Page 1

jaargang 13 • verschijnt 11 x per jaar • www.ncf-ned.nl • www.ncf-or.nl

Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2009-11

Functiestramienen: Overeenstemming dienstleiding en centrales noodzakelijk


Inhoudsopgave Actieve NCF’ers trots op hun werk bij de BelastingTelefoon l

n F in a n z ie 20 09 -1 1

hijnt jaargang 13 s versc

ing Financiën oriale vakverenig Nederlandse Categ s www.ncf-or.nl de leden van de www.ncf-ned.nl Magazine voor 11 x per jaar s

l

4-5

6

Column Is het nu allemaal wel zo bijzonder, of is Jan Peter ook gewoon een familiemens? U leest het in de column van Peertje.

: Functiestramienen ijk trales noodzakel nstleiding en cen die g min tem Overeens

l Cor van Wijmeren: “We hebben nog steeds een goede werkgever”

8-9

Vaste rubrieken: l

3 3 6 14 15 15 15

Van de voorzitter

l

Van de bestuurstafel

l

Column

l

Ook NCF!

l

Individuele Belangenbehartigers

l

Regioconsulenten NCF

l

NCF-Platform Medezeggenschap

l

Ook NCF! Martin van Room

14

En verder: l

5 7

NCF blijft goed vertegenwoordigd

l

Chloé Somer jongste lid NCF

l

Overeenstemming

Hoofdredactie: Han Vonk

dienstleiding en centrales

Redactie: Jacqueline Choufour - Van der Wel l Joop Hupkes l Jacques van Kesteren l Gerard Pereboom l Arjan v.d. Stelt l Hans Stoutjesdijk

10-11

noodzakelijk

l

Kaderdag Horst: Praten over arbeid en geld

l

Vraag en antwoord

l

Schakel de bond in

211 12 13

Fotografie: Dick Klok l Frenk Breuer l Joop Hupkes l Piet van Sintmaartensdijk Illustraties: Cees den Otter Email redactie: redactie@ncfned.nl Eindredactie: Anke Groenenboom Druk:

Pitman, Goes. Postbus 93, 4460 AB Goes

NCF Finanzien • december 2009


V a

n

d

e

v

o

o

r

z

i

t

t

e

r

We liggen op de goede koers Albert van der Smissen

De feestdagen, de naderende

willen we in het komende jaar

steunen maar ook van elkaar kunnen leren. We hebben ook kritisch gekeken naar onze eigen organisatie. Behoud het goede, maar ga de uitdaging aan om een nieuwe visie en aanpak te ontwikkelen. De eerste positieve resultaten daarvan zijn merkbaar. Het kan natuurlijk altijd beter en daar gaan we zeker ook in 2010 aan werken.

naar toe?

Instemming

jaarwisseling, een gezellige en sfeervolle tijd. Maar ook een tijd van bezinning: Waar staan we? Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en waar

W

at het afgelopen jaar betreft, kunnen we tevreden zijn. Met name de OR-verkiezingen zijn voor de NCF succesvol verlopen. De eerste contacten met de VCPS en VPW, gericht op een vorm van samenwerking met behoud van zelfstandigheid en eigen identiteit, geven ons vertrouwen in de toekomst. Tijdens de onlangs gehouden themadag bleek niet alleen dat we elkaar op tal van beleidsterreinen kunnen onder-

V a

n

TOR (Tijdelijke Ondernemingsraad) en het belang hiervan in relatie tot de organisatie van de dienst en de medezeggenschap. De perikelen rond de reorganisatie van de Douane en de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen vragen onze aandacht. In de hectiek van alle dag is het toch goed ook even stil te staan bij hen die ons ontvielen. Niet alleen uit het oogpunt van dank voor wat zij voor de NCF hebben gedaan maar ook het verdriet dat hun naasten trof.

Belangrijk winstpunt is het standpunt van de Advies en Arbitrage Commissie (AAC) inzake de, al veel besproken, functiestramienen. Invoering van het functiestramien voor de groepsfunctie kan alleen plaatsvinden met instemming van de centrales. Maar is meer aan de orde. De verschillende standpunten tussen Cor (Centrale Ondernemingsraad), Gobd (Gezamenlijk overleg Belastingdienst)en Cbd (Commissie Belastingdienst Douane) met betrekking tot het instellen van een

d

e

b

e

s

t

u

u

r

s

Ik wil besluiten met de medewerkers te bedanken voor hun inzet en u allen prettige feestdagen, een voorspoedig en vooral gezond 2010 toe te wensen. De NCF zal er ook in 2010 voor u zijn. We gaan er voor, we liggen op de goede koers. Hartelijke groeten, Albert van der Smissen

t

a

f

e

l

NCF-leden helpen bij aangifte inkomstenbelasting Piet van Sintmaartensdijk

Inkomstenbelasting 2009 Onze werkgever stelt bijzonder hoge eisen aan de aangiften inkomstenbelasting van het eigen personeel. In de wandelgangen wordt dit ook wel aangeduid als ‘de verhoogde zorgplicht’. Misschien bent u wel één van die collega’s die nog onvoldoende kennis over dit onderwerp heeft en er daarom als een berg tegenop ziet om uw aangifte inkomstenbelasting 2009 in te vullen. Geen nood want ook met deze lastige klus helpt de NCF u uit de brand. Vier specialisten zitten voor u klaar om u met raad en daad, telefonisch bij te staan.

NCF Finanzien • december 2009

Naast de specialisten van het eerste uur, Edwin Janssens (013 - 465 83 94) en Carel Loman (078 – 632 53 16) komen daar nu bij: Henk Meulman, 053 – 482 37 85 en Piet van der Smissen 023 – 546 72 08.

Rechtsbijstandverzekering De op 1 januari 2009 geïntroduceerde rechtsbijstandsverzekering loopt in 2010 gewoon door. Ondanks het feit dat er (gelukkig) weinig leden in 2009 van deze verzekering gebruikmaakten, heeft het bestuur van de NCF gemeend deze faciliteit te blijven aanbieden. Als NCF-lid kunt u een beroep doen op

deze rechtsbijstandverzekering als het gaat om: - geschillen met betrekking tot huur van de door het NCF-lid bewoonde woonruimte - geschillen met betrekking tot aanof verkoop van de door het NCF-lid bewoonde woonruimte - overige consumentenkwesties met een belang hoger dan het wettelijk vastgestelde deel van € 180,00 Als NCF-lid hebt u, per kalenderjaar en per probleem, recht op 10 uren gratis dienstverlening.

LEES VERDER OP PAGINA 7

3


Actieve NCF’ers trots op hun werk Marion Maduro, Monique Anker en Ada Huizinga - Lammers werken alle drie bij de BelastingTelefoon en zijn lid van de NCF. Drie betrokken, enthousiaste maar ook kritische medewerkers die bereid zijn mee te denken over de werkomstandigheden van hun collega’s en het optimaliseren van de processen op de werk-

is het afgelopen jaar 9 % gereserveerd voor studie en coaching, in 2010 nog 8 %. Dit percentage kwam deels tot stand doordat studietijd vaak niet juist in AWP* werd geboekt. Al met al een punt om aan te werken.”

vloer en in de organisatie. Monique en Ada werden in november 2009 gekozen tot OR-lid.

D

e BelastingTelefoon is voor belastingplichtigen het eerste aanspreekpunt van de Belastingdienst. Een niet te onderschatten rol. Toch zijn er binnen de Belastingdienst vooroordelen over de informanten en voelen medewerkers zich nog wel eens ondergewaardeerd. Marion: “We zouden verkeerde informatie geven. We zouden zomaar vande-straat-geplukte-medewerkers zijn. Juist omdat wij het eerste aanspreekpunt van de Belastingdienst zijn, moeten we goed fiscaal geschoold zijn om zoveel mogelijk telefoongesprekken zelfstandig af te handelen. Soms is de communicatie tussen de BelastingTelefoon en klanten erg moeilijk. Een goed voorbeeld hiervan zijn uitspraken in de media. Daar krijgen wij dan veel tele-

Marion Maduro

4

foontjes over.” Marion stelt voor dat medewerkers van de Belastingdienst eens in elkaars keuken zouden moeten kijken. Zo kunnen vooroordelen afnemen. Collega’s van andere afdelingen zouden bij ons stage kunnen lopen.” Ada voegt daar aan toe: “Wij zijn een club mensen die best trots zijn (en ook mógen zijn) op het feit dat we bij de Belastingdienst werken.”

Behouden De BelastingTelefoon werkt veel met uitzendkrachten. Er is bepaald dat 30% van alle (ongeveer) 2000 medewerkers in vaste dienst moet zijn. De overige 70% werkt op uitzendbasis.** Hierdoor mogen veel goede informanten niet solliciteren voor bepaalde functies binnen de Belastingdienst. De BelastingTelefoon kan hierdoor goede krachten met veel fiscale kennis verliezen. Voor hen heeft Marion een advies: Zeg nooit nooit. Zeg je mag nóg niet in plaats van je mag niet. Monique pleit ervoor om te onderzoeken waarom we kennis laten weglopen en te kijken wat we kunnen doen om het personeelsverloop te verminderen. “Ik ga me inzetten om kennis vast te houden”, aldus Monique. “Verbeteren van loopbaanperspectief en het verkorten van loopbaanpaden om doorstroommogelijkheden te bevorderen, dat is een belangrijk thema.” Daarnaast wil Monique dat er meer aandacht wordt gegeven aan loopbaanbeleid en dat er wordt geïnvesteerd in scholing. Ada stelt vast dat de studietijd momenteel een heikel punt is. “Van de totale werktijd voor de informantAda Huizinga-Lammers

Meeluistersessie Om de kwaliteit van de telefoongesprekken te waarborgen, vinden er zogenoemde meeluistersessies plaats. Dit houdt in dat een telefoongesprek wordt geregistreerd en vervolgens op fiscale inhoud en klantvriendelijkheid wordt beoordeeld. De bevindingen komen aan de orde in het coachingstraject van de informant. Net als bij een beoordeling kan de informant voor akkoord, of voor gezien en niet akkoord tekenen. Daarnaast heeft hij recht op een weerwoord. De terugkoppeling van een meeluistersessie vindt binnen 24 uur plaats. Monique wil de wederzijdse rechten en plichten inzake de meeluistersessies onder de aandacht houden.

Balans Ada hecht veel waarde aan een goede balans tussen het welzijn van de organisatie en dat van de medewerkers. Ada: “Het één kan niet zonder het ander”. Monique voegt er aan toe dat bij

NCF Finanzien • december 2009


bij de BelastingTelefoon Arjan van der Stelt

roosterplanning meer rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situaties van de medewerkers en dus pleit zij voor een planning op maat. Monique: “Meer denken in oplossingen in plaats van in beperkingen.” Ada geeft aan dat alles wat te maken heeft met de kwaliteit van het werk kan rekenen op haar belangstelling. ”De kwaliteit naar onze externe klanten toe en de kwaliteit van onze werkomgeving vind ik heel belangrijk. Ik voel me sterk betrokken bij die mensen die langer moeten doorwerken. Dat heeft best wel gevolgen voor onze oudere medewerkers.”

om de afdeling toeslagen te kiezen. Hierdoor is er onnodig telefoonaanbod op inkomstenbelasting waardoor tijdens drukte de afdeling inkomstenbelasting laag scoort op bereikbaarheid.“

Bereikbaarheid De politiek vindt dat bereikbaarheid de hoogste prioriteit heeft, zo stelt Marion. “Alleen wordt die niet getoetst door de werkvloer. Het komt voor dat klanten die vanuit BelastingTelefoon Buitenland naar “binnenland” bellen, worden doorverbonden naar de afdeling inkomstenbelasting ook als het een vraag is over toeslagen. Dan kunnen wij alleen de vragen over de inkomstenbelasting beantwoorden en niet de vragen over toeslagen. Gevolg is dat een gesprek wordt beëindigd en de klant terugkomt in het keuzemenu

Monique Anker

Telefoonnummers Elk belastingmiddel een eigen telefoonnummer is een stap in de goede richting. Maar dit moet dan wel worden gecommuniceerd. Vaak is er verwarring over de motorrijtuigenbelasting. De afdelingen inkomstenbe-

lasting particulieren kan alleen een vraag over het betalen van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting beantwoorden. Bij andere inhoudelijke vragen, moet de klant contact opnemen met BelastingTelefoon Auto. Als deze splitsing zou worden opgeheven, weten klanten dat ze met vragen over de motorrijtuigenbelasting, contact kunnen opnemen met de BelastingTelefoon Auto. Ada voorziet de nodige problemen met de invoering van Toeslagen Systeem Nieuw, die inmiddels is uitgesteld tot 1 april 2010. “De inkomstenbelasting en de toeslagen hebben met elkaar te maken. Vragen over de aangifte gaan ook vaak over de toeslagen. Dat heeft effect op de bereikbaarheid. Het is spijtig dat het systeem niet tegelijkertijd met de HUBA-campagne, van januari tot en met april, bruikbaar is. Verder blijft er een risico op kinderziektes bestaan. Alhoewel de testresultaten bemoedigend zijn.” *AWP staat voor Agent Werk Plek, een belangrijke applicatie van de BelastingTelefoon. Het is een naslagwerk. Het systeem registreert ook de tijdsduur van telefoongesprekken, pauzes, studie- en coachingstijd. ** Dit beleid staat ter discussie. Een aantal medewerkers van de Belastingdienst stapt over naar de BelastingTelefoon.

Door Arjan van der Stelt

OR-verkiezingen BelastingTelefoon:

NCF blijft goed vertegenwoordigd NCF-leden Ada Huizinga - Lammers en Monique Anker zijn de gekozen kandidaten bij de OR-verkiezingen bij de BelastingTelefoon. De NCF deed mee met lijst één. De stemverdeling was: als volgt: Ada 74 stemmen, Monique 93 stemmen en Marion Maduro 37 stemmen. In totaal kregen de NCFkandidaten 209 stemmen. ‘Een prima resultaat’, aldus Jos Voortman bestuurslid van de NCF en belast met de OR-verkiezingen. Ruim zestig procent van de medewer-

NCF Finanzien • december 2009

kers bracht hun stem uit. De uitslag werd tijdens het verkiezingscafé in Apeldoorn op donderdagmiddag 5 november 2009 bekend gemaakt. In totaal hadden 38 collega’s zich kandidaat gesteld. De meerderheid (29 medewerkers) van hen werkt in vaste dienst. Er waren 10 lijsten en 1969 kiesgerechtigden.

Inloopspreekuur Ada Huizinga – Lammers is opgelucht, trots en blij: “Trots omdat de NCF op lijst één blijft staan en ik ben blij met

de belangstelling van de NCF voor onze verkiezingen. Soms heb ik wel eens het gevoel dat de BelastingTelefoon een beetje ondergesneeuwd raakt, terwijl we wel degelijk een essentieel onderdeel van de dienst uitmaken.” Monique geeft aan te willen werken aan een inloopspreekuur van de ondernemingsraad: “Dat werkt drempelverlagend en hierdoor kan de OR sneller zaken oppakken. Mensen willen graag een gezicht zien, zodat ze weten bij wie ze persoonlijk kunnen aankloppen!”

5


Column Enige tijd geleden ben ik benaderd door Mathieu. Hij is regisseur van de plaatselijke toneelvereniging. Die club telt exact twee leden van wie mijn vrouw er één is. De andere is haar vriendin. Mathieu is een plaatselijk fenomeen. Een BN’er op dorpsniveau.

Z

ijn vraag was of ik de hoofdrol wilde vervullen in een toneelstuk dat in januari in première moet gaan. Kijk, dat zijn nog eens aanbiedingen. Alle BN’ers zijn op lokaal niveau begonnen, zo mag ik aannemen. In mijn verbeelding zie ik mezelf al op de rode loper geïnterviewd door Albert Verlinde. Grote prijzen liggen in het verschiet. BN’ er zijn lijkt mij niet leuk maar een vette bankrekening en een mooi vrijstaand huis wel. Aan een mooie jonge vrouw durf ik nog niet te denken, maar je weet maar nooit. Geld doet wonderen, zo lees ik regelmatig in de roddelbladen. Met mijn echtgenote converseerde ik even over een vitrinekast voor de prijzen. Ze reageerde pissig, mogelijk zelfs een beetje jaloers. Komt door die mooie vrouw, denk ik. Had ik misschien beter niet kunnen zeggen. “Welke rol moet ik spelen?”, vroeg ik aan Mathieu. Hij aarzelde even met zijn antwoord: “Hm, ja, Jan Peter Balkenende.” Het hoge woord was er uit. Dat viel tegen. Maar elke BN’ er heeft wel eens een rol gehad die wat minder was. Een grote dikke bruine envelop met het manuscript rolde enige dagen later door de brievenbus. Deze column is een makkie, want ik neem het één op één over.

Manuscript JP staat in de badkamer en Bianca (dat is zijn vrouw) bonst op de deur. “Jan Peter je moet opschieten, want ik moet ook nog mijn tanden poetsen en je chauffeur komt zo en die wil ik niet binnen hebben. Ik loop tenslotte nog in mijn lingeriesetje. En die man kijkt al-

6

tijd zo vreemd naar mij. Moet jij toch een keer iets van zeggen. Oh ja, ik heb je bruine pak klaargelegd met dat roze overhemd en die blauwe stropdas. Het hangt aan de trapleuning. Daar moet je die zwarte Bommels bij aantrekken, die met de bruine veters. Ze staan onder aan de trap.” JP antwoordt niet. Hij heeft zijn mond vol tandpasta. Een kwartier later verschijnt JP aan de ontbijttafel en kijkt verstrooid. “Jij hebt je pyjama nog aan”, zegt Bianca verbouwereerd. JP heeft witte behaarde benen volgens het manuscript. Gelukkig, die heb ik ook. Hebben we tenminste één gemeenschappelijk kenmerk. Handig toch. “Tja, kijk er ontbreekt een knoopje van het colbert. Om precies te zijn het derde knoopje van onderaf. Misschien moet het even naar het Turkse naaiatelier worden gebracht?” En als JP blader ik wat in een stapel papieren waar niets op staat. Bianca knikt en vraagt: “Je hebt het gisteren druk gehad zeker?” “Tja, kijk die WAO-discussie. Waarom vraag jij dat eigenlijk?” “Nou eh, om je te verassen had ik gisteravond dat leuke lingeriesetje van Marlies Dekkers aangetrokken.” Bianca wiegt bevallig met haar bovenlichaam heen en weer. “Oh, ja, ehh kijk, dat is mij niet opgevallen.” “Die veiligheidsbeambte, je weet wel die blonde met die gespierde bovenarmen, Marco heet hij geloof ik, die vond het heel leuk staan.” Bianca kijkt onschuldig terwijl zij een beschuitje smeert. “Ben je vanavond laat thuis?” vraagt zij en kijkt sensueel. “Tja, kijk. Dat denk ik wel. Ik moet nog even naar het programma van Pauw & Witteman en dan wordt het altijd laat.” “Ohh”. Bianca kijkt teleurgesteld. Haar gezicht klaart op als zij haar idee ventileert. “Ehh die Marco, heeft die vanavond dienst?” JP kijkt nog steeds een beetje sullig. Het is ochtend en de glazen van zijn bril zijn nog wat beslagen. “Tja, kijk, dat geloof ik wel ja.” Onverstoorbaar bladert hij door zijn papieren. “Nou, als jij het dan goed vindt dan laat ik hem vanavondmaar binnen. Het is tenslotte van dat slechte weer. Ga ik gezellig met hem naar GTST kijken.” JP neemt een slokje van zijn sinaasappelsapje en reageert niet. “Je moet je nog wel aankleden. In de inloopkast hangt nog zo’n pak”, zegt Bianca en wijst op zijn roze gestipt pyjamajasje waar tussen een paar zwarte borstharen te zien zijn. Opnieuw vind ik een lichamelijke overeenkomst. Ik heb namelijk ook borstharen. Een gelijksoortig pyjamajasje heb ik niet maar dat zal wel worden opgelost. “Het is klip en klaar dat ik een ander pak moet aantrekken en ik sluit niet uit dat dat ook nu staat te gebeuren” ,antwoordt JP met volle mond en hij staat op.

Loting Mijn vrouw en haar vriendin hebben geloot wie de hoofdrol mag spelen. Mijn vrouw heeft gewonnen. Ik als JP, mijn vrouw als tegenspeelster. Dat lijkt mij niet kunnen. Want ik ken mijn vrouw en ik zie haar dagelijks in een setje van Marlies Dekkers. Ik durf de hoofdrol daarom niet aan. Ik gun hem U, als mijn trouwe lezer. Uw sollicitatie vergezeld van een CV met relevante werkervaring kunt u richten aan de redactie van Finanzien. Borstharen en behaarde benen zijn een pre.

Peertje

NCF Finanzien • december 2009


Chloé Somer jongste lid NCF De meisjesnaam Chloé is afgeleid van het Grieks ‘Chloeia’ en betekent jong groen. Met haar 19 jaar en drie maanden jong is Chloé Somer de jongste nieuwe loot aan de NCF-stam. Chloé is hiermee de opvolgster van Michelle Woudenberg (Finanzien 2009-06). “De Belastingdienst drijft op de Somers”, grapt vader Glenn Somer. “We werken er nu met drie gezinsleden.” Glenn als medewerker van een interventieteam in Utrecht/’t Gooi en moeder Jolanda als medewerker bij het project Vertrokkken Onbekend Waarheen (VOW). Als je als dochter bijna dagelijks wordt geconfronteerd met de cultuur van de Belastingdienst is het niet zo vreemd dat Chloé in maart 2007 op 16-jarige leeftijd bij de Belastingdienst binnenstapt. Op het kantoor Utrecht/’t Gooi gaat ze aan de slag als medewerker nieuw toezicht (MNT) en volgt ze de driejarige Mbo-opleiding. In april hoopt ze het diploma te ontvangen. “Ik heb altijd bij de Belastingdienst willen werken. Noem het maar een soort ‘drive’ ”, zegt Chloé. “In mijn sollicitatiebrief voor de groepsfunctie E heb ik geschreven dat ik een belastingambtenaar in hart en nieren ben. Helaas viel ik nog net buiten de boot. Ik was geschikt, maar viel helaas net buiten de ranking. Als ik mijn Mbodiploma heb, doe ik weer mee. Bovendien zit ik dan in bak 1 in plaats van bak 3 en heb ik meer ervaring.” Chloé behandelt de verzuimers van de omzetbelasting. Deze groep krijgt huisbezoek van Chloé en haar collega’s. “Soms voel ik me wel een dure postbode. Veel van deze verzuimers zijn overdag niet thuis. Het werk blijft dan beperkt tot het achterlaten van een brief. Als het me lukt om door te dringen tot de groepsfunctie E, ambieer ik het horizontale dan wel verticale toezicht. Studeren gaat mij vrij gemakkelijk af dus wie weet. De groepsfunctie E hoeft niet mijn eindrang te zijn.”

NCF Finanzien • december 2009

Van de bestuurstafel VERVOLG VAN PAGINA 3

Member benefits Op dit moment hebben we nog geen vervangend item gevonden voor de op 1 augustus 2009 opgeheven Esso-tankpas. Als bestuur vermoeden we dat de kredietcrisis ons parten speelt. We zetten onze zoektocht echter voort.

190 nieuwe leden Dit jaar (tot en met november) hebben diverse ledenwervers 190 nieuwe leden ingeschreven. Een knappe prestatie. Veel nieuwe leden meldden zich na promotiecampagnes rondom de verkiezingen voor de Ondernemingsraad (17 maart 2009). Bij deze nodig ik de regioconsulenten uit om gewapend met de uitgave NCF-Menu onze bond te promoten binnen hun kantoren.

PMA Iedereen vanaf 18 jaar die in 2009 via PMA verzekerd is, kan van 1 november

2009 tot 31 december 2009 aanspraak maken op de PMA-bonussen van 2009. Surf naar http://www.kieszorgverzekering.nl/ onderdeel financieel ----> PMA bonussen 2009 en houd het polisnummer(s) bij de hand. Vul uw verzekerdennummer (= uw polisnummer) en geboortedatum in en kies uit het aanbod van bonussen.

Salarisstrook 2010 Uw salaris vertoont in 2010 een lichte daling. In 2010 betalen we allemaal meer belasting. De tariefswijzigingen zijn weliswaar beperkt, maar ook de verlaging van de arbeidskorting heeft invloed op uw netto besteedbaar inkomen. Daarnaast stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet met 0,15%. Deze vergoeding wordt tot uw loon gerekend waardoor er meer belasting verschuldigd is. In 2010 krijgen wij weliswaar geen generieke salarisverhoging. In november 2010 krijgen we wel een volledige 13e maand. Nog ver weg, maar toch iets om naar uit te kijken.

7


Douanier en regioconsulent Cor van Wijmeren:

“We hebben nog steeds een tieke’ wens om de regelgeving terug te dringen zodat er minder ambtenaren nodig zijn. “2010 kan daarom nog wel eens een heel heet jaar worden”, voorspelt hij. “Dan wordt namelijk de formatie aangepast aan de bezetting en dat zal wrijving kunnen opleveren doordat er zeer waarschijnlijk teveel medewerkers zijn voor de berekende hoeveelheid werk. In Duiven moest dit jaar al een aantal C-medewerkers weg. En volgend jaar zal dit in nog meer plaatsen gebeuren.” Onzekerheid is dus troef. Maar, zo zegt de OR-voorzitter: “Of het nu Groningen wordt, Arnhem of ‘blauw’ *), je hoeft in ieder geval niet de straat op. Want wat dat betreft hebben we tot nu toe nog steeds een goede werkgever.”

Stoeltje weg

Cor van Wijmeren zoekt het liefst zijn eigen weg en heeft daarbij geen kruiwagen nodig. Het hebben van een netwerk vindt hij wel belangrijk. Hij is al bijna 30 jaar lid van de NCF en vindt dat iedereen lid van een vakbond moet worden. Een moment van rust beleeft hij vaak met zijn gitaar. De veranderingen bij de Douane inspireren hem om “Cool Change” te spelen: iedereen wil het beste met je, maar toch moet je het zelf doen!

P

raat met een willekeurige douanier en het is bijna niet te vermijden. Praat met Cor van Wijmeren, douanier, regioconsulent voor de NCF en ook nog eens voorzitter van de OR Douane Noord en je weet zeker dat het er over gaat: De Grote Verandering. Douane Nederland staat op de drempel van een nieuw tijdperk. Op 1 januari 2010 heeft deze overheidsdienst één landelijk hoofdkantoor, in Rotterdam, en negen bijkantoren, verdeeld over het land. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. Het werk vervalt of verdwijnt naar elders. “Je kunt je hakken in het zand zetten maar dat heeft geen zin, we verande-

8

ren toch wel”. Dat is de ‘les’ die Cor van Wijmeren het afgelopen jaar heeft geleerd. “Ja, trekken aan een dood paard heeft immers geen zin. Je kunt je beter concentreren op de dingen die je aan kan”.

Een heet jaar De reorganisatie bij de Douane heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Het eerste plan, dat al het werk uit het binnenland liet verhuizen naar de lucht- en zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, is niet doorgegaan. Cor van Wijmeren is daar blij mee. “De douane blijft nu gelukkig actief in het binnenland maar wel met minder mensen.” Dat is het gevolg van de ‘poli-Cor van Wijmeren houdt wel van een verandering. De inwoner van het Drentse De Wijk is daar stellig in. “Kijk, ik heb altijd gezegd: of ik nou bij ‘blauw’ zit of bij de Douane, ik zit bij de Belastingdienst. Ik weet nooit of mijn stoeltje er morgen nog is. Dat geldt voor ons allemaal. Je moet dus heel goed opletten wat er gebeurt. En op het moment dat je denkt dat je stoeltje gaat verdwijnen moet je zelf al stappen ondernemen en niet wachten tot het laatst, want dan ben je te laat.” Sommige medewerkers mogen echter niet kiezen. Het is al bekend dat op 1 januari 2010 de controle op de BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen) naar ‘blauw’ gaat. De medewerkers die deze wet uitvoeren móeten met het werk mee. Van Wijmeren wijst weer naar de politiek. “Als straks de kilometerheffing wordt ingevoerd verdwijnt de BPM. Je weet dus nu al dat je werk over een poosje voorgoed verdwijnt en dat is best sneu. Deze mensen zullen ander werk moeten gaan doen en de vraag is waar. Dat zou wel eens in Emmen kunnen zijn of in Winterswijk. Nou, dat is voor sommigen met openbaar vervoer niet te bereizen.”

NCF Finanzien • december 2009


goede werkgever” Jacques van Kesteren

Een brede kijk

handelen en niet de kaas van je brood opleiding tot (recreatie) sportleider laten eten.” B, diverse baantjes op sportvelden, Hij verwacht volgend jaar in het regiozwembaden en in sporthallen. “Ik was kantoor Groningen te zullen werken. een echte vrije vogel, en als je dan in Het is nog niet zeker of dat in de OR is Gewoon doorwerken administratief werk terechtkomt, is dat of in de controle. Maar mocht het de Op de tafel ligt nummer 4 van Noordnatuurlijk een grote omschakeling.” controle worden dan is daar niets mis belicht, het personeelsblad voor de Van Zeist verhuisde hij naar Drente. De mee. Integendeel. Controlewerk bij de medewerkers van Douane Noord. De oorzaak daarvan is zijn vrouw die hij Douane is gewoon leuk werk, vindt redactie bespreekt niet alleen weein Spanje had ontmoet. Nadat van het hij. “Je gaat met veel en verschillende moedig het naderende einde van één het ander is gekomen en “het in mensen om. Ook de te onderzoeken Douane Noord maar ook dat van haar de regel zo is dat je de vrouwen niet goederen zijn divers. Het is altijd anblad. In deze voorlaatste uitgave is het uit hun omgeving moet halen, hebders. Soms gaat het om plastic bolletjes een komen en gaan. Een naar Amsterben we in 1986 in De Wijk een huis en de andere keer is het een lading dam vertrekkende manager blikt terug gekocht en kon ik aan de slag bij het metaal. Of iets waar chemisch spul in en een nieuwe manager, voor het reontvangkantoor in Zwolle.” Met hun zit. Kijk, om die goederen te controgiokantoor in Groningen, kijkt vooruit. dochter van 15 en een zoon van 12 leren hoef je niet per se technisch te Interessante verhalen over een grote wonen zij nog steeds in het rustige zijn. Je moet gewoon je gezond boedrugsvangst op de Waddenzee en in forensendorpje. renverstand gebruiken.” Mocht het beslaggenomen illegaal vuurwerk, bij de Douane niet lukken laten zien dat het werk, dan zoekt hij wel iets bij ondanks de Grote Verande‘blauw’. “Ik probeer me ring, ondertussen gewoon zo flexibel mogelijk op te is doorgegaan. Opvallend stellen.” Hij zal er vast in is de laatste pagina van slagen aantrekkelijk werk het fraaie magazine. Deze te vinden. Door zijn afwisgebruikt de voorzitter van selende loopbaan bij de de ondernemingsraad om Belastingdienst heeft hij zich voor te stellen. Het is een brede kijk op die dienst een beetje aan de late kant gekregen. Inkomstenbelaswant ook het einde van de ting, loonbelasting, invorOR Douane Noord is imdering, automatisering en mers nabij! Maar misschien bestandsbeheer, accijnzen is het toch geen vergeefse en invoerrechten, hij weet moeite geweest. De nieuer allemaal wat van. “Ik we organisatie heeft tot Cor van Wijmeren vindt dat iedereen lid van een vakbond moet worden (foto: privéarchief). vind dat brede ook bij mij gevolg dat er nieuwe ORpassen. Ik vind het mooi om van alles verkiezingen gehouden moeten worGraag iets nieuws wat te zien. Ik hoef niet alles precies den. Als Cor van Wijmeren dan weer Na zo’n jaar of 10 had hij het wel tot in detail te weten. Anderen zijn voorzitter wordt, weten de medewergezien bij de invorderaars. Het werd liever specialist ergens in. Nou, dat is kers alvast wat voor vlees zij in de kuip weer tijd voor wat anders. “Ik ben mooi want dan weet ik waar ik die spehebben. Hoe de medezeggenschap nu eenmaal altijd in voor iets nieuws. cifieke kennis vandaan kan halen”. volgend jaar wordt ingericht is nog Maar nu wilde ik ook wat hogerop onzeker. “Ik heb boze tongen horen want ik had ondertussen de meao beweren dat er plannen zijn om alleen afgemaakt”. Bij ‘blauw’ was er geen Vrije vogel bij het hoofdkantoor in Rotterdam een plaats. De Douane had wel een vacaHij begon zijn carrière bij de Belasondernemingsraad op te richten. De ture voor een E-functionaris en daar tingdienst in 1980 in zijn toenmalige regionale kantoren zouden het dan werd hij aangenomen. Hij belandde woonplaats Zeist. Dat was eigenlijk moeten doen met werkoverleg. Dat is in een totaal andere wereld waarin niet de bedoeling omdat hij, net als natuurlijk zeer tegen mijn zin.” hij het aanvankelijk moeilijk had. “De zijn vader, beroepsmilitair wilde wormensen zijn anders, meer recht voor den bij de Koninklijke Luchtmacht. Een *) ‘blauw’ staat voor de gewone Bezijn raap. Later begreep ik dat wel, minder horend rechteroor verhinderde lastingdienst, u weet wel, die van de want als je aan de grens staat en een dat. Het kantoorwerk was wennen. blauwe enveloppen auto aanhoudt moet je snel kunnen Eerder had hij, als gevolg van zijn

NCF Finanzien • december 2009

9


AAC doet uitspraak over functiestramienen:

Overeenstemming dienstleiding en centrales noodzakelijk

Marianne Wendt

Waarom willen de bonden geen functiestramienen voor groepsfuncties? Het huidige functiewaarderingssysteem bestaat uit groepsfuncties en individuele functies. Een groepsfunctie bevat drie salarisschalen. Elk jaar krijgt de medewerker salarisverhoging (behalve als de medewerker niet functioneert) totdat het maximum bereikt is van de hoogste salarisschaal. Dit gebeurt ongeacht de werkzaamheden die de medewerker uitoefent. Deze automatische doorloop in de drie schalen komt niet voor in het nieuwe systeem. Bij elke schaal horen andere werkzaamheden. Een medewerker kan dan alleen een hoger salarisschaal ontvangen als hij andere werkzaamheden uitvoert.

De Advies en Arbritage Commissie (AAC) heeft gezegd dat de dienstleiding instemming van de centrales nodig heeft om de methodiek van functiestramienen voor groepsfuncties in te voeren binnen de Belastingdienst.

D

it is goed nieuws voor de NCF. De uitspraak van de AAC maakt duidelijk dat de dienstleiding overeenstemming met de centrales nodig heeft om functiestramienen in te voeren voor groepsfuncties. De centrales zijn niet overtuigd dat de methodiek van functiestramienen beter is voor de medewerkers dan groepsfuncties. Zolang de centrales niet overtuigd zijn, kan de dienstleiding de methodiek van functiestramienen voor groepsfuncties niet invoeren. De nadere onderbouwing van dit ad-

10

vies volgt nog. Het is een belangrijk advies. De dienstleiding meende dat voor de invoering van functiestramienen voor groepsfuncties alleen een positief advies van de COR (Centrale Ondernemingsraad) nodig was. De COR heeft positief geadviseerd. De dienstleiding stelde vervolgens dat de centrales alleen nog mochten praten over het overgangsrecht van de huidige medewerkers in de groepsfuncties. En, zo concludeerde de dienstleiding dit zou een verdere invoering niet in de weg staan.En hier zitten de grote nadelen. De medewerker mag alleen andere werkzaamheden uitvoeren, als dit werk op een hoger salarisniveau ook beschikbaar is. Ongeveer 65% van de medewerkers van de Belastingdienst zit op het maximum van hun eindschaal. Aangezien de Belastingdienst voornemens is om functiestramienen in te voeren voor nieuwe medewerkers en de huidige medewerkers werkzaamheden te laten doen op hun eigen schaalniveau, zal voorlopig geen werk op het hoogste schaalniveau beschikbaar komen. Hierdoor kunnen medewerkers niet doorgroeien. Ten tweede is de bewijslast omgekeerd. In groepsfuncties vindt doorgroei naar een hoger schaalniveau automatisch plaats afhankelijk van het aantal dienstjaren. Er wordt vanuit gegaan dat de medewerker zich ontwikkelt op basis van ervaring. Met functiestramienen moet de medewerker zelf aantonen dat hij geschikt en bekwaam is om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daar heeft de medewerker de medewerking van zijn leidinggevende voor nodig. De leidinggevende moet de medewerker immers

NCF Finanzien • december 2009


Kaderdag Horst:

Praten over arbeid en geld

In navolging van de door de VPW, VCPS en de NCF georganiseerde kaderdag te Amersfoort 15 oktober jl, vond er 8 december in het Noord Limburgse Horst een tweede kaderdag plaats.Wederom door het A&O fonds mogelijk gemaakt. De onderwerpen die besproken werden waren “arbeid en geld” en “arbeid en vakbond”. Wim Muller, voorzitter van de VCPS opende de dag, Paul van Es van de VPW nam de rol van dagvoorzitter op zich. Net als de vorige keer formeerden er zich vier subgroepen die de twee onderwerpen, vanuit de werkgevers én werknemerszijde, bespraken. Naast de gebruikelijke gesprekken werden tevens de messen geslepen voor het onderhandelingsspel dat na de discussie zou volgen.

in staat stellen om zich te ontwikkelen (bijvoorbeeld via scholing). De leidinggevende moet de medewerkers ook al werkzaamheden van een hoger niveau laten doen om te kunnen bezien of de medewerker geschikt en bekwaam is voor deze werkzaamheden. Waarom accepteerden de bond dan wel functiestramienen voor individuele functies? Staf- en managementmedewerkers zaten niet in de groepsfuncties maar hadden individuele functies. Dit betekent dat zij na verloop van tijd niet automatische doorgroeien naar een hoger salarisniveau. Indien medewerkers met een individuele functie een

NCF Finanzien • december 2009

hoger salarisniveau wilden, moesten ze solliciteren. De eisen van beschikbaarheid van werk op een hoger niveau en de medewerking van leidinggevenden golden voor hen al. Daarnaast kent functiestramienen een aantal voordelen ten opzichte van de individuele functies. Zo is het binnen functiestramienen niet nodig om te solliciteren naar een hogere functie. Als de leidinggevende oordeelt dat de medewerker deze werkzaamheden kan uitvoeren en als het werk beschikbaar is, dan kan deze medewerker zonder sollicitatie doorgroeien naar een hoger salarisniveau. Tevens is het mogelijk om als de medewerker de

juiste competenties bezit of ontwikkelt sneller door de salarisschalen te lopen dan nu het geval is. Hierdoor kent de systematiek van functiestramienen meer loopbaanmogelijkheden dan de systematiek van individuele functies. Wat betekent de uitspraak van de AAC? De uitspraak heeft geen gevolgen voor de medewerkers die voorheen een individuele functie hadden en nu ingedeeld zijn in een functiestramien. Medewerkers die in een groepsfunctie zitten, blijven ook in een groepsfunctie.

11


Vraag en antwoord

Wat houdt de leden bezig? De NCF ontvangt wekelijks vragen en opmerkingen van leden. Wellicht heeft u dezelfde vragen. Daarom de rubriek Vraag en antwoord. Bijzondere vragen en antwoorden worden geplaatst. Pensioenpremie

Afrekencultuur Douane West

In Finanzien stond dat als gevolg van de slechte financiële positie van het ABP, de premie per 1 juli 2009 met 1% werd verhoogd en dat de premie per 1 januari 2010 wellicht met 2% verhoogd zou worden. Wordt de pensioenpremie inderdaad verhoogd en wat wordt dan de premie in 2010?

Ik erger me al tijden aan de houding van de leiding van Douane West. Er is veel loyaliteit op de werkvloer, maar de inzet en zeker ook de flexibiliteit van haar medewerkers wordt onderbelicht. Zolang je doet wat de leiding zegt, ben je een topper. Maar als je als ambtenaar naar eer en geweten handelt en dat strookt niet met de visie van de leiding dan ben je het haasje. Zorg er vooral voor dat je niet met Arbeids Juridische Zaken in aanraking komt, want zij zijn erop uit om je onderuit te halen in plaats van zich neutraal op te stellen. Ik mis hierbij een serieuze hoor en wederhoor. Leiding: Toon nou eens waardering voor jouw medewerkers, dat verdient zich dubbel en dwars terug.

Antwoord: De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt voor 2010 vastgesteld op 20,3%. Deze premie wordt voor 70% door de werkgever betaald en voor 30% door de werknemer. De premie bedroeg in de eerste helft van 2009 20% en in de tweede helft van het jaar, door invoering van een herstelopslag van 1% per 1 juli, 21%. Deze herstelopslag kan per 1 januari 2010 vervallen en de herstelopslag van 2% die mogelijk per 1 januari 2010 zou ingaan, wordt ook niet ingevoerd. Dat betekent dat de tijdelijke herstelopslag op de premie, die voortvloeide uit het herstelplan van ABP, volledig verdwijnt. Dat is mogelijk omdat de financiële positie van ABP is verbeterd.

Antwoord: De NCF ondersteunt deze oproep aan de leiding van Douane West. Structureel komen de meeste klachten en problemen van medewerkers van Douane West. Als een medewerker een probleem heeft met zijn leidinggevende wordt dit verder behandeld door Arbeids Juridische Zaken (AJZ).

VA

Ook de NCF heeft de indruk dat AJZ vooral bezig is om het standpunt van de leidinggevende juridisch te onderbouwen en geen moeite doet om het probleem op te lossen. Hierdoor verharden de verschillende standpunten, in plaats van dat men probeert deze te overbruggen. Problemen duren maar voort en dit leidt tot veel frustraties bij de betrokken medewerker. De NCF heeft het management van Douane West hier al een keer op aangesproken. Helaas heeft dit niet tot een andere handelswijze geleid.

Sluiting kantoren Ik werk op kantoor Leeuwarden. Nu gaan de geruchten dat dit kantoor op korte termijn gesloten gaat worden vanwege bezuinigingen. Klopt dit? Antwoord NCF: Nee, kantoor Leeuwarden zal op korte termijn niet worden gesloten. De centrales hebben hiernaar gevraagd in het laatste Georganiseerd Overleg van de Belastingdienst (GOBd). De DG (Directeur-Generaal) antwoordde dat hij weet dat dergelijke geruchten rondgaan, maar dat er op dit moment geen voornemen ligt om belastingkantoren op korte termijn te sluiten en dat hij in afwachting is van de huisvestingsnota. De sluiting van Veendam en gebouw B Apeldoorn werd wel bevestigd. Maar dit vloeit voort uit eerdere beslissingen.

Aanvulling In het novembernummer van Finanzien zijn in het artikel “BelastingTelefoon, ruim 3 miljoen telefoontjes per jaar” zijn drie foutjes geslopen.

Het verwachte aanbod van telefoontjes in 2009 ligt op 15.739.363. Het uiteindelijke aantal kan afwijken. De BelastingTelefoon is gevestigd in Leeuwarden (Particulieren), Gronin-

12

gen (Toeslagen), Apeldoorn (Auto), Hengelo (Particulieren), Eindhoven (Ondernemingen) en Heerlen (Buitenland en Douane). In Utrecht zit het Servicecentrum Dienstverlening (SCD). Daar wordt níet gebeld. Zij verzorgen planning & forecasting,bestuurlijke informatie, content voor in AWP etc. Niet elke werkstroom heeft een tweede lijn. Over het algemeen worden experts geraadpleegd als een informant hulp nodig heeft.

NCF Finanzien • december 2009


Betrokken in disciplinaire procedure?

Schakel de bond in Jacqueline Choufoer - Van der Wel

in het belang van de dienst over te plaatsen. De ambtenaren zijn boos. Zij vinden dat de dienstleiding hen alsnog straft terwijl nu is vastgesteld dat aan de belangrijkste voorwaarde voor bestraffing – namelijk dat er sprake is van plichtsverzuim – niet is voldaan. De dienstleiding baseert de overplaatsing op “de indruk dat de ambtenaren zich onvoldoende bewust zijn geweest van de gevolgen van hun gedrag jegens Jacobsen”. Daarnaast vindt de leiding dat de leden een eigen verantwoordelijkheid hebben om onheus gedrag tegen Jacobsen te voorkomen of te doen stoppen. Tegen die beslissing komen de leden aanvankelijk in het geweer, maar op basis van persoonlijke redenen besluiten ze zich bij de overplaatsing neer te leggen.

Eindelijk rust?

Wat kunt u doen als u ongewild betrokken raakt in een disciplinaire procedure met uw dienstleiding? Contact opnemen met uw bond is het juiste antwoord.

C

ollega Jacobsen (gefingeerde naam) dient bij zijn overstap naar een andere baan een klacht in bij zijn dienstleiding. Jacobsen klaagt dat collega’s hem hebben gepest en dat dit pestgedrag de aanleiding is voor zijn vertrek bij de dienst. De dienstleiding neemt direct maatregelen. De leiding besluit de collega’s, tevens leden van deze bond, te schorsen. Aansluitend brengt de dienstleiding een tenlastelegging uit. De tenlastelegging verwijt de leden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag. Dat is een fikse beschuldiging terwijl hen geen blaam treft. Zij hebben Jacobsen helemaal niet gepest en er is daarmee voor de dienstleiding zeker geen aanleiding om hen meteen naar huis te sturen. De leden maken daarop een afspraak met een jurist van de vakbond.

NCF Finanzien • december 2009

Mager De jurist van de bond vraagt het dossier op bij de dienstleiding. Dan blijkt hoe mager het bewijs is dat de dienstleiding in handen heeft. Een aantal verklaringen in het dossier bevat suggesties die niet door feiten worden onderbouwd. Bovendien zijn diverse verklaringen geanonimiseerd en zonder andere feiten volstrekt oncontroleerbaar. Andere kritiekpunten: in het dossier bevinden zich meerdere versies van een en dezelfde beoordeling en een verslag van de werkgever van een overleg waaraan de ambtenaren niet hadden deelgenomen. Namens de leden betoogt de jurist dat er onvoldoende concreet bewijs is van het gestelde pestgedrag. Een conclusie die de dienstleiding overneemt. Maar daarmee is de kous nog niet af. De werkgever besluit om de leden

Hebben de leden hiermee eindelijk rust? Neen. Er speelt nog een akkefietje. Nadat de leden zijn overgeplaatst, gaat één van hen binnen de dienst op zoek naar een andere functie. Hij toont belangstelling voor een geschikte functie. Vervolgens krijgt hij te horen dat zijn poging vruchteloos is omdat hij in het belang van de dienst is overgeplaatst. Het lid is verbijsterd. Wordt hij nu (weer) gestraft? De jurist schrijft daarop een ‘boze brief’ aan de dienstleiding die vervolgens bakzeil haalt.

Advies Als u ongewild betrokken raakt bij een disciplinaire procedure dan is het van belang dat u goed advies inwint. De gevolgen van zo’n traject zijn voor u vaak ingrijpend, ook al eindigt het traject voor u positief. Vaak kunt u tijdelijk niet meer aan het werk en het is beslist geen prettige ervaring om door uw dienstleiding op het matje te worden geroepen. In zo’n geval kan de bond u van dienst zijn door u te ondersteunen en te begeleiden gedurende het disciplinaire traject.

13


Martin van Room

Ook NCF!

Joop Hupkes

Welke hobby’s heb je? Een van mijn favoriete hobby’s is motorrijden. Ik ga graag op mijn Kawasaki met vrienden op pad. Daarnaast kijk ik graag films van alle genres. Wat is je favoriete vakantieland? Indonesië. Ik ga er graag naartoe niet alleen vanwege het familiebezoek maar tevens vanwege de mooie natuur. Mijn wereldstad is … Mijn woonplaats Amsterdam. De stad is fascinerend en voortdurend in beweging. Welke kranten en tijdschriften lees je? Ik lees de Telegraaf, die krant is me van meet af aan goed bevallen. Dan blijf je daarbij. Naam: Martin van Room Geboren: 4 oktober 1975 Geboorteplaats: Malang (Indonesië) Woonplaats: Amsterdam Hoe lang werk je al bij de Belastingdienst/Douane? Ik ben in januari 2003 bij de Belastingdienst gekomen. Ik heb niet, zoals veel collega’s, allerlei omzwervingen gemaakt. Ik ben meteen bij de Douane begonnen waar ik nog steeds met veel plezier werk. Wat zijn op dit moment je voornaamste werkzaamheden? Ik houd mij voornamelijk bezig met risicoanalyse. In feite het opstellen van controleopdrachten met betrekking tot de passagierscontrole. Waarom heb je voor de Douane gekozen? De Douane sprak mij wel aan. Een

14

spannende en uitdagende job, bovendien is Schiphol een mooie werkomgeving. Je bent lid van de NCF. Wat is jouw belangrijkste reden daarvoor? Toen ik binnenkwam was er een voorlichting van diverse vakbonden. De NCF sprak mij het meeste aan. Er is de laatste maanden veel rumoer in Nederland over de verhoging van de AOW-leeftijd en het langer doorwerken. Hoe kijk jij hier tegenaan? Daar maak ik me voorlopig nog geen zorgen over. Dat is nog ver weg. Ik moet eerst nog maar zien dat ik, gezond en wel, de 65 haal. De ontwikkelingen staan niet stil, maar volgen elkaar naar het lijkt steeds sneller op. Heb je een idee hoe de dienst er over tien tot vijftien jaar uitziet? Dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt af van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.Waar heb je een hekel aan? Onrecht. Ik kan het slecht velen, dat niet alle mensen gelijkwaardig en goed worden behandeld. Als ik het in Nederland voor het zeggen had dan … zouden we wat meer respect voor elkaar hebben en elkaar wat meer ruimte geven. Wat was je grootste blunder? Aan het einde van een nachtdienst in de winterperiode waren de ramen van de auto voorzien van een ijslaag. Zoals gebruikelijk laat ik altijd de auto even warmdraaien voordat ik wegrijd. Motor draaide lekker, blower aangezet en de achterruitverwarming aan dus ik stap vervolgens uit om de ruiten te krabben en gooi zo de deur in het slot. Niet handig dus.... Mijn telefoon lag op de achterbank, maar gelukkig was er iemand die mij zijn telefoon leende om de ANWB te bellen en die was er binnen een half uur!

NCF Finanzien • december 2009


Individuele Belangen­­behartigers Vragen over uw rechten en plichten bij een probleem in relatie tot uw werk kunt u voorleggen aan onze zogenoemde Individuele Belangenbehartigers (kortweg IB’ers) in uw regio. Groningen / Friesland / Drente / Overijssel / Gelderland Theo Geraedts 06 - 23 51 91 23 Piet van Andel 074 - 24 80 524 Dienst 06 - 40 93 38 87 Flevoland / Noord-Holland Raymond de Goijer 020 - 68 74 300 Dienst 06 - 27 15 53 78 Rachid Karkache 020 - 31 64 710 Dienst Zuid-Holland / Zeeland

Monique Bliekendaal Kees van Koeveringe

0181 - 37 38 04 Dienst 06 - 46 61 47 48 0113 - 50 17 66 Dienst 06 - 18 60 04 09

NCF

Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 Aangesloten bij: Ambtenarencentrum, UFE en Cesi

Grondslag:

Noord-Brabant / Limburg Joop van Oord 073 - 62 45 526 Dienst Han Reijnders 076 - 53 04 570 Dienst Jurgen van de Beek 0475 - 35 15 65 Dienst 06 - 28 82 45 90

De bond is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn leden.

Utrecht Hans Bongers

Secretariaat NCF:

06 - 18 60 45 38

Regioconsulenten NCF REGIO 1: B/Noord - B/Randmeren - B/Oost - B/Rivierenland Henk Meulman 053 - 482 37 85 Hennie Verschoor 06 - 13 59 61 77 REGIO 2: B/Holland-Noord - B/Amsterdam - B/Utrecht-Gooi Henk Gelens 030 - 27 57 625 Dienst REGIO 3: B/Holland-Midden - B/Haaglanden - B/Rijnmond John Halverhout 0182 - 57 72 77 Dienst REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Limburg Edwin Janssens

013 - 46 58 394

REGIO 4: B/Oost-Brabant - B/Zuidwest Wim de Graaf

06 - 18 60 63 38

REGIO 5: CA - CICT - CFD - CPP - CKC - FIOD/ECD - BEL.TEL - BTL. - TOESLAGEN - MvF - Domeinen overig Wim Adolfsen 06 - 22 74 09 23

Strevelsweg 700/305 3083 AS Rotterdam Telefoon 010-4101658 Fax 010-2100117 Internet: http://www.ncfned.nl E-mail: info@ncfned.nl

Voorzitter: A. van der Smissen, Oldenzaalsestraat 611, 7524 AA Enschede, GSM 06-24698866

Penningmeester: W.M.E. Zijlstra, Middelburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg, GSM 06-23171006 Bankrekeningnummer 141632 t.n.v. NCF

Secretaris: A.H.M. van Gaans, Franciscusberg 78, 4611 MZ Bergen op Zoom, GSM 06-24698893

Portefeuillehouder collectieve belangenbehartiging:

REGIO 6: Douane Noord Cor van Wijmeren

074 - 24 80 578 Dienst

REGIO 7: Douane West Hans van der Zwet Slotenmaker

06 - 51 28 97 79

REGIO 8: Douane Rotterdam Frans Koppenhagen Paul van Kouteren

Portefeuillehouder beleidsontwikkeling:

06 - 21 85 15 38 06 - 18 60 76 92

J.W. Vonk Rossinistraat 36, 5151 KJ Drunen, GSM 06-24698871, tel. 013-4658195

REGIO 9: Douane Zuid Frans Dirkx

0475 - 35 14 64 Dienst

Portefeuillehouder individuele belangenbehartiging:

NCF-Platform Medezeggenschap Het Platform Medezeggenschap is opgezet om onze OR-leden structureel te ondersteunen. De coördinator van dit Platform is Jos Voortman. De bestuurslagen informeren de leden van het Platform continu en volledig, terwijl de leden continu signalen en informatie doorgeven aan het bestuur. U kunt de leden van het Platform benaderen voor vragen en opmerkingen. Hans Bongers 06 - 18 60 45 38 h.bongers@ziggo.nl Frans van Elven 06 - 43 18 99 89 fvanelven@home.nl Fred Goverde Dienst 040 - 29 21 78 fredellen42@kpnplanet.nl 06 - 18 60 78 56 Koos Grave Dienst 0118 - 48 46 0 rkgrave@zeelandnet.nl 06 - 18 60 17 82 John Halverhout Dienst 0182-57 72 77

NCF Finanzien • december 2009

Nico Middeljans 06 - 22 54 41 84 n.middeljans@quicknet.nl Koos van Schaik Dienst 030 - 290 32 30 j.van.schaik@casema.nl 06 – 18 60 47 84 Jos Voortman 06 - 52 45 77 22 jobelier_zev@planet.nl Guust Vroling Dienst 0591 - 68 05 06 guustvroling@msn.com 06 - 2190 73 86

J.C.B. Voortman, Louis Couperusstraat 3 6901 LT Zevenaar, GSM 06-24698189

E. Renkema, GSM 06-24698580

Portefeuillehouder dienstverlening: P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht GSM 06-24698892

Ledenadministratie: M. Oudeman Gardeniadal 3, 2317 HV Leiden

Public relations: Propagandamateriaal aanvragen bij P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht, Tel. 078-6153399 ISSN: 1388-4204

15


Houd de vaart erin! Kies voor de NCF en betaal de eerste zes maanden geen contributie.

Ja, ik word ook lid van de NCF, de grootste binnen Financiën... Naam:

Roepnaam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:

Adres:

Diensteenheid: Belastingdienst/Douane/Toeslagen

Postcode:

Nummer 11, December 2009

M/V

Woonplaats: Kantoor:

E-mail adres in Lotus: SAP Personeelsnummer: E-mail privé: Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.:

te zullen nakomen en verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is. Handtekening

Bovengenoemd lid aangemeld door: Naam: Woonplaats: Mijn wervingspremie à € 10,00 kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:

Knip de ingevulde bon uit en stuur hem in een envelop zonder post­zegel naar: NCF Antwoordnummer 10505 2300 VL Leiden Faxen kan ook 010 - 210 01 17

Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging en juridische bijstand. * Laagste contributie * De eerste zes maanden lidmaatschap gratis * De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën * De NCF is er altijd, ook op de werkvloer * De kosten voor het lidmaatschap zijn inkomensafhankelijk. Het lidmaatschap kost tussen de vijf en tien euro per maand.

2009_11  

http://www.ncf.nl/pdf/bondig/2009_11.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you