Page 1

py / DefinĂ­cia farieb

C 0 / M 56 / Y 90 / K 0 R 246 / G 137 / B 51 Pantone 1585

Premeny a výmeny C 0 / M 0 / Y 0 / K 100 R0/G0/B0 Pantone Black

2011 C 0 / M 0 / Y 0 / K 43 R 145 / G 145 / B 145 Pantone Black 43 %

C 0 / M 100 / Y 7 / K 19 R 198 / G 0 / B 111 Pantone 227

C 0 / M 0 / Y 0 / K 80 R 51 / G 51 / B 51 Pantone Black 80 %

C 0 / M 88 / Y 0 / K 0 R 252 / G 176 / B 52 Pantone 137

C 0 / M 0 / Y 0 / K 30 R 178 / G 178 / B 178 Pantone Black 30 %

C 0 / M 35 / Y 90 / K R 238 / G 68 / B 152

C 0 / M 0 / Y 0 / K 52 R 122 / G 122 / B 145


obsah

C 0 / M 56 / Y 90 / K 0 R 246 / G 137 / B 51 Pantone 1585

www.KOSICE2013.sk

C 0 / M 100 / Y 7 / K 19 R 198 / G 0 / B 111 Pantone 227

Slovo na úvod Košice INTERFACE 2013 Projekt SPOTS podporuje KOMUNITNÝ ROZVOJ PLÁNOVANIE S OBYVATEĽMI PREDNÁŠKY A VEDECKÉ KAVIARNE MUZIKANTSKÉ ŠTVRTKY DJ WORKSHOP SÍDLISKOVÁ PARÁDA TEMATICKÉ TVORIVÉ DIELNE MÓDA Z PLASTU A ODPADU OBÝVAČKA AJ TU SOM DOMA RESPECT! SÍDLISKÁ GRAFITY U-MEETING MAĽUJME SI FASÁDY MOZOG TERASY DIALÓGY C 0 / M 0 / Y 0 / K 100 ŠTRIKOVANÉ GRAFITY R0/G0/B0 DIVADELNÉ PREDSTAVENIA Pantone Black CESTA DO NEZNÁMA INVESTIČNÉ AKTIVITY PROJEKTU SPOTS Výmenníky – kultúrne body okraja Kontakty – kontaktné informácie

4 6 7 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 3


Michal HLADKÝ

Slovo na úvod

Pôvodná myšlienka využiť výmenníkové stanice, ktorých technológia bola odstránená pochádza z Fakulty umení, tá totiž potrebovala priestor pre niektoré svoje ateliérové aktivity. Nápad s prítomnosťou umelcov na sídliskách sa začal postupne nabaľovať a získaval konkrétnejšie kontúry. Vstupom OZ Centrum komunitného rozvoja však získal zásadný obsah, ktorý z neho robí príklad decentralizovaného kultúrneho a komunitného centra. Pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje naplnenie všetkých štyroch projektových línií Interface. Jeho transformačný rozmer je nie len v zmene funkcie výmenníkových staníc na Spots ale aj zmene, ktorú prináša v občianskej participácii a vo vzťahoch medzi obyvateľmi a umelcami. Jeho otvorenosť je v širokom spektre cieľových skupín a ich možnosti zapojenia sa do programovania a tvorby projektov. Spots tiež prináša dialóg na rôznych úrovniach. Jeho programy pre rôzne vekové sku-

piny, znevýhodnené komunity či školy komunikujú s líniou umeleckých projektov a to plní dôležitú úlohu výchovy diváka a prístupu občanov ku kultúre. Verejný priestor ako jedna z kľúčových tém projektu Interface je rovnako dôležitá aj pre projekt Spots, preto prístupmi k životnému prostrediu a priestoru, v ktorom realizuje aktivity napĺňa environmentálny rozmer celého projektu. Pre mňa osobne je to však hlavne o zapálenom úsilí ľudí rozhodnutých uskutočňovať zmeny a prinášať odkaz občianskej spoločnosti. Budovanie komunity je dlhodobý proces a na prvé výsledky je potrebné čakať niekedy aj roky. Som rád, že ľudia stojaci za projektom Spots majú dosť energie a zanietenia pracovať. Veľmi rád vidím projekty, ktoré vytvárali priamo s obyvateľmi sídliska. Želám Spotom šikovných súrodencov na ďalších sídliskách a tímu veľa sily, nových priateľstiev a inšpirácie v komunitách. 5


Košice INTERFACE 2013

Projekt SPOTS podporuje: • komunitný rozvoj a občiansku participáciu, ktorá zahŕňa budovanie a podporu formálnych, neformálnych skupín obyvateľov, ich participáciu na rozvoji svojej komunity a veciach verejných,

Košice INTERFACE 2013 je projekt, s ktorým Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. O tento titul sa Košice delia s francúzskym mestom Marseille.

6

• inovatívne projekty z oblasti sociálneho a komunitného umenia s cieľom realizovať umelecké projekty v rôznych komunitách, podporiť tvorivú spoluprácu umelcov s obyvateľmi, inštitúciami, komunitnými a sociálnymi pracovníkmi,

Projekt Košice INTERFACE 2013, sa zaoberá dlhodobou transformáciou mesta prostredníctvom kultúry. Podporuje budovanie chýbajúcej kultúrnej infraštruktúry v meste, rozvoj kreatívneho priemyslu, komunitný rozvoj a občianskej participáciu.

• tvorbu a úpravu verejného priestranstva ako podchody, parky, ihriská, miesta kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk, rekonštrukcia objektov výmenníkových staníc a úprava ich okolia,

Projekt INTERFACE 2013 má dva kľúčové projekty: Kasárne/Kulturpark a SPOTs. Zámerom projektu SPOTs je decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí.

• neformálne vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníctva, s cieľom vybudovať dobrovoľnícku platformu, vytvoriť podmienky pre medzikultúrnu výmenu skúseností, vzdelávanie kultúrnych operátorov a inštitúcií.

Projekt SPOTs je rozdelený do troch programov a ôsmych podprogramov, ktoré sú realizované prostredníctvom pilotných projektov tímom SPOTs, alebo ich implementujú iné partnerské subjekty v rámci grantových výziev Ministerstva kultúry SR, Vyšegrádskeho fondu a iných grantových programov.

Program Komunitný rozvoj - vytvára podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami, samosprávou a umelcami. Podporuje aktivity, ktoré znižujú mieru anonymity na sídliskách, prispievajú k zvýšeniu občianskej participácie a budovaniu komunitnej solidarity.

Program Sídliská – podporuje aktivity a projekty v oblasti grafity a street – art umenia. Vyhľadávame atraktívne a málo využívané zóny, ktoré ponúkame na tvorivé využitie občianskym iniciatívam, umeleckým skupinám alebo jednotlivcom. Cieľom je vytvoriť prirodzené komunikačné miesta sídlisk, ktoré sa stanú inšpiračným zdrojom pre jeho obyvateľov.

Program Dialógy – podporuje projekty, ktoré zohľadňujú generačnú, komunitnú a kultúrnu rozmanitosť. Vytvára prostredie, ktoré si váži individualitu a originalitu. Napomáha decentralizovať kultúru a prenáša ju do okrajových častí mesta a menších mestských častí, bližšie k ich obyvateľom. 7


PODPROGRAMY Komunitné projekty – podporujú aktivity realizované obyvateľmi, medzi ktoré patria klubové činnosti, tanečné, výtvarné a hudobné tvorivé dielne, športovo kultúrne komunitné podujatia, neformálne vzdelávanie s tematickými vedeckými kaviarňami, ako i rôzne semináre a workshopy, ktoré v prevažnej miere realizujú lokálne mimovládne organizácie.

KOMUNITNÝ ROZVOJ

Umelecké projekty v komunitách - podporuje dlhodobé pobyty umelcov spojené s ich tvorbou priamo v komunitách, s cieľom reflektovať život na sídliskách a priblížiť obyvateľom umenie.

Dobrovoľníctvo a mládež – napomáha budovať dobrovoľnícky sektor pre projekt Košice INTERFACE 2013. Európska dobrovoľnícka služba – umožňuje mladým ľuďom stráviť 6-12 mesiacov v rôznych organizáciách v Európe s cieľom získať medzi kultúrne zručnosti, skúsenosti a pomáhať lokálnym organizáciám v ich rozvoji (2012). Dobrovoľnícka webová platforma – tvorba spoločného on-line nástroja, ktorý zhromažďuje ponuky, potreby v oblasti dobrovoľníctva a umožňuje neziskovej organizácii Košice 2013 tvoriť systém ambasádorov v komunitách (2012). 9


PLÁNOVANIE S OBYVATEĽMI

10

Dvadsaťpäť účastníkov všetkých vekových kategórií, sa zúčastnilo prvej výmenníkovej plánovacej hry Future City Game. Tú zorganizoval tím projektu SPOTs v spolupráci s British Council v sobotu 13. marca 2010. Obyvatelia pracovali v štyroch skupinách tematicky zameraných na tradíciu a vzdelávanie, šport,

výtvarné umenie, hudbu, tanec a divadlo. Výsledkom ich tvorivej práce boli nápady ako zlepšiť život na Terase a v okolí výmenníka, organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, malé divadelné predstavenia, kurzy, semináre, športové dni, tvorivé dielne a mnoho iných aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť obyvatelia sídliska. Po prvom plánovaní prišli mnohé ďalšie. Obyvatelia plánovali spoločné komunitné a umelecké projekty s výtvarníkmi, dizajnérmi, divadelníkmi, filmármi, základnými školami, ako aj s mimovládnymi organizáciami (III. 2010).

11


PREDNÁŠKY A VEDECKÉ KAVIARNE „Starý začiatok a nový koniec“ – prvá výmenníková prednáška spojená s výstavou fotografií, ktorej cieľom bolo ukázať obyvateľom príklady ako sa dá využiť odpad, čo všetko z neho môžeme vyrobiť a aké zaujímavé podoby môže mať recyklovaný nábytok. Približne o sedem mesiacov neskôr (február 2011) sa vo Výmenníku začali schádzať nadšenci Vedeckých kaviarní. Zatiaľ sa dozvedeli veľa užitočného o kliešťoch, ako funguje elektrina v ľudskom organizme a mali možnosť vidieť, že mozog človeka je naozaj najvýkonnejší počítač na svete (IV. 2010-VI. 2011).

12

13


MUZIKANTSKÉ ŠTVRTKY Každý párny štvrtok v mesiaci patrili priestory Výmenníka Obrody muzikantským štvrtkom. Nápad realizovať túto aktivitu vzišiel od Mikuláša Šteca, ktorý je obyvateľom Terasy. Podmienkami pre účasť na muzikantskom štvrtku bol vlastný hudobný nástroj, dobrá nálada a chuť spoločne si zahrať. Počas trojhodinových stretnutí si muzikanti zahrali rôzne hudobné štýly a mali tiež možnosť diskutovať o súčasných trendoch v hudobnom umení. V tieni spoločných stretnutí neostávala netradičná výmena skúseností a odovzdávanie hudobných zručností mladým muzikantom (IV.-XII. 2010).

14

15


DJ WORKSHOP Pre mladých ľudí z Terasy pripravil tím projektu SPOTs v spolupráci s DJom Spanqom špeciálny workshop, v rámci ktorého bolo možné stať sa DJom cez víkend. Úvod workshopu patril prezentácii techník a histórii DJingu. Počas praktickej časti sa účastníci naučili narábať s gramofónmi, kontrolérmi a ostatnou DJskou výbavou. Osvojili si základné techniky digitálneho a klasického DJingu s tým, že na záver workshopu si každý účastník nahral svoj vlastný DJ set a ukončil tak víkend s vlastnou DJ produkciou na CD nosiči (III. 2010).

SÍDLISKOVÁ PARÁDA

16

Skupina aktívnych obyvateľov žijúcich na Terase - SUSEDIA, každoročne pripravuje sériu športových turnajov v minifutbale, vybíjanej, florbale. Pravidelne sa súťaží o najkrajšiu chodníkovú maľbu či najlepší koláč. Obyvatelia si obúvajú „Túlavé topánky“, aby sa naučili pracovať s buzolu, podávať prvú pomoc, alebo v rámci orientačného behu spoznávajú zákutia svojho sídliska. Atmosféru podujatí dotvárajú divadelné predstavenia a tvorivé dielne. (II. 2009-IX. 2011)

17


TEMATICKÉ TVORIVÉ DIELNE Tím projektu SPOTs spolupracuje so základnými školami, umelcom Helmutom Bistikom a skupinou obyvateľov “SUSEDIA” na realizácii tematických tvorivých dielní. ZŠ Kežmarská 28, ZŠ Kežmarská 30, špeciálna ZŠ Inžinierska, sa môžu pochváliť zaujímavými výtvormi, ktoré ich žiaci vytvárali počas jarných, jesenných, vianočných tvorivých dielní. Prostredníctvom uvedených aktivít sa snažíme vytvárať priestor pre spoluprácu obyvateľov žijúcich na sídlisku a profesionálnych umelcov. Je to priestor na odovzdávanie skúseností, výmenu názorov, ale aj získanie nových zručností a inovatívnych prístupov v práci s deťmi, mládežou a ich pedagógmi (2009-2011).

18

19


MÓDA Z PLASTU A ODPADU Počas týždňového workshopu patrili priestory Výmenníka Obrody študentom strednej odbornej školy Gemerská a členom OZ ArtEst. Skupina mladých ľudí, vytvorila pod vedením umelca Helmuta Bistiku 16 originálnych odevov a doplnkov z papiera a plastu, ktoré predviedli verejnosti na záverečnej módnej prehliadke (V. 2011).

20

21


OBÝVAČKA Šestnásť mladých dizajnérov z OZ KEKS Design / Creative lab dali “druhú šancu” nábytku, ktorý im darovali obyvatelia z okolia Výmenníka Obrody. Medzi najzaujímavejšie kusy patrí gauč – klasický symbol obývačky. Zo sánok bez sedadla vznikol ďalší priestor na sedenie, rozbité kreslo poslúžilo ako súčasť atypicky tvarovanej skrinky s poličkami. Všetky kusy nábytku si môžete stále pozrieť vo výmenníku Obrody, ktoré dotvárajú príjemnú obývačkovú atmosféru pre všetkých jeho návštevníkov (V.-VI. 2010).

22

23


24

AJ TU SOM DOMA

RESPECT!

Prvý umelecký rezidenčný projekt, ktorý realizovalo Divadlo Pôtoň v spolupráci s tímom projektu SPOTs. Počas dvojtýždennej návštevy sa zamerali na zbieranie materiálu – príbehov a predmetov zo sídliska, na základe ktorých vytvorili divadelnú inscenáciu spoločne s výtvarnou inštaláciou. Predstavenie zobrazuje, čo v nás vyvoláva pocit, že sme doma a ako môžeme kúsok domova preniesť do akéhokoľvek priestoru a nielen do Výmenníka Obrody (IX. 2010).

V poradí už druhý rezidenčný projekt Divadla Pôtoň a projektu SPOTs. Divadelné performance demonštruje pozíciu a spôsob života mladého človeka na sídlisku. Zobrazuje jeho vnútorný svet, túžby a predstavy. Predstavenie sa odohrávalo na starom detskom ihrisku priamo medzi panelákmi. Okrem profesionálnych hercov v predstavení účinkovali mladí „Terasania“ ako tanečníci, performeri, parkouristi. Nevšedným prvkom predstavenia bolo originálne scénografické a interaktívne využitie paneláku nad detským ihriskom (X. 2011).

25


PODPROGRAMY Nové mestské kultúry prepája nové žánre, subkultúry, špecifické pre sídliskové a mestské prostredie. Sieťuje organizácie a vytvára podmienky pre prezentáciu nových žánrov v čo najširšom publiku.

SÍDLISKÁ

Oživme Sídlisko podporuje aktivity zamerané na objavovanie zaujímavých a nezvyčajných miest na sídliskách. Cez rôzne aktivity obyvateľov a umelcov, napomáha budovať novú tradíciu ich využívania. 27


GRAFITY U-MEETING GRAFITY U-MEETING – sa konal počas prvého ročníka festivalu USE THE CITY. Desať grafity umelcov z rôznych kútov Slovenska vytvorilo prvú open air galériu neďaleko centra mesta. Cieľom projektu bola prezentácia grafity umenia, ako jednej z možností využitia tohto druhu umenia pri revitalizácii podchodov. U obyvateľov priľahlých ulíc sa táto dvojdňová akcia stretla s veľkým nadšením a pozitívnymi odozvami (V. 2009).

28

29


MAĽUJME SI FASÁDY

30

MAĽUJME SI FASÁDY – spolupráca umelcov s obyvateľmi na skrášľovaní nevyužívaných šedých plôch, fasád domov a panelákov. Prvým projektom v rámci uvedeného cyklu bola spolupráca obyvateľov Terasy a výtvarníka Helmuta Bistiku, ktorí spoločne skrášlili fasády prvého výmenníka. Na ďalšom projekte spolupracoval tím SPOTs s občianskym združením Street art Communication. Dvadsiatka chalanov so sprejmi v rukách na zadnú stenu garáží preniesla obrovských sumo bojovníkov bojujúcich proti vlnám Tsunami, čím symbolicky vzdali hold obetiam katastrofy v Japonsku (IX. 2010-III. 2011).

31


PODPROGRAMY Medzigeneračný dialóg umožňuje seniorom získavať nové zručnosti a skúseností počas kultúrnych projektov s mladými ľuďmi.

Na okraji mesta vytvára podmienky pre decentralizáciu kultúry zo stredu mesta do menších mestských častí.

DIALÓGY

Sociálne umenie podporuje aktivity zamerané na scitlivenie verejnosti, spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách a rozvoj nových prístupov v sociálnej a komunitnej práci. 33


ŠTRIKOVANÉ GRAFITY

34

Netradičná forma pouličného umenia vznikla pred piatimi až šiestimi rokmi v USA a vďaka spolupráci s umeleckým združením ArtYarn z Írska sa dostala aj na Slovensko. V Košiciach projekt po umeleckej stránke zastrešila mladá výtvarníčka Vlasta Žáková, ktorá sa venuje práci s textilným materiálom. Počas dvoch mesiacov na štrikovacích workshopoch členovia OZ ArtEst, Centra pre obnovu rodiny Dorka, Arcidiecéznej charity v Košiciach, Denného centra pre dôchodcov na Sídlisku Dargovských hrdinov, Regionálneho centra mládeže, Materského centra Delfínik a mnohí iní, plietli štvorce, obdĺžniky. Koncom mája počas festivalu Use The City pomocou štrikovaných kúskov vytvorili nové umelecké diela- obštrikovaný most, lavičky, zábradlia vo verejnom priestore v centre mesta (V. 2010).

35


DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

36

„Príbeh Petržalky“, „Haiku“, „Terra Granus“, „ Aj tu som doma“, „Chránené územie“ a mnohé iné tanečné a divadelné predstavenia, sú neoddeliteľnou súčasťou projektu SPOTs. Našou ambíciou je priniesť a prezentovať košickej verejnosti trendy v oblasti dokumentárneho divadla, sociálneho umenia na Slovensku aj v zahraničí. Je to priestor pre inšpiráciu, diskusiu s umelcami po predstavení o tom ako pracovali, aké metódy vo svojej práci použili. Každé z predstavení vytvára možnosti uvažovať o problémoch, bežnom živote bezdomovcov, utečencov, alebo obyčajných ľudí žijúcich na veľkokapacitných sídliskách z iného uhla pohľadu(III. 2010-VI. 2011).

37


CESTA DO NEZNÁMA

38

Je názov cyklu projektov, prostredníctvom ktorých tím SPOTs približuje verejnosti život znevýhodnených skupín obyvateľov, akými sú utečenci, bezdomovci, väzni, rómske komunity...Počas panelovej diskusie, živej knižnice, informačných panelov, filmovej sekcie, výstavy fotografií, divadelných predstavení a koncertov sa Košičania dozvedajú viac o fungovaní, systéme práce mimovládnych organizácií, inštitúcií, jednotlivcov, umelcov, ktorí s uvedenými skupinami pracujú (IX. 2010-VI. 2011).

39


INVESTIČNÉ AKTIVITY PROJEKTU SPOTS

Výmenníky – kultúrne body okraja Autori pôvodnej myšlienky projektu SPOTs vychádzali zo skutočnosti, že na sídliskách existujú budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc. Boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia a pôvodne slúžili na redistribúciu tepla pre byty v obytnom súbore. Zastaraná technológia výmenníkových staníc sa v súčasnosti postupne nahrádza novými technológiami s výrazne menšími priestorovými nárokmi. Výhodná poloha výmenníkov umožňuje ich aktívne zapojenie do procesu revitalizácie panelových sídlisk, rozvoja občianskej participácie, zlepšenie medzigeneračného dialógu, skvalitnenie verejného priestoru a inklúzie marginalizovaných skupín. Cieľom investičnej časti projektu SPOTs je rekonštruovať nevyužívané objekty výmenníkových staníc, s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho a sociálneho potenciálu v prostredí veľkokapacitných sídlisk. Výmenníky podporia proces decentralizácie kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových častí a napomôžu dobudovať chýbajúcu modernú kultúrnu infraštruktúru a nové verejné služby pre obyvateľov sídlisk. Výsledkom procesu bude

7 multifunkčných kultúrnych priestorov s dopadom na kvalitu kultúrnej produkcie i kvalitu spolužitia v meste. Výmenníky - Kultúrne body okraja sa stanú centrami rozvoja komunitného života a občianskej participácie, multifunkčným priestorom pre šírenie kultúry, podporu komunitného a sociálneho umenia na sídliskách a v mestských častiach. Budú vytvárať podmienky pre rozširovanie publika, pre vznik nových komunitných umeleckých diel a osobný rozvoj obyvateľov, cez účasť na tvorivých činnostiach. Výmenníky - Kultúrne body okraja budú slúžiť ako variabilný, spoločenský a kultúrny priestor s možnosťou podpory umeleckej tvorby, formou poskytnutia vybavených dielní, prezentácie divadelných predstavení, koncertov, výstav, filmov a tiež organizovania klubových činností, workshopov, diskusií a plánovacích stretnutí s obyvateľmi. Všetky rekonštruované objekty budú napojené na kultúrne centrum Kasárne/Kulturpark a vytvoria navzájom prepojenú kultúrnu sieť s možnosťou zapojenia sa všetkých kultúrnych bodov do spoločných aktivít. 41


42


Blanka Berkyová

Slovo na Záver

Premeny a výmeny aj takto by sme mohli nazvať projekt SPOTs, ktorý sa počas dvoch rokov stal prirodzenou súčasťou života mnohých Košičanov. Spoločne sme otvorili Výmenník Obrody aj Výmenník Brigádnická. Pripravili sme projekty v ktorých obyvatelia spolupracovali s umelcami - diskutovali, objavovali tanečné, hudobné, výtvarné umenie, architektúru a dizajn v podobe v akej ho doteraz nepoznali, alebo nevnímali. Našej pozornosti neunikli ani otázky týkajúce sa tvorby a využívania verejného priestoru, ktorý nás na sídliskách obklopuje. Výstavy, divadelné predstavenia, diskusie a prednášky sú priestor, kde spoločne spoznávame nových ľudí, vytvárame siete v ktorých spolupracujeme s kultúrnymi operátormi, školami, samo-

správami a obyvateľmi súčasne. Vytvárame nové vzťahy a podporujem všestranný rozvoj komunít. Každý deň prežívame s kolegami starosti aj radosti. V projekte SPOTs si každý nájde „to svoje“, to čo ho naozaj zaujíma a v čom sa môže naplno realizovať, prípadne sa len pozerať. Ak ste sa dostali až sem môžem vám prezradiť, že ste absolvovali prvú „ SPOTs Potulku“ v tlačenej podobe. Videli ste časť najúspešnejších aktivít a projektov, ktoré sme realizovali v období marec 2009 - október 2011. To čo sme vám nestihli ukázať dnes v brožúre hľadajte na www.spots.sk a v novinách PULZ, alebo sa zastavte vo Výmenníku na ulici Obrody a Brigádnická. 45


C 0 / M 0 / Y 0 / K 100 R0/G0/B0 Pantone Black

C 0 / M 88 / Y 0 / K 0 R 252 / G 176 / B 52 Pantone 137

C 0 / M 35 / Y 90 / K R 238 / G 68 / B 152

Beáta

Názov: Vydal: Grafické spracovanie: Fotografie:

C 0 / M 0 / Y 0 / K 43 R 145 / G 145 / B 145 Pantone Black 43 %

C 0 / M 0 / Y 0 / K 80 R 51 / G 51 / B 51 Pantone Black 80 %

Katalóg SPOTs Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 Blanka Berkyová C 0 / M 0 / Y 0 / K 30 Attila TÖRÖK R 178 / G 178 / B 178 Tomáš Čižmárik, David Suchár, Pavel-Maria Pantone Smejkal Black 30 %

Dávid

C 0 / M 100 / Y 7 / K 19 R 198 / G 0 / B 111 Pantone 227

Christian

C 0 / M 56 / Y 90 / K 0 R 246 / G 137 / B 51 Pantone 1585

Zdenka

www.SPOTs.sk

blanka.berkyova@kosice2013.sk christian.potiron@kosice2013.sk beata.andrejkova@kosice2013.sk alena.holubecka@kosice2013.sk zdenka.kosova@kosice2013.sk david.suchar@kosice2013.sk

Blanka

BLANKA BERKYOVÁ CHRISTIAN POTIRON BEÁTA ANDREJKOVÁ ALENA HOLUBECKÁ ZDENKA KOŠOVÁ DÁVID SUCHÁR

Alena

Kontakty

C 0 / M 0 / Y 0 / K 52 R 122 / G 122 / B 145


www.SPOTs.sk

Katalog SPOTs 2011  
Katalog SPOTs 2011  

Katalog SPOTs 2011 - Košice 2013 n.o.

Advertisement