Page 1

PORTFOLIO

Chotipong Phunudom


ยินดีให้รับชม


ประวัติ ชื่อ-นามสกุล โชติพงศ์ พันธ์อุดม ชื่อเล่น หมู วันเกิด 19 พฤษภาคม 2538 เชื้อชาติ ไทย หมู่เลือด A สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ปัจจุบัน 12/126 ต.ลาดสวาย อ. ล�ำลูกกา จ. ปทุมธานี


การศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 แผนกคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กิจกรรม

เข้าร่วมค่ายนิเทศอาสาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนครั้งที่ 5 เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 7 ประธานค่ายนิเทศอาสาครั้งที่ 6 เข้าร่วมโครงการท�ำนาตามรอยพ่อ ทีมงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Plants คณะกรรมการชุมนุมเทคนิคเกษตร


ภาพกิจกรรม


ผลงาน นักแสดงน�ำภาพยนตร์สั้นเรื่องต่อยอด โดย ก๊กยักษ์ ในโครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น "เกษตรยุคใหม่ สู่ความยั่งยืน" ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์


ผลงาน นักแสดงน�ำภาพยนตร์สั้นเรื่องจ่า โดย อโหสิ โปรดักชั่น ใน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น"ตลก สั้น มันส์เปลี่ยว" ของ M๓๙


ผลงาน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น"Agrifilm contest ครั้งที่ 1" โดย หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Be my memory


ผลงาน นักแสดงน�ำภาพยนตร์สั้นเรื่องคน หวย กล้วย โดย Crocohead media ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น"Short Science Film #2" ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ ไทยพีบีเอส


สิ่งเร้าใจ วิชาการ การเกษตร กีฬา เพลง ภาพยนตร์แอ็คชั่น ภาพยนตร์คอมเมดี้ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว


You're welcome

Portfolio Chotipong 56040661  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you