Page 1

Studiekatalogen 2017-2018 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling


kunnskap FOR utvikling

“Nå vet jeg hva jeg må gjøre for å skape positiv endring eller skape noe helt nytt.” Lovise Hetland, bachelorstudent


Me sår utviklingskompetanse Dette er spesielt viktig i ei verd i rask endring. Utviklingskompetanse er overordna læremål for HLB: evne og vilje til aktiv påverknad, til positiv endring, til å bli ein aktiv utviklar og pådrivar i forhold til eigne sosiale, kulturelle og økonomiske omgivnader. I denne katalogen presenterer me studietilbodet vårt for studieåret 2017/2018. Her er det spennande og nyttige tilbod både innanfor landbruk, samfunns- og næringsutvikling. Studiane kan takast som heiltid eller deltid, og sjølve undervisninga er konsentrert til korte samlingar gjennom vinterhalvåret.

Me samarbeider også med studiesenteret.no. Dette tyder at du kan følgja forelesingane våre direkte nesten uansett kor du bur i Noreg. Det aller meste av undervisninga vil og vera tilgjengeleg for studentane våre som podcast. Me håpar å sjå deg som student ved HLB! Beste helsing

Dag Jørund Lønning, Rektor HLB

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) tilbyr fleksible høgskulestudiar med fokus på nærings- og samfunnsutvikling. All undervisning er forskingsbasert, og offentlege kvalitetsrapportar for høgare utdanning viser at HLB ligg heilt i landstoppen når det gjeld kvalitet på fagmiljø og undervisning. HLB er del av Rogaland Landbrukspark i Klepp kommune, landets største kompetansesenter for landbruk. Me er eigd av meir enn 100 utviklings- og næringsaktørar innanfor landbruk, bygde- og regionalutvikling. HLB sin visjon er å vera ein sentral kunnskapsleverandør for levande og livskraftige lokalsamfunn, og slagordet vårt Kunnskap for utvikling! synleggjer retninga på alt me gjer både på utdannings-, forskings- og utviklingssida. Framtida vert skapt gjennom aktiv handling.

Landets einaste bachelorgrad i nyskaping og samfunnsutvikling!


- Jeg vil faktisk anbefale alle å ta bachelorgrad i nyskaping og samfunnsutvikling ved HLB! Hvis du har drømmer om å skape noe nytt, å skape noe selv, så anser jeg utdannelsen som uvurderlig. Hvis du drømmer om å utvikle og forme samfunnet og verden rundt deg, så er studiene ved HLB riktig sted å begynne. Og hvis du ikke har lyst til noe av dette i utgangspunktet, så tror jeg du får lyst til det etterpå. Utdannelsen vekker nemlig skaperviljen og handlekraften i deg. Alle studier kan gi deg kunnskap. Men på HLB får en både kunnskap og evnen til å bruke den. Ingve Berntsen, bachelorkandidat ved HLB og årets unge bonde 2016


Sjå framover Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling gir mange moglegheiter

• Næringsutvikling • Organisasjonsutvikling • Internasjonalt utviklingsarbeid (t.d. bistand) • Prosjektleiing • Arealplanlegging • Fagkonsulent • Rådgiving • Kanskje er du ein gründer eller entreprenør?


Ei reise mot nye idear, perspektiv, produkt og verksemder!

Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling (180 studiepoeng) HLB sitt bachelorstudium (180 studiepoeng) er unikt i Norge, og gjev eit relevant og spissa utdanningstilbod for ei lang rekke utviklingsretta yrke og samfunnsoppgåver. Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om verdiskaping og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå. Studentane lærer å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei lærer å ta i bruk ressursane på nye måtar og bli aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø. Studiet gir grunnleggjande og handlingsretta kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt. Studiet stimulerer til skaparglede, kreativitet og entreprenørskap, og legg difor også opp til samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv.

Studiet er samansett av: • År 1: Samfunn og utviklingsarbeid – 60 stp. • År 2: Studentane kan velja 60 stp frå modulane Økonomi og leiing I, Økonomi og leiing II, Hest i næring og Landskap og utvikling. Alle modulane er 30 stp. • År 3: Nyskaping og utviklingsarbeid med utviklingsoppgåve – 60 stp.


Du finn oss i heile landet! HLB samarbeider med Studiesenteret, og kan difor tilby alle våre kurs frå lokale studiesenter. Ta kontakt med studiesenteret ditt så snart som råd om dette. Kanskje kan det skapast eit spennande studentfellesskap i ditt nærmiljø?

Foto: Gulli Ovesen, Studiesenteret

studiesenteret.no


- Jeg har ikke angret et sekund p책 at jeg begynte 책 studere ved HLB, m책ten skolen tar imot oss studenter p책 er helt unik. Cato Lassen, bachelorstudent


Jeg vil ha muligheter - Begrepet utviklingskunnskap lokket meg til å begynne på bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling. Dette åpner for mange muligheter i arbeidslivet. Utdannelsen handler først og fremst om å lære å skape og utvikle. Vi lærer å se samfunnet som helhet og hvordan det henger sammen med ressursene som finnes og som vi kan ta i bruk. Vi setter kunnskap i system og får verktøy som ikke bare lærer oss å bruke kunnskapen, men også å bygge videre på den. Vi får konkrete metoder og en praktisk tilnærming til hvordan en går frem når en skal jobbe med utviklingsoppgaver. For meg har det vært spesielt nyttig å lære å lage gode strategier. Mobilisering står også sentralt i utdannelsen, hvordan vi kan samle krefter å få til endring i lag. Nå vet jeg hvordan jeg skal ta de første skrittene for å kunne skape positiv endring eller skape noe helt nytt.


Kursoversikt


ÅR 1: Samfunn og utviklingsarbeid (SU) Studiet Samfunn og utviklingsarbeid skal gje naudsynt forståing av grunnleggjande samfunns-/endringsprosessar. Du vil oppnå kunnskap om korleis ein teoretisk og praktisk kan nytta lokale økonomiske, sosiale og kulturelle ressursar i breie og inkluderande mobiliseringsprosessar for å oppnå ei framtidsretta/heilskapleg samfunnsutvikling. Sentrale omgrep og teoriar knytt til studiet er bl.a.: • Lokal forankring, «Bottom-up-utvikling» og berekraftig utvikling • Mangfald og inkludering • Dialog som utviklingsreiskap • Samfunnsentreprenørskap • Empowerment, maktstyrking • Handlingskapasitet gjennom nettverk og samspel/samhandling mellom ulike samfunnsaktørar

Utviklingsorientering og kunnskap om samspel mellom eigne ressursar og samfunnet rundt står sentralt. Dialog, kommunikasjon og verkstadmetodikk er verktøy som vert introdusert. Når kurset er gjennomført skal du kunne nytta tileigna teori, metodar og verktøy til å identifisera lokale endringsbehov, ressursar og moglegheiter, samt starta, gjennomføra og leia eit konkret utviklingsprosjekt/-arbeid. Kurset er delt i to modular (SU1 og SU2), kvar på 30 studiepoeng.


ÅR 2: Økonomi og leiing (ØK) Økonomi I (ØKI): Grunnleggjande økonomiforståing til bruk i landbruk og bygdeutvikling - 30 stp. Landbruks- og bygdeøkonomi gjev deg innsikt i landbruk som næring i eit breitt, samfunnsøkonomisk perspektiv. Du skal tileigne deg kunnskapar om-, og kunne kjenne att korleis karakteristiske utviklingstrekk i norsk landbruk og bygdenæringar relaterer seg til samfunnsøkonomisk teori og metode. Bedriftsøkonomien tilbyr grunnleggjande kunnskap i bedriftsøkonomisk teori, metode og innsikt, og øving i bruk av økonomiske modellar og bedriftsøkonomiske analysemetodar. Rekneskapsforståing gjev innføring og øving i å forstå og bruke rekneskapsdokument som t.d. årsrekneskapen aktivt i styring av eigne verksemder. Rettslære gjev innføring i rettslege emne som er særleg relevante for regnskapskontor og bygdenæringar/gardsbruk. Målet er å både gjere studentane kjende med rettsreglar generelt og med arbeidsrett spesielt.

Økonomi II (ØKII): Internasjonalisering, leiing og prosjektarbeid - 30 stp. I kurset globalisering/internasjonalisering er hovudmålet at du skal arbeide seg fram til å forstå og ha kjennskap til det internasjonale regel-

og rammeverk som gjeld for handel med landbruksvarer, for regional- og bygdeutviklingspolitikk og korleis dette verkar inn både på nasjonal politikkutforming og på mulegheiter til å drive næringsverksemd. Gjennom organisasjon og leiing får du kunnskap om oppbygging, styring og leiing av organisasjonar. Det overordna målet er at du skal kunne gjere nytte av denne kunnskapen i eiga verksemd, i næringslivet og i kontakt med offentlege institusjonar. Investering/finansiering gir deg innsikt i problem knytte til investering og finansiering ved prosjektering og drift i landbruks- og bygde-næringane, og gir m.a. innsikt i ulike metodar for prosjektvurdering. Gjennom prosjektfaget set du saman desse kunnskapane i ei prosjektoppgåve knytt til ei konkret prosjekteringsutfordring.

- Utdanninga har vore ein prosess både i meg sjølv og på garden. Studiane har vore nyttige når me søkte prosjektmidlar, me fekk stønad frå Innovasjon Norge! Ingebjørg G. Wold, Gründer, bachelorkandidat


ÅR 2: Hest i næring (HiN) Hest i næring (HiN) - 30 stp. Hestehald er i vinden som aldri før, og hesten er og ein stadig viktigare del av norsk landbruk. Hest som hovud- eller tilleggsnæring kan bidra til å skapa arbeidsplassar og aktivitet på gardane og representera ei inntektskjelde for eigarane i tida framover. Målsetjinga med studiet er å syne for studentane korleis dei kan bruka eige og andre sitt engasjement for hest som basis for utvikling av nye næringar. Studiet Hest i næring går nærare inn i eit breitt spekter av hesteverksemder og måtar å bruka hesten i næringsutvikling, og vil og gje studentane ei brei forståing av hesten si rolle i norsk bygdeliv og identitet.


ÅR 2: Landskap og utvikling (LSUT) Landskap og utvikling (LSUT) - 30 stp. Landskapet – våre sosiale, kulturelle og naturgjevne omgivnader – utgjer den viktigaste ramma for verdiskaping. Dette kurset utforskar landskapet/kulturlandskapet som ressurs for utvikling og verdiskaping. Landskapet er ei kjelde til samarbeid, men også til konflikt mellom ulike aktørar og interesser; mellom produksjon og oppleving, bruk og vern. Fleirbruk og berekraftige løysingar på arealbrukskonfliktar vil bli særleg vektlagde i kurset. Sentrale tema er: • • • • • •

Kva er landskap? Landskap og samfunn Landskap og verdiskaping Landskapsforvalting Landskapskonfliktar og ”dialogbasert arealutvikling” Studietur med fokus på landskap og verdiskaping


ÅR 3: Nyskaping og utviklingsarbeid (NY) Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske. Du lærer å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg?

Kurset er delt i to modular (NY1 og NY2), kvar på 30 studiepoeng. • Modul I inkluderer fagtur til Grüne Woche, Berlin. • Modul II inneheld utviklings-/bacheloroppgåve på 20 studiepoeng.

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor. Studiet vil motivera til: • • • • •

å starta eiga verksemd eller fornya eksisterande lokalsamfunnsutvikling og -mobilisering produkt-, prosess- og metodeutvikling nyskapande rettleiing og rådgiving utvikling av nye næringar

Studietur til Grüne Woche


Studentane vĂĽre


Bachelorkandidat ble kåret til årets unge bonde! I 2016 ble tidligere HLB-student, Ingve Berntsen, kåret til årets unge bonde. Juryen la vekt på at han går utradisjonelle veier og evnen han har til å utnytte ressursene rundt seg på nye måter. Ingve mener selv at nettopp dette er det viktigste han lærte ved HLB. - Jeg ønsket å ta høyere utdanning, både for å stå sterkere i yrket, for å ha flere ben å stå på, og av interesse. Samtidig drev jeg gård på heltid, noe som vanligvis lar seg dårlig kombinere med studier. HLB tilbød imidlertid, i motsetning til de fleste utdanningsinstitusjoner, et opplegg som lar en kombinere yrke og studier, uten store krav til hvor man bor. For en bonde kunne det knapt passet bedre. Gården har hatt en kraftig utvikling i takt med utdannelsen. Alle studier krever arbeid, så det kunne selvfølgelig bli temmelig travelt til tider. Men det var overkommelig. En av de store fordelene var at mye av kunnskapen kunne overføres direkte til de aktuelle prosjektene på gården, og at jeg kunne bruke egne prosjekt i studiearbeidet. Da føler du raskt stor nytteverdi av utdannelsen, noe som er svært motiverende. Hvis jeg skal trekke frem noe som ekstra verdifullt, så må det være evnen til å oppdage og se ressursene rundt meg på helt nye måter, både materielle, menneskelige og kulturelle ressurser. Kombinasjonen av dette, med styrket handlekraft og evnen til å mobilisere både en selv og folk rundt seg, er uvurderlig i enhver form for samfunns- og næringsutvikling. Jeg anser det jeg lærte på HLB som sentralt for hvor jeg er i dag, og for hvor jeg skal. Om ikke avgjørende. Jeg vil faktisk anbefale alle å ta bachelorgrad i nyskaping og samfunnsutvikling ved HLB! Hvis du har drømmer om å skape noe nytt, å skape noe selv, så anser jeg utdannelsen som uvurderlig. Hvis du drømmer om å utvikle og forme samfunnet og verden rundt deg, så er studiene ved HLB riktig sted å begynne. Og hvis du ikke har lyst til noe av dette i utgangspunktet, så tror jeg du får lyst til det etterpå. Utdannelsen vekker nemlig skaperviljen og handlekraften i deg. Alle studier kan gi deg kunnskap. Men på HLB får en både kunnskap og evnen til å bruke den. Hvis du har drømmer om å skape noe


CATO LASSEN

BACHELORSTUDENT, ÅR 1 - Jeg begynte på HLB fordi høgskolen har et spennende studietilbud som er litt utenom det vanlige. Fagene tar opp tema som lenge har interessert meg og alle modulene er veldig nyttige og samfunnsrelevante. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg begynte å studere ved HLB, måten skolen tar imot oss studenter er helt unik. At studiene er samlingsbaserte gjør det mulig for meg å ta utdannelsen. Studieopplegget er helt perfekt for en travel 3-barnspappa med jobb i tillegg. Jeg føler at HLB-modellen gjør at jeg kan gjennomføre studiene på en tilfredsstillende måte, selv om jeg (som alle andre studenter) selvfølgelig skulle ønske det var flere timer i døgnet noen ganger. Målet er å fortsette med utviklingsrettet mastergrad. Jeg vil være med å utvikle samfunnet i en positiv og bærekraftig retning.

ANNE LINE KILLINGTVEIT

BACHELORKANDIDAT I NYSKAPING OG SAMFUNNSUTVIKLING

-Jeg jobber med næringsutvikling på gården vår i Oppdal. Fra gamle norske saueraser skaper vi ureiste mat, ull- og skinnprodukter. Jeg har fokus på naturens og gårdens egne ressurser. Aktiv, bærekraftig drift er en god måte å bevare viktig historie, tradisjonshåndverk og biologisk mangfold. Utvikling handler om så mye mer enn regnskapstall og utdannelsen ved HLB har gitt meg et nytt perspektiv og faglig trygghet til å følge egne instinkter. Bevisstgjøring er et sentralt begrep for meg som driver med marginalt fjellandbruk og med bevaringsverdige raser. For meg handler det ikke bare om å selge produkter. Jeg er levende opptatt av å formidle kunnskap om tradisjoner og håndverk til kundene. Det gir dem en nærhet til egen historie og en forståelse for det mangfoldet norsk landbruk har å by på. Jeg føler at dette arbeidet gir oss en sterkere forankring i lokalmiljøet og forsterker vår rolle som kulturbærere.


ONE ENERUD

BACHELORSTUDENT, ÅR 1 - Da jeg bestemte meg for å studere ved HLB sto jeg ved et veiskille i livet, jeg hadde ikke småbarn lengre og kunne prioritere meg selv. Engasjement, allsidighet og fleksibilitet var viktige faktorer for meg for å kunne studere. Å få lov å fordype meg i ting jeg allerede brenner for og som interesserer meg har vært givende. Flinke engasjerte forelesere som greier å gjøre forelesningene dagsaktuelle. Gruppearbeid med relevante problemstillinger, gode leselister. Å ha muligheten til å studere via studiesenteret var avgjørende for meg. Det hadde vært kjekt å ha enda flere studenter sittende på samme studiesenter, men teknologien er god, og det er veldig hyggelig å møte de andre studentene på studieturer og feltarbeid. Oppfølgingen fra studiesenteret er jeg godt fornøyd med. I dag jobber jeg deltid i en administrativ stilling innen kultur i en kommune, og allerede etter første semester har jeg hatt god bruk for studiet i jobben min.

kunnskap FOR utvikling


Steigen

e n øye

r ĂŚ F Berlin

Skottland

Danm

ark

Fjell


Studietur eller feltarbeid i alle kurs (Studietur er inkludert i dei fleste kurs)


Praktisk informasjon


Generelt om studiane Alle studiar er samlingsbaserte. Undervisninga føregår mellom september/ oktober og mars/juni. Utover samlingane skjer arbeid og kommunikasjon over epost og/eller høgskulen sin elektroniske læringsplattform. Det vil bli laga podcasts av dei fleste forelesingane. Dette gjer det også mogleg å følgja/repetera undervisinga via internett. Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling er og tilgjengeleg i heile landet via Studiesenteret.no. Denne modellen opnar for at studiar ved HLB lett kan kombinerast med anna arbeid og at studentar kan bu over heile landet og likevel studera ved høgskulen. Alle kurs kan og tas som halvårseiningar/årsstudiar. Studia er godkjende i Statens Lånekasse for utdanning.

Søknadsfrist: 15. mai. Søknad via elektronisk portal på heimesida. Opptak fram til studiestart dersom ledige plassar. Opptakskrav: Studiekompetanse eller realkompetanse. Studieavgift: Varierer for dei ulike faga (sjå heimesida). Studieavgifta vil også inkludere studietur på dei fleste kurs.

Kontakt oss! Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Postvegen 213 4353 Klepp stasjon Tlf: 51 79 94 00 Heimeside: hlb.no Epost: post@hlb.no


Forsking og utvikling HLB sin visjon er å vera ein sentral kunnskapsleverandør for levande og livskraftige lokalsamfunn. Høgskulen har eit sterkt fagmiljø innanfor utviklingsfeltet, og skal vera ein leiande kunnskapsaktør når det gjeld lokal verdiskaping og utvikling. Desse målsetjingane pregar den raskt veksande forskingsaktiviteten ved høgskulen. HLB er involvert i ei rekke nasjonale og internasjonale forskings- og utviklingsprosjekt med vekt på utviklingsorientering. All vår forskingsaktivitet skal støtta opp om undervisninga ved høgskulen og vera med og gje studentane våre forskingsbasert utdanning som held høg fagleg kvalitet. I 2016 har kompetanseteamet vårt utvikla ein serie kortare utviklingsorienterte kurs med fokus på korleis ein kan skapa endring og utvikling både lokalt og regionalt. Alle kurs finn du på deltaking.no HLB er heile tida open for nye oppdrag og samarbeid innanfor våre fag- og kompetanseområde.


hlb.no

Studiekatalogen 2017/2018  

Studiekatalog - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Studiekatalogen 2017/2018  

Studiekatalog - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Advertisement