Page 1

ใบงานที่ 9 เรื่อง

วัตถุประสงค์และโครงสร้ างของเครือข่ าย คอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน สำรวจโครงสร้ำงเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนหรื อสถำนที่ รำชกำรในชุมชน สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่แล้วบันทึกผลลงในช่องว่ำง (พิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยน) 1. สถำนที่ที่นกั เรี ยนไปสำรวจคือที่ใด 2. ใช้โครงสร้ำงของเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ รูปแบบใด

3. ใช้ประโยชน์ในด้ำนใด

4. ข้อดีและข้อเสี ยของเครื อข่ำยคืออะไร

กิจกรรมที่ 2 เติมคำตอบลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (พิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยน) 1. ทรัพยำกรที่ใช้ร่วมกันในเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้ำง

2. ยกตัวอย่ำงกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครื อข่ำยมำ 3 อย่ำง 3. กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่ อถือในกำรประมวลผลอย่ำงไร

4. จับคู่กบั เพื่อน ช่วยกันวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรสำรวจ (กิจกรรมที่ 1) แล้วเขียนโครงสร้ำงของเครื อข่ำย คอมพิวเตอร์ ลงในกรอบและอธิ บำยประโยชน์ที่ได้รับลงในช่องว่ำง

W9_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you