Page 1

โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิม่ เติม รายวิชา งานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 0.5 หน่ วยกิต ชื่ อครู ประจาวิชา นางช่ อเพชร ครองรักษ์ หน่ วยการ เรียนรู้ ที่ 1.

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั ผลการเรียนรู้ ง 3.1 ม.4-6/1 อธิบาย องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ง 3.1 ม.4-6/2 อธิบาย องค์ประกอบและหลักการ ทางานของคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.4-6/4 บอกคุณลักษณะ ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ง 3.1 ม.4-6/3 อธิบาย ระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลให้ เป็ นสารสนเทศเพื่อ ประกอบการตัดสิ นใจ

2.

หลักการทางานของ คอมพิวเตอร์

3.

ฮาร์ดแวร์

4.

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

5.

ข้อมูลสารสนเทศ

6.

ข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้ ง 3.1 ม.4-6/13 บอกข้อควร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

ทักษะการคิด -ทักษะการคิด วิเคราะห์

เวลา (ชั่วโมง) 2

-ทักษะการระบุ

2

-ทักษะการระบุ -ทักษะการคิด วิเคราะห์

4

-ทักษะการ เชื่อมโยง

4

-ทักษะการระบุ -ทักษะการคิด วิเคราะห์

4

-ทักษะการให้ เหตุผล

2

Computer  
Advertisement