Page 1

School- en studietoelagen 2011-2012 Meer informatie 12ijs. 0 2 1 201 ger onderw

We geven u graag meer informatie en bieden hulp bij het invullen van uw aanvraag: • via de website www.studietoelagen.be; • via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid; elke werkdag van 9 tot 19 uur; • tijdens de bezoekdagen U kunt ook terecht bij: • het secretariaat van uw school voor kleuter-, lager en secundair onderwijs; • de dienst Studentenvoorzieningen van uw universiteit of hogeschool.

Elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur is het bezoekdag bij onze provinciale diensten. U kunt er terecht met al uw vragen over de school- en studietoelagen en u krijgt hulp bij het invullen van uw aanvraag. Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Een toelage aanvragen is nu eenvoudiger. U hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger.

Provincie Oost-Vlaanderen Gebouwencomplex “Groeninghe” Blok A - 2de verdieping, Elf Julistraat 39 B, 9000 Gent

Aanvragen vanaf 1 augustus 2011 tot en met 1 juni 2012 U moet uw aanvraagdossier voor een toelage uiterlijk op 1 juni 2012: online indienen, via www.studietoelagen.be; opsturen (poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroeger indienen mag natuurlijk wel. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt!

Voor k

Afdeling Studietoelagen

De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een kleuter een schooltoelage krijgt, is de kans groot dat hij later als leerling en student dus ook een toelage zal ontvangen. Houd er wel rekening mee dat niet alle uitzonderingen vermeld staan in deze folder. Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? Neem dan contact op met een van de diensten die u vindt op de achterkant van deze folder. Misschien komt u toch in aanmerking. En als u twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen.

Ook aanvraag online! Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, kunt u uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. De meeste gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.

l- ger onderwijs, o o h c S leuter- en la

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II -laan 15, 1210 Brussel Provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Provincie Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6 Bus 41, 3000 Leuven Provincie West-Vlaanderen Burg 4, 8000 Brugge Nieuw adres vanaf 8 november 2011: VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1, 8200 Brugge

OPGELET: DE INDIENINGSDATUM IS VERVROEGD! NA 1 JUNI BENT U ONHERROEPELIJK TE LAAT.

www.studietoelagen.be

v.u.: Marleen Deputter, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, illustraties Judith Vanistendael, vormgeving Brussels Lof, druk: drukkerij Haletra n.v., wettelijk depot: D/2011/3241/141

Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u! Deze folder geeft een kort overzicht van de school- en studietoelagen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs, zodat u kunt nagaan of u al dan niet in aanmerking komt.

ends, voltijds) en ho g a l e toderwijs (deeltij e i d u t en s secundair on


Komt u in aanmerking? Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn opgesplitst per onderwijsniveau. Sommige voorwaarden zijn voor alle onderwijsniveaus gelijk.

Basisonderwijs

(= kleuter- en lager onderwijs) Belg. U moet op 31 december 2011 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. Erkende opleiding. U volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Aanwezigheid. Kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Leerlingen uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Secundair onderwijs

(= voltijds secundair onderwijs en deeltijds leerplichtonderwijs met inbegrip van leertijd bij Syntra) Belg. U moet op 31 december 2011 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. Leeftijd. U hebt recht op een toelage tot en met het schooljaar waarin u 22 jaar wordt. Volgt u les in het buitengewoon onderwijs, in de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs of hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde, dan is er geen leeftijdsgrens. Erkende opleiding. U volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Aanwezigheid. Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Hoger onderwijs

Belg. U moet op 31 december 2011 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. Erkende opleiding. U volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. In de praktijk geldt dat voor de meeste Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een toelage krijgen voor een opleiding in de Franse of Duitstalige Gemeenschap, of in het buitenland.

Het gezinsinkomen Diploma. U komt alleen in aanmerking voor een studietoelage als u een diplomacontract sluit. Met een creditcontract of een examencontract hebt u dus geen recht op een toelage. U moet voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn behalve wanneer u een diplomajaar volgt. Studietoelagekrediet. U kunt een studietoelage verkrijgen voor de volgende diploma’s: • twee bachelors; • één master; • één voorbereidingsprogramma; • één schakelprogramma; • één specifieke lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit. Uw studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rugzakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt én opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studiepunten die u verwerft. Naast het studietoelagekrediet blijft het jokerkrediet bestaan als u een of meer opleidingsonderdelen bist. U krijgt geen toelage als u een bachelor-na-bachelor of een master-na-master volgt.

Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of u recht hebt op een school- of studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Om dat te bepalen, bekijken we eerst van welk soort gezin u deel uitmaakt. Dat kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwoners of alleenstaande leerlingen of studenten vormen een gezin. Als u wilt weten of u in aanmerking komt als alleenstaande, zelfstandige of gehuwde leerling of student, kunt u het best naar 1700 bellen, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Inkomen. Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet: het inkomen van 2009, aanslagjaar 2010. Als het gezinsinkomen intussen gedaald is, kunnen we ook rekening houden met het inkomen van 2011. Vermeld dan op het aanvraagformulier dat het inkomen verminderd is. ‘Punten’ in het gezin. De personenlast in uw gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een school- of studietoelage. Om het aantal punten te bepalen, kijken we naar de situatie op 31 december 2011. Elke persoon die fiscaal ten laste is in het gezin, telt voor één punt. Voor de leerling of student waarvoor u een aanvraag doet, tellen we een extra punt. En u hebt vaak meer punten in uw gezin dan u denkt! Zo tellen bijvoorbeeld personen met een handicap dubbel, net als studenten hoger onderwijs (vanaf de tweede student krijg je telkens een punt bij). Kadastraal inkomen. Hebt u gebouwen of gronden die u niet gebruikt als eigen woning of voor eigen beroepsdoeleinden, dan wordt dat kadastraal inkomen vergeleken met uw inkomen. Als dat kadastraal inkomen uitzonderlijk hoog is in vergelijking met uw inkomen, dan komt u niet in aanmerking voor een toelage. Inkomensgrenzen. De inkomensgrenzen zijn gelijk voor aanvragen van een toelage voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. Ter informatie vermelden we hier hoe hoog het inkomen mag zijn om voor een toelage in aanmerking te komen.

Aandachtspunten

Hoe hoog is uw toelage? * • Kleuters krijgen een vast bedrag van 85,12 euro. • Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 95,76 tot 143,64 euro. • Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 119,26 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot 1.052,88 euro (volledige toelage voor interne leerlingen). De volgende categorieën van leerlingen krijgen hogere toelagen: - leerlingen in de 4de graad en in het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde - gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen; - leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs. • Voor het deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra varieert de toelage van 100,32 euro tot 300,95 euro. • Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 234,07 euro (minimumtoelage) tot 3.622,42 euro als u kotstudent bent en tot 2.174,15 euro als u geen kotstudent bent. Het gaat altijd om toelagen voor een voltijds studietraject. Volgt u minder dan een voltijds studietraject, dan krijgt u een percentage van dat bedrag, minstens de minimumtoelage.

* een hogere toelage is mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden (= uitzonderlijke toelage)

Aantal punten in het gezin

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

maximum-inkomensgrens (euro) 15.709,62 23.201,47 29.066,71 33.749,13 38.825,84 45.085,44 49.324,22 51.591,52 53.858,78 56.175,29 58.639,72

Na de aanvraag Behalve in uitzonderlijke gevallen betalen we uw toelage binnen twee maanden nadat u de aanvraag hebt ingediend. Als uw dossier niet volledig is, dan vertraagt de afhandeling omdat de afdeling Studietoelagen meer inlichtingen moet opvragen.

Nog vragen? Hebt u nog vragen? Zijn er onduidelijkheden bij het invullen van uw aanvraagformulier? Bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur. Ook voor vragen over uw dossier kunt u hier terecht.

Als u uw gezinsinkomen vergelijkt met de maximuminkomensgrenzen die vermeld zijn in deze folder, moet u rekening houden met de volgende zaken: • het inkomen voor de toelagen wordt niet op dezelfde manier berekend als voor de belastingen; • een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap geldt ook als inkomen; • bestaat het gezinsinkomen voor minstens 70 % uit vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen), dan passen we op die vervangingsinkomsten een forfaitaire aftrek toe, en is de kans groter dat uw inkomen onder de maximumgrens valt; • er zijn vaak meer punten in uw gezin dan u denkt. Als u denkt dat uw gezinsinkomen iets hoger ligt dan de maximumgrenzen in de tabel hiernaast, kunt u dus beter nagaan of u toch niet net onder de maximumgrens valt. Alleen als uw gezinsinkomen fors hoger ligt dan de maximumgrens (en u rekening houdt met het juiste aantal punten in uw gezin), hebt u waarschijnlijk geen recht op een studietoelage.

Aanvraag

(Eén dossier voor het hele gezin) Aanvraag online Een aanvraag online indienen is veruit het gemakkelijkst: u hoeft geen postzegels meer te betalen en de meeste gegevens over uw gezinssamenstelling zijn al automatisch ingevuld. Voorwaarden. U kunt een onlineaanvraag indienen als u Belg bent én een elektronische identiteitskaart (e-ID) hebt. U kunt de aanvraag doen met de e-ID van de student in het gezin, maar ook met die van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, of van een leerling in het gezin. • Hebt u een e-ID, dan hebt u een computer met kaartlezer nodig. • Hebt u geen e-ID, dan kunt u een federaal token aanvragen. Dat is een kaart met codes die uw e-ID vervangt. Meer informatie over het federaal token vindt u via www.studietoelagen.be. Indiening. Surf naar www.studietoelagen.be en klik op de knop onlinediensten. Volg de instructies op het scherm. Een aantal gegevens staan al voor u ingevuld: u hoeft ze alleen nog maar na te kijken. Zolang we uw aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2012 ontvangen, kunnen we het behandelen.

Aanvraag op papier Als u voor verschillende leerlingen of studenten een aanvraag indient, hoeft u het formulier Aanvrager maar één keer te bezorgen. Per leerling of student bezorgt u ons bovendien een formulier: Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs, Voor een leerling in het secundair onderwijs, Voor een leerling in leertijd bij Syntra, Voor een student aan een hogeschool of universiteit. U kunt die formulieren in één keer indienen (dan krijgt u de toelagen het snelst uitbetaald), maar het is ook mogelijk om de verschillende formulieren op verschillende tijdstippen door te sturen. Zolang we uw aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2012 ontvangen, kunnen we het behandelen.

OPGELET: DE INDIENINGSDATUM IS VERVROEGD! NA 1 JUNI BENT U ONHERROEPELIJK TE LAAT.

Folder studietoelagen  

Folder studietoelagen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you