Page 1

september 2010

Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Verschijnt 11x per jaar • www.ncf-ned.nl • www.ncf-or.nl

Jaargang 14 • 2010 • nummer 7

Ontdek je mobiliteitsmogelijkheden én leer jezelf kennen pagina 8

1


Finanzien

Inhoudsopgave Vast rubrieken Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Column Peertje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vraag en antwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ook NCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

En verder Lijdensweg met goede afloop . . . . . . . . . . . . . . 4 Twitter, YouTube en Hyves . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ontdek de mogelijkheden en leer jezelf kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pensioenproblemen nog niet opgelost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gelijke monniken, maar geen gelijke kappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

In hoeverre kan uw bevoegd gezag uw collega die hetzelfde werk doet als u, anders belonen.

Intranet biedt veel informatie over Mobiliteit. Wie nadenkt over Mobiliteit stelt al snel vragen als: ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat past het beste bij mij?’ en ‘Wat moet ik daar voor doen?’. Ontdek de mogelijk-heden en leer jezelf kennen...

13

8

Wie doet wat bij de reïntegratie van medewerkers: het management, de reïntegratiemanager, P&O, de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk en de casemanager.

Colofon Hoofdredactie Han Vonk

Illustraties Cees den Otter

Redactie Jacqueline Choufour - Van der Wel, Joop Hupkes, Jacques van Kesteren, Gerard Pereboom, Arjan van der Stelt en Hans Stoutjesdijk

Vormgeving en opmaak Digidee Ontwerpstudio, Enschede

Eindredactie Anke Groenenboom

E-mail redactie redactie@ncfned.nl

Fotografie Dick Klok, Frenk Breuer, Joop Hupkes en Piet van Sintmaartensdijk

© NCF 2010

Druk DeltaHage, Den Haag

Contributietabel Salaris in € Inhouding in € 0.000 t/m 1.250 . . . . . . . . . . . . . . 5,70 1.251 t/m 1.500 . . . . . . . . . . . . . . 6,45 1.501 t/m 1.650 . . . . . . . . . . . . . . 6,70 1.651 t/m 1.800 . . . . . . . . . . . . . . 7,45 1.801 t/m 2.000 . . . . . . . . . . . . . . 8,20 2.001 t/m 2.250 . . . . . . . . . . . . . . 8,95 2.251 t/m 2.500 . . . . . . . . . . . . . . 9,70 2.501 t/m 2.750 . . . . . . . . . . . . . . 9,75 2.751 t/m 3.000 . . . . . . . . . . . . . . 9,80 3.001 t/m 3.250 . . . . . . . . . . . . . . 9,90 3.251 en hoger . . . . . . . . . . . . . 10,00 Voor de gepensioneerde leden is de contributie € 4,35 per maand.

2

NCF Finanzien


Albert van der Smissen

Van de voorzitter In memoriam Erevoorzitter Jan Willem Bonnink De NCF heeft het trieste bericht ontvangen dat op 22 juni 2010 is overleden erevoorzitter Jan Willem Bonnink. Kenmerkend voor hem waren zijn plichtsbetrachting en inzet. Wij verliezen in hem dan ook een betrokken persoonlijkheid, die veel voor het werk van de vakbond heeft betekend. Wij wensen zijn familie de kracht toe dit verlies te dragen.

Zoveel mogelijk leden Met de CAO-onderhandelingen in zicht, is het belangrijk voor onze bond dat we veel leden hebben. We staan als bond sterk als een groot percentage medewerkers van Douane, Belastingen en Toeslagen lid is van onze bond. Onze stem in de onderhandelingen wordt dan invloedrijker.

Het bestuur van de NCF

In memoriam Erelid Leunis Pieterse Op 6 juni is ons erelid de heer Pieterse op 94-jarige leeftijd overleden. De heer Pieterse was een trouwe bezoeker van onze Algemene Vergadering. Hij beheerste de Nederlandse taal uitstekend en wist menig taal- en tikfout uit de uitgebreide notulen te halen. Wij zullen zijn scherpzinnigheid missen en wensen zijn familie veel sterkte. Het bestuur van de NCF

september 2010

Daarom vragen we jullie collega’s te informeren over de NCF. Alle medewerkers hebben er baat bij als hun belangen goed worden behartigd. Of je nu jong of oud bent. De thema’s pensioenen, CAO, Fase 2, bezuinigingen en mobiliteit raken iedereen. Daarnaast helpt de NCF alle leden. Of je nu vragen hebt over je rechten en plichten, een verschil van inzicht met je meerdere of een heus arbeidsconflict. De NCF staat voor je klaar. Een aantal onderwerpen uit het hiervoor genoemde rijtje komt ook aan bod in deze Finanzien. Marianne Wendt heeft een

artikel geschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen. Verschillende gepensioneerde leden hebben hun zorgen uitgesproken. Marianne licht een en ander toe. Arjan van der Stelt heeft zich verdiept in het onderwerp mobiliteit. Een term die al aardig ingeburgerd raakt, maar waar nog veel vragen over zijn. Arjan geeft aan waar je je antwoorden kunt vinden en wat je zelf kunt doen. Jullie voorzitter, Albert van der Smissen

3


Sociaal Medische Indicatie

Lijdensweg met goede afloop Roel heeft reuma. Het kost hem veel energie om dagelijks naar zijn werk te reizen. Gevolg is dat Roel zich geregeld ziek meldt omdat hij uitputtingsverschijnselen heeft. In zijn woonplaats is ook een vestiging van de Belastingdienst. Op grond van een Sociaal Medische Indicatie vraagt Roel om overplaatsing naar het kantoor in zijn woonplaats.

Roel is benoemd in een individuele functie schaal 9. Bij de eenheid in zijn woonplaats is het niet mogelijk om hem in een individuele functie schaal 9 te plaatsen. Wel is er formatieve ruimte om hem te benoemen in de eindschaal van groepsfunctie-E. Afgesproken is dat Roel verplaatst wordt naar de eenheid in zijn woonplaats en dat hij de opleiding voor groepsfunctie-E gaat volgen. Verder wordt hij door training on-the-job ingewerkt. Vol goede moed begint Roel zijn eerste werkdag. De busreis naar kantoor duurt tien in plaats van zestig minuten. De teamleider wijst hem de werkplek en vertelt dat er nog geen opleiding voor groepsfunctie-E is. Roel moet maar alvast beginnen, de opleiding komt vanzelf. Niemand kan hem begeleiden omdat het vakantietijd is. Maar dat snapt hij toch wel? Roel is al zo blij dat hij in zijn woonplaats kan werken dat hij dit ongemak voorlopig voor lief neemt.

Voortvarend Na korte tijd krijgt Roel een nieuwe teamleider. Hij pakt de zaken voortvarend aan. Roel moet zich door zelfstudie de kennis in korte tijd maar eigen maken. Anders duurt het te lang voor hij volledig inzetbaar is. Hij krijgt een aantal oude modules en gaat aan de slag. De studie valt niet mee. Op latere leeftijd studeren en dan ook nog een vak waarmee je geen affiniteit hebt, vergt veel. De abstracte wetgeving is heel wat anders dan het werk dat Roel in zijn vorige functie heeft gedaan en sluit niet aan bij zijn vooropleiding. Dat vertelt Roel de teamleider tijdens voortgangsgesprekken. De teamleider heeft daar geen boodschap aan. Wel houdt hij Roel scherp in het oog. De resultaten op het werk blijven achter bij de (te hoge) verwachtingen van de teamleider. Roel krijgt een negatieve beoordeling. Bij een volgende negatieve beoordeling zal de dienst afscheid nemen van Roel. Dit is voor Roel het moment

4

NCF Finanzien


Piet van Andel

Wie doet wat bij de reïntegratie van medewerkers Het management (de direct leidinggevende) is en blijft verantwoordelijk voor het terugdringen van het ziekteverzuim en voor het reïntegratietraject. Het management moet daadwerkelijk belangstelling tonen voor zieke medewerker en zijn problemen. De reïntegratiemanager ontwikkelt het verzuim- en reïntegratiebeleid en adviseert over arbeidsomstandigheden. Om het gehele proces goed te laten verlopen, is het belangrijk om procedures en termijnen nauwgezet te bewaken. Dit is ook één van de taken van de reïntegratiemanager. De reïntegratiemanager houdt zich niet inhoudelijk met een casus bezig, maar begeleidt de zaak. Daarbij initieert hij ook activiteiten bij leidinggevenden, bij de zieke medewerker, bij de Arbo-dienst van de Belastingdienst en bij andere betrokkenen. De reïntegratiemanager is deskundig op het terrein van verzuim- en reïnte-gratiebegeleiding. De reïntegratiemanager wordt in ieder geval ingezet als er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. P&O verzorgt de administratieve taken en beheerswerkzaamheden en zorgt ervoor dat bestuurlijke informatie wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld. De bedrijfsarts begeleidt zieke medewerkers en geeft adviezen over de (mate van de) arbeidsgeschiktheid.

van dit gesprek luidt: De teamleider heeft niet volgens de WVP gehandeld. Er is geen dossier aanwezig waaruit blijkt dat er rekening is gehouden met het feit dat de WVP van toepassing is. De beoordeling wordt ingetrokken. M1 stelt vast dat een groepsfunctie voor Roel geen passende functie is. Vervolgens zoekt men naar een passende functie die aansluit op de opleiding en werkervaring van Roel in of vlakbij zijn woonplaats.

Druk Roel heeft geen last meer van de druk om te presteren en kan zijn energie besteden aan het zoeken naar een andere functie binnen of buiten de Belastingdienst. Uiteindelijk heeft Roel een functie bij Personeelszaken van een andere eenheid gekregen. Deze eenheid is op korte afstand buiten zijn woonplaats gevestigd, maar Roel hoeft niet elke dag te reizen. Er wordt rekening gehouden met zijn fysieke beperkingen. Hij krijgt een thuiswerkplek en kan inloggen op het netwerk. Nu is het zaak dat deze eenheid wel de WVP toepast.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk adviseert en begeleidt het management en medewerkers inzake arbeidsgerelateerde (psychosociale) problematiek. De casemanager (iedere betrokken kan deze taak op zich nemen, vaak neemt de direct leidinggevende deze rol op zich) begeleidt de overeengekomen (reïntegratie-) activiteiten. Per casus wordt vastgesteld wie de casemanager wordt. De casemanager is degene die inhoudelijk aan de slag gaat.

Tot slot om contact op te nemen met een IB’er (Individueel Belangenbehartiger) van de NCF. De IB’er concludeert dat niet is voldaan aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter (hierna WVP). Werkgever en werknemer moeten zich aan afspraken houden om ervoor te zorgen dat het opgedragen werk duurzaam en passend is wanneer een werknemer na ziekte aan het werk gaat of als gevolg van ziekte ander

september 2010

werk krijgt opgedragen. Ook moeten zij regelmatig de ontwikkelingen evalueren. De IB’er probeert in gesprekken Roels teamleider te wijzen op de WVP en de rol van de teamleider hierin. Helaas heeft de teamleider hier geen boodschap aan. Roel is lastig in zijn ogen. Hij is niet inzetbaar en moet dus weg. Verder praten met de teamleider heeft geen zin. De IB’er neemt contact op met de juristen van de NCF. Samen praten zij met M1. De conclusie

Neem contact op met een IB’er (Finanzien publiceert maandelijks de lijst achterin het blad) als je langdurig ziek bent of na ziekte andere werkzaamheden krijgt opgedragen. De IB’er informeert je over jouw rechten en plichten om passende arbeid te krijgen. Het gehele artikel staat op de website ww.ncfned.nl

5


Column Peertje Op de lange gang van het belastingkantoor alhier, hangt een publicatiebord. Daar vind je tussen al die kleurige ansichtkaarten ook mededelingen die in de wandelgangen als belangrijk kunnen worden aangemerkt. De meest opvallende prijkt er al sinds jaar en dag. Het is meer een gedichtje en het gaat zo: Snel en anoniem gebeld, dan komt Engelbert toegesneld, en weg is al dat zwarte geld. Dat stukje proza was ooit onderdeel van een reactie dat een sportieve belastingplichtige aan collega Engelbert had verstuurd.

Engelbert valt tegenwoordig feitelijk onder de monumentenzorg. Hij was namelijk laatst nog, zo vlak voor zijn vakantie, veertig jaar in dienst bij ‘s Rijksbelastingen. Dat mag tegenwoordig als een opmerkelijke prestatie worden betiteld. Hij vierde dat dan ook uitgebreid in de wat sober aangeklede bedrijfskantine. Ouderwets gezellig omdat ook zijn hele gezin deze feestelijke gebeurtenis van dichtbij wilde meemaken. Er waren komische voordrachten, leuke anekdotes en ook werd de werkinzet van Engelbert alom geprezen. Een hoogtepunt binnen die reeks was de lovende speech van een hoge functionaris over de grote fiscale successen die Engelbert recentelijk had afgerond. Er volgde een staande ovatie. Toen dat applaus was verstomd, stond daar een glunderende Engelbert. Zijn borst recht vooruit keek hij trots om zich heen naar vrouw en kinderen. En ook zij waren sprakeloos. Dit was hun Engelbert. Een fiscale dienstklopper bij uitstek maar ook echtgenoot, vader en opa. Dit hadden ze wel gehoopt maar deze fiscale prestaties overtrof al hun verwachtingen. “Als je zo goed was, heb jij dan al die tijd dan niet te weinig verdiend?’’, fluisterde zijn vrouw. Er klonk wat teleurstelling en kritiek in haar stem. Maar Engelbert wimpelde die tekortkoming weg als zijnde niet belangrijk. Hij was zichzelf gebleven en dat was een groot goed. Daar was hij trots op. Aan verknocht zelfs. Omdat hij geen hobby’s had, was hij feitelijk verworden tot een

6

workaholic. Voor een ambtenaar tamelijk ongebruikelijk. Engelbert liep daar ook niet mee te koop. Hij legde een jaloersmakende en ongekende ijver aan de dag. In de weekenden en op vrije dagen maakte hij zijn rondes door het ambtsgebied. Sprak mensen aan op hun fiscale verantwoordelijkheden tijdens verjaardagen en zelfs op feestjes lette hij op of het entertainment niet zwart werd betaald. Ooit had hij zijn buurman betrapt op zwartklussen en moest hij noodgedwongen verhuizen. Een spatje noemde hij dat. Een schoonheidsfoutje dat hij manmoedig droeg en verhuizen wilde hij toch al.

De afschaffing van de prikklok en de invoering van een toegangspasje had bij Engelbert wat weerstand opgeroepen. Iedereen wist toch onderhand wel dat hij hier thuishoorde en waarom was dit nodig, zo vroeg hij zich hardop af. Maar ook deze tegenslag had hij van zich afgeslagen zoals hij dat ook deed bij een vervelende dwarrelende mug die zich net in zijn nek wilde nestelen. Maar dan een andere brief. Gekregen, zo kort na alle lovende complimenten en tijdens zijn vakantie. Plotsklaps was zijn functie boventallig geworden,

Managers Natuurlijk had Engelbert in de loop der jaren alle veranderingen meegemaakt. De opkomst van computers, de loodseenheid en later ook de splitsing tussen ondernemingen en particulieren. De chefs hadden plaatsgemaakt voor meewerkende teamleiders. Mannen en vrouwen die in een later stadium vervolgens managers werden genoemd. Dat die ook nog weer onderverdeeld waren in lagen van belangrijkheid, nam hij voor kennisgeving aan. “Je zag ze zelden“, zei hij altijd en als ze er al waren dan liepen ze in de weg. Ook zag je ze wel eens op feestjes en noodgedwongen bij de presentaties van de jaarplanningen. Hij haalde er zijn schouders over op en met een superieure statigheid bewoog hij zich door het ambtelijk leven en wist zich met iedere ontstane situatie te harmoniëren.

NCF Finanzien


Huib van ‘t Hof

zo las hij hardop. Er waren er teveel van zijn soort. Ingewikkelde berekeningen lagen daaraan ten grondslag, zo hoorde hij. “Feitelijk waren het bezuinigingen“,opperde hij neerslachtig. Wij, zijn collega’s, probeerden hem een beetje op te beuren. Hij was toch ooit de beste geweest en hij zat immers nog maar in fase twee. Als alternatief stelden wij voor dat hij zijn successen in een museum kon stallen. Dan konden zijn ambtelijke nazaten later nog eens bekijken hoe er vroeger werd gewerkt. En dat er ambtenaren waren geweest die zich druk hadden gemaakt over het eigenlijke werk in plaats van met allerlei randverschijnselen, zoals ingewikkelde rapportages en internetbeslommeringen. “Straks houdt niemand zich nog bezig met het eigenlijke werk“, zeiden wij monter. “Hoe komt er dan nog belasting binnen?“ vroeg onze Engelbert ietwat klagerig. “Dat, beste Engelbert, is bijzaak geworden.“ En opgewekt bogen wij ons ijverig over de notulen van een vergadering die weinig tot niets had opgeleverd. Vervolgens lazen we nog maar eens een ingewikkeld rapport over een project dat landelijk maar niet van de grond kwam. Domme, domme beleidsmakers. Zij hebben theorie en praktijk laten verworden tot ontoegankelijke begrippen zonder onderling verband. Maar ook arme, arme Engelbert. Hij zakte nog wat verder in de put toen hij langs het publicatiebord liep. Snel en anoniem hoeft niet meer te worden gebeld. Want Engelbert komt niet meer toegesneld. Zo houdt een ieder lekker zijn zwarte geld.

Peertje september 2010

NCF gaat met de tijd mee

Twitter, YouTube en Hyves Dat de NCF een vooruitstrevende organisatie is, is bij de meesten wel bekend. Al in 1889 na de oprichting van de Bond werd er alles aan gedaan om de leden zo goed mogelijk te informeren. Dat ging in die tijd zelfs zover dat men complete cursussen publiceerde in het Bondsblad. Nu, 121 jaar later, zet de NCF wervende filmpjes op YouTube. En de voorzitter? Die blogt!

De NCF heeft al jaren een website (www.ncfned.nl). Ook op BDplaza is de NCF al een tijdje te vinden. Nu alleen nog met de nieuwsbrieven van het GOBd en andere dringende informatie, maar hopelijk in de toekomst ook met nog meer informatie. Binnen het bestuur en onder de kaderleden wordt op dit moment een begin gemaakt met het communiceren via Twitter. Het kan tijdens de CAO-onderhandelingen een

nuttig forum worden. Facebook staat ook op de lijst om te worden onderzocht op de mogelijkheden. De NCF is nu ook te vinden op Hyves. Dit initiatief staat nog wel in de kinderschoenen. Aanmelden gaat eenvoudig: zoek via netwerken, bedrijven naar NCF. Meld je aan en na een paar dagen heb je toegang tot het discussieforum. Wie weet, heeft u zelf ook een thema waarover u wilt discussiëren.

7


Intranet biedt veel informatie over Mobiliteit

Ontdek de mogelijkheden en leer jezelf kennen In nog geen half jaar tijd werd het begrip Mobiliteit een vertrouwd gespreksonderwerp binnen organisatie. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan terecht op intranet. Het biedt nogal wat sites die op een of andere manier met mobiliteit te maken hebben. Met enige creativiteit vind je op veel vragen antwoorden en interessante informatie. Dat maakt het gemakkelijker om je mobiliteitsplannen in goede banen te leiden. Aan de hand van twee voorbeelden is te zien hoe enkele intranetsites van pas kunnen komen. Wie nadenkt over mobiliteit stelt al snel vragen als: ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat past het beste bij mij?’, ‘Wat moet ik daar voor doen?’. Voor lang niet iedereen is deze vraag even gemakkelijk te beantwoorden. Het is zinvol hierover te praten met collega’s of leidinggevenden. Via de regionale site is na te gaan of er

8

coaches binnen de regio werken. Dat zijn medewerkers die naast hun dagelijkse werk collega’s begeleiden.

Wat wil ik? Intranet biedt veel informatie. Zoals de website Ikhono. Ikhono laat zien wat mogelijk is als het gaat om de match

tussen mens en werk. De bedoeling is de deelnemer te laten ontdekken wat zijn kracht is en hoe zijn zelfbeeld is. Aan de orde komen vragen als: ‘Waar droom ik van?’, ‘Welk beeld hebben anderen van mij?’. Er staan diverse vragenlijsten op de site. De vragen gaan onder andere over mobiliteit en motieven. De website biedt zelfs een spel: het Ikhono-spel. En wie wil, kan een beroep doen op een virtuele coach. Op de sites Personeelsplaza, Rijksportaal en Mobiliteitsbank kun je een loopbaanscan maken. Je vindt er informatie over bijvoorbeeld het ontwikkeltraject M2’ers,

NCF Finanzien


Arjan van der Stelt

Eigen wijsheid? Anders dan op de hierboven besproken sites is het ook mogelijk je eigen ‘wijsheid’ in te zetten en je te laten inspireren. Regelmatig worden er activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. In Finanzien 2010 - 4 werd de workshop Train your Brain besproken. Verder is deelname aan discussiegroepen binnen lotus mogelijk. Daarnaast verschijnt er maandelijks een digitale nieuwsbrief over de activiteiten. Eigenwijs is een gezamenlijk portal van Futurecenter De Werf, Ideeënmanagement en Impuls.

én het opleidingsaanbod raadplegen via de B/CKC-catalogus. Je kunt hier ook het opleidingenaanbod van het ministerie van Financiën bekijken. Bovendien kan de bezoeker linken naar aanverwante sites zoals het Leerportaal van de Rijksoverheid.

Gedragslab verworven competenties en talentontwikkeling maar ook tips om je te ontwikkelen. Het rijksportaal voegt daar thema’s aan toe als: leeftijdsgericht loopbaanbeleid, levensloop, loopbaanpad en mobiliteit. De loopbaanscan gaat (onder andere) uit van de vraagstelling: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Ten slotte is er de Mobiliteitsbank. Ook hier is een loopbaanscan mogelijk. Verder tref je op deze site vacatures (interne, interdepartementale en externe). En het is mogelijk een dossier aan te maken waar je jouw sollicitatiebrieven en cv opslaat.

Stage Stage ofwel tijdelijk ergens anders werken, is de laatste tijd onder de aandacht gebracht. Slechts 5% van de rijksambtenaren maakt tot nu toe gebruik van deze mogelijkheid. Om verschillende redenen is het zinvol een stageperiode te overwegen. Het is een manier om na te gaan of een functie bij je past. Je doet nieuwe vaardigheden op (goed voor je competenties). Is extra scholing nodig? Het is altijd zinvol om de sfeer van de werkomgeving te proeven. Bovendien is stage hét middel om een netwerk te vormen. Dat kan weer handig zijn voor een eventuele sollicitatie. Het is wel raadzaam om vooraf een stageplan met doelstellingen op te stellen. Controleer

september 2010

ook of je die doelstellingen hebt gehaald. Het Rijksportaal én het Rijkstalentencentrum geven meer informatie over stagevoorwaarden en mogelijkheden. Ook de website van de Mobiliteitsorganisatie is nuttig. De opdracht van de Mobiliteitsorganisatie luidt: Zorg voor een goed functionerende rijksbrede arbeidsmarkt. Om dit te bereiken, organiseren zij (onder andere) workshops en trainingen zoals vacatures zoeken, het aanmaken van een persoonlijk profiel op internet, solliciteren en netwerktraining. Wil je meer weten over scholing dan biedt de website Plaza leren veel. Voorbeelden hiervan: het online leren

Het Gedragslab is een project van de dienst dat vernieuwende kennis en inzichten over gedrag en werk deelt. Over dat thema zijn enige tijd geleden boekjes uitgegeven. Twee daarvan zijn ‘Mensenwerk’ en een ‘Goed gesprek’. Het boekje Mensenwerk geeft tips over onder andere: hoe beter te communiceren, hoe onszelf te verbeteren of hoe kan ik mensen overtuigen. Het boekje ‘Goed gesprek’ geeft inzichten in hoe je elkaar beter leert kennen én wat een gesprek tot een goed gesprek maakt. Inzichten die je kunt gebruiken bij een sollicitatiegesprek. Je kunt de boekjes raadplegen op de site van Ikhono.

Blijf op de hoogte De startpagina Mobiliteit geeft een overzicht over de activiteiten binnen de dienst die met mobiliteit te maken heeft. Zo zijn er zijn landelijke vacatures te bekijken. Op elk niveau en regionaal te selecteren, zowel voor binnen als buiten de overheid. Verder benadrukt de site het belang van mobiliteit en biedt de website informatie over het sociaal flankerend beleid, zoals de ARAR of de BBRA. Ook is er meer over het B-team te lezen. De B staat voor Balans door te bewegen en heeft als taak de mobiliteit binnen de organisatie te stimuleren. Vragen over mobiliteit kunnen aan het B-team gesteld worden.

9


Personeelsplaza Vanaf de landelijke startpagina Belastingnet, is via de link personeel Personeelsplaza te vinden. Vandaar uit zijn Startpagina mobiliteit, Personeelsplein van het ministerie van financiën, Rijksweb/ rijksportaal te raadplegen. De sites geven allerlei informatie over personeelszaken. Om een aantal sites volledig te kunnen benutten, zoals voor het maken van een loopbaanscan, is het aanmaken van een account noodzakelijk.

Mobiliteitsorganisatie Deze site geeft informatie over mobiliteit en netwerken. http://mobiliteitsorganisatie.rijksweb.nl/ welkom/index.html

Mobiliteitsbank Hier kan de bezoeker een persoonlijk dossier aan maken zoals een cv. Inloggen is noodzakelijk. https://www.mobiliteitsbank.nl

Inoverheid Op deze site zijn carrièretips, nieuws en vacatures te vinden. http://www.inoverheid.nl

10

Op naar een mobiliteitsportaal Een overzicht van de meest relevante sites die met mobiliteit te maken hebben. Overigens zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Immers, de gegeven informatie ontwikkelt zich steeds. Het is niet uitgesloten dat er binnenkort nog meer mobiliteitsites de lucht in gaan. De gegeven stand van zaken is van augustus dit jaar. Let overigens ook op regionale activiteiten: vacaturealert, banenmarkt, werken bij de politie.

Rijkstalentencentrum Om een persoonlijk dossier aan te maken. Inloggen is noodzakelijk. http://www.rijkstalentencentrum.nl/login

diverse studieinformatie te vinden. http://belastingnet.belastingdienst.nl/ personeel/eigenwijs/index.htm

AO fonds Impuls. Informatie over activiteiten Ikhono, site biedt tools voor mens en mobiliteit en geeft informatie over het gedragslab. http://www.ikhono.nl/p1.htm

Deze site geeft informatie over de arbeidsmarkt en het opleidingfonds. www.aofondsrijk.nl En natuurlijk: www.ncf.nl

Plaza leren Vanaf de landelijke startpagina Belastingnet, via de link Kennis én de link Leren naar Plaza lerer doorklikken. Desgewenst is door te linken naar o.a. het leerportaal van de rijksoverheid, de b/ckc catalogus enzovoorts. Er is

NCF Finanzien


Marianne Wendt

Pensioenproblemen nog niet opgelost De kranten staan vol onheilsberichten over pensioenfondsen. Gepensioneerden dreigen binnenkort minder uitkering te ontvangen. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor het pensioenfonds ABP, waar alle belastingdienstmedewerkers onder vallen? Wat is het probleem? Door de kredietcrisis hebben pensioenfondsen minder geld op hun aandelen verdiend. Daarnaast is de rente historisch laag. Beide aspecten werken negatief door op de berekening die de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), hanteert om te controleren of pensioenfondsen wel genoeg vermogen hebben om alle huidige en toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Op enkele uitzonderingen na oordeelt DNB dat de pensioenfondsen te weinig vermogen hebben en aanvullende maatregelen moeten treffen. Deze aanvullende maatregelen staan in het herstelplan. In dit herstelplan beschrijft een pensioenfonds de aanvullende maatregelen die zij treffen om ervoor te zorgen dat binnen vijf jaar de directe financiële problemen worden opgelost en binnen vijftien er weer een

gezonde financiële situatie bestaat. Het herstelplan verschilt dus per pensioenfonds. Wat staat er in het herstelplan van het ABP? Hierin staat dat er niet wordt geïndexeerd. Dit betekent dat de huidige pensioenuitkering niet wordt verhoogd met de inflatie. Dit gedurende vijf jaar of eerder in het geval de directe financiële problemen zijn opgelost. Daarnaast wordt de premie tijdelijk verhoogd. Zo is per 1 augustus 2010 de pensioenpremie tijdelijk met 1% verhoogd. De premie kan nog verder worden verhoogd als de financiële situatie niet snel verbetert. Deze maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er moeten worden gekort op de pensioenuitkeringen. De pensioenuitkeringen blijven onaangetast.

Wat is er nu aan de hand? Andere pensioenfondsen hebben het korten op uitkeringen als aanvullend maatregel wel genoemd in hun herstelplan. Minister Donner heeft deze fondsen in maart 2009 uitstel verleend voor deze kortingsmaatregelen op de pensioenuitkeringen tot 1 april 2012. Minister Donner schreef echter recentelijk een brief aan de Tweede Kamer. In die brief schrijft hij dat hij het verleende extra uitstel voor de pensioenfondsen niet langer verantwoord vindt. Deze fondsen zullen per 1 januari 2011 kortingen moeten overwegen. Het gaat om 14 fondsen waar het ABP niet onder valt.

Na het schrijven van het artikel werd bekend dat het ABP vreest dat ze in 2012 op de uitkeringen moet korten als de huidige, strikte rekenregels gehandhaafd blijven. De bonden zullen zich samen met het ABP inspannen om deze rekenregels te veranderen.

Vraag en antwoord Wat houdt jullie bezig? De NCF ontvangt wekelijks vragen en opmerkingen van leden. Wellicht heb jij dezelfde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden geplaatst. Fase 2- medewerker en opleidingskosten? Ik heb afgelopen week een brief ontvangen met de mededeling dat

ik in fase 2 terecht ben gekomen. Dit levert mij een aantal faciliteiten op die in het SFB staan opgesomd. Over één van deze faciliteiten heb

ik een aantal vragen. Het betreft de voorzieningen die betrekking hebben op de opleidingskosten. Ik wil graag een opleiding volgen om hogerop te kunnen komen. Nu ik fase 2-kandidaat ben geworden, heb ik gevraagd of men mijn opleiding in tijd en geld wil vergoeden. Volgens een staflid is dit niet


mogelijk. Hij meent: Opleidingskosten worden alleen maar vergoed als de opleiding wordt gevolgd in het kader van horizontale mobiliteit. Ik kom dus niet in aanmerking voor scholingsverlof en vergoeding van de scholingskosten omdat ik de opleiding wil volgen in het kader van mijn verticale mobiliteit. Ik ben benieuwd naar de visie van mijn vakbond hierover en stel de volgende vragen: 1. Wanneer komt een fase 2-medewerker in aanmerking voor opleidingskosten? 2. Is de visie van het staflid juist?

Antwoord NCF Over opleidingskosten en studietijd is het volgende afgesproken: “De medewerker in fase 2 heeft aanspraak op volledige vergoeding van opleidingskosten en toekenning van volledig scholingsverlof, indien de inspanningen aantoonbaar bijdragen aan (her)plaatsingsmogelijkheden, zowel binnen de sector Rijk als daarbuiten, of aan het realiseren van vastgelegde loopbaanafspraken.” Je hebt recht op een volledige vergoeding van opleidingskosten en verlof indien de inspanningen aantoonbaar bijdragen aan (her)plaatsingsmogelijkheden. Deze herplaatsingsmogelijkheden kunnen horizontaal zijn, maar ook verticaal. Er is geen beperking opgenomen dat dit in het kader moet zijn van horizontale mobiliteit. De NCF is het dus niet eens met de zienswijze van het staflid. Wel is het mogelijk dat men verwacht dat na het afronden van jouw studie er bij de desbetreffende groepsfunctie weinig tot geen herplaatsingsplekken zijn. Dat kan zijn doordat het aantal functies krimpt of doordat er weinig natuurlijk verloop is in deze functiegroep. Dat zou een reden kunnen zijn de vergoedingen af te wijzen. De NCF adviseert je om een verzoek te doen tot het volgen van deze opleiding in het kader van Sociaal Flankerend Beleid, waar je recht op hebt nu je een fase 2-kandidaat bent. Tegen een afwijzing van dit verzoek

12

kun je in bezwaar gaan. De NCF kan hierbij helpen.

In totaal hebben 6000 medewerkers een brief ontvangen dat zij fase 2-kandidaat zijn. Dit geldt niet voor mij. Ik heb deze brief niet ontvangen. Toch zou ik graag een opleiding willen volgen om verder te komen (binnen of buiten de Belastingdienst). Zijn er voor mij mogelijkheden?

opleidingskosten en toekenning van 50% scholingsverlof. Voorwaarde is wel dat de inspanningen aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van vastgelegde loopbaanafspraken tussen het bevoegd gezag en de medewerker Dit betekent dat jij en je leidinggevende eerst overeenstemming moeten krijgen en afspraken moeten maken over je loopbaan. Is dit zo dan kun je aanspraak maken op een volledige vergoeding van de opleidingskosten en 50% scholingsverlof bij het volgen van de opleiding.

Antwoord NCF

Geen TOD vanwege zwangerschap

Ja. Als je geen brief hebt ontvangen dan behoor je tot fase 1 van het Sociaal Flankerend Beleid (SFB). De medewerker in fase 1 heeft aanspraak op volledige vergoeding van

Als gevolg van mijn zwangerschap kan ik niet langer nachtdiensten draaien. Volgens mijn leidinggevende krijg ik nu ook geen TOD. Klopt dit?

Fase 1-kandidaat en scholingskosten?

Antwoord NCF In het RPVB staat: “4...., alsmede de ambtenaar die om medische redenen niet langer in onregelmatige dienst kan worden ingezet, wordt geacht wegens ziekte gedeeltelijk verhinderd te zijn dienst te verrichten. Dit houdt in dat aan de ambtenaar gedurende 52 weken ingevolge de artikelen 48a, 25 en 34f van het ARAR berekende toelage wegens onregelmatige dienst volledig wordt uitbetaald”. Volgens de NCF is dit onderdeel op jou van toepassing omdat je om medische redenen niet langer in onregelmatige diensten kunt werken. In hetzelfde onderdeel staat onder 1 dat je toelage onregelmatige dienst wordt vastgesteld op het bedrag dat je in gevolge de voor jou geldende werktijdregeling zou zijn toegekend indien geen sprake zou zijn geweest van ziekte. Is de vaststelling van het bedrag op deze wijze niet mogelijk, dan wordt dit berekend door het gemiddelde te nemen van de toelage over de drie voorafgaande kalendermaanden. Ik zou dit bespreken met jouw leidinggevende. Blijkt nu uit je salarisspecificatie dat men u geen TOD heeft toegekend, maak dan bezwaar. Uiteraard verleent de NCF bijstand.

NCF Finanzien


Jacqueline Choufour-van der Wal

Gelijke monniken, maar geen gelijke kappen George Orwell schreef het al in 1945 in Animal Farm: ‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk zijn dan andere’. Het gezegde gelijke monniken, gelijke kappen is nog geen gemeengoed binnen de Belastingdienst. Vooral op het gebied van bezoldiging leidt dit tot vervelende situaties op de werkvloer. Dat roept de vraag op: In hoeverre kan uw bevoegd gezag uw collega die hetzelfde werk doet, anders belonen. Uitgangspunt In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren is vastgelegd dat de salarisschaal die voor u geldt, wordt bepaald met inachtneming van de zwaarte van uw functie tenzij uw wijze van functioneren zich daartegen verzet. Dat betekent dat als u en uw collega hetzelfde werk doen en beiden goed functioneren u hetzelfde verdient. U begint allebei bij trede 0 van de salarisschaal en doorloopt deze schaal stapsgewijs. Er is één uitzondering op deze regel. Het bevoegd gezag kan een ambtenaar een hoger salaris toekennen dan trede 0. Voorbeeld hiervan is de interne kandidaat die bij zijn benoeming in de groepsfunctie de toegekende salarisschaal behoudt. De uitzonderingsregel geldt ook als het bevoegd gezag oordeelt dat een externe kandidaat relevante kennis en ervaring heeft die een hogere inschaling rechtvaardigen. Arbeidsmarktoverwegingen spelen hierbij vaak een rol. Dit kan er ertoe leiden dat een collega van buitenaf die enige (soms andere) kennis en ervaring heeft, hoger wordt ingeschaald dan u ondanks uw ervaring en kennis. Werkt u al jaren bij de Belastingdienst, dan kan dat leiden tot een wrang gevoel.

het gelijkheidsbeginsel? Helaas luidt het antwoord op deze vraag meestal: nee. De regelgeving geeft uw bevoegd gezag een grote vrijheid om gebruik te maken

van de bevoegdheid om van de hoofdregel af te wijken. Ook rechters toetsen dit soort besluiten heel terughoudend. Dat betekent dat de rechter slechts beoordeelt of het bevoegd gezag in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om u niet hoger in te schalen. In de praktijk leidt dat ertoe dat als het bevoegd gezag een goede reden heeft om uw collega hoger in te schalen, zij niet genoodzaakt zijn ook u hoger in te schalen.

Gelijkheidsbeginsel Maar wat nu als u en uw collega van buitenaf in vrijwel dezelfde omstandigheden verkeren, maar uw collega aanzienlijk meer verdient? Kunt u zich dan niet beroepen op

september 2010

13


Ook NCF

Jan Mennen Beste Boek Millenium Trilogie en de Kurt Wallander reeks van Henning Mankell.

Favoriete TV programma De serie 24, de huidige serie die nu op TV is heb ik begin januari al op de PC gezien.

Lekkerste eten Zalm van de grill en Spaanse pollo.

Favoriete vakantieland Spanje en niet alleen vanwege de pollo.

Favoriete sport Mountainbiken en squash om te doen en honkbal en Formule 1 om te kijken.

Naam

Mooiste vrouw

Jan Mennen.

Aangezien dit blad op het huisadres bezorgd wordt: Mijn eigen vrouw natuurlijk maar als goede tweede Susan Smit. Voor wie haar niet kent: ze is nog een heks ook. (niet mijn vrouw maar Susan Smit). Google haar maar even en ze heeft er vast weer een fan bij.

Leeftijd Weet sinds kort waar de mosterd vandaan komt.

Kinderen Twee jongens, 12 en 14 jaar.

Krant Woonplaats

Telegraaf.

Nuenen.

Hekel aan Functie Beste eigenschap Eigenwijs zeggen ze, maar dat is niet waar, vind ik. Sommigen zeggen dat dit één van mijn slechtste eigenschappen is maar ook dat is niet waar.

Werkt bij de Douane in Eindhoven (administratieve controle).

Mensen van wie je niet weet wat je aan ze hebt en zoemende muggen rond mijn oren, de eerste halen het bloed onder mijn nagels vandaan en de tweede halen het bloed onder mijn vel vandaan. Helaas spreek ik alleen de laatste op hun gedrag aan met veelal fatale gevolgen.

Slechtste eigenschap Heb je even? Misschien toch een beetje eigenwijs?

Hobby’s/vrije tijd Sport van de kinderen kijken op zaterdag: honkbal, hier komt zoveel tactiek en strategie bij kijken dat voetbal hierbij verbleekt. Verder zit ik in verschillende besturen, lezen en vooral op vakantie met de caravan.

14

Favoriete muziek

Mijn lijfspreuk is

ADYA, maar omdat ik daar mijn vrouw en kinderen niet echt een plezier mee doe, luister ik die muziek als ik alleen in de auto zit en dan goed hard. Niet te verwarren overigens met AIDA, de musical.

Hij is niet van mezelf maar ik vind hem wel erg goed en toepasselijk: “Wie aardig is tegen jou maar niet tegen de ober is helemaal geen aardig persoon.”

Wat was je grootste blunder? Beste film The Fugitive met Harrison Ford, spannend van begin tot einde.

Als ik dat nu hier zou vertellen dan zou het gelijk mijn op één na grootste blunder zijn.

NCF Finanzien


ISSN 1388-4204

Individuele Belangenbehartigers Vragen over uw rechten en plichten bij een probleem in relatie tot uw werk kunt u voorleggen aan onze zogenoemde Individuele Belangenbehartigers (kortweg IB’ers) in uw regio. Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Gelderland Theo Geraedts 06 - 23 51 91 23 Piet van Andel 074 - 24 80 524 (dienst) 06 - 81 37 07 61 Flevoland en Noord-Holland Raymond de Goijer 020 - 68 74 300 (dienst) 06 - 27 15 53 78 Rachid Karkache 020 - 31 64 710 (dienst) 06 - 53 20 24 58

Zuid-Holland en Zeeland Monique Bliekendaal 0181 - 37 38 54 (dienst) 06 - 46 61 47 48 Kees van Koeveringe 0113 - 50 17 66 (dienst) 06 - 18 60 04 09 Piet Kramer 0181 - 37 36 22 (dienst) Noord-Brabant en Limburg Joop van Oord 073 - 62 45 526 (dienst) Han Reijnders 076 - 53 04 570 (dienst) Jurgen van de Beek 0475 - 35 15 65 (dienst) 06 - 28 82 45 90

Regioconsulenten NCF REGIO 1 B, Noord-B, Randmeren-B, Oost-B en Rivierenland Henk Meulman 053 - 482 37 85 Hennie Verschoor 06 - 13 59 61 77

REGIO 5 CA, CICT, CFD, CPP, CKC, FIOD/ECD, BEL.TEL, BTL., TOESLAGEN, MvF, domeinen en overig Wim Adolfsen 06 - 22 74 09 23

REGIO 2 B, Holland-Noord-B, Amsterdam-B en Utrecht-Gooi Henk Gelens 030 - 27 57 625 (dienst)

REGIO 6 Douane Noord Cor van Wijmeren 074 - 24 80 578 (dienst)

REGIO 3 B, Holland-Midden-B, Haaglanden-B en Rijnmond John Halverhout 0182 - 57 72 77 (dienst)

REGIO 7 Douane West Hans van der Zwet Slotenmaker 06 - 51 28 97 79

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en Limburg Edwin Janssens 013 - 46 58 394

REGIO 8 Douane Rotterdam Frans Koppenhagen 06 - 21 85 15 38 Paul van Kouteren 06 - 18 60 76 92

REGIO 4 B, Oost-Brabant-B en Zuidwest Wim de Graaf 06 - 18 60 63 38

REGIO 9 Douane Zuid Frans Dirkx 0475 - 35 14 64 (dienst)

Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 en aangesloten bij Ambtenarencentrum en Cesi. Grondslag De bond is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn leden. Secretariaat Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam T 010 - 410 16 58, F 010 - 210 01 17 I www.ncf.nl, E info@ncfned.nl Voorzitter Albert van der Smissen, 06 - 24 69 88 66 Penningmeester Wim Zijlstra, 06 - 23 17 10 06 Middelburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg Bankrekening 141632 t.n.v. NCF Secretaris Ad van Gaans, 06 - 24 69 88 93 Bestuurslid collectieve belangenbehartiging Jos Voortman, 06 - 24 69 81 89 Vertegenwoordigers GOBD Marianne Wendt, 010 - 410 16 58 Han Vonk, 06 - 24 69 88 71 Bestuurslid Groene zaken Eelke Renkema, 06 - 24 69 85 80

NCF-platform medezeggenschap Het Platform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-leden structureel te ondersteunen. De coördinator van dit Platform is Jos Voortman. De bestuurslagen informeren de leden van het Platform continu en volledig, terwijl de leden continu

Bestuurslid Blauwe zaken Tom Geelhoed, 06 - 24 69 39 99 Bestuurslid landelijke diensten Jos Voortman, 06 - 24 69 81 89

signalen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de leden van het Bestuurslid medezeggenschap Fred Goverde, 06 - 24 69 88 37

Platform benaderen voor vragen en opmerkingen. Hans Bongers h.bongers@ziggo.nl Frans van Elven fvanelven@home.nl Fred Goverde (dienst) fredellen42@kpnplanet.nl Koos Grave Dienst rkgrave@zeelandnet.nl John Halverhout (dienst)

september 2010

06 - 18 60 45 38 06 - 43 18 99 89 040 - 29 21 78 06 - 18 60 78 56 0118 - 48 46 0 06 - 18 60 17 82 0182 - 57 72 77

Nico Middeljans n.middeljans@quicknet.nl Koos van Schaik (dienst) j.van.schaik@casema.nl Jos Voortman jobelier_zev@planet.nl Guust Vroling (dienst) guustvroling@msn.com

06 - 22 54 41 84 030 - 290 32 30 06 - 18 60 47 84 06 - 52 45 77 22 0591 - 68 05 06 06 - 2190 73 86

Bestuurslid PR & dienstverlening Piet van Sintmaartensdijk, 06 - 24 69 88 92 Ledenadministrateur Rinus Oudeman Gardeniadal 3, 2317 HV Leiden

15


De voordelen van de NCF • Laagste contributie; • De eerste zes maanden lidmaatschap gratis; • De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën; • De NCF is er altijd, ook op de werkvloer; • De kosten voor het lidmaatschap zijn inkomensafhankelijk. Het lidmaatschap kost tussen de € 5,- en € 10,- per maand. Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de voordelen van de NCF, zoals individuele belangen behartiging en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncfned.nl

NCF houdt het overzicht Collectief en individueel

Ja, ik word ook lid van de NCF, de grootste binnen Financiën! Naam:

m/v

Roepnaam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:

Adres:

Kantoor:

Postcode/woonplaats:

SAP Personeelsnummer:

E-mail adres in Lotus:

E-mail privé:

Diensteenheid: belastingdienst/douane/toeslagen Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.

te zullen nakomen

en verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is. Handtekening:

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoordnummer 10505, 2300 VL Leiden. Faxen kan ook! Naar 010 - 210 01 17.

Bovengenoemd lid is aangemeld door: Naam:

Woonplaats:

Mijn wervingspremie à € 10,- kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:

16

NCF Finanzien

2010_09  
2010_09  

http://www.ncf.nl/pdf/bondig/2010_09.pdf