Page 1

maco ELISAVA 2008

COLOR: GAMA, CONTRAST I

COLOR: GAMA, CONTRASTE Y

Categoria: Dibuix i color

Categoría: Dibujo y color

CERCLE CROMÀTIC.

Objectius: Experimentar amb el color i amb diferents tècniques i materials.

CÍRCULO CROMÁTICO

Objetivos: Experimentar con el

color y con diferentes técnicas y materiales.

Color ColorA l’assignatura de color vam experimentar amb diferents tècniques on l’objectiu era conèixer les definicions de gamma i contrast, i conèixer el cercle cromàtic. El exercicis que vam realitzar van ser totalment lliures, però sempre tenint en compte els conceptes proposats a classe.

En la asignatura de color experimentamos con diferentes técnicas donde el objetivo era conocer la definición de gama y contraste en color, y conocer el círculo cromático. Los ejercicios que realizamos fueron totalmente libres, pero siempre teniendo en cuenta los conceptos propuestos en clase.

Color: gamma i contrast Color: gama y contraste

L’exercici de gamma i contrast consistia en escollir una imatge i aplicar-li color. La meva idea va ser reproduir la fotografia a una mida de 50x70 cm i donar-li volum. Per fer-ho vaig utilitzar llegums, com mongetes, llenties i cigrons, i alhora paper maché per donar-li volum als sacs. L’objectiu de l’exercici de contrast era utilitzar els colors primaris i els seus complementaris, i jugar amb les ombres i la llum fent servir el color per aconseguir el contrast. En l’exercici de gamma havíem d’utilitzar la mateixa fotografia i la mateixa tècnica utilitzada en l’exercici de contrast, però aquest cop escollint un color i fent servir la seva gamma, des del més a prop del blanc fins el més proper del negre.

El ejercicio de gama y contraste consistía en escoger una imagen y aplicarle color. Mi idea fue reproducir la fotografía a un tamaño de 50x70cm y darle volumen. Lo que utilicé para hacerlo fueron legumbres, como lentejas, judías y garbanzos, y para darle volumen a los sacos utilicé papel maché. El objetivo del ejercicio de contraste era utilizar los colores primarios y sus complementarios y jugar con las sombras y la luz utilizando el color para conseguir el contraste. En el ejercicio de gama tuvimos que utilizar la misma fotografía y técnica utilizada en el ejercicio de contraste, pero esta vez escogiendo un color y utilizando su gama, desde el más blanco hasta el más negro.Contrast Contraste


Forografies del procĂŠs / FotografĂ­as del proceso
Forografies del procĂŠs / FotografĂ­as del proceso


10

Forografies del procĂŠs / FotografĂ­as del proceso


11


12

Objecte acabat / Objeto acabado


13


14


Gamma Gama

15


16


17

Forografies del procĂŠs / FotografĂ­as del proceso


18

Objecte acabat / Objeto acabado


19


20


Cercle cromàtic Círculo cromático

21

A l’exercici del cercle cromàtic havíem de construir un objecte que mostrés els colors primaris, secundaris i terciaris del cercle. El meu exercici va ser dissenyar i construir un coixí a partir de teles de colors. Per diferenciar els colors vaig fer més grans els colors primaris que els secundaris, i els secundaris més grans que els terciaris. D’aquesta manera es podia veure clarament la diferencia dels colors.

En el ejercicio del círculo cromático teníamos que construir un objeto que mostrara los colores primarios, secundarios y terciarios del círculo. Mi ejercicio fue diseñar y construir un cojín a partir de telas de colores. Para diferenciar los colores hice más grandes los colores primarios que los secundarios, y los secundarios más grandes que los terciarios. De esta manera se podía ver claramente la diferencia entre los colores.


22

Teles escollides / Telas escogidas


23


24


25

Teles cosides / Telas cosidas


26


27

Coixí preparat / Cojín preparado


28

Coixí acabat / Cojín acabado


29


30


31

Velcro / Velcro


32

Coixí acabat / Cojín acabado


33


34


35


or:gam

Portfolio_color  

Círculo cromático, contraste y gama

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you