Page 15

Garden of My Heart

10

93

Sop.

&

œ

˙.

The

sea

& w

B b Cl.

& ·. 93

Vln.

Vc.

& ˙. ?

Pno.

&

B b Cl.

& 97

& ?

œ. œ œ bœ

bœ ˙ œ. bœ

be - rry

dro

˙

œ. bœ bœ b˙

˙

œ b œ- œ b œ -

bœ œ. bœ

3 Œ ‰ œj œ œ œ ˙

Œ

·

F

a tempo

a

-

-

U

ps

A

3

U

·

· Œ Ó

bœ œ bœ bœ. n œ œ

w

w

U w

˙

bw n b b b wwww bw

?

Œgggn n n ˙˙˙˙ ... gg n ˙˙ ... gg ˙ . Œ ˙.

U

Ó

U

U

U

U

U

bw

U

U

gg b b ww gg b ww g

moon!

U

œœœ b b b ˙˙˙ ... -

pa - le eve - ning

·

f U R U U bw j bœ ¿ ‰ bœ bœ œ œ nœ

·

œ œ bœ bœ < < <

œ b bb ˙˙˙ ... œœ

ggg b œœœ gg ggg gg ggg ggg œ b œœ

‰ ‚J ·

gg b n wwg bw & gggg ggg gg ggg b ww & gggg b w

97

Pno.

b œ-

&

Fl.

Vc.

w

bœ œ œ. bœ

97

Vln.

œ

bœ bœ œ bœ

97

Sop.

·

& œ œœ œœ b œ b œ b œ .

œ

˙ ∑

·

œ. bœ bœ bœ

&

dark - ens

Œ

bœ.

93

œ ∑

93

Fl.

rit.

ww ww ww

∑ w ∑

j œ Œ Œ œœ .. n œœœ bœ ∑

Profile for Chris Healey

Gardens of My Heart - Pierrot Instrumentation  

A setting of several Haiku for Pierrot Instrumentation (Soprano and Quintet).

Gardens of My Heart - Pierrot Instrumentation  

A setting of several Haiku for Pierrot Instrumentation (Soprano and Quintet).

Advertisement