Page 1

1 | 2010

dvojmesačník

5. november 2010

Noviny projektu ročník i.

nepredajné

SPOTs

www.spots.sk

V Živej knižnici sa účastníci podujatia »Cesta do neznáma – príbeh utečencov na Slovensku«, ktoré organizoval tím projektu SPOTs 22. októbra v Kulturparku na Kukučínovej ulici, mohli diskutovať priamo s utečencami. Tí im ochotne vyrozprávali svoj ťažký životný príbeh. Na fotografii zľava: Ademola Stephan Adewumi z Nigérie, Ameer Husein Kadhin Mayyahi z Iraku a Habiib Abdi Mohamed zo Somálska. Aj o ich dôvodoch úteku z rodnej krajiny sa dočítate vo vnútri tohto čísla PULZu. foto: Tomáš Čižmárik

Tak sme tu. Myšlienka sa stala činom. A na jeho začiatku je ctižiadosť. Skromná i veľká, ako sa to vezme. Chceme sa totiž stať vašimi dobrými priateľmi. So všetkým čo k tomu patrí. Že sa k vám poponáhľame s každým chýrom, ktorý sa dozvieme, že sa s vami poradíme ako na veci verejné i súkromné. Chceme byť na pulze každodenného diania projektu SPOTs. Budeme spoločne sledovať proces decentralizácie kultúry z centra mesta do jeho okrajových častí, podpory komunitného rozvoja, neformálneho vzdelávania a občianskej participácie. Uverejnenými príspevkami sa vynasnažíme podporovať inovatívne projekty z oblasti sociálneho a komunitného umenia s cieľom realizovať umelecké projek-

ty v rôznych komunitách, podporiť tvorivú spoluprácu umelcov s obyvateľmi, inštitúciami, komunitnými i sociálnymi pracovníkmi. Budeme mapovať tvorbu a úpravu verejného priestranstva ako podchody, parky, ihriská, miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk, rekonštrukciu objektov výmenníkových staníc a úpravu ich okolia. Na stránkach PULZ-u nebudú chýbať články o neformálnom vzdelávaní a rozvoji dobrovoľníctva, budovaní dobrovoľníckej platformy, vytváraní podmienok pre medzikultúrnu výmenu skúseností a mnohé ďalšie. Taká je naša ctižiadosť. Poželajme si spoločne, aby nás v tom od prvého kroku sprevádzalo šťastie redakcia


2

pulz

Predstavujeme vám projekt SPOTs

1 | 2010

Skladajme spolu mestské puzzle Mnohí z vás mi dajú za pravdu, že v Košiciach za posledné roky pribudli miesta pre kultúrne, spoločenské aktivity. Veľa z nich sa v súčasnosti nachádza v centre mesta, menej v jeho okrajových častiach – teda na sídliskách, a ešte menej v malých mestských častiach. No a to je práve možno problém. Sama sebe kladiem otázku „Prečo by sa všetko malo diať v len centre mesta? Prečo by sme nemohli vymyslieť spôsob, ako prebudiť život na sídliskách?“ A hneď si dám aj odpoveď. „Všetko sa dá, len treba chcieť a zároveň treba nájsť spôsob ako.“ Projekt SPOTs (v angličtine slovo SPOTS znamená body) je jedným z dvoch kľúčových projektov, ktorý realizuje nezisková organizácia Košice 2013, n.o., založená za účelom naplnenia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Autori pôvodnej myšlienky projektu SPOTs vychádzali zo skutočnosti, že na sídliskách existujú budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc. Boli postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia a pôvodne slúžili na redistribúciu tepla pre byty v obytnom súbore. Zastarané výmenníkové stanice sa v súčasnosti postupne nahrádzajú novými technológiami s výrazne menšími priestorovými nárokmi, a tak vzniká priestor priamo uprostred sídliska, ktorý je vhodný na spoločenské, kultúrne i športové aktivity. Výmenníky ako vhodný priestor na rôzne aktivity tvoria len jednu časť obrovského puzzle, ku ktorému môžeme projekt SPOTs prirovnať. Na jednej strane sú SPOTs body miesta, kde sa niečo deje, a na druhej strane je celý projekt SPOTs naozaj jedno obrovské puzzle skladajúce sa z menších častí, ktoré tvoria nasledovné aktivity: posilňovanie formálnych a neformálnych skupín, hľadanie spôsobov ako ich zapojiť do spoločného plánovania rozvoja sídlisk v oblastiach kultúry a umenia, športu, životného prostredia – Komunitný rozvoj a občiansku participáciu, spoluprácu umelcov s obyvateľmi, mimovládnymi organizáciami a inštitúciami na sídliskách, menších mestských častiach ako aj v znevýhodnených komunitách – inovatívne projekty z oblasti sociálneho a komunitného umenia, premenu parkov, podchodov, ihrísk, miest, kde sa prirodzene stretávajú ľudia, rekonštrukciu výmenníkov a úpravu ich okolia – tvorbu a úpravu verejného priestranstva, zapájanie dobrovoľníkov do všetkých aktivít, medzikultúrna výmena skúseností – neformálne vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníctva. Aby všetko fungovalo tak ako má, aby sa jednotlivé časti „puzzle“ skladali dobre, bolo potrebné urobiť ďalší krok. Určili sme si programy a podprogramy, ktoré uskutočňuje tím SPOTs, a ktoré realizujú aj iné subjekty v rámci grantových výziev Košice 2013.

Program Komunitný rozvoj

Podprogram komunitné projekty – obsahuje projekty realizované obyvateľmi, klubové činnosti, workshopy, diskusie a iné aktivity podporujúce zapájanie občanov do ich realizácie. Sídlisková paráda (2009, 2010) – skupina aktívnych obyvateľov Terasy pripravila športový turnaj v minifutbale, vybíjanej, florbale. Súťažilo sa o najkrajšiu chodníkovú maľbu, najlepší koláč, oslávili Deň susedov. Atmosféru dotvorili divadelné predstavenia a tvorivé dielne. Podprogram umelecké projekty v komunitách – dlhodobé pobyty umelcov, tvorba priamo v komunitách s cieľom reflektovať život na sídliskách a priblížiť umenie obyvateľom. Aj tu som doma – Prvý umelecký rezidenčný projekt vo vymenniku: Divadlo Pôtoň počas dvoj týždennej návštevy Košíc pripravia, na základe zozbieraného materiálu a príbehov zo Sídliska, divadelnú inscenáciu spoločne s výtvarnou inštaláciou. Záverečné predstavenie „Aj tu som doma“ bude zobrazovať čo v nás vyvoláva pocit že sme doma a ako môžeme kúsok domova preniesť do Výmenníka Terasa. Projekt Obývačka – Dizajnéri z občianskeho združenia Keks Design spoločne s obyvateľmi Terasy vytvorili z recyklovaného nábytku výmenníkovú obývačku. Metafora obývačky ukazuje objekt výmenníka ako prostredie, v ktorom sa obyvatelia cítia ako doma. Podprogram dobrovoľníctvo a mládež – napomáha budovať dobrovoľnícky sektor pre projekt Košice INTERFACE 2013. Európska dobrovoľnícka služba (2010) – umožňuje mladým ľuďom stráviť 6-12 mesiacov v rôznych organizáciách v Európe s cieľom získať medzikultúrne zručnosti, skúsenosti a pomáhať lokálnym organizáciám v ich rozvoji. Dobrovoľnícka webová platforma (2011) – tvorba spoločného on-line nástroja, ktorý zhromažďuje ponuky, potreby v oblasti dobrovoľníctva a umožňuje neziskovej organizácii Košice 2013 vytvoriť systém ambasádorov v komunitách.

Program Sídliská

Podprogram Nové mestské kultúry – prepája nové žánre, subkultúry špecifické pre sídliskové prostredie. Grafity U-meeting (2009) – počas festivalu „Use the city“ grafity umelci revitalizovali jeden z podchodov pri Steel aréne pod Moldavskou cestou. Centrum mestských športov (2011) – miesto, kde budú sústredené športové aktivity v sídliskovom prostredí, napr. skateboard, in-line korčuľovanie, parkour (využívanie prirodzených prekážok ulice na lezenie). Podprogram Oživme Sídlisko – podporuje aktivity zamerané na objavovanie zaujímavých miest na sídliskách, budovanie novej tradície ich využívania a úpravu.

Maľujme si fasády (2010-2013) – spolupráca umelcov s obyvateľmi na skrášľovaní výmenníkov, nevyužitých šedých plôch, fasád domov, panelákov. Košické hry (2011) – celomestská súťaž, kde tímy účastníkov majú čo najlepšie a najrýchlejšie splniť dané úlohy s cieľom spoznať mesto a objaviť nové zaujímavé zákutia.

Program Dialógy

Podprogram medzigeneračný dialóg – umožňuje seniorom získavať nové zručnosti a skúseností počas kultúrnych projektov s mladými ľuďmi. Obraz dvoch generácií (2010) – spolupráca mladých ľudí a seniorov na tvorbe vizuálnych prezentácií a jednominútových filmov, s cieľom ich vzájomného spoznania sa. Štrikované grafity (2010) – spolupráca rôznych generácií na tvorbe štrikovaných diel vo verejnom priestore s cieľom umožniť výmenu zručností, osvojenie si nových foriem kultúrneho vyjadrenia sa. Podprogram na okraji mesta – vytvára podmienky pre decentralizáciu kultúry zo stredu mesta do menších mestských častí. Putovné divadlo (2010) – séria divadelných predstavení v prostredí menších košických mestských častí. Podprogram Sociálne umenie – podporuje aktivity zamerané na senzibilizáciu verejnosti, spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách a rozvoj nových prístupov v sociálnej a komunitnej práci. Aven Romale (2009) – trojtýždňový fotoworkshop pod vedením Roba Houkesa, ktorý učil mladých ľudí z Luníka IX používať fotoaparát ako komunikačný nástroj. Vytvorené fotografie priniesli pohľad na život Rómov z tohto sídliska. Divadelné premeny (2010) – séria divadelných predstavení z oblastí komunitného a dokumentárneho divadla s cieľom priblížiť verejnosti pomocou predstavení činnosoti Mimovládnych organizácií v sociálnej práci. Tento rok ste mali možnosť vidieť divadelné predstavenie Haiku, Príbeh Petržalky, Chránené územie. Skladať obrovské „SPOTs puzzle“ je náročné na čas, na ľudí aj peniaze. O tom by vedela niečo povedať aj neformálna skupina obyvateľov SUSEDIA, ktorá vznikla na začiatku nášho projektu na sídlisku Terasa a môžete o nej čítať na inom mieste v našich novinách. Verím, že vám tento článok aspoň trošku priblížil, vysvetlil, o čom všetkom projekt SPOTs je. V budúcich číslach vám budeme prinášať informácie, ako sa toto „obrovské puzzle“ skladá, s čím zápasíme, z čoho sa tešíme a najmä ako sa môžete do jeho skladania zapojiť. Blanka Berkyová manažérka projektu SPOTs


3

www.spots.sk

Prvý kultúrny bod máme na Terase Výmenníky, SPOTs, workshop, deti, Susedia, Štrikované grafity, Sídlisková paráda, Tvorivé dielne, Obývačka, dobrovoľníctvo … a mnohé ďalšie kľúčové slová nájdete na webstránke www.spots.sk. Každý z vás si môže prečítať, čo sa v projekte SPOTs dialo, aktuálne deje, a čo sa chystá na najbližšie obdobie. Dnes však urobíme výnimku. Pýtate sa, čo vás čaká? Odpoveď je jednoduchá: „REKAPITULÁCIA“ – polročný život prvého výmenníka. Priestory Výmenníka Terasa – prvého kultúrneho bodu okraja, boli sprístupnené širokej verejnosti 1. marca 2010. Obyvatelia mohli vidieť výstavu veľkoplošných fotografií tzv. citylightov, ktoré zachytávajú minuloročné aktivity projektu SPOTs, a mohli sa dozvedieť viac o fungovaní výmenníka, o tom aké aktivity sa v ňom pripravujú a ako sa môžu zapojiť do ich plánovania a realizácie. Výmenník na Ulici obrody bol už niekoľkokrát dejiskom plánovacej hry »Future City Game«. Tím projektu SPOTs pri ich organizácii úzko spolupracuje s občianskym združením Východné pobrežie a pre nadšencov, ktorí prejavili záujem spoločne vymyslieť ponuku pre klubové a iné voľnočasové činnosti vo výmenníku a v jeho okolí, pripravili členovia tímu projektu SPOTs v spolupráci s British Councilom v polovici marca tímovú plánovaciu hru »Future City Game«. Zúčastnilo sa na nej 25 hráčov, ktorí pracovali v štyroch tematických skupinách. Výsledkom ich práce bol návrh s ponukou činností v oblasti tradičných komunitných podujatí, vzdelávania, športu, výtvarného umenia, ale taktiež hudby, tanca a divadla. Návrh sa stal východiskovým podkladom pre program Výmenníkových dielní. Dnes ho tvoria výtvarné dielne, Hip-Hop s Aron, Muzikantské štvrtky a Hudobná škôlka, Pilates, Babinec s Jankou, vzdelávacie aktivity a iné. Výmenníkové dielne ponúkajú priestor pre sebarealizáciu obyvateľov, pre budovanie dobrých susedských vzťahov, spoznávanie sa, budovanie komunitnej solidarity spoločne s domovými schôdzami. Tvoria však len jednu časť aktivít celého projektu SPOTs.

Priestory výmenníka aktívne využíva na svoje stretnutia neformálna skupina Susedia, ktorá spoločne s mladými dobrovoľníčkami realizovala projekt s názvom »Minulosť a súčasnosť dvoch generácií«. Pre žiakov ZŠ Kežmarská 28 pripravili zaujímavé interaktívne prezentácie na témy Košice včera a dnes, Prečo sa už v športe nefandí ako kedysi, Hudba, ktorú mám rád a podobne. Okrem toho spoločne naplánovali sériu podujatí s názvom Sídlisková paráda, ktorú realizovali počas letných prázdnin. Pozostávala z Minifutbalového turnaja, vybíjanej, sídliskovej hry Túlavé topánky, premietania večerníčkov, podujatia Veselo na dvore. Premiérová Sídlisková paráda mala úspech, zúčastnilo sa na nej približne 150 detí a 50 rodičov. Výmenník Terasa vytvára tiež priestor pre rôzne ponuky na zoznámenie sa so sociálnym a komunitným umením, spoluprácu s výtvarníkmi, filmármi, dizajnérmi. Terasania mohli vidieť výstavy prác študentov Fakulty umení TU Košice, výstavu fotografií Repaint Rainbow, výstavu diel vytvorených počas projektu Obývačka, ako aj výstavu ručných prác detí z Luníka IX. Na každú z výstav prišlo v priemere 40 ľudí, čo je spolu 200 obyvateľov. Konali sa tiež dva workshopy jednominútových filmov, do ktorých sa zapojili študenti filmovej školy, obyvatelia Terasy a študenti súkromného rómskeho gymnázia na Galaktickej ulici. Celkom vzniklo 10 jednominútových filmov, ktoré zobrazovali 2 témy: »Sme 20 rokov slobodní?« a projekt »Košice - Európske hlavné mesto kultúry«. Zaujímavý bol pilotný projekt s názvom Štrikované grafity – Vlnená vlna v oblasti netradičného pretvárania verejného priestoru prostredníctvom štrikovaného grafity. V rámci neho sa konalo 18 štrikovacích workshopov s priemernou účasťou 12 – 15 ľudí v piatich mimovládnych organizáciách. V prvom polroku 2010 sme vo Výmenníku Terasa a v Kasárňach/Kulturparku zorganizovali 79 rôznych akcií (výstavy, hudobné, tanečné, vzdelávacie aktivity, premietanie filmov, aktivity z oblasti dokumentárneho divadla a umeleckých komunitných projektov, zapojili sme sa do plánovania zmeny verejného priestoru), na ktorých sa zúčastnilo spolu 1325 obyvateľov. Nie je to veľa, ale ani málo, ak vezmeme do úvahy, že šlo o novinky v živote sídliska, na ktoré občania neboli zvyknutí. Ak by sa ma niekto opýtal, či považujem projekt SPOTs a aktivity vo Výmenníku Terasa za úspešné a zmysluplné, jednoznačne odpoviem „ÁNO“.


4

pulz

Výmenník na Ulici obrody doslova ožil potom, ako mu začiatkom septembra dobrovoľníci pod vedením Helmuta Bistiku dali nový vzhľad.

A viete prečo? Keď sme na Terase vo februári 2009 začali pracovať, neexistovala neformálna skupina aktívnych obyvateľov. Pred príchodom tímu SPOTs sa realizovalo málo aktivít, v rámci ktorých by »Terasania«, žiaci v miestnych ZŠ, členovia a sympatizanti miestnych mimovládnych organizácii spolupracovali s umelcami, výtvarníkmi, dizajnérmi. Na sídlisku Košice-Západ chýbali projekty, v ktorých by spolupracovala staršia generácia s mladšou. A aká je situácia dnes? Na Terase existuje neformálna skupina obyvateľov, ktorí si hovoria »Susedia«. Skvelý tím 6 seniorov, 5 dobrovoľníčok, 3 vedúcich výmenníkových dielní a komunitných pracovníčok SPOTs našiel spôsob ako vyhrať nad medzigeneračnými konfliktami, ako zapojiť Terasanov do spoločných projektov s dizajnérmi, výtvarníkmi, základnými školami, mimovládnymi organizáciami, ktoré tam pôsobia aj v iných častiach Košíc.

A to zďaleka nie je všetko. Košické, ale aj mimovládne organizácie (MVO) z iných slovenských miest prichádzajú s vlastnou ponukou aktivít pre obyvateľov mestskej časti Košice-Západ a neraz im musím povedať: „Je mi ľúto, ale už nemáme vo Výmenníku Terasa pre vaše aktivity voľný termín“. Nielen MVO, ale aj obyvatelia, umelci a inštitúcie prichádzajú za členmi tímu SPOTs s ponukou na nové projekty a aktivity pre rok 2011. Z miestnych podnikateľov sa stali sponzori športových, spoločenských aktivít, ktoré sa v rámci projektu SPOTs realizujú. Uvedomujem si, že aj keď je štatistika dôležitá, omnoho významnejšie sú kvalitatívne zmeny, ktoré sa v komunite udejú. Sú to zmeny, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohľad a veľa sa o nich nehovorí, pretože sa nedajú vyčísliť. Sú to zmeny v ľuďoch, v ich myslení, v ich prístupe k budovaniu sídliskovej komunity. Keď tie zmeny vidím, o to viac som presvedčená, že pripravovaná rekonštrukcia ďalších výmenníkov na uliciach Brigádnická, Ľudová, Štítová, Ovručská a Wuppertálska je dôležitá.

1 | 2010

foto: Dávid Suchár

Zrekonštruované výmenníky prinesú obyvateľom ďalší atraktívny priestor s ponukou špecifických športových aktivít, umeleckých, komunitných, a vzdelávacích projektov, ktoré sú jednou z ciest zvyšovania občianskej participácie, budovania udržateľných komunít a samozrejme sú dôležité z hľadiska decentralizácie kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a sídliskových častí. Verím, že tento článok priniesol všetky informácie o fungovaní, aktivitách a činnosti výmenníka. Ak by ste však mali nejaké zvedavé otázky, neváhajte a príďte nás navštíviť do Výmenníka Terasa na Ulici obrody, prípadne nám zavolajte na telefónne číslo 0918 937 332, alebo napíšte na e-mail vymennik.terasa@ kosice2013.sk. Poteší nás nielen vaša návšteva, ale aj podnety na zaujímavé aktivity.

Blanka Berkyová manažérka projektu SPOTs


5

www.spots.sk

Živá knižnica ponúkla nečakané príbehy Tím projektu SPOTs zorganizoval celodenné podujatie s názvom »Cesta do neznáma – príbeh utečencov na Slovensku«. Záštitu nad ním prevzal Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v SR. Na programe bola panelová diskusia, živá knižnica, divadlo, videoprodukcia, výstava fotografií, videoanimácie a koncert. Azda najzaujímavejšia časť debatného dopoludnia bola Živá knižnica. Tú zorganizovali zástupkyne Rady mládeže Košického kraja Danka Gregová a Regionálneho centra mládeže Denisa Ďurišinová. V nej sa mohli záujemcovia priamo rozprávať s utečencami, ktorí im ochotne rozpovedali svoj životný príbeh.

Jednou zo „živých kníh“ bol aj Nigerijčan Ademola Stephan Adewumi. Tento kresťanský aktivista musel utiecť kvôli svojej angažovanosti pri propagácii myšlienok kresťanstva. V Nigérii, ktorá je najľudnatejšou krajinou Afriky, žije okolo 150 miliónov obyvateľov. Zúria náboženské nepokoje medzi kresťanmi a moslimami. „Skorumpovaná vláda nerieši tento problém, ale naopak, snaží sa ho využiť vo svoj prospech, pretože Nigéria má veľké nerastné bohatstvo, ktoré sa predstavitelia vlády snažia speňažiť,“ hovoril smutne Stephan, ktorý je momentálne už päť mesiacov na Slovensku. Umiestnený je v Pobytovom tábore pre utečencov v Rohovciach v okrese Dunajská Streda. „Moja budúcnosť na Slovensku zatiaľ nevyzerá dobre. Dúfam, že sa to však zmení. Som vyštudovaný chemik, ale chcel by som študovať medicínu, pretože v našej krajine sú potrební lekári. Dúfam, že dostanem možnosť študovať práve na Slovensku,“ zakončil svoje rozprávanie Stephan. Habiib Abdi Mohamed pochádza zo Somálska a jeho momentálny status na Slovensku je žiadateľ o azyl. „Na Slovensko som prišiel pozbierať svoje rozbité kúsky nádeje, snov a ambícií, ktoré mám. Chcem žiť v mieri, mať prácu, mať prístup k vzdelaniu, žiť v právnom štáte, kde právo rozhoduje. Snáď najväčšou túžbou je znovu sa spojiť so svojimi milovanými a rodinou, ktorí ostali v Somálsku doslova v krížovej paľbe.“ Aká je teraz situácia v Somálsku? „Situácia v Somálsku sa nedá opísať jednou odpoveďou na jednu otázku. Je jednoducho strašná. Máme centrálnu vládu, ktorá spolupracuje s jednotkami OSN a takisto aj inými mierovými jednotkami Africkej únie. Tie sa snažia bojovať proti teroristom. Máme ich však v krajine veľa. Aby ste si vedeli spraviť obraz, sú niečo ako Taliban, ktorý je známy z médií. Teroristi sa združujú v organizácii Al-Shabaab. Pôsobia veľmi extrémnym spôsobom. Ich agenda je často veľmi radikálna. Prejavuje sa samovražednými atentátmi, verejnými popravami, vraždami na objednávku

a formou takzvaných tichých vrážd, kedy človek jednoducho zmizne.“ Aký je postoj vlády k týmto teroristom? „Ktokoľvek sa v dnešnej dobe stane členom vlády, tak sa musí vysporiadať so situáciou, ktorá je v krajine, musí sa vysporiadať s politikou minulosti. Ale hlavnou agendou je postoj k teroristom. Ten je taký, aký je postoj každej štandardnej vlády v celom svete. Problém je v tom, že krajina trpí nedostatkom zdrojov a prostriedkov na boj proti nim. Je to ťažký boj a vyriešenie konfliktov v nedohľadne.“ Môžete nám povedať niečo o sebe? „Mám 25 rokov. Pred tým som chodil na univerzitu. Mojou ambíciou bolo skončiť ju. Študoval som ekonómiu. Bol som aj učiteľom. Učil som angličtinu, históriu, geografiu.“ Ďalší z exotických hostí Živej knižnice bol Iračan Ameer Husain Kadhin Mayyahi pochádzajúci priamo z Bagdadu, ktorý nás prekvapil obstojnou slovenčinou: „Momentálne bývam a študujem v Trnave na Materiálno-techno-

logickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, kde som v druhom ročníku. Študujem po slovensky, čo je pre mňa úplná katastrofa. Mám otca, mamu a dvoch mladších súrodencov, ktorí ostali v Iraku. Môj otec je dizajnér dekorácií a mama je sochárka, ktorá vyštudovala v Paríži. V Iraku sme známa rodina. Mali sme veľmi pekný život, dom, auto, mohli sme študovať. V Iraku som začal študovať medicínu, ale nemohol som ju dokončiť, pretože sme boli prenasledovaní. Dôvodom bolo to, že sme boli úspešná a známa rodina. Po páde vlády Saddáma Husaina si všetci mysleli, že sme boli súčasťou jeho politiky, tak nám ubližovali. Akoby to nestačilo... S priateľom sme vydávali noviny, ktoré sme rozdávali ľuďom. Keďže dobre kreslím, robil som karikatúry náboženských radikálov. Môjho kamaráta spolužiaka zabili a chceli aj mňa. Nechýbalo veľa. Tak som sa rozhodol ujsť. Po príchode na Slovensko som však zažil šok. Niečo som predtým u nás čítal o Európskej únii, ako sa v nej rešpektujú ľudské práva a podobne. Po príchode som sa však dostal do utečeneckého tábora, kde bolo všetko zatvorené, oplotené, strážili nás so psom. Čakali sme v rade na jedlo. To bol pre mňa veľmi veľký stres. Nechápal som to. Chcel som odtiaľ odísť. Preto som sa veľmi rýchlo učil slovenčinu.“ Účastníci Živej knižnice sa však mohli všeličo dozvedieť aj od pracovníkov organizácií, ktoré majú v náplni svojej činnosti práve prácu s utečencami. Zastupovali ich najmä Miroslava Mittelmanová z organizácie Liga za ľudské práva a Martin Fialek zo Slovenskej humanitnej rady, ktorý pôsobí sociálny pracovník v už spomínanom Pobytovom tábore v Rohovciach. Tomáš Čižmárik

Lesk v očiach účastníkov Živej knižnice častokrát nebol len odrazom sviečky na okrúhlom stole, ale slzy tisnúce sa do očí pri počúvaní smutných príbehov rozprávačov. foto: Tomáš Čižmárik


6

pulz

1 | 2010

Sviežou muzikou bavili publikum Bombónikom podujatia Cesta do neznáma bol koncert pražskej hudobnej skupiny All Star Refjúdži Band. Publikum zaujali pestrofarebnými kostýmami, pódiovým prejavom, tradičnými i netradičnými hudobnými nástrojmi, ako aj počtom muzikantov na pódiu. Veru celá desiatka ich tam bola. Počas jeden a pol hodinového predstavenia odohrali svoje skladby, z ktorých niektoré sa nachádzajú aj na ich albume SPAS!, čo v kurdštine znamená Ďakujem! Svieže a netradičné rytmy a melódie roztancovali prítomné publikum. Škoda, že návštevníkov bolo pomenej ako si táto skvelá muzička zaslúžila. Tomáš Čižmárik

All Star Refjúdží Band - Mix nástrojov, mix hudobných štýlov, mix národností. Na fotografii zľava Philipp Schenker (Švajčiarsko), Miran Kasem (Sýria), Jing Lu (Čína). foto: Tomáš Čižmárik

Fotím témy, ktoré médiá zanedbávajú So zapadajúcim slnkom a blížiacim sa záverom podujatia Cesta do neznáma, sa vo foyeri hlavnej budovy kasární zhromaždili priaznivci fotografie. Blanka Berkyová (SPOTs) a Peter Kresák (vedúci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v SR) otvorili výstavu fotografií Košičana Victora Breinera. Dvanásť čiernobielych fotografií zobrazuje život azylantov a žiadateľov o azyl v rôznych pobytových centrách na Slovensku a v Taliansku. My sme ho pri jednej z nich trošku vyspovedali.

Prečo si sa rozhodol fotiť takúto špecifickú tému? Pretože si myslím, že podať nejakú informáciu a svedectvo sa v dnešnej dobe dá len niekoľkými spôsobmi. Je to vážna téma, ktorá sa týka nás všetkých. Pre ľudí je častokrát neviditeľná a majú o nej málo vedomostí. V mainstreamových médiách je prezentovaná dosť stereotypným spôsobom.

Čo bolo pre teba najťažšie pri tvorbe týchto fotografií? Keď má byť svedectvo hodnoverné a pravdivé, človek sa musí emocionálne a vedome spojiť so situáciou. Skúsiť sa do nej vžiť. V tomto prípade do týchto ľudí. Takže možno najťažším bolo pre mňa zistenie, že veľká väčšina z nich, aj keď má oveľa menej ako mám ja sám, alebo hocikto iný, sa stále dokáže smiať, stále dokáže dúfať, veriť v lepšie zajtrajšky. Toto je tvoja prvá autorská výstava, alebo si už vystavoval aj predtým? Vystavoval som už aj predtým. Moja prvá výstava sa týkala sociálne znevýhodnených skupín, ktoré žijú v Indii. Túto výstavu mali možnosť vidieť Košičania v čajovni Smallville. Čo fotíš najradšej? Fotografujem ľudí a fotografujem témy, o ktorých si myslím, že ich žurnalizmus zanedbáva. Tie, ktoré dostávajú v novinách málo priestoru, alebo vôbec žiadny. A vzhľadom na to, že sú tieto fotografie v médiách nepublikovateľné, snažím sa nájsť iné kanály ako ich dostať verejnosti na oči. Victor Breiner (1982) je dokumentárny fotograf, ktorý od roku 2006 pracuje na osobných projektoch so špeciálnym zameraním na sociálne témy, ako chudoba a náboženstvo v Indii, alebo neonacistické hnutie vo východnej Európe. Vystavené fotografie si môžete pozrieť vo Výmenníku Terasa počas jeho otváracích hodín.

Fotografia albánskeho dievčatka vznikla začiatkom augusta 2010 v Pobytovom tábore pre žiadateľov o azyl v Opatovskej Novej Vsi. So svojimi rodičmi a tromi súrodencami, v tábore žijú a čakajú na rozhodnutie o udelení azylu. Vzhľadom krajinu pôvodu rodiny ho ale s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanú. Fotografia zachytáva dievčatko, v čase keď sa jej púť len začína. foto: Victor Breiner

Tomáš Čižmárik Podrobnejšie informácie nájdete na našej webstránke http://www.spots.sk


7

www.spots.sk

Vo výmenníku sa cítia ako doma Susedia. Tak sa familiárne nazvala skupinka ľudí v okolí výmenníka na Ulici Obrody, ktorým sa život medzi štyrmi stenami bytu zdal všedný. Aj preto sa rozhodli otvoriť dvere, vystúpiť zo sídliskovej anonymity a ponúknuť svoje sily a životné skúsenosti projektu SPOTs. Ich prvé neisté kroky, vedúce do Výmenníka, vystriedali odvážnejšie. Zistili, že je to priestor, ktorý im ponúka možnosť nejakým spôsobom sa realizovať a zároveň sa opäť cítiť užitoční. Títo odvážni ľudia od začiatku spolupracujú s komunitnými pracovníčkami na úspechoch (aj neúspechoch) Výmenníka. Malá skupinka troch ľudí sa časom sformovala do stabilnej osem člennej skupiny, ktorá je už takmer dva roky neodmysliteľnou súčasťou projektu. Ich prvou veľkou výzvou bola realizácia minuloročného prvého ročníka Sídliskovej parády, čo je program pripravený pre deti na sídlisku v čase letných prázdnin. Susedia si v ňom svedomito rozvrhli úlohy pri realizovaní futbalového turnaja, volejbalového turnaja, podujatia Veselo na dvore ako aj sídliskovej hry Túlavé topánky, ktorá je na realizáciu najnáročnejšia.

Vďaka nim a ich pomoci sme mohli pre deti pripraviť pár letných dní strávených vo vzájomnej pohode so štipkou zdravého športového ducha. Boli autoritou, ktorú deti rešpektovali a vďaka čomu sa aj ony naučili nové veci (pracovať s buzolou, poskytnúť prvú pomoc). Keďže sa Sídlisková paráda u všetkých zúčastnených ujala s veľkým ohlasom, rozhodli sa ju Susedia spolu s komunitnými pracovníčkami zrealizovať tento rok opäť a veríme, že aj na budúci. Každým rokom sme o skúsenosti múdrejší a aj pre atraktivitu podujatia sa snažíme jeho obsah upraviť ku spokojnosti všetkých účastníkov, či už sú to deti alebo ich rodičia, či samotní Susedia. Táto aktivita však nie je ani zďaleka ich prvá či posledná. Spoločne s dobrovoľníčkami projektu SPOTs si na jar tohto roku pripravili powerpointovú prezentáciu na rôzne témy zo života a ponúkli sa odprezentovať ju žiakom

druhého stupňa Základnej školy Kežmarská 28. Klobúk dole. Ak si predstavíme kam siahajú vedomosti súčasnej mládeže v technike. Milo nás prekvapila aj ich spolupráca na tvorivých dielňach na druhej základnej škole na Kežmarskej ulici číslo 30. S veľkou radosťou pripravili obrovské halloweenské tekvice a aranžovali jesenné ozdoby, ktorými potom vyzdobili celú školu. Dokonca v sebe nezapreli ani detského ducha. Počas Halloweenu sa prezliekli do kostýmov a spolu s komunitnými pracovníčkami a dobrovoľníčkami pripravili strašidelný deň. Ani na vianočnú tvorivú dielňu sa nedá zabudnúť. Trpezlivo s deťmi ozdobovali medové perníčky a najmenším pomohli vytvoriť milé pozdravy pre svojich rodičov. Aj keď tieto akcie prebehli minulý rok, Susedia sa už teraz chystajú na podobné akcie aj teraz. Ručným prácam, ako je vyšívanie krížikovým stehom sa počas tvorivých pondelkových dielni venovala pani Klárika Fazekašová, ktorá tiež patrí do neformálnej skupiny Susedia. Spolu s deťmi sa jej podarilo pripraviť niekoľko pekných diel. Susedia však neuskutočňujú len takého vlastné aktivity. Sú zdrojom nápadov na rôzne prednášky a diskusie, ktorých sa potom aj sami zúčastňujú. Často pomáhajú aj s informovaním svojich známych a susedov o zaujímavých projektoch prebiehajúcich vo výmenníku. Beáta Andrejová

Mikuláš Štec: Hudbou sa cvičíme v umení komunikácie Špecifickými výmenníkovými dielňami, ktoré v okolí výmeníka počuť asi najviac, sú Muzikantské štvrtky a Hudobné škôlky. Hrania chtivá mládež a drobizg sa v nich môžu hudobne do sýtosti realizovať. Tútorsky, mentorsky, ale hlavne priateľsky ich vedie jazzový gitarista a nadšenec Mikuláš Štec, ktorého sme poprosili o krátky rozhovor a predstavenie sa. Kto je Mikuláš Štec? Narodil som sa v Košiciach. Je to mesto, kde ostávam rád, tu pracujem a žijem so svojou rodinou. Geograficky teda ostávam na jednom mieste, no v živote je pre mňa posun veľmi dôležitý. Rád pozorujem ako sa veci plynule menia a vyvíjajú, pomaly a nenútene. Prechádzal som rôznymi obdobiami, učil som sa novým veciam z rôznych oblastí. Uvedomil som si, že v každom období a pri každej zmene jediným spoločne prítomným prvkom je vždy hudba. Nástroje, pocity, žánre a rytmy sa menia, vždy je to však v základe tá jedna hudba, ktorá ma doprevádza. Čo Ťa viedlo k tomu aby si začal realizovať Muzikantské štvrtky a Hudobné škôlky? Tak ako sa mení človek, rastie a mení sa aj mesto. So záujmom sledujem dianie v Košiciach. Držím prsty aktivitám, o ktorých si mys-

lím že majú potenciál posunu. Získanie titulu EHMK 2013 taký potenciál má. Titul všeobecne vnímam ako silný nástroj a prostriedok pre zabezpečenie zdrojov, sám o sebe však nie je činný a nedokáže zabezpečiť úspech a rozkvet mesta. Je úlohou človeka reagovať a využívať nastolené príležitosti. Ako si sa dostal k projektu SPOTs, Muzikantským štvrtkom a Hudobnej škôlke? Výmenník na ulici Obrody bol ihneď po otvorení prístupný ľuďom. Prišiel som sa pozrieť na zrekonštruované priestory a zhováral som sa s komunitnými pracovníkmi. Pohrával som sa s myšlienkou doplniť program výmenníka o hudobné projekty, reagoval som preto na verejný oznam o plánovacej hre Future City Game. Na tomto stretnutí mal každý zúčastnený priestor na prezentáciu svojich nápadov, výsledkom hry bol náčrt jednotlivých zložiek programu. Čo je náplňou Muzikantských štvrtkov a Hudobnej škôlky? V princípe rozdiel medzi oboma aktivitami je vek, ani tu však nie je hranica pevne daná. Z názvu vyplýva, že škôlka je určená pre najmladších muzikantov. V oboch prípadoch je náplňou stretnutie s hudbou, nástrojmi a s iný-

mi muzikantmi. Učíme sa počúvať a vnímať, od jednotlivých zložiek až po celok, ktorého sme súčasťou, pretože schopnosť vytvárať hudbu v skupine ľudí, ktorí sú si svojim spôsobom cudzí, je úmerná schopnosti komunikácie. Z toho vyplýva, že v konečnom dôsledku sa spoločne cvičíme práve v umení komunikácie. Potrebujeme pochopiť, že všetci sa môžeme vždy niečo nové naučiť, či už priamo z lekcií jednotlivca alebo zo skúseností celej skupiny. Ako si to predstavuješ, v budúcnosti? Kam chceš aby sa to uberalo? Verím, že aktivity vo výmenníkoch si nájdu cestu k ľuďom a projekt tak naplní svoje základné ciele. Ak sa mám vyjadriť konkrétne k Muzikantským štvrtkom a Hudobnej škôlke, naše ciele budú naplnené ak sa nám podarí udržať stretnutia v takej forme, ktorá každému bez rozdielu žánrového zamerania a stupňa pokročilosti ponúkne príležitosť získavať nové poznatky, skúsenosti a kontakty a zároveň poskytne priestor na prezentáciu vlastného chápania hudby. Preto ani forma nie je pevne ohraničená a môže sa časom upravovať a dopĺňať, v spolupráci s o.z. Musicfirst napríklad plánujeme organizáciu koncertov a hudobných workshopov. -tč-


8

pulz

Aron plánuje Hip-Hopový maratón Rodenej Košičanke s etiopskými koreňmi Aron Tesfaye, tanečníčke hip-hopu a streetdance, patrí výmenník každú stredu a piatok popoludní už od začiatku septembra. Útla žienka s dokonale prepracovanými tanečnými pohybmi predáva svoje umenie mladým aj malým záujemcom z komunity na Terase. Doteraz sa jej podarilo, spolu s dvadsiatkou malých tanečníkov, roztancovať výmenník už trinásťkrát. V rovnakom štýle budú prebiehať hip-hopové dielne aj v nasledujúcich mesiacoch. Posledný krát tohto roku sa môžu deti stretnúť s Aron 17. decembra. Okrem pravidelných stretnutí, kde sa možno zaučiť do tajov techniky hip-hopu, pripra-

vila Aron pre svojich nadšencov aj tri víkendové školy tanca. Prvá už prebehla v septembri a na ďalšie dve sa môžeme tešiť v novembri a decembri. Pre každú tanečnú školu trvajúcu obdivuhodných 11 hodín, pripraví Aron choreografiu, ktorú sa deti naučia. A ktovie, možno sa s ňou predstavia aj na nejakom verejnom vystúpení. Ako sa Aron sama vyjadrila, mohla sa stať súčasťou nejednej tanečnej skupiny a zarábať peniaze na rôznych vystúpeniach. Hodnotu však vidí v tom, že môže deťom ponúknuť stráviť čas zmysluplným spôsobom a pomôcť im tancom vyjadriť svoje pocity. Hodiny hiphopu ako aj víkendová tanečná škola je podporená grantom z Ministerstva kultúry SR a preto je pre deti bezplatná. Jediným obmedzením je priestor, ktorý ponúka možnosť tancovať naraz iba desiatke tanečníkov. Ak však bude narastať záujem o jej umenie určite v budúcom roku pouvažujeme o zhustení hodín. Beáta Andrejková a Alena Holubecká

Program SPOTs November 2010

Malé výtvarné dielne Od septembra sa počas pondelkov môžete vo Výmenníku stretnúť s mladou dievčinou Jankou Schonvickou, ktorá má vzťah k rôznym pekným umeleckým veciam. Ovláda všeliaké techniky maľovania a pomáha všetkým, ktorí sa chcú týmto zručnostiam priučiť. Cieľom jej »Malých výtvarných dielní« je nielen vytvoriť umelecké dielo, na ktoré sa dá pozerať, ale aj ho prakticky využiť.

V novembri nám Janka v Malých výtvarných dielňach predstaví rôzne štýly písania. Cez goticko-ozdobný až po čínske znaky maľované štetcom. Záujemci sa pri jednotlivých druhoch písma naučia základné ťahy pera a ukážu si, ako ich použiť pri vytváraní domácich dekorácií. Zaujímavou bude aj dielňa, pri ktorej si zúčastnení s pomocou prekreslia svoju siluetu na papier, kartón alebo textíliu a pomocou dokresľovania, lepenia a maľovania vytvoria svoju novú podobu. Napríklad si môžu zväčšiť ruku, ucho alebo hlavu, čím pomôžu vzniku vlastnej karikatúry. Tak vzniknú dvojrozmerné papierové osoby v životnej veľkosti. Ako so svojou papierovou kópiou naložia, je na nich. V Malých výtvarných dielňach sa stretávajú ľudia rôzneho veku s rozličnými kreatívnymi predstavami, preto pri návšteve tohto podujatia môžete zažiť kopec zábavy. Beáta Andrejková

Utorky patria diskusiám Začína byť nepísaným pravidlom, že utorky vo výmenníku patria prednáškam a diskusiám. V priebehu novembra a decembra budú pokračovať s cyklom prednášok »Starostlivosť o zdravie« s pani Janou Tarasovovou, počas ktorých sa v priebehu dvoch hodín môžu návštevníci bezplatne informovať, ako sa správne starať o svoje zdravie, ako zmierniť alebo

PULZ

odstrániť zdravotné problémy, ktoré ich trápia a podobne. Na druhý novembrový utorok je pripravená konzultácia pre mamičky na materskej dovolenke. Pani Beáta Kseňáková im priblíži, ako čo najľahšie prejsť z materskej dovolenky do aktívneho pracovného života. Beáta Andrejková

Noviny projektu SPOTs

vydáva: Košice EHMK 2013, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice, periodicita: dvojmesačník, kontakt: 055 / 685 24 99, spots13@kosice2013.sk, http://www.spots.sk, zodpovedný redaktor: Ing. Tomáš Čižmárik, redakčná rada: Ing. Tomáš Čižmárik, Ing. Blanka Berkyová, Christian Potiron, grafika: Mgr. art. Samuel Čarnoky, registrácia: Ministerstvo kultúry SR — EV 4164 / 10, tlač: VIENALA s.r.o., Nepredajné!

1 | 2010

3.11 Hip hop s Aron 15.00 - 16.00 | Breakdance 16.30 – 17.30 4.11 Muzikantský štvrtok 16.30 – 19.00 5.11 Hip hop s Aron 15.00 – 16.00 8.11 Jesenná tvorivá dielňa na ZŠ Inžinierska 12.00 - 15.00 9.11 Komunikačné zručnosti s pani Kseňákovou 10.00 – 12.00 | Jesenná tvorivá dielňa na ZŠ Inžinierska 12.00 - 15.00 10.11 Hip hop s Aron 15.00 - 16.00 | Breakdance 16.30 – 17.30 11.11 Hudobná škôlka 16.00 – 17.00 | Babinec 20.00 - 21.00 12.11 Hip hop s Aron 15.00 – 16.00 | Víkendová tanečná škola Hip-Hop s Aron 16.00 – 18.00 13.11 Víkendová tanečná škola Hip-Hop s Aron 9.00 – 12.00, 13.30 – 15.00 14.11 Víkendová tanečná škola Hip-Hop s Aron 9.00 – 12.00, 13.30 – 15.00 15.11 Malá výtvarná dielňa 17.00 - 19.00 16.11 Starostlivosť o zdravie p. Tarasovová 10.00 – 12.00 | Breakdance 16.30 – 17.30 | Divadlo Pôtoň Terra Granus –predstavenie o 19.00, Kásarne 18.11 Muzikánský štvrtok Špeciál 17.00 – 20.00 19.11 Hip- Hop 15.00 – 16.00 19.11. - 26.11. rezidencia Divadla Pôtoň 27.11 Divadlo Pôtoň „Aj tu som doma“-Dokumentárne divadelné predstavenie 18.00 a 20.00 Vymennik – Terasa 28.11 Divadlo Pôtoň „Aj tu som doma“-Dokumentárne divadelné predstavenie 18.00 a 20.00 Vymennik – Terasa

zmena vyhradená

aktuálny program aj s podrobnosťami nájdete na našej webstránke http://www.spots.sk

PULZ - 01/2010  

Noviny projektu SPOTs www.spots.sk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you