Page 1

การกล ับมา ของระบอบท ักษิณ

ิ คอร์ป ชาแหละการยุตค ิ ดีภาษีชน ิ ว ัตร มูลค่าหมืน ่ หนึง่ พ ันล้านบาทของชน สงิ หาคม ๒๕๕๔

แก้วสรร อติโพธิ 1


ั ความสบสน(โดยสุ จริต?)ของกรมสรรพากร ิ คอร์ป-ชน ิ ว ัตร กรณียต ุ ค ิ ดีภาษีขายชน ้ งต้น ๑.ความเข้าใจเบือ ิ วัตรเป็ นธุรกิจสม ั ปทานผูกขาด ธุรกิจโทรคมนาคมของตระกูลชน พ.ต.ท. ิ คอร์ปเข ้าสูต ่ ลาดเมือ ิ ๔๙%ที่ ทักษิณ นาหุ ้นชน ่ ปี ๒๕๓๘ จน๑๐ ปี ผา่ นไป หุ ้นชน ิ วัตรเก็บไว ้ในมือในราคาทุนหุ ้นละ ๑ บาท ก็ขายให ้แก่ทน ชน ุ สงิ คโปร์ได ้ในราคา หุ ้นละ ๔๙.๒๕ บาท ได ้กาไรกว่า ๗ หมืน ่ ล ้านบาท ั ปทานของประเทศให ้แก่ตา่ งชาติ ได ้กาไรมหาศาลแล ้วยัง การขายธุรกิจสม ี ภาษีเงินได ้แม ้แต่บาทเดียวเชน ่ นี้ หลังรัฐประหารของ คมช.ในปี ๒๕๔๙ ไม่เสย แล ้วก็มก ี ารตรวจสอบ โดย คตส.จนพบหลักฐานว่า หุ ้น ๔๙% นี้ พ.ต.ท. ื่ บุตรและพีน ทักษิณ ยังคงถือประโยชน์อยูท ่ งั ้ ทางตรงและทางอ ้อม ผ่านชอ ่ ้อง จึง ได ้มีการดาเนินคดีตด ิ ตามมาเป็ นสามระบบกฎหมายด ้วยกันคือ

กฎหมายภาษี เงินได ้

กฎหมายเอาโทษการให ้ข ้อมูลเท็จ (กม.หลักทรัพย์ กม.อาญา) ิ -ชน ิ ว ัตร หุน ้ ชน

ั่ กฎหมายปราบคอรัปชน

๔๙%

(กม.ปปช.- กม.อาญา )

ั ปทาน แล ้วมีการ ภาพข ้างต ้นต ้องการชใี้ ห ้เห็นว่า เมือ ่ นักการเมืองซุกหุ ้นสม ี ใชอ้ านาจรัฐทานุบารุงธุรกิจของตนโดยมิชอบ จนขายได ้กาไรมากมายโดยไม่เสย 2


ั่ ตรวจ ภาษีนัน ้ จะมีกฎหมายเข ้ามาตรวจสอบสามระบบด ้วยกัน ทัง้ ตรวจคอรัปชน ภาษี และตรวจการหลอกลวงพร ้อมๆกันทัง้ สามขนาน โดยแต่ละขนานเปรียบได ้ กับแว่นขยายทีจ ่ ะ มีหลักมีระเบียบวิธค ี ด ิ เป็ นของตนเองไม่ขน ึ้ แก่กน ั การเอาผลใน ั่ มาใชปะปนกั ้ ิ คอร์ปสว่ น คดีคอรัปชน บคดีภาษีเงินได ้ จนสงั่ ยุตค ิ ดีภาษีขายหุ ้นชน ิ วัตร หมืน แอมเปิ ลริชของตระกูลชน ่ กว่าล ้านบาทจึงไม่ถก ู ต ้อง ดังจะขอขยาย ความโดยลาดับดังนี้ ิ ฯของชน ิ ว ัตร ้ จากการตรวจสอบการจ ัดการหุน คดีตา่ งๆทีเ่ กิดขึน ้ ชน ปั จจุบน ั ได ้มีการตรวจสอบจนเกิดมูลคดีตา่ งๆดังนี้ ั่ ตรวจสอบคอรัปชน ๑. คดียด ึ ทรัพย์ ๔.๖ หมืน ่ ล ้านบาท ตามกฎหมาย ปปช. คดีนศ ี้ าลฎีกา ิ ฯ ๔๙%ของชน ิ วัตร แล ้วมีการใชอ้ านาจเอือ พิพากษาว่ามีการซุกหุ ้นชน ้ ิ คอร์ปโดยมิชอบ ๕ มาตรการ รัฐเสย ี หายกว่าแสนล ้าน ประโยชน์ธรุ กิจชน บาท จึงเป็ นการได ้ประโยชน์โดยมิสมควร ให ้ยึดเงินค่าขายหุ ้นทีไ่ ด ้มา ๔.๖ หมืน ่ ล ้านบาท ั ปทาน คดีนเี้ ป็ น ๒. คดีขน ึ้ เป็ นนายกรัฐมนตรีโดยยังคงถือไว ้ซงึ่ หุ ้นธุรกิจสม ผิดตามกฎหมาย ปปช.มีสองกระทง นาขึน ้ ฟ้ องต่อศาลฎีกาแล ้ว แต่พก ั ไว ้รอให ้ได ้ตัวจาเลยก่อน ี รัพย์สน ิ เป็ นเท็จ ๕ ครัง้ เป็ นผิดตามกฎหมาย ปปช.คดีนี้ ๓. คดีแจ ้งบัญชท ยังอยูท ่ ี่ ปปช. ิ แบงค์ให ้พม่ากู ้เงินเพือ ๔. คดีทจ ุ ริตตาม ป.อาญา มาตรา ๑๕๗ ทีใ่ ห ้เอ๊กซม ่ ื้ สน ิ ค ้าธุรกิจชน ิ คอร์ป คดีนฟ นาไปซอ ี้ ้ องแล ้วรอให ้ได ้ตัวจาเลย ิ ฯ ๒ คดี คดีแรกตัดสน ิ จาคุกแล ้ว ๒ ( ยังมีคดีอาญาทีไ่ ม่เกีย ่ วกับหุ ้นชน ื้ ทีด ปี คือคดีสมรู ้ให ้ภริยาซอ ่ น ิ รัชฎาของราชการ คดีทส ี่ องอยูท ่ ี่ ปปช. คือ ิ เชอ ื่ โดยทุจริต ๘ พันล ้านบาท ) คดีสงั่ การให ้ธนาคารกรุงไทยปล่อยสน ตรวจสอบการให ้ข ้อมูลเท็จ ิ ฯ ๔๙% จากปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ ๕.การซุกหุ ้นชน ทาให ้คนในตระกูล ิ วัตรต ้องร่วมกันแสดงข ้อมูลอันเป็ นเท็จหลายกาละโอกาส ชน จนมีมล ู ความผิดหลายมาตราและหลายกระทงด ้วยกัน แต่กข ็ าดอายุความไปเกือบ ื สวน ตามคาร ้อง คนท.อยูเ่ พียง ๒ หมดแล ้ว เหลือให ้ ดีเอสไอพิจารณาสบ ื ชช ี้ วนเป็ นเท็จ และการให ้ข ้อมูลเท็จ คดีเท่านัน ้ คือ การให ้ข ้อมูลในหนังสอ 3


ื้ หุ ้นชน ิ ฯของ นส.ยิง่ ลักษณ์ คดีกลุม ต่อ กลต. เรือ ่ งการซอ ่ นีท ้ ัง้ หมด นายธีร ั ฯรัฐมนตรีคลังปั จจุบน ชย ั สมัยเป็ นเลขา กลต. แถลงว่ากลต.ยุตค ิ ดีหมดแล ้ว ิ วัตร ๖.การให ้ข ้อมูลเท็จต่อ คตส.และต่อศาลฎีกา ของ นส.ยิง่ ลักษณ์ ชน ทาให ้เกิดมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสองคดี ทัง้ สองคดีนี้ ื สวนของ ดีเอสไอ ตามคาร ้อง คนท. ปั จจุบน ั อยูร่ ะหว่างการสบ ( พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงเคยถูก กลต.กับดีเอสไอกล่าวหากรณีนา ี อสเสทเข ้าตลาดหลักทรัพย์โดยแจ ้งข ้อมูลผู ้ถือหุ ้นเป็ นเท็จแต่ บริษัทเอสซแ อัยการสงั่ ไม่ฟ้องโดยอธิบดีดเี อสไอถูกรัฐบาลสมัครสงั่ ย ้ายด ้วย )

ตรวจสอบภาษีเงินได้ ๑. ตามแผนผังประกอบการ์ตน ู ทีจ ่ ะนาเสนอต่อไปนี้ จะพบรายละเอียดว่า ็ ๑ วัน คือในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ ก่อนขายหุ ้น ๔๙% ให ้เทมาเสค ิ วัตรมีชอ ื่ ถือหุ ้นชน ิ อยูส ื่ บุคคล นัน ้ ชน ่ องลักษณะ ๓๘% แรกถือโดยชอ ้ น ๑ ธรรมดามาตลอด อีก ๑๑% ทีเ่ หลือ พ.ต.ท.ทักษิณได ้ใชเงิ ดอลลาร์ จัดตัง้ บริษัทเล่นหุ ้นขึน ้ ๑ บริษัทตามกฎหมายเกาะบริตช ิ เวอร์ ื่ บริษัท “แอมเปิ ลริช” แล ้วขายหุ ้น ๑๑% นีใ้ ห ้แอมเปิ ลริชในราคา จิน ้ ชอ ื่ ถือหุ ้นก ้อนนีม ทุน แล ้วมีชอ ้ าตลอดจนปี ๒๕๔๙ ( ดูแผนผังหน ้า ๕ ) ื่ ทุกรายขายหุ ้นชน ิ ฯในชอ ื่ ของตนให ้แก่ ๒. โดยสภาพข ้างต ้น ถ ้าให ้ผู ้มีชอ ็ ตรงแล ้ว หุ ้น ๓๘% จะไม่ต ้องเสย ี ภาษี เงินได ้เพราะมีกฎหมาย เทมาเสค ยกเว ้นภาษีให ้ในกรณีทข ี่ ายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ และขายโดยบุคคล ี ภาษีกว่าสอง ธรรมดา สว่ นหุ ้น ๑๑% ทีถ ่ อ ื โดยแอมเปิ ลริชนัน ้ ต ้องเสย พันล ้านบาท เพราะเป็ นการขายโดยนิตบ ิ ค ุ คล เพือ ่ หลีกเลีย ่ งภาษีข ้างต ้นจึงมีความพยายามเลีย ่ งภาษี โดยทาเป็ นให ้ ิ ๑๑% นีใ้ ห ้แก่กรรมการบริษัท คือ โอ๊ค – เอม ใน แอมเปิ ลริชขายหุ ้นชน ราคาทุนหุ ้นละ ๑ บาทก่อน ( ขายราคานี้ แอมเปิ ลริชไม่มก ี าไร จึงไม่เกิด ื่ โอ๊ค – เอม ขายหุ ้น ๑๑% นีใ้ ห ้เทมา ภาษี ) จากนัน ้ ในวันรุง่ ขึน ้ จึงใชช้ อ ็ พร ้อมหุ ้นอืน เสค ่ ๆ ในคราวเดียวกันในราคาหุ ้นละ ๔๙.๒๕ บาท เป็ นเงิน ี ภาษี ๗.๓ หมืน ่ ล ้านบาท ได ้กาไร ๗ หมืน ่ ล ้านบาทโดยไม่ต ้องเสย แม ้แต่บาทเดียวในทีส ่ ด ุ ( ดูแผนผังหน ้า ๖)

4


ิ ๔๙% ในปี ๒๕๔๓ เพือ ้ เป็นนายกฯในปี ๒๕๔๔ พ.ต.ท.ท ักษิณซุกหุน ้ ชน ่ ขึน

ื่ กับ ๒๕๓๘-๔๓ มีชอ ิ ฯ รวม ภริยาถือหุ ้นชน ๔๙%(ไม่รวมทีแ ่ อบ ื่ คนใช ้ ซุกไว ้ในชอ คนขับรถอีก ๕%)

อ ้างว่าขายให ้ลูก-พีน ่ ้อง๔คน ๓๘% อีก ๑๑%ขายให ้แอม เปิ ลริชซงึ่ มีลก ู เป็ นเจ ้าของ ตนก็ไม่มห ี ุ ้นในมือเลยจึงไม่ ต ้องห ้ามเป็ นนายกฯ

แท ้จริง ๓๘%นัน ้ ขายจอมปลอม สว่ นแอมเปิ ลริชก็ไม่ได ้ขายให ้ลูก จริงแถมยังมีวน ิ มาร์คแอบถือหุ ้นอีก ก ้อนหนึง่ ด ้วย หุ ้น ๑๑%ของARIนี้ ทักษิณจึงมีประโยชน์โดยอ ้อมอยู่

่ ยให้ท ักษิณจ ัดการหุน ิ ฯเป็นการล ับได้ ความเป็นนิตบ ิ ค ุ ลของARIชว ้ ชน

ื่ UBS สงิ คโปร์ถอ ิ ฯแทนคนคนหนึง่ ทีร่ ะบบตลาดหุ ้นไทยไม่ม ี ในรายงานประจาปี จะมีแต่ชอ ื หุ ้นชน ิ ธิร์ ู ้ (เพราะยูบเี อสอยูน สท ่ อกอานาจ กม.ไทย) แม ้ต่อมาจะรู ้ว่าเป็ น ARI หรือ WINMARK ก็ไม่รู ้ ิ ธิเก็บเป็ นความลับ และบริษัททัง้ สองอยูใ่ นระบบ กม.บริตช อีกว่าใครถือหุ ้น (เพราะยูบเี อสมีสท ิ ่ กัน ) ในภาพคือแผนผังการจัดการหุ ้นที่ คตส. เวอร์จน ิ้ ทีข ่ ้อมูลบริษัทเป็ นความลับอีกเชน พยายามตรวจจนพบ การจัดการโยกย ้ายหุ ้นลักษณะต่างๆ ในสามบริษัท 5


ิ -ชน ิ ว ัตร ๔๙% ให้กองทุนเทมาเส็ค เมือ การขายหุน ้ ชน ่ ๒๐ มกรา ๔๙ และ ิ -ชน ิ ว ัตร-แอมเปิ ลริช การหลีกเลีย ่ งภาษีในสว่ นหุน ้ ชน กฎหมายไทยมีบทยกเว ้นภาษีเงินได ้ จากการขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์โดย ิ วัตรนาหุ ้นชน ิ ฯ ๑๑% ของแอมเปิ ลริชขายตรงให ้แก่เทมา บุคคลธรรมดา ซงึ่ ถ ้าชน ็ แล ้ว ก็จะต ้องเสย ี ภาษี เพราะเป็ นการขายโดยนิตบ เสค ิ ค ุ คล เพือ ่ เลีย ่ งภาษีกว่าสอง พันล ้านข ้างต ้นจึงจัดการให ้แอมเปิ ลริชโดยกรรมการ ( โอ๊ค,เอม และกาญจนาภา) ื่ ทาเป็ นขายหุ ้นในราคาเท่าทุนหุ ้นละ ๑ บาทให ้แก่โอ๊ค-เอมก่อน วันรุง่ ขึน ้ จึงใชช้ อ ็ พร ้อมหุ ้นอืน เด็กทัง้ สองขายหุ ้นนีใ้ ห ้แก่เทมาเสค ่ ๆอีกครัง้ หนึง่ หุ ้นละ ๔๙.๒๕ บาท ี ภาษี แม ้แต่บาทเดียว ได ้เงิน๗.๓ หมืน ่ ล ้านกาไรกว่า ๗ หมืน ่ ล ้าน โดยไม่เสย

ื่ นีข ี ภาษี หุ ้น ๔ ชอ ้ ายตรงได ้ ไม่เสย

หุ ้นบริษัท

ต ้องขายอ ้อมเลีย ่ งภาษี

ื้ มาแล ้ววัน โอ๊ค-เอมซอ ี ภาษี เดียวขายต่อไม่เสย

ื้ หุ ้นชน ิ -ชน ิ วัตร ๔๙%ทัง้ หมด บริษัทกองทุนเทมาเส็ค รับซอ 6


ิ ทีเ่ กิดเป็นคดีภาษี ๒. การขายหุน ้ ชน ิ -ชน ิ วัตร-แอมเปิ ลริช เมือ ิ -ชน ิ วัตร ๔๙% ที่ ทางเดินหุ ้นชน ่ ตรวจสอบหุ ้นชน ็ โดยไม่เสย ี ภาษี แล ้ว คตส.ก็พบว่ามีหุ ้น ๑๑% ของแอมเปิ ล ถูกรวมขายให ้เทมาเสค ริชเท่านัน ้ ทีม ่ ป ี ั ญหาว่าควรจะได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้จากกาไรกว่าหมืน ่ ล ้านทีได ้ จากการขายหรือไม่ ิ คอร์ป ของ คตส. จึงได ้ลงมือตรวจทางเดิน อนุกรรมการตรวจสอบภาษี ชน ิ -ชน ิ วัตร-แอมเปิ ลริช ๑๑% ข ้างต ้น จนพบนิตก ของหุ ้นชน ิ รรมทีเ่ กีย ่ วข ้อง ๔ นิต ิ กรรมด ้วยกันคือ ิ ๑๑%ให ้แก่บริษัทแอม นิตก ิ รรมที่ ๑ ปี ๒๕๔๒ พ.ต.ท.ทักษิณขายหุ ้นชน เปิ ลริช ในตลาดหลักทรัพย์มก ี ารจ่ายเงินผ่านโบรคเกอร์ให ้ผู ้ขาย ในราคา ี้ จงว่าเพือ หุ ้นละ ๑ บาท นิตก ิ รรมนี้ พ.ต.ท.ทักษิณชแ ่ ให ้แอมเปิ ลริชนาหุ ้น ิ ไปเข ้าตลาดหุ ้นนิวยอร์ค ิ คอร์ปมา ชน โดยมีงานวิจัยตลาดของบริษัทชน ั ว่า แสดงอย่างจริงจัง นิตก ิ รรมนี้ ทัง้ คตส.,อัยการ,และศาลฎีกาไม่สงสย ื้ ขายจอมปลอม เป็ นการซอ นิตก ิ รรมที่ ๒ ปลายปี ๒๕๔๓ เป็ นคากล่าวอ ้างโดยเลือ ่ นลอยในปี ๒๕๔๕ ของ พ.ต.ท.ทักษิณว่า ก่อนขึน ้ เป็ นนายกรัฐมนตรีในต ้นปี ๒๕๔๔ นัน ้ ตน ได ้ขายบริษัทแอมเปิ ลริชให ้บุตรชายแล ้วในราคา ๑ ดอลลาร์ ตนจึงขึน ้ เป็ น ั ปทาน ๑๑% นีโ้ ดยอ ้อมอีกต่อไป นายกฯโดยมิได ้ถือหุ ้นสม นิตก ิ รรมนี้ คตส.ตรวจพบว่าไม่จริง เพราะผู ้เป็ นบิดายังลงนามให ้สถาบันการเงิน ต่างประเทศ จัดการหุ ้นก ้อนนีม ้ าตลอด และศาลฎีกาก็พพ ิ ากษาว่าเป็ นจริง ตามที่ คตส.ตรวจพบ ( ตรงนีต ้ ้องสงั เกตให ้ดีวา่ ศาลตัดสนิ ว่าบริษัทแอม

่ ด เปิ ลริชทีถ ่ อ ื หุ ้นชนิ ๑๑% นีเ้ ป็ นของคุณทักษิณ ไม่ใชต ั สนิ ว่าหุ ้นชนิ ๑๑% เป็ นของคุณทักษิณ การจะตัดสนิ อย่างนัน ้ ได ้ต ้องปฏิเสธนิตก ิ รรมที่ ๑ ว่าไม่ มีการขายหุ ้นชนิ ฯให ้แอมเปิ ลริชเลย ซงึ่ คดียด ึ ทรัพย์ไม่มป ี ระเด็นนีเ้ ลย ) ิ วัตรจัดการให ้แอมเปิ ลริชขายหุ ้นชน ิ นิตก ิ รรมที่ ๓ เมือ ่ ๑๙ มกรา ๔๙ ทีช ่ น ๑๑% ให ้บุคคลธรรมดาคือ โอ๊ค – เอมในราคาหุ ้นละ ๑ บาท รวม ๓๒๐ ็ ทีร่ อซอ ื้ อยูแ ล ้านหุ ้น เพือ ่ นาไปขายให ้เทมาเสค ่ ล ้วในวันรุง่ ขึน ้ ในราคาหุ ้นละ ั เจน ๔๙.๒๕ บาท นับเป็ นขัน ้ แรกของการเลีย ่ งภาษี อย่างชด ั ญาขาย นิตก ิ รรมที่ ๔ เมือ ่ ๒๐ มกรา ๔๙ ทีเ่ ด็กทัง้ สองคือ โอ๊ค-เอม ทาสญ ิ ๑๑% นีใ้ ห ้ เทมาเสค ็ ในราคาจริงจนชน ิ วัตรได ้กาไรไปในสว่ นนีห หุ ้นชน ้ มืน ่ 7


ี ภาษี สองพันกว่าล ้านบาท เพราะอ ้างว่าเป็ น สองร ้อยล ้าน โดยไม่ต ้องเสย การขายในตลาดหลักทรัพย์โดยบุคคลธรรมดา มติ คตส. กฎหมาย คตส.ระบุให ้ คตส.มีอานาจเสนอให ้กรมสรรพากรเก็บ ิ -ชน ิ ภาษี ได ้ ซงึ่ เมือ ่ พบพฤติการณ์เลีย ่ งภาษี ในนิตก ิ รรมที๓ ่ และที๔ ่ ของหุ ้นชน วัตร-แอมเปิ ลริชข ้างต ้นนีแ ้ ล ้ว คตส.ก็มท ี างเลือกสองทางทีจ ่ ะจัดการกับการเลีย ่ ง ภาษี ครัง้ นี้ คือ ๑.นิตก ิ รรมอาพราง? คือชวี้ า่ มีนต ิ ก ิ รรมแท ้จริงในชว่ งท ้าย ก็คอ ื การขายหุ ้น ิ จากแอมเปิ ลริชให ้แก่เทมาเสค ็ เพียงนิตก ชน ิ รรมเดียว สว่ นนิตก ิ รรมที่ ๓-๔ นัน ้ มี ี ภาษี เท่า ขึน ้ มาเพือ ่ นาบุคคลธรรมดามาโผล่เป็ นคนขายแทนนิตบ ิ ค ุ คลจะได ้ไม่เสย นัน ้ เอง ถ ้าถือตามนี้ ก็ต ้องฟ้ องตามนิตก ิ รรมจริงว่า แอมเปิ ลริชเป็ นผู ้ขายตรงและมี ี ภาษี โดยฟ้ องเรียกภาษี ทงั ้ จากแอมเปิ ลริชและเจ ้าของ เงินได ้ทีต ่ ้องเสย ิ ทีถ ๒.แอมเปิ ลริชโอนประโยชน์จากหุ ้นชน ่ อ ื ไว ้ให ้เจ ้าของ ? คือชวี้ า่ การทีค ่ น ื้ สมบัตบ ของบริษัทซอ ิ ริษัทในราคาถูกนัน ้ ต ้องถือว่าได ้เงินได ้จากบริษัทไม่ตา่ ง ื้ หุ ้นชน ิ ราคาหุ ้นละ ๔๙.๒๕ บาท ในราคา ๑ จากปั นผลหรือโบนัส ดังนัน ้ คนทีซอ บาท เมือ ่ วันที่ ๑๙ มกราคม จึงเป็ นผู ้มีเงินได ้ตรงสว่ นต่างหุ ้นละ ๔๘.๒๕ บาทนัน ้ ในทางเลือก ๒ ทางข ้างต ้น คตส. เลือกทางเลือกทีส ่ อง คือฟ้ อง โอ๊คื้ สมบัตบ เอมว่าเป็ นกรรมการบริษัทแล ้วซอ ิ ริษัทในราคาถูกตา่ ว่าตลาดอย่างยิง่ สว่ น ต่างทีว่ า่ นีจ ้ งึ มีคา่ เป็ นเงินได ้ของคนทัง้ สองไม่ตา่ งจากโบนัส ซงึ่ เมือ ่ คตส.เสนอ ไปแล ้ว กรมสรรพากรก็เห็นด ้วย จึงดาเนินการประเมินภาษี และฟ้ องเรียกภาษี จากลูกคุณทักษิณด ้วยอานาจและความรับผิดชอบกรมเมือ ่ ปี ๒๕๕๑ พร ้อมทัง้ ติดตามอายัดทรัพย์ของทัง้ สองคนไว ้ กว่า พันล ้านบาท ้ ฎหมายอย่างเป็นระเบียบ” หลังจากมีมติในคดีภาษี ชน ิ ทฤษฎี “การใชก ิ ก็ทยอยออกมาว่าพบหลักฐานว่าเป็ น คอร์ปไปแล ้ว ผลการตรวจสอบการถือหุ ้นชน ั เจน อีกทัง้ ยังมีการใชอ้ านาจรัฐเอือ การซุกหุ ้นชด ้ ประโยชน์ธรุ กิจนีโ้ ดยมิชอบถึง ๕ มาตรการอีกด ้วย จึงควรไต่สวนเป็ นคดียด ึ ทรัพย์ยด ึ เงินขายหุ ้นได ้ ถึงตรงนี้ คตส.ก็ต ้องปรึกษากันอย่างหนักว่า การกล่าวหาว่าแท ้จริงคุณ ิ ทัง้ โดยตรงและโดยอ ้อมผ่านชอ ื่ บุตรและพีน ทักษิณถือหุ ้นชน ่ ้องแล ้วขอให ้ศาลยึด ิ คอร์ปทีค ทรัพย์นัน ้ จะขัดแย ้งกับคดีภาษี เงินได ้จากการขายชน ่ ตส.มีมติให ้ประเมิน ภาษี จากลูกคุณทักษิณหรือไม่ ซงึ่ ก็ได ้ข ้อยุตข ิ ้างมาก ว่าคดีภาษี กบ ั คดียด ึ ทรัพย์ ั่ นัน คอรัปชน ้ มีระเบียบกฎหมายทีแ ่ ยกแยะจากกัน จะปฏิบต ั ด ิ ้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ได ้ 8


คือคดีภาษีนัน ้ เมือ ่ พบเงินได ้แล ้ว รัฐก็มงุ่ จะได ้ภาษี จากเงินได ้นัน ้ เป็ นสาคัญ ื่ ถือเงินได ้ก็ประเมินจากผู ้นัน ไม่ได ้มุง่ หาความผิดของผู ้ใด ถ ้าใครมีชอ ้ แม ้จะ ั ว่าเป็ นโนมินห ิ ื เสาะเพราะ สงสย ี รือตัวแทนเชด สรรพากรก็ไม่จาเป็ นต ้องไปสบ ่ น ้าที่ ื่ นัน ไม่ใชห สรรพากรมีอานาจประเมินหรือฟ้ องเรียกภาษี จากผู ้มีชอ ้ ได ้เลย ี แต่วา่ ผู ้ถูกประเมินจะบ่ายเบีย ่ องตนเท่านัน เว ้นเสย ่ งว่าไม่ใชข ้ ั่ แล ้ว จะมุง่ ลงโทษเจ ้าหน ้าที่ ในทางตรงข ้ามสาหรับกฎหมายปราบคอรัปชน ื่ ลูก ผู ้ตรวจสอบก็ต ้องขุดคุ ้ย ของรัฐทีท ่ จ ุ ริต ดังนัน ้ แม ้พบว่าธุรกิจหนึง่ จะอยูใ่ นชอ ่ ละ ลึกลงไปให ้ได ้ว่าเจ ้าหน ้าทีย ่ งั ถือประโยชน์ในธุรกิจนัน ้ อยูห ่ รือไม่ ถ ้าพบว่าใชแ มีการใชอ้ านาจเอือ ้ ประโยชน์ ก็ต ้องสรุปว่าเจ ้าหน ้าทีน ่ ัน ้ ได ้ประโยชน์โดยมิสมควร ื เนือ ิ ทีเ่ กีย สบ ่ งจากตาแหน่งหน ้าทีแ ่ ล ้วเสนอให ้ศาลยึดทรัพย์สน ่ วข ้องต่อไป โดยมิ ต ้องสนใจเลยว่า ในคดีภาษี เงินได ้นัน ้ สรรพากรจะประเมินภาษีใครในระหว่างลูก ั่ ไม่ กับพ่อ เพราะนั่นเป็ นงานหาเงินเข ้ารัฐไม่ใชง่ านปราบคอรัปชน ้ ่ ทีก เมือ ่ แยกแยะเห็นเป็ นหลักการใชกฎหมายอย่ างเป็ นระเบียบเชน ่ ล่าวมา คตส.จึงเดินหน ้าดาเนินคดียด ึ ทรัพย์ จนพนักงานอัยการนาขึน ้ เป็ นคดีฟ้องร ้องต่อ ศาลฎีกา ซงึ่ ฝ่ ายจาเลยก็ยกปั ญหาสองมาตรฐานนีข ้ น ึ้ มาโต ้แย ้งอีก แต่ศาลฎีกา ท่านก็วน ิ จ ิ ฉั ยยืนยันตรงกับ คตส.ว่า ไม่ใชเ่ รือ ่ งสองมาตรฐาน แต่เป็ นเรือ ่ ง ้ กฎหมายสองระบบทีม ่ รี ะเบียบวิธค ี ด ิ ต่างกัน จะใชมาตรฐานเดี ยวกันไม่ได ้

ิ ศาลต้นและความผิดพลาดของกรมสรรพากร ๓. คาต ัดสน ั้ นคดีภาษี หลังจากทีศ คาพิพากษาศาลชนต้ ่ าลภาษีได ้พิจารณาคดีภาษี ท ี่ กรมสรรพากรฟ้ องเรียกภาษี หมืน ่ หนึง่ พันล ้านบาทจาก โอ๊ค-เอม ได ้ระยะหนึง่ ศาล ฎีกาก็ได ้มีคาพิพากษาในคดียด ึ ทรัพย์วา่ พ.ต.ท.ทักษิณฯยังถือประโยชน์ในธุรกิจ ิ คอร์ปดังนี้ ชน ิ ฯ ๓๘% อย่างบุคคลธรรมดา ๑. ถือหุ ้นชน ถือหุ ้นแทน

ื่ บุตรและพีน ี่ น โดยใชช้ อ ่ ้องสค

ิ ฯ๑๑%อีก ๒. ถือหุ ้นบริษัทแอมเปิ ลริชแล ้วบริษัทแอมเปิ ลริชถือหุ ้นชน ั ้ หนึง่ โดยใชช้ อ ื่ โอ๊ค-เอมถือหุ ้นแอมเปิ ลริชแทนตน ชน ่ นี้ ศาลคดีภาษี จงึ มีความเห็นว่า เนือ เมือ ่ เป็ นเชน ่ งจากโอ๊ค-เอมและพ.ต.ท. ทักษิณ ล ้วนเข ้าเป็ นตัวความในคดียด ึ ทรัพย์ด ้วย และคดีนัน ้ ถึงทีส ่ ด ุ แล ้ว ( โอ๊คเอม เข ้าไปคัดค ้านในคดียด ึ ทรัพย์วา่ บริษัทแอมเปิ ลริชเป็ นของตน ) ดังนัน ้ ตาม 9


ื่ ไปตลอด กฎหมายวิธพ ี จ ิ ารณาความ ข ้อเท็จจริงนีย ้ อ ่ มเป็ นทีย ่ ต ุ ผ ิ ก ู พันผู ้มีชอ ่ คดีภาษี จงึ ต ้องฟั งข ้อเท็จจริงยุตต ในคดีอน ื่ เชน ิ ามศาลฎีกาด ้วย

ศาล

่ นีแ เมือ ่ สาคัญเชน ้ ล ้วศาลต ้นในคดีภาษี จงึ พิพากษายกฟ้ องคดีหมืน ่ กว่าล ้าน นี้ โดยอธิบายว่าข ้อเท็จจริงได ้ยุตต ิ ามศาลฎีกาแล ้วว่า โอ๊ค-เอมผู ้เป็ นจาเลยภาษี มิใชเ่ จ ้าของเงินได ้ตัวจริง ทางเลือกทีถ ่ ก ู ต้องของกรมสรรพากร คาพิพากษาศาลต ้นทีก ่ ล่าวมา เห็นได ้ว่าขัดแย ้งกับหลักกฎหมายรัษฎากร ทีร่ ะบุให ้กรมสรรพากรประเมินภาษี จาก ื่ โดยไม่ต ้องไปสนใจสบ ื เสาะหาเจ ้าของตัวจริงเลย ด ้วยเหตุนก ผู ้มีชอ ี้ รมสรรพากร จึงควรทีจ ่ ะยืน ่ อุทธรณ์ให ้คดีถงึ ทีส ่ ด ุ เพือ ่ รักษาระเบียบกฎหมายของตนไว ้ โดย ื่ ทีท อุทธรณ์วา่ การประเมินภาษี ผู ้มีชอ ่ าไปนัน ้ ก็ถก ู ต ้องมีกฎหมายรองรับ ศาลฎีกา ิ อย่างไรจึงไม่เกีย จะตัดสน ่ วกับคดีนี้ ตัวคาพิพากษาศาลฎีกาเองก็ระบุยน ื ยันว่าคา พิพากษาของตนไม่เกีย ่ วกับคดีภาษี ทัง้ จาเลยและศาลต ้นจึงนามากล่าวอ ้าง ไม่ได ้ ั ้ ต ้น ถ ้ากรมสรรพากรจะยอมตามศาลชน ก็มแ ี ต่ต ้องยอมรับอย่างเป็ น ื่ ถือเงินได ้นัน ข ้อยกเว ้นเท่านัน ้ ว่า หลักให ้ฟ้ องผู ้มีชอ ้ เป็ นหลักปรกติ แต่เมือ ่ ใดทีม ่ ี ื่ และเจ ้าของตัวจริงแล ้ว กรมก็ต ้องประเมินจาก คาพิพากษาเป็ นทีย ่ ต ุ ผ ิ ก ู พันผู ้มีชอ ตัวจริงตามความผูกพันทีป ่ รากฏขึน ้ นัน ้ หากรับคาพิพากษาศาลต ้นโดยจากัดอย่าง ทีก ่ ล่าวมานี้ กรมก็พอทีจ ่ ะรักษาระเบียบกฎหมายรัษฎากรไว ้ได ้ จากนัน ้ กรมจะ ไม่อท ุ ธรณ์คาพิพากษาแล ้วหันมาประเมินภาษี จากคุณทักษิณ โดยอ ้างทัง้ คา ิ มากกว่า พิพากษาศาลฎีกา และศาลต ้นเลยก็ได ้ ซงึ่ จาเลยใหม่นก ี้ ็จะมีทรัพย์สน จาเลยเดิมมากเลยทีเดียว ั ้ แรกมีแต่การให ้ข่าวว่ากรมสงั่ ไม่ ทางเลือกของอธิบดีสรรพากร ในชน ิ ทีอ อุทธรณ์และคืนทรัพย์สน ่ ายัดไว ้ให ้โอ๊ค-เอม แล ้วเท่านัน ้ สว่ นจะฟ้ องเรียก ภาษีก ้อนนีจ ้ ากคุณทักษิณหรือไม่ ก็กาลังพิจารณาข ้อกฎหมายอยู่ ตรงนีก ้ ท ็ าให ้ ถามกันมาก ว่าถ ้าไม่อท ุ ธรณ์ก็ต ้องหมายความว่าฟ้ องคุณทักษิณไปในตัว คือต ้อง ิ ใจในคราวเดียวกันเลย จะไม่อท เป็ นการตัดสน ุ ธรณ์แล ้วมาคิดอีกทีวา่ จะฟ้ องคุณ ี้ ล ้วว่า คุณทักษิณเป็ นผู ้มีเงินได ้ ทักษิณดีหรือไม่ได ้อย่างไรกัน เพราะศาลต ้นก็ชแ สองวันให ้หลังต่อมา คุณสาธิต อธิบดีกรมสรรพากร จึงออกมาแถลงใหม่วา่ ิ ว่าจะไม่ฟ้องคุณทักษิณไปด ้วยแล ้ว แต่เหตุทไี่ ม่บอกก็เพราะเกรงจะ กรมได ้ตัดสน ั มาก ว่าทาไมจึงแถลงกันลับๆ เป็ นปั ญหาทางการเมือง ซงึ่ ตรงนีก ้ ็ทาให ้น่าสงสย ล่อๆแบบนี้

10


ในสว่ นเหตุผลทีอ ่ ้างมานัน ้ ก็อธิบายว่าแม ้กรมจะรับตรงกับศาลต ้นว่าเงินได ้ เป็ นของคุณทักษิณก็ตาม แต่กรมก็จะไม่ประเมินภาษี ตอ ่ ไป โดยอ ้างว่าเมือ ่ ศาล ิ แล ้วว่าหุ ้นชน ิ -ชน ิ วัตร นีเ้ ป็ นของคุณทักษิณมาตลอด ฎีกาในคดียด ึ ทรัพย์ได ้ตัดสน ็ จึงเป็ นคุณทักษิณซงึ่ เป็ นบุคคลธรรมดา ดังนัน ้ คนขายหุ ้นให ้แก่เทมาเสค คุณ ี ภาษี เพราะเป็ นการขายในตลาดหลักทรัพย์โดย ทักษิณจึงได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องเสย บุคคลธรรมดา ความผิดพลาดของกรมสรรพากร พิเคราะห์แล ้ว คากล่าวอ ้างของอธิบดี ั แจ ้งกล่าวคือ กรมสรรพากรข ้างต ้น คลาดเคลือ ่ นเกินไปจากคาพิพากษาอย่างชด ิ – ชน ิ วัตร ก ้อน ๑๑% นี้ ทัง้ คตส.,อัยการ,และคูค ๑. หุ ้นชน ่ วามทัง้ ปวง ยอมรับกันแล ้วว่าเป็ นของบริษัทแอมเปิ ลริช ไม่มใี ครและไม่มป ี ระเด็น เกิดในคดีใดเลยว่าการทีค ่ ณ ุ ทักษิณขายหุ ้นก ้อนนีใ้ ห ้บริษัทแอมเปิ ลริช เมือ ่ ปี ๒๕๔๒ นัน ้ เป็ นนิตก ิ รรมจอมปลอม พึง่ มีแต่อธิบดีนเี้ ท่านัน ้ ทีม ่ า กล่าวอ ้างในปี ๒๕๕๔ โดยเลือ ่ นลอยว่า หุ ้นนีไ ้ ม่เคยเป็ นของใครเลย นอกจากคุณทักษิณ ิ -ชน ิ วัตร-แอมเปิ ลริชนี้ ๒. ประเด็นในคดียด ึ ทรัพย์ในสว่ นหุ ้นชน คุค ่ วามจะ โต ้แย ้งกันตรงทีว่ า่ ทีค ่ ณ ุ ทักษิณอ ้างว่าตนได ้ขายแอมเปิ ลริชให ้ลูกไป ิ ว่าไม่จริง คุณ แล ้วในปี ๒๕๔๓ นัน ้ เป็ นจริงหรือไม่ ซงึ่ ศาลฎีกาก็ตด ั สน ิ คอร์ป ทักษิณจึงถูกศาลวินจ ิ ฉั ยว่าถือประโยชน์โดยอ ้อมในธุรกิจชน ่ ด ิ ว่าหุ ้นชน ิ ๑๑% นีเ้ ป็ นของ ๑๑% ผ่านบริษัทแอมเปิ ลริช หาใชต ั สน คุณทักษิณแต่อย่างใดไม่ เพราะในคดียด ึ ทรัพย์เนือ ่ งจากทุจริตโดยถือ ้ ิ ตรงทีก ประโยชน์ทบ ั ซอนนั น ้ ศาลจะดูและตัดสน ่ ารถือประโยชน์ทงั ้ ิ ชข ี้ าด โดยตรงและโดยอ ้อมเท่านัน ้ การทีอ ่ ธิบดีมาสรุปว่าศาลตัดสน ิ ธิด ั แจ ้ง กรรมสท ์ ้วย จึงเป็ นเรือ ่ งทีเ่ กินคาพิพากษาอย่างชด ิ ๑๑% นีเ้ ป็ นของนิตบ ื่ แอม ๓. ทีถ ่ ก ู ต ้องนัน ้ เมือ ่ ยุตก ิ น ั แล ้วว่า หุ ้นชน ิ ค ุ คลชอ เปิ ลริช มาตัง้ แต่ปี ๒๔๔๒ กรมสรรพากรก็พงึ เล็งเห็นว่า ื้ หุ ้นชน ิ แอมเปิ ลริช ในราคาหุ ้นละ ๓.๑)การให ้บุคคลธรรมดามาซอ ็ ในราคา ๔๙.๒๕ บาท ๑ บาทแล ้ววันรุง่ ขึน ้ ก็ขายต่อให ้เทมาเสค ี ภาษีนี้ คือการเลีย ั เจนทีส โดยไม่ต ้องเสย ่ งภาษีอย่างชด ่ ด ุ กรม จะขาดภาษีในเงินได ้ก ้อนนีไ้ ม่ได ้ ิ ใจเลือกฟ้ องว่า โอ๊ค-เอม เป็ น ๓.๒)คดีแรกนัน ้ กรมได ้ตัดสน ื้ สมบัตบ กรรมการบริษัทแล ้วซอ ิ ริษัทในราคาถูก ซงึ่ ตามกฎหมาย ต ้องถือเป็ นเงินได ้ชนิดหนึง่ ดังนัน ้ หากกรมจะยืนอยูต ่ รงเงินได ้ 11


ิ ก ้อนนีต ้ อ ่ ไป ก็ต ้องฟ้ องคุณทักษิณว่าเป็ นเจ ้าของบริษัททีเ่ ชด ื้ หุ ้นออกจากบริษัทแทนตน บุตรเป็ นกรรมการแล ้วให ้บุตรซอ ๓.๓)อีกทางหนึง่ ก็คอ ื ปฏิเสธไปเลยว่าไม่มก ี ารขายหุ ้นจากแอม เปิ ลริชให ้โอ๊ค-เอม ธุรกรรมจริงมีธรุ กรรมเดียวคือ การขายหุ ้นจาก ็ ในตลาดหลักทรัพย์ ผู ้มีเงินได ้จึง แอมเปิ ลริชตรงไปยังเทมาเสค เป็ นแอมเปิ ลริช และเป็ นเงินได ้ทีไ่ ม่ได ้รับยกเว ้นภาษี กรมจึงต ้อง ประเมินภาษี จากแอมเปิ ลริชและเจ ้าของตัวจริงคือ คุณทักษิณ ทางเลือกระหว่าง ๓.๒) และ ๓.๓) นีเ่ อง คือทางเลือกในทาง ิ ใจของกรมสรรพากรอยู่ ว่าจะฟ้ องคุณทักษิณด ้วย กฎหมายทีร่ อการตัดสน ่ ลับตามองไม่เห็นแอมเปิ ลริช แล ้วยุตค ฐานเงินได ้ใด หาใชห ิ ดีโดยอ ้างว่า คุณทักษิณขายหุ ้นของตนในตลาดอย่างทีก ่ รมสรรพากรและได ้กระทาไปแต่ อย่างใดไม่ ยิง่ มีหลักฐานว่ารองปลัดกระทรวงการคลังอนุมต ั ใิ ห ้สรรพากรไม่ อุทธรณ์ โดยมีเงือ ่ นไขว่าทางกรมต ้องฟ้ องเจ ้าของเงินได ้ตัวจริงด ้วยแล ้ว ก็ ั ยิง่ ว่า ิ ใจแหกด่านทัง้ ปวงไปได ้ ยิง่ น่าสงสย อธิบดีกรมสรรพากรตัดสน อย่างไร ? ถ ้ากรมสรรพากรหลับตาเห็นแต่บค ุ คลธรรมดาเท่านัน ้ อย่างนีบ ้ อ ่ ยๆ ไม่ ้ คงต ้องเลิกระบบภาษี เงินได ้นิตบ ี เลยจะดีกว่า ชาก็ ิ ค ุ คลไปเสย

ั บทเรียนทีพ ่ งึ สงเคราะห์ ิ คอร์ปของชน ิ วัตร ในชว่ งกว่าทศวรรษที่ กระบวนการหาประโยชน์จากทุนชน ั่ ทีซ ั ซอน ้ ี หายยิง่ ต่อบ ้านเมือง ผ่านมานี้ เป็ นมหากาพย์คอรัปชน ่ บ ยืดเยือ ้ และเสย ผู ้นาเสนอบทวิเคราะห์นก ี้ ็เป็ นหนึง่ ใน คตส.และทีมงานทีไ่ ด ้ทุม ่ เทตรวจสอบนา ั่ และคดีภาษี จึงถือตนว่า กฎหมายมา ทาความยุตธิ รรมให ้ปรากฏ ทัง้ คดีคอรัปชน ี เฉพาะตนทีจ มีสว่ นได ้เสย ่ ะติดตามรักษาความยุตธิ รรมนีใ้ ห ้คงอยูต ่ อ ่ ไป ิ แอมเปิ ลริช การยุตค ิ ดีภาษี ชน หมืน ่ หนึง่ พันล ้านบาทในครัง้ นี้ เป็ นการ กลับมาของความอยุตธิ รรม ทีพ ่ งึ เรียนรู ้และสงั เคราะห์เป็ นบทเรียนได ้ดังนี้ ิ คอร์ป การลงทุนสร ้างชน ิ คอร์ปในเวลา ๑๖ ปี เอาเข ้าตลาด ทุจริตชน หลักทรัพย์ ๑๔ ปี เก็บไว ้ไม่ขาย ๔๙% แล ้วยกล๊อตขายให ้ทุนสงิ ค์โปร์จนได ้ 12


ิ วัตรนี้ กาไรกว่าเจ็ดหมืน ่ ล ้านบาทของตระกูลชน มาก่อนในประวัตก ิ ารลงทุนของวิสาหกิจไทย

มองในแง่ตวั เลขก็นับว่าไม่เคยมี

ปฏิเสธไม่ได ้ว่าฐานมูลค่าเพิม ่ นีส ้ ว่ นหนึง่ มาจากอานาจผูกขาดตลาด ั ปทานสร ้างถนน โทรคมนาคม เหมือนกับรัฐผูกขาดการขนสง่ แล ้วเอกชนได ้สม พหลโยธินแล ้วเก็บค่าผ่านทางจากการขนสง่ ภาคเหนือทัง้ ภาคเลยทีเดียว การแก ้ ่ งให ้บริษัทของนายกรัฐมนตรีนาบริษัทไปขายให ้ต่างชาติเพือ กฎหมายเปิ ดชอ ่ ได ้ ิ ธิผก สท ู ขาดการขนสง่ ของชาติจงึ เป็ นปั ญหาอย่างยิง่ เป็ นข ้อแรก นอกจากฐานมูลค่าจากการผูกขาดแล ้ว สว่ นหนึง่ ก็ต ้องยอมรับว่ามาจาก ิ คอร์ปจึง ความเติบโตของตลาดโทรคมนาคมด ้วย แต่ทาไมธุรกิจโทรคมนาคมชน เติบโตทิง้ คูแ ่ ข่งร่วมยุคอย่างไม่เห็นฝุ่ นนัน ้ คาตอบก็มาจากการใชอ้ านาจโดยมิ ิ คอร์ป จานวนห ้ามาตรการ ทีท ี หาย ชอบของรัฐใต ้อานาจรัฐบาลนายกฯชน ่ ารัฐเสย ไปกว่าแสนล ้านบาทนั่นเอง ้ ั่ ของไทย จนสามารถ ด ้วยเหตุดงั กล่าว การใชกฎหมายปราบปรามคอรั ปชน ิ ทีเ่ กีย เท่าทันยึดทรัพย์สน ่ วข ้องกับกระบวนการทุจริตนีไ ้ ด ้ จึงนับเป็ นความสาเร็จ ไม่ตา่ งไปจากการยึดธุรกิจบ ้านจัดสรร ทีร่ าชายาบ ้านาเงินค ้ายาบ ้ามาฟอกลงทุน แต่อย่างใด ิ คอร์ป ิ ในธุรกิจค ้ายาบ ้านัน หนีภาษีขายชน การยึดทรัพย์สน ้ เป็ นการ ลงโทษตัดตอนขบวนการค ้ายาตามกฎหมายฟอกเงินทีม ่ รี ะบบของตนเองอยู่ แต่ ี ภาษี ในขณะเดียวกันถ ้าสรรพากรพบว่า ธุรกิจบ ้านจัดสรรนัน ้ มีกาไรทีต ่ ้องเสย ื่ ถือ สรรพากรก็มห ี น ้าทีต ่ ้องเรียกเก็บจากบริษัทหรือลูกชายหัวหน ้าค ้ายาบ ้าทีม ่ ช ี อ หุ ้นบริษัทได ้ โดยลูกหนีภ ้ าษีเหล่านีจ ้ ะอ ้างมิได ้เลยว่ารัฐได ้ริบเงินได ้ของตนไป แล ้วตามกฎหมายฟอกเงิน และถ ้าลูกหนีเ้ หล่านีแ ้ ฟ้ คดีเมือ ่ ใดสรรพากรก็จะต ้อง ิ ต่างๆของลูกหนีม เทีย ่ วยึดอายัดทรัพย์สน ้ าชาระภาษี จนหมดตัวได ้เลย ิ คอร์ปไป ในทานองเดียวกันแม ้ คุณทักษิณจะถูกยึดทรัพย์ทไี่ ด ้จากธุรกิจชน ิ ของนิตบ แล ้วก็ตาม แต่ภาษีเงินได ้จากการขายหุ ้นชน ิ ค ุ คลแอมเปิ ลริช ก็ยงั คง ดารงอยูแ ่ ละเป็ นหน ้าทีส ่ รรพากรจะต ้องติดตามบังคับให ้จงได ้ การกล่าวอ ้างว่าคุณ ิ คอร์ปไปแล ้วก็ด ี หรือโมเมเอาคาพิพากษาในคดียด ทักษิณถูกยึดทรัพย์ชน ึ ทรัพย์ มาอ ้างในคดีภาษี โดยเลอะเลือนจนยุตค ิ ดีไปเลยก็ด ี ทัง้ หมดนีล ้ ้วนเป็ นการใช ้ ี ภาษี ด ้วยดี กฎหมายโดยบิดเบือน นอกจากจะไม่เป็ นธรรมต่อประชาชนผู ้ยอมเสย ้ แล ้ว ก็ยงั เป็ นการทาลายครรลองการใชกฎหมายรั ษฎากรอย่างสาคัญ คาตอบสุดท้ายอยูท ่ ไี หน? ระบอบประชาธิปไตยต ้องมีทงั ้ ระบบผู ้แทน และระบบนิตริ ัฐประกอบเข ้าด ้วยกันอย่างได ้สมดุลย์ เหมือนเหรียญทีต ่ ้องมีสอง 13


หน ้า แต่กว่าทศวรรษทีผ ่ า่ นมานีร้ ะบอบทักษิณก็ได ้นาอานาจทีไ่ ด ้จากระบบผู ้แทน มาแย่งยึดครองพืน ้ ทีข ่ องระบบนิตริ ัฐอยูต ่ ลอดเวลา จนเมือ ่ ถูกรัฐประหารและใช ้ รัฐธรรมนูญใหม่แล ้ว ก็ยงั เอาการเมืองท ้องถนนมาอาละวาดแล ้วกลับมาได ้อานาจ ่ ปั จจุบน จากระบบผู ้แทนมาเสริมฐานอีกเชน ั ณ วันนี้ การรุกกลับทาลายระบบกฎหมายของบ ้านเมือง ด ้วยอานาจและ ั เจนยิง่ แล ้ว คา อิทธิพลการเมืองของระบอบทักษิณได ้กลับมาอย่างไม่รรี อและชด ี้ จงปฏิเสธอันสวยงามของนายกฯหญิงแสนสวย ชแ ทีใ่ นอดีตได ้เคยกล ้าโกหก กลางศาลต่อหน ้าผู ้พิพากษาผู ้ใหญ่ ๙ คน ในคดียด ึ ทรัพย์พช ี่ ายมาแล ้วนัน ้ จึง ้ ้ เป็ นเพียงลมปากทีเ่ ธอเผยอออกมาเป็ นประจาทุกวันเท่านัน ้ เอง และในไม่ชานี ั่ คุณทักษิณ จะต ้องปรากฏให ้เห็นอย่างแน่นอน ข ้อเสนอนิรโทษกรรมคดีคอรัปชน ่ เคยอยูด โดยเธอจะต ้องบอกไม่รู ้ไม่เห็นอีกเชน ่ ี ึ ทักษิณครัง้ สุดท ้ายนี้ สงั คมไทยจะวุน ่ วายครัง้ ใหญ่หรือไม่ในศก สว่ นหนึง่ และสว่ นแรก ก็ขน ึ้ อยูก ่ บ ั การลุกขึน ้ มายืนหยัดในหน ้าทีข ่ องระบบตรวจสอบทัง้ ปวง ทีม ่ อ ี ยูใ่ นปั จจุบน ั เป็ นสาคัญ ิ -ชน ิ วัตร-แอมเปิ ลริช ในครัง้ นี้ ก็มค เฉพาะการรุกกลับยุตค ิ ดีภาษี ชน ี วาม ั เจนยิง่ ั เจนจนเกินกว่าที่ ปปช., สตง., ผิดพลาดทางกฎหมายปรากฏชด ชด คณะกรรมาธิการของทัง้ สองสภาฯ จะเพิกเฉยไม่รู ้ไม่เห็นได ้อีกต่อไปแล ้ว การนิง่ เงียบงงงัน..โดยดุษณียภาพ..ไม่ทาอะไรเลย..... ของท่านผู ้มีหน ้าที่ ตรวจสอบทัง้ หลายในทุกวันนี้ จึงมีคา่ ไม่ตา่ งจากสุนัขเฝ้ าบ ้านที่ นอนมองหรือ แกล ้งหลับตา ปล่อยให ้ขโมยรือ ้ บ ้านไปขายทัง้ หลังเลยทีเดียว

......................

14


15

ความสับสน(โดยสุจริต?)ของกรมสรรพากร กรณียุติคดีภาษีขายชินคอร์ป-ชินวัตร (  

ความสับสน(โดยสุจริต?)ของกรมสรรพากร กรณียุติคดีภาษีขายชินคอร์ป-ชินวัตร (

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you