Page 1

Voorzitter NCF legt functie neer

3

Aanpak belastingfraude loont

8

NCF heeft nieuwe website

11

Finanzien

Jaargang 12 nummer 4, April 2008 · Verschijnt 11 x per jaar · www.ncfned.nl Willy Rovers: ‘‘Onze mensen doen het gewoon goed’’.

Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

4/6

Nr.

4


NCF

Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 Aangesloten bij: Ambtenarencentrum, UFE en Cesi

Inhoudsopgave Voorzitter Nico Goor legt functie neer

3

‘‘Onze mensen doen het gewoon goed’’

4/6

Vreemdelingen mogen onder bepaalde voorwaarden werken

7/8

Aanpak belastingfraude loont

8/9

Rechter verbiedt ‘‘onaanvaardbaar zweven’’

10

NCF website vernieuwd

11

A. (Albert) van der Smissen, Oldenzaalsestraat 611, 7524 AA Enschede GSM 06-51657933, tel. 053-4304858

Agenda ledenvergadering aangepast

11

Penningmeester:

Meer aandacht voor leden van NCF

Grondslag: De bond is

onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn leden.

Secretariaat NCF:

Strevelsweg 700/305 3083 AS Rotterdam Telefoon 010-4101658 Fax 010-2100117 Internet: http://www.ncfned.nl E-mail: info@ncfned.nl

Voorzitter A.I.:

W.M.E. Zijlstra, Middelburgsestraat 31, 4388 NS Oost-Souburg, Postgiro nr. 141632 t.n.v. NCF

Secretaris:

A.H.M. van Gaans, Herenweg 43, 4624 JS Bergen op Zoom, GSM 06-53542303

Portefeuillehouder collectieve belangenbehartiging:

J.C.B. Voortman, Louis Couperusstraat 3 6901 LT Zevenaar, GSM 06-18608268

12/13

Gebruik intuïtie bij controle van aangiftes

14

Individuele NCF belangen­­behartigers in de regio

15

NCF-Platform Medezeggenschap

15

Portefeuillehouder beleidsontwikkeling: Jo Augustin

Portefeuillehouder individuele belangenbehartiging: E. Renkema

Portefeuillehouder dienstverlening:

J.H. Vonk Rossinistraat 36, 5151 KJ Drunen, tel. 0416-376234

Redactie/inleveren kopij: Anke Groenenboom, Jan Schoutenstraat 23 3065 PD Rotterdam Tel.: 06-24934898 e-mail: anke.groenenboom@ tekstbureau.demon.nl

Ledenadministratie:

M. Oudeman Gardeniadal 3, 2317 HV Leiden

Propagandist:

Contributietabel Salarisbedragen in €

Inhouding in €

0.000

t/m

1.250

5,70

1.251

t/m

1.500

6,45

1.501

t/m

1.650

6,70

1.651

t/m

1.800

7,45

1.801

t/m

2.000

8,20

2.001

t/m

2.250

8,95

2.251

t/m

2.500

9,70

2.501

t/m

2.750

9,75

Propagandamateriaal aanvragen bij P.N. van Sintmaartensdijk, Zonnedauw 5, 3353 CX Papendrecht, Tel. 078-6153399

2.751

t/m

3.000

9,80

3.001

t/m

3.250

9,90

Druk:

3.251

en

hoger

10,00

Pitman, Goes Postbus 93, 4460 AB Goes ISSN: 1388-4204Voor de gepensioneerde leden wordt de contributiebijdrage € 4,35 per maand.

NCF Finanzien NCF Finanzien december april 2008 2005


Van de voorzitter Nico Goor

In deze Finanzien schrijf ik mijn laatste column als voorzitter van de NCF. Ik heb besloten om na bijna 40 jaar actief te zijn geweest voor de NCF op persoonlijke gronden en om gezondheidsredenen mijn functies neer te leggen. Ik heb de NCF in die periode zien ver-

anderen van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie met veel ondersteuning van gemotiveerde vrijwilligers. We hebben in deze jaren veel bereikt. Het ledenaantal nam toe, Finanzien werd in een nieuw jasje gestoken, we kregen een kantoorpand en de kwaliteit van de individuele en collectieve belangenbehartiging is enorm toege-

nomen. In het georganiseerde overleg van de Belastingdienst heeft de NCF een leidende rol. Ik kijk terug op een succesvolle periode die ik nu met plezier afsluit. Ik wens alle leden en het bestuur van de NCF een goede toekomst in goede gezondheid. Ik wil graag iedereen bedanken voor de samenwerking.

Voorzitter Nico Goor verlaat NCF Met het vertrek van Nico Goor als voorzitter verliest de NCF een markante persoonlijkheid. Nico heeft de NCF en ook daarvoor de BPF in allerlei geledingen gediend. Zo was hij actief in afdelingen en commissies van de BPF. Een belangrijk wapenfeit is het rapport Carrièreperspectief. Een rapport dat vele jaren geleden is geschreven maar nog steeds actueel is. Ook is Nico penningmeester geweest van de BPF.

Na de fusies in 1996-1997 is Nico voorzitter geworden van de huidige NCF, nu dus al ruim 10 jaar. In die periode is er veel gebeurd. Zo zagen wij het ledenaantal gestaag stijgen en is er een werkorganisatie gekomen met daarin 2 professionele krachten. De NCF heeft ook nieuwe huisvesting gekregen. Ook Europees gezien is de NCF weer op de kaart gezet via aansluiting bij de UFE en de CESI.

De kritische en spraakmakende columns van Nico in onze uitgave Finanzien zullen we ons blijven herinneren. Genoeg zaken om als bestuur van de NCF dit met dankbaarheid te memoreren. Het bestuur van de NCF respecteert de keuze van Nico en wenst hem nog vele jaren van geluk in een goede gezondheid. BESTUUR NCF

Jo Augustin niet herkiesbaar Hans Kroone legt functie neer

Albert van der Smissen voorlopig voorzitter

Portefeuillehouder Beleidsontwikkeling Jo Augustin heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Hans Kroone Portefeuillehouder Dienstverlening heeft zijn functie neergelegd. Beide berichten zijn vlak voor het verschijnen van deze Finanzien bekend gemaakt. In de volgende uitgave besteedt de redactie meer aandacht aan de wijzigingen binnen het bestuur.

Albert van der Smissen tot voor kort RegiocoĂśrdinator volgt Nico Goor op als voorzitter ad interim. De termijn loopt van 2 april 2008 tot 1 januari 2011, de normale zittingsperiode van Nico Goor.

NCF Finanzien april 2008
Willy Rovers over de douane en de reorganisatie

’’Onze mensen doen het gewoon goed’’ Jacques van Kesteren

Hij is meer de man van buiten, van de tuin en van de dieren dan van de cultuur. De handel in mensen raakt hem meer dan de discussie over de beloning van topbestuurders. En: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, is zijn stelling. Hij baalt als de Belastingdienst negatief in het nieuws komt. Willy Rovers, lid van het Managementteam (MT): “We moeten er meer voor zorgen om juist op een positieve manier naar buiten te komen.” Hij was jarenlang lid van de hechte douanefamilie. Nu behoort Willy Rovers (1961) alweer drie jaar tot het vijfhoofdige bestuurscollege dat de grote belasting- en douanefamilie leidt. Maar hij heeft nog steeds een

douanehart. “Ik heb heel wat jaartjes met veel plezier bij de douane gewerkt, samen met heel veel betrokken medewerkers die gewoon hart voor de zaak hebben.” De inwoner van het Brabantse Nuenen, echtgenoot

en vader van vier kinderen vindt het jammer dat hij nu iets verder van de praktijk staat. “Je praat toch minder met medewerkers dan in het verleden. Dus de echte discussies over de betekenis van het werk, mis ik nog wel eens. Maar wat er voor in de plaats is gekomen, is dat ik nu wat meer mogelijkheden heb om Douane Nederland verder vooruit te helpen in de vaart der volkeren en ervoor kan zorgen dat we gewoon de beste douaneorganisatie ter wereld blijven.”

Hart op de tong Hij komt nog regelmatig bij de douane over de vloer, maar nu als één van de hoogste gezagsdragers en in de vorm van het ietwat plechtige werkbezoek. Bij deze bezoekjes merkt hij de onvrede op die bij de medewerkers heerst wegens de lopende reorganisatie van de douane. “Ik hoor inderdaad dat ‘we de douane naar de knoppen helpen’ en dat ‘we fraude in de hand werken, etc.’ Ja, die geluiden hoor ik ook allemaal. Gelukkig wel. Je hoort wel eens zeggen dat medewerkers niet zeggen wat ze denken. Nou, dat herken ik absoluut niet. Ik heb ervaren dat men het hart op de tong heeft, en zo hoort het ook.”

Willy Rovers: ‘‘De wereld om ons heen verandert’’.Aan de andere kant vertelt Willy Rovers medewerkers duidelijk welke kant de douane opgaat. “Ja, dat mag je van mij natuurlijk verwachten. Ik vind het belangrijk dat medewerkers in een vroeg stadium weten wat de ontwikkelingen bij de douane zijn. Kijk, één ding is duidelijk. De douane is een uitstekend functionerende organisatie. Onze mensen doen het gewoon goed. Ze zijn betrokken en professioneel. Maar de wereld om ons heen verandert en omdat de douane een handhavingorganisatie is, willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij die veranderingen.”

NCF Finanzien april 2008


Praat met elkaar Willy Rovers weet ook dat er douanemedewerkers zijn die echt ziek werden van de onzekerheid en van de onduidelijkheid. Wat gaat er nu gebeuren en vooral wat gaat er met míj gebeuren? “Bij werkbezoeken zeg ik dat medewerkers er met elkaar over moeten praten. Want je moet voorkomen dat je collega daar aan onderdoor dreigt te gaan. En dan kun je natuurlijk naar mij kijken. Maar mijn rol is vooral om aan te geven in welke richting we gaan en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn. Maar je hebt een collegiale plicht om gewoon met elkaar over de problemen te praten. En ik neem absoluut niet weg dat de reorganisatie een enorme impact heeft op individuele medewerkers. Ik snap dat. Ik vind dat ook heel erg. Maar ik weet ook dat de keus die wij nu maken en de koers die wij nu varen, de goede is.”

Poortwachtersfunctie Hij legt vaardig maar ook in een sneltreinvaart uit welke kant het opgaat. “Wij proberen onze taken met zo min mogelijk logistieke oponthoud op een goede en adequate wijze in te vullen. Het doel van de beweging die we nu maken, is om een steeds scherper onderscheid te krijgen tussen de goederenstromen waar we weinig van weten en waar we hoge risico’s zien. Die controleren we straks aan de buitengrens.

Het ministerie van Financien aan de winderige Haagse Beatrixlaan.

Zuur Daarnaast hebben we een goederenstroom waarvan we de importeurs, de exporteurs en de vervoersbedrijven kennen. Met hen maken we afspraken zodat we daar veel minder aandacht aan hoeven te besteden. Dus bij bedrijven die het goed willen doen en ook bereid zijn om daarin te investeren, controleren we minder. Dit noemen we handhaving op basis van certificering. De bedrijven die ervoor kiezen om geen informatie te geven of niet bereid zijn te investeren, controleren we ook maar wel aan de buitengrens. Want aan die buitengrens zit eigenlijk onze poortwachtersfunctie. Mogen goederen het grondgebied wel verlaten of mogen goederen eventueel niet binnenkomen? Dat betekent dat op termijn het werk, dat we van oudsher van de douane kennen, in het binnenland opdroogt en aan de buitengrens toeneemt.”

Voor douanemensen die in het binnenland op alle bekende douanepunten - zoals die bij Venlo en Hazeldonk - werken, kwam de boodschap dat hun werk opdroogt, hard aan. Willy Rovers begrijpt dit goed. “Het is zuur voor deze mensen dat hun werk, dat ze op dit moment kwalitatief goed doen, gaat verdwijnen. Wij willen die negatieve boodschap naar de medewerkers wel duidelijk brengen. Natuurlijk, het gaat stapje voor stapje en in het tempo dat het bedrijfsleven aankan en binnen de ruimte van de wet- en regelgeving. Maar de boodschap moet wel duidelijk zijn. Een douaneman die nog een beperkt aantal dienstjaren in de Belastingdienst wil blijven werken, zal daarvoor kunnen kiezen. Iemand die nog 20 of 25 jaar hier wil blijven werken maar niet wil verhuizen en niet kiest om naar de buitengrens te gaan, informeren we wel over de ontwikke-

NCF Finanzien april 2008

lingen. We zeggen: Luister, dit is de beweging die we nu aan het maken zijn en dat kan wel eens sneller gaan dan je denkt. En dat zegt dus niets over het feit dat onze mensen het nu niet prima zouden doen, integendeel!”

Dierenarts In het tijdelijk onderkomen van het ministerie van Financiën aan de winderige Haagse Beatrixlaan legt Rovers uit dat de leden van het Managementteam Belastingdienst een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Maar er is wel een taakverdeling. Willy Rovers’ taken liggen bij de Douane, ICT (automatisering) en massale processen. Dat hij de douane erbij heeft, ligt wel voor de hand. Rovers heeft er vanaf 1990 bijna onafgebroken gewerkt, meestal als teamleider. Zijn laatste functie was voorzitter MT Douane Zuid. Hoe is het mogelijk dat iemand met een droom om dierenarts te worden nu topbe-
stuurder is bij de Belastingdienst? Het antwoord ligt bij de universiteit en bij zijn moeder. “Toen ik bij de onderwijsinstelling voor dierenarts werd uitgeloot, zei mijn moeder ‘nou, joh, als je accountant wordt dan komen die dieren vanzelf’.” Die raadgeving nam hij ter harte en de 18-jarige Willy Rovers meldde zich bij de Belastingdienst en volgde er de opleiding tot rijksaccountant. Daarna heeft hij de studie bij het Nivra met succes afgerond. En warempel, zijn moeder had het goed gezien. De dieren zijn er. “Ik heb twee honden en twee pony’s”, lacht hij. “Iedereen ontspant zich op zijn eigen manier natuurlijk en ik doe dat door veel buiten bezig te zijn, een beetje met de dieren en een beetje tuinieren, dat vind ik leuk om te doen.” Hij vindt het niet leuk als dingen niet goed gaan en de Belastingdienst negatief in het nieuws komt. Als de vragensteller hem herinnert aan zijn optreden in het NOSjournaal over de actie van de fiscus om privé-gebruik van de zakenauto op te sporen, veert hij enthousiast op. “Dat vind ik dus leuke dingen. Ik vind dat de Belastingdienst meer moet laten zien wat we doen en hoe we werken. Het is heel goed dat wij met onze resultaten naar buiten komen. Want laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk heel veel positieve dingen over de Belastingdienst en de Douane te melden.”

Eén grote familie Medewerkers van de douane dringen aan om bepaalde werkzaamheden in het binnenland te handhaven. Voorbeelden hiervan zijn: fysiek toezicht, controle BPM (Belasting op personenauto’s en motoren) en accijns. Ook bepleiten zij in het licht van de automatisering, het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een meldkamer zou dan bij wijze van spreken ook op Rottumeroog gevestigd kunnen worden. MT ‘er Willy Rovers reageert hier nuchter op. “Luister, die douanewerkzaamheden moeten daar plaatsvinden waar dit logisch gezien het beste past. Als het werk in het binnenland minder wordt en er zijn concentraties aan de buitengrens, dan moet je zorgen dat je de relatief dunne werkstromen neerlegt waar de grootste groep medewerkers zit. Neem nu de controle op deBPM. We hebben één Belastingdienst waar 30.000 medewerkers werken en die zie ik als één grote familie. Dus als op een bepaalde locatie werkzaamheden verdwijnen, kunnen we medewerkers zinvol werk aanbieden in diezelfde plaats waar een belastingkantoor is, dus binnen diezelfde familie. Wij vragen van mensen dat zij een stukje werk opgeven dat ze kennen en daar iets anders voor oppakken. Mensen hoeven niet te verhuizen, misschien niet te verplaatsen. Alleen vindt men het heel vervelend om dat stukje douanewerk los te laten.”

‘‘De medewerkers krijgen de keuze naar welk kantoor ze willen en of ze binnen of buiten willen gaan werken.’’ Ander werk Eén van de eerste logische stappen in het reorganisatieproces lijkt het zorgen voor ander werk. Volgens Willy Rovers gebeurt dit al. “Ja, want er zijn al medewerkers die te kennen hebben gegeven dat zij graag naar een belastingkantoor in de buurt willen. De medewerkers krijgen de keuze naar welk kantoor ze willen en of ze binnen of buiten willen gaan werken. We hebben wel afspraken gemaakt over het moment waarop de verplaatsing naar een belastingkantoor zijn beslag kan krijgen. Want mensen doen op dit moment namelijk nog belangrijk en goed douanewerk, wat we niet zomaar uit onze handen kunnen laten vallen.” Sommige werkzaamheden hoeven niet per se te vervallen maar kunnen door een belastingkantoor gedaan worden. Het toezicht op bijvoorbeeld accijns, BPM en rode diesel zal binnen de Belastingdienst blijven. Over de wijze waarop is Rovers nog niet helemaal uit. Filosoferend: “We zullen bekijken

op welke slimme manieren we die controles kunnen instellen. Hoe kan nou op andere manieren worden voorkomen dat op rode diesel wordt gereden zonder, met alle respect, lukraak wat auto’s van de weg te halen. Dit zou je mee kunnen nemen in een controleactie waar allerlei andere handhavinginstanties bij betrokken zijn.”

Medezeggenschap Omdat er de laatste tijd weinig nieuws is over de reorganisatie beweren boze tongen dat het managementteam een pas op de plaats maakt en ‘Europa’ zou vinden dat het in Nederland juist allemaal veel te snel gaat. Willy Rovers reageert krachtig: “Nee, we lopen niet te snel. We hebben in Europa schijnbaar uitgestraald dat wij zo’n AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) bij een pakje boter cadeau doen of zo, maar zo is het natuurlijk niet. Ik ken geen enkel lidstaat dat dit zo zwaar oppakt als Nederland. En er is ook geen pas op de plaats. Wij hebben langdurig met de medezeggenschapsraad en het bedrijfsleven gesproken over de visie van het managementteam en over de vraag of zij die visie delen. Nou, we hebben inmiddels met elkaar vastgesteld dat de grote koepels in het bedrijfsleven en de medezeggenschap de visie van de douane hebben onderschreven. We hebben wel een afspraak gemaakt. En dat vind ik heel goed. Voordat we een volgende concrete stap zetten, bespreken we die eerst met elkaar.’’ Rovers ervaart de rol die de vakbonden en de medezeggenschappers tot nu toe in de reorganisatie van de douane hebben gespeeld als heel positief. “De COR (Concern Ondernemingsraad) heeft volgens mij een paar heel belangrijke punten gepakt. Zij heeft zich achter de visie geschaard maar heel duidelijk gezegd dat de stappen van tijd tot tijd getoetst moeten kunnen worden. Ik vind dat de invloed van de medezeggenschappers er toe heeft geleid dat we beter met elkaar het veranderingstraject ingaan. Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben en dat geeft ook ruimte om met elkaar keuzes te maken in de weg er naar toe. Ik vind het niet zo belangrijk welke stappen we als eerste zetten of langs welke weg we precies gaan, als we met elkaar maar wel weten welke richting we opgaan.”

NCF Finanzien april 2008


Vreemdelingen mogen onder bepaalde voorwaarden werken Joop Hupkes

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Steeds vaker doen werkgevers een beroep op arbeidskrachten uit de ons omringende landen en uit Midden- en Oost-Europa. De tijd dat we in de loonadministratie uitsluitend arbeidskrachten met Nederlandse nationaliteit aantreffen, lijkt dan ook voorbij. Personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen niet zonder meer in Nederland werken. De regels voor het laten werken van vreemdelingen in Nederland, zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Wettelijk is een vreemdeling iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER = de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. Hoewel Roemenië en Bulgarije op 1 januari 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie, treedt het ‘vrij verkeer van werknemers’ voor personen uit deze landen voorlopig nog niet in werking. Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië blijft voorlopig nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Personen uit alle andere landen mogen alleen in Nederland werken onder de volgende voorwaarden:

• Ze beschikken over een geldig verblijfsdocument waarop de aantekening staat: “Arbeid is vrij toegestaan” òf • Ze beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening “Arbeid is vrij toegestaan”. Zo niet dan dient de werkgever te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen. Een tewerkstellingsvergunning kan door de werkgever worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Om voor afgifte van een tewerkstellingsvergunning in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: • Er moet gedurende een periode van vijf weken door de werkgever en het dichtstbijzijnde CWI al het mogelijke zijn ondernomen om werknemers te werven uit

Nederland of de EER-landen (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië). De verwachting is dat er (binnen een redelijke termijn) geen aanbod beschikbaar zal zijn uit deze landen. Sinds 25 oktober 2006 mag van de hiervoor genoemde termijn van vijf weken worden afgeweken als het gaat om een heel specifieke vacature, met een tijdelijk karakter, waarvoor géén aanbod in Nederland beschikbaar zal zijn. Aanvullende voorwaarden zijn: • De vreemdeling beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf. • De vreemdeling gaat tenminste het volledige minimummaandloon verdienen, ongeacht of hij de werkzaamheden in deeltijd verricht. • De arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhoudingen liggen minimaal op het niveau dat wettelijk vereist is en/of in de bedrijfstak gebruikelijk is. • Er is passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar. Belangrijk is dat de Wav een van de Wet Loonbelasting 1964 afwijkend begrip werkgever (inhoudingsplichtige artikel 6) hanteert. Als werkgever in de zin van de Wav wordt ook aangemerkt hij die personen bij zich laat werken via intermediairen zoals uitzendbureaus, loonbedrijven of onderaannemers. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de persoon die bij hem werkt een tewerkstellingsvergunning heeft, tenzij de intermediair hier al over beschikt.

Particulier Om constructies te vermijden geldt het verbod om een vreemdeling ar-

NCF Finanzien april 2008
beid te laten verrichten in Nederland zonder te beschikken over een tewerkstellingsvergunning ook ten aanzien van de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten (de particulier). Ook de particulier dient zich dus te vergewissen van de identiteit en verblijfsstatus van degene die in zijn opdracht of ten behoeve van hem (bijvoorbeeld als eigenaar van een huis) diensten verricht. Hij moet zonodig een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Grensoverschrijdende dienstverlening Bij grensoverschrijdende dienstverlening geldt een notificatieplicht door de dienstverlener. Bedrijven moeten vooraf betrouwbare informatie over hun bedrijf, hun dienst en de identiteit van hun werknemers verschaffen aan het CWI. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• Het gaat om tijdelijke dienstverlening in Nederland; de dienstverlener is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de EU, in de EER of Zwitserland. • De werknemers van de dienstverlener mogen in het vestigingsland van de dienstverlener wonen en daar werken. • De dienstverlening bestaat niet uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (bijvoorbeeld een uitzendbureau of detacheringbureau).

Asielzoekers Een asielzoeker mag 12 weken per jaar werken in Nederland. Ook asielzoekers die door de gemeente worden opgevangen en asielzoekers onder de 18 jaar mogen nu werk verrichten. Op deze laatste groep zijn wel de regels voor kinder- en jeugdarbeid van toepassing. Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning voor asiel

hoeven geen vergunning meer aan te vragen om aan het werk te gaan.

Handhaving De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving van de Wav. De controle op de naleving van de Wav vindt plaats op de werkplek en door bedrijfsadministratie te onderzoeken. Tijdens de inspecties wordt indien nodig samengewerkt met andere diensten (o.a. vreemdelingenpolitie, belastingdienst en UWV). Met ingang van 1 januari 2005 vindt de handhaving van de Wav, net als die van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet, voornamelijk bestuursrechtelijk plaats. De werkgever die de Wav overtreedt, krijgt lik op stuk. Kern van de bestuursrechtelijke handhaving is een eenvoudige procedure die leidt tot snel opgelegde en hoge boetes: Een boete van € 8.000 per illegaal tewerkgestelde vreemdeling en € 4000,- voor de werkgever als natuurlijk persoon.

Fiscale fraude

Aanpak belastingfraude loont Wie er wel eens is geweest, zal het kunnen beamen. In Amerika is alles groter. Niet alleen de auto’s, de gebouwen en de hamburgers, maar ook de schattingen van de door fraude gederfde belastingontvangsten. De federale overheid publiceert periodiek ramingen hoeveel dollars de Amerikaanse schatkist misloopt door belastingfraude. In Nederland waagt men zich niet aan publicatie van dergelijke cijfers. Dat is ook te begrijpen want de bedragen die hiermee zijn gemoeid, zijn immers aan het zicht van de belastingdienstambtenaren onttrokken. Dit gebrek aan betrouwbare gegevens heeft vooraanstaande economen er echter niet van weerhouden om schattingen te maken van de omvang van het zwarte circuit in Nederland. 10 miljard In een artikel in het NRC Handelsblad stond onlangs te lezen dat de omvang van de verzwegen transacties op 12 tot 14 procent van de totale geregistreerde binnenlandse productie wordt geschat. Ervan uitgaande dat grote groepen niet of nauwelijks in staat zijn om defiscus te bedotten, kun je een milde veronderstelling maken. Stel dat de Nederlandse fiscus bij slechts 5 procent van alle economische transacties achter het net vist, dan zou er vorig jaar in het zwarte circuit bijna 30 miljard euro zijn omgegaan. Immers, de binnenlandse productie bedroeg in 2007 bijna 580 miljard

Hans Stoutjesdijk

euro. Zou over alle frauduleus verzwegen transacties naar behoren belasting worden betaald (btw, sociale premies en inkomstenbelasting), dan zou minister Bos dit jaar zo’n 10 à 12 miljard euro extra hebben ontvangen. Een aansprekende doorberekening: De meeropbrengst zou voldoende zijn om het tarief van de inkomensheffing over de hele linie met vijf punten te verlagen. Het tarief van de eerste schijf zou verlaagd kunnen worden tot 28,6 procent en het door sommigen gehate toptarief van 52 tot 47 procent. Het loont dus wel degelijk om belastingfraude aan te pakken. De verwachting is dat de fiscale zwendel de komende jaren juist gaat toenemen. Het vertrouwen in gekozen politici en het functioneren van het overheidsapparaat staat al jaren onder oplopende druk.

NCF Finanzien april 2008


Verder neemt de neiging tot frauderen toe wanneer heffingen als oneerlijk worden ervaren. Grote spelers, onder wie sommige ondernemingen met aan de AEX genoteerde aandelen, betalen in verhouding weinig belasting.

Rode lap Betalen lijkt dus nog altijd voor de dommen te zijn. Let wel: de grote meerderheid van de salaristrekkers beschikt over weinig mogelijkheden om de fiscus te tillen. Een beetje rommelen met de onbelaste onkostenvergoeding en eventueel sjoemelen met het privé-gebruik van de lease-auto, dat is het wel ongeveer. Maar een bedrijf dat meer dan 10 procent betaalt, moet betere adviseurs kiezen, zo heet het. We noemen dit geen fraude, maar legaal gebruik maken van de mazen in het net.

Wanneer eenmaal de gedachte wortel is geschoten dat velen de belastingen straffeloos weten te ontduiken, dan brokkelt de steun voor het belastingstelsel onder de bevolking af. Burgers betalen uit fatsoen en plichtsbesef, uit angst voor strafsancties (belastingfraude is een misdrijf)

en reputatieschade óf omdat ze niet anders kunnen. Ten slotte is voor de belastingmoraal van belang hoe serieus de burger de Belastingdienst neemt. Het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst wat steken laten vallen. Het laatste incident: driekwart miljoen mensen (die ruim voor de deadline van 1 april hun aangifte over 2007 hadden ingediend) moesten opnieuw aangifte doen.

er een grote kans dat de omvang van de fiscale fraude gaat groeien. Misschien is het maar goed dat ons ministerie van Financiën geen schattingen publiceert van door fraude gederfde belastingontvangsten. Zouden officiële cijfers de groei van het zwarte circuit bevestigen, dan werkt dit slechts als een rode lap op een blauwe enveloppe.

De kans dat iemand fraudeert, hangt uiteraard ook af van het te behalen voordeel, de pakkans en de sanctie. Door alle genoemde oorzaken - minder vertrouwen in de overheid, groeiende twijfel aan de rechtvaardigheid van het stelsel en blunders van de Belastingdienst - is

NCF Finanzien april 2008
Rechter verbiedt ‘‘onaanvaardbaar zweven’’ Jacqueline Choufoer-Van der Wel

Stel: u verricht al jaren werkzaamheden als douaneambtenaar op de luchthaven Schiphol. U hebt een functie waarbij u vaak op pad bent en weinig tijd doorbrengt achter de computer op kantoor. Bij een controle maakt u een fout. De gecontroleerde burger is furieus en laat het er niet bij zitten. De pers wordt ingeschakeld en een paar dagen lang “smult” heel Nederland van die ene fout die u hebt gemaakt. Dit is een nachtmerrie voor elke douaneambtenaar. Helaas was dit het geval bij één van uw collega’s. Alle commotie leidde ertoe dat hij moeite had om zijn werkzaamheden op te pakken. Bovendien sliep hij slecht en had hij concentratieproblemen. De ambtenaar had het gevoel dat deze problemen werden veroorzaakt door de nasleep van het voorval en alle media-aandacht. Maar ook verschillende perikelen in de privé-sfeer speelden hem parten. Sindsdien is hij nooit meer helemaal de oude geworden en kost het hem meer moeite om bij de les te blijven. De leidinggevende van de ambtenaar constateerde dat de ambtenaar de afgelopen periode ook wat andere foutjes had gemaakt. Hij zag zijn worsteling en stelde voor dat de ambtenaar zijn functie zou neerleggen. Samen zouden ze zoeken naar een functie die gezien zijn situatie beter bij hem paste. De ambtenaar kwam er na enige overpeinzingen al snel achter dat zijn hart lag bij Schiphol en dat hij veel liever zijn oude werkzaamheden voortzette.

Uit functie De Belastingdienst vond echter dat de ambtenaar niet meer kon werken op Schiphol en onthief de ambtenaar uit zijn functie. De Belastingdienst droeg hem op - in het belang van de dienst - administratief werk te gaan doen. De ambtenaar zag dit helemaal niet zitten en maakte bezwaar tegen dit besluit. Dat bezwaar werd ongegrond verklaard. De ambtenaar vocht door en ging in beroep bij de rechtbank.

10

De rechtbank stelde de ambtenaar in het gelijk op basis van de volgende gronden. Een overplaatsing van een ambtenaar heeft twee componenten. Enerzijds de ontheffing uit de ene functie en anderzijds het opdragen van een andere functie. Bij een overplaatsing kan het in sommige gevallen wenselijk zijn de ambtenaar te ontheffen uit de ene functie en in andere gevallen kan het belang juist zijn gelegen in het opdragen van de andere functie. De concentratieproblemen en de gemaakte fouten waren van voldoende belang om de ambtenaar uit zijn functie te ontheffen. Zo luidde de mening van de Belastingdienst. De rechtbank deelde die mening niet. De rechtbank was van mening dat van de Belastingdienst kon worden verlangd dat zij de ambtenaar in de gelegenheid zou stellen zijn functioneren te verbeteren. De rechtbank zag niet in dat het onverantwoord zou zijn dat de ambtenaar zijn oude werkzaamheden zou hervatten. De werkzaamheden zouden volgens de rechtbank zo kunnen worden ingericht dat mogelijke fouten voortijdig kunnen worden ontdekt.

Privé-omstandigheden Bovendien vond de rechtbank dat de Belastingdienst niet goed had onderbouwd waarom de ambtenaar zijn functioneren niet zou kunnen verbeteren. Daarvoor waren de concentratieproblemen van de ambtenaar niet ernstig genoeg.

Bovendien had de Belastingdienst niet onderzocht of de ambtenaar wellicht op medische gronden ongeschikt was voor zijn functie. De dienst had evenmin onderzocht of de vervelende privé-omstandigheden, waar de ambtenaar de afgelopen periode mee te maken had gehad, van invloed waren geweest op zijn functioneren.

Commentaar De rechtbank had bovendien commentaar op de nieuwe functie die de ambtenaar was opgedragen. Onder een functie wordt verstaan: “Het samenstel van werkzaamheden waarmee de ambtenaar is belast inclusief de betekenis hebbende omstandigheden waaronder die werkzaamheden moeten worden verricht”. Aan deze ambtenaar werden steeds wisselende administratieve werkzaamheden opgedragen. Hij werd van hot naar her gestuurd. De rechtbank vond dat onder die omstandigheden niet gesproken kon worden van een vast samenstel van werkzaamheden. Dat de werkzaamheden vielen onder de algemene functiebeschrijving van een groepsfunctie maakte dit niet anders, zo oordeelde de rechtbank. De ambtenaar werd als gevolg van deze onduidelijkheid in een positie gebracht waarbij sprake was van “onaanvaardbaar zweven”. De rechtbank refereerde daarbij aan vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep dat ontheffing uit een functie zonder uitzicht op een nieuwe functie niet mogelijk is. Het besluit kon niet in stand blijven. De ambtenaar moest dan ook worden teruggeplaatst in zijn oude functie. Gezien de specifieke omstandigheden van het geval zijn de werkplek en de casus zoals hierboven beschreven fictief. Dit ter bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

NCF Finanzien april 2008


Apart gedeelte voor kader en mogelijkheid digitale abonnementen

NCF-website vernieuwd Het heeft enige tijd geduurd maar sinds kort is de website van de NCF vernieuwd. Mooier en praktischer voor de leden.

George Klaassen

De NCF wil met de verbeterde site de service naar de leden verbeteren. In de volgende editie van Finanzien geven we een compleet beeld van de mogelijkheden

zoals digitale abonnementen op nieuwsbrieven. In de tussentijd nodigen we u graag uit een kijkje te nemen.

Als bezoeker van de website zal het u opvallen dat de website kleurrijker is en dat de indeling is verbeterd. Maar ook de zogenoemde “achterkant” – de techniek achter de website – is verbeterd. De komende tijd besteden we veel aandacht aan het vullen van www. ncfned.nl. Bijzonder aan de nieuwe website is het aparte gedeelte waar kaderleden onderling informatie kunnen delen. Nieuw is ook dat er nu vele mensen tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor de inhoud en voor het actueel houden van de site.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2008 Wageningen, 24 april 2008

1. 2. 3. 4. 5.

Opening a. Mededelingen b. Vaststelling agenda Jaarrede + mogelijkheid hierop te reageren Vaststelling notulen Algemene Vergadering 19 april 2007 Jaarverslag 2007

6. 7. 8. 9. 10.

Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording 2007 Verslag kascontrolecommissie 2007 Gewijzigde begroting 2008 Begroting 2009 Aanwijzing leden kascontrolecommissie 2008

11. 12. 13. 14.

Verantwoording bestuursbeleid afgelopen bondsjaar 2007 Meerjarenbeleid 2009 e.v. Jaarplan lopend bondsjaar 2008 (Statutaire) voorstellen uit ledenraden

15. 16. 17.

Bestuursverkiezing (herkiesbaar is dhr. Van Gaans) Rondvraag Sluiting

NCF Finanzien april 2008

11


Gemoedelijke sfeer op ledenvergaderingen

Meer aandacht voor leden van NCF Han Vonk

De ledenraadplegingen zijn ingesteld om direct met de leden in contact te komen. De leden kunnen vragen stellen over het gevoerde beleid en over de financiën. Ook kunnen de leden onderwerpen inbrengen waaraan de NCF de komende tijd aandacht zou moeten besteden. In de blauwe regio 4 Limburg, OostBrabant en Zuidwest zijn drie vergaderingen gepland. De afstand tussen Heerlen en Goes bedraagt meer dan 200 kilometer. Te groot om één vergadering te organiseren voor de gehele regio. Op 5, 6 en 10 maart zijn de ledenraden gehouden in Heerlen, Goes en Eindhoven. De opkomst van in totaal 35 leden was minder dan vorig jaar toen ongeveer 50 collega’s aanwezig waren.

12

Goed product in de la

als bestuurslid. De verschillende werkgroepen en tafeltjes hadden producten afgeleverd waarvan ik het bestaan niet kende. Ik vond in de onderste la een goed product van de werkgroep Toekomst Belastingdienst. Het rapport bevatte visie en durf.”

Om de mening van de leden te horen, is Jo Augustin uitgenodigd om namens het bestuur een toelichting te geven op zijn portefeuille Beleidsontwikkeling. Jo krijgt direct na de opening van de vergadering door de voorzitter het woord en steekt direct enthousiast van wal. “Ik ben vorig jaar tussentijds weer in het bestuur gekomen. Er was veel veranderd sinds mijn vorige periode

Jo heeft de mensen van deze werkgroep uitgenodigd. Met hen ging hij om de tafel zitten om er een leesbaar en werkbaar stuk van te maken. De redactie van Finanzien zal er zeker aandacht aan besteden. Jo licht wel een tipje van de sluier op. “Het oude document is nu een groeidocument. Het gaat onder meer over levensfasebewust beleid, flexibiliteit en mobiliteit.

NCF Finanzien april 2008


Later in de vergadering komt dit tot uitdrukking bij de stemming voor de herverkiezing van Jo. Niemand stemt tegen. De leden geven aan dat ze het prettig en plezierig vinden dat Jo zich herkiesbaar heeft gesteld. Ze hebben alle vertrouwen in een nieuwe periode.

Statuten wijzigen Het bestuur krijgt een compliment van een gedeelte van de vergadering omdat ze in 2007 de stakingsuitkering hebben ingesteld. Ze kunnen er achteraf mee instemmen. De penningmeester licht in twee vergaderingen toe op welke wijze de financiering is geregeld.

Nieuw onderwerp in het document is veiligheid. Ik bedoel daarmee geen ARBO-zaken. Daar gaat de OR over. Nee, ik bedoel ‘zeggen wat je denkt’.” Jo legt uit dat er collega’s zijn die op het werk niet meer durven te zeggen wat ze denken. Kennelijk is er geen sprake van een vertrouwensband tussen teamleiders en medewerkers. Een ander aandachtspunt vormt maatwerk. Soms is maatwerk geen maatwerk, omdat het voor een grote groep geldt in plaats van individueel. Maatwerk – het woord zegt het al - is toegespitst op de maat van het individu. Elke situatie is anders.

ten en leden wil ik meer betrekken bij het bestuur door regelmatig mijn oor bij hen te luisteren te leggen.” Na de inleiding komt er een korte discussie op gang over het functioneren. Begin van het jaar is een nieuwe werkgroep opgericht die zich buigt over het functioneren van de NCF en de toekomst van de NCF. Jo vertelt enthousiast zijn verhaal en dit komt op de leden goed over.

Op de agenda staat verder een regiovoorstel om de statuten te wijzigen. Het voorstel is om een bepaling op te nemen die voorziet in de mogelijkheid om een bestuurder die niet of niet in voldoende mate functioneert, weg te sturen. In de drie vergaderingen is hierover uitgebreid gediscussieerd. Besloten wordt om het voorstel niet te steunen. De termijnen zijn niet juist gevolgd en er kan niet over worden gestemd. Wel adviseert de vergadering dat de nieuwe werkgroep die zich buigt over de toekomst van de NCF, deze statuutwijziging te bespreken. Inmiddels is bekend geworden dat Jo Augustin zich niet herkiesbaar stelt.

Beleidsnota Een ander punt dat Jo aansnijdt, is de beleidsnota die ieder jaar op de agenda staat. Zo ook dit jaar. Het is een stuk van 13 à 14 kantjes, teveel tekst volgens hem. “Het is een prima nota, alleen niet te lezen, het beklijft niet. En toch, ieder jaar komt het op de AV. De applausmachine treedt in werking en we gaan over tot de orde van de dag. In de herschreven korte nota zijn nu bestuursleden verantwoordelijk voor een gedeelte van de uitvoering. De regioconsulen-

NCF Finanzien april 2008

13


Wetenschappelijk onderzoek:

Gebruik intuïtie bij controle van aangiftes

Han Vonk

Is het mogelijk om efficiënter te controleren met behulp van recente wetenschappelijke inzichten vanuit de psychologie? Kan het gebruikt worden bij risicoselectie? Wat is het nut voor het horizontale toezicht? Deze vragen zijn in samenwerking met de Belastingdienst/CKC/Impuls, Belastingdienst/Rijnmond en de Radboud Universiteit en Bravior B.V. onderzocht.

een week nog beter is; de geschatte materiële fout komt nog meer overeen met de daadwerkelijke. Het blijkt dat intuïtieve kennis een goed hulpmiddel is bij de inschatting van de betrouwbaarheid van een aangifte.“

In april 2007 is de eerste aanzet gegeven om te onderzoeken of intuïtie en onbewust denken binnen de Belastingdienst bruikbare instrumenten kunnen zijn. Professor dr. A.J. Dijksterhuis, verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, heeft wetenschappelijk psychologisch onderzoek verricht naar het onbewuste denken. Uit onderzoek blijkt dat bij complexe situaties intuïtief oordelen vaak juist beter uitpakt dan bewust nadenken. Dit geldt vooral bij mensen die ervaring hebben in hun vakgebied, de experts. Bijvoorbeeld een arts die binnen zeer korte tijd weet of iemand met vage klachten aan de hartbewaking moet of niet. In Nijmegen is door de professor onderzoek verricht waarbij is aangetoond dat bij grotere complexiteit (zoals bij het kopen van een huis) een intuïtieve of onbewuste beslissing nog verbetert wanneer er meer tijd aan wordt besteed. Deze tijd wordt er niet bewust nagedacht, maar onbewust aan de beslissing gewerkt door “er een nachtje over te slapen”. Een complexe beslissing bestaat uit de volgende drie stappen: in korte tijd veel informatie verwerken, een periode van onbewust nadenken en een gevoelsmatig oordeel of intuïtie.

de onderzoekers te vergelijken met al eerder onderzochte complexe beslissingen.

De onderzoekers gaven tot slot nog een aantal aanbevelingen: Maak bij aanvang van een controle gebruik van de intuïtie die bij de experts in hoge mate aanwezig is. De resultaten daarvan moet je dan meenemen bij je gewone risicoselectie. Als aanbeveling gaven ze ook nog mee om de expertise van de medewerkers verder te ontwikkelen en kennis over te dragen.

Het onderzoek richtte zich op de vraag of deze stappen ook bruikbaar zijn voor de boekenonderzoeken zoals die worden ingesteld in het MKBsegment. Op basis van veel informatie in redelijk korte tijd inschatten of de aangifte juist is of niet, was volgens

De heer Van Baaren: “Ik ben verrast door de resultaten van het onderzoek. Je ziet dat de aangiften waarbij de experts de kans hoog schatten dat er een materiële fout inzit, ook daadwerkelijk fouten bevatten. Ook valt op dat het resultaat bij de experts na

14

Inschatten In de loop van 2007 zijn onderzoeken uitgevoerd en op 17 maart 2008 presenteerde dr. R. van Baaren de resultaten. Het zogenoemde boekenonderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoek.

ren: Dr. Van Baa ik van Maak gebru bij experts intuïtie die is te aanwezig in hoge ma

In een forumdiscussie na afloop van de presentatie kwam naar voren dat de dienstleiding verrast was door de resultaten. Een aantal gaat er zeker mee aan de slag. “Voor mij is duidelijk geworden dat je met intuïtie meer kan dan gedacht.”

Waardering Ruim vijftig medewerkers controleerden in koppels de aangiftes. Op basis van zeven meetmomenten schatten de controleurs in of de aangifte materiële fouten zou bevatten. Ook werd gemeten hoe zeker men was. Het eerste meetmoment vond plaats na het voorbereiden van het gesprek en het laatste een week na het verslag van het inleidende gesprek. De andere collega voerde het onderzoek daarna volledig uit om te kijken of het intuïtieve oordeel klopte.

Ik sprak na afloop twee controleurs die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ze waren enthousiast over het verloop. “Het was best spannend om na afloop te zien of je intuïtie je op het goede spoor had gezet. Verrassend genoeg klopte het gevoel meestal ook nog.” Ze hopen dat het onderzoek een vervolg krijgt en de expert weer de waardering voor zijn kennis in Dr. Van Baaren het veld.

NCF Finanzien april 2008


Individuele NCF belangen­­behartigers in de regio Door middel van het hieronder gepubliceerde netwerk van individuele belangenbehartigers is de NCF in staat uw individuele belangen te behartigen. Indien u geconfronteerd wordt met een rechtspositionele vraag of probleem, zoek dan in onderstaand overzicht de IB-er die verantwoordelijk is voor uw provincie. Deze persoon is in staat u adequaat van dienst te zijn. Groningen FrieslandDrente Overijssel Gelderland Flevoland NoordHolland Utrecht

Zuid-Holland Zeeland

Binnen de NCF bestaat het Platform Mede­ zeggenschap. Dit Platform is opgezet om onze leden in de medezeggenschap structureel te ondersteunen. De coördinator van dit Platform is George Klaassen. Sleutelwoord in het reali­seren van onze visie is ‘wisselwerking’. De bestuurslagen informeren de medezeggenschappers continu en volledig, terwijl die medezeggenschappers continu signalen en info doorgeven richting NCF-bestuur. Instrumenten hiervoor zijn begeleiding, scholing, thema­dagen en waardering.

T.J.M. (Theo) Geraedts (B/cict)

 

(055) 53 33 280 Privé (055) 52 89 652 Dienst 06 – 23 51 91 23 Gsm

P. (Piet) van Andel

 

(0547) 26 39 33 Privé (074) 24 80 524 Dienst

Wisselwerking kan onder meer tot uiting worden ­gebracht via bijeenkomsten van OR-leden van de NCF.

Raymond de Goyer

(0223) 53 31 51 Privé (020) 68 74 300 Dienst

Het Platform Mede­zeggenschap

R. (Rob) Lieshout,

(070) 32 33 017 Privé (0181) 37 37 72 Dienst

M.E.L.C. (Monique) van DuurenBliekendaal Rotterdamsedijk 247a 3112 AL Schiedam

 

06 - 46 61 47 48 Privé (0181) 37 38 52 Dienst

J.A. (Joop) van Oord (B/Oost Brabant)

 

(073) 62 45 526 Dienst 06 – 36 14 14 95 Gsm

Channie5@caiway.nl

NoordBrabant Limburg

NCF-Platform Medezeggenschap

J.B.H.M. (Han) Reijnders (B/Zuidwest)

 

(076) 51 56 385 Privé (076) 53 04 570 Dienst 06 – 46 04 21 33 Gsm

J.G.A.P. (Jurgen) van de Beek

 

(0475) 31 11 03 Privé (045) 56 17 170 Dienst

bestaat uit de in bijgaand overzicht genoemde personen. Deze personen kunnen uw vragen beantwoorden en, indien nodig, op de juiste plaats in de NCF-­organisatie leggen.

N. (Nico) Middeljans Albert Cuijplaan 21 1701 XC Heerhugowaard Tel. Privé: 072 - 571 25 77 (+ Fax) Mobiel: 06 - 22 54 41 84 E-mail: n.middeljans@quicknet.nl

J.C.B. (Jos) Voortman

L. Couperusstraat 3 6901 LT Zevenaar Tel. Privé: 0316 - 52 67 95 Tel. Werk: 055 - 528 15 32 Mobiel: 06 - 18 60 82 68 E-mail: jobelier_zev@planet.nl

G.B. (Fred) Goverde

Bruine Akkers 42 6026 DP Maarheeze Tel. Werk: 040 - 29 21 785 kantoor Douane-Zuid Tel. Privé 0495 - 59 31 73 GSM 06 - 18 60 78 56 Privé e-mail: fredellen42@kpnplanet.nl

J. (Koos) Grave

Trompstraat 4 4535 BT Terneuzen Tel. werk 0118 - 48 46 00 kantoor Douane-Zuid Tel. privé 06 - 21 53 26 72 GSM 06 - 18 60 17 82 Privé email: rkgrave@zeelandnet.nl

F.A. (Frans) van Elven Schout Offermanstraat 59 6042 XR Roermond Tel. Privé: 0475 - 32 52 59 Mobiel: 06 - 43 18 99 89 Privé e-mail: fvanelven@home.nl

J.W.M. (Hans) Bongers

Krabbenhoek 43 5384 MT Heesch Tel. Privé: 030 - 275 41 27 06 - 44 51 78 87 (P-GSM) E-mail: bongers.vanaggelen@home.nl

A.G. (Guust) Vroling

Bonte Specht 21 7827 RA EMMEN Tel: privé 0591 / 622 678 Tel: werk 0591 / 680 506 Gsm: 06 / 2190 73 86 e-mail: guustvroling@kpnplanet.nl

J. van Schaik

Bramengaard 6 3962 JZ WIJK BIJ DUURSTEDE tel: privé 0343 / 573 582 tel: werk 030 / 290 32 30 Gsm 06 / 1860 47 84 e-mail: j.van.Schaik@casema.nl

J.E.H. (John) Halverhout Tel. Werk: 0182-577277

NCF Finanzien april 2008

15


Hou de vaart erin! Kies voor de NCF en maak een keuze uit de gratis welkomstcadeaus.

Ja, ik word ook lid van de NCF, de grootste binnen Financiën...

Nummer 4, april 2008

en kies als welkomstgeschenk       

de Webcam, voor wie gezien wil worden de draadloze scrollmuis, vrijheid in beweging een fietscomputer, altijd weten hoe ver je gaat prepaid GSM met € 10,00 beltegoed, altijd en overal bereikbaar USB-stick, 1 GB, alle gekheid op een stickie draadloze mobiele headset voor gsm/bluetooth, zonder bekeuringen van Groningen naar Maastricht Irischeque à € 20,00

Knip de ingevulde bon uit en stuur hem in een envelop zonder post­zegel naar: NCF Antwoordnummer 10505 2300 VL Leiden Faxen kan ook 010 - 210 01 17

Naam:

M / V

Geboortedatum:

Voornamen (voluit):

Regio:

Roepnaam:

Kantoor:

Adres:

SAP Personeelsnummer:

Postcode:

E-mail adres in Lotus:

Woonplaats:

E-mail privé:

Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.: te zullen nakomen en verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel waar hij/zij werkzaam is. Handtekening

Bovengenoemd lid aangemeld door: Naam: Woonplaats: Mijn wervingspremie à € 12,50 kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:

Ik ontvang snel mijn welkomstpakket. Mijn lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Na drie maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging en juridische bijstand. * Laagste contributie * De eerste drie maanden lidmaatschap gratis * De NCF is een moderne vakvereniging en staat open voor jouw frisse ideeën * De NCF is er altijd, ook op de werkvloer

2008_04  
2008_04  

http://ncf.nl/pdf/bondig/2008_04.pdf

Advertisement