Page 1

februari 2011

Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Verschijnt 6x per jaar • www.ncf-ned.nl • www.ncf-or.nl

Jaargang 15 • 2011 • nummer 1

Ruim 10.000! pagina 14

1


Finanzien

Inhoudsopgave Vast rubrieken Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Van de bestuurstafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Column Peertje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ook NCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Regioconsulenten NCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

En verder Gezocht: secretaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Beoordelingsperikelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Active aging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Loyalis: nu én in de toekomst . . . . . . . . . . . . . . 9 Je hoort van ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Verslag petitie-aanbieding . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CAO-overleg vastgelopen. Acties onvermijdelijk! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Samen sterk voor publiek werk . . . . . . . . . . . 14 Ledenraden en algemene vergadering . . . 16

Onder een stralende winterzon, verzamelden zich ruim 10.000 mensen voor de landelijke manifestatie op het Haagse Malieveld. Dit om hun ongenoegen te tonen, te uiten en te delen over de kaalslag, de bezuinigingen en de voorgenomen ontslagen.

14

Steeds meer mensen zullen langer blijven werken. Het is belangrijk dat jong en oud met plezier aan het werk blijven.

Woensdag 2 februari hebben de bonden een laatste poging gedaan om te komen tot een fatsoenlijke CAO Rijk. Dit is helaas niet gelukt. De minister van Binnenlandse Zaken bleef bij zijn standpunt.

6

Colofon Hoofdredactie Hans Stoutjesdijk en Piet van Sintmaartensdijk

Fotografie Frenk Breur, Dick Klok, Joop Hupkes en Erwin Stok (pagina 18)

Redactie Jacqueline Choufoer-van der Wel, Joop Hupkes, Jacques van Kesteren, Gerard Pereboom, Arjan van der Stelt en Carla Buermans-Roeken

Vormgeving en opmaak Digidee Ontwerpstudio, Enschede

Eindredactie Hans Stoutjesdijk

E-mail redactie redactie@ncfned.nl

Illustraties Cees den Otter

© NCF 2011

Druk DeltaHage, Den Haag

Contributietabel Salaris in € Inhouding in € 0.000 t/m 1.250 . . . . . . . . . . . . . . 5,70 1.251 t/m 1.500 . . . . . . . . . . . . . . 6,45 1.501 t/m 1.650 . . . . . . . . . . . . . . 6,70 1.651 t/m 1.800 . . . . . . . . . . . . . . 7,45 1.801 t/m 2.000 . . . . . . . . . . . . . . 8,20 2.001 t/m 2.250 . . . . . . . . . . . . . . 8,95 2.251 t/m 2.500 . . . . . . . . . . . . . . 9,70 2.501 t/m 2.750 . . . . . . . . . . . . . . 9,75 2.751 t/m 3.000 . . . . . . . . . . . . . . 9,80 3.001 t/m 3.250 . . . . . . . . . . . . . . 9,90 3.251 en hoger . . . . . . . . . . . . . 10,00 Voor de gepensioneerde leden is de contributie € 4,35 per maand.

2

NCF Finanzien


Van:

Albert van der Smissen

Aan:

Finanzien

>

Verberg

>

Van de voorzitter 17 februari 2011 14:23

• Maak ongelezen

Beste vrienden, De onderhandelingen zitten erop. We hebben te maken met een werkgever die niet wil bewegen en we zijn het zat. Meer dan zat! Als je onbeleefd wordt behandeld, dan reageer je daar op. Dat hebben we dus vandaag ook massaal gedaan. Op 17 februari zijn we met zijn allen naar Den Haag gegaan om in ieder geval de politiek te laten weten dat je niet zomaar 20% van je mensen weg kunt smijten. En nu? Dat ligt aan minister Donner! Als hij ons niet tegemoet komt fietsen, dan gaan we hem én het kabinet wéér laten zien wat wij ervan denken. Hoe? Dat hou ik nog even voor me, maar echt prettig zal het niet gaan worden. Logisch toch? Als je een hond zijn bot afpakt, dan begint het met grommen, maar als je niet oppast dan wordt er misschien wel gebeten. : - ) Jullie voorzitter, Albert van der Smissen Verstuurd vanaf mijn iPhone

Gezocht: secretaris Om er voor te zorgen dat belangrijke informatie vanuit verschillende platforms (Georganiseerd Overleg Belastingdienst, Concern Ondernemingsraad, Sector Overleg Rijk) beter wordt verspreid, heeft de NCF gekozen voor een nieuwe overlegstructuur. Onlangs zijn wij gestart met een blauwe, groene en een rode kolom. De keuze voor de benaming is duidelijk; in de blauwe kolom vindt voornamelijk overleg plaats over zaken die van belang zijn voor medewerkers van de Belastingdienst. In de groene kolom worden de belangrijke items voor de Douane besproken. De rode kolom is er voor overleg over de overige diensten zoals bijvoorbeeld “Apeldoorn” en “Toeslagen”. Voor de blauwe kolom zijn wij op zoek naar secretaris. Deze moet beschikken

februari 2011

over een analyserend vermogen, besluitkracht en een samenwerkingsgerichte instelling. Verder is ervaring met notuleren en het organiseren van bijeenkomsten een pré. Gezien de huidige personele samenstelling van de kolom, gaat de

voorkeur uit naar een van onze jonge, vrouwelijke leden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tom Geelhoed. Hij is bereikbaar op 06 - 24 69 39 99.

3


Van de bestuurstafel

Kantoororganisatie De samenwerking met Nena Veraar is beëindigd. Hierdoor werd Angelique Kansouh op de maandag en vrijdag weer ons enige aanspreekpunt op het kantoor. Normaal gesproken is ook Marianne Wendt vaak aanwezig in Rotterdam maar momenteel heeft zij het erg druk met overleg en onderhandelingen. Ondanks de verminderde bezetting van het kantoor, doen we er

Aangifte inkomstenbelasting 2010 Je hebt nog een maand om de aangifte inkomstenbelasting 2010 in te vullen en in te dienen. Evenals vorige jaren kun je voor inhoudelijke vragen terecht bij een aantal specialisten. Als je het even niet weet, bel dan met: • Edwin Janssens, 013 - 465 83 94 • Joop de Kort, 078 - 632 57 11 • Erik van de Leemput, 045 - 560 37 51 • Carel Loman, 010 - 290 42 66 • Piet van der Smissen, 023 - 546 72 08

4

achter de schermen alles aan om bereikbaar te zijn. De telefoon is op de dinsdag en donderdag doorgeschakeld. Mocht het desondanks toch gebeuren dat je niemand aan de lijn krijgt, probeer het dan nog eens op een ander tijdstip of mail je vraag naar info@ncfned.nl. De mail wordt dagelijks uitgelezen en we bellen je dan zo spoedig mogelijk terug. Tenslotte hebben we inmiddels een enthousiaste opvolger voor Nena gevonden in de persoon van de 23-jarige Ferry Pereboom (foto).

Uitnodiging voor de 14e algemene vergadering Donderdag 21 april 2011 in Doorn, conferentiecentrum “Zonheuvel”. Koffie en thee is er vanaf 09.30 uur en de vergadering begint om 10.00 uur. Kijk op pagina 16 voor meer informatie. www.zonheuvel.eu

Individuele belangenbehartiging Als lid van de NCF heb je recht op individuele belangenbehartiging. Deze loopt in eerste instantie via onze individuele belangenbehartigers op de werkvloer. Je kunt de namen en telefoonnummers van deze mensen vinden op de voorlaatste pagina in dit blad en op onze website. Als zij het probleem niet kunnen oplossen, dan kunnen we gebruik maken van de expertise van onze Haagse huisadvocaat, advocatenkantoor Dijkgraaf. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Daarnaast heb je als lid recht op gratis bijstand bij een procedure op het gebied van: • vragen voortvloeiend uit de aanstelling bij het ministerie van Financiën; • arbeidsongevallen; • beroepsziekten; • pensioenen; • werknemersverzekeringen.

Rechtsbijstandverzekering Een NCF lid kan ook gebruik maken van onze speciale rechtsbijstandverzekering. Je kunt hierop een beroep doen als er een geschil speelt op het gebied van: • huur van de eigen woonruimte; • aan- of verkoop van eigen woning; • consumentenrecht met een hoger belang dan het wettelijk deel van € 180,-. Per probleem bedraagt de omvang van de bijstand maximaal zes uur per jaar. Overstijgt het te behandelen probleem dit maximum dan komen de meerdere uren voor eigen rekening. Het te berekenen tarief vloeit voort uit het tarief van de Raad voor Rechtsbijstand en bedraagt € 111,82 exclusief BTW per uur. Uitdrukkelijk uitgesloten van deze verzekering zijn geschillen betreffende financiële producten zoals verzekeringen en hypotheken uit landelijke procedures. (bijvoorbeeld Dexia en DSB.) Let op! De door de NCF aangeboden speciale rechtsbijstandverzekering is geen volwaardige vervanging van een commerciële particuliere rechtsbijstandverzekering maar is een extra service aan de leden.

NCF Finanzien


Jacqueline Choufour-van der Wal

Er kan niet worden volstaan met algemeenheden

Beoordelingsperikelen Niet iedereen weet het, maar de dienstleiding is niet verplicht om je ieder jaar te beoordelen. Een formele beoordeling vindt alleen plaats als de leiding dit wenselijk acht of als je het zelf aanvraagt. De dienstleiding dient er echter wel voor te zorgen dat jouw leidinggevende minimaal een keer per jaar met je praat over jouw functioneren. Tijdens dit functioneringsgesprek wordt besproken hoe en onder welke omstandigheden jij jouw werk hebt gedaan; hoe het staat met de behaalde en de te behalen resultaten en hoe de persoonlijke ontwikkeling kan worden bevorderd. Indien dit aan de orde is wordt er ook gepraat over de mogelijke toekenning of inhouding van de jaarlijkse salarisperiodiek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door beide partijen moet worden ondertekend.

Bezwaar en beroep Als je een beoordeling krijgt, dan wordt er met jou een beoordelingsgesprek gehouden. Als je het inhoudelijk niet eens bent met de beoordeling, dan kun je binnen zes weken bezwaar maken. Dit bezwaar wordt behandeld door de Adviescommissie Personeelsbeoordeling. Deze commissie stelt een advies op dat door de dienstleiding wordt betrokken in de besluitvorming op dit bezwaar. Als het besluit op bezwaar jou ook niet bevalt, dan kun je binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht

Concrete feiten Deze hoogste ambtenarenrechter heeft onlangs in een uitspraak nog eens uitgelegd hoe een negatieve beoordeling moet zijn onderbouwd. De dienstleiding moet aan de hand van concrete feiten aannemelijk maken dat

februari 2011

de negatieve beoordeling op voldoende gronden berust. Er kan dus niet worden volstaan met algemeenheden. Als je bijvoorbeeld onvoldoende resultaten haalt, dan moet er onderbouwd worden met wat je had moeten halen en welk resultaat je daadwerkelijk hebt behaald. Een andere vaak gehoorde klacht over beoordelingen is dat de leidinggevende die de beoordeling heeft opgesteld zelf geen direct zicht heeft op het functioneren van de medewerker. Er wordt dan veelal gewerkt met informanten. In dit geval mogen er bijzondere eisen worden gesteld aan de wijze waarop informatie van derden wordt ingewonnen en hoe dit wordt verwerkt bij een (negatieve) beoordeling. Indien er verschillende visies op jouw functioneren zijn, dan dient in de beoordeling inzichtelijk te worden gemaakt hoe de negatieve en de positieve visies zijn afgewogen. Duidelijk moet blijken dat er naast negatieve ook positieve informatie over jouw functioneren is ontvangen.

staat. Het moet je vooraf duidelijk zijn op welke punten jij beoordeeld gaat worden en wat er van jou wordt verwacht. In het beoordelingstijdvak mag de dienstleiding dus niet zomaar de eisen die men aan jou stelt verhogen of andere contributiecriteria gaan hanteren. • Tot slot, besef dat een negatieve beoordeling vervelende rechtspositionele consequenties kan hebben. Het is daarom altijd van belang dat je bezwaar maakt tegen een beoordeling die niet aan de eisen voldoet en/of waar jij het niet mee eens bent. Doe je dat niet, dan staat de beoordeling formeel vast en kan daar niet zomaar op worden teruggekomen.

Tips De juristen van de NCF willen jou graag de volgende tips meegeven: • Bekijk of de motivering van jouw score overeenkomt met het contributiecriterium dat wordt beoordeeld. Zo moeten bijvoorbeeld de door jou behaalde resultaten niet worden besproken onder het kopje “klantgerichtheid intern”. • Ook is het belangrijk na te gaan wat er in de aanzegging van jouw beoordeling

5


Doet u het al

Active aging

Steeds meer mensen zullen langer blijven werken. Door de vergrijzing of omdat het financieel moeilijker is geworden om te stoppen met werken. En ook omdat mensen dat zelf graag willen. Het is belangrijk dat jong en oud met plezier aan het werk blijven. Maar hoe doe je dat? Tineke Feenstra, consultant bij Loyalis: “ Schenk meer aandacht aan jezelf, vraag je van tijd tot tijd af wat je nou eigenlijk wilt. En vergaar meer kennis.” Je zou het voor de grap eens moeten doen. Op YouTube naar ‘active aging’ zoeken en dan die aandoenlijke filmpjes bekijken van oudjes die vrolijk aan het tai-chiën zijn, de salsa dansen of aan fitnessapparaten hangen. Vergeet de schaatsenrijdende oma’s niet. Onder het motto: je bent nooit te oud om te bewegen proberen zij deze levensfase zo fit en plezierig mogelijk door te brengen. Het vergrijsde deel van de werknemers in Nederland kan aan hen een voorbeeld nemen. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben namelijk vastgesteld dat het noodzakelijk is dat het ouder wordende personeel langer met plezier aan de slag blijft.

6

Elke dag nieuwe kansen Nu de FPU is afgeschaft en de AOWleeftijd in de nabije toekomst zal worden verhoogd naar 66 jaar, zullen ouderen langer aan het werk blijven. De Limburgse wetenschappers hebben ontdekt dat steeds meer overheidsorganisaties aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid (active aging). Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid voor oudere medewerkers om in deeltijd te gaan werken en het deelnemen aan trainingen en cursussen om de motivatie op peil te houden. Kortom, het creëren van een werkomgeving waarin oudere werknemers zich prettig voelen. De recente plannen van de regering om drastisch

te snijden in het aantal ambtenaren en het van hen afnemen van ‘overbodige’ privileges, zullen echter het gevoel van welbehagen in het werk zeker niet bevorderen. Tineke Feenstra, consultant bij Loyalis Kennis en Consult, geeft trainingen en cursussen waarin geleerd wordt hoe het werken zo aangenaam mogelijk gehouden kan worden. Nog niet zolang geleden heeft zij voor kaderleden van het Ambtenarencentrum, waarbij ook de NCF is aangesloten, een presentatie over ‘active aging’ bij de overheid verzorgd. In samenwerking met Loyalis hebben de vier grote vakcentrales in Nederland het boekje ‘Elke dag nieuwe kansen’ uitgegeven. Het boekje geeft talloze tips aan mensen die rond hun loopbaan keuzes moeten maken. Of je nu 20 bent of 60.

Ook voor de jongeren In haar trainingen wil Tineke Feenstra de deelnemers er vooral bewust van maken dat er in elke leeftijdsfase vragen zijn.

NCF Finanzien


Jacques van Kesteren

“We hebben gemerkt dat alle leeftijdsgroepen hun eigen kenmerken en knelpunten hebben. Daarom spreken we niet alleen meer over seniorenbeleid. Het is nu breder, in de zin van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. Wat wil je nou als twintiger of dertiger. Wat verandert er in de loop van de jaren, niet alleen bij de werkgever maar ook bij jezelf. Wat doe jezelf? Zorgen dat je gezond blijft bijvoorbeeld.” Antwoorden op deze vragen komen aan bod in genoemd boekje maar ook in trainingen of workshops. Met daarnaast onderwerpen als inkomenszekerheid, CAO en deeltijdpensioen, is een cursusdag snel gevuld. De trainingen scoren dan ook goed.

Onderneem iets Zoals haar naam doet vermoeden is Tineke Feenstra van Friese afkomst. Zij woont al lang in Amsterdam en kijkt reikhalzend uit naar de dag dat haar houten huisje weer op het strand van Castricum wordt neergezet. Na de HBO opleiding

Mens en Arbeid heeft zij onder meer gewerkt als beroepskeuzeadviseuse en arbeidsdeskundige. Zij werkt nu geruime tijd bij Loyalis en beleeft er veel plezier aan. “Ik vind mijn werk heel inspirerend,

doe met het team leuke dingen en volg af en toe een cursus. Samenwerken wordt daar prettig door, je prikkelt elkaar, je blijft bij. Het is goed als mensen meer aandacht schenken aan zichzelf.

Enkele tips uit ‘Elke dag nieuwe kansen’ Twintiger: Bedenk of je wilt sparen voor vrije tijd met de levensloopregeling. Nu wil je waarschijnlijk veel en hard werken. Maar misschien denk je daar later anders over. Dertiger: Overweeg de mogelijkheid om je werktijd flexibel in te delen. Elke dag om acht uur op je werk zijn, kan lastig zijn als je ook nog je kinderen naar school of naar de crèche moet brengen. Veertiger: Kijk of je er met levensloop voor wilt zorgen dat je eerder kunt stoppen met werken. Je verdient nu wat meer en sparen wordt daardoor gemakkelijker. Vijftiger: Ga na in hoeverre welke regelingen voor senioren van toepassing zijn. Er zijn veel ervaren werknemers die best langer willen doorwerken, maar naarmate je ouder wordt, nemen je fysieke krachten af. Zestiger: Met je naderende pensioen gaat je hele leven veranderen. Bespreek met je leidinggevende hoe je naar het einde van je werkende leven toe wilt werken. Je kunt bijvoorbeeld om andere werkzaamheden vragen, zoals het coachen van medewerkers. Er bestaan goede trainingen om je voor te bereiden op je pensioen.

Tineke Feenstra was samen met Anthony Stigter spreker tijdens het AC- symposium ‘duurzame inzetbaarheid’ in november van het vorige jaar.

februari 2011

7


Fluitend naar je werk Helaas heeft de CAO voor het Rijkspersoneel geen POB. En dat is jammer. De onderzoekers van Maastricht merken namelijk op ‘dat de werkgevers de mate van het plezier in het werk positief kunnen beïnvloeden door oudere werknemers te stimuleren om cursussen en trainingen te volgen en de dialoog tussen oudere werknemers en hun leidinggevenden te verbeteren.’ Tineke Feenstra beaamt het volmondig: “Opleiding en ontwikkeling werkt stimulerend en het is goed voor mensen. Je komt eens in een andere omgeving, je ontmoet andere mensen en je bent met de ‘grijze massa’ bezig. Allemaal aspecten die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben. Want we moeten goed voor ogen houden dat het er steeds om gaat dat je zolang mogelijk elke dag fluitend naar je werk gaat. Dat is de kern van active aging.“ Als je je als veertiger of vijftiger op een gegeven moment bedenkt dat je nog een lange tijd voor de boeg hebt, je al 15 jaar op dezelfde stoel zit en er verder niks meer verandert dan af en toe een andere manager, dan wordt het wel tijd om iets te ondernemen.”

Vensterbankverzuim In wandelgangen en op terreinen hoor je vaak mensen spreken over de tijd die zij nog ‘moeten’. Tineke Feenstra vraagt zich af waarom medewerkers zich zo negatief uitlaten. “Waarom is die ruimte er om zo te kunnen mopperen? Het mag kennelijk, maar hoe zit het dan met de cultuur in zo’n bedrijf? Dit gemopper noem ik ook wel eens het vensterbankverzuim. Je bent er wel, maar je doet niks.” Zou er iets aan te doen zijn, is dan de vanzelfsprekende vraag? “Ja, zeker. Managers kunnen in ieder geval de confrontatie aangaan door, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek, te vragen wat er nou aan de hand is. Ook dat is een onderdeel van active aging.”

Opleidingsbudget De trainingen en cursussen kosten geld. Willen werkgevers dat wel betalen? “Dat is verschillend”, zegt mevrouw Feenstra. “Soms betaalt de werkgever het merendeel en heeft de werknemer een eigen bijdrage. De meeste mensen vinden een bijdrage van 100 tot 200 euro redelijk. Maar er zijn

8

Aanbevelingen onderzoekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (Universiteit Maastricht, rapport 2008): • Werknemers vinden dat de mogelijkheid tot deeltijdpensioen, een financiële bonus en meer plezier in werk het meeste bijdraagt aan langer doorwerken; • Werkgevers dienen meer maatwerk te bieden inzake hun ouderenbeleid. Dit betekent dat werknemers die langer moeten doorwerken meer aandacht en informatie dienen te krijgen; • Het is een feit dat veranderingen in het pensioenstelsel de motivatie van oudere werknemers negatief beïnvloeden. Het is uitermate belangrijk dat werkgevers het plezier in het werk positief beïnvloeden door de ouderen te stimuleren om cursussen en trainingen te volgen en de dialoog tussen hen en hun leidinggevenden te verbeteren.

ook werkgevers die het volledig betalen. Men kan het ook uit het eigen persoonlijk opleidingsbudget doen, het POB. In sommige CAO’s is vastgelegd dat naast de reguliere opleidingen, alle werknemers beschikken over een eigen budget. Voor mij, bijvoorbeeld, is dat € 200 euro per jaar. Je mag dit ook opsparen zodat je na 4 jaar bijvoorbeeld € 800 euro te besteden hebt. Dat is best een aardig bedrag. Ik ga binnenkort mijn POB gebruiken voor colleges ethische vraagstukken.”

Loyalis Kennis en Consult, onderdeel van de APG Groep, waar ook het pensioenfonds ABP deel van uitmaakt, verzorgt trainingen. Voor werknemers: www.loyalis.nl Voor leidinggevenden en managers: easinet.loyalis.nl ‘Elke dag nieuwe kansen’ is gratis te downloaden bij: www.loyalis.nl/over-loyalis/ organisatie/active-aging

NCF Finanzien


Loyalis geeft inzicht in uw financiële situatie

Loyalis, nu én in de toekomst Uit onderzoek blijkt dat bijna 85% van de Nederlanders zich niet bewust is van de inkomensrisico’s bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is dan ook hoog tijd voor meer financiële bewustwording.

Gemakkelijk en snel inzicht in uw financiële situatie Loyalis is de inkomensverzekeraar voor iedereen die werkt bij de overheid, in het onderwijs, in de bouw en bij de energie- en nutsbedrijven. En weet als geen ander wat er speelt in deze sectoren. Wij bieden u een speciale service aan, de Inkomensvooruitblik, waarin u in een oogopslag ziet hoe u er financieel voor staat. Via de Inkomensvooruitblik en het digitale dossier MijnLoyalis krijgt u direct inzicht in uw financiële situatie. Om gebruik te maken van deze service hoeft u geen producten bij Loyalis te hebben. Sterker nog: u kunt de producten die u bij anderen hebt afgesloten zelf aan het overzicht toevoegen. Zodat uw overzicht altijd compleet is. De service is gratis en

februari 2011

vrijblijvend. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is uw pensioenfonds toestemming geven uw gegevens aan Loyalis te verstrekken.

Wat kunt u van Loyalis verwachten? Op de website van Loyalis krijgt u uw eigen beveiligd persoonlijk dossier: MijnLoyalis. Daar ziet u wat uw inkomen wordt als u eerder wilt stoppen met werken, arbeidsongeschikt wordt of wat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden. Loyalis rekent met uw actuele salaris op basis van uw pensioengegevens. Op die manier ontstaat er een handig totaaloverzicht dat steeds kan worden bijgewerkt. Zo hebt u op elk moment de actuele stand binnen handbereik. Nog een voordeel van MijnLoyalis is dat u heel

Meer weten? Kijk op www.loyalis.nl/ Inkomensvooruitblik of bel de klantenservice van Loyalis: 045 579 61 11 op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.

eenvoudig verschillende scenario’s kunt berekenen. Wat gebeurt er als u tussentijds verlof neemt? En hoe ziet uw inkomen eruit als u langer wilt doorwerken? Ook kunt u er berekenen wat het u oplevert en kost om uw inkomen aan te vullen.

Uw financieel totaaloverzicht De Inkomensvooruitblik is een handig totaaloverzicht met duidelijke grafieken en nettobedragen. Maar ook met heldere samenvattingen per scenario. Op die manier wordt financiële planning opeens een stuk eenvoudiger. De Inkomensvooruitblik krijgt u elk jaar. Als u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

9


Joop Hupkes

Donner, dit gaat zo niet

Je hoort van ons Toen het nieuwe kabinet aantrad, werd al snel duidelijk dat ons heel wat te wachten stond. Er moest zes miljard worden bezuinigd, duizenden banen werden op de tocht gezet en wat betreft salarisverhoging koos het kabinet voor de nullijn.

onze taken zijn. Ze spraken hun oprechte zorgen uit. Centraal stond de vraag: wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen? Onderstaand een willekeurige selectie: Politie: ‘We moeten nu al te vaak niet thuis geven. Er moeten mensen weg bij de ondersteunende diensten en onze dossiers blijven liggen.’ Universiteiten: ‘De ontwikkeling van kennis en onderzoek zou prioriteit moeten hebben, maar we worden geconfronteerd met strafkortingen en een forse verhoging van collegegelden.’ Gemeenten: ‘Er komen meer taken naar de gemeenten. Op zich niet verkeerd, want de gemeenten zijn bestuursorganen die dicht bij de burger staan. Alleen als het aankomt op het verstrekken van de daarvoor benodigde financiële middelen geeft politiek Den Haag niet thuis.’

Gezamenlijk in actie Op maandag 10 januari trokken vertegenwoordigers van de bonden van het personeel in de sector Rijk, onderwijs, defensie, lagere overheden en private instellingen met publiekrechtelijke taken massaal naar Nieuwegein. In het NBC-congrescentrum was de onderlinge samenhorigheid bijna tastbaar. Het plan om gezamenlijk in actie te komen tegen de snode plannen van het kabinet werd breed geaccepteerd. De aanwezigen werden door een bevlogen Marianne Wendt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het

10

cao-overleg. Kort voor de kerstdagen was er nog overleg geweest met minister Donner. In dat overleg had de minister de onderhandelaars duidelijk te kennen gegeven dat er geen ontslaggarantie kon worden gegeven. Ook de nullijn was niet onderhandelbaar. Kortom, de cao-onderhandelingen waren stevig vastgelopen.

Gevolgen Door diverse sprekers werd inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van het starre kabinetsbeleid voor de uitvoering van

Sociale werkvoorziening: ‘Mensen met een arbeidsbeperking vinden hier een passende werkplek; zij nemen deel aan het arbeidsproces en behouden hun maatschappelijke en sociale contacten. Door het voortdurend korten op ons budget wordt het voor ons steeds moeilijker om deze mensen werk te bieden.’ De NCF was goed vertegenwoordigd in Nieuwegein. Het ‘oranje’ kleurde de zaal. Het gezamenlijk manifest is een doorslaand succes gebleken. Op 17 februari 2011 zal er op het Lange Voorhout in Den Haag een landelijke manifestatie worden gehouden. Donner, dit gaat zo niet. Je hoort van ons.

NCF Finanzien


Verslag petitie-aanbieding Op vrijdag 28 januari 2011 heeft de voorzitter van onze vakbond, het door meer dan 4.000 collega’s ondertekende manifest ‘ Samen sterk voor publiek werk’ aangeboden aan de Directeur Generaal van de Belastingdienst, Peter Veld. Als voorzitter van de grootste vakbond binnen de Belastingdienst, sprak Albert van der Smissen in een petitie zijn grote bezorgdheid uit over de voorgenomen bezuinigingen binnen de Belastingdienst en de kille toonzetting van het regeerakkoord. In de petitie werd onder meer aangegeven dat de NCF begrijpt dat er vanwege overheidsfinanciën bezuinigd moet worden. De verbinding met de dienstleiding werd gezocht, door te stellen dat de NCF graag wil mee denken over de wijze waarop deze bezuinigingen moeten landen binnen onze dienst. Niet op een manier waarbij kosten en opbrengsten worden meegewogen, waarbij de kwaliteit van ons werk geweld wordt aangedaan, waarbij het leidt tot gedwongen ontslagen en waarbij de Belastingdienst in de toekomst geen aantrekkelijke werkgever is. Van der Smissen vergeleek de eenzijdige nadruk die de dienstleiding legt op de kostenkant, met ‘idioterie’. ‘Door te besparen op medewerkers, zal de belastingopbrengst immers vele malen minder worden. Hoe slim is dat?’ Na het voorlezen van de petitie, werd deze tesamen met 4.000 steunbetuigingen van Belastingdienstmedewerkers vanuit het hele land, overhandigd aan de Directeur Generaal met het dringende verzoek om achter zijn medewerkers te staan. Respect en kwaliteit. Samen sterk voor publiek werk.

Geachte Heer Veld, lieke ‘samen sterk, voor het pub u het ondertekende manifest Hierbij overhandigt de NCF wij ons sterk maken n wille en, ond vakb ere ewerkers en de and ifieke werk’. Samen met u, de med ng op dit manifest onze spec dienst. Daarom in aanvulli sting Bela de van k wer voor het dienst. bijdrage van de belasting van het stverleners. De toonzetting geldt voor alle publieke dien Dit ondertekende manifest onderwijs en voor de , heid over bij s mer kne ig respect voor de wer privileregeer-akkoord toont wein weg en hebben overbodige zijn overbodig, zitten in de aren bten “Am ing. zijn om onze ar dienstverlen isba onm die sen men de kheid gaat om hardwerken ges.” Terwijl het in werkelij ien. maatschappij te laten draa

rlening aan. t van de publieke dienstve n tasten direct de kwalitei s op de focu De visieloze bezuiniginge ge grenst de eenzijdi dienst in het bijzonder. Hier st is om te dien Dit geldt voor de Belasting sting Bela de van rlening Immers de publieke dienstve . terie idio aan indering ant verm enk kost rijpt en hieraan voldoet. Een fiscale verplichtingen beg veelzelf u s zorgen dat iedereen zijn zoal s, rker aantal medewe een vermindering van het sten. reng van het budget, leidt tot opb sting bela der min t tot minder medewerkers leid vuldig heeft uitgelegd. En aan de opbrengstenoende tot een vermindering zod t leid ant, enk kost de Een besparing op dat! slim is malen kan overtreffen. Hoe kant, dat de besparing vele evenredig te n vullen door alle regio’s de bezuinigingen in te wille vereentot U heeft zelf aangegeven en licht verp te inet kab kaasschaafmethode’) en het korten op het budget (‘de rjagen van aandoo het en n talle aan op lgeving. Het sturen op den voudiging van de fiscale rege inderende kwaliteit leidt rt geen kwaliteit op. Verm leve , eurt geb nu s . Indien de giften, zoal oen vold te n inge licht idheid om aan de fiscale verp n. duur tot een geringere bere r mensen belasting ontduike n vermindert, zullen mee tige plich sting t. doe dit pakkans van bela reen iede at len omd bereid om belasting te beta Veel belastingplichtigen zijn alt deze motivatie. verv len, beta sting bela Indien minder mensen stende NCF ontvangt vele verontru de opbrengstenkant? De Waarom niet focussen op ijl zij weten dat terw ren, role cont en s dat zij niet langer mog werkberichten van medewerker ft gemiddeld ruim 20 jaar stingdienstmedewerker hee bela De . valt n hale te en de gelegenhier geld krijg ze r Maa ren. role wie en waar zij moeten cont en en dit ervaring. Zij weten precies de belastingdienst geld ligg personeelsinzet. Hier laat der min ege heid niet vanw . den r wor inigingen alleen maar erge zal met de toekomstige bezu te bekennen inigd De NCF vraagt u om kleur ege overheidsfinanciën bezu t de NCF snapt best dat vanw wan wit, of rt rbij zwa n waa gee ier Dus . Maar dan wel op een man daar ook over meedenken eld gew n moet worden. Wij willen gee t litei kwa , waarbij de en meegewogen worden de kosten en opbrengsten beid gen ontslagen en waarbij won ged tot t leid niet het wordt aangedaan, waarbij we medewerkers. nieu r voo is k kelij trek aan denlange termijn Belastingdienst op de mid De kleur van de NCF. je. oran r voo rom daa Kies Hoogachtend, rzitter NCF Albert van der Smissen, voo

februari 2011

11 11


Column Peertje In de aanvang van het jaar 2011 maakte ik kennis met een eerste lijnverantwoordelijke. Een imposante man, tikje arrogant, maar dat mag in zo’n positie. Hij had, zo vertelde hij, een paar bijzondere veranderingen doorgevoerd in 2010 en hij sprak de legendarische woorden: ‘Horizontaal Toezicht.’ Een toverformule gebaseerd op vertrouwen. Mijn belangstelling was onmiddellijk gewekt.

In-, of extern vertrouwen ? Met vertrouwen als uitgangspunt had hij een grote verandering in werking gezet. De topman had namelijk de controle en het verbruik van closetpapier in alle Rijksgebouwen ingrijpend veranderd. Enthousiast begon hij aan zijn betoog: ‘Het is gebleken dat de controle en het verbruik van wc-papier op de toiletten van alle Rijksgebouwen niet waterdicht is. Het oude systeem, bestaande uit een verticale plastichouder, bevat vijf rollen toiletpapier. Zodra een rol leeg is, dient men het kartonnen kokertje doormidden te breken, zodat de daarboven liggende rol naar beneden valt; bewerkelijk en door de tijdgeest achterhaald. Bovendien sluit de controle op de losse scheurvelletjes niet optimaal aan op het wezenlijke karakter van horizontaal toezicht.’ De eindverantwoordelijke spreidde sp e dde zijn j a armen e e en maakte aa te ee een

12

veelomvattende beweging die zijn redenatie moest ondersteunen: ‘Het recent ontworpen systeem is beter doordacht. De nieuwe closetrolhouder is in de breedte geplaatst en heeft inhoudelijk nog maar twee rollen wcpapier. Persoonlijk had ik liever gezien dat de velletjes ook gerantsoeneerd zouden worden; bijvoorbeeld afscheuren per twee en in combinatie met een soort bankpasje voor het toezicht daarop. Die oplossing was echter te kostbaar.’ Ik bespeurde een lichte teleurstelling in zijn stem. ‘Men kan dus nog steeds het hele cilindertje afrollen?’, vroeg ik geschrokken. Hij knikte en vervolgde: ‘Maar omdat wij daar nu horizontaal toezicht op houden verwacht ik geen problemen. In ieder geval heb ik bewerkstelligd dat het systeem landelijk is uitgerold. Het is een besparing van d drie e rollen o e pap papier e e en het et toe toezicht c t iss dus

aanzienlijk beperkt. Wij kunnen dus spreken van een doorslaand succes op het gebied van horizontaal toezicht.’ Ik luisterde ademloos naar zijn woorden. Alle lof, maar nog was dat niet alles…

Met sticker Gevangen in zijn bijzondere rol als eindverantwoordelijke, vervolgde hij zijn betoog met nog een verdienstelijk en evenzeer markant wapenfeit. Zo had hij als topmanager een landelijke operatie uitgevoerd met een militaire precisie die

zijn weerga niet kent. In alle openbare rijksgebouwen had hij de plastic papierbakken laten vervangen door roestvrijstalen exemplaren. Vierkante modellen, brandveilig en handzamer dan het vorige en verouderde ontwerp. Met trots vertelde hij daarbij dat op één belastingkantoor, de roestvrijstalen bakken waren toegerust met een sticker waarop stond dat daarin geen kunststof kerstbomen mochten worden gedeponeerd. Deze blauwe sticker, hij toonde mij het voorbeeld, had hij zelf ontworpen. Vol bewondering zoog ik het beeld in mij op. Dat belastingkantoor zou als pilot fungeren en bij succes zou landelijke navolging volgen. ‘De eerste resultaten waren verbluffend’, zo vertelde hij. ‘Tot op heden had nog niemand van de ambtenaren op de desbetreffende eenheid een poging ondernomen om een kunststof kerstboom in een van de vierkante bakken te proppen. Landelijke navolging

NCF Finanzien


CAO-overleg vastgelopen

van de pilot ligt dan ook vrijwel zeker in het verschiet.’ Opnieuw volgde een glunderende afsluiting.

De plannen voor 2011 Het was een vraag. Er volgde een diepe zucht en een verontruste blik. ‘De beveiliging van de theezakjes is een hot item’, zo vertelde hij. ‘Deze zakjes liggen open en bloot en zonder enige vorm van bescherming in de bakjes naast het koffiezetapparaat. Een handige advocaat zou bij een heterdaadje onmiddellijk kunnen bepleiten dat er sprake zou kunnen zijn van uitlokking of anderzijds het bieden van gelegenheid tot vervreemding van de gestalde objecten. Om die risico’s gedegen te kunnen inschatten, heeft het instellen van een stuurgroep een hoge prioriteit. De vacatures voor de functies zijn inmiddels geplaatst op de landelijke site.’ De topambtenaar drukte ondertussen op enkele toetsen en tuurde ingespannen naar het beeldscherm van zijn computer. ‘Nog steeds geen reactie’, sprak hij. Er klonk teleurstelling in zijn stem. ‘Maar ik heb hoop op een goede afloop’, vervolgde hij opgewekt. ‘Zelf denk ik dat een camera het geheel goed zou kunnen beveiligen. Maar dat is mijn persoonlijke inschatting.’ Ik knikte. Ter afsluiting gaf ik hem een hand. ‘Is vertrouwen echt het sleutelwoord?’, vroeg ik. Hij knikte en ik zag een zelfvoldane trek op zijn gezicht verschijnen. Het is dus maar goed dat er iemand is die de integriteit van de gemiddelde ambtenaar bewaakt. En als dat horizontaal gebeurt, dan kan het niet misgaan. Anders weet je het maar nooit.

Peertje februari 2011

Acties onvermijdelijk! Op 2 februari hebben de bonden een laatste poging gedaan om te komen tot een fatsoenlijke CAO Rijk. Dit is niet gelukt. De minister van Binnenlandse Zaken, bleef bij zijn standpunt dat er voor 2011 en 2012 geen ruimte was voor een loonsverhoging. Ook sloot minister Donner gedwongen ontslagen nog altijd niet uit. Hoe nu verder? Dat was de vraag die onze onderhandelaars, Marianne Wendt en Peter Wulms, op vrijdag 4 februari in een gezamenlijk bijeenkomst stelden aan ruim honderd kaderleden van de bij het Ambtenarencentrum aangesloten vakbonden. Op begrijpelijke toon werd uitgelegd hoe de opstelling van de werkgever er uiteindelijk toe heeft geleid dat dit laatste overleg weer is vastgelopen. Het lukt maar niet om de minister op andere gedachten te brengen. Vervolgens gaven de kaderleden unaniem hun steun aan het te stellen ultimatum. Hierin werd minister Donner de mogelijkheid geboden om vóór vrijdag 11 februari akkoord te gaan te gaan met de eisen van de vakbonden. Zo niet, dan zouden er collectieve acties gaan volgen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Al vanaf het begin verliep het overleg over de onderwerpen loon en werkgelegenheid zeer moeizaam. De minster wilde voor 2011 en 2012 geen enkele salarisverhoging bieden. Als we er qua salaris op vooruit zouden willen gaan, dan moest er op andere arbeidsvoorwaarden worden ingeleverd (de bekende sigaar uit eigen doos). Ook op het gebied van werkgelegenheid bleek ‘zwaar weer’ ons deel. De door te voeren bezuinigingen gingen samen met het schrappen van arbeidsplaatsen. Wij vonden echter dat er bezuinigd kon worden zónder gedwongen ontslagen. Hiervoor was het nodig dat we slim gebruik zouden maken van de verwachte natuurlijke uitstroom van medewerkers. Grote problemen hadden de Rijksbonden ook met twee andere werkgeversvoorstellen; het schrappen van het verbod op nachtarbeid na de leeftijd van 55 jaar en de vereenvoudiging van de reiskostenregeling door iedere ambtenaar maar een OV-jaarkaart te geven. Dit laatste zou betekenen dat de lage kilometervergoeding zal komen te vervallen. Geen goed

idee. Immers; voor veel NCF-leden is het openbaar vervoer geen goed alternatief voor de eigen auto.

Wat gaan we doen? De boodschap is duidelijk: zorg dat de bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen gaan gebeuren en dat ze niet ten koste gaan van de kwaliteit van de Rijksdienst. Zorg voor een fatsoenlijke beloning en voorkom het ongericht afbreken van belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals het verbod op nachtarbeid en een goede reiskostenregeling. Het is ons duidelijk dat er op deze punten op dit moment geen beweging is te verwachten van de werkgever. Acties zijn dan ook onvermijdelijk. Hiermee willen we bovendien laten zien dat de Rijksdienst (wij allen) voor Nederland belangrijke taken verricht, die zwaar onder druk komen te staan bij ongemotiveerde, ongerichte bezuinigingen.

13


Ruim 10.000 mannen en vrouwen eisen respect!

Samen sterk voor publiek werk

Ond een stralende winterzon, Onder vverzamelden ver z zich ruim 10.000 mensen m en voor de landelijke manifestatie op het Haagse Malieman veld. Dit om hun ongenoegen te veld tonen, te uiten en te delen over tone kaalslag, de bezuinigingen en de k de vvoorgenomen ontslagen binnen de gehele publieke sector. binn De ttoonzetting in het regeerakkoord toont weinig respect voor akko werknemers in de publieke de w sector. Dit gaat ons echt te ver. sect

“Voor 2015 moeten er zesduizend mensen weg bij de Belastingdienst. Ik kan me voorstellen dat sommige Nederlanders dat niet zo erg vinden, maar het betekent wel dat zij bijvoorbeeld geen geld meer terugkrijgen en dat wanbetalers niet meer worden aangepakt.” Joop van Oord, spreker namens de NCF op het hoofdpodium

14

NCF Finanzien


“Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van ons werk. werk.”

In een ver verleden was het Malieveld onderdeel van het Haagse Bos. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd in opdracht van de toenmalige regering een deel van dat bos gekapt om een stadswal rond de residentie te bouwen. Doordat het de daarop volgende jaren flink regende, spoelde de vruchtbare grond weg en ook de wal bleek niet afdoende stelling te geven tegen de Spaanse bezetting. Het bos op de plaats van het Malieveld, is nooit meer teruggekomen. Wij laten deze ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoten.

Als medewerker van de Belastingdienst en de Douane ben je onmisbaar voor onze maatschappij. Je verdient het respect dat je niet altijd krijgt. Het kabinet maakt ook nog eens plannen om te snijden in onze taken en daar wordt de kwaliteit van onze dienstverlening niet beter van. De gevolgen daarvan merkt iedereen; jij ar ook alle burgers. als werknemer, maar Dat willen we niet..

“Deze bezuinigingen gaan ons veel te ver.” februari 2011

15


Ledenraden en algemene vergadering Wat wordt er (tenminste) besproken in de ledenraad? Verslag Ledenraad 2010 - eventuele (statutaire) voorstellen - agenda AV 21 april 2011 - verkiezing + mandatering 5 afgevaardigden AV - Financiële zaken (inclusief begrotingen) - Bestuursverkiezingen.

Welke ledenraad kun je als lid bezoeken?

Agenda algemene vergadering 2011 1. 2. a. b. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

16

Opening Mededelingen Vaststelling agenda Jaarrede + mogelijkheid hierop te reageren Verslag Algemene Vergadering 29 april 2010 Jaarverslag 2010 Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording 2010 Verslag kascontrolecommissie 2010 Gewijzigde begroting 2011 Begroting 2012 Aanpassing contributietabel + indexering Benoeming kascontrolecommissie 2011 (Statutaire) voorstellen uit ledenraden Verantwoording bestuursbeleid afgelopen bondsjaar (2010) Jaarplan lopend bondsjaar (2011) Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting Themadeel: introductie van... “Mijn NCF”, de nieuwe identiteit!

Ledenraad en algemene vergadering Van 18 t/m 25 maart 2011 organiseert de NCF weer diverse Ledenraden, verspreid over het hele land. Deze zijn bedoeld ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 21 april 2011. Ter voorbereiding op het bezoeken van zo’n ledenraad, kun je de vergaderset voor de AV opvragen via www.ncfned.nl. Je krijgt dan de stukken digitaal toegezonden per e-mail. De financiële jaarstukken en begrotingen liggen voor iedereen ter inzage in de Ledenraad. Regioconsulenten, ereleden en kaderleden (van de input- en afstemmingsvergaderingen) hoeven niet te reageren. Zij krijgen de AV-vergaderset “standaard” uitgereikt of op huisadres gezonden. Ieder lid is natuurlijk van harte welkom op de Ledenraad om zich te laten informeren over tal van onderwerpen, maar ook om zijn/haar zegje te doen over het gevoerde beleid 2010 en over het toekomstig beleid 2011 en verder. De Ledenraden worden voorgezeten door de regioconsulent in je NCF-regio.

Omdat de verdeling van leden volledig is afgestemd op een combinatie van (Belastingdienst) regio’s, is het mogelijk dat je niet precies weet welke Ledenraad je moet of mag bezoeken. Uiteraard ben je welkom in je eigen regio. Mocht deze bijeenkomst te ver uit de buurt liggen van je woon- of standplaats, dan kun je ook kiezen om naar een ander regio te gaan die dichter bij je in de buurt wordt gehouden. Als je die andere Ledenraad bezoekt, geef dit dan duidelijk aan op de ter plaatse aanwezige presentielijst. De regioconsulent kan hier dan waar nodig rekening mee houden en zal relevante zaken doorgeven aan zijn collega in je eigen regio.

Moet ik me aanmelden voor een ledenraad? Aangezien diverse ledenraden worden georganiseerd in gebouwen van de Belastingdienst, kan het zijn dat dit een ander gebouw is dan waar je normaliter werkzaam bent. Om iedereen te kunnen registratie in het bezoekerssysteem, is het de bedoeling dat je je vooraf aanmeldt via www.ncfned.nl.

Heb je stemrecht? Ja, dat heb je! Iedere Ledenraad behandelt de hele agenda van de Algemene Vergadering, waarbij alle in de Ledenraad aanwezige leden over bepaalde agendapunten kunnen/moeten stemmen. Hier kun je dus je invloed uitoefenen, voorstellen indienen en je stem uitbrengen. Vervolgens kiest de Ledenraad uit haar

NCF Finanzien


Bestuursverkiezing In deze Algemene Vergadering zijn (conform artikel 13, lid 2 van de Statuten) per 1 januari 2012 aftredend Ad van Gaans (secretaris), Han Vonk (algemeen bestuurslid) en Fred Goverde (algemeen bestuurslid). Allen zijn herkiesbaar. Het bestuur doet hierop unaniem de voordracht aan de Algemene Vergadering om hen allen te herbenoemen; dhr. A.H.M. van Gaans in de functie van secretaris en de heren J.W. Vonk en G.B. Goverde als algemeen bestuurslid.

midden vijf afgevaardigden voor de Algemene Vergadering die - in geval van stemming in die AV - je stem en regio vertegenwoordigen en dan aangeven of je regio bijvoorbeeld voor of tegen was. De stemverhouding in de AV is overigens gebaseerd op het aantal leden per NCFregio. De regioconsulent heeft hiervan een actueel overzicht.

Vergaderschema ledenraden 2011 Regio

Regio/eenheid

Regioconsulent

Datum

Tijdstip

Locatie

4+9

B/Zuidwest, B/Oost Brabant, B/Limburg + B/Douane Zuid

Edwin Janssens + Frans Dirkx

18 maart

09.30 - 12.00

HEERLEN - Belastingdienst - CBS-gebouw, Kloosterweg 1a - vergaderzaal De Koempel

1+5 +6

B/Noord, B/Oost, B/Randmeren, B/Rivierenland + Landelijke Diensten + B/Douane Noord

Henk Meulman + Wim Adolfsen + Cor van Wijmeren

21 maart

14.30 - 16.30

APELDOORN - Walterboschcomplex (WBC) - JF Kennedylaan 8 - Gogelzaal (in De Plint)

4+5 +9

B/Zuidwest, B/Oost Brabant, B/Limburg + Landelijke Diensten + B/Douane Zuid

Edwin Janssen + Wim Adolfsen + Frans Dirkx

22 maart

14.00 - 15.30

EINDHOVEN - Karelspoort (gebouw 1), Karel de Grotelaan 4 - vergaderzaal 0.35

2+7

B/Holland-Noord, B/Amsterdam, B/Utrecht-Gooi B/Douane West

Henk Gelens + Hans v/d Zwet Slotenmaker

23 maart

09.30 - 12.00

HOOFDDORP - gebouw Acapella, Capellalaan 1-17, Hoofddorp vergaderzaal Scorpius 4.44

2

B/Holland-Noord, B/Amsterdam, B/Utrecht-Gooi

Henk Gelens

23 maart

14.00 - 15.30

UTRECHT - gebouw Cirqada, Orteliuslaan 1000 - vergaderzaal A.535

4+9

B/Zuidwest, B/Oost Brabant, B/Limburg + B/Douane Zuid

Edwin Janssens + Frans Dirkx

24 maart

09.30 - 12.00

GOES - Hotel Terminus - Stationsplein 1

8

B/Douane Rotterdam

Paul van Kouteren

24 maart

14.00 - 15.30

ROTTERDAM - Strevelsweg 700/304 vergadercentrum NCF, zaal 1

3

B/Holland-Midden, B/Haaglanden, B/Rijnmond

John Halverhout

25 maart

09.30 - 12.00

LEIDEN - CBG-Belastingdienst Willem de Zwijgerlaan 2a - vergaderzaal “De Haring en Wittebroodzaal�

4+9

B/Zuidwest, B/Oost Brabant, B/Limburg + B/Douane Zuid

Edwin Janssens + Frans Dirkx

25 maart

14.00 - 15.30

ROOSENDAAL - CBG-Belastingdienst Mill Hillplein 1 - vergaderzaal 2.24

februari 2011

17


Ook NCF

Momodou Danso Wat is je grootste dagelijkse ergernis? De wekker.

Welk sprookjesfiguur zou je willen zijn? Geen.

Waar ben je het allerbangst voor? Dat mijn gezin iets overkomt.

Wie moet er levenslang krijgen? Alle moordenaars en (kinder)verkrachters.

Wat wil je bereiken en waar zie je jezelf staan over 5 jaar? Via de stichting Terra Origin gratis kwaliteitsonderwijs bieden aan alle kinderen in de wereld (www.terraorigin.nl).

Wil je organen van een ander als dat je leven redt? Ben je zelf orgaandonor? Nee en nee.

Wat doe je in je vrije tijd/weekend? Tijd doorbrengen met mijn gezin, voetballen en Afrikaanse muziek maken

Wat was je persoonlijk hoogtepunt van 2010?

Momodou Danso

Bezoek aan mijn familie in Afrika na vijf jaar en de zwangerschap van mijn vriendin in mei/juni.

Opleiding

Wat is je levensmotto?

Diverse opleidingen in de zorg, waaronder verpleegkundige, operatieassistent en fysiotherapie.

Geen specifiek motto.

Naam

Loopbaan Diverse banen in de zorg. Sinds 2007 werkzaam bij de Belastingdienst.

Privé Samenwonend. We hebben een dochter van twee jaar.

Een deurwaarder komt je huis leeg halen. Je mag één persoonlijk voorwerp houden. Wat is dat? Verzameling beeldmateriaal van mij en mijn gezin.

Beste eigenschap/slechtste eigenschap? Help graag een ander/soms moeilijk ‘nee’ zeggen.

Wat eet je het liefst? Gambiaans, Surinaams en Indiaas eten.

Met wie zou je een nachtje willen doorbrengen in het Amstel Hotel? Mijn vrouw.

Welke normen en waarden zijn voor jou belangrijk?

Wat is je duurste kledingstuk?

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Mijn pak.

18

NCF Finanzien


ISSN 1388-4204

Individuele belangenbehartigers Vragen over uw rechten en plichten bij een probleem in relatie tot uw werk kunt u voorleggen aan onze zogenoemde individuele belangenbehartigers (kortweg IB’ers) in uw regio. Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Gelderland Theo Geraedts 06 - 23 51 91 23 Piet van Andel 074 - 24 80 524 (dienst) 06 - 81 37 07 61

Flevoland en Noord-Holland Raymond de Goijer 020 - 68 74 300 (dienst) 06 - 27 15 53 78 Rachid Karkache 020 - 31 64 710 (dienst) 06 - 53 20 24 58

Noord-Brabant en Limburg Joop van Oord 073 - 62 45 526 (dienst) Han Reijnders 076 - 53 04 570 (dienst) Jurgen van de Beek 0475 - 35 15 65 (dienst) 06 - 28 82 45 90 Tonnie Driessen 0412 - 697 387 (dienst)

Zuid-Holland en Zeeland Monique Bliekendaal 0181 - 37 38 54 (dienst) 06 - 46 61 47 48 Kees van Koeveringe 0113 - 50 17 66 (dienst) 06 - 18 60 04 09 Piet Kramer 0181 - 37 36 22 (dienst)

Regioconsulenten NCF REGIO 1 B, Noord-B, Randmeren-B, Oost-B en Rivierenland Henk Meulman 053 - 482 37 85 Hennie Verschoor 06 - 13 59 61 77

REGIO 5 CA, CICT, CFD, CPP, CKC, FIOD/ECD, BEL.TEL, BTL., TOESLAGEN, MvF, domeinen en overig Wim Adolfsen 06 - 22 74 09 23

REGIO 2 B, Holland-Noord-B, Amsterdam-B en Utrecht-Gooi Henk Gelens 030 - 27 57 625 (dienst)

REGIO 6 Douane Noord Cor van Wijmeren 074 - 24 80 578 (dienst)

REGIO 3 B, Holland-Midden-B, Haaglanden-B en Rijnmond John Halverhout 0182 - 57 72 77 (dienst)

REGIO 7 Douane West Hans van der Zwet Slotenmaker 06 - 51 28 97 79

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en Limburg Edwin Janssens 06 - 81 37 07 63

REGIO 8 Douane Rotterdam Frans Koppenhagen 06 - 21 85 15 38 Paul van Kouteren 06 - 18 60 76 92

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en Zuidwest Wim de Graaf 06 - 19 00 45 51

REGIO 9 Douane Zuid Frans Dirkx 0475 - 35 14 64 (dienst)

NCF-platform medezeggenschap Het Platform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-leden structureel te ondersteunen. De coördinator van dit Platform is Jos Voortman. De bestuurslagen informeren de leden van het Platform continu en volledig, terwijl de leden continu signalen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de leden van het Platform benaderen voor vragen en opmerkingen. Ko Deekens

0492 - 58 83 62 06 - 18 60 89 24 f.deekens@belastingdienst.nl Henk Drenth 088 - 158 16 77 h.drenth@belastingdienst.nl Guust Vroling 0591 - 68 05 06 ag.vroling@belastingdienst.nl Bert Eykelenkamp 055 - 528 65 50 06 - 18 60 44 63 gcj.eykelenkamp@belastingdienst.nl Frans van Elven 06 - 43 18 99 98 fvanelven@home.nl

februari 2011

Annemieke van Leeuwerden 06 - 18 60 46 42 ma.van.leeuwerden@belastingdienst.nl Monique Anker 058 - 294 96 52 m.anker@belastingdienst.nl Willem Kosters 038 - 456 88 34 06 - 21 39 16 44 w.kosters@belastingdienst.nl Nico Middeljans 088 - 158 35 77 06 - 15 95 03 24 n.middeljans@belastingdienst.nl Fred Goverde 040 - 292 15 22 gb.goverde@belastingdienst.nl

Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 en aangesloten bij Ambtenarencentrum en CESI. Grondslag De bond is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn leden. Secretariaat Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam T 010 - 410 16 58, F 010 - 210 01 17 I www.ncf.nl, E info@ncfned.nl Voorzitter Albert van der Smissen, 06 - 24 69 88 66 Penningmeester Wim Zijlstra, 06 - 81 38 66 91 Middelburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg Bankrekening 141632 t.n.v. NCF Secretaris Ad van Gaans, 06 - 24 69 88 93 Bestuurslid collectieve belangenbehartiging Jos Voortman, 06 - 24 69 81 89 Vertegenwoordigers GOBD Marianne Wendt, 010 - 410 16 58 Han Vonk, 06 - 24 69 88 71 Bestuurslid Groene zaken Eelke Renkema, 06 - 24 69 85 80 Bestuurslid Blauwe zaken Tom Geelhoed, 06 - 24 69 39 99 Bestuurslid landelijke diensten Jos Voortman, 06 - 24 69 81 89 Bestuurslid medezeggenschap Fred Goverde, 06 - 24 69 88 37 Bestuurslid PR & dienstverlening Piet van Sintmaartensdijk, 06 - 24 69 88 92 Ledenadministrateur Rinus Oudeman Gardeniadal 3, 2317 HV Leiden

19


De voordelen van de NCF • Laagste contributie; • De eerste zes maanden lidmaatschap gratis; • De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën; • De NCF is er altijd, ook op de werkvloer; • De kosten voor het lidmaatschap zijn inkomensafhankelijk. Het lidmaatschap kost tussen de € 5,- en € 10,- per maand. Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de voordelen van de NCF, zoals individuele belangen behartiging en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncfned.nl

NCF houdt het overzicht Collectief en individueel

Ja, ik word ook lid van de NCF, de grootste binnen Financiën! Naam:

m/v

Roepnaam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:

Adres:

Kantoor:

Postcode/woonplaats:

SAP Personeelsnummer:

E-mail adres in Lotus:

E-mail privé:

Diensteenheid: belastingdienst/douane/toeslagen Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.

te zullen nakomen

en verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is. Handtekening:

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoordnummer 10505, 2300 VL Leiden. Faxen kan ook! Naar 010 - 210 01 17.

Bovengenoemd lid is aangemeld door: Naam:

Woonplaats:

Mijn wervingspremie à € 10,- kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:

20

NCF Finanzien

2011_02  

http://www.ncf.nl/pdf/bondig/2011_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you