina 1

JANUARI 2009 MEI/JUNI 2013 SHALOM,

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk tel. 033- 245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl

2013 is het jaar van de viering van 65 jaar onafhankelijkheid van de staat Israël. De viering is in Israël op 16 april feestelijk en vredig verlopen, 14 mei is de datum waarop - volgens de westerse kalender - 65 jaar geleden de staat Israël werd uitgeroepen. Het bezit van het land staat zwaar onder druk. Israël ervaart de rust van het oog van de storm. In alle omringende landen is grote onrust. De heer Kochavi, hoofd van Israëls militaire inlichtingendienst, gaf begin april aan dat “Israël voor het eerst wordt geconfronteerd met vier grenzen waar terroristen actief zijn. Libanon en Syrië in het noorden, de Sinaï en Gaza in het zuiden. Ook arriveren er steeds meer internationale islamitische strijders in Syrië en in de Sinaï. De verslechtering van de veiligheidssituatie zal ons doen besluiten om hen aan te vallen, of zij vallen ons aan.” Op de avond van de Onafhankelijkheidsdag in Israël kwamen er bij de Westelijke Muur in Jeruzalem ruim 10.000 mensen bij elkaar voor een tijd van gebed. De minister van Religieuze Zaken, rabbi Eliyahu Ben Dan, zei tegen hen: “De Onafhankelijkheidsdag is de dag waarop de kracht van Israël zichtbaar wordt.” Bid en dank voor Israël vanuit deze twee psalmgedeelten. “Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.” Psalm 27:3. “Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen.” Psalm 119:89. Reden genoeg om voorbede te blijven doen voor Gods volk in hun eigen land, om samen met hen te verlangen naar de komst van de Messias! De Here zegene u daarin, Pieter Bénard, coördinator gebedswerk ALIJA Dank voor de Joden van de stam Manasse die uit het noorden van India alija maken en thuiskomen in Israël. 2700 jaar geleden gingen hun voorvaderen in ballingschap. Dank ook voor de Joden van de stam Dan uit Ethiopië die alija maken en thuiskomen. Bid om bescherming voor hen die nog in India en Ethiopië zijn en zich voorbereiden om zo snel mogelijk naar Israël te komen. Dank voor het wonder van vervulling van profetie. In Esther 8 vers 9 worden deze twee landen genoemd als deel van een groot rijk, bestaande uit 27 gewesten.

Geen enkele (wereld)macht heeft de alija, de terugkeer van het Joodse volk, kunnen tegenhouden. Toen niet en nu niet. Bid voor de vele Israëli’s die - om wat voor reden dan ook - weer in een ander land zijn gaan wonen. Dat ook zij terug zullen keren. In de afgelopen jaren zijn tienduizenden Israëli’s weggetrokken uit Israël. Deze ‘landverlaters’ krijgen het Hebreeuwse stempel ‘yordim’ (afdaler), omdat ze Israël hebben verlaten. De terugkeer van hen heet ‘alija’ (opgang). Bid voor de terugkeer van deze ‘yordim’. Israël is een campagne gestart om dit te bewerkstelligen en de resultaten zijn hoopvol.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Brief mei juni 2013 07 05 13 09:13 Pagina 2

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig gebeden om bescherming van de Joden in Venezuela. Zij werden door de toenmalige regering van Hugo Chavez systematisch bedreigd en gedemoniseerd. De Israëlische ambassadeur werd het land uitgezet en de diplomatieke betrekkingen met Israël werden verbroken. President Chavez is inmiddels overleden, maar de dreiging blijft. Bid om bescherming van de Joden die in Venezuela wonen, dat ook zij overwegen terug te keren naar Israël, nu het nog mogelijk is. Blijf ook bidden voor de terugkeer van de Russische Joden, die gaat onverminderd door, wel in een rustiger tempo, maar ze blijven komen!

Dank voor de regenval van de afgelopen winter, de zoetwatervoorraden zijn goed op peil. Begin april stroomde het eerste aardgas van het aardgasplatform van Tamar, 80 kilometer uit de kust voor Haifa, naar de verwerkingsinstallatie in Ashdod. Dank dat Israël minder afhankelijk wordt van buitenlandse energie, wat de economie ten goede komt. Eén op de drie kinderen in Israël leeft onder de armoedegrens.

Dank voor het werk dat Koen & Ira Carlier verzetten in Oekraïne.

Bid om voldoende hulpverlening, voldoende middelen, goede scholing en sterke gezinnen. Er zijn 185.000 ouderen die onder de armoedegrens moeten leven, zo’n 20.3% van het totaal.

Dank voor de vele voedselpakketten die door hen worden uitgedeeld, vooral aan de ouderen in Oekraïne die het moeilijk hebben.

Bid voor het werk van de Gaarkeukens en om voldoende middelen om maaltijden te blijven verstrekken.

Dank voor de Holocaust Herdenkingsmonumenten die worden geplaatst, zodat het verleden, de geschiedenis van de Joden in Oekraïne niet wordt vergeten.

Dank dat wij als Christenen voor Israël het werk van de Gaarkeukens mogen blijven ondersteunen.

Dank en bid voor de alija vanuit Jesaja 12:1-6. De rabbi van Apta zei: “Ieder mens van Israël heeft het gebod zichzelf te beschouwen, alsof hij aan de berg Sinaï stond om de Thora te ontvangen. Want voor de mens zijn er verleden en toekomstige dingen, maar niet voor God: iedere dag geeft Hij de Thora”. ISRAEL / JERUZALEM Bid om bescherming van de staat Israël; de dreiging van terreur is ongekend groot. Bid voor de militairen die de grenzen bewaken; overal staan nu elektronische hekken. Dank dat dit jaar al 33 pogingen om een Israëlische soldaat te kidnappen zijn mislukt, bid om hun bescherming. Bid om behoud van Bijbels grondgebied, met name voor Judea en Samaria. Dank dat steeds meer toeristen de regio Gush Etzion bezoeken en hierdoor visie krijgen voor dit gedeelte van Israël.

Bid en dank voor het werk van het Jaffa Project, David Portowicz, in Beit Shemesh en in Jaffa. Bid en dank voor het werk van Hineni in Jeruzalem, onder leiding van Benjamin Philip. In een tijd dat alles steeds duurder werd, zag rabbi Mendel dat de vele behoeftigen die in zijn huis te gast waren steeds kleinere broden kregen. Hij gaf bevel dat men ze groter moest maken dan vroeger; want de broden moesten recht doen aan de honger en niet aan de prijs. “Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der arme verlossen.” Psalm 72:12-13. Tijdens de Pesach dit voorjaar passeerde Israël de symbolische grens van meer dan 6 miljoen Joodse inwoners, hetzelfde aantal dat werd vermoord in de Holocaust. Het totale inwonertal komt op 8 miljoen, waaronder 1,6 miljoen Arabieren, 350.000 christenen, plus andere inwoners. Bid voor de onderlinge verstandhouding in deze pluriforme samenleving, in deze westerse democratie in het oosten!

Bid voor de stad Jeruzalem: één, ondeelbaar en eeuwig. De hoofdstad van Israël.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Brief mei juni 2013 07 05 13 09:13 Pagina 3

Bid om vrede en gerechtigheid, de status-quo met de niet-Joodse bevolkingsgroepen is broos en kwetsbaar. “Zonder morele en intellectuele onafhankelijkheid is er geen fundament voor nationale onafhankelijkheid.” David Ben-Goerion. “Hef uw ogen op naar rondom en zie hen allen; zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar Ik leef, luidt het woord des Heren, gij zult hen allen aandoen als een sieraad, en hen ombinden, zoals een bruid.” Jesaja 49:18. Bid voor de relatie met Jordanië, die zeer wisselvallig is. De Jordaanse koning tekende recent een convenant met de Palestijnse Autoriteit om de Joodse invloed in Jeruzalem tegen te gaan, terwijl hij een andere keer aangaf dat de band met de Israëlische premier Netanyahu erg sterk is. Bid voor de 325.000 Joden die in Judea en Samaria wonen, een gebied dat meestal de ‘Westbank’ wordt genoemd. De internationale veroordelingen zijn onophoudelijk gericht op de beweging van de nederzettingen en op de bewoners van de Joodse dorpen en steden in dit gebied. Dank dat we als Christenen voor Israël ook voor hen op de bres mogen staan en voorbede mogen doen.

stappen ondernemen om dit kwaad uit te roeien. Bid voor onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, dat hij de juiste besluiten zal nemen in deze zaak. Bid om bescherming van Joden in Europa, Israël en wereldwijd. Maar ook dat wij de ernst van de tijd onderkennen. Bid om vergeving voor wat wij toelaten aan antizionisme in het Europese Parlement, in gemeenteraden, op internet, zoals op YouTube. Bid om kracht en wijsheid om op te komen voor Israël, voor Joden, daar waar de Heer het op uw weg brengt. Het moderne Israël kent negen oorlogen. De tiende oorlog, de oorlog tegen de leugen, heeft Israël verloren en verliest ze nog steeds. Die leugen heeft Israël tot een paria onder de volken gemaakt. De staat Israël staat meestal alleen. “Laten leugenlippen verstommen”, staat in Psalm 31. ‘Bid dat verderfelijke taal en een bedrieglijke tong DE VOLKEN stopt’ zegt Psalm 52. Bid voor de schrijvende pers, de fotografen en filmers, dat men eerlijk en objectief durft te zijn in de verslaggeving over Israël.

VOLKEN Bid dat wij als christenen blijven opkomen voor Gods volk en ons niet schamen voor Zijn Woord. “Ik verblijd mij over uw woord als iemand die een rijke buit vindt. Ik haat en verafschuw leugen, maar uw wet heb ik lief.” Psalm 119:162-163. De Israëlische president Peres heeft in maart in het Europese Parlement in Straatsburg de landen van Europa opgeroepen om Hezbollah op de lijst te plaatsen van terreurorganisaties. Er kwam nauwelijks respons. In Bezons, een voorstad van Parijs, heeft het gemeentebestuur Majdi Al-Rimawi uitgeroepen tot erelid van de stad. De reden was dat zijn erelidmaatschap past in de ‘solidariteit met het Palestijnse volk’. Rimawi is degene die in 2001 de Israëlische minister van Toerisme, Rehavam Ze’evi, vermoordde. Niet alleen in Europa maar ook wereldwijd neemt het antisemitisme, vaak netjes verpakt in de term ‘antizionisme’, schrikbarend toe. Vooral via artikelen op internet en via filmpjes op YouTube. Bid dat Israël niet alleen zal staan in de bestrijding van terreur, dat ook de Europese landen

Bid dat leugen, bedrog en manipulatie van woorden en beelden zal stoppen. Bid dat programmamakers en schrijvers weergeven wat ze meemaken en stoppen met ‘politiek correct’ zijn. Dank voor Bas Belder, voor zijn jarenlange positieve en openhartige inbreng in de vergaderingen van het Europese Parlement. Dank voor het werk van de ‘Europese Coalitie voor Israël’. Veel Europese politici in Brussel ontvangen maandelijks goede informatie van deze organisatie. De Joodse schrijver Elie Wiesel heeft eens gezegd: ‘Het tegenovergestelde van liefde is geen haat, maar onverschilligheid’. Professor Judea Pearl, de vader van de in 2002 door islamitische terroristen gekidnapte en vermoorde (ritueel onthoofde) journalist Daniel Pearl, constateert in een krantenartikel dat er meer en meer acceptatie is van het kwaad van islamterreur. ‘Het hoort nu eenmaal bij onze moderne maatschappij’, is een veel gehoord excuus.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Brief mei juni 2013 07 05 13 09:13 Pagina 4

Bid dat een houding van onverschilligheid ons vreemd zal zijn, Israël is onze oudere broer!

verleden van de Jodentransporten. Ook de collaborateursrol van de NS krijgt aandacht. De tijd is er nu rijp voor. Bekijk de website van het Spoorwegmuseum voor meer info over de tentoonstelling: www.spoorwegmuseum.nl.

We leven in een moderne maatschappij, maar ook nu geldt: “Maar gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen”. Efeziërs 4:20

Dank voor deze ontwikkeling van openheid van zaken. Dit zien we ook in andere landen en bij andere instellingen.

Eén van de meest gemene anti-Israël acties is de jaarlijks terugkerende zogenaamde ‘Israël Apartheid Week’. Deze beweging die beweert dat Israël een Apartheidsstaat is beïnvloedt tienduizenden studenten wereldwijd. Het is hoog tijd om de universiteitscampussen terug te winnen voor objectief nieuws over de staat Israël. De Europese Coalitie voor Israël is hier volop mee bezig. Als studenten geconfronteerd worden met de democratische levenswijze in Israël en de ondemocratische manier van de Palestijnse Autoriteit, dan gaan ze er in ieder geval over nadenken.

Bid om genezing van herinneringen, voor de weinige overlevenden en voor de kinderen van de slachtoffers, de tweede generatie.

Bid dat wij opkomen voor Israël, opkomen voor de Joden, overal waar dit nodig is.

Bid voor de studenten en vele jonge mensen in de politieke partijen, medewerkers van ontwikkelingsorganisaties en zendingswerkers. Ze zijn zo makkelijk te beïnvloeden en dragen wat ze horen vaak argeloos over op anderen. Dank voor de organisatie Christenen voor Israël, de krant Israël Aktueel, de cursus Focus op Israël, de informatieve avonden. We doen er alles aan om christenen zoveel mogelijk te informeren. Ook met de tentoonstelling in Nijkerk in de zomermaanden, ‘Helden van Sion’: u bent hartelijk welkom! In de afgelopen decennia zijn veel documenten vrijgegeven en archieven opengegaan over de periode van de Tweede Wereldoorlog en de jaren erna. Vooral na de val van het communisme kwamen er schokkende feiten vrij. Dank God dat onrecht uit het verleden in onze tijd wordt hersteld, oude wonden worden geheeld. Jaren geleden hebben we gebeden om openheid bij de NS, over de rol die zij hadden in de Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog. Het contact met de directie liep op niets uit. Pas in 2005 bood NS-topman Aad Veenman officieel excuses aan. Nu schrijft een journalist erover naar aanleiding van een tentoonstelling; het Spoorwegmuseum toont met ‘Beladen treinen’ het

“Het Joodse volk is wijs geworden door het leed in de wereld.” Jessie Sampter.

BIDDEN “Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: waar is hun God?” Joël 2:17b. Deze tekst geef ik al maanden aan u door om voortdurend te roepen tot God. Het is een bijzondere tekst, want de Here wordt genoemd, maar DE VOLKEN ook Israël en de volken. En de smaad. Het antiJudaïsme, het antisemitisme, tegenwoordig netjes verpakt in het antizionisme. Het is uiteindelijk allemaal een voortdurend smadelijk roepen door de volken: waar is hun God? Juist daarom mogen we voorbede doen voor Israël, het is Zijn volk en ze wonen in Zijn land. Ook al begrijpen we niet alles het profetisch woord is niet altijd makkelijk- we mogen ons vertrouwen uitspreken in Hem die Zijn volk thuis brengt. Hij die Zijn woord vervult, zodat de volken uiteindelijk tot de conclusie moeten komen: daar is hun God! Maar het gaat ook om de heiligheid van de naam van God. Zoals in Ezechiël 36, waar de heiligheid van Zijn naam wordt verbonden met de terugkeer van het Joodse volk. “Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land.” Ezechiël 36:23-24 Dank God voor Zijn woord en voor Zijn volk. Voor Zijn woord en voor Zijn heiligheid. Voor Zijn woord en voor Zijn Zoon Jezus Messias.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.

Gebedsbrief mei-juni 2013  

Actuele gebedspunten voor Israël van stichting Christenen voor israël