Page 1

,tair

Ministerie van FinanciĂŤn

'etWf5

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Aan de vertegenwoordigers van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst

Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen dhr. P.J.M. de Jong T 070-3428150 F 070-3427427 p.j.m jong@minfin.n1

Datum 16 april 2013 Betreft Personele gevolgen organisatieveranderingen Belastingen

Ons kenmerk DGB/ 2013-2136M Uw brief (kenmerk)

Bijlagen Brief van de algemeen directeur Belastingen

Geachte heer/mevrouw,

In de maanden maart en april 2013 zijn enkele "technisch overleggen" gevoerd tussen vertegenwoordigers van de vakcentrales en de onderhandelaars namens het MT Belastingdienst. De technisch overleggen zijn gevoerd om te komen tot Belastingdienstbrede afspraken over een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk c.q. de toepassing van voorzieningen bij organisatieveranderingen. Vanwege de aanstaande veranderingen bij het dienstonderdeel Belastingen zijn dergelijke afspraken van groot belang. In de technisch overleggen is door de vertegenwoordigers van de vakcentrales gevraagd om een brief van de algemeen directeur Belastingen waarin is opgenomen dat voor de medewerkers die worden geraakt door de organisatieveranderingen bij zijn dienstonderdeel, passend werk zal worden aangeboden. Het gaat dan om de situatie dat een locatie wordt gesloten. Bijgevoegd treft u de brief van de algemeen directeur Belastingen aan. Hoogachtend,

P.W.A. Veld e Directeur-Generaal Belastingdienst

Pagina 1 van 1


Ministerie van FinanciĂŤn 'etW.r%

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Belastingdienst/Belastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen mw, mr. T.C.L. de long-Sesink T 070-3428761 F 070-3427427 t.c.I.jong@minfin.n1

Ons kenmerk BLKB 2013-751

Datum 15 april 2013 Betreft personele gevolgen organisatieverandering Belastingen

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

Geachte heer Veld, Hierbij ontvangt u de brief inzake de personele gevolgen bij de organisatieverandering bij het dienstonderdeel Belastingen. Deze brief heb ik opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de vakcentrales in het GOBD. Ik verzoek u de brief door te zenden aan de leden van het GOBD. In het voorgenomen besluit tot wijziging van de Belastingregio's d.d. 20 juli 2012 is in nauw overleg met de medezeggenschap op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de personele gevolgen van de concentratie van processen en de sluiting van kantoren. Het voorgenomen besluit bevat tevens een personeel kader met uitgangspunten die met de COR zijn overeengekomen, evenals het addendum van 27 februari 2013 dat ook met de COR is overeengekomen. Belangrijk uitgangspunt in het personele kader is dat bij de herinrichting van de Belastingregio's boventalligheid vooralsnog niet aan de orde is. Voor het personeel betekent dat: er geen boventalligen worden aangewezen; er voor iedere medewerker werk is; - type werk en de locatie waarop het werk wordt uitgevoerd echter wel kunnen veranderen. - er een belangstellingsinventarisatie wordt gehouden onder de medewerkers als een proces wordt geconcentreerd op een andere locatie of als een locatie gaat sluiten. In geval een locatie gaat sluiten heeft de medewerker de volgende keuzes: de medewerker kan er zelf voor kiezen om met het werk mee te gaan naar een locatie waar dit werk wel wordt uitgevoerd; - de medewerker kan aangeven op welke locatie waar de Belastingdienst in de toekomst gevestigd blijft, hij wil gaan werken. Als hij kiest voor een locatie waar zijn werk niet meer wordt uitgevoerd, wordt hij op de locatie van zijn keuze ingezet in een ander werkproces dat past binnen de bandbreedte van de functie. Inzet en aard van de werkzaamheden zijn ter beoordeling van de werkgever. Wanneer een locatie wordt gesloten vindt per segment een lokale belangstellingsinventarisatie plaats onder alle medewerkers die op deze locatie zijn gehuisvest.

Pagina 1 van 2


Aan de keuze van de medewerkers wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de uitgangspunten in het RPVB, waarin onder meer is opgenomen dat bij de plaatsing van personeel in beginsel sprake moet zijn van een bereisbare afstand woning-werk. De bereisbare afstand wordt steeds individueel bepaald door mede rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden. Bij de vaststelling van de bereisbare afstand geldt het uitgangspunt dat de reistijd woon-werkverkeer in beginsel niet langer is dan één uur (enkele reis), waarbij wordt uitgegaan van de meest gebruikelijke wijze van vervoer.

Belastingdienst/ Belastingen

Ons kenmerk BLKB 2013-751

In mijn optiek bieden de uitgangspunten zoals opgenomen in het personele kader van het voorgenomen besluit én de uitgangspunten van het RPVB voldoende houvast om voor elke medewerker tot een passende oplossing te komen. Toch sluit ik mogelijke geringe "restproblematiek" niet helemaal uit. In die gevallen zal per individuele medewerker worden bezien, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, welke oplossing kan worden geboden. Daarbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat bij het sluiten van kantoren er voor iedere medewerker ten aanzien van het werk en de locatie een passende keuze wordt geboden. Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Hoogac

Jan Willem Ml enaar Directeur HR lastingen

Pagina 2 van 2

20130415%20%27Blauwe%20brief%27%20keuzemodel%20org.ver.%20Belastingen  

http://ncf.nl/pdf/sfb/20130415%20%27Blauwe%20brief%27%20keuzemodel%20org.ver.%20Belastingen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you