Page 1

JANUARI 2009 SEPTEMBER/OKTOBER 2012

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk tel. 033- 245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl

Geachte voorbidders, Belangrijke keerpunten in de geschiedenis zijn steeds voorafgegaan door schuldbelijdenis en verootmoediging. De terugkeer uit Ballingschap in de tijd van Daniel, de uitstorting van de Heilige Geest vijftig dagen na de opstanding van Jezus Christus, maar ook het herstel van Israël in onze dagen, waarvoor in de laatste tweehonderd jaar door vele christenen intensief is gebeden. Wij geloven dat God van ons voorbede en verootmoediging verwacht. Zodat Hij verder kan gaan met de vervulling van zijn Heilsplan. Voor Israël en voor de gehele aarde. Deze speciale voorbedebrief staat in het teken van verootmoediging en dient een tweeledig doel. Het zal gebruikt worden als Orde van Dienst (pagina 1, 2 en 3) voor de verootmoedigingsdiensten op D.V. vrijdag 21 september om 19.30 uur in Gorinchem (Grote Kerk, Groenmarkt 7) en Zwolle (Grote of St. Michaëlskerk, Grote Markt 18). Tevens willen wij u als voorbidders d.m.v. deze brief nadrukkelijk uitnodigen om voor zo ver mogelijk aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten, individueel of als (gebeds)groep. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u deze gebedsbrief gebruiken als leidraad in uw persoonlijke stille tijd of in groepsverband voor de verootmoediging. Op de laatste pagina geven wij u enkele actuele gebedspunten mee.

Orde van Dienst Verootmoedigingsbijeenkomst “Lijden omwille van Gods Naam” Vrijdag 21 september - Gorinchem en Zwolle - Aanvang 19.30 uur Wij gedenken het lijden van het Joodse volk en de kerk in deze wereld omwille van de Naam van God en bidden om verlossing en de komst van Gods Koninkrijk. Inleidend Orgelspel Muzikaal intermezzo Gorinchem: Frank de Herder (piano) en Rosalinde Kluck (altviool) Zwolle: Kees de Vreugd (piano) en Martine de Vreugd (klarinet) (Ondertussen:) Ontsteken van twee kaarsen die Israël en de kerk symboliseren. Beiden getuigen van het licht van de Eeuwige in deze wereld. Verootmoediging: Lezing uit Jesaja 43: 21-28 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Doch Mij hebt gij niet aangeroepen, o Jakob, of u om Mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt Mij de schapen uwer brandoffers niet gebracht en met uw slachtoffers hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers en Ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes gekocht en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd. Neen, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat gij in het gelijk gesteld moogt worden. Uw eerste vader heeft al gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen Mij overtreden; daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob prijs aan de ban, Israël aan beschimpingen.”

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Gebed (uit de gebeden van de liturgie van Grote Verzoendag, Jom Kippoer) Heilig bent U en ontzagwekkend is Uw Naam en buiten U is er geen god, zoals geschreven is: "De Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid"(Jes.5:16). Geprezen, U, Eeuwige, heilige Koning. U hebt uit alle volken Uw keuze op Israël bepaald, U hebt de kinderen van Uw volk lief en bent hen goedgezind. U heeft Israël boven allen natiën geplaatst en het met Uw inzettingen een bijzondere taak gegeven, o, Koning! U heeft Uw grote Naam uitgesproken over de kinderen van Jakob. Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, barmhartige Koning, dat U zich weer in grote mate over ons en over Uw heiligdom zult ontfermen, dat U het spoedig zult herbouwen en het grote glorie zult geven. Onze Vader, onze Koning, laat spoedig de glorie van Uw koningschap aan ons gewaar worden; toon U weer in Uw volle glans en grootheid ten aanschouwen van al wat leeft. Breng terug diegenen van ons die verspreid leven tussen de volken en verzamel onze ballingen van de uithoeken der aarde. Breng ons onder gejuich terug naar Sion Uw stad en naar Jeroesjalaim, Uw tempel onder voortdurend vreugde betoon." Zingen: Psalm 17: 3,4 en 6 Gij hulp van wie wordt overmand, hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! Hoe zegent Gij die U verbeiden, die schuilen bij uw rechterhand. Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, behoed de appel van uw oog; breid uit uw vleugels van omhoog en laat mij zo geborgen wezen.

De vijand sluit mij in, o God! Ik hoor hem briesen, hoor hem brallen; laat mij niet in zijn handen vallen, hij blaast zich op, hij praalt en spot. Zij dringen op van alle zijden, belagen ons van overal, zij zullen zich in onze val, in onze ondergang verblijden.

Wees Gij hun tot een schrik bij nacht, schenk rijklijk hun de bittre vruchten van wat zij zaaiden, o Geduchte, hun en hun verre nageslacht. Maar mij doet Gij uit boze dromen ontwaken, o mijn Dageraad, Ik zie de glans van uw gelaat, uw zonlicht komt mij overstromen.

Lezing: Jesaja 44:1-8 Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren heb. Zo zegt de HERE, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken. De een zal zeggen: Ik ben des HEREN, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de HERE, en de naam Israël aannemen. Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. En wie is als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen. Zingen: Psalm 68: 7 en 12 God zij geprezen met ontzag Hij draagt ons leven dag aan dag, Zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, Die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeg gebracht, dat wordt ons niet ontnomen, Hij droeg ons door de diepten heen, De HERE Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zingt een lied, zingt Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen. Hij heft zijn stem, een stem van macht – uw sterkte zij Hem toegebracht, Strekt tot Hem uit uw handen. Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend. Doorluchtig is Uw majesteit, geef aan uw volk standvastigheid, O Here God hoogmogend.

Toespraak Gorinchem: ds. Naim Khoury, Baptistenpredikant uit Bethlehem. Zwolle: Farshid Seyed Mehdi, 222 Ministries (zending voor Iran). “Weest niet verschrikt en vreest niet”: Het lijden van de christelijke gemeente in de wereld Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Zingen: Gezang 299:1, 2, 3 en 10 (Liedboek voor de kerken) 2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; die U beleden in hun aardse strijd, Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja! 3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

10. Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden vrede, feest en rust, U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja, halleluja!

Praktische mededelingen Muzikaal Intermezzo (5 min) Toespraak Gorinchem: ds. Berry Haverkamp. Zwolle: ds. Henk Poot. “Weest niet verschrikt en vreest niet”, Het lijden van Israël in deze wereld. Muzikaal Intermezzo (10 min): Kol Nidrei - Max Bruch Voorbede Lijden van Israël; Lijden van de christelijke gemeente; Bede om de komst van het Koninkrijk Zingen: Gezang 127: 1 en 3 (liedboek voor de kerken) Hoort toe gij zwaar beproefden, Gaat, stillen in den lande, Uw Koning is niet ver! Uw Koning tegemoet, Voor wie in ’t duister toefden, De intocht is op handen rijst nu de morgenster. van Hem die wond’ren doet. De Heer geeft in de nood Gij die de Heer verwacht, Zijn wonderbare bijstand; laat ons voor alle dingen Hij slaat de laatste vijand, Hem ons hosanna zingen. Hij overwint de dood. Hij komt, Hij komt met macht. Lezing: Zacharia 14:9 (uit de gebeden van de liturgie van Jom Kippoer) "En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige." "In alle geslachten verkondigen wij Uw grootheid en in alle eeuwigheid getuigen wij van Uw heiligheid en de hulde voor U, onze God, zal nooit en te nimmer uit onze mond wijken, want U, o God en Koning, bent groot en heilig." Gebed en Zegen (uit de gebeden van de liturgie van Jom Kippoer) "Wij danken U, dat U, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders het bent die voor eeuwig de rotsvaste steun voor ons leven, onze beschermende hulp bent; U bent dat van geslacht op geslacht. U danken wij en wij verkondigen Uw lof voor ons leven, aan Uw hand overgeleverd en voor onze zielen, aan U toevertrouwd, voor Uw wonderen die dagelijks bij ons gebeuren en voor uw wonderbaarlijke weldaden die er elk ogenblik zijn, 's avonds, 's morgens en 's middags. Oneindig-Goede wiens ontferming onbeperkt is, Ontfermer, wiens liefde niet ophoudt, op U is onze hoop van oudsher gevestigd. Voor dit alles zal Uw Naam, Koning, geprezen en hoogverheven worden eeuwig en altijd. Zegen: De Eeuwige zal u zegenen en behoeden! De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn! De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en vrede voor u stichten! Allen: Amen. Orgelspel, collecte bij de uitgang.

Deze brief kunt u zowel per E-mail als per post ontvangen. Meld u aan per E-mail: projecten@christenenvoorisrael.nl of telefonisch: 033 - 2458824.


Actuele Gebedspunten VEILIGHEID Bid voor de soldaten van het Israëlische verdedigingsleger aan de noordgrens bij Libanon en Syrië, en aan de zuidgrens bij Gaza en Egypte. Bid dat de soldaten die de grenzen bewaken hun ogen en oren open hebben en alles zien en horen wat nodig is om het volk veilig te laten wonen. Bid om overwinning van het kwaad, om redding uit gevaar. Om verbreking van de dreiging van terreurorganisaties en de macht van intimidatie vanuit Iran. Psalm 20. Bid vanuit Psalm 9 en dank God voor Zijn Woord. Hij, die op Sion woont (vers 12). Dank God voor overwinning van het kwaad en redding uit gevaar. Psalm 21. Dank God voor zijn woord. Bid en dank voor Israël vanuit Psalm 125:5b. “Vrede zij over Israël!”

Arabische bevolking. Er ontstaat een antizionistische beeldvorming over het land en het volk. Bid met name voor gerechtigheid in de Israëlische maatschappij, er is veel armoede in het land.

TEKEN VAN HOOP Dank voor de restauratie van de Molen van Montefiore in Jeruzalem. Na 130 jaar draait deze molen weer! Dank voor dit blijvende hoopvolle teken voor de inwoners van Israël. Dank voor de nieuwe immigranten, met name uit India en Ethiopië. De alija gaat onverminderd door. Lees Ezechiël 36 en 37 en dank voor het herstel van Israël, een geweldig teken van hoop in deze verwarrende tijd. DE VOLKEN

VOLKEN REGERING Bid voor de regering van Benjamin Netanyahu, om wijsheid voor het nemen van de juiste beslissingen. Israël is in gevaar. De druk van terreurorganisaties aan de noordgrens en aan de zuidgrens neemt toe.

Bid voor het Joodse volk als licht der natiën. De volken hebben licht nodig in deze donkere tijd. Dank God voor Zijn Woord, lees de eerste verzen van Jesaja 60, 61 en 62. Hij brengt licht, wij moeten actiever worden.

Bid om bescherming van Israël. De landelijke media in het Midden Oosten bewerken de

Op maandag 17 september, Rosj Hasjana, het Joods/Bijbels Nieuwjaar, roepen we op om in heel Nederland bij elkaar te komen voor voorbede. De Sjofar klinkt, het volk luistert. Wij staan naast het Joodse volk en kijken met hen het nieuwe jaar in. Als de volken zeggen: 'Waar is hun God?' zeggen wij tot Sion: 'Uw God is Koning.' Op deze speciale avond van voorbede voor Israël, staan we stil bij het thema 'Spaar, HERE, Uw volk' (Joël 2:17). Op maandagavond 17 september willen we daarom vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 uur speciaal voorbede doen voor Israël, maar ook voor ons land in relatie met Israël. In de Bijbel wordt deze dag Jom Teruah genoemd, dag van het bazuin(sjofar)geschal (Leviticus 23:25). Locaties waar tot zover een gebedsbijeenkomst is gepland en waar u allen welkom bent kunt u vinden op www.christenenvoorisrael.nl en op www.pillaroffire.nl

Gebedsbrief september-oktober 2012  

Gebedsbrief van stichting Christenen voor Israël met actuele gebedspunten voor Israël voor de maand september en oktober 2012

Gebedsbrief september-oktober 2012  

Gebedsbrief van stichting Christenen voor Israël met actuele gebedspunten voor Israël voor de maand september en oktober 2012