Page 1

ใบความรู้เรื่อง

จริยธรรม และคุณธรรมทีด่ ีในการใช้ คอมพิวเตอร์

จริ ยะ” หมายถึง ความประพฤติหรื อกิริยา ที่ควรประพฤติ ส่ วนคาว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี, หลักคาสอนของศาสนา, หลักปฏิบตั ิ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกันเป็ น “จริ ยธรรม” จึงได้ ความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่ง ความประพฤติ” หรื อ “แนวทางการประพฤติ” ระบบจริ ยธรรมนั้น ประกอบด้วย 1. ความเชื่อเรื่ องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ของมนุษย์มีส่วนกาหนด โครงสร้างของจริ ยธรรม 2. ความเชื่อเกี่ยวกับอุดมคติหรื อความดีสูงสุ ด ให้ความหมายหรื อความสมเหตุ สมผลแก่ระบบจริ ยธรรม 3. ระเบียบปฏิบตั ิหรื อแนวทางแห่งการดาเนินชี วติ ที่ช้ ีแนะว่าอะไรควรทาอะไร ไม่ควรทา 4. เหตุจูงใจให้คนปฏิบตั ิดีและเลิกละการปฏิบตั ิผดิ มี 3 ประการ คือ 4.1 ผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นเหตุจูงใจให้คนทาดีมีจริ ยธรรม 4.2 ความเคารพกฎกติกาจนเป็ นนิสัย ทาให้คนอยูใ่ นระเบียบวินยั และดาเนิน ตามหลักจริ ยธรรม 4.3 ความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น อันรวมถึงความรักเคารพผูอ้ ื่น ทาให้คนเรารักษา คามัน่ สัญญา หรื อละเว้นการ เบียดเบียนผูอ้ ื่น จริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้บริ การต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาปริ มาณข้อมูลข่าวสารที่วงิ่ อยูบ่ นเครื อข่ายการใช้งาน อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์จะทาให้สังคมอินเทอร์ เน็ตน่าใช้และเป็ นประโยชน์ร่วมกันอย่างดี จรรยาบรรณที่ผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เป็ นบทการปฏิบตั ิเพื่อเตือนความจา 1.ไม่ทาร้ายหรื อละเมิดสิ ทธ์ผอู ้ ื่น 2.ไม่รบกวนการทางานของผูอ้ ื่น 3.ไม่สอดแนมหรื อแก้ไขเปิ ดดูในแฟ้ มของผูอ้ ื่น 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ 6. ไม่คดั ลอกโปรแกรมผูอ้ ื่นที่มีลิขสิ ทธิ์


7. ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ไม่นาเอาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน 9. คานึงถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทา 10ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท ข้อควรปฏิบตั ิ 1.ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้อง 2.มีมารยาทในการใช้ไม่แอบดูขอ้ มูลของผูอ้ ื่นที่ไม่อนุ ญาต 3.ไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผดิ เช่น การขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น หรื อการทาให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยไม่วา่ จะทาง ชื่อเสี ยง ทางสังคม และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการไม่สมควรอย่างยิง่ 4.ควรช่วยกันรักษาคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีเอาไว้ 5.หากว่าเราไม่ได้เป็ นผูท้ ี่กระทาแต่หากพบเห็นบุคคลอื่นก็ควรที่จะว่ากล่าวตักเตือนให้เขาทาในสิ่ งที่ถูกต้อง 6.ใช้คอมพิวเตอร์ ในเชิงสร้างสรรค์ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น 8.ควรใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์ 9.ไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นเดือดร้อน 10.หากมีบุคคลใดส่ งข้อมูลมาให้โดยเราไม่รู้จกั ก็ควรหลีกเลี่ยงโดยการไม่เปิ ดเพื่อป้ องกันไวรัส 11.ในการทางานต่างๆต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ 12.ในการทาสิ่ งใดแต่ละครั้งควรคิดถึงผลที่จะตามมาให้ละเอียดถี่ถว้ นเพื่อป้ องกันการผิดพลาดในภายหลัง 13.ไม่เปิ ดเว็บภาพลามก 14.ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่ให้กบั ผูอ้ ื่น 15.ไม่ส่งจดหมายเท็จให้กบั ผูอ้ ื่นเพราะอาจเกิดการสู ญเสี ย 16.ไม่ส่งแฟ้ มไวรัสให้คอมเครื่ องอื่น 17.ช่วยกันตรวจตราผูท้ ี่หน้าสงสัย 18.ช่วยกันเป็ นตาให้กบั ส่ วนรวมหากมีสิ่งใดผิดปกติจะได้หาทางแก้ใขได้ทนั 19.ช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่ งของ 20.ช่วยกันลบข้อมูลที่ไม่ดีออกไป 21.ถ้ามีคนทาการแบบนี้ให้ทาโทษโดยการไม่ให้ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์


22.ไม่ควรเล่นเกมการพนัน 23.ไม่ควรเลียนแบบความรุ นเเรงในสิ่ งเร้า 24.เล่นเกมที่มีทกั ษะหรื อค้นหาความรู ้แทน 25. หลีกเลี่ยงเกมไร้สาระ 26.เมื่อเข้าไปใช้บริ การเว็บใดก็ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเว็บนั้น (ในทางที่ถูกต้อง) 27.ในการใช้คอมพิวเตอร์ ควรติดตั้งเครื่ องแสกนไวรัส 28.ไม่โหลดรู ปภาพลามกไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลที่ไม่จาเป็ น 29.เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอื่นใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่จริ ง

K14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you